obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


svedkove_jehovoi4.kruh

Svědkové Jehovovi - slavit či neslavit?

Citace:

Lucie Melicharová, Veronika Šrámková, Lucie Zýmová. Svědkové Jehovovi - slavit či neslavit? [online] Hospodářská a kulturní studia, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, 2009. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/svedkove_jehovoi4.kruh


Úvod

Cílem našeho zkoumání bylo ověření jehovistického pravidla neslavení žádných svátků a případné nalezení výjimek z tohoto pravidla. Při výzkumu jsme zjistili, že tato výjimka skutečně existuje a je jí tzv. Památná slavnost. Toto téma nás velice zaujalo, a proto jsme se rozhodli směřovat naše bádání právě k této události. Zajímalo nás, jak slavnost probíhá, kdy se koná a co se při ní vlastně děje. Především, čím je tak významná, že právě ona má to výsostné postavení být jediným svátkem uctívaným svědky Jehovovými. Nejprve by však bylo dobré si tuto náboženskou společnost alespoň stručně přiblížit.

Kdo jsou svědkové Jehovovi a čemu věří?

Svědkové Jehovovi (oficiálně: Náboženská společnost svědků Jehovových - NSSJ) je název náboženské společnosti, která vychází z křesťanství. Uctívá Ježíše jako duchovní osobu, která sestoupila z nebe na zem a Bůh ji stvořil jako první. Jehova (tak se pojmenoval sám Bůh) vytvořil a s pomocí Ježíše také stvořil všechno ostatní. Svědkové mají vlastní překlad Bible, který byl proveden z originálu do angličtiny a z té pak do ostatních jazyků, je přesný, proto můžeme vidět nesoulad např. s překladem ekumenickým, který tak přesný není. Tento překlad na první pohled poznáme tak, že se zde Bůh označuje slovem Jehova, což je hebrejský výraz pro boží jméno, neboli pro samotného Boha.

Svědkové Jehovovi se vyznačují neslavením běžných křesťanských svátků, narozenin a jmenin, neboť je považují za pohanské zvyky. Dále je spojuje despekt ke státní a vojenské moci, nepřijatelnost užívání drog a přijetí transfuze krve a také například odsuzování homosexuality a potratů.

Jedná se o náboženství s intenzivní misijní činností, která se skládá jak z nabízení publikací např. Strážná věž a Probuďte se! na veřejných místech, tak i z nabídky bezplatného studia a výkladu Bible. Často svou víru nabízejí tzv. „dům od domu“, a i když se při tom setkávají s velice agresivními reakcemi, neodradí je to od dalších návštěv.

Webová stránka, na které se o nich a o jejich náboženství můžete dozvědět více je www.jw.org.

Historie

Počátky historie svědků Jehovových jsou spojovány s osobou Charlese Taze Russella. Roku 1879 začal vydávat svůj vlastní časopis Zion´s Watch Tower and Herald of Christs Presence, tedy časopis dnes známý jako Watch Tower (Strážná věž). Všichni čtenáři Strážné věže byli vybízeni, aby se scházeli a vytvářeli skupiny, s nimiž udržovali spojení cestující zástupci Watch Tower Society. Zároveň tito lidé hlásící se ke Společnosti Strážná věž (tehdy známi jako „badatelé bible“) považovali za svého jediného pastora Ch. T. Russella. On sám o sobě hovořil jako o „Božích ústech“. Poté na jeho místo nastoupil Joseph F. Rutherford, který začal vydávat další publikace, např.: Zlatý věk (nyní - Probuďte se!) a kladl důraz na šíření této literatury dům od domu. V roce 1931 přijali stoupenci Společnosti jméno „svědkové Jehovovi“. Jeho dalším nástupcem byl Nathan H. Knorr. Roku 1950 zveřejnila společnost svůj vlastní překlad Nového zákona a roku 1961 překlad celé Bible: Překlad nového světa Svatých písem, který je od té doby rozšiřován v mnoha jazycích včetně češtiny. Co se týče působení v našich luzích a hájích, tak první obdivovatelé pastora Russella se objevili na území Rakouska - Uherska již kolem roku 1907. Plně se však legalizovali až v roce 1993, kdy vyvstala možnost zákonné registrace svědků Jehovových jako oficiální náboženské organizace. Do té doby byli ostře perzekuováni, jak nacistickým, tak i komunistickým režimem. Podle sčítání lidu v roce 2001 má u nás Společnost 23 260 členů.

