obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


2022:hks

Hospodářská a kulturní studia (HKS) – navazující studijní program

HKS-Mgr. Hospodářská studia Společnost a kultura Hospodářsko-kulturní areály Prezentační dovednosti Aplikace pro praxi Tvorba závěrečné práce ECTS
2. ročník (5.) LS 4. (10) Rozvojová ekonomika
(Krepl) KE (4)
zápočet, zkouška PZ
Kulturní a společenské konflikty
(Kreisslová) KPs (4)
zápočet, zkouška PZ
Areálová studia - Afrika
(Němečková)
KPs (4)
zápočet, zkouška
Prezentace - dějiny ekonomických teorií
(Severová) KŘ (4)
zápočet, zkouška
DP (14):
Diplomová praxe,
odevzdání DP
Projekt - prezentace výsledků DP
zápočet
30
ZS 3. (9) Ekonomika světového hospodářství
(Smutka / Kuna) KE (5)
zápočet, zkouška PZ
Antropologie náboženství (Kokaisl) KPs (5)
zápočet, zkouška PZ
Areálová studia - Asie
(Kokaisl / Fajfrlíková) KPs (5)
zápočet, zkouška
Prezentační dovednosti
(Pilař) KŘ (5)
zápočet, zkouška
Ekonomická diplomacie
(Kobzev Kotásková, Čopík) KHV (5)
zápočet, zkouška
DP II. (5)
zápočet
30
1. ročník (4.) LS 2. (8) Ekonomická sociologie
(Zagata) KHV (5)
zápočet, zkouška PZ
Globální dějiny a kulturní diverzita
(Budil) KPs (5)
zápočet, zkouška PZ
Areálová studia - Amerika
(Opatrný) KPs (5)
zápočet, zkouška
Komunikace a vyjednávání
(Pilař / Prokop) KŘ (5)
zápočet, zkouška
Právo: výběr
Základy práva
Správní právo
Mezinárodní právo
(Borská) KP (5)
zápočet, zkouška
DP I. (5) zápočet 30
ZS 1. (7) Mezinárodní ekonomie
(Severová / Veselá, Šrédl)
KET (5)
zápočet, zkouška TZ
Soudobé teorie společnosti a kultury (Budil/Kreisslová)
KPs (5)
zápočet, zkouška TZ
Areálová studia - Evropa
(Kokaisl) KPs (5)
zápočet, zkouška
Kritické myšlení a věda
(Budil) KPs (5)
zápočet, zkouška TZ
Informační gramotnost
(Vaněk / Jarolímek) KIT (5)
zápočet, zkouška
Praktické aspekty terénního výzkumu
(Kreisslová) KPs (5)
zápočet, zkouška
30
120

PZ – předměty profilového základu
TZ – předměty teoretického základu

Cíle studia ve studijním programu

Hlavním cílem studijního programu Hospodářská a kulturní studia je komplexní propojení hospodářských a ekonomických studií se studiem kultury a společnosti. Tomu je přizpůsobená i předmětová skladba – jednotlivé předměty jsou rozděleny do šesti bloků převážně po čtyřech předmětech:

  • Hospodářská studia
  • Společnost a kultura
  • Hospodářsko-kulturní areály
  • Prezentační dovednosti
  • Aplikace pro praxi
  • Tvorba závěrečné práce

Každé z obou hlavních částí programu HKS (hospodářské i kulturní) je věnovaný blok čtyř předmětů. Jako teoretický základ pro navazující ekonomické předměty slouží předmět státní závěrečné zkoušky (SZZ) Mezinárodní ekonomie a analogicky pro společenskovědné předměty slouží předmět SZZ Soudobé teorie společnosti a kultury.

Kromě těchto dvou hlavních a profilujících linií je součástí studijního programu blok čtyřech předmětů z areálových studií (Hospodářsko-kulturní areály), kdy každý semestr je věnován jedné oblasti.

Blok prezentačních dovedností je zaměřen na pochopení kritérií vědecké práce, kritického myšlení i schopnosti vlastní prezentace.

Absolvováním bloku aplikačních předmětů získají studenti výraznější výhodu na trhu práce tím, že budou mít nadstandardní dovednosti v používání hlavních kancelářských programů (tabulkové a textové editory), základní nebo rozšířené znalosti v oblasti správního, případně mezinárodního práva. Absolventi předmětu Správní právo nemusí absolvovat příslušné zkoušky vyžadované u zaměstnanců krajů a obcí.

Užší profilaci si studenti volí prostřednictvím předmětů z bloku zaměřeném na tvorbu závěrečné práce. Kromě odevzdání diplomové práce je součástí tohoto bloku i předmět Projekt, který je zaměřen na prezentaci výsledků diplomové práce. V rámci tohoto předmětu si studenti volí podle svého zaměření a tématu diplomové práce soubor konzultací a blokové výuky z nabídky kateder na Provozně ekonomické fakultě, případně i doplňkově na dalších fakultách ČZU a směřují k prezentaci výsledků jejich diplomové práce směrem k odborné i širší veřejnosti (publikace v periodicích, přednášky, výstavy, tvorba webových stránek, tvorba dokumentárního filmu).

Profil absolventa studijního programu

Absolventi magisterského programu HKS mají interdisciplinární znalosti a dovednosti ve dvou základních liniích:

● hospodářsko-ekonomické (kde získávají základní vědomosti z oblasti ekonomie, managementu, fungování státní správy a politického systému, mají nezbytný teoretický základ z oblasti rozvojové ekonomiky, ekonomické diplomacie, řízení ziskových a neziskových organizací) a

● kulturní (rozumí otázkám sociálního statusu, etnicity, náboženství, mají přehled o hlavních politicko-kulturně-geografických regionech světa, chápe problematiku a specifičnosti zahraničního obchodu, mají přehled o azylových problémech a multikulturní společnosti). Tato část znalostí je nezbytnou jak k hlubšímu pochopení světového dění z ekonomického a geopolitického hlediska, se zaměřením na klíčové světové regiony, tak i celostní chápání regionálního rozvoje.

Propojení těchto dvou základních linií – hospodářské a kulturní – představuje pro studenty schopnost adekvátně se ekonomicky rozhodovat s ohledem na dané sociální, etnické a kulturní specifika v dané oblasti. Absolvent je připraven pro práci s odlišnými kulturními, sociálními, etnickými či pracovními skupinami, a to nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí.

Tato kombinace vede k uplatnění absolventů ve veřejné správě (např. specializovaná místa v zahraničních sekcích ministerstev nebo na Ministerstvu zahraničí) či v neziskových organizacích, jako specialistů na problematiku specifických sociálních skupin, etnických minorit, azylantů a migrantů, dále v rámci programů na podporu rozvojových zemí a poskytování pomoci v krizových oblastech. Zároveň se absolventi velmi dobře uplatňují také v soukromém sektoru, který spolupracuje se zahraničními firmami či institucemi zaměřenými na specifika zahraničního obchodu. Znalosti z areálových studií mohou absolventi využít i v oblasti cestovního ruchu. Absolventi se rovněž uplatňují jako odborní redaktoři periodik, kde se vyžaduje komplexní znalost propojující hospodářství a kulturní specifika.
Počet shlédnutí: 65

2022/hks.txt · Poslední úprava: 15. 07. 2022 (09:36) autor: 178.255.168.101