obrázek domečku-home  logo-FB     časopis Kulturní studia


Citace:

Šimon Jonáš, Lukáš Lyer, Jan Hammer, Filip Ullman, Karel Kadavý Vesmírní lidé [online] Hospodářská a kulturní studia, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, 2011. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/vesmirni_lide

Vesmírní lidé


Úvod

V této práci se seznámíte se skupinou lidí, kteří se nazývají Vesmírní lidé. Toto uskupení není příliš v povědomí lidí, ale o to zajímavější je pokus o pochopení jejich struktury a poznání chování této komunity.Bude představen zajímavý způsob života přívrženců sledované skupiny, kteří mají nespočet někdy až ”úsměvných” zvyků. Zjištěno bude, jak komunikují s jinými dimenzemi a bude rozkryto, jak velký vliv má křesťanství na vývoj jejich víry, historii uskupení a na celkový pohled na svět. Zevrubně bude zmapována i činnost zakladatele české odnože zmiňované víry Iva Bendy, který je členem této skupiny a současně i naším zdrojem informací. V této práci se také poodhalí odpovědi na otázky, týkající se nejrůznějších úskalí běžného života člověka přesvědčeného o pravdivosti vize Vesmírných lidí. Důležité také je, zamyslet se nad tím, jak velký vliv tato víra na člověka může mít, dále najít pozitiva i negativa této jinakosti oproti okolí. Pomocí příkladu této zvolené skupiny budou obecně hledány příčiny vzniku podobných frakcí a budou se profilovat jejich nejčastější členové. Hlavním cílem tohoto projektu je dojít k závěru, zda lze tento postoj zkoumané komunity považovat za náboženství či nikoli.

Literární rešerše

O Vesmírných lidech se toho ve světě nenapsalo mnoho, čehož zároveň není třeba litovat, neboť to dává všem badatelům mnohem větší prostor k výzkumu bez pocitu toho, že zkoumají něco již dávno známého. Nejvíce se ve své práci Hledání ztracené jednoty: Průniky nových náboženství a ekologie Vesmírným lidem věnuje Ivan Lužný. Ve své knize popisuje nejrůznější společenství ve světě věřící v existenci a nadřazenost technologicky vyspělejších sil pocházejících z vesmíru. Hledá zde znaky, jež tyto jednotlivé skupiny mají společné. Mezi ně patří například odpor k tělesnu, drogám, sexualitě či neustálý strach z bytostí temna, ale i láska k Ježíšovi. Autor datuje vznik nejvýznamnějšího vesmírného společenství do roku 1955, kdy George King po kontaktu s vesmírnými silami sepisuje Vesmírné vyjádřené mezidimenzionální chápání vědy, ze kterého vychází většina „vesmírně“ smýšlejících skupin ve světě. Ivan Lužný neopomíjí zmínit taktéž nejrůznější extrémistické odnože tohoto hnutí, jako například skupina nazývající se Nebeská brána, která připodobňuje pozemský život pouze k larválnímu předstupni vývoji motýla, jenž se vyvine z nehezké housenky v krásného barevného motýla teprve na jiné planetě než na Zemi. Fanatismus tohoto typu snad ani nemohl skončit jinak než hromadnou sebevraždou členů v roce 1997. V závěru této studie se čtenář dozvídá taktéž něco o české odnoži Vesmírných lidí a zejména o jejím hlavním „guru“ ING. Ivu Bendovi, dříve vysoce postaveném pracovníkovi ve firmě Škoda, nyní již na plný úvazek vesmírným člověkem, který o dané problematice napsal dvě knihy. Čeští vesmírní lidé se, dle této studie, obávají technického pokroku ze západu a všech věcí majících černou barvu. Veškeré nepokoje, jak politické, tak i v běžném životě připisují souboji temných sil se silami dobra. 1)

Další knihou, zabývající se problematikou Vesmírných lidí, je Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností. Zde autoři nazývají Vesmírné lidi a všechny další odnože jako Vesmírné bratrstvo. Ve zkratce jsou zde vypsány všechny názory,která tato společenství sdružují,jako například apokalyptická vidina zničení světa nebo uznávání Ježíše Krista jako nejvyššího vládce vesmíru. Centrem Vesmírného bratrstva je prý Západní Austrálie. 2)

