Údaje o oboru

Vážení studenti,

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou studia ve studijním programu

Hospodářská a kulturní studia.

Zaměření oboru


Chcete studovat humanitně zaměřený obor, ale nejste si úplně jistí s jeho praktičností? Možná právě pro Vás je tento obor vhodný. Program Hospodářská a kulturní studia spojuje humanitní a praktické zaměření. Stále více se totiž ukazuje, že absolventi humanitních programů, o jejichž studium je poměrně velký zájem, mívají po ukončení vysoké školy v některých případech potíže s uplatněním. Studium kultury a soudobých teorií společnosti totiž na mnoha vysokých školách nebývá doprovázeno tzv. praktickými předměty, bez kterých se málokterý absolvent obejde.

Hlavním cílem bakalářského studijního programu Hospodářská a kulturní studia je propojit dvě hlavní výukové linie: v hospodářské části prostřednictvím předmětů z ekonomie a řízení a v kulturní části s předměty zaměřujícími se na studium kultury a společnosti.
Proto mají v předmětové skladbě důležité místo jak předměty typu

 • ekonomie a ekonomika (veřejného i neziskového sektoru), základy řízení, marketing, informatika, cestovní ruch, regionální rozvoj, tak i předměty týkající se
 • studia kultury a společnosti (základy antropologie, sociologie, politologie, veřejné správy, právních nauk; geografie náboženství, etnické minority, příbuzenské systémy, filosofická antropologie).
  Podle našeho názoru toto propojení umožní absolventům významně zvýšit svoji konkurenceschopnost na trhu práce.

  Program byl v České republice poprvé akreditován v roce 2006 v bakalářském (zakončení titulem Bc. – bakalář) i navazujícím magisterském stupni (zakončení titulem Ing. – inženýr).
  Navazující magisterský stupeň rozvíjí znalosti z bakalářského stupně a ještě více se zaměřuje na areálová studia (Evropa, Asie, Afrika, Amerika) v kulturně-hospodářském kontextu.


  Výhodou při studiu tohoto programu je zázemí Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze, která je největší ekonomickou fakultou v ČR s její nadstandardní vybaveností – mnohé zdejší standardy týkající se například technického a počítačového vybavení jsou na některých vysokých školách v ČR považovány za nadstandardy nebo zcela chybí.
  Rozhodnutím Akreditační komise vlády ČR byla Provozně ekonomická fakulta zařazena do skupiny A1 nejlepších ekonomických fakult v ČR. V hodnocení Akreditační komise je uvedeno: Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze patří k velmi dobře fungujícím, mezinárodně srovnatelným ekonomickým fakultám. Má dobré výsledky v oblasti pedagogické i vědeckovýzkumné práce. Tato pozice byla opakovaně potvrzena v dalších akreditacích a reakreditacích.

  Studenti se mohou během studia účastnit studentských výzkumných projektů (mapování evropských národnostních menšin, projekty zaměřené na studium transformačních procesů v ČR i zahraničí, na urbánní antropologii…) – http://www.hks.re/projekty.php

 • Zahraniční výjezdy

  Naprostou samozřejmostí je účast našich studentů na stipendijních semestrálních až ročních zahraničních studijních pobytech v rámci

 • programu Erasmus (na západoevropských univerzitách) nebo
 • Erasmus Mundus (na mimoevropských univerzitách),
 • případně fakulta poskytuje stipendia na krátkodobé pobyty v rámci letních škol u partnerských univerzit (Čína, Dánsko, Gruzie, Indie, Indonésie, Island, Izrael, Kambodža, Korea, Kyrgyzstán, Mexiko, Německo, Nepál, Nizozemí, Rakousko, Thajsko, USA, Vietnam).

  Tito studenti kromě zahraničních zkušeností výrazně prohlubují i své dosavadní jazykové dovednosti.

  Zatímco některé univerzity považují za úspěch, že se studentských výjezdů účastní kolem 5 % studentů, v případě studentů HKS se jedná o více než 30 %.

 • Uplatnění absolventů:


  Cílem oboru je vychovat hospodářské a řídící pracovníky schopné řešit sociální a etnické problémy spojené s kulturní diverzitou společnosti. Studenti jsou připravováni pro řídící práci v soukromém sektoru, ve veřejné správě, specializovaných sekcí ministerstev, v neziskových organizacích, v rozvojových agenturách, v oblasti cestovního ruchu. Znalost ekonomických předmětů umožňuje pracovat i v ekonomickém sektoru.

  Studium na vysoké škole se stává důležitou podmínkou osobní konkurenceschopnosti – absolvování nabízeného oboru na „zavedené“ ekonomické fakultě tuto konkurenceschopnost může výrazně zvýšit. Absolvent se uplatní jako expert, specialista nebo poradce schopný řešit sociální a etnické problémy, podílí se na rozvojových projektech, může působit v rámci státních i mezinárodních institucí.

