obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


fenomen_tetovani

Fenomén tetování

1 Úvod

Na téma tetování proběhlo mnoho výzkumů například v USA, kde se tetování v dnešní podobě pohybuje již od šedesátých let dvacátého století. Oproti USA v České republice neproběhlo mnoho studií ani výzkumů. Toto téma bylo zpracováno jen v několika málo publikacích a pracích. Tetování je součástí dnešního společenského života. Každoročně si lze všimnou v letních měsících, kolik lidí kolem nás má tetování a jaké motivy si vybrali. K rozšíření fenoménu tetování jistě přispěl i nárůst tetovacích salonů a značný rozvoj tetovacích technik a barev. Tímto se tetování stalo i bezpečnější oproti dřívějším dobám, kdy podmínky a možnosti byly omezené a tetování vznikala tzv. doma na koleni. V dnešní době je tetování vnímáno spíše jako určitý druh sebevyjádření a také jako módní prvek. Značná propagace přišla i ze strany celebrit, sportovců a pořadů zabývající se tetováním a právě toto přispělo k jeho rostoucí oblíbenosti. Tento trend tetování lze pozorovat hlavně u současné generace mladých lidí, kteří i neuváženě podstupují tetovací techniky. I přesto, že z medicínského hlediska byly vydány mnohé zprávy o škodlivosti tetování a možnosti vzniku rakoviny, se tento fenomén nezastavil.

2 Cíl

Hlavním cílem této práce je zjistit zda tetování je pro lidi v České republice stále určitou formou seberealizace či komunikace s okolím nebo se jedná pouze o rituál, který ztratil svůj původní význam. Dále je naším cílem pomocí doplňujících otázek analyzovat, zda lidé přijímají mezi sebou tetované jedince bez předsudků a vnímají je stejně jako osoby netetované.

Pro cíl práce byla tedy zvolena následující výzkumná otázka: Je tetování v dnešní české společnosti jen vyprázdněným rituálem? Doplňujícími otázky jsou pak: Je tetování pro lidi z České republiky pouze módním doplňkem nebo vyjádřením názoru či postoje? Jsou tetovaní jedinci přijímáni společností? Mají lidé předsudky vůči potetovaným lidem? Jaké důvody vedou k tomu, že se člověk dnes nechá tetovat. Poslední dílčí otázkou je, zda potetovaní lidé svého rozhodnutí litují?

3 Metodika

Na základě prozkoumání sekundárních dat bude sestavena teoretická rešerše. Následně dojde k vymezení teoretických východisek týkajících se tetování, jeho historie a funkcí, které má. Zjištěné fakta budou ucelovat celkový pohled do problematiky zabývající se tetováním, a také se budou z části podílet při sestavování vhodných otázek do výzkumu.

V první fázi práce bude tedy popsána definice tetování, a to, jak slovo vzniklo. Následně bude stručně vyložena historie tetování a zajímavosti ze světa. V teoretické části budou také vysvětleny jednotlivé funkce tetování, které uvádí odborná literatura. Poslední částí teoretických východisek bude uvedení současného vývoje tetování v Evropě. V druhé fázi práce budou provedeny rozhovory se zvolenými respondenty. Výsledky vedených rozhovorů budou obsahem praktické části této práce, kde budou přepsány nejzajímavější otázky a odpovědi. Pomocí těchto výsledků bude ve třetí části zpracován závěr a diskuze na zvolenou výzkumnou otázku.

Adekvace metod:

Pro zodpovězení výzkumné otázky a otázek doplňujících bude použita metoda strukturovaného rozhovoru se zvolenými respondenty. Tato metoda je pro daný typ výzkumu vhodná už kvůli její rychlosti a snadnosti použití. Nevýhodou této metody je, že respondenti se musí držet předem stanovených otázek a tudíž není prostor pro objevování nových témat, ani možnost doptávat se. V případě rozhovorů tváří v tvář mohou nastat určité problémy, a to např. takové, že někteří respondenti nemusí odpovídat pravdivě jak to cítí, ale tak, jak je to považováno za správné. Pro eliminaci těchto jevů, budou vybráni respondenti z blízkého okruhu přátel či rodiny, kteří odpovídají profilu respondentů a nebudou se stydět odpovídat na položené otázky. Výběr a složení respondentů bude probíhat dle demografických údajů Českého statistického úřadu, aby byly výsledky prováděného výzkumu reprezentativní vzhledem k populačnímu rozložení České republiky. Tato forma výběru má výhodu v nízké finanční zátěži a v jednoduchém organizačním provedení. Hlavní nevýhodu tohoto výběru lze spatřit v tom, že tazatel nemá předem jasně stanoveno, které osoby budou vybrány, a tak oslovuje respondenty na základě sympatii a ochoty odpovídat na otázky.

4 Literární rešerše

V České republice na téma tetování mnoho výzkumu a studií neproběhlo. Jak říká ve své knize Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla, Martin Rychlík (2005) „Tetování mělo a má ze strany sociologů, historiků a znalců umění a kultury malou pozornost. Přitom je to jediná forma umění, která jako materiálu využívá živé tkáně.“1) Pozornost na tetování zaměřil i Jan Vaněk z katedry Antropologie FF ZČU, který ve svém článku prochází historii tetování, jeho význam u různých kultur. Tvrdí, že dnes ozdobené tělo plní jakousi sociální funkci a ukazuje nám, k jaké společnosti daný jedinec patří. Dále se zmiňuje o tetování tak, že se mu pomalu, ale jistě dostává všeobecného statutu umění.2)

V zahraničí se tématu s tetováním věnovalo a věnuje více osob než u nás. V práci Tattooing: Mind, Body and Spirit je proveden výzkum Frankiem J. Johnsonem z Pittsburghtské University, kde se zabývá tím, proč si lidé nechávají dělat tetování. Hlavní význam práce leží na pocitech, emocích a na tom, zda se hlubší význam toho co lidé cítí, shoduje s tím, co můžeme vidět vytetované na jejich kůži. Podle jeho dat získaných pomocí diskuzí s vybranými respondenty, dospěl k závěru, že tetování je forma sebevyjádření, způsob jakým se lze dotknout hlubokých citů někoho a přenést tyto pocity ven. Tetování je podle něho způsobem jak vyjádřit myšlenky, přesvědčení, pokusy a také způsob jak uchovat památku milovaného člověka navždy v paměti. Závěrem říká, že nezáleží na tom, jestli se člověk nechá tetovat z důvodů, že se mu líbí, jak to vypadá, anebo že to pro něj něco symbolizuje. I přesto je tetování formou sebevyjádření. 3)

Další výzkum provedený v Jížním Skotsku byl zaměřen na to, zda může tetování snížit šance na získání zaměstnání. Výsledky výzkumu ukázaly, že rozhodující jsou následující faktory: jak tetování vypadá (obraz) a zda práce, o kterou má uchazeč o zaměstnání zájem, obnáší jednání s lidmi. Dr. Andrew R. Timming se 4. září 2013 vyjádřil britské sociologické asociaci práce, zaměstnanosti a společnosti, že zaměstnavatelé jsou velice náchylní k tomu vidět tetování jako něco negativního. Dr. Timming podrobil rozhovoru patnáct špičkových manažerů, kteří se podílejí na přijímání nových pracovních sil. Respondenti se k otázce viditelného tetování vyjádřili tak, že mají velké obavy z reakce zákazníků, jelikož by na ně tetování mohlo působit odpudivě, odporně, neupraveně, a mohlo by docházet k nežádoucím asociacím spojených s potetovanými zloději či drogově závislými jedinci.4)

Ze zahraničních výzkumů souvisejících s naším zaměřením je možné také zmínit ještě průzkumy zaměřené na to, zda tetování lidi přitahuje, a také na průzkum, kde je zkoumáno, co nejvíce lidi odpuzuje z pěti uvedených možností. Výzkum WatchMyWallet.co.uk poukazuje na to, že většinu žen, přitahují potetovaní muži. 97 % dotazovaných žen uvedlo, že s muži, kteří mají tetování je větší zábava, než s mužem, který tetování nemá. 76 % dotazovaných žen dále uvedlo, že jsou přitahovány potetovanými muži. 85 % mužů, kteří byli dotazováni, uvedlo, že pokud má žena tetování, působí na ně promiskuitně a 58 % mužů uvedlo, že je až odpuzují silně potetované ženy. 42 % dotazovaných mužů se shodlo, že potetované ženy jsou přitažlivější. Průzkum, který se naopak zabýval odpudivostí jak tetování, tak dalších čtyř možností, uvádí, že pro muže je nejvíce odpudivé na ženách tetování a to podle 37 % dotazovaných. V tomto průzkumu o neatraktivních kvalitách opačného pohlaví z pohledu mužů dostalo tetování první místo, druhé místo obsadil zápach z úst. 5)

5 Teoretická východiska

5.1 Tetování

Pojem tetování pochází z tahitského „tatau“, což znamená v překladu něco označit nebo poznamenat. Či z polynéského slova „ta“ v překladu malovati. Tetování je určitý druh kresby, při které jsou pomocí tetovací jehly částečky inkoustu nebo jiného barviva nanášené pod kůži člověka. V odborné terminologii je tetování označováno také jako mikro-pigmentová implantace. Slovník cizích slov definuje tetování jako pigmentaci kůže nebo sliznice vznikající záměrným nebo neúmyslným poraněním nebo také jako barevné obrazce vpichované do pokožky. Tetování tedy představuje stálou a neodstranitelnou kresbu nebo ornament vytvořený na těle vpravením barvy pod kůži nositele.6) S počátky tetování se můžeme setkat už v pravěku, jeho stopy nacházíme i u starověkých národů a v dobách středověku. Tetování bylo nedílnou součástí různých kultur a jejich rituálů. Z tetování se daly vyčíst nejrůznější informace o jedinci. Například se z něj dalo zjistit, k jakému kmeni jedinec patří, jaké má v něm postavení, zda je svobodný, kdo jsou jeho předkové a mnoho dalších poznatků.

5.2 Historie tetování

Zmapovat celou historii a vývoj tetování je velmi obtížný úkol. Co světadíl, co stát a kultura, to jiný význam a forma tetování a vlastní historie. Stejně tak, jak se liší různé kultury a kmeny, tak stejnou mírou se od sebe liší významy a funkce tetování. Jako nejstarším důkazem o tatuáži našich předků je mumie tzv. Ötziho, která byla nalezena v roce 1991 v italských Alpách. Odhaduje se, že tělo muže staré zhruba 5,3 tisíce let bylo ve stáří 45 let v době smrti. Tetování na tomto těle bylo až na 57 částech těla. Další důkazy pocházejí z Egypta, kde bylo tetování zachováno díky obřadnému balzamování a konzervaci. Jedno z nejstarších egyptských tetování se zachovalo na těle ženy pocházející z let 2000 př.n.l. Tato žena byla identifikována jako kněžka Hathor a na jejím těle se nacházelo tetování v podobě podélných čar na rukou i stehnech. Také v oblasti podbřišku měla Hathor vytetován eliptický útvar z teček, o němž egyptolog a odborník na staroegyptskou tatuáž Robert S. Bianchi prohlásil, že měl nepochybně smyslný podtón.7)

Historii tetování tedy pozorujeme už tisíce let zpátky, kdy se objevuje už v dobách kmenů, pyramid a faraonů. Zajímavostí je, že v historii se tetoval výhradně obličej, což je v dnešní době spíše raritou. Jako kuriozitu tetování obličeje lze uvést horský kmen Taungthurů, jehož ženy mají na černo tetované obličeje. Barmská legenda říká, že zde kdysi žil jeden panovník, co se zamiloval do krásné dívky a nakázal jí odchod s ním do paláce. Rodina dívky ji však nechtěla dát a rozhodla se jí zošklivit. Pomocí tetování ji začernili celý obličej, aby ji už pán nechtěl odvést. Jenže to pána natolik rozzlobilo, že nařídil, aby všechny ženy tohoto kmene nosily začerněné tváře.8) Dodnes si ženy některých kmenů v Barmě stále zdobí obličej černým tetováním avšak v současné době je toto tetování považováno za znamení krásy. Jako příklad lze uvést horské kmeny z Myanmaru ze státu Chin, kde mají ženy společný zvyk, a to právě tetování obličeje. Toto tetování je ukázáno na následujícím obrázku. Zdroj obrázku: http://www.asmat.cz/scripts/fotografie_detail.php?Fotka=5018

Často bylo tetování v dávných dobách spojováno také s medicínou, kdy mělo odlákat od tetované osoby zlé nemoci. I u mumie Ötziho bylo tetování v oblasti kloubů považováno za prostředek proti artritidě. Naopak u většiny tetovaných žen byl význam tetování spojován s mateřstvím či plodností. V Polynésii naopak zase tetovaný ret označoval smutek ze ztráty. A na Havaji sloužilo zase jako rodokmen přímo na těle.

Neexistovalo však pouze tetování v kladném slova smyslu, ale i jako forma trestu či prohřešku, kdy byli tetováni určitým motivem například otroci, kriminálníci či vyvrženci pro které byl určený symbol či motiv.9) Egypťané takto nechávali tetovat své otroky či zajatce, podobně jako se dnes nechává tetovat dobytek, aby bylo jasné, komu náleží. V Řecku a Římě sloužilo tetování k označení kriminálních živlů a vyvrhelů. Často jim byl tetován symbol přímo na čelo, aby byl jasně viditelný i během prvního kontaktu s nimi. Zneužití tetování pro určité skupiny můžeme nalézt v historii několikrát. V naší ne tolik vzdálené historii bylo tetování používáno v koncentračních táborech, kde byli tetováním označováni Židé v rámci systému identifikace, kdy jim bylo na předloktí tetováno číslo. Zdroj obrázku: http://kerky.cz/tetovani/

Pohled na tetování se v historii měnil, měnil se tvar tetování, velikost i barevnost podle trendu. Jediné co se v tomto ohledu nezměnilo, je lidská přirozenost měnit svůj názor na cokoli, co nás obklopuje, tedy i na tetování. Tetování představuje permanentní připomínku něčeho nebo někoho, kterou má jedinec na očích každý den. V průběhu života může dojít u tetovaného jedince ke změně názoru, k vyzrálosti či jinému podnětu, který ho vede k přetváření, změně či odstranění vytetovaného objektu. Odstranění tetování pomocí laseru mělo ve svých prvopočátcích až téměř destruktivní účinky, jelikož docházelo k nenapravitelnému zjizvení velké plochy kůže pacienta. S vývojem technologie přichází objev fototermolýzy, která umožňuje selektivně odstranit pouze cílové nežádoucí struktury v impulsech, které trvají jen několik málo nanosekund. Medicína v této oblasti udělala velké pokroky a další má na dosah.10)

5.3 Funkce tetování

Z historie tetování v předchozí kapitole je jasné, že tetování má své funkce, které vyjadřuje. Tyto funkce se u různých národů či kmenů liší. V této kapitole budou jednotlivé existující funkce tetování vypsány a stručně přiblíženy. Tyto funkce lze rozlišovat podle účelu, který plní, jedná se o následující funkce.

