obrzek domeku-home logo-FB


Etnické minority v Evropě

 • Bodové zvýhodnění (a znevýhodnění) před zkouškovým testem na základě vašich průběžných testů ZDE V předchozí tabulce byly drobné chyby, takže snad finální verze je zde: OPRAVA
  DALŠÍ REKLAMACE JIŽ NEPŘIJÍMÁM!
 • Výsledky po 10. 5. 2017 ZDE
 • Výsledky po 11. 5. 2017 ZDE
 • Výsledky po 15. 5. 2017 ZDE
 • Výsledky po 22. 5. 2017 ZDE
 • Výsledky po 23. 5. 2017 ZDE
 • Výsledky po 24. 5. 2017 ZDE
 • Výsledky po 25. 5. 2017 ZDE

LS 2017

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU:

 1. Maximálně 1 absence
 2. Mít vždy vypracovaný zadaný úkol (práci budete tvořit v průběhu semináře, ne najednou po jeho skončení, takže je třeba pracovat průběžně!)
 3. Hned po vybrání tématu začít shánět vhodné respondenty!!! (nemusí se to podařit hned)
 4. Vytvořit prezentaci - vybranou menšinu představit ve skupině podle tabulky na wiki, jak se zapíšete

Seminární práci se bude kontrolovat průběžně na seminářích, hotovou budete odevzdávat na wiki nejpozději do poloviny května. K dispozici je pouze jedna oprava!

Zápis referátů

Prosím, zapisujte se nejpozději do začátku druhého semináře.

Číslo
semináře
LS 2017týden17:30
114. 2.lichýúvod
21. 2.sudýúvod
228. 2.lichý Tereza Plochová, Karolína Barchánková, David Augustin,
James Hron, Jakub Jelínek
Rusové na Ukrajině
7. 3.sudý Aneta Veselá, Lucie Křížová, Tereza Pekárková,
Kristýna Mikulenková
Turci v Nizozemsku
314. 3.lichý Tereza Aišmanová, Tereza Neuwirthová, Petra Wernerová,
Tomáš Matz
Turci v Bulharsku
21. 3.sudý Aneta Tellingerová, Zlata Kopecká, Adéla Maťáková,
Kristýna Nitschová, Barbora Náglová
Albánci v Černé Hoře
David Laho, Hanka Čelustková, Adéla Strnadová, Kateřina Kolářová
Turci v Řecku
428. 3.lichý Jakub Kovář, Michael Řehák, Michal Kříž,
Jan Hořenín, Marek Brzák
Rusíni v Srbsku
4. 4.sudý Nadezda Ionova, Mariia Braun, Irada Rahmanova
Rusové v Pobaltí
511. 4.lichý Karolína Junková, Adéla Kubešová, Adéla Bydžovská,
Markéta Hlaváčová, Zuzana Godočíková
Rusíni na Ukrajině
18. 4.sudýAnna Ivanova, Valerie Mikhailova
Krymští Tataři
625. 4.lichýJan Šorm, Julie Severová, Nikola Šticová, Valeriya Dvoryadkina
Rusíni v Maďarsku
2. 5.sudý Alina Tsiuleneva, Martin Procházka, Nikola Bibová, Tereza Zobánková
Turci (Tataři) v Rumunsku

Vzor zápisu do tabulky:

Zdeňka Lupinová, Marián Pikala
Arberešové v Itálii

V tabulce to pak bude vypadat takto:

Pořadník odevzdaných prací

Práci je třeba odevzdat (zkopírováním odkazu) do tohoto Pořadníku odevzdaných prací. Pokud práce nebude obsahovat všechny náležitosti, budou chyby okomentovány pro následující opravu (nutné předložit k dalšímu posouzení do oddílu Seznam prací k opravě) Oprava prací bude v pořadí, v jakém práce odevzdáte (kdo dřív přijde…). První termín odevzdání prací je do 7. 5. 2017, opravené budou nejdéle do 21.5.2017. Druhý termín (první opravný) k odevzdání práce je do 10. 6. 2017, opravené budou do 30. 6. 2014. Konečný termín pro odevzdání práce je 31. 8. 2014 - u prázdninových termínů je zaručena kontrola 1. verze, ale už nelze zaručit kontrolu 2. odevzdání - pokud někdo např. poprvé odevzdá práci 30. 8. 2014 a práce nebude v pořádku, tak už na opravy jednoduše nezbude čas.

