obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2015:profil_buddhisty

Profil příslušníka tibetského buddhismu v ČR

1. Úvod a cíl práce

proč právě tohle náboženství (objektivní hledisko, v čem spočívá jeho atraktivnost, důležitost, zajímavost, formulace výzkumné otázky - antropologický rozměr (strukturovaná výzkumná otázka a podotázky, které jsou předobrazem budoucích kapitol v práci, náboženské projevy rozdělit na vnější a vnitřní).

Buddhismus se řadí mezi celosvětově nejrozšířenější náboženství a jako takové má značný dopad na své okolí. V dnešním světě kde je na člověka vytvářen velký tlak tak je možná buddhismus vnímán spíše jako nábožensko-fylozofický systém pro spoustu lidí odpovědí na jejich otázky.

Hlavní otázka:

Jak je ovlivněn každodenní život lidí praktikujících toto vyznání ?

Doplňující otázky:

Jak se mění hodnoty a postoje lidí tohoto vyznání v České republice ?

Jaké vnější projevy vyznání jsou praktikovány v České republice ? ( svátky, oblečení, modlitby s ostatními věřícími )

Jaké vnitřní projevy jsou praktikovány v České republice ? ( modlitby praktikované doma, četby naučných textů, předávání víry na dítě )

2. Metodologie

kvantitativních i kvalitativních metod (metoda zúčastněného nebo nezúčastněného pozorování, rozhovory řízené, neřízené, techniky, najít alespoň dva respondenty

Pro tuto práci byla použita metoda sběru dat jak kvantitativní tak kvalitativní. Kvantitativní data nám poskytují malé množství dat o velkém počtu subjektů a následné výsledky jsou reprezentativní. Kvalitativní data nám naopak poskytují velké množství dat o malém počtu subjektů. V teoretické části práce byly použity kvantitativní metody sběru dat a jejich techniky. Hlavním zdrojem sběru sekundárních dat bylo studium odborné literatury a internetu, které sloužilo pro bližší se seznámení se zkoumaným problémem. Byla získána sekundární data, pomocí kterých byla vytvořena výzkumná otázka a podotázky. Ve výzkumné části práce, byla zvolena jako kvalitativní metoda která slouží pro hlubší proniknutí do zkoumaného problémemu,polostandardizovaný rozhovor který byl zvolen jako nejvhodnější technika k získání požadovaných dat a ponechání prostoru pro vyjádření respondenta. Tato technika rozhovoru předpokládá, že část výzkumných otázek je již předem připravena a další otázky jsou doplňovány v průběhu rozhovoru. Rozhovory poskytly primární data, které byly následně analyzovány a zevšeobecněny.

3. Literární rešerše

měla by se odvíjet z uvedených výzkumných otázek a podotázek

4. Vlastní práce

návaznost na historii a nauku zvoleného náboženství, dělení podle aspektů ve výzkumné otázce a podotázkách a. vnější: slavení svátků, posty, speciální oděv, jídlo, setkávání se s ostatními věřícími b. vnitřní: způsob modlitby, meditace, četba posvátných textů, bohoslužby, svátosti

5. Závěr

přínos zvoleného náboženství pro konkrétní respondenty, zevšeobecnění, zodpovězení výzkumné otázky a podotázek


Počet shlédnutí: 56

zs2015/profil_buddhisty.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)