obrzek domeku-home logo-FB


Krst v cirkvi Baptistov

Úvod

Väčšina kresťanov si myslí, že najpodstatnejší duchovný dôraz pre baptistov je krst dospelých. Úprimní baptisti o sebe však môžu povedať, že nie krst, ale poznanie Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a Boha a živý vzťah s ním je tou najpodstatnejšou vecou pre jedného veriaceho človeka. Prvé baptistické zbory vznikli z náboženských utečencov začiatkom 17. storočia v Amsterdame a Londýne, ale podobné myšlienky mali aj mnohí iní, ešte dávno pred vznikom baptistov. Baptisti seba chápu ako jedno hnutie, ale aj ako cirkev, ktorá vznikla preto, že prostredie, v ktorom žili, sa odklonilo od biblického učenia a oni chceli za každú cenu zostať verní Božiemu slovu a apoštolskému učeniu. Vznik baptistov je viazaný na anglickú a škótsku reformáciu, ktorá prebiehala nezávisle a úplne iným spôsobom ako reformácia v Nemecku a Švajčiarsku. Baptisti sa dnes hlásia k reformačným základom ako je dôraz na písmo, milosť a vieru. Duchovní predkovia baptistov (anabaptisti a menoniti) pôsobili o jedno storočie skôr ako baptisti. Priami historickí a duchovní predkovia baptistov sú anglickí puritáni a súčasníci baptistov boli presbyteriáni a kongregacionalisti.

Výskumná otázka a cieľ práce:

Hlavným cieľom našej práce bolo odpovedať na výskumnú otázku: Aký význam má v živote Baptistov krst?Zistiť význam krstu v živote Baptistov, o ktorom si väčšina kresťanov myslí, že je najpodstatnejším duchovným dôrazom pre baptistov. Zamerali sme sa na krst ako taký a hlavne na to aký význam má v tejto cirkvi. Dôležité je tiež zaoberať sa spôsobom akým sa krst uskutočňuje, keďže v súčasnosti sa Baptisti nachádzajú po celom svete, zaujimalo nás či a aké sú medzi jednotlivými krajinami či kontinetmi rozdiely, pre porovnanie nám poslúžili Česká a Slovenská republika a samozrejme USA, kde žije v súčasnosti najviac Baptistov na svete.

Podotázky:

  1. Čo je to krst a aký je jeho význam u Baptistov?
  2. Akým spôsobom prebieha krst v cirkvi Baptistov?
  3. Ako sa odlišuje priebeh krstu v USA, Českej republike a Slovenskej republike?
  4. Aké privilégia získajú pokrstení Baptisti?

Literárna rešerš

O pôvode a historických začiatkoch krstu Baptistov napísal v publikácii Baptistický zbor Hložany – 100 rokov Kazateľ Ján Franka, ktorý popisal vo svojom diele, priebeh krstu v minulosti a ako baptisti pokračovali v reformovaní krstu . Podkladom pre jeho dielo boli staré zborové rukopisy a rozhovory, ktoré viedol s jednotlivými členmi zboru baptistov. Napísal, že baptisti uvažujú o krste spolu s významom cirkvi a spasenia. Cirkev chápu ako spoločenstvo, ktoré slobodne nasleduje Ježiša Krista a práve to vysvetľuje aj ich postoj ku krstu. 1)

O vzniku a pôvode Baptistov ako aj o postupnom vývoji kresťanstva vo svojej publikácií Dejiny kresťanstva (History of Christianity) popísal Pavel Hanes. Publikácia je prierezom vývoja celého kresťanstva, ale taktiež sa autor v publikácií venuje aj rôznym smerom kresťanstva. V jednej časti knihy sa venuje aj prvku krstu u baptistov. Táto publikácia vychádza aj teologickej štúdie Bratskej jednoty baptistov v SR. 2)

Odlišnosti v uskutočnení aktu krstu z hľadiska geografického je vidieť porovnaním SBC (Southern Baptist Convention) teda dohovor južných baptistov v Južnej Amerike, ktorý definuje krst ako akt poslušnosti symbolizujúci vieru veriaceho v ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Spasiteľa, ďalej hovorí, že základným kameňom je svedectvo o viere v konečné vzkriesenie mŕtvych. Keďže sa jedná o cirkevné vyhlášky, krst je nevyhnutným predpokladom k právam týkajúcich sa členstva cirkvi Baptistov.

