obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cirkev_evangelicka_metodisticka

Citace:

Karel Aušprunk, Romana Brožková, Zdeněk Chválovský, . Kavijová Církev evangelická metodistická [online] Hospodářská a kulturní studia, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, 2009. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/cirkev_evangelicka_metodisticka

Církev evangelická metodistická

Úvod

kriz.jpg

Evangelická církev metodistická je anglosaského původu a vychází z anglikánské církve. Je velmi ovlivněna principy protestantské reformace a nepřijímá autoritu papeže. Díky společenské družnosti a vřelým vztahům mezi metodisty je rozšířená po celém světě a počty věřících, kteří se k ní hlásí, jsou jedny z největších mezi protestantskými církvemi. Během svého vývoje sice narážela na odpor ze strany anglikánské církve, ale díky své misijní činnosti a také díky tomu, že metodistou se může stát každý člověk bez ohledu na jeho rasu nebo předešlé vyznání, se stala evangelická církev metodistická velice úspěšnou. Metodisté se v názorech na své náboženství velice shodují a nejsou tak rozštěpení jako jiná velká náboženství, což byl jeden z důvodu výběru naší výzkumné otázky, která je směrovaná k partnerským vztahům a k tomu, jakým způsobem do nich zasahuje jejich víra. Naše hlavní výzkumná otázka tedy zní: „Do jaké míry a jakým způsobem zasahuje do vašich partnerských vztahů vaše víra“?

Evangelická církev metodistická by možná ani nevznikla, pokud by nebylo silného vlivu členů Jednoty bratrské na zakladatele a největší postavu mezi metodisty Johna Wesleyho. Díky jejich misijní činnosti se poté Wesley, kněz anglikánské církve, duchovně probudil. V České republice si však velký počet lidí pod pojmem protestantismus představí jednotnou církev se společnými pravidly a jednotným řádem. Každá protestantská církev je však individuální, se spoustou odlišností a s různými názory, což bylo dalším důvodem volby našeho tématu.

Cílem našeho výzkumu u Církve evangelické metodistické byla oblast osobních vztahů, které jsou nedílnou součástí života všech lidí. Předmětem naší práce bylo zjistit, do jaké míry u evangelíků zasahuje do vnímání partnerských vztahů víra.

Metodologie

Pro zpracování výzkumu jsme použili ryze kvalitativní metody, které umožňují hlubší proniknutí do zkoumané problematiky. Technikou pro realizaci výzkumu bylo skupinové interview, neboli tzv. „Focus group“. Tímto způsobem je možné získat informace od respondentů snadno a rychle. Skupinové interview je efektivní a užitečný nástroj, je-li vhodně aplikován. Během něj může dojít k vzájemným interakcím mezi jednotlivými účastníky diskuze, a tím se mohou jednotlivé myšlenky prohloubit. Naopak nevýhodou této techniky může být odklon od tématu, pokud moderátor ztratí kontrolu nad diskuzí. Negativním jevem může být i přítomnost dominantního jedince ve skupině. Tento jedinec může výzkum znehodnotit, pokud nedá prostor k vyjádření ostatním členům. Tím se získá pouze jednostranný názor a výzkum s použitím právě Focus group by v tuto chvíli ztratil význam. Jelikož se může dotazovaný jedinec během této techniky volně vyjadřovat k dané otázce, můžeme díky této volnosti vyjadřování získat větší množství informací týkajících se tématu.

V Praze v Ječné ulici jsme navštívili budovu Církve evangelické metodistické. Účastníci byli ochotní se s námi bez jakýchkoliv problémů sejít a zúčastnit se výzkumu. Výzkum probíhal formou polostandardizovaného skupinového rozhovoru, kdy se sešli všichni respondenti a hromadně diskutovali o námi kladených otázkách, které jsme si připravili za účelem našeho bádání a které nás zajímaly. Naši respondenti se pohybovali ve věkovém rozmezí 20 – 28 let. Ve skupině se vyskytovali svobodní, jak s partnerem tak i bez partnera, a mladé manželské páry. Většina dosáhla vysokoškolského vzdělaní, popř. se vzdělává. Co se týče pohlaví respondentů, byl poměr vyrovnaný 1:1.

