obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


adventiste_7.dne-2009

ADVENTISTÉ SEDMÉHO DNE

Veronika Knytlová, Tereza Petrášová, Veronika Tománková, Eliška Starková. Adventisté 7.dne. [online] Hospodářská a kulturní studia, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, 2009. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/adventiste_7.dne-2009

adventiste_znak.jpg

ÚVOD

Církev Adventistů sedmého dne vznikla v rámci hnutí protestantských církví ve Spojených státech v 19. století. Počet členů se odhaduje na 15 milionů. Jejich teologie navazuje na protestantské směry v USA v 19. století (např. metodisty). Významnou roli při formování církve sehrála Ellen G. Whiteová (1827-1915), o které adventisté věří, že byla prorocky inspirovaná. Ellen G. Whiteová církev ovlivnila především po organizační stránce a vnesla do adventismu důraz na harmonický životní styl a zdravou životosprávu. Do Čech se adventismus sedmého dne dostal na počátku 90. let 19. století, když se do vlasti vrátil Antonín Šimon, který se s tímto vyznáním setkal v Německu. Ten se pokusil tuto víru šířit dále, především pomocí překládání adventistických spisů do češtiny. První adventistická díla jsou tak vydána již v roce 1893. V roce 1902 byl založen první adventistický sbor v Praze. Adventisté se angažují ve veřejném životě, zejména v oblasti humanitární práce (založili a řídí humanitární organizaci ADRA) a náboženské svobody, čemuž jsme se v naší práci, mimo jiné, také věnovaly. Dále jsme se v naši práci zaměřily na životní styl adventistů.

Začaly jsme se seznámením se s adventismem obecně – s historií, věroukou a již zmíněnou činností mezinárodní humanitární organizace Adra. Naši výzkumnou otázku jsme si vybraly tak, abychom se přesvědčily zda a do jaké míry členové církve své tradice dodržují. Zjišťovaly jsme, jaké jsou postoje k některým stinnějším stránkám lidského života, jako je rozvod, interrupce, užívání alkoholu a drog. Dále jsme se zajímaly o způsob stravování, jelikož je o adventistech známo, že kladou velký důraz právě na zdravý životní styl. Poslední částí našeho výzkumu je svěcení soboty, jež je pro adventisty typické. Informace jsme čerpaly z knih, kterých ale dosud vyšlo velice málo, z oficiálních internetových stránek církve a od členů církve.

CÍL PRÁCE

VÝZKUMNÁ OTÁZKA :Jaký je životní styl členů církve a do jaké míry dodržují zásady křesťanského života?

 • rozvod
 • umělé přerušení těhotenství
 • alkohol, kouření, drogy a hazard
 • způsob stravování
 • zachování soboty

LITERÁRNÍ REŠERŠE

Na počátku naši práce jsme sháněly knihy o adventismu. K našemu překvapení byl výběr velice strohý. Jak jsme se později dozvěděly, má to svůj důvod. Ačkoliv má adventismus poměrně dlouhou historii, u nás oficiálně existuje teprve od první republiky, a protože se příliš neprojevuje, tak se něm příliš neví a tedy ani nepíše. K seznámení s adventisty slouží hlavně základní stanovy církve.

Nakonec jsme k této práci nejvíce využily knihu Církevní řád, která nám poskytla nejvíce informací ohledně našich otázek. Zde jsou jednotlivé postoje k dodržování jejich zásad a ve vlastním výzkumu je porovnáme s odpověďmi členů církve.

K rozvodům mají adventisté negativní postoj. Věří, že zrušení manželského slibu je nepřípustné. Jedinou výjimkou může být nevěra manželskému slibu. Tím je myšleno hlavně cizoložství a smilstvo. I přesto, že Písmo z tohoto důvodu rozvod povoluje, měli by ti, kterých se to týká, vynaložit veškeré úsilí, aby došli k usmíření a rozvod se nekonal. Ten, kdo byl vinný z rozvodu je vyloučen z církve.

Interrupce adventisté odmítají, protože i prenatální život berou jako Boží dar, ale z velmi závažných důvodů může být interrupce uskutečněna. Těmito důvody jsou ohrožení života matky, nebo dítěte a těhotenství způsobené znásilněním.