Poslední zde uvedená kniha, která se problematikou Vesmírných lidí nepřímo zabývá, se jmenuje: „Sekty a nová náboženská hnutí“. V této rešerši ji zmiňujeme proto, že obecně profiluje nejčastější členy všemožných náboženských skupin, zejména křesťanských odnoží. Zároveň se snaží přijít na důvody vzniku odlišných rozkolnických skupin v rámci křesťanství. 3)

Metodologie

Především se ke konečnému zpracování tohoto projektu využilo standardizovaného rozhovoru, kdy byly základní otázky připraveny předem v písemné formě a poté diskutovány se sledovaným subjektem. Dotazovanému nebyly tyto otázky předem zaslány, aby bylo možné co nejvěrněji zaznamenat jeho okamžité reakce, jak verbální tak nonverbální. V jistých momentech se výzkumná metoda přiblížila nestandardizovanému (tzv.spontánnímu) rozhovoru, ovšem to jen v ojedinělých případech. Dále se při tvorbě této práce využívalo analýzy dostupných dokumentů, porovnáváním následných výstupů z ověřených pramenných materiálů. V souladu s již zveřejněnými výzkumnými otázkami byly více do hloubky zkoumány jednotlivé sledované problémy, týkající se daného hnutí Vesmírných lidí.

Teoretický výzkum

Historie

Za počátek historie Vesmírných lidí se dá považovat působení George Kinga v roce 1955, který jako první prohlásil, že komunikoval s mimozemskými bytostmi. Tak vznikla společnost Aetherius. Aetherius je jméno kosmického mistra, který Kinga údajně kontaktoval. Toto hnutí předpokládá, že kosmičtí mistři přiletí na létajících strojích a nastolí tisíciletý mír.

Dalším důležitým okamžikem byl rok 1998, kdy údajně přiletěla k naší planetě flotila s Vesmírnými lidmi, kteří tím nechtěli chránit jen sami sebe, ale i ostatní živé bytosti. Na Zemi se v té době mělo zintenzivnit působení negativních sil a narůstající hrozba globální katastrofy, která by zasáhla i domovské dimenze Vesmírných lidí, je nenechala v klidu. V České republice se stal pozemským vůdcem a zakladatelem skupiny stejně smýšlejících lidí, věřících v existenci Vesmírných lidí, Ivo Benda. 4)

Ivo Benda

Je českým vůdcem stoupenců víry ve Vesmírné lidi. Narodil se roku 1961 v Olomouci. Původně pracoval jako inženýr v mladoboleslavské automobilce Škoda. Díky setkání s Miloslavou Drskovou, pracovnicí v kravíně, která už od roku 1995 komunikovala s mimozemšťany, se tento kousek podařil i Ivo Bendovi dne 1.září 1997. Tentýž rok odešel ze zaměstnání,a začal spolu s Miloslavou Drskovou vydávat knihy, různé publikace a zveřejňovat „autentické“ videonahrávky s přistáním mimozemšťanů na naší planetě. Mimo to je na jím provozované webové stránce www.vesmirni-lide.cz k dispozici například videonahrávka údajného „převibrování“, jde však ve skutečnosti o část epizody ze seriálu Hvězdná brána, doplněnou o úvodní a koncové titulky. 5)

V minulosti dokonce kontaktoval českou i slovenskou hlavu státu, tehdy Václava Havla, respektive Rudolfa Schustera, aby byla sjednána schůzka mezi vládami těchto států a mimozemskou civilizací. Bohužel pro něj se mu nedostalo žádné odpovědi ani z jedné ze stran. V poslední době je složité dostat se na jeho nepravidelné přednášky, protože zrušil všechny informační servery a informace ohledně jejich konání se šíří pouze mezi věřícími, tudíž se těžko dostávají k veřejnosti. Dále šíří myšlenky Vesmírných lidí pomocí spousty reklamních letáčků, nevyžádaných e-mailů či jiných způsobů vedoucích ke zviditelnění. V současnosti žije ve Švýcarsku, jelikož byl na něj v naši republice vydán zatykač kvůli podezření ze zpronevěry a krádeže. Ovšem mezi Vesmírnými lidmi panuje názor, že je to samozřejmě lež, a že se ho temné síly pokouší odstranit, protože odhalil jejich spiklenecké plány na ovládnutí světa.

Výzkumné otázky a jejich odpovědi

Dotazovaný respondent

Panu Lukášovi je v současnosti kolem 30 let, narodil se na Slovensku a pracuje v Electroworldu v Nových Butovicích. Vystudoval ČVUT. Je velmi plachý a zprvu bylo složité domluvit si s ním schůzku, nakonec se podařilo získat jeho stopu a smluvit setkání.