Metodológia

Táto práca vychádza z metód kvalitatívneho sociologického výskumu. Použitá bola metóda pološtruktúrovaného rozhovoru, ktorý sa pohybuje na pomedzí štruktúrovaného a neštruktúrovaného rozhovoru. Na rozdiel od prísne štruktúrovaného rozhovoru nie sú všetky otázky vopred dané a v nemennom poradí. Od neštruktúrovaného sa líši tým, že si respondent nemôže hovoriť úplne, čo by chcel a autor má šancu si niektoré otázky pripraviť dopredu. Výhodami takéhoto rozhovoru sú predovšetkým flexibilita, možnosť reagovať na subjekt a využitie jeho osobnostných špecifík. Rozhovor môže ísť značne do hĺbky témy, zároveň sa ale drží predpísaných osnov a je preto prehľadný. Je tu väčšia možnosť zovšeobecnenia a následného aplikovania poznatkov na širšiu časť populácie ako u rozhovoru neštruktúrovaného. Nevýhodami sú predovšetkým časová a psychická náročnosť. Anketár musí dobre a podrobne poznať tému a musí byť schopný aktívne reagovať na subjekt. Pri zovšeobecňovaní poznatkov a následnej aplikácii je potrebné overiť, že u rôznych opýtaných ide o rovnaké skutočnosti (iba vyjadrené iným spôsobom), je potrebné zabezpečiť porovnateľnosť sledovaných kategórií.

Praktická časť

V praktickej časti bolo adekvátne použiť metódu polo štruktúrovaného rozhovoru pri komunikácii s respondentmi v Českej republike. Respondenti aj napriek vopred pripraveným témam otázok, ktoré s radosťou zodpovedali, neboli týmito otázkami obmedzovaní a poskytli aj ďalšie podstatné informácie. Tento rozhovor poslúžil pre potreby štruktúrovaného rozhovoru, ktorý bol aplikovaný na pôde Slovenskej republiky. Keďže porovnávame tri krajiny, kde jednou z nich je USA, bolo nutné s respondentmi komunikovať cez internet, pričom bola použitý technika e-mailovej pošty. Bola využitá aj pozorovacia technika na verejných stretnutiach mládeže a bohoslužbách.

Krst a jeho význam

Anglické slovo baptize (do slovenčiny prekladané ako krstiť) nie je striktne anglické slovo, ale anglické prehláskovanie gréckeho slova baptizo, ktoré znamená úplne namočiť (alebo ponoriť. Krst má v cirkvi Baptistov hneď niekoľko významov. Po prvé, krst znázorňuje poslušnosť ako jedinú cestu k Bohu. Krst je verejným vyjadrením a potvrdením svojej viery v Ježiša Krista. Po druhé, krst je jasným znázornením odpustenia a hovorí k veriacim i neveriacim. Vyhlasuje, že životodarným jadrom spasenia je umytie z hriechov. Keď obrátení kresťania prechádzajú vodami krstu, znamená to, že vyznávajú: „Božia odpúšťajúca milosť ma úplne obmyla.“ Tretia dôležitá pravda o krste je radikálna zmena života a charakteru, ktorá nastáva pri obrátení. Krst ponorením živo ilustruje tento nový život, nakoľko vykresľuje proces pochovania a opätovného vstania. V poradí štvrtý dôležitý význam, ktorý krst vykresľuje, hovorí o tom, ako sa praví veriaci intímne stotožňujú s Kristom, pretože tým, že sa dajú pokrstiť obrátení kresťania, nasledujú jeho príklad. Prečo baptisti nepovažujú krst nemluvniat za správny krst, ktorý by bol v súlade s tým, čo prikázal Boh? Odpoveď spočíva v tom, že jediný krst, opísaný v Novom zákone je krst veriacich, ktorého podmienkou je, že osoba, ktorá má byť pokrstená osobne a vedome, uverila v Krista pre spasenie. Význam krstu spočíva v tom, že Boh určil toto ustanovenie nato, aby upevnilo kresťanov v ich nasledovaní, posilnilo a chránilo cirkev a vydalo svetu jasnú správu o podstate kresťanskej cirkvi. Ak sa zanedbáva alebo nesprávnym spôsobom aplikuje, znamená to, že práve tí ľudia, ktorí sa majú prejaviť ako jeho verní služobníci, znevážili jeho úmysly a stoja im v ceste.