Alkohol, drogy, kouření a hazard zásadně odmítají. Nepřipouštějí jakékoliv povzbuzující prostředky, opojné látky a narkotika. Podmínkou členství je zdržování se všech těchto látek. S tímto souvisí i zdravý životní styl, který pokud člověk dodržuje, nemá potřebu tyto látky používat.

Zdravý způsob stravování je jejich hlavní součástí. Proto musí být střídmí v jídle i pití. Jejich zdravotní zásady jsou čerstvý vzduch, dostatek pohybu a spánku a zdravá strava.

Sobota je nejdůležitější den v týdnu. Je zakázána jakákoliv činnost pro zisk, nebo práce, která není nezbytně nutná. Celý den by měl být věnován Bohu, měl by se strávit v rodinném kruhu a lidé by se měli věnovat odpočinku, bohoslužbě nebo návštěvě nemocných a blízkých.

METODOLOGIE

Nejprve jsme si zvolily výzkumnou otázku a tu potom doplnily podotázkami, které nám pomohly se tématu věnovat podrobněji. Začaly jsme tím, že jsme se pokusily shromáždit veškerou dostupnou literaturu. Knih o adventismu obecně mnoho napsáno nebylo. Půjčily jsme proto jejich ústavu a knihy, kde je o nich alespoň nějaká zmínka. Veškerý materiál jsme sehnaly v teologické knihovně UK a v ústřední knihovně města Prahy. Tyto knihy pro nás tedy byly primárním zdrojem informací. Doplňovaly jsme je informacemi z internetu. Ty jsme si ověřovaly, protože jsme si vědomy, že ne vždy to jsou informace pravdivé. Dalším důležitým zdrojem informací byla kvalitativní výzkumná metoda - rozhovor. V tomto případě řízený. Dopředu jsme počítaly s tím, že rozhovor má výhody i nevýhody. Mezi výhody patří to, že tazatel může pozorovat, jak na kladené otázky respondenti reagují. Jednou z nevýhod je podle nás těžko ověřitelná pravdivost získaných odpovědí. Další nevýhodou byla ta, že se lze dozvědět pouze odpovědi na to, co je důležité pro nás a ne co je nejdůležitější pro respondenta. Rozhovory jsme dělaly s členy církve a to hlavně s panem Josefem Hrdinkou přímo z Prahy. Doplňující informace byly získávány pomocí elektronické pošty od mluvčí církve.

SEZNÁMENÍ S ADVENTISMEM

Sborů literatura: 272

Počet mediálních center: 10

ZÁKLADY VĚROUKY

Církev adventistů sedmého je křesťanskou církví hlásící se k reformační tradici. Je celosvětovým společenstvím křesťanů, kteří za pravidlo své víry a života přijali celou Bibli - Starý i Nový zákon. Na základě Bible věří v Boha Otce - Stvořitele, v Ježíše Krista, který jako Bůh a člověk vykoupil člověka, a v božství Ducha svatého. Církev vyznává, že spasení je darem Boží milosti, které člověk přijímá pouhou vírou. Na základě učení Bible věří ve vzkříšení věřících i nevěřících, v soud a v život věčný vykoupených na obnovené zemi. Na základě biblických proroctví věří, že doba, ve které žijí, je „dobou před druhým příchodem Krista“. Jistý a blízký Kristův druhý příchod bude znamenat konec zla a hříchu na tomto světě. Křesťanství adventisté chápou jako následování Kristova života a služby podle jeho vzoru. Adventisté učí jako Ježíš, že Desatero jako Boží zákon je neměnné, a proto světí biblickou sobotu jako den, který ustanovil Bůh pro společenství s věřícími. Církev také věří, že lidské tělo je „chrámem Ducha svatého“, a proto dbají o to, aby si udržovali dobré tělesné, duševní i duchovní zdraví. Církev klade velký důraz na rodinu, manželství a na výchovu dětí, věřící se věnují práci s mladými lidmi a pomáhají jim ve volnočasových aktivitách a v budování životních hodnot. Za své hlavní poslání považují adventisté předávání dobré zprávy o vykoupení v Kristu, posilování naděje a přípravu na jeho blízký příchod.

Některé základní věroučné výroky

Stvoření

Bůh je Stvořitel všeho a v Písmu podal spolehlivou zprávu o své stvořitelské činnosti. V šesti dnech Pán stvořil nebe i zemi i všechno pozemské tvorstvo a odpočinul sedmého dne onoho prvního týdne. Tak ustanovil sobotu jako trvalý památník svého dokončeného stvořitelského díla. První muž a žena byli učiněni k Božímu obrazu jako vrcholné dílo stvoření.