O Vesmírné lidi se začal zajímat již v 9.třídě na základní škole.Nejprve navštívil přednášku Iva Bendy a začal studovat jeho knihy a dokumenty. Později se shledal s vrstevníkem, který ho zasvětil do tajů tohoto „společenství“. Díky tomuto kontaktu se zapojil do činností souvisejících s vírou ve Vesmírné lidi. Přestěhoval se do Prahy, kde bydlel na koleji s kamarádem, který ho seznámil s ostatními věřícími. Snaží se ve svém životě držet těchto hlavních zásad: být pozitivní, neschraňovat neúměrné množství majetku, nejíst maso, nekouřit cigarety, nepít alkohol. Pokud má možnost, šíří do povědomí lidí myšlenky a zásady Vesmírných lidí. Protože Ivo Benda musí platit velké peníze za provoz www stránek posílá mu pan Lukáš 7% svého platu. Vše je ovšem v rovině dobrovolnosti, nikdo ho k tomu,dle jeho slov, nenutí.

Jaký mají Vesmírní lidé vztah k Bibli a Ježíšovi?

Bible je podle vesmírných lidí příliš zastaralá. Naštěstí se jim jí v roce 1988 podařilo dekódovat, tedy aktualizovat tak, aby její poselství bylo platné pro člověka naší doby. Dříve nebylo možno z Bible vyčíst všechny v ní ukryté informace, protože by tomu lidé ještě nerozuměli. V průběhu let v ní bylo objevováno nesčetné množství nových informací, týkajících se přímo člověka postmoderní společnosti.

Bůh si jednoho dne přál sestoupit na zem, aby pochopil, jak to funguje ve fyzickém těle. Naneštěstí jeho vibrace jsou tak silné, že kdyby vstoupil na zem sám, všichni ostatní by se rozpustili. Proto na zemi seslal Ježíše, který měl za úkol na zemi kázat a ukázat lidem pozitivní cestu. Ježíš je z části synem Boha, Josefa i Marie, přičemž způsob jeho početí zůstává prozatím světu utajen. Poté, co Ježíš svůj úkol vykonal, zanechal na zemi svou tělesnou schránku a povznesl se za svým otcem do nebes. Toto byl první příchod spasitele. Druhý příchod očekávají Vesmírní lidé po evakuaci planety.

Má něco společného Soudný den (křesťanství) a den kdy si podle Vesmírných lidí přiletí pro očipované lidi Síly Temných světů? Věří Vesmírní lidé v posmrtný život?

Vesmírní lidé pojem Soudný den odmítají, hovoří o něm naopak jako o evakuaci. Evakuace nastane ,když se na zemi stane nějaká tragická událost, např. světová válka nebo přírodní katastrofa. Tím dojde k takzvanému očištění planety. Pro skupinu lidí, kteří se chovali spořádaně a podle pravidel, si přiletí flotila vedená Aštarem Šeranem a odveze je na jistou planetu do vyšší dimenze. Skupina lidí, která tyto stanovená pravidla ne vždy dodržovala, ale přesto u ní určité náznaky možného zlepšení jsou, bude taky zachráněna, ovšem bude odvezena na planetu, kde nebude zdaleka tak vyspělá civilizace. A hlavní část lidí, od kterých musí být planeta očištěna, zůstane na zemi. Těmto lidem bude puštěn film života, kde uvidí své chyby a budou mít možnost se z nich poučit, bohužel většině už to stejně nepomůže a život si nezachrání. Po očistě planety se za určitý čas lidé vrátí zpět na zemi, kde budou očekávat druhý příchod Ježíše, který jim opět ukáže tu správnou cestu.

Čipy znamenají jednoznačně největší nebezpečí a jsou největším strašákem Vesmírných lidí. Velice je děsí, že už v této době se lidé v Americe nechávají čipovat dobrovolně,za účelem ochrany svých životů a také nedobrovolně v amerických věznicích. Vesmírní lidé protestují proti rozšiřujícím se návrhům čipovat už i malé děti, aby je rodiče měli pod kontrolou. Tvrdí, že je proti přírodě, aby někdo měl databázi všech lidí na planetě a tím i obrovskou moc. Do budoucna, nejen že bude mít přehled o lidech,ale bude je dokonce moci i ovládat skrze čipy. Čip bude zhruba ve velikosti zrnka rýže a nikdo nebude vědět, kde ho má schovaný. Už dnes jsou lidé „očipovaní“ pomocí občanského průkazu, řidičského průkazu či opencard.
Temné síly vedou ještěři, kteří ač nejsou jediní, představují hlavní složku zla. Jejich výhodou je, že jsou neviditelní. Naše planeta je rozdělena na 4 části, přičemž každou z nich ovládá jedna skupina ještěrů. Ovšem všechny části chtějí nadvládu nad celý světem, proto bojují i mezi sebou.