Výzkumná otázka

Existuje nějaký svátek, který by vybočoval z jehovistického pravidla neuctívání křesťanských a civilních svátků?

Podotázka:

Proč právě tento svátek?

Jaký mají svědci Jehovovi názor na křesťanské svátky, neboli proč je neslaví?

Literární rešerše

Protože problematika jehovistického vztahu ke křesťanským svátkům není příliš často publikovaná, podařilo se nám shromáždit data pouze z několika málo zdrojů. Nejvíce článků jsme našli v publikaci jehovistů Strážná věž. Článek otištěn 15. prosince 2007 se věnuje otázce Vánoc, proč je Svědci neslaví a odpověď je zde jasná. Vánoce jsou původně pohanským svátkem přijatým při příležitosti oslavy boha Slunce v římské církvi 4 st.n.l. Později byl nahrazen bůh Slunce bohem Spravedlnosti, a to Ježíšem Kristem. Téma svatby jako velice důležité slavnosti bylo rozebráno v článku Strážné věže z 1. ledna 1985 a také v magazínu Probuďte se! z 8.února 2002 vydaného svědky Jehovovými.

Kniha, která naopak kritizuje Svědky za jejich nedodržování křesťanských svátků, se nazývá Svědkové Jehovovi, nebo Bible? a má podtitul Příručka křesťana pro biblické rozhovory se Svědky Jehovovými. Jejím autorem je MUDr. Mgr. Prokop Remeš, lékař, psychoterapeut, absolvent KTF UK a autor řady článků na teologická, religionistická a psychoterapeutická témata. Konkrétně mu vadí, jak vehementně tyto svátky Svědkové odmítají, protože podle něj není rozhodující, že se slaví, ale co se slaví. Dokládá to na příkladu slavení Vánoc. Nelíbí se mu tvrzení Svědků, že Vánoce jsou nekřesťanský zlozvyk z toho důvodu, že datum jejich oslavy bylo stanoveno na pohanský svátek slunovratu. Protože se přeci oslavuje narození Božího syna, a co tedy může být křesťanštějšího než právě toto. To samé platí i pro narozeniny jako takové. V případě oslavy Velikonoc autor dokládá citáty z Bible, že Velikonoce byly slaveny již od dob nejstarších křesťanů a (podle jehovistů tzv. babylonský) symbol beránka ve skutečnosti označuje beránka Božího a oddanost věřících k Hospodinovi.

Metodologie

Při našem výzkumu jsme využili více metod. Začali jsme semistandardizovaným rozhovorem s mluvčím NSSJ, při kterém jsme se ptali na předem připravené otázky, které byly během rozhovoru dále rozvíjeny. Tato metoda je výhodná, protože se dotazovatel z rozhovoru dozví konkrétní požadované informace. To se osvědčilo i v našem případě. Jelikož došlo k rozvoji připravených témat, dozvěděli jsme se i to, na co jsme se nedotazovali, a tak jsme získali data, kterých bychom nedosáhli u metody standardizovaného rozhovoru, protože by nám nebyla známa jejich existence. Další použitou metodou bylo pozorování. Pro náš výzkum byla tato metoda nejvýhodnější, protože jsme přesně viděli, jak slavnost probíhá a mohli jsme si udělat objektivní názor. Nevýhodou může být jiné chování, než je u skupiny obvyklé při nepřítomnosti pozorovatele. Využili jsme i neřízený rozhovor, při kterém nám respondent sdělil nepodstatné, ale i důležité informace, které nás navedly na další zajímavé otázky.

