obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


2017:antropologie-referaty_ls_2017

Témata pro seminář antropologie kultury společnosti a osobnosti LS 2017

 • Bodové zvýhodnění (a znevýhodnění) před zkouškovým testem na základě vašich prezentací ZDE

LS 2017

Více studentů si může vybrat stejné (podobné) téma. Musí ho ovšem pojmout trochu jinak (př.: urbánní antropologie – jedna skupinka popíše fenomén sídlišť a druhá život v satelitu).

Hodnocení

Promluvit krátce o autorovi, přiřadit ho ke správnému směru (zdůvodnit proč tam patří) a povědět o přečtené knížce.

1. kritérium: Obsah prezentace

a) Snímky jsou stručné a výstižné

b) Prezentace je vyvážená co do počtu fotografií a textu

c) Čitelnost (vhodně zvolené pozadí a barva písma)

d) Využití časového limitu

2. kritérium: Odborná úroveň

a) Držení se tématu,

b) Logická návaznost (uspořádání), schopnost vysvětlit odborné pojmy

3. kritérium: Jazykový projev

a) Schopnost zaujmout

b) Udržení očního kontaktu s posluchači (aby student nečetl celou prezentaci)

c) Mluvit spisovně, srozumitelně – nahlas, ne příliš rychle, plynule

4. kritérium: Uvedení zdrojů

a) Uvedení zdrojů a jejich správná citace

Body od 0 do 10 (0 = špatné, 10 = nejlepší)

Rozpis referátů podle seminářů a přednášek

 1. 13. února - úvodní seminář
 2. 20. února
  1. Fyzicka antropologie - vyvoj cloveka - Jakschova - 70 b.
  2. Vývoj člověka-evoluční teorie- fyzická antropologie- Michaela Bochňáková - 68 b.
 3. 27. února
  1. Urbánní antropologie (fenomén panelákových sídlišť) - David Lukáš - 94 b.
  2. Historická antropologie - Kristina Tasková - 62 b.
 4. 6. března (prezentace začnou už v 9:00)
  1. Antropologie stáří a antropologie smrti - Cingelová, Luňáčková - 65 b.
  2. Antropologie dětství - Badretdinova Daniya, Kokonyukh Bogdan. - 58 b.
  3. Kultura chudoby - Vitaliya Mykhalkiv - 64 b.
  4. Evolucionismus (Charles Darwin) - Váchová Natálie - 68 b.
 5. 13. března pouze semináře (3 hod.) (přednáška bude navíc 3. a 10. dubna)
  1. Historická antropologie - Sushkova Anna, 67 b.
  2. Metody antropologického výzkumu - Sabina Jechová 62 b.
  3. Difusionismus (Ruth Benedictová) - Jana Hanáková - 80 b.
  4. Lingvistická antropologie (mluva sociálních skupin a dialekty) - Chalupová Pavla - 68 b.
  5. Problémy současné společnosti (T. H. Eriksen) - Monika Dobiášová - 64 b.
  6. Fyzická antropologie v kriminalistice - Veronika Nedomová, Martina Štěpařová, Šárka Pohlová - 62 b.
  7. Lingvistická antropologie - bilingvismus a bilingvní rodina - Abrahámová Kateřina, Kanková Adéla - 64 b.
  8. Evolucionismus (Edward Burnett Tylor) - Bruthansová - 55 b.
 6. 20. března
  1. Antropologie dětství, dějiny dětství - Poláková, Říhová - 88 b.
  2. Problémy současné společnosti - Hauerlandová Jana, - 63 b.
  3. Funkcionalismus (Bronislaw Kaspar Malinowski) - Matějů Jakub - 92 b.
 7. 27. března
  1. Antropologie turismu - Rajtmajer, Kořínková - 68 b.
  2. Strukturalismus - Vendula Jabůrková (Totemismus dnes) - 78 b.
  3. Antropologie náboženství - Slávik Jakub, Bártová Magdaléna - 65 b.
 8. 3. dubna pouze přednáška
 9. 10. dubna pouze přednáška
 10. 17. dubna VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
 11. 24. dubna
  1. gender v komunikaci - komunikace mezi mužem a ženou - Jirmusová Jana - 69 b.
  2. Difusionismus (Franz Boas) - Miroslava Ňuňuková - 71 b. , Veronika Hancová 71. b.
 1. Historická antropologie - Bartoš Matin - 64 b.
 2. 1. května Svátek práce