Co přesvědčí člověka o existenci vesmírných lidí? Co člověka přiměje vstoupit do podobných skupin?

V odpovědi na tuto otázku můžeme vidět mnoho faktorů, jež mohou vůbec všeobecně člověka přimět ke vstupu do podobných skupin. Mezi tyto faktory patří i geografická poloha, například v Evropě je to krize industriální a kapitalistické společnosti, která na lidi vytváří velký tlak a oni pak čelí každodennímu stresu a strachu ze své budoucnosti. Lidé proto chtějí najít něco hlubšího, něco sahajícího nad rámec jejich všedního dne. Zde je nutné podotknout, že už jen tento akt přemýšlivosti lidí a hledání něčeho hlubšího je bezpochyby znakem inteligence. V Dokumentech katolické církve autoři spatřují hlavní příčiny úspěchů těchto skupin v nebývale rychlých změnách, vedoucích k neosobnímu stylu života a úzkostlivému hledání vlastní identity a náboženské zkušenosti. 6)

Pokud se výzkum navrátí zpět k našemu respondentovi a k výše uvedeným faktům se ještě připočte to, že mu bylo v době setkání s Ivem Bendou pouhých 15 let a byl ve věku, kdy každý hledá ve svém životě vzory a cesty, kudy se během své životní pouti vydat, nemohlo jeho setkání s touto nadmíru inteligentní a charismatickou osobou ani dopadnout jinak, než jeho přesvědčením o existenci Vesmírných lidí a připojením se k této skupině.

Jak velký vliv na život člověka má víra ve Vesmírné lidi?

Tato víra má na život svých stoupenců možná mnohem menší vliv, než by nezasvěcení mohli očekávat. Co se týče vzhledu, členové této skupiny jsou na první pohled k nerozeznání od ostatních lidí. Samozřejmě určité odlišnosti ve stylu života existují. Hlavním vliv na chování této skupiny mají podmínky kontraktu s Vesmírnými lidmi. Desatero jakýchsi rad, jak žít svůj život tak, aby odměnou za to, byla komunikace a ochrana od Vesmírných lidí. Respondent Lukáš si vybral jen některé body z tohoto desatera, a snaží se žít pozitivním životem, myslet pozitivně, neschraňuje majetek, šíří učení o Vesmírných lidech, nejí maso, nekouří a nepožívá alkohol, ani žádné jiné drogy. Další věcí, jež zcela jistě ovlivňuje životy stoupenců tohoto hnutí, je samotná komunikace s Vesmírnými lidmi. Dotazovaný respondent řekl, že někteří členové jsou schopni, pomocí čaker, slyšet hlasy vesmírných přátel přímo v hlavě. To už se dá považovat za velký vliv na osobnost člověka. Čakry jsou umístěny někde mezi krčními obratli, ale jejich skutečný vzhled, či přesná poloha, zůstávají obestřeny tajemstvím. Mimo to většina členů společenství odvádí „dobrovolný“ měsíční příspěvek, jímž přispívá na chod internetových stránek Iva Bendy, u pana Lukáše je příspěvek například ve výši 7% platu.

Známí vědci z amerických univerzit Christopher D. Bader,F. Carson Mencken, Joseph O. Baker spojili své síly ke studiu a zkoumaní americké populace ohledně víry a jejího vlivu na životy běžných Američanů. Jejich cílem není potvrdit nebo vyvrátit jakékoli systémy víry, ale pochopit ty, kdo věří. Došli k závěru, že někteří ovlivnitelní lidé používají víru, například v paranormální jevy, jako východisko z nejisté budoucnosti. 7)

Zmiňované desatero podmínek pro kontrakt s Vesmírnými lidmi:

1. Žít láskyplným, harmonickým a duchovně - citově založeným, spořádaným životem. Milovat svého Stvořitele Prvotního všeho a všech, svého Ducha i své fyzické tělo, tím také milujete svého Stvořitele, neboť vy jste jeho součástí. Nepít nadměrně alkohol, nejlépe vůbec, kuřáci omezit cigarety, nejlépe vůbec. Odpustit bližním a sobě.