Prebieh krstu

Ak je krst symbolom, ktorý ustanovil Boh, potom je jasné, že spôsob jeho vykonania má veľkú dôležitosť. Nato, aby z nás boli zmyté hriechy, musíme urobiť pokánie - oľutovať a vyznať ich Bohu a vylúčiť možnosť ďalšieho dobrovoľného hrešenia. Prijať Krista ako svojho osobného Spasiteľa do života a nasledovať ho v pravde. Potom nasleduje krst. V krste pochovávame nášho starého človeka, naše staré ja, aby sme žili v novote života, už nielen pre seba, ale pre Boha.

Priebeh krstu v Českej republike a na Slovensku

Počiatky pôsobenia baptistov na území dnešnej Českej republiky spadajú do obdobia polovice devätnásteho storočia. Prvý samostatný český baptistický zbor bol založený v roku 1885 v Hleďsebe u Veltrusy. V roku 1919 bolo v Československu zriadené združenie baptistických zborov s názvom Bratská jednota Chelčického. Zahŕňala celkom 25 zborov. Názov bol neskôr zmenený na Bratská jednota baptistov a začiatkom 50. rokov zjednodušený na Bratská jednota baptistov. Tá až do konca roka 1993 zahŕňala všetky baptistické zbory na území Československa. Bratia prehlásili, že boli prekrstení (znova pokrstení) a znovu pokrstili každého, kto sa k nim pripojil, lebo prvý krst (nemluvniat) nebol podľa nich udelený vo viere, ani rozhodnutím zhromaždenej cirkvi. K 1.1.1993 došlo v dôsledku nového štátoprávneho usporiadania k rozdeleniu BJB na dve organizačne samostatné Jednoty - v Českej republike a na Slovensku. Tie sa však snažia naďalej udržiavať úzky kontakt. Preto organizujú radu spoločných akcií, vzájomne sa informujú, používajú naďalej spoločný spevník s českými aj slovenský piesňami, vydávajú spoločný časopis Rozsievač a podobne.

Ako už bolo v úvode spomenuté, baptisti si vytvárajú baptistické zbory, kde sa pravidelne zdržujú a oslavujú Ježiša Krista. My sme v Prahe jeden takýto zbor navštívili, konkrétne sbor Bratrské jednoty baptistů na Vinohradech. Ako už bolo vyššie spomenuté, podmienkou je, aby to bola osoba s vyznaním viery, ktorá osobne a vedome uverila v Krista pre spasenie. Predtým než sa uskutoční samotný akt krstu, je nutná tzv. prípravka, ktorá predstavuje niekoľko sedení, na ktorých sa veriaci duchovne pripravuje a oboznamuje sa s Bibliou, kľúčové slová sú Boh – stvoriteľ, svätá trojica, hriech, spasenie, cirkev. Je nevyhnutné poznať bibliu, pretože prá na nej je postavená a z nej vychádza cirkev Baptistov. V mnohých zboroch v Českej republike veriaci absolvuje 3 – 4 stretnutia, konkrétne tento zbor vyžaduje 10 stretnutí, to preto aby sa mohol dostatočne pripraviť a dobre si premyslieť, či a prečo sa chce pokrstiť. Pokiaľ sa veriaci, chce dať pokrstiť musí osloviť starších zboru, ktorí na základe podanej žiadosti, urobia s veriacim pohovor, po ktorom nasleduje už spomenutá prípravka, po prípravke sa pohovor znovu zopakuje, aby sa zistilo, či je veriaci na krst pripravený. Samotný akt krstu sa uskutočňuje na zhromaždení, kde sa veriaci pravidelne stretávajú. Obvykle sa krstí 1-2 krát do roka, pričom sa môžu krstiť viacerí súčasne. Veriaci ešte pred krstom povie pred všetkými svoje osobné svedectvo, kde vyzná svoju vieru. Pri krste má veriaci oblečené biele rúcho, pod ktorým má plavky, u žien je dobré keď má aj tričko, kazateľ, ten kto vykonáva krst má rúcho hnedej alebo čiernej farby. Krst sa uskutočňuje v bazéne, ktorý sa zvyčajne nachádza na pódiu, na niektorých miestach ako napríklad v tomto zbore sa nachádza nad pódiom. Veriaci vchádza s kazateľom do bazéna, kde mu kazateľ položí otázku o viere, keď odpovie verím, nasleduje ponorenie do vody, ponorený musí byť celý človek.