Témata

 • Evolucionismus
  • Charles Darwin
  • Edward Burnett Tylor
  • L. H. Morgan
 • Difusionismus
  • Americký difusionismus
   • Franz Boas
   • Margaret Meadová
   • Ruth Benedictová
 • Funkcionalismus
  • Bronislaw Malinowski
  • Alfred Reginald Radcliffe-Brown
 • Strukturalismus
  • Claude Lévi-Strauss
 • Fyzická antropologie
  • její využití (zneužití) v minulosti a dnes, k čemu dnes slouží
  • Vývoj člověka – evoluční teorie – Afrika - kolébka lidstva, vývoj člověka, hlavní vývojová stádia a jejich rozšíření
 • Metody antropologického výzkumu – metody využívané v antropologii a etnologii (terénní výzkum), rozdělení, popis, příklady
 • Lingvistická antropologie – (možná témata: bilingvismus a bilingvní rodina, stereotypy o Češích a o češtině, gender v komunikace - komunikace mezi mužem a ženou, mluva sociálních skupin a dialekty, řeč generací)
 • Historická antropologie – říct co to je, co zkoumá a potom možno vybrat 1 historické období a popsat, jak v něm vypadala každodennost běžného člověka (třeba specifické řemeslo, voják, žena v „domácnosti“,…)
 • Antropologie dětství, dějiny dětství (Margaret Mead, Philippe Ariés) – jak se na děti a dětství pohlíželo v minulosti a jak dnes, metodologie, možno popsat dětství ve vybraném prostředí (etnická či národnostní skupina, sociálně vyloučená lokalita, historické období) a srovnat s dětstvím v naší společnosti, možno zakončit přechodovými rituály
 • Antropologie stáří a antropologie smrti – možno povědět, jak se měnil pohled na stáří v průběhu historie, jaký je dnešní důchodce, jaká je jeho každodennost, AS – jak se měnil pohled na smrt v průběhu historie, jak se umíralo a pohřbívalo
 • Urbánní antropologie – urbanismus jako způsob života, fenomén panelových sídlišť, život v satelitním městečku (suburbanizace)
 • Garbologie (antropologie odpadu) – garbage people, zabaline, pepenadores, (William Rathje)
 • Kultura chudoby (Oscar Lewis)
 • Problémy současné společnosti (T. H. Eriksen)

Výběr témat v případě absencí

Každé téma je určené pouze pro jednoho studenta. Výběr probíhá systémem kdo dřív přijde… Pokud by bylo témat málo, po jejich vyčerpání je doplním.

 • Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti v Čechách (v Československu)
 • Kulturní a sociální antropologie – minulost a současnost disciplíny

 • Rozsah práce: podle doby absence
 • Termín odevzdání - nejzazší termín odevzdání práce je do 15. 5. 2017.
 • Způsob odevzdání vašich prací: elektronicky, výhradně v systému WIKI (na této stránce) – NE zasláním např. ve Wordu na email.

Zapište se do seznamu níže (tlačítko Upravit stránku). Čím dříve se zapíšete, tím máte větší výběr témat.

Odkaz vedle vašeho jména bude také nejprve červený (protože bude prázdný). Kliknete na něj a dáte „vytvořit stránku“. Jakmile se stránka vytvoří, můžete hned do ní začít psát.

Pak už odkaz nebude červený, protože bude platný:

Nezapomeňte nakonec vaši práci vždy uložit. Pokud uděláte nějakou chybu, je možné se libovolně vracet k předchozím verzím.

Jakmile budete mít práci hotovou, tak k ní napište HOTOVO.
Nezapomeňte, že práce MUSÍ mít strukturu odborného textu (včetně řádných citací a formální stránky):
http://www.hks.re/wiki/doporuceni_k_psani_textu
Práce také projde antiplagiátorským testem.
Dejte pozor i na to, aby práce nebyla heslovitá – nepíšete encyklopedii.