Upozorňuji, že zápočet je možné získat/zapsat pouze do 1.9.2017!

Pořadník

 1. Zlata Kopecká, Aneta Tellingerová, Kristýna Nitschová, Barbora Náglová, Adéla Maťáková
  Albánci v Černé Hoře
 2. Kateřina Kolářová, Hanka Čelustková, Adéla Strnadová, David Laho
  http://www.hks.re/wiki/doku.php?id=ls2017:turci_v_recku|
 3. Tereza Aišmannová, Tereza Neuwirthová, Petra Wernerová, Tomáš Matz
  http://www.hks.re/wiki/doku.php?id=ls2017:turci_v_bulharsku|
 4. Jan Šorm, Julie Severová, Nikola Šticová, Valeriya Dvoryadkina
  http://www.hks.re/wiki/doku.php?id=ls2017:rusini_v_madarsku|

Seznam prací k opravě

1. Zlata Kopecká, Aneta Tellingerová, Kristýna Nitschová, Barbora Náglová, Adéla Maťáková
Albánci v Černé Hoře –> Sjednotit citace, uvádět citované stránky. Závěr přepsat dle doporučení v textu (podtržené). Celkově je práce na nízké stylistické i odborné úrovni.

2. Kateřina Kolářová, Hanka Čelustková, Adéla Strnadová, David Laho
Turci v Řecku| –> Celkově se práce jeví na solidní úrovni. Poznámky máte v textu zvýrazněné podtržením. Přepracujte především metodiku práce, doplňte informace k podkapitole „tradice“, která je velice stručná a žádné konkrétní věci se z ní čtenář nedozví. Rozpracujte také státní/politickou podporu minorit v Řecku. Sjednoťte citace, za koncem citace má být tečka.

3. Tereza Aišmannová, Tereza Neuwirthová, Petra Wernerová, Tomáš Matz
Turci v Bulharsku –> Práce vypadá nadějně. Objevují se v ní ale množství překlepů, gramatických chyb, některé jsem opravila, dále upravte text stylisticky, více propojujte informace. Více máte okomentováno v textu (zvýrazněné podtržením).

4. Jan Šorm, Julie Severová, Nikola Šticová, Valeriya Dvoryadkina
http://www.hks.re/wiki/doku.php?id=ls2017:rusini_v_madarsku| –> Práce je velice nízké stylistické i odborné úrovni. Chválím zapracování výpovědí informátorů, ale měli byste informace více propojovat, interpretovat. Zůstáváte na povrchu informací, nic není propracované, dokončené. Neptáte se proč, nezdůvodňujete. Komentáře máte zvýrazněné podtržením. Píšete, že se zaměřujete na jazyk, ale v práci je o rusínštině a jazyku obecně jen několik vět. Zbytek práce jsou obrázky, které se pojí k tradicím, které nijak zvlášť nerozebíráte, má to spíše ilustrativní charakter se záměrem opticky natáhnout práci…Citace sjednoťte dle normy ISO 690.

5. Mariia Braun, Irada Rachmanova, Nadezda Ionova
Rusové v Pobaltí –> Jestliže zapracujete na gramatické a stylistické stránce práce, bude dobrá. Celkem logicky členíte text, u Vlastní práce bych doporučila z prvních odstavců vytvořit podkapitolu „Vlny migrace ruského obyvatelstva do Pobaltských států“ nebo něco v tom smyslu. Některé odstavce česky nedávají smysl. Přepracujte rovněž metodiku práce, ta je slabší. Literární rešerše i vlastní práce je na dobré úrovni, když zlepšíte vyjadřování v českém jazyce. Další poznámky máte v textu.

Výběr minorit:

Práce studentů z minulých let: ZDE


Hlavní zásady pro psaní práce

 • Práce bude na základě kvalitativního výzkumu (otázky proč a jak). Musí ovšem vycházet z kvantitativních údajů - oficiální počet, počty podle údajů příslušníků menšiny, …).
 • Musíte mít respondenty z vybrané minority a z majority.
 • Práce bude mít strukturu odborného textu (úvod, cíl práce…). doporuceni_k_psani_textu
 • V práci musíte použít alespoň TŘI citace z databáze odborných časopisů. (http://infozdroje.czu.cz)
 • Citace do dvojitých závorek (WIKI).

