Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

 

obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

    Rozcestník     Knihy     Doporučení


nemci_v_italii

Němci v Itálii-Alto Adige „Regione Autonoma Trentino Alto Adige-Südtirol“


Uvod a cíl práce

V průběhu dějin často můžeme pozorovat, jak jedna kultura ovlivňuje jínou na základě různych politických, ekonomických a řadu jiných jevů vznikajicích mezi kulturami. Moderní dějiny nám mohou poskytnout četné důkazy negativních projevů kulturních kontaktů. Mezi nimi patří nucená asimilace ktera je zpravidla spojená s představou, že dominantní kultura, jež vyvíjí nátlak, považuje sebe sama za „lepší“, „pokrokovější“, proto příslušníci jiných kultur musí následovat její „vzor“, přebírat její kulturní vzorce, systémy hodnot, způsoby chování. Rizikem tohoto procesu muže stát ztráta původní kulturní identity té “slábší” kultury. Ale k čemu přivede pozastavení procesu asimilace a dlouhý boj za nezávislost menšinové skupiny? Může kultura znovu vytvořit identitu? A nebo bude je mít smíšenou? V teto práci jsme zkusili rozebrat tento případ na příkladě Jižního Tyrolska a odpovědět na otázku, za koho si považují obyvatele daného uzemi .

Metodologie

V této práci pro lepši vysvětleni situaci Jižního Tyrolska i pro vice objektivní odpověď’ na zkoumanou otázku jsme použili 2 základních metody sběru informaci: kvantitativní a kvalitativní.

Kvantitativní čast, která je hlavně zaměřena na zpracování statistických údajů zahrnuje takové aspekty jako základní informaci o Jižním Tyrolsku, o jazyce a mediích, politickou situace v severní Itálie.

V kvalitativní častí výzkumu čehož výsledná data jsou vytvářena samotnými účastníky výzkumu a výzkum se zaměřuje především na zvláštnosti a popis konkrétních jednotlivců nebo případů jsme uvedli údaje získané přímo u obyvatel zkoumané oblasti, kterým jsme položili zajímající nás otázky. Jsme použili techniku Individuálního hloubkovýho rozhovoru který umožňuje respondentovi volně vyjadřovat své názory a pocity k předmětu výzkumu, umožňuje detailněji přiblížit, jak lidé chápou určitý problém. Hloubkové rozhovory se používají v situaci, kdy se jedná o citlivá či osobní témata,1) což je naším případem.

Základní údaje

Region Alto Adige se nachází na severu Itálie na hranici s Švýcarskem a Rakouskem, celý region má 13.613 km².2) Kromě Alp najdeme zde největší německou menšinu v Itálii, která se nejvíc usadila v dnešním subtirolské provincii Bolzano. Tento region je nazýván autonomní Region Trentino Alto Adige „Südtirol“, má dvě provincie Trentino a Bolzano, Trento je hlavní město regionu, ale nás zejména zajímá Bolzano, protože v té najdeme předmět našeho studia - německou menšinu.

Tabulka 1. Počet obyvatelstva Alto Adige3)

Provincie Značka Obyvatelstvo
Autonomní provincie Bolzano BZ 487 673
Autonomní provincie Trento TN 507 030
Trentino-Alto Adigio 994 703

Mapa regionu Trentino - Alto Adige ( červeně označená). 4)

Synonyma názvu

Tato provincie je známá a označována různými názvy kvůli zvratům v její historii. Německý oficiální název je Autonome Provinz Bozen – Südtirol, ale také se lidově říká Südtirol (Tirol del Sur), název, který patří k historickému a geografickému Tirol, administrativní. Také je označovaný jako Land (jako Länder z Německa a Rarouska) místo provincie. Südtirol bylo součástí Rakousko-Uherska až do roku 1918. Land (tj. Länder de Alemania y Austria) místo provincie. Italská ústava v článku 116 uznává od 18.října 2001 italsko-německá verze názvu Trentino-Alto Ádige / Südtirol 5)

Provincie Bolzano Neboli Alto Adige/Südtirol

Autonomní provincie v italské autonomní oblasti (Trentino-Alto Adige).

Jazyk

Podle informační statistiky úřadu, v celé provincii, která má 116 komunit nebo obcí, žije 507 657 obyvatel, z nich mluví italsky 70 %, německy 26 % a ladinsky 4 % (31-12-2010) 1, Italština italština a němčina jsou oficiální jazyky provincie a jako třetí jazyk mají ladinštinu (Ladino)ladino, kterým se mluví pouze v údolích Gardena a Badia, a kromě toho v údolích di Fassa, Livinallongo a Ampezzo (ty tři poslední se nachází v autonomní provincii Trenta).