Sobota

Dobrotivý Stvořitel po šesti stvořitelských dnech odpočinul sedmého dne a ustanovil sobotu pro všechny lidi jako památku stvoření. Čtvrté přikázání Božího nezměnitelného zákona vyžaduje zachovávání sedmého dne jako dne odpočinku, bohoslužby a služby v souladu s učením a konáním Ježíše Krista, Pána soboty.

Manželství a rodina

Manželství ustanovil Bůh v ráji a Pán Ježíš je potvrdil jako celoživotní spojení muže a ženy ve společenství lásky. Manželský slib činí křesťan jak Bohu, tak i svému životnímu partnerovi. Do křesťanského manželství by měli vstupovat jen lidé stejného vyznání. Vzájemná láska, úcta, respekt a zodpovědnost jsou pojivem tohoto svazku, který má zrcadlit lásku, svatost, důvěru a trvalost vztahu mezi Kristem a jeho církví. O rozvodu Ježíš Kristus učil, že ten, kdo se rozvádí (s výjimkou smilstva partnera) a uzavírá nový manželský svazek, dopouští se cizoložství. I když některé rodinné svazky nejsou ideální, manželé, kteří se v Kristu odevzdávají jeden druhému, mohou pod vlivem Ducha svatého a církve dosáhnout jednoty lásky. Bůh žehná rodině a chce, aby si její členové vzájemně pomáhali k úplné zralosti. Rodiče mají vést své děti, aby milovaly a poslouchaly Boha. Svým příkladem a slovy je mají učit, že Kristus je laskavý, vždy vlídný a starostlivý vychovatel, který si přeje, aby se staly údy jeho těla, členy Boží rodiny.

Druhý příchod Ježíše Krista

Druhý příchod Ježíše Krista je křesťanskou nadějí církve, slavným vyvrcholením evangelia. Spasitelův příchod bude doslovný, osobní, viditelný a celosvětový. Při Kristově návratu spravedliví mrtví budou vzkříšeni a spolu se spravedlivými živými budou oslaveni a vzati do nebe, avšak nespravedliví zemřou. Naplnění většiny proroctví a současný stav světa naznačují, že Kristův příchod je blízko.

Smrt a vzkříšení

Důsledkem hříchu je smrt. Avšak Bůh, který jediný je nesmrtelný, dá věčný život svým vykoupeným. Až do dne příchodu Páně je smrt pro všechny lidi stavem nevědomí. Až se zjeví Kristus, který je naším životem, vzkříšení spravedliví a živí spravedliví budou oslaveni a uchváceni vstříc svému Pánu.

Nová země

Na nové zemi, kde přebývá spravedlnost, Bůh poskytne vykoupeným trvalý domov, dokonalé prostředí pro věčný život, lásku, radost a vzdělávání ve své přítomnosti. Bůh sám tam bude přebývat se svým lidem a utrpení ani smrt tam už nebude. Velký spor skončí a hříchu již nebude. Všechno živé a neživé bude zvěstovat, že Bůh je láska. A Bůh bude vládnout na věky.

ÚSTAVA CÍRKVE

Tato ústava byla přijata konferencí Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne 25. dubna 1995 a registrována Ministerstvem kultury České republiky 13. 2. 1996 pod č.j. 221/96.

PRVNÍ ČÁST – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Je to křesťanské společenství věřících, kteří dobrovolně přijali a prožívají vyznání víry formulované v Základních věroučných výrocích Církve adventistů sedmého dne. Církev je státem uznanou a registrovanou církví působící na území České republiky a Slovenské republiky.

Organizační strukturu církve tvoří: a) sbory, jako místní společenství věřících, b) České sdružení, Moravskoslezské sdružení a Slovenské sdružení Církve adventistů sedmého dne, jako regionální sdružení sborů, c) Česko-Slovenská unie (dále jen „unie“), soustřeďující ústřední orgány církve, a to konferenci unie, výbor unie a unijní radu. Církev usiluje zejména o zvěstování Božího slova a hlásání způsobu života vycházejícího z evangelia. Za tím účelem zejména koná náboženské obřady a programy. Ke splnění svého poslání a úkolů církev využívá také: a) tisk, periodické a neperiodické publikace, b) rozhlasové, televizní i další typy audiovizuálních programů, které vytváří a šíří sama nebo prostřednictvímných osob, c) kurzy, vzdělávací instituce, které zřizuje a provozuje, d) kulturní, vzdělávací, výchovná, zdravotnická a jiná zařízení zřízená jinými subjekty s jejich souhlasem.