Cíl práce

Přečtěte si doporučení k psaní textu

V konkrétním státu popsat etnické uvědomění vybrané minority včetně všech jejích specifik. Z tohoto základu se vaše výzkumná otázka bude odvíjet.

Specifika vybrané minority mohou být kulturní - to je ale pojem velice široký, protože kulturu často chápeme právě v jejím širokém (Tylorovském) pojetí.

Proto by bylo dobré si ta kulturní specifika ještě nějak rozdělit:

 • Uvědomění si určité odlišnosti v materiální kultuře
  • oblékání
  • stravování
  • bydlení
 • Odlišnosti v duchovní kultuře
  • historické povědomí
  • náboženská příslušnost
  • jazyková odlišnost
 • Odlišnost daná vzhledem, příslušností k jiné rase (tento typ odlišnosti často nejvíce způsobuje vyčlenění, protože je tato odlišnost patrná na první pohled).
 • Hospodářská a ekonomická odlišnost - některé minority mají svá specifická zaměstnání a způsoby obživy. U některých se setkáváme s nadprůměrnou ekonomickou a hospodářskou úspěšností, u jiných naopak s nadprůměrnou ekonomickou a hospodářskou neúspěšností. Důležité je na tomto místě sledovat i region, kde se daná minorita nachází (patří k tradičně chudým nebo bohatým regionům dané země?). Také je samozřejmě možné, že výrazná hospodářská a ekonomická odlišnost (při srovnání s okolím) u sledované minority není.

Jedna skupina by měla mít cca 4 osoby.

Metodologie

Kvalitativní výzkum (vycházející z kvantitativního základu, což znamená, že se bez nějakých statistik neobejdete).

Respondenty je možné najít prostřednictvím facebooku, couchsurfing (https://www.couchsurfing.org/), telefonu…

Měli byste se zaměřit na tři různé pohledy na vybranou minoritu:

 1. pohled příslušníka dané minority
 2. pohled příslušníka majoritní společnosti (který s vybranou menšinou přichází do kontaktu)
 3. třetí pohled může být různý - buď někdo nezaujatý, nebo pohled příslušníků v „domovském státě“ (tj. pokud si vyberete třeba Turky v Řecku, tak jaký je pohled tureckých Turků na tureckou menšinu v Řecku)

Pozor - ať to nejsou jen nějaké plky! Když budete třeba uvádět, že někde mají tendence k nepořádku, tak je třeba to nějak dokumentovat (kvantitativními údaji, fotografiemi, články z denního tisku…)

Literatura

V textu je třeba použít alespoň tři různé články z databáze odborných časopisů - docela dobré jsou databáze EBSCO nebo PROQUEST, ke kterým se dostanete přes http://infozdroje.czu.cz (přihlášení studentským loginem). Blíže k tomu v DOPORUČENÍ

Zkuste také využít prací vašich spolužáků z minulých let: http://www.hks.re/wiki/narodnostni_mensiny_v_evrope

Nejčastější chyby z minulých let – K PROSTUDOVÁNÍ

1. Váš úvod ať je skutečně úvodem, musíte čtenáře uvést do VAŠÍ problematiky, nikoliv obecné problematiky minorit v Evropě. V úvodu také čtenáře seznamte, o čem vaše práce pojednává, na co konkrétního se zaměřuje a z tohoto důvodu toto pište na samotný konec, protože až v ten okamžik víte, z čeho všeho se vaše práce skládá.

2. Cílem práce je správné položení výzkumné otázky – ovšem vy zapomínáte na to, že výzkumná otázka se soustřeďuje na 3 pohledy, které v cíli práce často zapomínáte zmínit a z toho důvodu poté i špatně koncipujete závěr, kdy 3 pohledy opomenete „překrýt“ a udělat z nich „univerzální“ obraz o dané minoritě, kterou zkoumáte.

3.Literární rešerši nezaměňujte s teoretickou částí práce. Ať se opravdu jedná o kritické zhodnocení zdrojů, které se týkají vaší problematiky, nikoliv dlouhosáhlé parafrázované pasáže textu, které patří do teoretického zázemí. V rešerši nezapomeňte uvádět zdroje ihned po zmínění autora či názvu knihy.