Funkce rituální. Tatuáž spojovaná s rituály se dělí na tetování iniciační a magické. Tetování získá magickou moc při rituálu s pevně stanoveným postupem, který doprovází magické zpěvy a modlitby kněžích. Tetovat jedince může pouze mnich, který před započetím rituálu prošel meditací, během níž došlo k očistě jeho mysli i těla. Pokud by mnich před tvorbou tetování neočistil svou mysl, mohl by přenést na tetovaného jedince „nečistoty“, které by měly nedozírné negativní dopady na celý jeho život. Tetování tohoto druhu slouží především k získání vlastností tetovaného motivu, nejčastěji zvířete. V Barmě si například nechávají kriminální živly vytetovat symboly kočky, aby získali její mrštnost. V Japonsku si zase hasiči nejčastěji nechávají tetovat nejrůznější ryby, které je mají ochránit před ohněm, proti kterému bojují při své každodenní práci.11)

Iniciační tetování slouží k potvrzení sounáležitosti se společností a kulturou. Iniciační tetování může být symbolem dospělosti, manželského svazku, zdatnosti, statečnosti, postavení ve společnosti apod. Iniciační tetování je v některých kulturách nepostradatelné v posmrtném životě, jeho absence může způsobit zatracení duše, jak je tomu například na Borneu.12)

Esteticko–erotická funkce. V minulosti byla tato funkce spíše doprovodná, v dnešní době je hlavním důvodem, proč se nechává drtivá většina lidí tetovat. Zatímco pro ženy plní tetování funkci estetickou, u mužů zvýrazňují dravost a sílu. Kvůli estetice se nechávali a nechávají dodnes tetovat Maoři, kteří si tetují válečné motivy na obličeje a tak jsou žádoucí pro domorodé ženy, které si černou barvou tetují rty.

Léčebně–preventivní funkce. Jak již bylo uvedeno výše, mumie „Otziho“ měla několik tetování, která prokazatelně plnila léčebné funkce. Tetování ve tvaru čárek a křížů měla léčit revmatismus.13) Dále bylo tetování využíváno při akupresurách a akupunkturách, k zabránění šíření onemocnění a nebo proti bolestem.

Magicko-náboženská funkce. Náboženství stejně jako magie představuje cestu, jak se mohou jedinci spojit s bohy a nadpřirozenem. Magické tetování má nositele přiblížit k nadpřirozenu a náboženské tetování slouží k deklarování víry k danému bohu. Takové tetování lze nalézt např. u buddhistů či u původních etnických minorit.

Komunikačně–identifikační funkce. Tetování může vyjadřovat pozitivní nebo negativní informace. Komunikačně-identifikační funkce byla v minulosti hojně využívána masově, jak je uvedeno výše např. masové tetování číselných kódů židovským vězňům v koncentračních táborech za 2. světové války.

Sociálně–skupinová funkce. Během života se stáváme členy několika skupin. Členy se stáváme buď dobrovolně, nebo nedobrovolně. Tetování může vyzradit jaké skupiny či společenství byl nositel členem. Toto označení může být znakem hanby (vězni) nebo i pocty (člen vyhraněné skupiny). Jako příklad zde můžeme uvést tetování Japonské mafie Yakuza, která nechává tetovat své stoupence.

Statutárně hierarchická funkce. Takovéto tetování určuje postavení nositele ve skupině či společnosti. Podle složitosti, množství, kvality a zvolených motivů lze určit prestiž, sociální postavení a další informace o jedinci.

Individualizační funkce. Tato funkce tetování je prostředek jak může jedinec vyjádřit vlastní jedinečnost a osobitost.

5.4 Evropa a současnost

Tetování v novodobější historii Evropy vstoupilo více do povědomí až v 18. století, kdy James Cook ze svých dobyvatelských cest přivezl do Evropy tetované chlapce. Do Londýna tetování přinesl až roku 1961 cestovatel a britský objevitel William Dampher pomocí silně potetovaného prince z východu. Nejen, že tím Dampher vydělal hodně peněz, ale prolomil tak dobu 600 let, kdy Anglie tetování nikdy nespatřila.14) Tyto dálné plavby byly také jedním z důvodů, proč byli nejprve tetováni námořníci. Na svých cestách potkávali často tetované lidi a byli svědky tetovacích praktik, a také si s sebou do Evropy tetování přiváželi. Prvním tetovaným Evropanem byl francouzský námořník Jean Baptist Cabri, který byl po ztroskotání své lodě adoptován a tetován domorodým kmenem. Tetování se takto rozšířilo i mezi ostatní námořníky, kteří neabsolvovali plavby do dalekých krajů. V přístavech se začala rozmáhat místa, kde si mohli námořníci nechat udělat obrázek. Zatímco tetování z Polynésie je velmi abstraktní a dekorativní, typické evropské tetování je oproti tomu velmi konkrétní a typografické.15) Zdroj obrázku: http://ferbscosmetics.com/tattoo-history/tattoo-history-jean-baptiste-cabri/

V devatenáctém století si lidé při vyslovení slova tetování už představili jen námořníky, trestance, cikány, cirkusáky, prostitutky, dělníky, vojáky či nižší třídu společnosti. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století se tetování rozšířilo už jako módní záležitost, a to i mezi ženy. Například v Anglii a Paříži musel být uzákoněn zákaz tetování u žen mladších 21 let.16)

Během posledních desetiletí tetování změnilo svůj ráz. Nejenže se mu začali věnovat vzdělaní lidé, ale tatuáž byla zařazena do moderního umění. Tetování se začalo také propagovat jako určitý způsob sebevyjádření. Komunita spjatá s tatuáží se dle očekávání neuzavřela, tomu také napomohly celebrity, modelky, herečky, sportovci, ale i právníci, lékaři, učitelé apod. 17) Uvádí se důvody, že moderní tetování je natolik oblíbené, protože dnešní moderní společnost postrádá rituály, tetování je tak označováno za jistý druh fetišismu. Nedostatek zážitků se vyplňuje materiálními a viditelnými statky. Duševní neuspokojenost, znuděnost, či dokonce prázdnota je nahrazena vyplněním těla obrazem.18)

V dnešní době je již tetování součástí naší společnosti. Stále více lidí mu propadá a nechává se tetovat. Je otázkou zda je tetování pro ně skutečně sebevyjádřením nebo pouze modním prvkem. Tetování se v ČR rozrostlo až po roce 1989, kdy lidé začínali na tetování pohlížet jinak, než jen jako na stigma spojené s vězeňskými komunitami, projevy asociálů nebo psychicky narušenými osobami. 19)

Dnešní doba na lidi tlačí ze strany hodnocení svého těla, v médiích a reklamách je prezentováno, co je krásné a co je obecně hodnoceno jako atraktivní. K tomuto trendu jistě patří i tetování. Lze ho vidět všude kolem nás, ve filmech, hudebních klipech i běžně na ulici na našich spoluobčanech. Pohled na tetování se již od dob, kdy na něj bylo pohlíženo s odsouzením jedinců, významně změnil. I lidé v ČR začali na tetování po roce 1989 pohlížet jinak. Je však otázkou, jestli je skutečně společnost již otevřená k tomuto fenoménu a je ochotna tetování přijmout bez jakýhkoliv předsudků. Na tuto a další otázky budou hledány odpovědi v následující kapitole této práce,a to za pomoci rozhovorů vedených, jak s tetovanými osobami, tak i s osobami, které tetování nemají.

6 Praktická část

6.1 Vstupní data

Vzorek respondentů byl volen na základě demografických údajů pro Českou republiku zveřejněných Českým statistickým úřadem. Rozložení populace v ČR dle věkových kategorií vychází následovně: 23 % z celkového počtu obyvatel se nachází ve věkové kategorii 17-29 let, 35 % je v kategorii 30-49 let a 42 % se nachází ve věkové kategorii 50 let a více.

Celkem bylo provedeno 30 strukturovaných rozhovorů, kdy 15 respondentů bylo tetovaných a 15 netetovaných. Rozhovory byly provedeny, jak s tetovanými respondenty, tak i s respondenty netetovanými, aby bylo dosaženo objektivního a komplexního pohledu na danou problematiku. Ve vybraném souboru respondentů odpovídalo celkem 46,7 % mužů a 53,3 % žen. Rozložení mezi věkové kategorie u dotazovaných respondentů vychází následovně: 26,6 % je ve věkové kategorii 17-26 let, 33,4 % v kategorii 30-49 let a zbylých 40 % se nachází ve skupině 50 let a více. Lze konstatovat, že získaní respondenti se svým složením významně přibližují rozdělení populace v ČR a tudíž lze považovat tento vzorek za reprezentativní.

6.2 Zhodnocení rozhovorů respondentů s tetováním

Pro získání odpovědi na zvolenou výzkumnou otázku bylo kladeno 18 otázek tetovaným lidem, které se dotýkají různých oblastí týkajících se jejich tetování. První část rozhovoru se zaměřuje na základní otázky jako například, kdy se nechali tetovat, proč a co je k tomu vedlo. Druhá část se zamýšlí nad významem tetování pro respondenta, co pro něj znamená a jak je vnímáno okolím. Další okruh otázek byl zaměřen na oblast profese a pracovních příležitostí a i na to zda tetovaným lidem vadí viditelné tetování například u lékaře.

První otázkou bylo zjišťováno, kolik mají respondenti tetování. Většina respondentů odpovědělo, že má pouze jedno tetování, zbývající část uvedla, že mají dvě a nebo více tetování. Např. respondent 7, pan Stanislav 52 let uvádí, že má jedenáct tetování.

Druhá otázka se zaměřuje na věk, kdy se respondenti nechali potetovat. Nejvíce zmíněnou odpovědí byl věk, který se v průměru pohybuje pod hranicí 20 let. Vyskytují se i výjimky, kdy se respondenti nechali tetovat v pozdějším věku, jako např. respondent 8, Jaroslava 56 let, která se nechala tetovat až v 50 letech. Jako nejčastější důvod tetovaní respondenti uváděli vliv okolí, líbivost a módnost. Tento fakt vystihuje např. odpověď respondenta 1, Kamila 28 let, která odpověděla: „První tetování jsem si nechala udělat v 16 letech, bylo to pro mě impulsivní rozhodnutí. V té době, když měl někdo v 16 letech tetování, byl něčím zajímavý a lidé si ho víc všímali. Byl svým způsobem „odvážný“. Nechala jsem si ho udělat, protože se mi vždycky líbilo zdobení kůže.“ Zhruba 25 % tetovaných respondentů uvedlo jako důvod svého tetování hlubší význam a dalších 25 % respondentů se nechalo tetovat impulsivně. Pro respondenta 5, Kamil 33 let, má tetování hlubší význam. Na položenou otázku odpověděl: „Nechal jsem se tetovat asi ve 20 letech. Nechal jsem si vytetovat určitou pasáž z Ramajány, která pro mě hodně znamená. Postupem času tetování rozšiřuji. Na pažích mám obrazy z chrámu a další citáty.“

Další otázka se zaměřovala na význam tetování pro jednotlivce, kde se názory respondentů rozcházely. Pro polovinu respondentů tetování představuje formu sebevyjádření a pro druhou polovinu je pouhým módním doplňkem. Odpověď respondenta 3, Jana 27 let, zní následovně: „Pro mě tetování představují něco jako stálý módní doplněk. A bohužel s lety se mění i móda.“ V případě sebevyjádření lze uvést odpovědi respondentek, Kamila 28 let a Martina 18 let, které říkají: „… myslím, že tetování vyjadřuje jak nositele, tak i tatéra, který dá myšlence či vizi nositele jasný tvar a význam.“ a „V mém případě se s tetováním ztotožňuju. Připomíná mi určité momenty života.“

V další otázce respondenti odpovídali na to, jak jsou vnímáni okolím, zda se setkali s negativním či pozitivním ohlasem. Pouze třetina respondentů uvedla, že se setkala s negativním vnímáním jejich osoby, jak uvedl např. respondent 1, Kamila 28 let, která odpověděla: „Bohužel. Určité typy lidí se na mě koukají jako na pofiderní holku. Přitom jsem normální člověk, který má vystudovanou vysokou školu, pracuje a platí daně. Jediné, čím se liším od zbytku populace, je to, že mám pomalované tělo.“

Zbývající část respondentů se vyloženě nesetkala se zápornými reakcemi, ale zaznamenala smíšené reakce jako např. respondent 10, Viktor 52 let, který uvedl: „Setkal jsem se spíše s pozitivními názory, ale znám i lidi, kteří se na to dívají skrz prsty.“ Přesto, že se respondenti setkali s negativními ohlasy, pouze 13 % dotazovaných by si nechalo tetování odstranit. Zbytek toho nelituje a tetování by si nikdy odstranit nenechali.

V oblasti profese a pracovních příležitostí byly položeny otázky typu, jak na ně reagovali při pracovním pohovoru a zda pociťují, že mají omezené možnosti při hledání práce. Většina respondentů odpověděla, že se nesetkala s negativními reakcemi, neboť jejich tetování nebylo odhalené a že jsou tetováni na místech, kde není tetování zaznamenatelné okolím. Někteří ovšem přiznávají, že záměrně své viditelné tetování skryli. Respondent 3, Jana 27 let, odpověděl: „Pracuji v právnické kanceláři. Při pohovoru si naštěstí ničeho nevšimli, nicméně jsem vázána jasně daným dresscodem a bohužel v návaznosti na to musím i v letním počasí nosit stále saka a svetry, abych zakryla tetování.“ Respondent 11, Petr 31 let, odpověděl na otázku, zda pociťuje omezené možnosti při hledání práce následovně: „Já osobně ne, ale přítelkyně má potetovanou celou ruku. Při hledání práce měla velké problémy, nikdy jí sice neřekli, že jí nepřijali konkrétně kvůli jejímu tetování, ale z důvodu, že našli lepšího kandidáta nebo kandidátku. Práci si našla, ale je omezená tím, že musí do práce nosit neustále oblečení, které má dlouhý rukáv, aby tetování nevykukovalo.“

Další související otázka zněla, zda si respondenti myslí, že je vhodné, aby např. lékař měl tetování na viditelném místě. Všichni respondenti, až na jednoho, kterému by toto nevadilo, se shodli v názoru, že není vhodné, aby lékař měl viditelné tetování, neboť to na ně nepůsobí dobře a lékař u nich nevzbuzuje důvěru, což je v tomto povolání klíčové. Respondent 13, Lenka 32 let, uvedla: „Myslela bych si své. Rozhodně to nepůsobí dobře a přesvědčivě, když se lékař nechá tetovat i přes to, když se všude píše, jak tetování může být nebezpečné a způsobovat zdravotní problémy. Lidé starší generace by s tím mohli mít problém a doktor by mohl lehce ztratit jejich důvěru.“ Respondent 8, Jaroslava 56 let, říká: „ Kdyby měl můj lékař tetování, asi bych ho musela vyměnit.“

Respondenti odpovídali i na řadu doplňujících otázek, které měly dokreslit všechny okolnosti spojené s tetováním respondentů. Respondenti, kteří se nechali poprvé tetovat před dosáhnutím plnoletosti, se shodli, že jejich rodiče reagovali negativně, jak např. uvádí respondent 6, Martina 18: „ Rodiče jsem na to připravovala asi dva roky, že takový den přijde a já se nechám potetovat. Byli zásadně proti a jsou asi pořád proti tomu. Moje máma je proti všemu, jak proti piercingu, tak proti tetování. Jsou to podle ní změny na těle, kterých bude člověk dříve nebo později hořce litovat. Já s ní ale rozhodně nesouhlasím, tetování je jedinečné, osobité a sama jsem si ho navrhla. Připomíná mi určité chvíle života, na které nechci zapomenout.“.