DRUHÁ ČÁST - ČLENOVÉ A PRACOVNÍCI CÍRKVE Členem církve se může stát každý věkově a rozumově způsobilý člověk, který dobrovolně a na základě svobodného rozhodnutí vyznává a prakticky prožívá poslání, úkol a životní styl, jež církev přijala. Členství v církvi zaniká: a) vystoupením člena z církve na vlastní žádost, b) vyloučením člena z církve, c) úmrtím.

ČÁST TŘETÍ- VNITŘNÍ POMĚRY CÍRKVE Zdrojem autority v církvi jsou rovnou měrou všichni její členové. Církev je organizována od nejnižších článků k nejvyšším na zastupitelském (delegačním) principu a na principu odpovědnosti výkonných orgánů shromážděním věřících nebo jejich delegátů. Církev má čtyři organizační stupně své správy: Sbor - organizované společenství jednotlivých věřících Sdružení - organizované společenství sborů v určitém státě nebo území Unie - spojuje několik sdružení Generální konference - nejvyšší organizační jednotka, která sjednocuje všechny unie na světě. Její činnost v jednotlivých větších celcích zprostředkovávají tzv. divize. Naše unie je součástí Evro-Africké divize.

ČÁST ČTVRTÁ – PŮSOBNOST ORGÁNŮ CÍRKVE Konference unie je nejvyšším orgánem církve. Pravidelná konference se koná jednou za pět let a svolává ji výbor unie. Jako pozorovatel se konference může zúčastnit také každý člen církve. Konference unie zejména: a) hodnotí činnost církve a jejích orgánů za uplynulé období, b) rozhoduje o programech a cílech c) rozhoduje o základních finančních a majetkových otázkách, vyhlašuje mimořádné sbírky d) přijímá a mění ústavu církve g) rozhoduje o formách a způsobech účasti církve na veřejném a společenském životě, h)volí představitele unie,

ČÁST PÁTÁ – HOSPODAŘENÍ CÍRKVE A JEHO KONTROLA Zdrojem finančních příjmů církve jsou zejména: a) desátky, osobní dary a příspěvky členů, b) příspěvky, dary, dědictví, odkazy, dotace a subvence od fyzických a právnických osob z tuzemska i ze zahraničí, c) výnosy pravidelných i mimořádných účelových sbírek uvnitř církve i mimo ni, d) dotace a příspěvky Generální konference e) výnosy, hospodářské přebytky nebo zisk institucí církve Hospodaření unie podléhá každoroční pravidelné nezávislé a odborné kontrole, kterou provádí auditor.

ČÁST ŠESTÁ – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Pro přijetí této ústavy, jejích změn a doplňků je zapotřebí nejméně dvoutřetinové většiny všech k hlasování oprávněných osob.

Uzavírání církevních sňatků

Obřad uzavření manželství mohou provádět pouze vysvěcení kazatelé s platným pověřením. Církevní řád se rovněž vyjadřuje k otázce uzavírání církevních sňatků s nečleny církve: „Církev adventistů sedmého dne varuje své členy, aby neuzavírali manželství s lidmi, kteří nejsou členy Církve adventistů sedmého dne, a důrazně žádá své kazatele, aby taková manželství neuzavírali.“

Svazky mezi osobami stejného pohlaví

Monogamní svazek muže a ženy v manželství je jediné morálně vhodné prostředí pro pohlavní styk nebo s ním související sexuální projevy. Homosexualita je projevem znehodnocení a porušenosti lidských sklonů a vztahů, které s sebou vnesl do našeho světa hřích.