Do výzkumných metod jsme zařadili i elektronickou korespondenci, jejíž výhodou je rychlost komunikace a přesná specifikace dotazu. Mohli jsme se i dodatečně zeptat na otázky, které nás napadly až po setkání s respondentem. Ke slabinám této metody patří neosobní komunikace (nevidíme výraz a chování). Tato nevýhoda nám však vzhledem k pouze doplňujícímu charakteru otázek nečinila větší překážky. Osobně si myslíme, že tato metoda je nejvhodnější právě pro ony upřesňující a doplňující dotazy.

Praktická část

Náš výzkum jsme zahájili návštěvou sálu Království NSSJ na Karlově náměstí v Praze, kde s námi komunikoval mluvčí a člen NSSJ, pan Behún. Během rozhovoru nám představil jedinou, podle jehovistů, křesťansky správnou oslavu Ježíše Krista – Památnou slavnost, na kterou nás zároveň pozval. Na základě našeho zájmu, nám krátce představil smysl Památné slavnosti a nastínil její průběh: „Památná slavnost spočívá v připomenutí si smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Je to vlastně taková obdoba Velikonoc. Tato slavnost má pohyblivé datum, které podle Bible připadá na 14. nisan (sedmý (osmý, při přestupném roku) měsíc občanského židovského kalendáře), což je v našem gregoriánském systému březen – duben. Letos se koná konkrétně 9. dubna. Slavnost probíhá tak, že se koná na shromáždění nejdříve proslov, který pojednává o významu Ježíšovy smrti a poté koluje v hledišti nekvašený chléb a červené víno jako symbolika poslední večeře Páně, ale tyto potraviny smějí pozřít pouze tzv. Vyvolení.“

Výraz vyvolení nás zaujal, a proto jsme se zeptali na jeho význam. Na tuto otázku nám pan Behún odpověděl, že jsou to lidé, kteří se podle Bible v soudný den připojí k Ježíšovi a budou společně s ním vládnout na nebesích. Tito lidé již od narození vědí, že jim Bůh sešle znamení, které jim ukáže, že mají naději na vzkříšení. A dodal: „Já třeba vím, že Vyvoleným nejsem.“

Nyní vám přiblížíme obřad tak, jako byste tam sami byli…

Námi navštívený sál se nachází na Karlově náměstí. V den slavnosti se zde v 19 hodin shromáždila více než stovka lidí, jak Svědků, tak i pouhých pozorovatelů. Jak jsme se dozvěděli od mluvčího, Památná slavnost je z velké části určena také pro veřejnost, neboť se očekává vyšší účast, než na běžných bohoslužbách. Sál byl poměrně malý a možná také proto evokoval rodinnou atmosférou a také, podobně jako protestantské kostely nebyl nijak vyzdoben. Místo kříže však v jeho čele visela velká cedule s nápisem: „Vyhledávejme důkladně svědectví o dobré zprávě“ (Skutky 20:24). Celá slavnost byla zahájena písní č. 8 s názvem Pánova večeře ze zpěvníku Chvalte Jehovu zpěvem, který obsahuje 135 písní na různé biblické motivy.

V úvodu bylo připomenuto, že Památná slavnost je jediným správným svátkem, který má dobrý křesťan uctívat, a že ostatní svátky běžně křesťany slavené jsou ve skutečnosti pohanské. Následuje proslov, který vysvětluje důležitost a význam Ježíšovy smrti. Proslov pokračuje čtením úryvků z Bible:

Lukáš 22:19, 20 – „ V každém přebývá prvotní hřích“ Římané 6:23 – „Mzda, kterou platí hřích je smrt, ale dar, který dává Jehova je věčný život skrze Ježíše Krista“

Poté se vysvětluje rozdíl mezi dvěma Jehovovými syny – Adamem a Ježíšem, který tkví v tom, že Ježíš byl na rozdíl od Adama poslušný a nezhřešil, a proto byl také na rozdíl od něj vykoupen. Doslova svým dokonalým životem vykoupil lidstvo z otroctví hříchu.