Dalším cílem strukturovaného rozhovoru bylo zjistit, na jaká místa se lidé nechávají tetovat, zda volí viditelná či neviditelná místa. Z odpovědí bylo zjištěno, že tetovat se lidé nechávají nejvíce na ramena a horní končetiny a pouze polovina z dotazovaných má tetování na viditelném místě. Co se týká barevnosti tetování, bylo zjištěno, že nejvíce se lidé nechávají tetovat černobílé (46 %), barevně se nechá tetovat 33 % a kombinaci barevného a černobílého tetování volí pouze 21 % respondentů a v průměru za tetování zaplatí okolo 7 000 Kč. V dotazníku respondenti také odpovídali na otázku, zda se jim vybaví nějaká spojitost mezi tetováním a kriminálními živly. 60 % dotazovaných odpovědělo, že tuto souvislost nijak nepociťuje, opačný názor zastává respondent 10, Viktor 52, který říká: „Ano, spojitost s tímto je. Asi proto, jsou vůči tetování takové předsudky.“.

6.3 Zhodnocení rozhovorů respondentů bez tetování

Následně po provedení rozhovorů s tetovanými respondenty byly uskutečněny i rozhovory s netetovanými lidmi, aby byl získán pohled i druhé strany.

Nejprve bylo u respondentů zjišťováno, zda někdy uvažovali, či do budoucna uvažují, o tetování. Třetina respondentů uvedla, že o tetování kdysi uvažovala, ale nikdy tuto myšlenku nerealizovala. Tři respondenti jsou nerozhodní, jestli se do budoucna nechat tetovat, a zbytek respondentů uvedlo, že do budoucna tetování neplánují. Nejčastější důvod, který respondenty od tetování odrazoval, byla jednak představa, že si vpravují do těla cizí škodlivou látku a strach z infekcí, jak uvedl např. respondent 12, Milena 55 let, ve své odpovědi, která zní následovně: „O tetování jsem nikdy neuvažovala. Odradilo mne zejména nebezpečí spojené s tetováním, a to, že bych měla v těle cizí látku, proti které by se tělo snažilo bojovat.“ Další důvod, který respondenti nejčastěji uváděli, byla zbytečnost tetování a malování si něčeho po těle, jak uvedl např. respondent 5, Michal 24 let, ve své odpovědi, která zní: „O tetování jsem nikdy neuvažoval, přišlo mi to jako zbytečnost. Nemám potřebu si něco malovat po těle. Do budoucna ho ani neplánuji.“ Třetí nejčastější odpovědí byla nemodernost tetování v době mladých let respondentů. Objevily se však i odrazující důvody jako je strach z nenalezení práce a z toho, že tetování nejde vzít lehce zpět.

V dalších otázkách respondenti odpovídali na to, co si o tetování myslí a jak ho vnímají. Většina respondentů uvedla, že jim tetování nevadí, pokud je vkusné, decentní a má hlubší význam. Zbytku respondentů se tetování líbí, nebo jsou radikálně proti němu a nelíbí se jim. Shodovali se v názorech, že tetování je pouze módní vlnou, kterou nijak zvlášť nevnímají a myslí si, že si jedinci díky tetování zvyšují své sebevědomí. Pouze část respondentů uvedla, že si o tetování myslí, že jde o druh umění či sebevyjádření jedince a jeho postoje k životu. Jako příklad lze uvést odpověď respondenta 1, Tomáš 32 let, který na otázku, jak vnímá tetování a co si o něm myslí, odpověděl následovně: „Tetování mi nevadí, tedy pokud je vkusné a nepůsobí vulgárně nebo pohoršlivě. Některá tetování, co jsem měl štěstí vidět, jsou velice pěkná a hraničí až s uměním.“

Další kladené otázky se zaměřovaly na okruh zaměstnání, kdy jednotlivý respondenti byli dotazováni, zda považují tetování na viditelných místech za přijatelné v zaměstnání. Třetina respondentů je velice benevolentní a tetování na viditelném místě považuje za přijatelné. Např. respondent 11, Martin 55 let, odpověděl takto: „V dnešní době je to asi normální. Akceptuji to.“ Od dalšího respondenta 5, Michal 24 let, byla zaznamenána tato odpověď: „Člověk by neměl soudit jiné lidi dle tetování, takže dle racionálního pohledu mi to přijde akceptovatelné. Bohužel mnoho lidí (jak lidí co zaměstnance vybírají) tak i lidí co za zaměstnaným chodí (klienti) to nemusí vnímat zvlášť dobře. Osobně mi to nevadí.“

Zbývající většina respondentů tento názor nesdílí a myslí si, že pokud se jedná o viditelné tetování, tak je to pro určitý druh práce nepřijatelné. Respondent 8, Petr 45 let, uvedl tento názor: „Asi bude záležet na pozici a druhu práce, kterou bude tetovaný vykonávat. Určitě na vyšších pozicích, kde se osobně jedná s obchodními partnery, bude tetování klíčový faktor.“ Stejného názoru byl i respondent 1, Tomáš 32 let, který říká: „ Asi podle toho, o jaké zaměstnání jde. Pokud pracujete v tetovacím salonu, je až nepředstavitelné, že byste žádné tetování neměl. Na druhou stranu kdybych musel něco konzultovat například s právníkem, který by byl potetovaný od hlavy až k patě, ztratil bych v něho důvěru.“

Další položená otázka zněla, zda má člověk s tetováním omezené možnosti při hledání vhodné práce. Zde se respondenti jednoznačně shodli, že určitě ano, ale záleží na jeho rozsahu a viditelnosti. Respondent 15, Ivana 32 let, uvedla: „Ano, myslím si, že když má člověk tetování na viditelných místech, tak určitě má problém u pozic, kde musí reprezentovat firmu a vypadat slušně.“ Respondent 2, Martina 24 let, též uvedla: „Pokud je tetování na blbém místě tak rozhodně. Starší lidé nebo lidé ve věku mých rodičů, což znamená 50 a víc, mají hrozné předsudky vůči tetování. Proto si myslím, že i výběrové komise, které provádějí nábory zaměstnanců, si na takové uchazeče dávají pozor. Takový zaměstnanec, byť vzdělaný a všechno, by mohl mít negativní dopad na chod a vnímání celé firmy.“ Pouze dva z respondentů uvedli, že si nemyslí, že tetovaní mají omezené možnosti nehledě na velikost a viditelnost.

V návaznosti na zaměstnání byla položena další otázka, a to, zda respondenti mají předsudky o lidech s tetováním na seriózních postech (jako je např. doktor, politik, právník). Třetina respondentů uvedla, že absolutně žádné předsudky o tetovaných lidech na vyšších postech nemá. Z odpovědí převážné části respondentů vyplývá, že předsudky spíše nemají, ale vyskytují se u nich určité pochybnosti. Respondent 13, Vítězslav 40 let, např. řekl: „Nemyslím si, že by viditelně potetovaný právník třeba méně věděl, ale určitě u něj budu mít pochybnosti.“ Odpověď podobného charakteru zazněla i od respondenta 1, Tomáš 32 let, který říká: „Neřekl bych přímo předsudky, ale na nějaké posty není tetování prostě vhodné.“ Čtyři respondenti uvedli, že určité předsudky mají. i když se to hůř přiznává. Respondent 2, Martina 24 let, uvedla: „Těžko se mi to přiznává, ale ano. Myslím si, že takovýto člověk není brán asi dostatečně vážně a nedokáže si vybudovat dostatečnou míru respektu.“ U respondenta 4, Viktor 51 let, zazněla bez zaváhání následující odpověď: „Rozhodně, lidé s tetováním nemají na takových místech co dělat.“

Jak již bylo zmíněno, dříve bylo tetování spojováno s trestanci a námořníky, proto byla také položena následující otázka, zda mají respondenti tetování spojené s těmito lidmi. Nadměrná většina oslovených respondentů stále vidí určitou spojitost tetování a kriminálníka, ovšem jen v některých případech. Respondent 15, Ivana 32 let, odpověděla následovně: „Asi záleží jakou formou a co mají vytetované. Pokud jsou to symboly smrti či negativní věci, tak o nich uvažuju jako o lidech spíše špatných.“ Podobné odpovědi se nám dostalo i od respondenta 13, Vítězslav 40 let, který odpověděl: „ Nevím, asi bych si hned nemyslel, že daný člověk je námořník či kriminální, ale jak už jsem říkal dříve, nepůsobí to na mně seriózně.“ A následně také u respondenta 14, Jana 21 let, která říká: „U mladého člověka ne, ale když potkám třeba bezdomovce, který má vybledlé tetování na rukou či krku, tak si ho s kriminálníkem spojím.“

Dále byla netetovaným respondentům položena otázka, zda si myslí, že zvolený motiv tetování vyjadřuje určitou úroveň vzdělání člověka, a jestli k tetování mají sklon spíše lidé z nižších tříd. Téměř necelá polovina respondentů si myslí, že tetování má souvislost s úrovní vzdělanosti a druhá větší část respondentů tomu nepřikládá váhu. Z odpovědí oslovených respondentů se dospělo k závěru, že nezáleží tolik na úrovni vzdělání, jako na samotné inteligenci a osobnosti jedince. Této odpovědi se nám dostalo od respondenta 13, Vítězslav 40 let, který odpověděl: „Těžko říct, ale dle mého názoru inteligentní člověk nad tetováním více přemýšlí a třeba i kvůli budoucímu zaměstnání a kariéře se tetovat nenechá. Tím, ale nechci říct, že všichni tetovaní jsou nevzdělaní.“ Podobného názoru je i respondent 6, Daniela 18 let, která říká: „Určitě zvolený motiv tetování vypovídá o osobnosti člověka, o jeho postoji k životu a částečně i o jeho inteligenci. Myslím, že dosažená úroveň vzdělání nemá na volbu motivu tolik vliv, jako osobnost sama či okolí, ve kterém se člověk pohybuje. Myslím si, že zvolený motiv by měl být nadčasový, protože komiksová postavička, která na 16 leté dívce vypadá adekvátně, nebude vypadat stejně tak dobře např. ve 30.“ U otázky, zda se jedná převážně o tetované lidi z nižších tříd, byly převažující odpovědi ne, nebo že tento fakt nelze posoudit. Pouze čtyři respondenti se domnívají, že se jedná o lidi z nižších tříd.

Další otázky, které byly položeny, jsou např. z jakého důvodu si respondenti myslí, že se lidé nechávají tetovat. Bylo zmíněno mnoho důvodů, proč se nechávají lidé tetovat, avšak nejčastější odpovědí bylo odlišení se od ostatních a vyjádření sebe sama. Na druhém místě respondenti zmiňovali módnost a líbivost tetování. Další doplňující otázkou bylo, jak na respondenty působí lidé s viditelným tetováním. Na většinu dotazovaných působí viditelně a výrazně potetovaní lidé nevhodně, provokativně a nepřirozeně. Rozsáhlá tetování na obličeji, krku či kloubech připadají respondentům bez tetování ošklivá a odpudivá. Objevily se i takové názory, jako např. u respondenta 3, Zuzana 50 let, který říká: „Osobně nikoho takového neznám. Když takové lidi potkám například v tramvaji, tak záleží na celkové vizáži a chování člověka. Tetování je u mě až na druhém místě.“ Někteří respondenti uvedli, že záleží na celkové vizáži a charakteru člověka. Tento názor zastává respondent 14, Jana 21 let, která odpověděla: „Jak kteří. Záleží, co mají vytetované a jak celkově vypadají. Když je někdo potetovaný na obličeji a krku ve starším věku a je neupravený, tak se v jeho přítomnosti příliš dobře necítím.“ Zajímavou odpověď poskytl respondent 13, Vítězslav 40 let, který odpověděl: „Popravdě řečeno je mi jedno jestli se někdo nechá tetovat. Ale tetování na viditelném místě ve mě vyvolává myšlenky, že daný člověk je pravděpodobně provokatér a že se s ním bude hůře jednat. Možná tam vidím i určitý prvek lajdáctví.“

Poslední zodpovězenou otázkou bylo, zda respondenti znají tetované lidi, a jaký na ně mají názor, jestli stejný jako na netetované lidi. Téměř všichni respondenti odpověděli, že znají ze svého okolí tetované lidi a rozhodně na ně nemají jiný názor než na lidi netetované. Respondent 13, Vítězslav 40 let, odpověděl následovně: „Ano znám, je to můj kolega z práce a donedávna jsem ani netušil, že nějaké tetování. Tetování není pro ostatní na očích. Nijak jsem na něj názor nezměnil, potom co jsem zjistil, že jedno z mládí má.“

7 Závěr a diskuze

Cílem této práce bylo zjistit, zda je tetování pro lidi v ČR formou sebevyjádření, komunikace nebo zda se jedná pouze o rituál postrádající původní význam. Další doplňující otázky byly zaměřeny na módnost, na existenci předsudků a na to, zda je v české společnosti tetování přijímáno. Další otázky byly zaměřeny na to, co vedlo lidi se nechat potetovat a zda svého činu litují.

Na základě rozhovorů s tetovanými jedinci lze říci, že svého činu lituje pouze 13 % dotazovaných, což není mnoho. Většina potetovaných lidí přiznává, že důvodem jejich tetování byl impulz, a také vliv z jejich okolí, kdy tetování bylo populární u jejich vrstevníků a oni sami tetování považovali za pěkné. Jen zhruba třetina uvedla, že se nechali potetovat z důvodů hlubších než je móda a líbivost. Tato skutečnost spíše ukazuje na to, že se lidé nechávají tetovat spíše z důvodů módy a atraktivnosti. Lze i říci, že je to určitý druh odlišení se od ostatních a boj proti autoritě, což v případě jedinců, kteří se nechávali tetovat mezi 16. až 18. rokem představovali rodiče. Lidé v dnešní době chtějí něčím vynikat a tetování je prostředek, který jim tuto možnost dává.

Pokud se zaměříme na otázku, která hledala odpověď na to, zda česká společnost přijímá tetované jedince, lze říci, že lidé v ČR jsou tolerantní a na tetování pohlíží s klidem bez výrazných emocí. Sami tetovaní se přiklánějí k reakcím z okolí buď neutrálním či pozitivním. S negativními reakcemi se respondenti setkali jen formou nepříjemných pohledů. Netetovaní uvádí, že jim tetování nevadí a ani si nemyslí, že by tetování u určitých pozic mohlo být pro potetované jedince překážkou při hledání zaměstnání. Na druhou stranu, ale uvádí, že od potetovaného právníka by si poradit spíše nenechali, jelikož by nepůsobil seriozně. Z některých odpovědí tetovaných jedinců je možné vypozorovat, že stále existuje určitá obava z toho, jak jejich tetování bude přijímáno v práci či jejich okolím, kdy někteří uvádí, že své tetování záměrně skryli při pracovním pohovoru anebo že jej záměrně skrývají v práci. Je tedy pravděpodobné, že i oni sami si svým tetováním nejsou jistí a nestojí si za svým rozhodnutím. Zarážející je skutečnost, že pokud by měl lékař tetování na viditelném místě, tak i samotným potetovaným jedincům by to vadilo a lékař by u nich nevzbuzovat potřebnou důvěru.

Existenci předsudků u současné mladé generace lze z části vyloučit. Většina z nich si tetování nespojuje s nevzdělanci, trestanci či námořníky. To samé však nelze říci o generaci, která žila v době před rokem 1989, kdy tetování bylo symbolem pouze pochybných existencí. Tyto lidé stále tetování nepřijímají a ani se jim nelíbí. Tudíž lze říci, že i když na svého známého by názor nezměnili a dívali by se na něj pořád stejně, tak stále mají předsudku vůči viditelně potetovaným lidem, a to zejména v oblasti jejich serióznosti, důvěryhodnosti či pracovitosti.