Postoj k eutanazii

Adventisté sedmého dne se snaží řešit etické otázky konce života tak, aby projevili svou víru v Boha jako Stvořitele a Vykupitele života a aby ukázali, jak je Boží milost zmocnila k projevům lásky k bližnímu. Adventisté sedmého dne uznávají, že život stvořil Bůh jako jedinečný dar, který je hoden ochrany a udržování. Proto také podporují využití moderní medicíny k prodloužení lidského života na tomto světě. Tyto prostředky by však měly být využívány citlivým způsobem, aby byly odrazem Božího soucitu, tím, že budou zmírňovat utrpení. Nepovažují však za nutné přijímat nebo nabízet všechny možné lékařské zákroky, které pouze prodlužují proces umírání.

ŠKOLY

Adventisté sedmého dne mají i svoji vyšší odbornou školu, která se nachází ve městě Sázava. Přesný název této školy je Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální v Sázavě - Teologický seminář Církve Adventistů sedmého dne.

Náplní je vychovávat duchovenské pracovníky, kteří vykazují zralou křesťanskou zkušenost, dovedou šířit učení Bible slovem, písmem i službou, a to nadšeně, vyváženě, s láskou k lidem a na potřebné odborné úrovni.

Cíle školy:

- rozvíjet vyváženou osobnost v jejím duchovním, charakterovém, intelektuálním, fyzickém a manuálním rozměru a rozvíjet specifická obdarování žáků

- odbourání politických, náboženských, národnostních, rasových, majetkových a jiných předsudků

- vzdělávat duchovenské a laické pracovníky především pro potřeby Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne - konat osvětovou a vzdělávací činnost pro společnost

- zprostředkovávat křesťanství.

Tato škola má denní i dálkové studium. Je zde možnost studia i pro seniory.

Vybrali jsme jen některé obory, které se na této škole vyučují: Biblistika- Starý a Nový zákon, Historická, Systematická, Praktická teologie

Adventisté sedmého dne mají i svoji základní školu, která má již v této době i druhý stupeň. Žáky mohou být i ti, kteří nejsou členy církve.

Dalším vzdělávacím institutem, avšak na bázi dobrovolnosti je Sobotní škola.

Probíhá dopoledne, není omezena věkem. Náplní je být spolu, učit se o Ježíši Kristu a studovat Bibli.

Škola má čtyři základní cíle, na které se zaměřuje a ke kterým chce vést všechny účastníky: studium Bible, budování přátelství a dobrých vztahů, sdílení křesťanské víry s okolím např. zapojení se do dobrovolnické práce v obci.

Další důležitou součástí Sobotní školy je zaměření na světovou misii. Důvodem je poznat svět a život lidí v rozličných kulturách a tím vnímat potřeby druhých.

CHARITATIVNÍ ČINNOST

ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Byla založena ve Spojených státech amerických před více jak padesáti lety a dnes má zastoupení již ve 125 zemích světa. V roce 1997 jí byl od Ekonomické a sociální rady OSN udělen statut vrchního poradce. V České republice začala ADRA působit v roce 1992, a to nejprve jako nadace, jejímž úkolem bylo přerozdělovat finanční pomoc. Pracovníci ADRA postupem času rozšířili své pole působnosti a začali sami realizovat různé pomocné programy. V roce 1994 bylo založeno občanské sdružení ADRA. Jeho úkolem je poskytovat humanitární, sociální a rozvojovou pomoc nejen doma, ale i v zahraničí. ADRA dnes patří mezi tři největší humanitární organizace v České republice.

ADRA pomáhá jak při mimořádných událostech (živelné pohromy, válečné konflikty apod.), tak při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů (podpora vzdělání, zaměstnanosti atd.). Jejím základním posláním je pomoci lidem v nouzi tak, aby byli schopni převzít kontrolu nad svými vlastními životy a mohli co nejlépe využívat ty zdroje, které mají k dispozici. ADRA ČR usiluje o zvyšování úrovně života a zdraví obyvatel České republiky, rozvojových zemí a všech lidí, kteří její pomoc potřebují. A to bez rozdílu rasy, pohlaví, vyznání nebo náboženského přesvědčení. ADRA ČR se angažuje nebo angažovala v Bangladéši, Barmě, Bosně a Hercegovině, Číně, Bulharsku, Indii, Indonésii, Kambodži, Keni, Libanonu, Moldavsku, Mongolsku, Nepálu, Pákistánu, Rusku, Řecku, Srbsku, Srí Lance, Thajsku, Vietnamu, USA, Uzbekistánu.