V městě Bolzano, které je hlavně město provincie, je to opačně než v celé provincii, ze 103 135 obyvatel (31-12-2009) 73% lidí mluví italsky a jen 26,29% mluví německy a Ladino 0.71%.6)

Obrázek 1.Skupiny jazyků v Südtirolu (provincie Bolzanno) - podle sčítání roku 20017)

Tabulka 2. Procentické složení podle jazyků – provincie Bolzano 8)

Jazyk %
Italština 26,5
Němčina 69,2
Ladino 4,4
celkem 100

Zdroj: http://www.provinz.bz.it/Astat/downloads/Siz_2008-eng.pdf

Politika

Místní vláda vychází z italské ústavy, kde je zakotven autonomní status regionu Trentino Alto Adige / Südtirol.2 V roce 1972 druhý statut autonomie pro Trentino-Alto Adige / Südtirol byly přeneseny zákonodárné a výkonné pravomoci z regionální úrovně na nižší úrovně, čímž je fakticky rozdělená na dvě samostatné oblasti.

Zákonodárná moc v provincii je prováděna v sestavě (německy: Südtiroler Landtag; Italian: Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano; Ladinsky: Cunsëi dla Provinzia Autonoma de Bolzano). Zákonodárnou pravomocí shromáždění je konání všech záležitostí, které nejsou výslovně vyhrazeny výlučně zákonodárné moci italského státu nebo současné legislativy na článek 117 italské ústavy.3 Výkonná pravomoc je přičítána vládě (v Němčině: Landesregierung, v Italaštině: Giunta Provinciale), v čele s Landeshauptmann Luis Durnwalder, který byl u moci od roku 1989. Patří k Jihotyrolské lidové straně, která vládla s absolutní většinou od roku 1948. Opět Vám chybí průběžné citace. Musíte v nejlepším případě odcitovat každý odstavec, aby bylo jasné, odkud jste informaci parafrázovali.

Kvalitativní část

Etnická identita

Informace mi podaly tři osoby. Claudia Trilly Neg (studentka Státní univerzity v Bolzanu), dcera německé matky a italského otce, řekla, že se cítí být hlavně „Tyrolkou“, což pro ni neznamená být vyloučena z italské společnosti, ale také se necítí být součástí německé nebo rakouské minority ani proto, že mluví německým dialektem. Řekla, že se cítí spokojená s tím, že žije v Bolzanu. Claudia několikrát navštívila severní Německo, kde i studovala, ale často nerozuměla tamější němčině a postrádala svou vlast a pro tyto jazykové a kulturní rozdíly se také necítí být Němkou.

Strukturu respondentů bych osobně dala do metodologie, kde jednotlivé respondenty popíšete. V metodologii se zaměřte i na průběh terénního výzkumu, jak jste v něm postupovali, s jakými problémy jste se setkali apod. A pokud v tomto odstavci uvádíte, co vám respondentka sdělila, bylo by lepší tam dát přímo úryvek z rozhovoru (přímou citaci, doslovně přepsaný úryvek z rozhovoru), práci to výrazně obohatí.

Val Gardena-Groden- Ortisei

Obyčejní lidé mluví německy a často ladino, což jsou oficiální jazyky spolu s italštinou. Val Gardena je údolí s třemi obcemi, sem patří Ortisei (Urtijëi / St. Ulrich), Santa Cristina Val Gardena (S. Cristina Gherdëina o S. Crestina Gherdëina / St. Christina in Gröden) a Selva di Val Gardena (Sëlva / Wolkenstein in Gröden). Je to turistická oblast často navštěvovaná Italy, kteří mají rádi hory. Ortisei (Val Gardena) je malá obec s 4 663* obyvateli.

ortisei.jpg

Obrázek 2 Oblast Bolzano, město Ortisei (červeně) 9)

Maddalena Prinoth (studentka Státní univerzity v Bolzanu), pochází z obce Ortisei, s matkou mluví německy, s otcem Ladino ladino. Cítí se spíš Němka než Italka, protože s Italy neměla dřív téměř žádný bližší kontakt, neměla mezi nimi žádné příbuzné. Vždycky se přátelila spíš s lidmi, kteří mluvili německy nebo Ladino. Teď, když studuje na universitě, má i přátele Italy. Také ze studijních důvodů navštívila Německo, všemu tam rozuměla a cítila se jako doma.