2. Milovat ostatní lidské bytosti, i ty, které vám ubližují, neboť oni dělají jen to, co umí.

3. Milovat všechna ostatní Stvoření, “živá” i “neživá”, tj. přírodu, rostliny, zvířata, i planetu Zemi, která je vyšší bytostí nežli my sami.

4. Omezit pojídání masa na minimum, nejlépe vůbec.

5. Zlikvidovat - zničit negativní literaturu, tj. knihy a časopisy o válkách, erotice a negativních mimozemšťanech (UFO - únosy, zřícení lodí apod.) – zářiče hrubovibračních energií.

6. Nečíst negativní knihy a časopisy, nesledovat negativní filmy, je dobré ignorovat politiku, neboť je plná hrubých vibrací.

7. Nemít přebytečný majetek (2 a více domů pro sebe, 2 a více auta pro sebe …. atp.).

8. Pomáhat lidem v nouzi dle vlastních možností.

9. Pracovat alespoň minimálně pro lidi ve věci šíření informací o Přátelích z Vesmíru, a to mírným, nevnucujícím postupem.

10. Neubližovat jiným stvořením.

Jaký je současný stav zkoumané skupiny? Lze předvídat v nejbližší době vznik dalších podobných uskupení? Lze Vesmírné lidi označit za sektu?

Cílem první otázky bylo pružně reagovat na situaci vzniklou uvnitř zkoumané organizace. Konkrétně na vydání zatykače na hlavu celé této skupiny Iva Bendy. Dotazy směřovaly na to, jaký má respondent na inkriminovanou situaci názor, a jestli nehrozí uvnitř skupiny nějaký hlubší rozkol. Dotazovaný pan Lukáš však má vše v hlavě srovnáno. Ivo Benda byl sice prohlášen za šarlatána a je trestně stíhán, ovšem jen kvůli působení temných sil vedených neviditelnými ještěry, kteří se o jeho diskreditaci zasadili. Zdá se, že osoba Iva Bendy je pro věřícího pana Lukáše a jeho vesmírné kolegy naprosto nedotknutelná.

Pokud je nutné globálně odpovědět na otázku, zda lze předvídat vznik nových podobných skupin, třeba i netýkajících se vesmíru, je dobré opět vycházet z pramenných dokumentů, které píší o tom, že touha lidí se zviditelňovat a nějakým způsobem shromažďovat, bude vést i v budoucnu ke vzniku mnoha nových frakcí a náboženských odnoží. 8)

„„Současná náboženská poptávka je hodně individualistická. Nová hnutí nemají žádnou pronikavou výhodu a lidé si často udělají náboženství ve vlastním „kotlíku“. Někteří ale potřebují společenství. Tak rostou spíše menší společenství než ta velká,“ říká odborník na náboženskou scénu Zdeněk Vojtíšek. V ČR je oficiálně registrováno třicet církví a náboženských společností. Desítky dalších působí jako občanská sdružení či nadace. Některá nemusí být registrována vůbec. Počet duchovních společností odhaduje Vojtíšek na více než stovku.“ 9)

Vesmírné lidi lze za sektu skutečně označit, avšak není to zcela přesné vyjádření. Dle odborných textů je to spíše liché označení. „Název sekta znamená v původním významu menší náboženskou skupinu, která se odštěpila od většího společenství. V dnešní době se význam posunul ke společenství s nekompromisními postoji a přísně autoritativním vedením, jež může být pro jeho členy ohrožující. Je pak třeba rozlišit sektu od skupiny vyznávající některý náboženský směr, ale respektující soukromí a osobnost svých členů.“10)

Z toho vyplývá, že se Vesmírní lidé spíše dají označit za skupinu vyznávající určitý náboženský směr, neboť u nich nenalezneme tak extrémní fanatismus jako u některých sekt. „To čemu jsou lidé v trýznivé duševní situaci schopni uvěřit, je až nepochopitelné. V roce 1977 zemřelo v Kalifornii asi 38 členů sekty Nebeská brána. Proč? Prolétala kolem totiž Hale-Boppova kometa a v jejím chvostu byl pro ně připravený nebeský koráb. Tím měli odletět se svým vůdcem mimozemšťanem(!) Applewhitem. Bylo třeba ale sebevraždou odložit lidské tělo.“ 11)

