obrzek domeku-home logo-FB


Krst

Výskumná otázka:

Aký význam má v živote Baptistov krst?

Podotázky:

  1. Čo je to krst a aký je jeho význam u Baptistov?
  2. Akým spôsobom prebieha krst v cirkvi Baptistov?
  3. Ako sa odlišuje priebeh krstu v USA, Českej republike a Slovenskej republike?
  4. Aké privilégia získajú pokrstení Baptisti?

Literárna rešerš

O pôvode a historických začiatkoch krstu Baptistov napísal v publikácii Baptistický zbor Hložany – 100 rokov Kazateľ Ján Franka, ktorý popisal vo svojom diele, priebeh krstu v minulosti a ako baptisti pokračovali v reformovaní krstu . Podkladom pre jeho dielo boli staré zborové rukopisy a rozhovory, ktoré viedol s jednotlivými členmi zboru baptistov. Napísal, že baptisti uvažujú o krste spolu s významom cirkvi a spasenia. Cirkev chápu ako spoločenstvo, ktoré slobodne nasleduje Ježiša Krista a práve to vysvetľuje aj ich postoj ku krstu. 1)

O vzniku a pôvode Baptistov ako aj o postupnom vývoji kresťanstva vo svojej publikácií Dejiny kresťanstva (History of Christianity) popísal Pavel Hanes. Publikácia je prierezom vývoja celého kresťanstva, ale taktiež sa autor v publikácií venuje aj rôznym smerom kresťanstva. V jednej časti knihy sa venuje aj prvku krstu u baptistov. Táto publikácia vychádza aj teologickej štúdie Bratskej jednoty baptistov v SR. 2)

Odlišnosti v uskutočnení aktu krstu z hľadiska geografického je vidieť porovnaním SBC (Southern Baptist Convention) teda dohovor južných baptistov v Južnej Amerike, ktorý definuje krst ako akt poslušnosti symbolizujúci vieru veriaceho v ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Spasiteľa, ďalej hovorí, že základným kameňom je svedectvo o viere v konečné vzkriesenie mŕtvych. Keďže sa jedná o cirkevné vyhlášky, krst je nevyhnutným predpokladom k právam týkajúcich sa členstva cirkvi Baptistov.

Metodológia

Táto práca vychádza z metód kvalitatívneho sociologického výskumu. Použitá bola metóda pološtruktúrovaného rozhovoru, ktorý sa pohybuje na pomedzí štruktúrovaného a neštruktúrovaného rozhovoru. Na rozdiel od prísne štruktúrovaného rozhovoru nie sú všetky otázky vopred dané a v nemennom poradí. Od neštruktúrovaného sa líši tým, že si respondent nemôže hovoriť úplne, čo by chcel a autor má šancu si niektoré otázky pripraviť dopredu. Výhodami takéhoto rozhovoru sú predovšetkým flexibilita, možnosť reagovať na subjekt a využitie jeho osobnostných špecifík. Rozhovor môže ísť značne do hĺbky témy, zároveň sa ale drží predpísaných osnov a je preto prehľadný. Je tu väčšia možnosť zovšeobecnenia a následného aplikovania poznatkov na širšiu časť populácie ako u rozhovoru neštruktúrovaného. Nevýhodami sú predovšetkým časová a psychická náročnosť. Anketár musí dobre a podrobne poznať tému a musí byť schopný aktívne reagovať na subjekt. Pri zovšeobecňovaní poznatkov a následnej aplikácii je potrebné overiť, že u rôznych opýtaných ide o rovnaké skutočnosti (iba vyjadrené iným spôsobom), je potrebné zabezpečiť porovnateľnosť sledovaných kategórií.

V praktickej časti bolo adekvátne použiť metódu polo štruktúrovaného rozhovoru pri komunikácii s respondentmi v Českej republike. Respondenti aj napriek vopred pripraveným témam otázok, ktoré s radosťou zodpovedali, neboli týmito otázkami obmedzovaní a poskytli aj ďalšie podstatné informácie. Tento rozhovor poslúžil pre potreby štruktúrovaného rozhovoru, ktorý bol aplikovaný na pôde Slovenskej republiky. Keďže porovnávame tri krajiny, kde jednou z nich je USA, bolo nutné s respondentmi komunikovať cez internet, pričom bola použitý technika e-mailovej pošty. Bola využitá aj pozorovacia technika na verejných stretnutiach mládeže a bohoslužbách.

1) FRANKA, J.: Baptistický zbor Hložany – 100 rokov. Hložany : Baptistický zbor Hložany, 2004. 30 s.
2) HANES, P.: Dejiny kresťanstva. Tretie. Banská Bystrica: Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 2009. ISBN 80-88945-01-1.

Free counters!
© Stránky pro studenty oboru Hospodářská a kulturní studia
na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze (není součástí stránek PEF ČZU)
WWW.HKS.RE

Stránky pracují v systému DOKUWIKI
© HKS 2005-2017
obrzek jako obrzek jako