Jazyk v Ortisei

Obyvatelé provincie Bolzana mluví německo-italsky, na rozdíl od městské populace. Na venkově v horách, ale i okolo Bolzana se mluví a píše německy. Všechny nápisy na veřejných prostranstvích, institucích a obchodech jsou v oblasti v obou jazycích, často, zejména v některých horských údolích, i v jazyce ladino.

Mou pozornost vzbudilo malé městečko Lengmoos-Longomoso, kde jsem viděla nástěnku o aktivitách realizovaných katolickou církví - vše bylo v němčině, přestože okolo byly nápisy dvojjazyčné. Uvnitř kostela byly zpěvníky a ostatní informační texty a bible jen v němčině. Bylo zřejmé, že lidé, kteří chodí do kostela, jsou pouze německy mluvící. Pravděpodobně i mše je vedena v němčině. Osobně bych Vám doporučovala ich-formu používat pouze v tom případě, kdy v jednom odstavci popisujete průběh vašeho terénního výzkumu, v ostatních případech používejte trpný rod např. bylo vyzkoumáno.

Například v Ortisei je následující rozdělení obyvatel podle mateřského jazyka:

Němčina 12,13 %
Italština 5,55 %
Ladino 82,32 %

uveďte zdroj

Ve škole v Ortisei se také učí ve třech jazycích Ortisei je domovem některých základních škol a středních škol a zejména mají umělecký Institut (Kunstschule / Scola z ERT), který je součástí veřejného vzdělávacího systému, ve školách, kde vzdělání (který se mění v závislosti na prvním ročníku na vysoké škole), ladino, německy a italsky.

Claudia Trilly Neg v rozhovoru řekla, že mluví oběma jazyky bez problémů, oba jazyky cítí jako mateřské, s matkou mluví celý život německy a s otcem italsky. Maddalena Prinoth řekla: Doma jsme vždycky mluvili německy nebo Ladino, italštinu nás učili ve škole ( Ortisei), protože ve školách se učíme v obou jazycích (němčina a ladinština). Řekla, že od dětství byli zvyklí poslouchat italštinu a nedělalo jim problém mít italštinu jako předmět ve škole a naučit se ji jako třetí jazyk. Podle Art. 99 je tato identita i ve vlastním statutu vyjádřena takto: „1. V oblasti je němčina rovnocenným jazykem jako italština, oba jazyky jsou v regionu Trentino oficiální…“ 22

Máte možnost spolurozhodovat? Region Trentino Alto Adige má absolutní autonomii, díky autonomnímu statutu. Každá provincie se řídí podle toho statutu. Zatímco všechny ostatní italské provincie se řídí podle pouhé administrativní funkce, autonomní provincie Bolzano má legislativní pravomoc v mnoha věcech zpravidla ve státní jurisdikci nebo regionální úrovni. Zvláště důležité jsou dovednosti v oblasti zdravotnictví, školství, vzdělávání, zaměstnanost, doprava. A to i v politických a ekonomických situacích (Je velmi široké finanční nezávislost, na nichž se 90% mezera před procenty z vybraných daní v rámci provincie zůstává v území. Autonomní provincie je 9.000 eur ročně pro každou ze svých prostředků více než 500.000 obyvatel. Celkově se rozpočet Jižní Tyrolsko je asi 5 miliard eur za rok) 3 dodat přůběžnou citaci

Autonomie Provincie Bolzano podle statutu 1972 Podle článku 75 statutu z roku 1972, patří do provincie Bolzano: Devět desetin registrační poplatky a kolkovné, poplatky za licence a vládní atd. Čtyři desetiny daně z přidané hodnoty při dovozu získaných v regionu, které mají být rozděleny v poměru 53% do provincie Bolzano (a 47% z provincie Trento), včetně místní daně z příjmů (PIT proto, IRES a tak dále), s výjimkou těch souvisejících s regionálními nebo jinými veřejnoprávními subjekty (obce, města prvním místě).8 musíte dodat průběžnou citaci

Tradice a obyčeje

V městě Bolzano se dosud udržují a slaví církevní svátky, ale nelze o konkrétních svátcích říct, že by měly pouze německý původ.