—-

Závěr

Hlavním cílem bylo zodpovědět důležitou výzkumnou otázku, zdali se dá vize o Vesmírných lidech nazývat náboženstvím. V celé této práci byla pro pojmenování věřících používána slova jako frakce, skupina či organizace. Bylo to proto, aby se předem neprozradila odpověď. Během rozhovorů s respondentem byla postupně odpověď na výzkumnou otázku stále zřetelnější. Ano, vizi o Vesmírných lidech lze z určitého pohledu nazývat náboženstvím. Jedná se dle zjištěných informací o moderní aktualizované křesťany s obdivem k technologickému vývoji, jenž mají svoji vlastní mytologii, svoje vlastní démony i svůj vlastní pohled na svět. V žádném výkladovém slovníku není k nalezení nic, co by znemožňovalo stoupencům Vesmírných lidí vstup mezi právoplatně uznávané náboženské skupiny. Zpočátku mohou nezainteresovaným laikům jejich názory připadat spíše úsměvné a naivní. Ale po setkání se zkoumaným respondentem, vzdělaným člověkem, jehož zasvěcený výklad dával smysl, však většinu výzkumníků smích přejde,a donutí je o celé této problematice přemýšlet. I tak se mnoha lidem může zdát celá existence a historie Vesmírných lidí poněkud neuvěřitelná a mírně řečeno excentrická, přesto určité pochopení, tolerance a překlenutí vlastních předsudků by bylo na místě, pokud se tito lidé považují za součást moderní společnosti. Každý si musí sám vytvořit hodnotový systém,rozmyslet si to čemu je ochoten věřit a co je ochoten respektovat.


Použitá literatura

ADLEROVÁ, Iva. Časopis 21.Století. RF Hobby,s.r.o., 2011, jaro/2011, 112 s. ISSN 1214-1097.

Dokumenty katolické církve. Jihlava : Zvon, 1997. 105 s.

Edice Světové duchovní proudy. Lexikon Náboženských hnutí,sekt a duchovních společností. Bratislava : CAD PRESS, 1998. 523 s.

GOLDMAN, Crystal. Paranormal America: Ghost Encounters,UFO Sightings, Bigfoot Hunts, and Other Curiosities in Religion and Culture. Library Journal. September 15, 2010. S.90-91. ISBN 9780814791356. Dostupné také na WWW: http://searchproquest.mlp.cz/docview/870632062/131B08A07DF56FD02F0/1?accountid=16579

LUŽNÝ, Dušan. Hledání ztracené jednoty : Průniky nových náboženství a ekologie. Brno : Masarykova univerzita, 2004. 108 s.

LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 181 s.

PLAČEK, Štěpán. DVOŘÁK, Tomáš. Odborníci: Sekty používají různé finty. Deník.cz - Z domova. [online].5.květen 2008.[cit. 2011-09-07].Dostupné na WWW: http://www.denik.cz/z_domova/lide-si-vytvareji-sva-vlastni-nabozenstvi20080512.html


1) LUŽNÝ, Dušan. Hledání ztracené jednoty : Průniky nových náboženství a ekologie. Brno : Masarykova univerzita, 2004. 108 s.
2) Edice Světové duchovní proudy. Lexikon Náboženských hnutí,sekt a duchovních společností. Bratislava : CAD PRESS, 1998. 523 s.
3) LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 181 s.
4) , 5) LUŽNÝ, Dušan. Hledání ztracené jednoty : Průniky nových náboženství a ekologie. Brno : Masarykova univerzita, 2004. 108 s.
6) Dokumenty katolické církve. Jihlava : Zvon, 1997. 105 s.
7) GOLDMAN, Crystal. Paranormal America: Ghost Encounters,UFO Sightings, Bigfoot Hunts, and Other Curiosities in Religion and Culture. Library Journal. September 15, 2010. S.90-91. ISBN 9780814791356. Dostupné také na WWW: http://searchproquest.mlp.cz/docview/870632062/131B08A07DF56FD02F0/1?accountid=16579
8) Dokumenty katolické církve. Jihlava : Zvon, 1997. 105 s.
9) PLAČEK, Štěpán. DVOŘÁK, Tomáš. Deník.cz - Z domova. [online].2008.[cit. 2011-09-07].Odborníci: Sekty používají různé finty.Dostupné na WWW: http://www.denik.cz/z_domova/lide-si-vytvareji-sva-vlastni-nabozenstvi20080512.html
10) , 11) ADLEROVÁ, Iva. Časopis 21.Století. RF Hobby,s.r.o., 2011, jaro/2011, 112 s. ISSN 1214-1097.