Závěrem na základě získaných odpovědí lze říci, že tetování je fenoménem spíše mladé generace ve věku 17 až 35 let, kdy tetování je masově používáno jako módní doplněk nebo prostředek, jak se stát zajímavým. Je možné se také zamýšlet nad určitou formou komunikace, kdy jedinci chtějí svému okolí dát něco najevo. Avšak z podstatné části lze uvést, že tetování není masově prostředkem sebevyjádření nýbrž pouze trendem módy a z výše zmíněných funkcí splňuje nejvíce esteticko-erotickou funkci.

8 Přílohy

Otázky ve strukturovaných rozhovorech

STRUKTUROVANÝ ROZHOVOR

1. Jste: žena/muž

2. Věk

3. Dosažené vzdělání

4. Máte nějaké tetování: ano/ne (2 skupiny: s tetováním/bez tetování)

ANO – S TETOVÁNÍM

1. Kolik máte tetování?

2. Kdy jste se nechal tetovat poprvé? Co Vás k tomu vedlo?

3. Jaký měli na vaše tetování názor rodiče?

4. Jak dlouho jste se rozhodoval, že se necháte potetovat? Rozmlouval Vám to někdo?

5. Jsou na viditelných místech?

6. Jsou to rozsáhlá nebo malá tetování? Jaká je podle Vás přijatelná velikost tetování?

7. Vaše tetování je barevné nebo černobílé?

8. Co pro Vás představuje tetování? (forma umění, sebeidentifikce, modní doplněk, zkrášlení těla)

9. Považujete tetování za prostředek k sebevyjádření?

10. Jak Vás vnímá okolí? Setkal jste se někdy s negativním/ pozitivním ohlasem na Vaše tetování?

11. Jak na Vás reagovali při pracovním pohovoru?

12. Myslíte si, že jste kvůli Vašemu tetování výraznější?

13. Uvažoval jste někdy o odstranění tetování? (ano, ne, ano ale rozmyslel jsem si to) Litujete, že jste si některé tetování nechal udělat?

14. Setkal jste se nebo si myslíte, že tetování má omezené možnosti při hledání zaměstnání?

15. Myslíte si, že je vhodné, aby měl například lékař výrazné tetování na viditelných místech těla?

16. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené?

17. Kde jste se nechal potetovat? Kdo Vás tetoval (sám/někdo jiný), podle čeho jste si vybral svého tatéra?

18. Kolik jste investoval do Vašeho tetování, respektive pokud máte tetování rozdělané, na kolik Vás pravděpodobně vyjde?

NE – BEZ TETOVÁNÍ

1. Uvažoval jste někdy o tetování nebo ho plánujete do budoucna? Případně co Vás od toho odradilo?

2. Co si myslíte o tetování?

3. Jak vnímáte tetování? Líbí se mi – nelíbí se mi – nevnímám ho

4. Jak na Vás působí lidé s tetováním na viditelném místě?

5. Považujete za přijatelné tetování v zaměstnání na viditelných místech?

6. Znáte některé lidi, kteří mají tetování? Máte na ně v tomto ohledu jiný názor než na lidi, kteří tetování nemají?

7. Myslíte si, že člověk s tetováním má omezené možnosti při hledání vhodné práce?

8. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené?

9. Co podle Vás vede lidi k tomu, aby se nechali tetovat? (Módní vlna, sebevyjádření…)

10. Myslíte si, že mají sklon k tetování spíše lidi z nižších tříd?

11. Myslíte si, že zvolený motiv tetování vyjadřuje určitou úroveň vzdělání potetovaného člověka?

12. Máte předsudky o lidech s tetování na seriozních postech? (doktor, právník, politik)

Strukturované rozhovory s tetovanými respondenty

Respondent 1: Kamila 28, vysokoškolské 1. Kolik máte tetování? • Tetování mám tři, jsou různě velká a také pro mě mají různý význam. 2. Kdy jste se nechal tetovat poprvé? Co Vás k tomu vedlo? • První tetování jsem si nechala udělat v 16 letech, bylo to pro mě impulsivní rozhodnutí. V té době, když měl někdo v 16 letech tetování, byl něčím zajímavý a lidé si ho víc všímali. Byl svým způsobem „odvážný“. Nechala jsem si ho udělat, protože se mi vždycky líbilo zdobení kůže. 3. Jaký měli na vaše tetování názor rodiče? • Moji rodiče byli proti. Nejvíce mě strašili tím, že za několik let budu hořce litovat, a že tyto zásahy jsou nevratné. Jistě že se „dá“ tetování odstranit, ale je to poměrně hodně bolestivé a finančně nákladné. Po dlouhém přemlouvání mi nakonec dala moje máma souhlas k tetování. Abych řekla pravdu, kdybych se mohla vrátit v čase, volila bych tetování v mládí co nejmenší, aby se případně dalo modifikovat a měnit. 4. Jak dlouho jste se rozhodoval, že se necháte potetovat? Rozmlouval Vám to někdo? • U mě to bylo impulzivní. Již od malička se mi tetování moc líbilo, ale pořád chyběla odvaha a také byl nutný souhlas rodičů, vzhledem k mému věku. Rozmlouvali mi to hlavně rodiče, od přátel a kamarádů jsem měl naopak velkou podporu. 5. Jsou na viditelných místech? • Tetování mám na zápěstí, zádech a noze. 6. Jsou to rozsáhlá nebo malá tetování? Jaká je podle Vás přijatelná velikost tetování? • Rozsáhlé tetování mám pouze na zádech, ale abych pravdu řekla i to na zápěstí se nedá přehlédnout. Přijatelná velikost tetování? Záleží na místě a charakteru člověka, který tetování bude nosit. 7. Vaše tetování je barevné nebo černobílé? • Mám obojí, ale dávám přednost barvě. V dnešní době mají tatéři k dispozici kvalitní barvy, které drží. 8. Co pro Vás představuje tetování? (forma umění, sebeidentifikce, modní doplněk, zkrášlení těla) • Pro mě představují jednotlivá tetování mezníky v životě. Mám s nimi spojené určité chvíle v mém životě a díky tetováním si je neustále připomínám, jsou součástí mě. 9. Považujete tetování za prostředek k sebevyjádření? • Rozhodně. Zároveň si myslím, že tetování vyjadřuje jak nositele tak i tatéra, který dá myšlence či vizi nositele jasný tvar a význam. 10. Jak Vás vnímá okolí? Setkal jste se někdy s negativním/ pozitivním ohlasem na Vaše tetování? • Bohužel. Určité typy lidí se na mě koukají jako na pofiderní holku. Přitom jsem normální člověk, který má vystudovanou vysokou školu, pracuje a platí daně. Jediné čím se liším od zbytku populace je to, že mám pomalované tělo. 11. Jak na Vás reagovali při pracovním pohovoru? • V práci na moje tetování naštěstí nijak negativně nereagovali. Jediné co mi bylo doporučeno, abych přes zápěstí, kde mám tetování nosila nějaké výrazné náramky apod. aby bylo tetování zakryto. 12. Myslíte si, že jste kvůli Vašemu tetování výraznější? • Určitě a do značné míry mi to dělá i dobře. Naštěstí u nás existují i lidé, kteří dokáží tuto formu umění ocenit. 13. Uvažoval jste někdy o odstranění tetování? (ano, ne, ano ale rozmyslel jsem si to) Litujete, že jste si některé tetování nechal udělat? • O odstranění ne. Ale již jsem si nechávala tetování předělávat, by byl překryt původní motiv. 14. Setkal jste se nebo si myslíte, že tetování má omezené možnosti při hledání zaměstnání? • Myslím si, že to může být problém hlavně pro ženy. Muži, i když mají potetované celé rukávy, si mohou vzít košili s dlouhým rukávem a prakticky není nic vidět. Za to dívka to má v oblékání těžší. 15. Myslíte si, že je vhodné, aby měl například lékař výrazné tetování na viditelných místech těla? • Myslím, že v této profesi je to nevhodné. 16. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Tohle spojení se mi nijak nevybaví. 17. Kde jste se nechal potetovat? Kdo Vás tetoval (sám/někdo jiný), podle čeho jste si vybral svého tatéra? • Tatéra jsem si vybrala n základě doporučení přátel a skvělých fotek s jeho prací. 18. Kolik jste investoval do Vašeho tetování, respektive pokud máte tetování rozdělané, na kolik Vás pravděpodobně vyjde? • V tetování mám v plánu dále pokračovat a rozvíjet. Do této chvíle jsem do tetování investovala více než 15 000Kč.

Respondent 2: Tomáš 34, vysokoškolské 1. Kolik máte tetování? • Mám zatím jen jedno. 2. Kdy jste se nechal tetovat poprvé? Co Vás k tomu vedlo? • Myslím, že mi bylo 23 let. Nechal jsem se potetovat po dlouhých úvahách, kdy jsem si tetování vždycky chtěl nechat udělat, ale vždy jsem si říkal, že počkám do té doby, než si budu zcela jistý. A ta chvíle jednoho dne přišla, měl jsem jasně vybraný motiv, který mi pouze tatér poupravil. 3. Jaký měli na vaše tetování názor rodiče? • Jelikož jsem byl už dospělý chlap, který má svůj rozum, tak se k tomu naši nijak nevyjadřovali. Nejásali nadšením, ale ani mě nijak neukamenovali. Je to moje tělo, můj život a stejně jako kdokoli jiný i já si s ním mohu dělat co uznám za vhodné. 4. Jak dlouho jste se rozhodoval, že se necháte potetovat? Rozmlouval Vám to někdo? • Rozhodoval jsem se asi 5 – 6 let. Ani nešlo o to, že by mi to někdo rozmlouval, spíše jsem si nebyl pořádně jistý motivem ni místem, kde bych si tetování představoval. 5. Jsou na viditelných místech? • Ne, tetování mám na zádech, takže je vidět pouze když jsem u moře nebo u bazénu. 6. Jsou to rozsáhlá nebo malá tetování? Jaká je podle Vás přijatelná velikost tetování? • Rozsáhlé. Mám ho téměř přes celá záda. 7. Vaše tetování je barevné nebo černobílé? • Černobílé. 8. Co pro Vás představuje tetování? (forma umění, sebeidentifikce, modní doplněk, zkrášlení těla) • Určitě považuji svoje tetování za umění. Tatér odvedl výbornou práci. Zároveň je tam i kus ze mě, jelikož jsem si původní verzi tetování sám nevrhoval. Návrh jsme pak samozřejmě s tatérem společně upravili a dohodli se na případných změnách. 9. Považujete tetování za prostředek k sebevyjádření? • Stoprocentně. Jak jsem již říkal, v tomto tetování je kus ze mě. 10. Jak Vás vnímá okolí? Setkal jste se někdy s negativním/ pozitivním ohlasem na Vaše tetování? • Jelikož mám tetování na zádech, tak existuje mnoho lidí, kteří ani nevědí, že tetování mám. S negativním ohlasem jsem se nesetkal, na druhou stranu tetování beru tak, že je hlavně pro mě a nikde se zbytečně neodhaluju a „tetováním se nechlubím!. 11. Jak na Vás reagovali při pracovním pohovoru? • Problém jsem neměl, nebylo vidět. Na druhou stranu, vím od kamaráda, že jeho pravděpodobně kvůli tetování, které má umístěné na krku, nevzali do práce. 12. Myslíte si, že jste kvůli Vašemu tetování výraznější? • Určitě si mě lidi všimnou, pokud jsem do půli těla. 13. Uvažoval jste někdy o odstranění tetování? (ano, ne, ano ale rozmyslel jsem si to) Litujete, že jste si některé tetování nechal udělat? • Rozhodně nelituji. O tomto tetování jsem přemýšlel mnoho let a splnil se mi sen, že se tak povedlo. 14. Setkal jste se nebo si myslíte, že tetování má omezené možnosti při hledání zaměstnání? • Určitě, jak jsem již říkal, kamaráda takhle kvůli tetování nevzali do zaměstnání. 15. Myslíte si, že je vhodné, aby měl například lékař výrazné tetování na viditelných místech těla? • Rozhodně ne, lékař má působit čistě, nebo jak bych to řekl… Viditelně čistě. 16. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Rozhodně nemám. 17. Kde jste se nechal potetovat? Kdo Vás tetoval (sám/někdo jiný), podle čeho jste si vybral svého tatéra? • Nechal jsem si doporučit tatéra od kamaráda, a musím říct že jsem se dostal do skvělých rukou. 18. Kolik jste investoval do Vašeho tetování, respektive pokud máte tetování rozdělané, na kolik Vás pravděpodobně vyjde? • Tetování se dodělává ještě teď, už jsem do něj investoval přes 20 000Kč, jelikož mám mnoho detailu a v rukou tatéra jsem tak strávil již několik desítek hodin.

Respondent 3: Jana 27, středoškolské s maturitou 1. Kolik máte tetování? • Mám tři. 2. Kdy jste se nechal tetovat poprvé? Co Vás k tomu vedlo? • Asi v patnácti nebo v šestnácti letech. Kamarádi si nechávali dávat piercing v obličeji nebo pupíku. Já si nechala udělat tribalové tetování na bedra. 3. Jaký měli na vaše tetování názor rodiče? • Tetování jsem si nechala udělat bez svolení rodičů, takže to bylo samozřejmě doma peklo, když jsem přišla a nad zadkem obrovské tetování. 4. Jak dlouho jste se rozhodoval, že se necháte potetovat? Rozmlouval Vám to někdo? • Rozhodovala jsem se asi měsíc, pak jsem z brigády ušetřila dost peněz a šla se nechat potetovat, do teď tohohle tetování lituji. 5. Jsou na viditelných místech? • Tetování mám nad zadkem, přes horní polovinu zad až na ramena a na noze. 6. Jsou to rozsáhlá nebo malá tetování? Jaká je podle Vás přijatelná velikost tetování? • Abych pravdu řekla, myslím si, že všechna tetování mám rozsáhlá a upřímně si myslím, že to nebyla šťastná volba. 7. Vaše tetování je barevné nebo černobílé? • Mám obojí, černobílé i barevné. 8. Co pro Vás představuje tetování? (forma umění, sebeidentifikce, modní doplněk, zkrášlení těla) • Pro mě představují něco jako stálý módní doplněk. A bohužel s lety se mění i móda. 9. Považujete tetování za prostředek k sebevyjádření? • Znám lidi, kteří tetováním přímo žijí. Určitě pro mě má tetování i větší význam, než jen cestu jak se vyjádřit. 10. Jak Vás vnímá okolí? Setkal jste se někdy s negativním/ pozitivním ohlasem na Vaše tetování? • Setkávám se mnohdy s negativním ohlasem. Tetování prakticky nejde skrýt. S tetováním, s kterým jsem nejvíc nespokojená, mám na bedrech. 11. Jak na Vás reagovali při pracovním pohovoru? • Pracuju v právnické kanceláři. Při pohovoru si naštěstí ničeho nevšimli, nic méně jsem vázána jasně daných dresscodem a bohužel v návaznosti na oje tetování musím i letním počasí nosit stále saka a svetry, abych zakryla tetování. 12. Myslíte si, že jste kvůli Vašemu tetování výraznější? • Výrazněji určitě působím, ale nemyslím si že je to dobře. 13. Uvažoval jste někdy o odstranění tetování? (ano, ne, ano ale rozmyslel jsem si to) Litujete, že jste si některé tetování nechal udělat? • Ano, uvažuji. Dokonce jsem byla již na konzultaci. Bohužel tetování, které bych si nechala odstranit je hodně vybarvené, silné a nebylo mi řečeno, zda by se dalo odstranit úplně nebo jestli by mi po tetování nezůstal na kůži flek. 14. Setkal jste se nebo si myslíte, že tetování má omezené možnosti při hledání zaměstnání? • Myslím si, že určitě. Když ne při hledání práce tak při jejím udržení. 15. Myslíte si, že je vhodné, aby měl například lékař výrazné tetování na viditelných místech těla? • U lékaře by mi tetování nevadilo, pokud by bylo na zádech nebo na jiných částech těla, která bych neviděla. 16. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Pouze částečně. 17. Kde jste se nechal potetovat? Kdo Vás tetoval (sám/někdo jiný), podle čeho jste si vybral svého tatéra? • Na doporučení. 18. Kolik jste investoval do Vašeho tetování, respektive pokud máte tetování rozdělané, na kolik Vás pravděpodobně vyjde? • Asi 9 000Kč. Doufám, že mě jeho odstranění nebude stát několikanásobek.

