obrzek domeku-home logo-FB


KŘEST A ROLE KMOTRA V KATOLICISMU

Úvod a cíl práce

Křtem se člověk stává křesťanem. Je to první ze sedmi svátostí. Při křtu člověk získává nové jméno jako symbol nového života ve víře. Toto jméno získává po svém kmotrovi. Kmotr během obřadu podle tradice přijímá závazek vůči dítěti a jeho rodině. Zavazuje se, že bude o dítě pečovat, kdyby přišlo o rodiče a bude rodičům pomáhat při výchově. Kmotr musí být biřmován. Biřmování je další ze sedmi svátostí.

V dnešní době je úloha kmotra spíše formální záležitostí. A právě touto proměnou role kmotra se naše práce bude zabývat. A to jak v České republice, tak i na Slovensko a ve Španělsku.

Cílem práce je získat dostatečné množství dat od všech respondentů, abychom mohly odpovědět na všechny naše výzkumné otázky.

Výzkumné otázky

  • Jaký je význam křtu?
  • Jak probíhá křest v Česku, na Slovensku a ve Španělsku?
  • Jaká byla úloha kmotra v životě pokřtěného dítěte v minulosti v Česku, na Slovensku a ve Španělsku?
  • Jaká je úloha kmotra v životě pokřtěného dítěte v současnosti v Česku, na Slovensku a ve Španělsku?

Literární rešerše

Kniha, která se zabývá významem křtu a katolictvím jako takovým, je Úvod do katolictví od L. S. Cunningham. Ten říká, že obřad křtu byl ústředním projevem křesťanské víry. Tak jako Kristus zemřel, byl pohřben a vzkříšen, tak i člověk, podstupující křest, se noří do vody jako by umíral a vynořuje se k novému životu, žije Bohu. Svatý Pavel chápal křest jako opakování Kristovi smrti. Katolíci věří, že křtem se smývá hřích. Patří mezi sedm hlavních svátostí církve. Další jsou: svátost biřmování, svátost eucharistie, svátost pokání a smíření, pomazání nemocných, svátost manželství a svátost kněžství. Stanovení počtu na sedm má spíš symbolický význam.1)

David Winter ve své knize ABC Křesťanství také probírá křest. Říká, že uchazeč o křest během obřadu dostane nové jméno - křestní jméno. Křest se odehrává u křtitelnice - obvykle mísa či umyvadlo. Zpravidla umělecky zpracovaná z kamene. Vedou k ní schůdky. Uchazeč bývá nad křtitelnicí polit ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.2)

O roli kmotra v životě dítěte, se zmiňuje Gabriela Plačková v článku pro Katolický týdeník s názvem Okamžikem křtu kmotrovství nekončí. Podle ní bývala role kmotra pro člověka vyznamenáním. Kmotr musel být skutečný věřící a spřízněný s rodinou dítěte. Jeho úkolem bylo nejen pomáhat s výchovou dítěte k víře, ale také ho hmotně zajistit v případě, že kmotřenec osiří.3)

Autorka se zmiňuje i o současném pojetí role kmotra. V dnešní době úlohu kmotra může zastat i ten člověk, který do kostela prakticky nechodí a se svým kmotřencem nemá téměř žádný vztah. Jedinou stanovenou podmínkou je, že kmotr musí být biřmovaný katolík starší šestnácti let.4)

Článek 3 Things that Define a Compadre pojednává o tom, jak je to s kmotrovstvím v hispánské kultuře. Španělská slova compadre a comadre vyjadřují úlohu kmotra a kmotry. Nestačí jen účastnit se křtu,kmotři mají asistovat při výchově dítěte a převzít za ně odpovědnost v případě, že by se rodičům něco stalo. Proto je výběr kmotra pro rodiče velmi důležitý. Někteří lidé říkají, že vztah mezi kmotrem a rodiči je ještě silnější než mezi kmotrem a kmotřencem. Měli by být stále v kontaktu a navzájem se ctít. Pro Hispánce tedy není nabídka stát se něčím kmotrem jen kompliment, ale především závazek.5)

Metodologie

K získání potřebných dat pro náš výzkum využijeme kvalitativní metody. Ty umožňují hluboký vhled do zkoumaného problému a to na základě relativně malého počtu respondentů. Kvalitativní výzkum je zaměřený především na popis a různé zvláštnosti jednotlivých případů. Během výzkumu se netestují hypotézy, ale spíš se vytváří. Nevýhodou je, že získává informace pouze o malém počtu respondentů. Má nízkou reliabilitu. Výhodou je ale jeho vysoká validita.

Pro naši práci bude nejvhodnější technika nestandardizovaného až semistandardizovaného rozhovoru. Nestandardizovaný rozhovor spočívá v tom, že tazatel nemá pevně stanovené otázky ani jejich pořadí. Klade otázky až podle předchozí odpovědi dotazovaného. Dotazovaný má tedy větší prostor se vyjádřit. Výhodou je, že se můžeme dozvědět daleko více k našemu tématu.