V České republice vede vzdělávací programy ,,Projekt není problém„ (určen pracovníkům neziskových organizací) a ,,Prvák“, jehož cílem je zvýšit informovanost dětí a mládeže o problematice rozvojových zemí a rozvojové spolupráce. ADRA spravuje rovněž několik dobrovolnických center, dva azylové domy, psychosociální intervenční tým a každoročně uděluje cenu Michala Velíška určenou těm, kdo nezištně poskytují pomoc občanům nacházejícím se v přímém ohrožení.

ADRA ČR se každoročně podílí na informační kampani Česko proti chudobě, jejímž cílem je zvýšit povědomí o problematice globální chudoby nejen u široké veřejnosti, ale i u státní správy a u českých politiků. ADRA ČR je rovněž členem České klimatické koalice - snaha vyvolat veřejnou diskuzi o změnách klimatu a jejich dopadech, obzvláště pak v rozvojových zemích.

SAMOTNÝ VÝZKUM

Po nastudování teoretických znalostí o adventismu jsme se vydaly tyto znalosti ověřit v praxi. K tomu nám pomohl PHDr. Josef Hrdinka, Ph.D. Po smluvení schůzky jsme se vydaly do Lhotky v Praze 4, kde církev adventistů sídlí. Rozhovor jsme si raději nahrávaly, aby nám nějaká podstatná část rozhovoru neunikla. S sebou jsme měly připraveny otázky, které se týkaly našeho výzkumu. Po úvodním vzájemném představení se a objasnění působení církve jsme se zaměřily na otázky pro nás nejvíce důležité.

První z nich byla zaměřena na rozvodovost v rodinách adventistů. Výpověď pana Hrdinky se plně schodovala s tím, co jsme se na toto téma dozvěděly z knih. Potvrdil, že rozvod je něco, co je u adventistů bráno velice negativně. Instituce rodiny je pro ně velice důležitá, její fungovaní se odráží na spokojenosti jejich členů. Proto rozpad této instituce je pro ně nepřípustný. Každý by se měl snažit udělat vše pro zanechání rodiny. Jediným povoleným důvodem rozpadu manželství je nevěra jednoho partnera z manželského páru. Ten, který je původcem rozvodu je nemilosrdně vyloučen z církve.

Totožný názor s knihou měl pan Hrdinka i na téma interrupce. Řekl, že i když je dítě velikostí podobné pulci, je Božím darem. Dítě je počato z lásky a vnáší do našeho života světlo, proto zhasnutí tohoto světla hned v počátku je bráno jako velký hřích a porušení nejen křesťanských zásad. V úvahu připadá přerušení, kdy početí dítěte může ohrozit život matky. Také početí dítěte nedobrovolným způsobem - znásilněním, je možným důvodem k interrupci. Přesto by se měla matka zamyslet nad tím, že i když dítě nebylo počato tak, jak má být, vzešlo z toho něco pozitivního a dítěte by se neměla vzdávat.

Další otázka, která nás zajímala se týkala nástrah života, jako je alkohol, cigarety, drogy a hazard. Názor razantního odmítání a tvrdé postihy, s kterými jsme se setkaly v literatuře jsme očekávaly i u představeného církve. Naše očekávání se potvrdilo. Striktní odmítání již zmiňovaných neřestí je zde namístě. Ten, kdo je nějakým způsobem konzumuje, tedy kouří, pije či se věnuje hazardu nemůže být členem církve. Je možné být jen hostem. Mírnější pohled mají na pití kávy. I sám pan Hrdinka přiznal, že kávu pije z důvodu nízkého tlaku. Dodal také, že i pití vína v zájmu slušnosti není zase tak velkým prohřeškem vůči církvi.

Otázka, která následovala lehce navazovala na otázku předešlou. Nyní jsme se chtěly dozvědět něco o zásadách v jejich stravování a životním stylu. Hned v úvodu nám bylo vyvráceno přesvědčení, že adventisté jsou vegetariáni. Někteří si samozřejmě tuto cestu zvolí, ale podmínkou to není a tudíž žádný kodex nebyl porušen. Připustil však, že vepřové maso adventisté nejedí. Ostatní druhy mas povoleny jsou, avšak v malé míře, které naše tělo nezatěžují. Střídmost v jídle je u nich základem ke zdravému životu. Dozvěděly jsme se, že církev vydává své vlastní kuchařky, podle kterých vaří. Pro udržení silného ducha je důležité nestresovat se, mít dostatek spánku, sportovat a radovat se ze života.