Respondent 4: Lukáš 28, středoškolské s maturitou 1. Kolik máte tetování? • Jedno. 2. Kdy jste se nechal tetovat poprvé? Co Vás k tomu vedlo? • V devatenácti. Kamarádi mě vyhecovali a dokonce mi i tetování zaplatili. 3. Jaký měli na vaše tetování názor rodiče? • Rodičům to nijak nevadilo, nemůžu říct, že by na to reagovali negativně. 4. Jak dlouho jste se rozhodoval, že se necháte potetovat? Rozmlouval Vám to někdo? • Jelikož jsem to nijak konkrétně v plánu neměl, nijak jsem nad tím neuvažoval. Je pravda, že od mího prvního tetování uvažuji stále více nad jeho rozšíření. 5. Jsou na viditelných místech? • Není, mám ho na zádech na lopatce. Je celkem malé. 6. Jsou to rozsáhlá nebo malá tetování? Jaká je podle Vás přijatelná velikost tetování? • Moje tetování je celkem malé. Přijatelná velikost tetování je podle mě individuální a hodně záleží na místě, kde se tetování nachází. 7. Vaše tetování je barevné nebo černobílé? • Černobílé. 8. Co pro Vás představuje tetování? (forma umění, sebeidentifikce, modní doplněk, zkrášlení těla) • Je to určitě forma umění. 9. Považujete tetování za prostředek k sebevyjádření? • Myslím si, že i tuto funkci může tetování míz, ale v tom případě musí být promyšlené a kvalitně zpracované. 10. Jak Vás vnímá okolí? Setkal jste se někdy s negativním/ pozitivním ohlasem na Vaše tetování? • Nijak negativně. Alespoň si teď žádné negativní reakce nevybavím. 11. Jak na Vás reagovali při pracovním pohovoru? • Pracuji jako dělník, takže v této profesi by určitě nevadilo, kdybych měl potetované třeba ruce. U jiných profesí to může být dost velký problém. 12. Myslíte si, že jste kvůli Vašemu tetování výraznější? • To si nemyslím. 13. Uvažoval jste někdy o odstranění tetování? (ano, ne, ano ale rozmyslel jsem si to) Litujete, že jste si některé tetování nechal udělat? • Nelituji a odstranit bych si ho asi nenechal. Připomíná mi moje mládí. Chci ho psíše předělat a rozšířit. 14. Setkal jste se nebo si myslíte, že tetování má omezené možnosti při hledání zaměstnání? • Určitě. S doslechu vím, že se značně potetovaným lidem zúží výběr možných pracovních míst. 15. Myslíte si, že je vhodné, aby měl například lékař výrazné tetování na viditelných místech těla? • Rozhodně ne. Nepůsobilo by to na mě dobře, i když mám tetování rád. 16. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Takto to spojené nemám. Mě spíše naskakují asociace jako indiáni a mauři. 17. Kde jste se nechal potetovat? Kdo Vás tetoval (sám/někdo jiný), podle čeho jste si vybral svého tatéra? • V jednom salónu v Praze na Národní. Neměl jsem žádné „echo“ o tatérovi, který mě bude tetovat. 18. Kolik jste investoval do Vašeho tetování, respektive pokud máte tetování rozdělané, na kolik Vás pravděpodobně vyjde? • Asi necelé 2 000Kč.

Respondent 5: Kamil 33, vysokoškolské 1. Kolik máte tetování? • 7 – 8 tetování, je těžké je počítat, protože se mi časem tetování propojují dalšími tetováními. 2. Kdy jste se nechal tetovat poprvé? Co Vás k tomu vedlo? • Nechal jsem se tetovat asi ve 20 letech. Nechal jsem si vytetovat určitou pasáž z Ramajány, která pro mě hodně znamená. Postupem času tetování rozšiřuji. Na pažích mám obrazy z chrámu a další citáty. 3. Jaký měli na vaše tetování názor rodiče? • Rodičům se moje tetování libí. Moje tetování jsou promyšlená a mají pro mě velký význam. Nejsem žádný fanatik! 4. Jak dlouho jste se rozhodoval, že se necháte potetovat? Rozmlouval Vám to někdo? • Relativně dlouho jsem vybíral vhodný motiv a pak také docela dlouho trvalo než jsem našel mého tatéra, každý tatér má totiž svůj osobitý styl, který se s mojí tématikou né vždycky slučoval. 5. Jsou na viditelných místech? • Na zádech a pažích. 6. Jsou to rozsáhlá nebo malá tetování? Jaká je podle Vás přijatelná velikost tetování? • Rozhodně, tetování je barevné a je vidět hlavně na rukou. 7. Vaše tetování je barevné nebo černobílé? • Barevné. 8. Co pro Vás představuje tetování? (forma umění, sebeidentifikce, modní doplněk, zkrášlení těla) • Sebevyjádření, umění a víru. 9. Považujete tetování za prostředek k sebevyjádření? • Rozhodně, tetování je moje součást a budu v tom pokračovat dokud budu mít na těle místo. 10. Jak Vás vnímá okolí? Setkal jste se někdy s negativním/ pozitivním ohlasem na Vaše tetování? • Abych řekl okolí např. v clubu mě bere hodně pozitivně, na druhou stranu při cestě MHD se nejednou potkám s nelibými pohledy. 11. Jak na Vás reagovali při pracovním pohovoru? • Pracuji s sociální oblasti, takže tady nejsou zas až tak pevné kodexy jak má člověk vypadat / nevypadat. Na klienty působím možná o něco více lidsky s tetováním, než kdybych ho neměl. 12. Myslíte si, že jste kvůli Vašemu tetování výraznější? • Lidé si mě snadno zamapatují. 13. Uvažoval jste někdy o odstranění tetování? (ano, ne, ano ale rozmyslel jsem si to) Litujete, že jste si některé tetování nechal udělat? • Nikdy! 14. Setkal jste se nebo si myslíte, že tetování má omezené možnosti při hledání zaměstnání? • Určitě. Na některé profese se prostě tetování nehodí. Například v roli právníka nebo soudce si potetovaného bohéma nedokáži představit. Proto musí člověk dobře vážit svoje rozhodnutí o tom jestli si nechat udělat tetování. 15. Myslíte si, že je vhodné, aby měl například lékař výrazné tetování na viditelných místech těla? • Určitě ne. Lékař my neměl mít podle mého názoru žádné tělesné modifikace, takže ani třeba piercing. 16. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Nemám, vím ale, že starověké civilizace používali tetování jako symboliku k označení postavení v kmeni apod. 17. Kde jste se nechal potetovat? Kdo Vás tetoval (sám/někdo jiný), podle čeho jste si vybral svého tatéra? • Od kamaráda, který se ale tetováním živí. 18. Kolik jste investoval do Vašeho tetování, respektive pokud máte tetování rozdělané, na kolik Vás pravděpodobně vyjde? • Opravdu jsem to nikdy nepočítal. Určitě by za to bylo několik dovolených u moře.

Respondent 6: Martina 18, výuční listopad 1. Kolik máte tetování? • Mám jedno, ale v budoucnu bych chtěla pokračovat, klidně i přes celá záda. 2. Kdy jste se nechal tetovat poprvé? Co Vás k tomu vedlo? • Už to bude skoro rok, takže v 17 letech. Tetování se mi hrozně líbí, je jedinečné a také je to pro mě takové umění na kůži. Lidé si toho hodně všímají a to mě na tom taky baví. 3. Jaký měli na vaše tetování názor rodiče? • Rodiče jsem na to připravovala asi dva roky, že takový den přijde a já se nechám potetovat. Byli zásadně proti a jsou asi pořád proti tomu. Moje máma je proti všemu, jak proti piercingu, tak proti tetování. Jsou to podle ní změny na těle, kterých bude člověk dříve nebo později hořce litovat. Já s ní ale rozhodně nesouhlasím, tetování je jedinečné, osobité a sama jsem si ho navrhla. Připomíná mi určité chvíle života, na které nechci zapomenout. 4. Jak dlouho jste se rozhodoval, že se necháte potetovat? Rozmlouval Vám to někdo? • Že chci tetování, jsem věděla asi odjaktěživa, rozhodovala jsem se jen o správném motivu, aby vyjadřoval vše, co chci tetováním říct. Rozmlouvali mi ho rodiče, hlavně tedy máme. Snažila se mě vyděsit tím, že budu vypadat strašně, až budu stará, budu mít svraštěnou kůži a na ní bude tetování. O tetování se zajímám a čtu o něm i různé články z celého světa. Viděla jsem na fotkách spoustu starých lidí, kteří mají tetování po celém těle, a tetování vypadá skvěle. 5. Jsou na viditelných místech? • Moje tetování není vidět. Respektive je vidět pouze v plavkách, mám ho na svrchní straně stehna. Když nechci, aby bylo vidět, velice snadno ho schovám a naopak. 6. Jsou to rozsáhlá nebo malá tetování? Jaká je podle Vás přijatelná velikost tetování? • Moje tetování je tak přes půlku stehna. Podle mě je jeho velikost akorát. Jako přijatelnou velikost tetování beru, když má člověk potetovaný třeba celý paže nebo nohy, ale ne komplet celé tělo. 7. Vaše tetování je barevné nebo černobílé? • barevné 8. Co pro Vás představuje tetování? (forma umění, sebeidentifikce, modní doplněk, zkrášlení těla) • Pro mě bylo tetování vytoužené, chtěla jsem ho mnoho let. V mém tetování se propojuje umění tatéra, moje představa jak by to mělo být vytetováno, moje motivy a celé dohromady to vyjadřuje kus mě. 9. Považujete tetování za prostředek k sebevyjádření? • Rozhodně. V mém případě se s tetováním ztotožňuju. Připomíná mi určité momenty života. 10. Jak Vás vnímá okolí? Setkal jste se někdy s negativním/ pozitivním ohlasem na Vaše tetování? • Negativní ohlasy jsem zatím nezaregistrovala. Možná je to tím, že moje tetování není vidět vždycky. Okolí, jako moji kamarádi a rodina mě vnímá asi úplně stejně, jako když jsem tetování neměla. 11. Jak na Vás reagovali při pracovním pohovoru? • Zatím mám jenom brigády, na skutečným pohovoru jsem zatím nebyla. Ale myslím si, že tetování na stehnu by nikomu nemělo vadit, tím spíš, že třeba přes kalhoty vidět není. Kdybych měla tetování třeba na krku, tak by to byla asi jiná věc. 12. Myslíte si, že jste kvůli Vašemu tetování výraznější? • Výraznější asi jsem, když je tetování vidět. To ale není moc často. Vlastně jen v létě když jsou pařáky a já mám sukni nebo kraťasy. 13. Uvažoval jste někdy o odstranění tetování? (ano, ne, ano ale rozmyslel jsem si to) Litujete, že jste si některé tetování nechal udělat? • Ne. Tetování si odstranit nechci, nevím, jak budu mluvit za dvacet let, ale momentálně si ho chci nechat spíše rozšiřovat než odstranit. 14. Setkal jste se nebo si myslíte, že tetování má omezené možnosti při hledání zaměstnání? • Já osobně zatím naštěstí ne, ale je pravda, že když jsem byla jednou u kadeřnice, která měla potetovanou celou ruku, tak to na mě nepůsobilo moc dobře, když tetování měla fakt jako pěkný. 15. Myslíte si, že je vhodné, aby měl například lékař výrazné tetování na viditelných místech těla? • To si myslím, že vhodné není. 16. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Když mi to takhle říkáte, tak asi tam nějaká spojitost bude. 17. Kde jste se nechal potetovat? Kdo Vás tetoval (sám/někdo jiný), podle čeho jste si vybral svého tatéra? • Šla jsem do jednoho vyhlášeného tetovacího studia v Praze. 18. Kolik jste investoval do Vašeho tetování, respektive pokud máte tetování rozdělané, na kolik Vás pravděpodobně vyjde? • Zatím 6 500Kč.

Respondent 7: Stanislav 52, středoškolské s maturitou 1. Kolik máte tetování? • No, podle toho jak to počítáte. Mám na prstech a pak předloktí, takže cca 11 tetování. 2. Kdy jste se nechal tetovat poprvé? Co Vás k tomu vedlo? • Někdy ještě jako kluk jsme s kamarádem experimentovali s inkoustem a jehlou. Dost to bolelo a navíc výsledek stál za prd. Ale v té době neexistovali takový salóny, jako jsou dneska. Co mě k tomu vedlo? Víte, že ani nevím, asi jsme chtěli mít něco jedinéčnýho, co nikdo další mít nebude. 3. Jaký měli na vaše tetování názor rodiče? • Tenkrát se o tom ani nedozvěděli! Nosil jsem dlouhé košile s dlouhým rukávem, aby se na to nepřišlo. Pak jsem dostal od táty pár facek. 4. Jak dlouho jste se rozhodoval, že se necháte potetovat? Rozmlouval Vám to někdo? • Ani chvilku. Bylo to hrozně rychlý, takový klasická hurá akce, kdy Vám každá blbost přijde jako ten nejlepší nápad světa. 5. Jsou na viditelných místech? • Mám je na rukou. 6. Jsou to rozsáhlá nebo malá tetování? Jaká je podle Vás přijatelná velikost tetování? • Malá, ale mám jich docela dost. 7. Vaše tetování je barevné nebo černobílé? • Černobílé, nebo spíš do modra teď už. 8. Co pro Vás představuje tetování? (forma umění, sebeidentifikce, modní doplněk, zkrášlení těla) • Já to beru spíš jako symboly. 9. Považujete tetování za prostředek k sebevyjádření? • Určitě. Moje kůže mluví za mě. 10. Jak Vás vnímá okolí? Setkal jste se někdy s negativním/ pozitivním ohlasem na Vaše tetování? • Je pravda, že ať jsem kdekoli, tak mi lidi koukají na ruce, ale tak je to celý život. Už to ani moc nevnímám. 11. Jak na Vás reagovali při pracovním pohovoru? • Dělám taxikáře, takže já jsem pracovní pohovor neměl. Kdysi jsem makal na stavbě, kde nevadilo vůbec nic, teda jako ve smyslu toho tetování. 12. Myslíte si, že jste kvůli Vašemu tetování výraznější? • Určitě na mě lidi víc koukaj. 13. Uvažoval jste někdy o odstranění tetování? (ano, ne, ano ale rozmyslel jsem si to) Litujete, že jste si některé tetování nechal udělat? • Ani nevím kolik stojí, je to asi pěkně drahý. Kdyby mi to uhradila pojišťovna a čekalo by mě třeba lepší místo nebo tak, tak bych si ho klidně odstranit nechal. 14. Setkal jste se nebo si myslíte, že tetování má omezené možnosti při hledání zaměstnání? • Asi určitě. U mě v práci to nevadilo. Ale asi lidi s tetováním nepřijmou na pozice, kde se komunikuje s lidmi. 15. Myslíte si, že je vhodné, aby měl například lékař výrazné tetování na viditelných místech těla? • To asi není vhodné. 16. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Určitě, kolikrát mi přijde, že se na mě jako na kriminálníka lidi koukaj. 17. Kde jste se nechal potetovat? Kdo Vás tetoval (sám/někdo jiný), podle čeho jste si vybral svého tatéra? • S kamarádem jsme se tetovali navzájem. 18. Kolik jste investoval do Vašeho tetování, respektive pokud máte tetování rozdělané, na kolik Vás pravděpodobně vyjde? • No, asi nic.Kurzíva