Naproti tomu semistandardizovaný rozhovor je více řízen tazatelem. Je připraven seznam zákaldních otázek. Tyto otázky jsou jasně formulovány. Během rozhovoru tazatel pokládá doplňující otázky, nechá respondenta rozvíjet odpovědi. Rozšiřuje tedy informace nad rámec původní odpovědi na zákaldní otázku. Postup se tedy kryje s nestandardizovaným rozhovorem. 6)

Naším respondentem z České republiky bude jáhen Jiří Beran z římskokatolické farnosti při kostele svatého Antonína v Praze - Holešovicích. Po předchozí elektronické domluvě bude rozhovor probíhat osobně.

Ve Španělsku se nám povedlo zkontaktovat mladou rodinu. Pedrovi a Evě je 35 let, mají 7 letého syna Alejandra, který je adoptovaný a společně žijí na ostrově Mallorca. Všichni jsou pokřtění a byli vychováni jako katolíci. Komunikace s nimi bude probíhat pouze elektronicky.

Ze Slovenska jsme v kontaktu s dvacetiletou dívkou Klárou a s jejími dvěma tetami.Klára ztratila oba rodiče a dva sourozence.Celá rodina je pokřtěná.Komunikace probíhá elektronicky i osobně.

Praktická část

HISTORICKÝ ÚVOD

Katolická církev se považuje za přímou pokračovatelku prvotní církve založené Kristem a zároveň je největší církví v křesťanství. Křesťanství patří mezi monoteistická náboženství a navazuje na judaismus, s kterým má společný Starý zákon a víru ve stejného Boha.

V čele katolické církve stojí římský papež, v současné době papež František, který je považovaný za Kristova zástupce a také za nástupce apoštola sv. Petra. Ke katolické církvi se hlásí přibližně 1,2 miliardy věřících, avšak tento počet je rozdělen mezi 23 relativně samostatných církví, přičemž římskokatolická církev má většinové zastoupení - 98,5 %.

Roku 1054 se od katolické církve oddělila pravoslavná. Římský a konstantinopolský patriarcha se vzájemně exkomunikovali.

Historie křtu sahá už k Janu Křtiteli, který podle Nového zákona pokřtil Ježíše Krista v řece Jordánu. V minulosti se křtilo ponořením do studené vody, dnes už se v katolické tradici křtí pouze pokropením hlavy. Křest malých děti byl praxí církve vždy. Podle tradice která vychází z Bible, se doporučuje křest dětí, aby měli už od dětství možnost vstoupit do božího království a nepodléhaly prvotnímu hříchu. Křtění malých dětí vycházelo z učení sv. Augustina. Souviselo to i s velkou úmrtností malých dětí.

Církev křtí podle slov svého zakladatele. Evangelium svatého Matouše končí takto „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“7)

Kořeny kmotrovství sahají do předkřesťanského židovství. Při přijímacích obřadech konvertitů byli vyžadováni 3 svědci, kteří měli vykonávat určitou službu. S podobnými ručiteli se setkáváme také při křtu v raném křesťanství. I tam vystupují jako svědkové a pomocníci při křtu. Poté bylo kmotrovství zavedeno také při křtu dětí. V následujících staletích převzali kmotři všechny úlohy při křtu, rodiče se ani neúčastnili. Reforma, vycházející z Druhého vatikánského koncilu, kladla při křtu dětí znovu hlavní důraz na roli rodičů. Již v první polovině 20. století se v našich zemích kmotrovství při křtu stalo něčím většinou ryze formálním. Pouze čestnou funkcí, vlastní obsah se zcela vytratil. 8)

Jáhen z farnosti svatého Antonína, která sídlí na Strossmayerově náměstí, říká, že křest je takové naroubování na Krista. On sám je kmotrem 5 lidí. Podle jeho názoru by kmotr měl mít věkově blízko ke svému kmotřenci, aby mu mohl být nablízku po co nejdelší část jeho života. On sám roli kmotra bere velmi vážně. Je to pro něj závazek se o daného člověka zajímat a kdyby měl nějaké pochybnosti, tak to s ním prodiskutovat. Jeho vnitřní a soukromou záležitostí je i podpora kmotřence v podobě modlitby.

1) CUNNINGHAM, Lawrence. Úvod do katolictví. Praha: Volvox Globator, 2013. Diagramma. ISBN 978-80-7207-885-1.
2) WINTER, David. ABC křesťanství. Praha: Česká biblická společnost, 2010. ISBN 9788087287057.
3) , 4) PLAČKOVÁ, Okamžikem křtu kmotrovství nekončí, 2006/22 Financování církve,http://www.katyd.cz/doma/okamzikem-krtu-kmotrovstvi-nekonci.html.
5) HEDE, Marcela. 3 Things that Define a Compadre. In: Hispanic culture online [online]. [cit. 2017-04-05]. Dostupné z: http://hispanic-culture-online.com/3-things-define-compadre.html
6) MAJEROVÁ, Věra a Emerich MAJER. Kvalitativní metody v sociologii venkova a zemědělství. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta ve vydavatelství Credit, 2005. ISBN 80-213-0507-x

Free counters!
© Stránky pro studenty oboru Hospodářská a kulturní studia
na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze (není součástí stránek PEF ČZU)
WWW.HKS.RE

Stránky pracují v systému DOKUWIKI
© HKS 2005-2017
obrzek jako obrzek jako