Poslední otázkou bylo svěcení soboty. Podle nich je sobota nejvýznamnější den v týdnu, jelikož Stvořitel po šesti stvořitelských dnech sedmý den odpočinul a sedmým dnem stanovil sobotu. Ta je symbolem stvoření. Zeptaly jsme se, zda je zde nějaká podobnost s významností neděle u křesťanů. Řekl nám, že podobnost spočívá v tom, že sobota je dnem odpočinku od fyzické práce. V tento den by se nemělo nic dělat, dokonce i jídlo si připravují den předem. Dalším společným rysem je být s rodinou a stejně smýšlejícími lidmi. Rozdílem je, že k uctění soboty nepotřebují žádné rituální činy. To je jen vnější znak. Adventisté upřednostňují být s Bohem duševně. Je to čas, který si na ně Pán Bůh udělal, proto sobotu tráví s ním, promlouvají s ním, modlí se a zpívají mu. Sobota trvá od západu slunce v pátek do západu slunce v sobotu.

PHDr. Josef Hrdinka, Ph.D. je muž, který zastává tři významné funkce v rámci církve. Je tajemníkem církve adventistů sedmého dne. Dále je kazatelem v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Pomáhá tedy představeným s jejich problémy a vyučuje je. Poslední funkci zastává v teologickém semináři, kde vyučuje psychologii, sociologii a pastorizaci. Co se týče věrohodnosti našeho výzkumu, pan Hrdinka je odborník, který má přehled o stavu své obce a zná fakta, na která byly výzkumné otázky namířeny. Tyto otázky byly zodpovězeny a vyzpovídání jiných adventistů by pravděpodobně nevedlo ke zjištění odlišných informací.

ZÁVĚR

Předmětem výzkumu bylo odhalení životního stylu adventistů a dodržování zásad typických pro jejich církev. Zjistily jsme, že informace uvedené v knihách se nemusí plně ztotožňovat s realitou. Shoda jak v teorii, tak v praxi je v přísném zákazu drog, hazardu a kouření. Tito lidé nemohou být členy církve, ale jen hosty. Církev je nezavrhne, snaží se jim pomoci a po úspěšném vyléčení mohou být opět členy. Shodné byly také názory na umělé přerušení těhotenství a rozvody. Jen v nejrizikovějších případech se tyto zásady porušit mohou. Těmi jsou v případě interrupce znásilnění či ohrožení matky, v případě rozvodů nevěra jednoho z partnerů. Rozdílem bylo pohlížení na pití kávy či malého množství vína na návštěvě. Toto není důvod k vyloučení. Také zdravá výživa není striktně dodržována. Dozvěděly jsme se, že někdy navštíví i fastfoody. Důležitá je však střídmost s jakou k jídlu a pití přistupují. Zachování soboty každý z členů dodržuje. Je to čas, kdy jsou všichni pospolu a věnují se jen Bohu. Porušit tuto zásadu snad ani nikdo nechce.

POUŽITÁ LITERATURA

 • SCAZZERO, PETER Emocionálně zdravá církev. Praha: Advent-Orion s.r.o., 2006, 229s.
 • WICKWIRE, BRUCE Evangelium v botách Praha.: Advent-Orion s.r.o., 2006, 141s.
 • Adventisté sedmého dne věří… výklad základních věroučných článků. Praha: Advent-Orion s.r.o., 1999, 459s.
 • Ústava církve adventistů sedmého dne. Praha: Advent-Orion s.r.o., 1996, 45s.
 • Církevní řád: Česko-slovenská unie Církve adventistů s.d., 1995, 207s.
 • Adventisté sedmého dne [online]. Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2008, poslední aktualizace 1. 9. 2009 [citováno 25. 5. 2008]. Dostupný z WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Adventist%C3%A9_sedm%C3%A9ho_dne>
 • Historie adventistů [online]. Oficiální stránky adventistů sedmého dne, c2006 [citováno 25. 5. 2008]. Dostupný z WWW: < http://www.casd.cz/index.php?setlang=1&amp>

PŘÍLOHY

Modlitebna Smíchov
Počet shlédnutí: 13

adventiste_7.dne-2009.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:35 autor: 127.0.0.1