4. Metodologie – ta se musí skládat ze tří částí. První částí je teoretické zázemí metod a technik sběru dat, které jste ve výzkumu použili. Např. když použijete polostrukturovaný rozhovor, tak napíšete, co to ten polostrukturovaný rozhovor je, čím se vyznačuje, jaké má výhody a nevýhody. Poté v druhé části metodologie přejdete k průběhu terénního výzkumu, kde popíšete, jak jste v terénu postupovali, s čím jste se setkali, jaké problémy se vyskytly, jak jste ty problémy vyřešili a jak jste tu metodu / techniku sběru dat (např. polostrukturovaný rozhovor přes Skype) použili v terénu. Třetí část metodologie jsou obecné informace o vašich respondentech, bude zde také jasně uvedeno, zda je respondent zástupce pohledu majority na minoritu, minority na majoritu či externí pohled, aby to bylo jasné.

5. Vlastní práce – použijte jednoznačný filtr, který zní: Souvisí tato kapitola, kterou píšu v teoretické části práce s mou výzkumnou otázkou? Pokud ano, kapitola je v teorii oprávněně a je dobré to napsat na úvod každé té kapitolky, jak tedy s výzkumnou otázkou souvisí a proč si to místo v teoretické části zaslouží. Pokud si odpovíte, že nesouvisí s výzkumnou otázkou, kapitola sem nepatří. Velkou chybou v práci bývá to, že popisujete každou zemi zvlášť. Např. když někdo píše o Slovácích v Maďarsku, popisuje vše o Slovensku a vše o Maďarsku zvlášť (jazyk, kulturu, náboženství, zvyky, tradice, gastronomii apod.). Jenže z tohoto se přeci já nedozvím, jaké zvyky, tradice, jazyk a kulturu mají přímo ti maďarští Slováci. Dále nezapomínejte postupovat od obecného ke konkrétnímu a jeden okruh problematiky např. náboženství, řešte v jedné kapitole, nikoliv „rozstrkaně“ se náboženství věnovat v různých částech textu. Čili vše, co se týká jedné problematiky, musí být napsané u sebe.
V textu musíte mít statistiku (včetně odkazů) počtu příslušníků dané skupiny, jak se počty v průběhu času měnily.

6. Zařazení výzkumu do práce – nikdy neinterpretujte svůj výzkum formou otázka a ihned za ní následuje odpověď. Ve výpovědích vašich respondentů hledejte souvislosti, vztahy a vzorce a ty interpretujte. Zjištěné výpovědi zařazujte do teoretického zázemí, ukažte, jak je to dnes, jak to vidí zkoumaná skupina. Nezapomínejte na tři základní pohledy, a to:

 • pohled majority na minoritu,
 • pohled minority na majoritu a
 • externí pohled.

7. Závěr – nezapomínejte překrýt ty 3 zkoumané pohledy a napsat jasný „univerzální“ obraz zkoumané minority a zodpovědět tak na výzkumnou otázku.

8. Seznam literatury. Nezapomínejte, že vše musí být seřazeno podle abecedy příjmení autora a název knihy či článku musí být kurzívou jak v závěrečném seznamu, tak u průběžných citací jako poznámka pod čarou, kde to často chybí všem. Z tohoto důvodu tedy není dodržena citační norma. Dále často zapomínáte na povinnou citaci tří různých článků z databáze odborných časopisů.

Další problémy, které se vyskytují při opravování, je psaní velkých a malých písmen – ruština, čeština, němčina – vždy malé písmeno, Rus, Čech, Němec – vždy velké písmeno, česká, ruská či německá kniha – vždy malé písmeno (jedná se o přídavné jméno). Dále u obrázků, grafů či fotografií vám často chybějí popisky, musí zde být jasně napsáno, co tím chcete čtenáři ukázat. Až budete odevzdávat svoji práci, měli byste mít všichni po sobě celý text přečtený (text by tedy měl být bez hrubek a překlepů).

Odkazy

superprojekce1.jpg superprojekce2.jpg

2) Fotografie jsou z antropologie z Brna, ale nemám na to přesný odkaz

Free counters!
© Stránky pro studenty oboru Hospodářská a kulturní studia
na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze (není součástí stránek PEF ČZU)
WWW.HKS.RE

Stránky pracují v systému DOKUWIKI
© HKS 2005-2017
obrzek jako obrzek jako