obrzek domeku-home logo-FB


Úkoly:

do 4.3. 2017 „kompletní“ zadání - zapsat do is.czu.cz a pak poslat emailem info, že to tam je

do 30. května hotová kapitola LITERÁRNÍ REŠERŠE. Zápočet.

Zadání pro závěrečné práce

1. Přesný název práce v češtině

2. Přesný název práce v angličtině

Rozsah práce

U bakalářské práce cca 50 stran, u diplomové práce 70-80 stran

Klíčová slova

Klíčová slova (v počtu 5-10) charakterizují vaši práci - je to zhruba to, co byste zadali do vyhledávače, pokud byste chtěli na vaši práci narazit.

Cíl práce

Cílem práce je dát odpověď na jasně (jednoznačně) formulovanou výzkumnou otázku.

V zadání je položka Cíle práce: Mělo by to tedy začínat vždy nějak takto: Hlavním cílem práce je dát na základě terénního výzkumu a sekundárních údajů v relevantní literatuře odpověď na výzkumnou otázku a podotázky:

Příklad pro práci Etnická identita rumunských a maďarských Slováků:

Hlavním cílem práce je dát na základě terénního výzkumu a sekundárních údajů v relevantní literatuře odpověď na výzkumnou otázku a podotázky:

Jaké jsou hlavní prvky etnické identity Slováků?

Jak se Slováci (jako národnostní menšina) odlišují od okolí?

Jaké jsou rozdíly v projevech etnicity slovenské minority v Maďarsku a Rumunsku?

Metodika

Práce by měla přinášet především původní výsledky z vlastního kvalitativního výzkumu.

Příklad pro práci Etnická identita rumunských a maďarských Slováků:

Práce bude vycházet především z výsledků střednědobého terénního výzkumu a materiálu získaného z lokalit, kde žije slovenská menšina. Důraz bude kladen především na kvalitativní metody navazující na sekundární (hlavně statistické) údaje.

Harmonogram

Příklad možného harmonogramu, kdy student prováděl výzkum o prázdninách po prvním ročníku:

  • červenec (srpen) (1. ročník) – první část terénního výzkumu v příslušné lokalitě
  • září až červen (2. ročník) – zpracovávání výsledků terénního výzkumu, zpracování tématické literatury, příprava druhé fáze výzkumu
  • červenec (srpen) (2. ročník) – druhá část terénního výzkumu v příslušné lokalitě
  • do listopadu (3. ročník) – zpracovávání výsledků 2. části terénního výzkumu
  • listopad / prosinec (3. ročník) – předložení první verze práce
  • březen – odevzdání finální verze práce

Literatura

Tento seznam by měl mít zhruba 5 položek, podle normy, včetně ISBN. Není to seznam literatury, který nutně budete v práci používat, ale jedná se o to, aby z tohoto seznamu bylo patrné, že v dané problematice máte základní orientaci. Můžete sem dát pár položek i z odborných časopisů (z databáze odborných časopisů) - http://infozdroje.czu.cz nebo http://infozdroje.sic.czu.cz Doporučuji databázi EBSCO, tam je docela dost položek, můžete využít samozřejmě i jiné (Scopus).

Systém BADIS neumožňuje v jednotlivých položkách používat kurzívu.

Pokud máte téma týkající se etnicity, doporučuji

Na etnické menšiny:

ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin. Možnosti zachování a revitalizace. Praha: SLON, 2009. ISBN: 978-80-86429-83-0.

Formální stránka práce

Jak psát práci založenou na kvalitativním výzkumu

Odevzdávání práce

Teze bakalářské práce

Není to ta teze, ale ty teze.

Teze představují stručný výtah z bakalářské práce v rozsahu cca 2–3 stran textu. Teze spolu s výtisky BP jsou určeny členům komise SZZ k podrobnějšímu seznámení se se zpracovanou problematikou.
Struktura dokumentu: Teze bakalářské práce:

  • Titulní list – shodný s titulním listem BP s označením Teze bakalářské práce.
  • Souhrn a klíčová slova – česká verze.
  • Vlastní text – členění dle struktury BP, vždy musí být uveden cíl práce a metodika, stěžejní část tvoří výsledky a diskuse autora. Nic nového nevymýšlejte, jen kopírujte z vaší práce (aby to ale mělo hlavu a patu a logicky to navazovalo).
  • Seznam použitých zdrojů – vybrané bibliografické citace. Tuto kapitolu tak označte, aby bylo patrné, že citací máte v práci více

Šablona tezí ke staženíZDE


Free counters!
© Stránky pro studenty oboru Hospodářská a kulturní studia
na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze (není součástí stránek PEF ČZU)
WWW.HKS.RE

Stránky pracují v systému DOKUWIKI
© HKS 2005-2017
obrzek jako obrzek jako