Respondent 8: Jaroslava 56, středoškolské s maturitou 1. Kolik máte tetování? • Mám jedno. 2. Kdy jste se nechal tetovat poprvé? Co Vás k tomu vedlo? • V 50 letech. Vždycky, když jsme byli s manželem nebo s dětmi na dovolené u moře, nechávali jsme si na promenádě malovat nejrůznější ornamenty takovou přírodní barvou, myslím, že se to jmenuje hena. Takže jsem se rozhodla, že když se nenechám potetovat v padesáti, tak už nikdy, a že zkusit by se mělo všechno. 3. Jaký měli na vaše tetování názor rodiče? • Tak v mém věku, se mi moje maminka smála, ale byla ráda, že jsem si splnila přání. 4. Jak dlouho jste se rozhodoval, že se necháte potetovat? Rozmlouval Vám to někdo? • Docela dlouho, pak když jsem měla ty kulatiny, tak se to tak nějak přehouplo, měla jsem podporu rodiny. Je to super. 5. Jsou na viditelných místech? • Mám delfína na rameni, takže je vidět jen pokud si vezmu na sebe šaty nebo tílko. 6. Jsou to rozsáhlá nebo malá tetování? Jaká je podle Vás přijatelná velikost tetování? • Řekla bych, že moje tetování je malé. Myslím, že tetování větší, než 10x10cm je už opravdu velké a nedá se s ním pak moc udělat. 7. Vaše tetování je barevné nebo černobílé? • Barevné 8. Co pro Vás představuje tetování? (forma umění, sebeidentifikce, modní doplněk, zkrášlení těla) • Pro mě je moje tetování památka, vždycky když se na něj podívám zavzpomínám na dovolenou a skvělé chvíle strávené s mojí rodinou. 9. Považujete tetování za prostředek k sebevyjádření? • Moje tetování je pro spíše něco jako amulet, který mi připomíná rodinu. 10. Jak Vás vnímá okolí? Setkal jste se někdy s negativním/ pozitivním ohlasem na Vaše tetování? • Kamarádky a kolegyně mě dá se říct, že mě obdivují, že jsem nechala tetovat. 11. Jak na Vás reagovali při pracovním pohovoru? • Když jsem dělala pracovní pohovor tak jsem tetování neměla, teď jsem v invalidním důchodu, takže žádné takovéhle problémy nemusím řešit. 12. Myslíte si, že jste kvůli Vašemu tetování výraznější? • Nevím jestli výraznější, ale když si lidé všimnou, že ženská v mým věku má tetování, tak jsou spíš udivení. 13. Uvažoval jste někdy o odstranění tetování? (ano, ne, ano ale rozmyslel jsem si to) Litujete, že jste si některé tetování nechal udělat? • Rozhodně ne, znamená pro mě hodně. 14. Setkal jste se nebo si myslíte, že tetování má omezené možnosti při hledání zaměstnání? • Když vidím mladý lidi, jak mají potetovaný hrudník, nebo krk podobně, tak si myslím, že normální práci budou hledat jen velice těžko. 15. Myslíte si, že je vhodné, aby měl například lékař výrazné tetování na viditelných místech těla? • Kdyby měl můj lékař tetování, asi bych ho musela vyměnit. 16. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Dříve vypadalo tetování jinak, než jak ho součastní tatéři dokaží namalovat na kůži. Takže spojitost se současným tetováním určitě nemám. 17. Kde jste se nechal potetovat? Kdo Vás tetoval (sám/někdo jiný), podle čeho jste si vybral svého tatéra? • Dcera mi našla nějaký salón v Praze. 18. Kolik jste investoval do Vašeho tetování, respektive pokud máte tetování rozdělané, na kolik Vás pravděpodobně vyjde? • Platil mi to manžel, ale myslím že víc jak 3 – 3500 Kč to snad nebylo.

Respondent 9: Zuzana 51, středoškolské s maturitou 1. Kolik máte tetování? • Jedno. 2. Kdy jste se nechal tetovat poprvé? Co Vás k tomu vedlo? • Když se mi narodila dcera, Takže v 35 letech. Tenkrát to bylo pro mě dost těžké období, měly jsme obě zdravotní komplikace. 3. Jaký měli na vaše tetování názor rodiče? • Moji rodiče to nijak neřešili. 4. Jak dlouho jste se rozhodoval, že se necháte potetovat? Rozmlouval Vám to někdo? • Bylo to spontánní rozhodnutí. 5. Jsou na viditelných místech? • Tetování mám na zápěstí. 6. Jsou to rozsáhlá nebo malá tetování? Jaká je podle Vás přijatelná velikost tetování? • Tetování je relativně malé, mám tam jen nápis. 7. Vaše tetování je barevné nebo černobílé? • Černobílé 8. Co pro Vás představuje tetování? (forma umění, sebeidentifikce, modní doplněk, zkrášlení těla) • Pro mě má velký význam, hlavně asi proto, že jsem si ho nechala vytetovat ve velmi složité době, kdy jsem nevěděla, co se bude dít druhý den. Dnes, když je všechno za mnou, mi tohle moje tetování ty chvíle připomíná a jsem moc ráda, protože si o to víc vážím toho, co mám dnes. 9. Považujete tetování za prostředek k sebevyjádření? • Rozhodně. 10. Jak Vás vnímá okolí? Setkal jste se někdy s negativním/ pozitivním ohlasem na Vaše tetování? • Spíše pozitivně. 11. Jak na Vás reagovali při pracovním pohovoru? • Když jsem se nechala tetovat, byla jsem na mateřské dovolené, pak jsem se vracela na původní místo. Nadřízení na mě nijak negativně nereagovali. 12. Myslíte si, že jste kvůli Vašemu tetování výraznější? • Nemyslím. 13. Uvažoval jste někdy o odstranění tetování? (ano, ne, ano ale rozmyslel jsem si to) Litujete, že jste si některé tetování nechal udělat? • Rozhodně ne. 14. Setkal jste se nebo si myslíte, že tetování má omezené možnosti při hledání zaměstnání? • Myslím si, že pokud má člověk potetované třeba celé ruce, krk nebo hrudník tak to může být velký problém v zaměstnání. 15. Myslíte si, že je vhodné, aby měl například lékař výrazné tetování na viditelných místech těla? • To asi záleží, jak by tetování vypadalo, kde by bylo umístěné. Ale asi kdyby měl potetované ruce, připadalo by mi to hodně nevhodné. 16. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Ani moc ne. 17. Kde jste se nechal potetovat? Kdo Vás tetoval (sám/někdo jiný), podle čeho jste si vybral svého tatéra? • V Tetovacím studiu. 18. Kolik jste investoval do Vašeho tetování, respektive pokud máte tetování rozdělané, na kolik Vás pravděpodobně vyjde? • 2500Kč

Respondent 10: Viktor 52, středoškolské s maturitou 1. Kolik máte tetování? • 3 2. Kdy jste se nechal tetovat poprvé? Co Vás k tomu vedlo? • Za mlada jsem dost cvičil, tetování moje svaly ještě daleko víc zvýraznilo a holky na mě víc letěly. Bylo mi asi 25 – 30 let. 3. Jaký měli na vaše tetování názor rodiče? • Táta měl taky Niké tetování, už si nevzpomenu co to bylo. Neměli na to žádné předpotopní názory, brali to, jako součást dospívání. 4. Jak dlouho jste se rozhodoval, že se necháte potetovat? Rozmlouval Vám to někdo? • Dlouho ne. Nikdo mi to nerozmlouval, spíš naopak mi kmoši pomáhali vybírat motivy. 5. Jsou na viditelných místech? • Na pažích. 6. Jsou to rozsáhlá nebo malá tetování? Jaká je podle Vás přijatelná velikost tetování? • Tetování jsou velká. Přijatelná velikost tetování, no to záleží asi na vzoru, respektive na motivu vybraného tetování, jak je tetování provedené a na stavbě těla potetovaného. 7. Vaše tetování je barevné nebo černobílé? • Černobíle, barevné tetování se mi nelíbí. 8. Co pro Vás představuje tetování? (forma umění, sebeidentifikce, modní doplněk, zkrášlení těla) • Mám vytetované ornamenty, které nemají asi žádný další význam. 9. Považujete tetování za prostředek k sebevyjádření? • Pro někoho určitě. 10. Jak Vás vnímá okolí? Setkal jste se někdy s negativním/ pozitivním ohlasem na Vaše tetování? • Setkal jsem se spíše s pozitivními názory, ale znám i lidi, kteří se na to dívají skrz prsty. 11. Jak na Vás reagovali při pracovním pohovoru? • Do práce nosím oblek, takže to není nijak vidět. Problém jsem s tím neměl. 12. Myslíte si, že jste kvůli Vašemu tetování výraznější? • Lidé si mě všímají, když jsem s rodinou třeba na koupališti. 13. Uvažoval jste někdy o odstranění tetování? (ano, ne, ano ale rozmyslel jsem si to) Litujete, že jste si některé tetování nechal udělat? • Ne. 14. Setkal jste se nebo si myslíte, že tetování má omezené možnosti při hledání zaměstnání? • Moje tetování mě nijak neomezuje. Viděl jsem i lidi, kteří mají tetování na obličeji nebo hlavě, tam to bude určitě problém. 15. Myslíte si, že je vhodné, aby měl například lékař výrazné tetování na viditelných místech těla? • Asi ne, pravděpodobně by mi to vadilo, ale ještě jsem se s tím nesetkal. 16. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Ano, spojitost s tímto je. Asi proto, jsou vůči tetování takové předsudky. 17. Kde jste se nechal potetovat? Kdo Vás tetoval (sám/někdo jiný), podle čeho jste si vybral svého tatéra? • Na internetu jsem si našel reference na jednotlivé tatéry a salóny, také jsem měl informace od známých, na základě kterých jsem si vybral. 18. Kolik jste investoval do Vašeho tetování, respektive pokud máte tetování rozdělané, na kolik Vás pravděpodobně vyjde? • Asi 10 000Kč.

Respondent 11: Petr 31, výuční list 1. Kolik máte tetování? • Jedno. 2. Kdy jste se nechal tetovat poprvé? Co Vás k tomu vedlo? • V 18 letech, chtěl jsem se tetovat už asi, když mi bylo 16 let, ale naši mi to nedovolili. A dokud mi nebylo osmnáct, potřeboval jsem svolení od rodičů, které mi nechtěli dát. 3. Jaký měli na vaše tetování názor rodiče? • Nadšení nebyli. 4. Jak dlouho jste se rozhodoval, že se necháte potetovat? Rozmlouval Vám to někdo? • Původně jsem se chtěl nechat tetovat na záda, pak jsem si to rozmyslel a nechal se tetovat na prsa. Ohledně motivu, co si nechat tetovat, jsem měl jasno. Nechal jsem si vytetovat lva, který je pro mě symbolem dravosti, důstojnosti a také máme lva ve státním znaku. Takže v motivu jsem měl jasno. 5. Jsou na viditelných místech? • Nemám. 6. Jsou to rozsáhlá nebo malá tetování? Jaká je podle Vás přijatelná velikost tetování? • Tetování mám poměrně velké. Velikost tetování nijak neřeším, jen by si to měl každý dobře rozmyslet. Vrátit se to nedá. 7. Vaše tetování je barevné nebo černobílé? • Barevné. Nejdříve jsem chtěl černobílé, ale pak jsem si uvědomil, že krása tetování spočívá hlavně v barvách. 8. Co pro Vás představuje tetování? (forma umění, sebeidentifikce, modní doplněk, zkrášlení těla) • Myslím, že moje tetování vyjadřuje mě, jak se cítím, jak se chovám. Peru se za svoje věci, stejně jako lev. 9. Považujete tetování za prostředek k sebevyjádření? • Stoprocentně. 10. Jak Vás vnímá okolí? Setkal jste se někdy s negativním/ pozitivním ohlasem na Vaše tetování? • Mému okolí se to líbí, některým natolik, že se sami nechali tetovat. 11. Jak na Vás reagovali při pracovním pohovoru? • Pracuji jako dělník na stavbě, takže mi to v mém zaměstnání nijak nepřekáží. Kolegové z práce mají tetování daleko víc. Já o dalším tetování prozatím nepřemýšlím, bojím se toho, že pokud bych se nechal tetovat dál, význam tetovaného lva by zanikl nebo by byl přebyt jiným motivem, který pro mě nemá takový význam. 12. Myslíte si, že jste kvůli Vašemu tetování výraznější? • Žádnou extra výjimečnost nepociťuji. 13. Uvažoval jste někdy o odstranění tetování? (ano, ne, ano ale rozmyslel jsem si to) Litujete, že jste si některé tetování nechal udělat? • Nikdy. 14. Setkal jste se nebo si myslíte, že tetování má omezené možnosti při hledání zaměstnání? • Já osobně ne, ale přítelkyně má potetovanou celou ruku. Při hledání práce měla velké problémy, nikdy jí sice neřekli, že jí nepřijali konkrétně kvůli jejímu tetování, ale z důvodu, že našli lepšího kandidáta nebo kandidátku. Práci si našla, ale je omezená tím, že musí do práce nosit neustálé obleční, které má dlouhý rukáv, aby tetování nevykukovalo. 15. Myslíte si, že je vhodné, aby měl například lékař výrazné tetování na viditelných místech těla? • Asi ne. 16. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Ano. 17. Kde jste se nechal potetovat? Kdo Vás tetoval (sám/někdo jiný), podle čeho jste si vybral svého tatéra? • Tatéra jsem si vybral na doporučení mé přítelkyně, ten člověk opravdu ví co dělá a dělá to skvěle. 18. Kolik jste investoval do Vašeho tetování, respektive pokud máte tetování rozdělané, na kolik Vás pravděpodobně vyjde? • 8 000Kč.