Pokračuje se Janem 3:16 – „Neboť Jehova tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ a Dopisem Jakuba 2:24, 26, ve kterém se praví, že není totéž být věřícím, jako být „víru projevujícím“, neboť víra bez skutků je mrtvá.„

Kniha zjevení, 14:1 – vidění o hoře Sion a 144 000 vyvolených (tzv. „malé stádo“), kteří na ní stojí spolu s Beránkem a v soudný den vstoupí na nebesa, aby tam vládli spolu s Ježíšem. „A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.“ Ovšem ten, kdo se nestane vyvoleným má také šanci na spásu: Jan 10:16 – „Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.“ Tyto „jiné ovce“ budou podle Svědků žít na Zemi pod vládou Ježíše a Vyvolených a starat se o její prosperitu. Nejsou zahrnuty do smlouvy s Jehovou.“ Nyní přichází nejdůležitější část slavnosti – koluje červené víno symbolizující Ježíšovu krev prolitou jako záruku smlouvy s Jehovou (Korinťanům 11:25 - Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“) a nekvašený chléb, což jsou placky původem ze starého Izraele (pasach) a nekvašené jsou proto, že kvas je vnímán jako symbol zkaženosti. Představují dokonalé Kristovo tělo (Lukáš 22:7 až 14). Z těchto posvátných potravin však smí okusit pouze příslušník onoho malého stáda, jehož výběr se údajně uzavřel roku 1935.

Co říká o vyvolených Bible? Pouze oni:

- jsou znovuzrozeni a mají nebeskou naději;

- jsou ospravedlněni a jsou Kristovými bratry;

- jsou naroubováni na Krista a jsou tedy ratolestmi vinného kmene;

- jsou třídou pšenice z Ježíšova podobenství (Mat. 13:24-30);

- jsou výběr věrného a rozvážného otroka,který má dávat pokrm v pravý čas(Mat.24:45-47)

- jsou odpovědni za výklad Písma, tedy za sycení čeledi Páně;

- mají právo jíst chléb a pít víno při večeři Páně.

Dále bratr Ivan Klimeš a bratr Dalibor Behún přednesli vlastní modlitbu. Následuje další část proslovu, kde si mluvčí pokládá otázku, jaký význam má památná slavnost a Ježíšova oběť, a zároveň zdůrazňuje, že připomínka není truchlení, ale následování z lásky. Pokračuje návodem k upevňování víry, který je prostý – čtení a rozjímání nad Biblí.

2. dopis Petra 1:5 – 7, 8 – o tom, že víru je třeba doplnit dalšími vlastnostmi – „Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.“

Na závěr znovu zopakovali motto Slavnosti „Stále to čiňte na mou památku“, pozvali nečleny sboru do řad Svědků a všechny zúčastněné na speciální přednášku o ostatních náboženstvích. Slavnost ukončili písní č. 105 Buď pozdraven Jehovův prvorozený (Hebrejcům 1:6)

Když slavnost skončila, zeptali jsme se členky sboru, která seděla vedle nás, jestli oslavují tuto slavnost i mimo bohoslužbu. Odpověděla nám, že ji slaví zde v sálu Království a doma si pouze předčítají z Bible pasáže k tématu poslední večeře Páně.

Na naší podotázku, která se týkala postoje Svědků k nejvýznamnějším křesťanským svátkům, jsme získali od pana Behúna následující vyjádření: „Naše náboženství se striktně řídí Biblí a tudíž svátky, které v ní nejsou výslovně zmíněny považuje za pohanské a neslaví je. Totéž platí i u státních svátků.“ V souvislosti s tím nás zajímalo, jestli dělají i nějaké výjimky, například dětem: „Snažíme se toto pravidlo dodržovat, ale kompenzujeme to tím, že nejen dětem, ale i mezi dospělými si dáváme dárky a oslavujeme v průběhu celého roku. Například u nás doma jsme slavili 9. února výročí svatby našich rodičů, a při této příležitosti jsme se i obdarovávali.“