Ve Val Gardena se naopak udržují rodinné tradice a místní náboženské svátky. V neděli 3.7., když jsem přijela, byl svátek, lidé se sešli kostele na slavnostní mši, mohla jsem sledovat tanečníky, děti, mládež, dospělé i staré lidi oblečené do pestrých šatů, takže jsem se zeptala Maddaleny, jestli je to typický místní kroj a ona mi to potvrdila. V Val Gardeně jsem udělala rozhovor s paní Kateřinou Messner Demetz, babičkou Maddaleny, která mi ráda vyprávěla o některých zvycích, které se ještě udržují. To, s kým jste provedla rozhovor, dejte do jednoho odstavece, shrňte to, ať je to hezky přehledně na jednom místě, takto je to celé chaotické. Například jeden z nejdůležitějších svátečních dnů je výročí založení prvního kostela sv. Jakuba (Kirchlein von St. Jakob.) ve vesnici, kterou jsem navštívila hned po příjezdu do Val Gardeny.

Typický místní „německý“ příklad: Když jsme si sedly k stolu, babička Maddaleny ukazovala, jak jedí pastu Němci a jak jedí Italové. Němci používají lžíci a vidličku, ale Italové jedí jen vidličkou. Maddalena říkala, že mají jinou formu pozdravu než Italové: Němci se dávají třikrát pusu, ale Italové jen dvakrát, když se zdraví. Když budete chtít dá informaci, co Maddalena říkala, dejte to jako přímou citaci do uvozovek a kurzívou jako úryvek z části rozhovoru. Není moc odborné přepapouškovat svými slovy znovu to samé, co Vám respondentka sdělila

Národností spolky

V Alto Adige existují různé spolky jak německých menšin tak italských. Jak se vypráví v reportáži : Italští nacionalisté je strana, která má nejvíc sympatizantů z řad italských občanů, kteří se tak v regionu brání silné konkurenci německy mluvící populace.4

Na druhou stranu Italové z Trentino-Alto Adige vyvinuli podle Christiana ze strachu z útlaku německou většinou nacionalismus, který někdy souhlasí s italským nacionalismem. Sami subtirolští Italové jsou nazýváni cruchi, což je hanlivý název pro Němce v Itálii.

Dominantní strana u moci je Südtiroler Volkspartei s absolutní většinou od roku 1945. Současný prezident provincie (v němčině Landeshauptmann) je Luis Durnwalder, ve funkci od roku 1989. Provincie Bolzano je citována jako příklad etnického soužití v dnešní Evropě. Ale část Italů lituje, že nadměrná dominance Volkspartei způsobila trvalý pokles italsky mluvícího obyvatelstva v posledních desetiletích (v roce 1961 bylo 34%, zatímco podle sčítání lidu v roce 2001 byly mírně méně než 27% z celkového počtu obyvatel provincie). opět Vám chybí průběžné citace s odkazy

Obrázek 3. Přihláska umístěná politické strany Freiheit Tiroler v Süd-rakousko-italské hranice nápisem „ist nicht Süd-Tirol Itálie!“ („Jižní Tyrolsko není Itálie!“).

Obrázek (online) dostupné: http://www.failla.it/?p=4095

Média

V Itálii je přístup k médiím také plánován výhradně z jazykového hlediska, bez ohledu na další hlediska, je jazykovým menšinám zaručen přístup do sdělovacích prostředků. Skutečnost je však taková, že Němci, Francouzi a Slovinci mají konkrétní plán, zbývající minority nejsou zahrnuty. V Aosta Valley v Bolzanu a Terstu, byla studie provedena přímo do příslušných jazyků a denní zpravodajské pořady mají obecnější obsah, odkazují především na kulturní život. Jejich vysílání probíhá v rozhlase a televizi. Mezi noviny, nejstarší a nejpopulárnější německého jazyka jsou Dolomity, následuje italské Jižní Tyrolsko, vydavatelské skupiny L'Espresso-Repubblica. Pak je tu vložka místní Corriere della Sera Corriere Jižní Tyrolsko, je možno nalézt i německý Tageszeitung Neue Südtiroler.

Závěr: Na závěr jsem si nechala tyto otázky: • Existuje německá minorita v Itálii? Jak jsem viděla v Bolzanu a Oritsei (Val Gardena), oni se vůbec nepovažují za menšinu, naopak říkají, že Italové jsou menšina u nich, ale ve městě je hodně poznat, kdo je Němec nebo Subtirolák a kdo je Ital jen podle toho, čím se zabývá a kde bydlí a hlavně podle jazyka. Ale ve vesnicích je situace monotónní, všichni mluví německy nebo ladino. • Jsou příslušníci menšiny spokojeni se svou situací (politickou, ekonomickou, sociální)? Obyvatelé, aspoň respondenti, byli spokojení s politickou a ekonomickou situací, Claudia Trilly Neg, pochválila italskou politiku, protože říkala, že díky pochopení politiků a díky své autonomii její region dostává víc peněz. • Přežije německá menšina v Itálii? • Z vlastní zkušenosti a z různých dokumentů můžu říci, že tato menšina, která je v regionu Alto Adige s velkou pravděpodobností přežije a ještě se bude rozvíjet dal do budoucna, protože se všude ukazovalo, že hodně respektuje jejich vlastní tradice a má hodně různých spolků. Ale můžu také říct, že časem, jako každá kultura, s technologickým vývojem komunikací bude stále více splývat s italskou kulturou.