Respondent 12: Ludvík 53, středoškolské s maturitou 1. Kolik máte tetování? • Jedno, další bych si udělat nenechal. Je to blbý, když to řekne chlap, ale samotný proces tetování byl pro mě až hororový zážitek. Měl jsem při tetování hrozné bolesti a pak následovaly i problémy s hojením. 2. Kdy jste se nechal tetovat poprvé? Co Vás k tomu vedlo? • Asi před deseti lety, šlo o hec. 3. Jaký měli na vaše tetování názor rodiče? • U mě by se spíš hodila otázka „Co na to říkaly Vaše děti“. Rodiče na to nereagovali nijak, ale moje děti si myslely, že jsem se zbláznil, že tetování je jen pro mladé. 4. Jak dlouho jste se rozhodoval, že se necháte potetovat? Rozmlouval Vám to někdo? • S kolegy jsme se o tom jednoho večera bavili u piva a týden na to jsem už měl tetování. 5. Jsou na viditelných místech? • Tetování mám na rameni, je docela dost vidět. 6. Jsou to rozsáhlá nebo malá tetování? Jaká je podle Vás přijatelná velikost tetování? • Ano, moje tetování je rozsáhlé. 7. Vaše tetování je barevné nebo černobílé? • Černobílé. 8. Co pro Vás představuje tetování? (forma umění, sebeidentifikce, modní doplněk, zkrášlení těla) • Nechal jsem si vytetovat orla. Tetování je opravdu povedené, ještě aby nebylo, když se mi tam tatér rejdil jehlou přes deset hodin. Představuje pro mě obraz, který nosím neustále sebou. 9. Považujete tetování za prostředek k sebevyjádření? • Určitě, někdy si přivlastňuju rysy orla – jako jeho bystrost a nadhled. 10. Jak Vás vnímá okolí? Setkal jste se někdy s negativním/ pozitivním ohlasem na Vaše tetování? • Jako blázna, kterej si nechal na starý kolena vytetovat ptáka na rameno. Ne dělám si srandu, okolí mě nebere nijak jinak. Obdivují kvalitu vytetovaného ptáka. 11. Jak na Vás reagovali při pracovním pohovoru? • Práci jsem již měl před tetováním. 12. Myslíte si, že jste kvůli Vašemu tetování výraznější? • To si nemyslím, dnR má tetování každý druhý. 13. Uvažoval jste někdy o odstranění tetování? (ano, ne, ano ale rozmyslel jsem si to) Litujete, že jste si některé tetování nechal udělat? • Nikdy! Stálo mě to hodně energie a docela dost peněz. 14. Setkal jste se nebo si myslíte, že tetování má omezené možnosti při hledání zaměstnání? • Nesetkal, ale podle mého osobního názoru se to na určité pozice prostě nehodí. 15. Myslíte si, že je vhodné, aby měl například lékař výrazné tetování na viditelných místech těla? • Změnil bych lékaře. Do zdravotnictví to podle mě nepatří ani omylem. 16. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Ano. 17. Kde jste se nechal potetovat? Kdo Vás tetoval (sám/někdo jiný), podle čeho jste si vybral svého tatéra? • V salónu. Tatéra jsem si vybral podle fotek prací, které měl v katalogu. 18. Kolik jste investoval do Vašeho tetování, respektive pokud máte tetování rozdělané, na kolik Vás pravděpodobně vyjde? • 8 000Kč.

Respondent 13: Lenka 32, středoškolské s maturitou 1. Kolik máte tetování? • Záleží, jak se na to díváte. Mám jedno tetování, které je rozdělené na pravou a levou stranu, ale dohromady tvoří celek. 2. Kdy jste se nechal tetovat poprvé? Co Vás k tomu vedlo? • Nechala jsem se tetovat ve 20 letech. Tetování se mi vždycky líbilo, a chtěla jsem si nechat vytetovat nějaký kousek ze sebe, co mě vystihuje. 3. Jaký měli na vaše tetování názor rodiče? • Rodiče nebylo zrovna pro, ale jelikož jsem byla už plnoletá, tak jsem se mohla rozhodnout sama bez jejich souhlasu. Myslím, že jsem jim to ani neřekla, že se jdu nechat tetovat. 4. Jak dlouho jste se rozhodoval, že se necháte potetovat? Rozmlouval Vám to někdo? • Rozhodovala jsem se už v 17 letech, ale tehdy byl potřeba souhlas rodičů. Nemohla jsem se pořád rozhodnout, zda do toho jít nebo ne. Poté co jsem viděla návrh svého tetování, které bylo vytvořeno speciálně pro mě, bylo to jasné a šla jsem do toho. Nikdo mi to nerozmlouval, sice pár lidem se to nezamlouvalo, ale každého věc. Naopak ze strany kamarádů jsem měla podporu. 5. Jsou na viditelných místech? • Nejsou. Pouze když jsem v plavkách. Tetování mám na podbřišku, kde není skoro vidět. Je to takové malé tajemství. 6. Jsou to rozsáhlá nebo malá tetování? Jaká je podle Vás přijatelná velikost tetování? • Jedná se o menší tetování. Já osobně nemám stanovenou míru, kdy je tetování ještě přijatelné a kdy není. Podle mě by tetování nemělo být přehnané a splácáno všechno možné dohromady. Rozhodně bych si nenechala potetovat celé tělo, ale je to každého věc a názor vkusu. 7. Vaše tetování je barevné nebo černobílé? • Černobílé 8. Co pro Vás představuje tetování? (forma umění, sebeidentifikce, modní doplněk, zkrášlení těla) • Tetování vnímám jako prostředek sebevyjádření a zároveň jako módní doplněk. Je pravda, že se to dá nazvat i uměním, protože co tatéři dokáží vymyslet a vytetovat je neuvěřitelné. 9. Považujete tetování za prostředek k sebevyjádření? • Určitě ano. 10. Jak Vás vnímá okolí? Setkal jste se někdy s negativním/ pozitivním ohlasem na Vaše tetování? • Myslím, že mě okolí vnímá úplně stejně, jako když jsem tetování neměla. Nejspíš je to tím, že není ani vidět. Zatím jsem zaznamenala jen pozitivní ohlasy. Tetování se zatím líbilo každému, kdo ho viděl, dokonce i rodičům, kteří byli proti. 11. Jak na Vás reagovali při pracovním pohovoru? • Úplně normálně. 12. Myslíte si, že jste kvůli Vašemu tetování výraznější? • Ani bych neřekla. U moře to určitě upoutá pozornost, ale není to nic tak velkého a neobvyklého, kvůli čemu bych byla výraznější než ostatní. 13. Uvažoval jste někdy o odstranění tetování? (ano, ne, ano ale rozmyslel jsem si to) Litujete, že jste si některé tetování nechal udělat? • Rozhodně nelituji a o odstranění jsem nikdy neuvažovala. Když se člověk nechá tetovat s rozmyslem, tak nad takovou věcí ani nepřemýšlí. Pokud se jedná jen o rozmar a hec, tak věřím, že spousta lidí toho lituje a raději by si tetování nechala odstranit. 14. Setkal jste se nebo si myslíte, že tetování má omezené možnosti při hledání zaměstnání? • I když většina lidí tvrdí, že to nehraje žádnou roli, tak si myslím pravý opak. Hodně lidí dá na první dojem a zevnějšek člověka než ho stačí poznat, a takové viditelné tetování by mohlo být překážkou. Takže ano, myslím si, že člověk výrazně potetovaný má určitě omezenější možnosti při hledání práce. 15. Myslíte si, že je vhodné, aby měl například lékař výrazné tetování na viditelných místech těla? • Myslela bych si své. Rozhodně to nepůsobí dobře a přesvědčivě, když se lékař nechá tetovat i přes to, když se všude píše, jak tetování může být nebezpečné a způsobovat zdravotní problémy. Lidé starší generace by s tím mohli mít problém a doktor by mohl lehce ztratit jejich důvěru. 16. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Nemám. 17. Kde jste se nechal potetovat? Kdo Vás tetoval (sám/někdo jiný), podle čeho jste si vybral svého tatéra? • Tetování jsem si nechala udělat v doporučené salónu od kamarádky, která se tam nechala také tetovat. Bylo to předem ověřené, tak jsem se nemusela ničeho bát. 18. Kolik jste investoval do Vašeho tetování, respektive pokud máte tetování rozdělané, na kolik Vás pravděpodobně vyjde? • Tetování mě vyšlo na 1200 Kč.

Respondent 14: Dominika 35, středoškolské s maturitou 1. Kolik máte tetování? • Mám dvě tetování 2. Kdy jste se nechal tetovat poprvé? Co Vás k tomu vedlo? • První tetování jsem si nechala udělat v 18 letech a další jsem si nechala dělat o dva roky později. První tetování byl spíš takový impuls, kdy se objevovalo hodně v mém okolí a přišlo mi to jako dobrý nápad si také jedno pořídit. Druhé tetování mám z pobytu v zahraničí 3. Jaký měli na vaše tetování názor rodiče? • Ze strany otce žádné velké emoce nebyli, ale moje mamka s tetováním tehdy s tetováním hodně nesouhlasila a dodnes na něj má spíše negativní názor. Říká,že ho nijak neodsuzuje a ani lidi co ho mají, ale že jí se prostě nelíbí. 4. Jak dlouho jste se rozhodoval, že se necháte potetovat? Rozmlouval Vám to někdo? • Ještě než jsem byla tetovaná, tak jsem s touto myšlenkou nechat se tetovat, pohrávala zhruba od svých 16 let. Avšak jen zmínka doma před mamkou, že se mi líbí tetování a že bych se nechala tetovat vyvolávala rozproje. Mamka mi ho vždy rozmlouvala. Mý přátele mi toto rozhodnutí nijak nerozmlouvali. 5. Jsou na viditelných místech? • Obě mé tetování jsou v každodenním životě pro okolí na ne viditelných místech. Jedno mám uprostřed zad a druhý na nártu pravé nohy. 6. Jsou to rozsáhlá nebo malá tetování? Jaká je podle Vás přijatelná velikost tetování? • Velikost asi záleží na každém jedinci, který se nechává tetovat. Mně se osobně nelíbí tetování, která jsou přes celá záda či po celé paži. Já mám pouze malá tetování. 7. Vaše tetování je barevné nebo černobílé? • Jedno černé a druhé barevné. 8. Co pro Vás představuje tetování? (forma umění, sebeidentifikce, modní doplněk, zkrášlení těla) • To první tetování, byl spíše vzdor a také i dost možná ovlivnění z mého okolí, kdy se pár mých přátel také nechalo tetovat. Druhé tetování mám ze zahraničního pobytu, kdy jsem rok pracovala v Anglii jako Au-pair. Připomíná mi tuto zkušenost a příjemné chvíle, které jsem tam prožila. 9. Považujete tetování za prostředek k sebevyjádření? • Určitě považuji tetování jako prostředek k vyjádření sebe sama. 10. Jak Vás vnímá okolí? Setkal jste se někdy s negativním/ pozitivním ohlasem na Vaše tetování? • S negativním ohlasem jsem se setkala určitě doma, ale jinak v mém okolí, nikdo na mé tetování negativní názor nemá a pro spolupracovníky či cizí lidi jsou má tetování neviditelná tudíž není šance, aby na ně nějakým způsobem reagovali. 11. Jak na Vás reagovali při pracovním pohovoru? • Pracovní pohovor proběhl bez dotazu na tetování a vzhledem k tomu,že si jich člověk na první pohled nevšimne nemá ani možnost reagovat. 12. Myslíte si, že jste kvůli Vašemu tetování výraznější? • Nemyslím si,že bych byla nějak výraznější. 13. Uvažoval jste někdy o odstranění tetování? (ano, ne, ano ale rozmyslel jsem si to) Litujete, že jste si některé tetování nechal udělat? • Určitě toho nelituji a ani nepřemýšlím o odstranění. Jsou už mojí součástí. 14. Setkal jste se nebo si myslíte, že tetování má omezené možnosti při hledání zaměstnání? • Myslím si,že viditelné tetování třeba na krku či obličeji může danou osobu znevýhodnit a je pravděpodobné,že na nějaké pozice nebude kvůli tetování vybrán. 15. Myslíte si, že je vhodné, aby měl například lékař výrazné tetování na viditelných místech těla? • Mně osobně by to nevadilo a asi bych s tím neměla problém. Ale je možné, že některým lidem zejména starším by to asi vadit mohlo. 16. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • O historii tetování něco málo vím, ale rozhodně to nemám spojené s těmito skupinami lidí. Myslím si,že tetování v dnešní době je už mnohem dál než bývalo kdysi. 17. Kde jste se nechal potetovat? Kdo Vás tetoval (sám/někdo jiný), podle čeho jste si vybral svého tatéra? • První tetování jsem si nechala dělat u známého mého spolužáka ze střední, takže to bylo na doporučení. Dalšího tatéra jsem si zvolila podle návrhu a sympatii. Obešla jsem více studii a práce tohoto tatéra mne zaujala nejvíce. 18. Kolik jste investoval do Vašeho tetování, respektive pokud máte tetování rozdělané, na kolik Vás pravděpodobně vyjde? • No už si to moc nepamatuji, ale dohromady mě asi vyšla tak na 13 000 Kč.

Respondent 15: Martina 53, středoškolské s maturitou 1. Kolik máte tetování? • Pouze jedno 2. Kdy jste se nechal tetovat poprvé? Co Vás k tomu vedlo? • Nechala jsem se tetovat zhruba asi ve 35 letech. Ani nevím co mě k tomu vedlo. Chtěla jsem vypadat dobře a cítit se dobře a tetování v té době začínalo být velmi populární. 3. Jaký měli na vaše tetování názor rodiče? • No rodiče :) o tom dlouho netušili, dozvěděli se to jednou v létě. Myslím,že mi řekli, že jsem se na starý kolena zbláznila. 4. Jak dlouho jste se rozhodoval, že se necháte potetovat? Rozmlouval Vám to někdo? • Přemýšlela jsem o tom asi půl roku a nikdo mi to nerozmlouval, jelikož jsem to nikomu neřekla. 5. Jsou na viditelných místech? • Mám vytetovaného motýla na lopatce. Takže bych řekla, že je tetování viditelné pouze v létě . 6. Jsou to rozsáhlá nebo malá tetování? Jaká je podle Vás přijatelná velikost tetování? • Je to menší tetování. Myslím si,že je lepší menší tetování, nerozumím lidem, který jsou potetovaní celý. 7. Vaše tetování je barevné nebo černobílé? • Lehce barevné s černým základem 8. Co pro Vás představuje tetování? (forma umění, sebeidentifikce, modní doplněk, zkrášlení těla) • Teď je to pro mě vzpomínka na mládí. Dříve jsem si díky němu připadala zajímavější a atraktivnější. 9. Považujete tetování za prostředek k sebevyjádření? • Nemyslím si, že bych tímto tetováním něco vyjadřovala. Prostě se mi líbilo. 10. Jak Vás vnímá okolí? Setkal jste se někdy s negativním/ pozitivním ohlasem na Vaše tetování? • Spíše se mne ptají třeba známí nebo nový lidé co potkám, od kdy ho mám a tak. Ale s žádnou negativní reakcí jsem se nesetkala. 11. Jak na Vás reagovali při pracovním pohovoru? • Při pracovním pohovoru o mém tetování nikdo nevěděl. Ani jsem na něj nebyla dotazována. 12. Myslíte si, že jste kvůli Vašemu tetování výraznější? • Ano, kdysi jsem se tak cítila, ale teď v mém věku už tolik ne. 13. Uvažoval jste někdy o odstranění tetování? (ano, ne, ano ale rozmyslel jsem si to) Litujete, že jste si některé tetování nechal udělat? • Nelituju toho a neodstraňovala bych ho. 14. Setkal jste se nebo si myslíte, že tetování má omezené možnosti při hledání zaměstnání? • Nesetkala jsem se s žádným omezením v oblasti práce a zaměstnanosti. A nemyslím si,že by mne nějak moje tetování omezovalo. 15. Myslíte si, že je vhodné, aby měl například lékař výrazné tetování na viditelných místech těla? • Myslím,že to není nevhodné, ale asi dost záleží co bude mít vytetované. 16. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • V době když jsem byla ještě náctiletá, tak tetování skutečně měli jen kriminálníci a námořníci. A v té době jsem si tetování skutečně spojovala jen s touto skupinou. Ale dnR, když vidím potetovaného člověka, tak si ho hned nespojuji s kriminálníkem. 17. Kde jste se nechal potetovat? Kdo Vás tetoval (sám/někdo jiný), podle čeho jste si vybral svého tatéra? • Nechala jsem se tetovat v zahraničí, kde jsme byli s manželem na dovolené. Tatéra nám doporučili místní. Zašla jsem tam a nechala si nakreslit návrh tetování. Ten se mi líbil a tak jsem se s ním domluvila na další den, že to provedeme. 18. Kolik jste investoval do Vašeho tetování, respektive pokud máte tetování rozdělané, na kolik Vás pravděpodobně vyjde? • V přepočtu to vyšlo asi na 8 000 kč.