Z vlastní zkušenosti jsme se setkali se nežádoucím odklonem od tématu. V průběhu diskuse, kdy jsme se dotazovali na problematiku svateb nevěřících v kostelech, se respondenti odchýlili k jiné problematice, pohřbů. Naštěstí jsme měli diskusi pod kontrolou a plynně jsme přešli k původnímu tématu. Jako pozitivum bychom vyzdvihli jejich vzájemnou toleranci k sobě navzájem. Každý člen vyčkal, dokud nedomluví jeho kolega, a poté teprve začal hovořit.

Literární rešerše

Protože se naše výzkumná otázka zabývá oblastí partnerských vztahů v životě metodistů, zeptali jsme se přímo cílové skupiny na literaturu, kterou by nám doporučili. Názory byly různorodé, my jsme z nich některé vybrali a zařadili je mezi níže uvedené knihy. Prvním ze zdrojů informací o partnerských vztazích je Bible, kde můžeme najít zmínku o partnerských vztazích, která se týká manželství a zdrženlivosti.

Pokud jde o to, co jste psali: Je pro muže lépe, když žije bez ženy. Abyste však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže. Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout. Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já, ale každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak, druhý jinak. 1)

Dalším pramenem, který jsme nalezli a který navazuje na odkaz Bible, byl pohled Johna Wesleyho, zmíněný v knize „John Wesley - svědek Boží moci“ od Gartha Leana, což je dílo o životě samotného Johna Wesleyho. John Wesley se také zaobíral otázkou manželství a partnerských vztahů. Ve svém spisu „Myšlenky o manželství a celibátu“ zastává názor, že v manželství může být každý člověk stejně svatý, jako ve svobodném stavu. Zároveň ale dodává, že ti, kteří se vzdají manželství a jiných zákonných věcí, mají mnohem více prostoru pro oddanost a službu Bohu. Hlavním problémem v těchto partnerských vztazích jsou podle něj hlavně tisíce nejrůznějších domácích zkoušek a tou největší je milovat jednu bytost nad všechny ostatní. V jeho názoru tedy vidíme velkou podobnost s výše zmíněnými myšlenkami z Bible.

V průběhu našeho výzkumu nám byla členy církve doporučena kniha od Garryho Chapmana s názvem „Pět jazyků lásky“, která je pro ně zdrojem informací ohledně partnerských vztahů. Chapman popisuje problematiku mezilidských vztahů a důvody jejich selhání. Autor vytvořil a prakticky ověřil teorii, že existují různé způsoby projevů lásky. Tyto projevy označil jako „jazyky lásky“ a rozdělil je do pěti základních kategorií, z nichž dále odvozuje různé „dialekty“. Základními kategoriemi jsou slova ujištění, pozornost, přijímání darů, skutky služby a fyzický kontakt. Důvodem ztroskotání vztahů je podle Chapmana to, že každý z nás používá jiný jazyk lásky a jeho projevy citů nemusí být druhým partnerem pochopeny.

Zároveň i Církev evangelická metodistická ve svém řádu dává prostřednictvím svých sociálních zásad doporučení svým členům, jak by se měli zachovat v určitých situacích a jaká stanoviska by měli zaujmout k současným tématům. Poskytuje jim tak návod, jak jednat správně a zároveň být v souladu s učením církve. Z témat, souvisejících s naší výzkumnou otázkou, jsme vybrali témata rodina, manželství, rozvod a ženy a muži.

Rodina

Pro členy Evangelické církve metodistické je rodina základním společenstvím, ve kterém jsou lidé motivováni a vedeni k vzájemné lásce, odpovědnosti, úctě a věrnosti. Chápou rodinu spíš jako širší celek, než jako dvougenerační jednotku rodičů a dětí (základní rodina) a počítají k ní i rozšířenou rodinu, to znamená rodiny s adoptovanými dětmi, samoživitele, rodiny s nevlastními dětmi a bezdětné manžele. Odpovědnost muže a ženy při výchově by měla být společná. Evangelická církev metodistická podporuje sociální, hospodářské a náboženské snahy o zachování a posilování rodinných svazků, aby každý člen rodiny mohl dozrát v plnou osobnost. 2)