Zpracovávní a interpretace dat z výzkumu se nedělá tím způsobem, že napíšete otázku a následně odpověď, co vám daný respondent sdělil. Musíte to hezky propojovat s informacemi, které jste se dočetla z literatury či z internetu a následně to dokázat těmi úryvky z rozhovoru. Celou práci více rozčleňte na jednotlivé body, které Vám pan doc. Kokaisl uvedl na začátku psaní článků, dodržte jeho strukturu.

Literatura

1 South Tyrol in figures. Bozen / Bolzano: Autonomous Province of South Tyrol, Provincial Statistics Institute – ASTAT (Landesinstitut für Statistik Autonome Provinz Bozen – Südtirol), 2007, str. 19 Další dostupnost:<http://www.provinz.bz.it/Astat/downloads/Siz_2008-eng.pdf >

2 Italský Statut – ASTAT( Via Kanonikus-Michael-Gamper-Str. 1I-39100 Bozen / Bolzano) Art. 99 3 ÚSTAVA ITALSKÉ REPUBLIKY, Hlava 3. článek 117 Dostupnost z <http://es.wikisource.org/wiki/Constituci%c3%b3n_de_la_Rep%c3%bablica_Italiana>

4 MEDITERRENEOSUR, Časopis online dostupnost: <http://www.mediterraneosur.es/prensa/it_minoriaitaliana.html>

5 Obrazek (online) dostupné: http://www.failla.it/?p=409

* Ortiseii(Val Gardena), Dato Istat - Popolazione residente al 30 giugno 2011. Dostupnost: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Cartina_Comune_BZ_Ortisei.png 9Report submitted by Italy; (Ref.: ACFC/SR (99) 7 dostupné: http://grupo.us.es/grehcco/ambitos09-10/prado.pdf

Další zdroje: http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_autonoma_di_Bolzano#Mezzi_di_informazione

1) Metody kvalitativního výzkumu. [online]. [cit. 2013-04-30]. Dostupné z: http://haltmarova.cz/metody/kvalitativni/
2) Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol . Dostupnost z: http://www.regione.taa.it/Geografia.aspx
3) Eurorregión Tirol – Tirol del Sur – Trentino. dostupnost z : http://www.europaregion.info/it/gect-euregio/cifre-euregio.asp
5) Italský Statut – ASTAT( Via Kanonikus-Michael-Gamper-Str. 1I-39100 Bozen / Bolzano) Art. 99 3 ÚSTAVA ITALSKÉ REPUBLIKY, Hlava 3. článek 117 Dostupnost z http://es.wikisource.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Rep%C3%BAblica_Italiana#T.C3.8DTULO_VI._DE_LAS_GARANT.C3.8DAS_CONSTITUCIONALES
6) South Tyrol in figures. Bozen / Bolzano: Autonomous Province of South Tyrol, Provincial Statistics Institute – ASTAT (Landesinstitut für Statistik Autonome Provinz Bozen – Südtirol), 2007, str. 19 Další dostupnost:<http://www.provinz.bz.it/Astat/downloads/Siz_2008-eng.pdf >
8) South Tyrol in figures. Bozen / Bolzano: Autonomous Province of South Tyrol, Provincial Statistics Institute – ASTAT (Landesinstitut für Statistik Autonome Provinz Bozen – Südtirol), 2007, str. 15 Další dostupnost:<http://www.provinz.bz.it/Astat/downloads/Siz_2008-eng.pdf >
9) Cartina_Comune_BZ_Ortisei.png (680 × 430 pixel, dimensione del file: 15 KB, tipo MIME: image/png) dostupné z: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Cartina_Comune_BZ_Ortisei.png
nemci_v_italii.txt · Poslední úprava: 09. 03. 2019 19:39 (upraveno mimo DokuWiki)


Chcete studovat obor
Hospodářská a kulturní studia?

Klikněte a seznamte se