  Nedílnou součástí tohoto studia je terénní výzkum, který by měl vyústit do tvorby bakalářské a diplomové práce. Pro záznam výsledků terénních výzkumů je nabízen kurs Dokumentární techniky a postprodukce (práce s kamerou, fotografování – k dispozici je profesionálně vybavená fakultní audiovizuální laboratoř se střižnou), při kterém studenti získají základní dovednosti při tvorbě filmů a fotografických záznamů.

  Podmínky pro přijetí:

  Předpokladem pro přijetí je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Podobně jako na všech programech Provozně ekonomické fakulty je uchazeč o studium přijímán na základě přijímací zkoušky z matematiky a cizího jazyka (ukázkové testy jsou na stránkách fakulty).
  Je velmi vhodné, aby studenti měli rozšířenou orientaci v zeměpisu a historii, i když tyto předměty součástí přijímací zkoušky pro bakalářské studium nejsou.
  Termín k podání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2021/2022 je do 31. 3. 2021. Přihlášky lze podávat elektronicky
 • Bakalářské studium: https://is.czu.cz/prihlaska/ – bude aktivní po vyhlášení termínů
 • Navazující magisterské studium: https://is.czu.cz/prihlaska/ – bude aktivní po vyhlášení termínů

  Studentům s vynikajícími výsledky u přijímacích zkoušek je přiznáno stipendium již v 1. ročníku. Studenti ze Slovenska i ze zahraničí studují za stejných podmínek jako čeští studenti, tj. zdarma.

  Pro další informace můžete navštívit stránky fakulty, kde jsou informace i o dalších nabízených oborech: http://pef.czu.cz

  nebo s dotazem kontaktovat garanta programu Hospodářská a kulturní studia
  doc. Ing. Mgr. PhDr. Petra Kokaisla, Ph.D., prof. h. c. – kokaisl@pef.czu.cz

  Výběr studia je poměrně zodpovědný, protože při nesprávné volbě může dojít k velkému promarnění času i zklamání. Proto Vám přejeme při výběru správné školy a studijního programu šťastnou ruku a mnoho úspěchů.

  Vaše

 • Co o oboru řekli studenti a absolventi

  „Tenhle obor je unikátní. Je součástí ekonomické fakulty, ale zároveň bere v potaz osobnost a jedinečnost každého, tedy žádná tuctovost se nekoná. Kromě znalostí a praktických zkušeností jsem získal dobré přátele a s nimi nejkrásnější roky. Dík patří jak pedagogům, tak studentům.“
  T. O., absolvent oboru HKS


  „Pokud nejste na 100% rozhodnuti, zda byste rádi studovali ekonomicky zaměřený obor či humanitně zaměřený obor, jsou hospodářská a kulturní studia jasnou volbou. Nic se neprobírá jen okrajově a z obou zaměření získáte komplexní znalosti. Vyzdvihla bych netypické předměty, jako například příbuzenské systémy či geografii náboženství. Zde se o těchto věcech dozvíte spoustu, přinejmenším velice zajímavých, informací, které vám pomohou zabřednout opravdu do hloubky předmětu. Takže, pokud chcete studovat ekonomii i humanitní studia zároveň, nemusíte studovat dvě vysoké školy najednou. Stačí se přihlásit na obor HOSPODÁŘSKÁ A KULTURNÍ STUDIA.“
  M. S., student oboru HKS


  „Svůj obor doporučuji pro ty, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti ekonomie, veřejné správy, řízení (managementu), ale také například v oblasti antropologie, sociologie či náboženství.“
  A. V., student oboru HKS


  „Náš obor je exkluzivní. Nemusíme se obtěžovat matikou, či zemědělskými systémy. Avšak všechno si to vynahradíme antropologií, studiem etnických menšim po Evropě a samotnou ekonomií na naší PEFce. Díky programu a akci "Pestrá Evopa", se můžeme podívat do zahraničí a zkoumat sledovanou menšinu a zjistit o ní i více. Ukážeme, že HKS je top obor!“
  Veronika Lexová, student oboru HKS


  „Ke studiu oboru HKS na PEF jsem se dostal víceméně náhodou, nebyla to moje primární volba. Avšak s oborem jsem v zásadě spokojen, jenom ekonomie by na můj vkus mohlo být méně. Výhodou je, že HKS je malý obor a přispívá to k více rodinné atmosféře. Pedagogové jsou vesměs profesionální a nemají většinou ani problém domluvit se na různých individualitách se studenty (omluvy, náhrady cvičení atd). Držím palce ke studiu!“
  M. J., student oboru HKS