Manželství

Manželství je pokládáno členy Evangelické církve metodistické za posvátný svazek, který spočívá v tom, že muž a žena spolu žijí v lásce a oddanosti, ve vzájemném podpírání a věrnosti. Na takovém manželství spočívá Boží požehnání, i když zůstane bezdětné. Odmítají takové společenské normy, které kladou v manželství jiná měřítka pro ženy a pro muže. Podporují takové zákony, které definují manželství jako svazek jednoho muže a jedné ženy. 3)

Rozvod

Podle Evangelické církve metodistické je Božím záměrem celoživotní, věrné manželství. Církev musí vykonávat poradenství před uzavřením a po uzavření manželství, aby mohla vytvořit a zachovat zdravá manželství. Jestliže se však manželé odcizí jeden druhému natolik, že všechny pokusy o smíření ztroskotají, je rozvod politováníhodnou alternativou. Nejvíce je rmoutí emocionální, duchovní a ekonomické následky rozvodu pro všechny zúčastněné a jsou znepokojeni vysokým procentem rozvodů. 4)

Ženy a muži

Podle Bible před Bohem mají muž a žena stejnou cenu. Evangelická církev metodistická odmítá názor, že by bylo jedno pohlaví nadřazeno druhému, že jedno pohlaví musí proti druhému bojovat a že příslušníci jednoho pohlaví mohou dosáhnout lásky, moci a uznání pouze na úkor druhého pohlaví. Zejména odmítají představu, že Bůh stvořil lidi jako neúplné bytosti, které se stanou úplnými pouze ve spojení s druhým. Vybízí muže a ženy, aby se spolu dělili o moc a vedení. Muž a žena se mají stát osobitými bytostmi a respektovat individualitu druhých. Evangelická církev metodistická chápe rozdílnost pohlaví jako Boží dar, který má obohacovat rozmanitost lidských zkušeností a perspektiv. 5)

Vlastní výzkum

Náš výzkum u Evangelické církve metodistické byl podložen hlavní obecnou otázkou: „Jaký je Váš pohled na manželství?“ a poté navazovaly další podotázky na témata partnerské vztahy před svatbou, během manželství, pohled na rozvod aj. Ke zvolení této otázky z oblasti partnerských vztahů nás vedl zájem o pochopení náhledu na manželství z hlediska životních hodnot lidí věřících v určitá dogmata.

První položená otázka se zabývala hodnotami a prioritami v partnerském vztahu a v manželství. Všichni ve skupině se shodli, že ke správnému fungování vztahu je nejpřednější komunikace mezi partnery a vzájemná podpora. Zároveň vycházeli z myšlenky Bible: „Miluj bližního svého více než sám sebe a bude ti přáno všechno ostatní“. Druhý partner je pro ně důležitější než oni sami a zároveň ho upřednostňují před svým volným časem. Při zjišťování, jak pojímají vznikající vztah, opět zazněla jednoznačná odpověď. Nového partnera si váží, jako kdyby měl být životním partnerem, a prožívají vztah naplno. Nepřijímají krátké vztahy „na zkoušku“, protože nevidí důvod, proč by měl být druhý partner v něčem lepší než první partner.

Na otázku, co vidí negativního na manželství, odpověděli, že na svazku manželském není nic negativního, protože manželství je Boží vůle a tudíž musí být dokonalé. Jako jediný negativní dopad shledávají nedostatek času na Boha. S manželstvím přibývají povinnosti, ale zároveň jsou na ně dva a tvoří, jak jedna z dotazovaných nazvala, tzv. „funkční výkonnou jednotku“. Přestože nemají takový dostatek času na Boha jako za svobodna, naplňuje je ono samotné manželství a dodává jim další duchovní růst, který není nijak omezen, protože se celý život s partnerem neustále doplňují a slaďují. Protože ve skupině byly zastoupeny i manželské páry, zeptali jsme se jich, jestli a jak se změnil jejich vzájemný partnerský vztah po svatbě. Z jejich pohledu se nic nezměnilo, protože jejich partner byl již od počátku vztahu brán jako celoživotní, tudíž se vnitřně a vnějšně nic nezměnilo, pouze po svatbě začali žít intimním životem. Ke svatbám v kostelech se staví jako k tradicím. Podle nich církevní obřad není nutnou záležitostí, protože je pro ně důležitější vnitřní pocit. Nekladou důraz na způsob oddání, zdali jde o obřad civilní nebo církevní, ale věrnost si slibují hlavně vnitřně před Bohem.

