obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2015:profil_katolicke_mladeze_v_cr

Úvod a cíl práce

Proč právě tohle náboženství (objektivní hledisko, v čem spočívá jeho atraktivnost, důležitost, zajímavost, formulace výzkumné otázky - antropologický rozměr (strukturovaná výzkumná otázka a podotázky, které jsou předobrazem budoucích kapitol v práci, náboženské projevy rozdělit na vnější a vnitřní).

Křesťanství je nejpočetnější náboženskou skupinou světa a konkrétně katolictví zaujímá v křesťanství největší podíl.

Cílem práce je formulovat profil římskokatolické mládeže v České republice. Výzkumná otázka, která je v této práci řešena, má za úkol zjistit, jak vypadá profil současné římskokatolické mládeže v České republice.

Výzkumnou otázku dále podpírají výzkumné podotázky:

1) 2) 3)

Metodologie práce

Použití kvantitativních i kvalitativních metod (metoda zúčastněného nebo nezúčastněného pozorování, rozhovory řízené, neřízené, techniky, najít alespoň dva respondenty)

V této práci budou využity 2 metody - metoda studia dokumentů a dotazník.

V první řadě se uskuteční studium dokumentů, na jehož základě se práce bude dále vyvíjet. Pro studium dokumentů budou využity tištěné i elektronické publikace, které se daným tématem katolictví zabývají. Tato metoda pomůže k hlubšímu pochopení tématu a následné formulaci závěru.

V druhé řadě bude využita metoda dotazníku. Dotazník bude obsahovat jak otevřené otázky pro detailnější vyjádření určených respondentů, tak otázky uzavřené s daným výběrem odpovědí. Předpokládá se 100% návratnost dotazníků, jelikož daní respondenti byli zkontaktováni před jeho vytvořením. Způsob zasílání dotazníku bude přes sociální síť Facebook. Výhody této metody spočívají ve značné úspoře času a peněz, dále standardizovanými formulacemi otázek a v dostupnosti repsondetů, kteří jsou geograficky rozptýleni.

Literární rešerše

Literární rešerše: měla by se odvíjet z uvedených výzkumných otázek a podotázek

Vlastní práce

Vlastní práce: návaznost na historii a nauku zvoleného náboženství, dělení podle aspektů ve výzkumné otázce a podotázkách a. vnější: slavení svátků, posty, speciální oděv, jídlo, setkávání se s ostatními věřícími b. vnitřní: způsob modlitby, meditace, četba posvátných textů, bohoslužby, svátosti

Závěr

Závěr: přínos zvoleného náboženství pro konkrétní respondenty, zevšeobecnění, zodpovězení výzkumné otázky a podotázek 


Počet shlédnutí: 34

zs2015/profil_katolicke_mladeze_v_cr.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)