obrzek domeku-home logo-FB


Buddhismus a svátky

Úvod

Cílem této práce je seznámení se s buddhistickými svátky, které budhisté slaví a jejich popis. Dále se práce zabývá jedním z hlavních svátků - svátkemVesakh. Snaží se porovnat, jak se slaví tento svátek v České republice, v Kalmycké republice a v Tibetu. Popisuje jaké zásady je potřeba při praktikováni buddhismu dodržovat. Jedna z kapitol se zabývá vnitřními a vnějšími projevy buddhistů u nás a pro typické země, kde je buddhismus velice oblíben. Hlavní zdrojem informací jsou rozhovory s respondenty, kteří praktikují toto náboženství. Jako dalším zdrojem informací je dotazníkové šetření předložený praktikujícími. Na závěr práce zjišťuje, jak ovlivňuje geografický aspekt prožívání samotného buddhismu a svátků.

Výzkumné otázky

  • Jaké svátky obecně slaví Buddhisté? Popis buddhistických svátků, a vše, co se jich týká.
  • Jak se slaví buddhistický svátek Vesak u nás?
  • Jak se slaví buddhistický svátek Vesak v Tibetu a v Rusku?
  • Jaké jsou zásady buddhismu a jejich praxe?

Literární rešerše

Pro Buddhisty jsou jejich svátky a festivaly velmi speciální a významné, avšak v naší západní kultuře značně nedoceněné.

V knize Příběh buddhismu: Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením od amerického učitele buddhistických a tibetských studií, Donald S. Lopez Jr., se dozvídáme o buddhistických rituálech a jejich praktikování. V knize rovněž popisuje uspořádání vesmíru dle buddhistických myšlenek, seznamuje nás s božstvy a případnými legendami z této kultury. Na konci své knihy se zaobírá otázkou našeho pravého já a o tom, jak se můžeme osvobodit od utrpení. Z tohoto zdroje budeme čerpat převážně informace, které nám pomohou zjistit, jak obecně Buddhisté slaví své svátky a popis svátků v široké rovině a také mám pomůže při řešení naší poslední výzkumné otázky, kde bychom se rády také zaměřily na zásady buddhismu a jaká je jejich praxe.

Kniha Buddhistický slovník. Příručka buddhistických pojmů a nauky od prvního německého buddhistického mnicha Nyanatiloka Thera nám dopomůže k objasnění buddhistické terminologie a popíše nám také samotné Buddhovo učení.

Co se týče buddhistických svátků samotných, většina autorů se zabývá spíše obecným popisem a rozborem jednotlivých svátků, a to jenom velmi okrajově. Proto se budeme snažit o objasnění a případné proniknutí do tajemství buddhistických svátků, v jejich samotném průběhu nejen u nás, ale i v geografických aspektech, které máme uvedeny výše.

O slavení svátků v České republice pojednává článek Ivana Štampacha, a je v něm do jisté míry popsáno, jak je vnímán buddhismus v českých zemích. Popisuje také, jak vnímají křesťané vyskytující se v České republice buddhismus a jaký na něj mají názor. Rozepisuje se rovněž o buddhistické praxi a nauce.

Metodologie

Tato práce bude zahrnovat nejen metody kvantitativní, ale rovněž využijeme i metod kvalitativních, a to konkrétněji dotazování pomocí polostrukturovaného rozhovoru s budoucími respondenty. Výhodu této metody vidíme zejména v tom, že nám budou moci naši respondenti vysvětlit vše do samého detailu. Věříme také, že nám při polostrukturovaném rozhovoru případní respondenti rovněž osvětlí i věci, které nemáme dokonale nastudované, jelikož toto náboženství pro nás není všední, a případně nás opraví v našem dosavadním myšlení. Nevýhodu vidíme zejména v tom, že toto náboženství není v našich končinách moc rozšířené, proto se snažíme pátrat zejména pomocí sociálních sítí, případně internetu. Domníváme se, že další nevýhodou bude jazyková bariéra mezi námi a případnými respondenty, a zároveň i čas, který si respondenti budou muset kvůli našim všetečným otázkám vymezit.

Respondentům, které chceme oslovit, jsme prozatím poslaly emaily s prosbou o zodpovězení určitých otázek, které si při našem výzkumu budeme pokládat. V tuto chvíli nemáme ještě žádné konkrétní respondenty, proto nadále vyčkáváme. Rozhodly jsme se rovněž pátrat po potencionálních respondentech skrze sociální sítě, případně přes cizojazyčné seznamovací weby, díky kterým můžeme rozšířit naše pole působnosti, a zároveň si můžeme lépe zdokonalit jazyk.

Na anglickém fóru máme také otevřenou diskuzi, do které mohou přidávat ostatní respondenti své poznatky, zážitky a zkušenosti slavení buddhistických svátků v jejich zemi obecně, a také i konkrétněji slavení svátku Vesak.

Praktická část

Buddhismus vznikl na indickém subkontinentu a patří mezi nejstarší náboženství. Buddhismus je ale o něco mladší než hinduismus. Jako zakladatelem učení buddhismu je považován Siddhártha Gautama. Jednalo se o prince z královské rodiny Šikjů, který do svých 29 let žil pohodlný život s manželkou a synem. Poté prošel trnitou cestou k osvícení, a tedy získal své pojmenování Buddha (osvícený). Svůj život prožil jako putující mnich a osvětloval učení Dharma. Zemřel ve věku osmdesáti let v Kušinagary mezi svými mnišskými následovníky.

Jak již bylo řečeno, původním místem vzniku buddhismu je Indie, ze které se dále rozšířil do dalších částí Asie. Buddhismus se pozvolna začal dělit po smrti Buddhy podle škol. Mezi nejstarší školu lze zařadit Théraváda, kterou nalezneme v Thajsku, Laosu, Kambodži, Barmě a na Srí Lance. Dalším směrem je Hínajána (malý vůz), který říkal, že k osvícení mohou dojít pouze mniši, kdežto učení Mahájána (velký vůz) podporuje osvícení jak mnichům, tak laiku. V neposlední řadě zde máme směr Vadžrajána, neboli také nazývaný tibetský buddhismus. Jedná se diamantovou cestu, kdy je cílem vytratit rozdíl mezi subjektem a objektem a zcela se rozplynout. Podle stoupenců tohoto směru své učení Buddha předával, pouze stoupenců, kteří v něm neviděli boha, ale své vlastní zrcadlo.

Šíření buddhismu po AsiiFree counters!
© Stránky pro studenty oboru Hospodářská a kulturní studia
na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze (není součástí stránek PEF ČZU)
WWW.HKS.RE

Stránky pracují v systému DOKUWIKI
© HKS 2005-2017
obrzek jako obrzek jako