Seznam studentů

—-

Počet shlédnutí: 7

1)
Pokud myslíte, že na vysokoškolskou práci stačí zkopírovat maturitní otázky z http://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/filozofie/moralni-filozofie, tak to opravdu nestačí.
2)
Před příchodem pro zápočet ještě upravte citace v kap. Použitá literatúra (kurzívou se nepíše vydavatel a místo vydání…)
3)
Upravte průběžné citace (máte je celé kurzívou – použití kurzívy v citacích upravuje norma. K tomu blíže na http://www.hks.re/wiki/doporuceni_k_psani_textu). Práci je třeba lépe strukturovat: je velmi neobvyklé, aby jedna kapitola obsahovala pouze jeden odstavec. Takhle to působí, jako kdyby Vaše práce byla tvořena jen z encyklopedických hesel. Navíc tato hesla ani nejsou vždy správně. Např. Biologický determinismus se poprvé objevuje v 15. století a je zastáncem názoru, že všechny hodnoty člověka jsou dány biologicky, již v genech. – jednak by bylo dobré zmínit, kdo se s biologickým determinismem v tom 15. století vytasil a pak také je dobré si uvědomit, zda v 15. století bylo vůbec nějaké povědomí o genech. Vzpomeňte si na přednášky, kdo poprvé přišel s geny.
Biologický determinismus se nejvýrazněji projevil v nacistickém Německu… – to ano, ale Němci se dost učili např. od USA.
Řazení kapitol: pokuste se zachovat chronologický rámec a moc nepřeskakovat (máte tam Galtona, pak kulturní determinismus, pak „Nature versus narture“ zase od Galtona.
4)
Před příchodem pro zápočet dejte do pořádku:
1. Jsem si vědoma toho, že nemám citaci u textu o Arthuru de Gobineaovi, ale vždy když jsem vložila citaci, zbytek textu se mi rozhodil. Citaci mám alespoň v seznamu použité literatury. – pokud se to bude rozhazovat, dejte mi vědět, pokusím se to opravit.
2. Pořád máte v práci nepřesnost s těmi geny – povědomí o genech nebylo ani v první polovině 19. století, jak píšete.
3. Citujete Kanta, jak a co se dělalo v 19. století, ale je třeba si uvědomit, kdy Kant zemřel: 12. února 1804
5)
Práce nemá nadpis, ani jste se tam neuvedl jako autor. Práce nemá citační aparát, není jasné, které pasáže jsou citované. Doporučuji práci lépe strukturovat: je velmi neobvyklé, aby jedna kapitola obsahovala pouze jeden odstavec. Držte se hlavního cíle a tomu pak vše přizpůsobujte. Nezapomeňte, že práce MUSÍ mít strukturu odborného textu (včetně řádných citací a formální stránky): http://www.hks.re/wiki/doporuceni_k_psani_textu
6)
Je vidět, že jste něco vylepšil (každá kapitola – fakticky odstavec – má teď citaci, ale pořád je to, jako kdybyste vzal do Vaší práce více encyklopedických hesel. Už minule jsem psal: je velmi neobvyklé, aby jedna kapitola obsahovala pouze jeden odstavec. Zlidštěte to psaní. Kapitola Prameny (nově Zdroje) musí být řazena abecedně.
7)
Před příchodem pro zápočet ještě upravte citace – jak průběžné, tak v seznamu literatury – aby byly podle normy. Všude chybí kurzíva.
8)
Práce nemá nadpis, ani jste se tam neuvedl jako autor.
Práce má hlavu a patu, za což Vás chválím, ale je třeba dotáhnout i formální záležitosti: citace podle normy (včetně kurzívy). Někde máte překlepy (např. naboženství, dále zajimavé, dále tobrianďané atd.), jinde vyložené slohové hrubky – např. Na tuto hypotézu navazuje Edward Tylor. Britský antropolog a také evolucionista. Shluk slov Britský antropolog a také evolucionista rozhodně není věta, spíše působí jako nějaký výkřik. Nesprávné psaní čárek – např. Nejdříve nastíním co to antropologie náboženství je., nebo Frazer, který je také evolucionista naprosto v souladu s duchem tohoto směru popisuje postupný vývoj lidské společnosti. Nesprávné psaní mezer – např. náboženství ? To
Vylepšete to a máte pěknou práci :-)
9)
Pokud myslíte, že na vysokoškolskou práci stačí zkopírovat text vašich spolužáků z minulých let: http://www.hks.re/wiki/2015:vyznam_difuzionisticke_antropologie_v_soucasnosti, tak to opravdu nestačí. Kdybyste se podíval pečlivěji, tak studentka za práci, kterou jste od ní kopíroval, také zápočet nedostala.
2017/antropologie-referaty_ls_2017.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:35 autor: 127.0.0.1