Získali jsme i detaily z různých publikací NSSJ:

Velikonoce: Pocházejí dle Svědků ze starověkých falešných náboženství. Totéž platí o velikonočních zvycích, například o velikonočních symbolech v podobě vajec a zajíců. První křesťané Velikonoce neslavili a neslaví je ani dnešní praví křesťané. (Korinťanům 5:8: Proto dodržujme slavnost (v ekumenickém překladu se používá slovo Velikonoce), ne se starým kvasem, ani s kvasem špatnosti a zla, ale s nezkvašeným chlebem upřímnosti a pravdy.)

Vánoce: Svědkové je neslaví, protože se Ježíš nenarodil 25. prosince. Narodil se přibližně 1. října, v té roční době, kdy pastýři nechávají svá stáda přes noc venku. (Lukáš 2:8-12) Ježíš nikdy křesťanům nepřikázal, aby slavili jeho narozeniny.

Narozeniny: V Bibli se mluví pouze o dvou oslavách narozenin a tyto oslavy pořádali lidé, kteří neuctívali Jehovu. Např. král Herodes (Marek 6:21, 22, 24-27) První křesťané narozeniny neslavili. Zvyk slavit narozeniny pochází ze starověkých falešných náboženství. Praví křesťané si dávají dárky a dobře se pobaví kdykoli jindy během roku.

Stejně tak neslaví jmeniny, protože neuctívají, podobně jako protestantské církve, žádné svaté. Pouze Jehovu a jeho ztělesnění skrze Ježíše Krista.

Závěr

Předmětem našeho projektu se stali svědkové Jehovovi a jejich neslavení svátků, čímž se velice liší od křesťanů. Na toto téma jsme se zaměřili a podařilo se nám objevit existenci jediného slaveného svátku svědky Jehovovými, to je Památnou slavnost. Měli jsme štěstí, že se konala právě v době našeho výzkumu, takže jsme se jí mohli osobně zúčastnit. Díky této slavnosti jsme dostali šanci pohybovat se mezi několika desítkami Svědků a také je vidět při aktivní oslavě jejich víry. Tuto společnost tvoří, jak mladí, tak i starší lidé. Velice hezky se k sobě chovají, jsou ohleduplní, zdvořilí a nejen sami k sobě, ale i k ostatním lidem velice vstřícní. Všichni chodí upravení a slušně oblečení, což také vypovídá o lidském charakteru a vystupování na veřejnosti. S naším výzkumem nám velice ochotně a rádi pomáhali, odpovídali na dotazované otázky a několikrát se i sami rozpovídali. Téměř pokaždé nás opět pozvali mezi sebe a my jsme se v jejich přítomnosti nemuseli cítit nechtěně a nepříjemně.

Odpověď na naši výzkumnou otázku zní: Svědci Jehovovi dodržují jako jediný svátek takzvanou Památnou slavnost, která připomíná poslední večeři Páně. Tuto výsadu si získala tím, že je podle Svědků jako jediná podložená Biblí, a tudíž je i jedinou správnou oslavou památky Ježíše Krista.

Zdroje

Publikace:

Bible Svatá - ekumenický a jehovistický překlad (v angličtině)

Prokop Remeš - Svědkové Jehovovi, nebo Bible? s podtitulem Příručka křesťana pro biblické rozhovory se Svědky Jehovovými

Strážná věž - vydání z 15. prosince 2007 a 1. ledna 1985

Probuďte se! - vydání z 8.února 2002

Web:

www.jw.org

www.straznavez.cz

www.krev.info

www.wikipedia.org

Přílohy

Obrázky

Hebrejská podoba slova Jehova (písmena JHVH)

Povolené krevní produkty, které svědci mohou přijímat

Internetový formulář pro přihlášení k bezplatnému studiu bible

Prezentace

svedkove_jehovoi4.kruh.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:31) (upraveno mimo DokuWiki)