  Hospodářská a kulturní studia je velmi zajímavý obor. Nejlepší je, že zde nenajdete žádné předměty, které se vztahují k zemědělce (např. zemědělské systémy apod. - což mnoho studentů na jiných oborech má). Opravdu má kulturní zaměření (kulturní antropologie), ale i všeobecný (obecná ekonomie). Další výhoda je taková, že na tento obor přijímají v prváku cca 120 lidí, takže je větší pravděpodobnost, že poznáte mnoho nových lidí a budete si je pamatovat.“
  student oboru HKS


  Obor HKS, jak na bakalářském, tak i na magisterském stupni, bych doporučila především těm, kteří se chtějí dozvědět věci z oblasti antropologie, sociologie, filosofie a společně s tím studovat klasicky ekonomii. Studium je rozděleno na tři části. Jedna z nich je ekonomie a vše, co k ní patří. Druhou částí je řízení (management), marketing a související předměty. Třetí částí jsou společenské vědy (antropologie, sociologie) a související předměty jako geografie náboženství, politologie, příbuzenské systémy, cestopisy, etnické menšiny atd. Obecně bych obor HKS doporučila těm, kteří nechtějí studovat pouze ekonomii, ale chtějí si rozšířit své vědomosti o společenské vědy. Nakonec titul budete mít z ekonomie ;)“
  student oboru HKSN


  „Tento obor hodnotím jako velice zajímavý. Proto jsem se rozhodla pokračovat v něm i v navazujicim studiu. Pokud nejste fanatik do matematiky či fyziky a naopak vás zajímají jiné kultury, náboženství, příbuzenské systémy, ale i řízení podniků, ekonomika či marketing, můžu jen doporučit.“
  M. S., student oboru HKSN


  „Svůj obor doporučuji, protože tu nebylo moc matematiky :-) Ale hlavně se zaměřuje na kulturní, geografické, hospodářské a sociální rozdíly ve světě a hodně mi rozšířil obzory. “
  K. M., absolvent oboru HKSN


  „Obor HKS vás bude bavit, pokud se zajímáte o dění kolem sebe a chcete znát souvislosti. Pokud ještě netušíte, co je přesně vaše parketa, třeba vás zrovna sociokulturní antropologie chytne. Studium nabízí řadu zajímavých možností, například projekt Pestrá Evropa, který vám umožní vyzkoušet si váš první vědecký výzkum na území Evropy. Výzkum si můžete přizpůsobit svým zájmům a tomu, co vás baví. Mám vystudovaného HKS bakaláře a nyní pokračuji na Ing, pár týdnů jsem zkusil antropologii na FHS UK, avšak po pár týdnech jsem studia na UK zanechal, HKS je mnohem víc prakticky zaměřeno. Vedle sociokulturních předmětů se naučíte i mnoho poznatků z předmětů hospodářských, např. základům statistiky či účetnictví, což může být při budoucím hledání zaměstnání ceněnou výhodou.“
  M. J., student oboru HKSN


  „Asi takhle...bakalářské studium bylo o něco lepší, ale! I magisterské dokáže být hodně zajímavé. Student, kterého zaujal tento obor bude studovat různé druhy antropologie, právo, ekonomiku nebo třeba jako volitelný předmět krizové situace. Dozví se hodně o jiných kulturách, o jejich zvycích, kde vlastně kultury začaly svůj vývoj a jakým jazykem místní lidé hovoří. Celkově na konci studia, když budu počítat i bakalářské, bude mít absolvent rozhled přes všechny možné předměty (humanitní i ekonomické). Od ekonomiky, přes účetnictví a management po sociologii, etnicitu až antropologii. Jeho pracovní zařazení tak může být vlastně jakékoliv. Věřím, že se Vám na tomto oboru bude líbit a když ne, tak ČZU nabízí plno jiných oborů, ale HKS Vám vždy zůstane v hlavě a srdci.“
  M. B., student oboru HKSN


  „Svůj obor bych doporučil těm studentům, kteří mají zájem pochopit provázanost kultury, lidských vztahů a ekonomie. Obor mi otevřel oči a uvědomil jsem si, jak je všechno provázáno, a i kultura hraje obrovskou roli v moderní ekonomii a obchodních vztazích“
  M. Š., absolvent oboru HKSN


  „Je to malý obor, takže po chvíli znáte všechny spolužáky, můžete si zajít někam posedět o volných hodinách, sdílet materiály a třeba se z vás stanou přátelé na celý život. To je podle mě největší benefit. Obor je jinak zajímavý, kombinuje ekonomii, sociologii, antropologii a člověk se vyhne zemědělským předmětům, což je velké plus. :-) Díky všeobecnosti oboru se lze široce uplatnit, ne jen v neziskovkách jak by se mohlo zdát.“
  J. H., student oboru HKSN


  HKS - obor pro život jaký je :-) VIDEO absolventa z r. 2014