Slovenská republika

Odlišnosti medzi Českou a Slovenskou republikou v tomto smere nie sú z teologického hľadiska ale záleží na ľuďoch v jednotlivých zboroch, dokonca ani v jednom štáte sa nenachádzajú dva rovnaké baptistické zbory. Spoločnou platformou sú pre nich zásady a stanoviská baptistov, ktoré je dôležité spomenúť, pretože je v nich zahrnutý aj krst ako očistenie od hriechov. Slovenskí Baptisti rovnako ako českí, krstom síce vyznávajú vieru v Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa, ale zároveň zastávajú názor, podľa ktorého spasenie detí nie je viazané na krstný akt. Deti v zbore preto zverujú systematickému zborovému vyučovaniu, ktoré pozostáva z čítania biblických príbehov, spevu piesní, a iných aktivít zameraných na vybudovanie ich postoja k náboženstvu a viere. Na základe vyznania svojej viery sú neskôr deti pokrstené a stávajú sa oficiálnymi členmi baptistickej cirkvi. Slovenskí baptisti sú možno horlivejší a menej kongregační ako tí českí. Hlavným dôvodom je viac autoritatívny prístup, týka sa to však len 10- tich percent baptistov na Slovensku.

Baptismus v USA

Teologický princíp vykonávania aktu krstu je rovnaký ako v ČR a SR alebo kdekoľvek na svete, pretože spoločným znakom všetkých baptistov je, že ich učenie vychádza z Novej zmluvy, rovnako aj akt krstu, ktorý pripomína krst Ježiša v rieke Jordán. Baptisti sú nasledovníkmi Ježiša vo všetkom. Americkí baptisti prevádzajú modernejšie prevedenie krstu, využívanie bielych rúch, u žien bielych šiat je jednotlivé, tak ako u nás aj v USA sa jednotlivé zbory od seba líšia, v niektorých oblastiach sa akt krstu uskutočňuje v motlitebni v bazéne, v iných častiach sa krstí v riekach. Je to krajina s najväčších počtom baptistov na svete, nachádza sa tu 137 000 baptistických zborov, ktoré má približne 33 miliónov členov, nerátajúc do toho nepokrstené dospelé osoby a deti. Nerovnomerné rozdelenie baptistov v celom svete môžeme považovať za prekážku, aspoň z perspektívy misijnej stratégie.

1) FRANKA, J.: Baptistický zbor Hložany – 100 rokov. Hložany : Baptistický zbor Hložany, 2004. 30 s.
2) HANES, P.: Dejiny kresťanstva. Tretie. Banská Bystrica: Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 2009. ISBN 80-88945-01-1.

Free counters!
© Stránky pro studenty oboru Hospodářská a kulturní studia
na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze (není součástí stránek PEF ČZU)
WWW.HKS.RE

Stránky pracují v systému DOKUWIKI
© HKS 2005-2017
obrzek jako obrzek jako