Během dotazování jsme se zeptali i na problematiku rozvodu věřících. Podle našich respondentů je „špatné manželství založeno na špatném vztahu s Bohem“. Reakce na otázku rozvodu byly rozporuplné. Respondenti se lišili svými jednotlivými názory na rozvod. Zmínili bychom tři výpovědi, které nás zaujaly nejvíce a byly také vzájemně v rozporu. Jeden z manželských párů chápe rozvod jako něco špatného. Pokud dojde ke změně jednoho z partnerů, měl by se druhý modlit k Bohu za opětovnou změnu nebo se s danou situací smířit a ve svazku nadále přetrvávat. Další dotazovaný negoval první názor. Naopak uznává možnost rozchodu manželů, pokud jsou k tomu vážné důvody. Zcela odlišně přistupuje k rozvodu silně nábožensky založený svobodný muž, který věří, že pevné manželství je založeno na Ježíši a nikdy se nerozvádí. Tento muž má i velice subjektivní názor na sílu a hloubku vztahu. Podle něj nevěřící nemůže mít takový hluboký vztah jako věřící. Ale nedokázal tyto jeho vnitřní pocity odůvodnit, vychází ze své vlastní zkušenosti, kdy byl před časem také ateista.

Závěr

Na závěr našeho bádání bychom chtěli říct, že nás ochota a sdílnost respondentů z řady věřících Evangelické církve metodistické mile překvapila. Jelikož se jedná o téma dosti zasahující do osobního a intimního života respondentů, nepředpokládali jsme takový zájem a vstřícnost, spíše jsme očekávali ze strany účastníků diskuse rezervovanost (rozpačitost). Tázaní byli otevření a dokonce bylo vidět, že je samotné téma zaujalo. Byli překvapení, jak na partnerské vztahy nahlíží i ostatní kolegové.

Cílem naší práce bylo zjistit, jaký vliv má víra na partnerské vztahy členů evangelické církve metodistické. I přesto, že víra určitou mírou zasahuje do jejich partnerských vztahů, vnímají Bibli jako „návod“ pro život a řídí se stejně jako ostatní lidé povětšinou svými vlastními city a dojmy. Tento závěr lze prezentovat například na základě otázek týkajících se svatebních obřadů a rozvodu partnerů. Respondenti se v části, kdy jsme se ptali na rozvod manželů, názorově neshodli, nebyli si jistí a hledali odpověď na tuto problematiku v Bibli.

Prameny a použitá literatura

LEAN, Garth. John Wesley: svědek Boží moci. Překlad Vilém Schneeberger. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2000. 142 s. ISBN 80-7255-016-0.

CHAPMAN, Gary. Pět jazyků lásky. Překlad Jana Bucková. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2002. 137 s. ISBN 80-7255-058-6.

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. 13. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2007. 1387 s. ISBN 978-80-85810-57-8.

Řád Evangelické církve metodistické: výroční konference v České a Slovenské republice. Praha: Evangelická církev metodistická, 2006. 185 s. ISBN 80-7356-011-9.

Evangelická církev metodistická v ČR [online]. 2007, aktualizace 27.12.2008 [cit. 2009-07-20]. Dostupné z: http://www.umc.cz 


Počet shlédnutí: 98

1)
Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. 13. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2007. 1387 s. ISBN 978-80-85810-57-8. 1.list Korintským.
2) , 3)
Řád Evangelické církve metodistické: výroční konference v České a Slovenské republice. Praha: Evangelická církev metodistická, 2006. 185 s. ISBN 80-7356-011-9. s. 64.
4) , 5)
Řád Evangelické církve metodistické: výroční konference v České a Slovenské republice. Praha: Evangelická církev metodistická, 2006. 185 s. ISBN 80-7356-011-9. s. 65.
cirkev_evangelicka_metodisticka.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:30) (upraveno mimo DokuWiki)