Strukturované rozhovory s nepotetovanými respondenty

Respondent 1: Tomáš 32, vysokoškolské 1. Uvažoval jste někdy o tetování nebo ho plánujete do budoucna? Případně co Vás od toho odradilo? • O tetování jsem přemýšlel, když jsem byl pubertě. Dnes jsem rád, že jsem tetovat nenechal. Na hodně věcí jsem změnil až radikálně názor. 2. Co si myslíte o tetování? • Tetování mi nevadí, tedy pokud je vkusné a nepůsobí vulgárně nebo pohoršlivě. 3. Jak vnímáte tetování? Líbí se mi – nelíbí se mi – nevnímám ho • Některá tetování, co jsem měl štěstí vidět, jsou velice pěkná a hraničí až s uměním. 4. Jak na Vás působí lidé s tetováním na viditelném místě? • Vadí mi, pokud mají lidé potetované prsty na rukou, hlavu, obličej nebo krk. 5. Považujete za přijatelné tetování v zaměstnání na viditelných místech? • Asi podle toho, o jaké zaměstnání jde. Pokud pracujete v tetovacím salonu, je až nepředstavitelné, že byste žádné tetování neměl. Na druhou stranu kdybych musel něco konzultovat například s právníkem, který by byl potetovaný od hlavy až k patě, ztratil bych v něho důvěru. 6. Znáte některé lidi, kteří mají tetování? Máte na ně v tomto ohledu jiný názor než na lidi, kteří tetování nemají? • Ano, v mém okolí je jich relativně hodně. Myslím si, že názor na ně nijak extremně odlišný nemám, ale kdybych je měl srovnat, tak bych řekl, že s lidmi, kteří mají tetování, jsou více zábavní a odvázanější. 7. Myslíte si, že člověk s tetováním má omezené možnosti při hledání vhodné práce? • To záleží asi podle toho, jaké tetování a kde má. 8. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Ano, nejvíce mi vadí, když mají lidé potetovaný obličej slzami, nebo klouby u prstů. 9. Co podle Vás vede lidi k tomu, aby se nechali tetovat? (Módní vlna, sebevyjádření…) • Asi potřeba se nějak odlišit. 10. Myslíte si, že mají sklon k tetování spíše lidi z nižších tříd? • Není tetování jako tetování. Znám lidi, kteří za svoje tetování nechali už desetitisíce, ale taky podle toho tetování vypadá. A pak jsou tetování bez nápadu a bez kvality. 11. Myslíte si, že zvolený motiv tetování vyjadřuje určitou úroveň vzdělání potetovaného člověka? • Určitě. Tetování může být z katalogu, nebo může mít třeba nějaký podtext. 12. Máte předsudky o lidech s tetování na seriozních postech? (doktor, právník, politik) • Neřekl bych přímo předsudky, ale na nějaké posty není tetování prostě vhodné.

Respondent 2: Martina 24, vyšší odborné 1. Uvažoval jste někdy o tetování nebo ho plánujete do budoucna? Případně co Vás od toho odradilo? • O tetování uvažuji už několik let, ale stále jsem se nedokázala rozhoupat. Je to pro mě velké rozhodnutí, které nejde nijak vrátit zpátky. 2. Co si myslíte o tetování? • Tetování se mi všeobecně líbí, ale samozřejmě tetování je umění, které se msuí umět. Kdybych se nechávala tetovat, nechala bych se tetovat pouze v renomovaném salonu, kde přísně dbají na hygienické postupy práce. 3. Jak vnímáte tetování? Líbí se mi – nelíbí se mi – nevnímám ho • Pozitivně. 4. Jak na Vás působí lidé s tetováním na viditelném místě? • Nejde pouze o tetování, ale o celou vizáž a vzhled člověka. Tetování podle mě jen podtrhne charakter člověka. 5. Považujete za přijatelné tetování v zaměstnání na viditelných místech? • Na prstech u rukou nebo obličeji mi to přijde nepřijatelné. Tedy pokud dotyčný nepracuje třeba někde na výkopech nebo na stavbě. 6. Znáte některé lidi, kteří mají tetování? Máte na ně v tomto ohledu jiný názor než na lidi, kteří tetování nemají? • Ano, je to tak půl na půl. Polovina tetovaných, polovina netetovaných. Lidé s tetováním jsou podle mě sociálně přístupnější než lidé bez tetování. 7. Myslíte si, že člověk s tetováním má omezené možnosti při hledání vhodné práce? • Pokud je tetování na blbém místě tak rozhodně. Starší lidé nebo lidé ve věku mých rodičů, což znamená 50 a víc, mají hrozné předsudky vůči tetování. Proto si myslím, že i výběrové komise, které provádějí nábory zaměstnanců si na takové uchazeče dávají pozor. Takový zaměstnanec, byt vzdělaný a všechno, by mohl mít negativní dopad na chod a vnímání celé firmy. 8. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Tetování jako takové ne, ale samozřejmě když vidím rozpyté tetování kotvy na předloktí nějaké pochybné existence, vybaví se mi spojení s kriminalitou. 9. Co podle Vás vede lidi k tomu, aby se nechali tetovat? (Módní vlna, sebevyjádření…) • Každý má k tomu asi jiné důvody, ale pokud bych se nechala tetovat já, tak bych tím chtěla určitě něco říct, vyjádřit se apod. 10. Myslíte si, že mají sklon k tetování spíše lidi z nižších tříd? • Myslím, že asi ano. 11. Myslíte si, že zvolený motiv tetování vyjadřuje určitou úroveň vzdělání potetovaného člověka? • Ano. Jednoduchá tribalová tetování, nápisy či různé svastiky apod. jsou podle mého názoru jasným důkazem nedostatečného vzdělání jedince, který má takovéto tetování. 12. Máte předsudky o lidech s tetování na seriozních postech? (doktor, právník, politik) • Těžko se mi to přiznává, ale ano. Myslím si, že takovýto člověk není brán asi dostatečně vážně a nedokáže si vybudovat dostatečnou míru respektu.

Respondent 3: Zuzana 50, středoškolské s maturitou 1. Uvažoval jste někdy o tetování nebo ho plánujete do budoucna? Případně co Vás od toho odradilo? • Neuvažovala jsem o tetování ani ho neplánuji do budoucna. 2. Co si myslíte o tetování? • Líbí se mi jen drobná tetování se zajímavým motivem a pouze na některých částech těla. 3. Jak vnímáte tetování? Líbí se mi – nelíbí se mi – nevnímám ho • Některá se mi líbí. 4. Jak na Vás působí lidé s tetováním na viditelném místě? • Osobně nikoho takového neznám. Když takové lidi potkám například v tramvaji, tak záleží na celkové vizáži a chování člověka. Tetování je u měn až na druhém místě. 5. Považujete za přijatelné tetování v zaměstnání na viditelných místech? • Záleží na druhu zaměstnání, vadilo by to ve veřejných institucích a ve zdravotnictví, recepci apod. 6. Znáte některé lidi, kteří mají tetování? Máte na ně v tomto ohledu jiný názor než na lidi, kteří tetování nemají? • Žádného takového člověka nemám. 7. Myslíte si, že člověk s tetováním má omezené možnosti při hledání vhodné práce? • Ano. Záleží na tom, jaký druh profese hledá. 8. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Ano, určitě tam tuto spojitost vidím. Když vidím jednoduché a špatně vyvedené tetování, tak mám předsudky vůči takové osobě. 9. Co podle Vás vede lidi k tomu, aby se nechali tetovat? (Módní vlna, sebevyjádření…) • Chtějí být vyjímeční, odlišní, chtějí na sebe upozornit, chtějí mít obrazy na svém těle… 10. Myslíte si, že mají sklon k tetování spíše lidi z nižších tříd? • Vzhledem, že osobně žádné takové lidi neznám, tak nemůžu soudit, z jakých vrstev tyto lidi pocházejí. 11. Myslíte si, že zvolený motiv tetování vyjadřuje určitou úroveň vzdělání potetovaného člověka? • Částečně. Z části si myslím, jaký má tetovaný člověk umělecké cítění a podle povahy člověka. 12. Máte předsudky o lidech s tetování na seriozních postech? (doktor, právník, politik) • Z části mi to vadí, ale nepřikládám tomu takový důraz.

Respondent 4: Viktor 51, středoškolské s maturitou 1. Uvažoval jste někdy o tetování nebo ho plánujete do budoucna? Případně co Vás od toho odradilo? • Neplánuju. Byl bych moc přitažlivý. 2. Co si myslíte o tetování? • Je to hrůza. Myslím si, že lidi co nechávají tetovat si tím dodávají sebevědomí. 3. Jak vnímáte tetování? Líbí se mi – nelíbí se mi – nevnímám ho • Nelíbí se mi. 4. Jak na Vás působí lidé s tetováním na viditelném místě? • Odpuzují mě, působí na mě nedůvěryhodně. 5. Považujete za přijatelné tetování v zaměstnání na viditelných místech? • Nepovažuji, prostě se mi to nelíbí. 6. Znáte některé lidi, kteří mají tetování? Máte na ně v tomto ohledu jiný názor než na lidi, kteří tetování nemají? • Neznám, podle mě mají tetování pouze kriminální a pofiderní živly. 7. Myslíte si, že člověk s tetováním má omezené možnosti při hledání vhodné práce? • Určitě, na druhou stranu výkopy může dělat každý. 8. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Rozhodně, podle mě tenhle trend přetrvává. 9. Co podle Vás vede lidi k tomu, aby se nechali tetovat? (Módní vlna, sebevyjádření…) • Asi móda nebo kriminál. 10. Myslíte si, že mají sklon k tetování spíše lidi z nižších tříd? • To nemůžu posoudit. 11. Myslíte si, že zvolený motiv tetování vyjadřuje určitou úroveň vzdělání potetovaného člověka? • Podle mě, se žádný inteligentní člověk tetovat nenechá. 12. Máte předsudky o lidech s tetování na seriozních postech? (doktor, právník, politik) • Rozhodně, lidé s tetováním nemají na takových místech co dělat.

Respondent 5: Michal 24, vysokoškolské 1. Uvažoval jste někdy o tetování nebo ho plánujete do budoucna? Případně co Vás od toho odradilo? • O tetování jsem nikdy neuvažoval, přišlo mi to jako zbytečnost. Nemám potřebu si něco malovat po těle. Do budoucna ho ani neplánuji. 2. Co si myslíte o tetování? • Určitě nic špatného. Myslím si, že je to způsob lidí vyjádřit svůj postoj k životu, či vyjádřit své určité myšlenky. U některých slečen je tetování rajcovní. 3. Jak vnímáte tetování? Líbí se mi – nelíbí se mi – nevnímám ho • Jak které. Tetování by mělo být vkusné. Rozhodně nemám rád přeplácanost. Přesto, že tetování nemám ani ho neplánuji, tak se mi líbí jak černé tak barevné. 4. Jak na Vás působí lidé s tetováním na viditelném místě? • Nijak zvlášť. Působí na mě jako každý jiný člověk. 5. Považujete za přijatelné tetování v zaměstnání na viditelných místech? • Člověk by neměl soudit jiné lidi dle tetování, takže dle racionálního pohledu mi to přijde akceptovatelné. Bohužel mnoho lidí (jak lidí co zaměstnance vybírají) tak i lidí co za zaměstnaným chodí (klienti) to nemusí vnímat zvlášť dobře. Osobně mi to nevadí. 6. Znáte některé lidi, kteří mají tetování? Máte na ně v tomto ohledu jiný názor než na lidi, kteří tetování nemají? • Ano znám mnoho lidí s tetování a rozhodně na ně nemám jiný názor. 7. Myslíte si, že člověk s tetováním má omezené možnosti při hledání vhodné práce? • I když vím, že já takový nebudu při výběru zaměstnance, tak jsem si jistý, že většina lidí při výběru zaměstnance na to přihlíží. Mnoho lidí dává na první dojem, proto si myslím, že viditelné tetování může ovlivňovat názor a rozhodnutí druhých při hledání práce. Takže ano, myslím si, že mají o něco těžší a omezené možnosti. 8. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • V podstatě ne. Možná jen u některých ze speciálních tvarů a ornamentů, jako je např. kotva, kterou mám spojenou s námořníky, či slzičky na tváři specifické pro vrahy. 9. Co podle Vás vede lidi k tomu, aby se nechali tetovat? (Módní vlna, sebevyjádření…) • Může to být více důvodů např. vyjádření sama sebe, nebo jejich tetování bylo pouze úletem. Pro někoho je tetování určitý módní trend či frajeřina. 10. Myslíte si, že mají sklon k tetování spíše lidi z nižších tříd? • Ne nemyslím si, je to dle mých zkušeností tak 50:50. 11. Myslíte si, že zvolený motiv tetování vyjadřuje určitou úroveň vzdělání potetovaného člověka? • Nemyslím si. „Inteligence,, získaná školou není to stejné, jako inteligence lidská. 12. Máte předsudky o lidech s tetování na seriozních postech? (doktor, právník, politik) • Ne

Respondent 6: Daniela 18, základní 1. Uvažoval jste někdy o tetování nebo ho plánujete do budoucna? Případně co Vás od toho odradilo? • Ano uvažovala jsem o tetování, ale jsem nerozhodná, co si nechat natetovat a odrazuje mě to, že už to nikdy nesundám. 2. Co si myslíte o tetování? • Je to dobrý způsob pro vyjádření sám sebe, něčeho co mě vystihuje, co je se mnou spojeno. 3. Jak vnímáte tetování? • Líbí se mi (v rozumné míře) 4. Jak na Vás působí lidé s tetováním na viditelném místě? • Nevadí mi to, pokud nejsou potetovaní od hlavy až k patě 5. Považujete za přijatelné tetování v zaměstnání na viditelných místech? • Pokud to není nic vulgárního, tak bych v tom neviděla problém (i když uznávám, že to firmy mohou považovat za mínus) 6. Znáte některé lidi, kteří mají tetování? Máte na ně v tomto ohledu jiný názor než na lidi, kteří tetování nemají? • Ano znám lidi s tetováním ale můj názor na ně to nemění 7. Myslíte si, že člověk s tetováním má omezené možnosti při hledání vhodné práce? • S velkým tetováním na viditelném místě nejspíše ano. Záleží na tom v jaké oblasti potetovaný člověk hledá práci. 8. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • O této skutečnosti vím, ale přijde mi, že už se to s tím tolik nespojuje a bere se to spíše jako záležitost módy. 9. Co podle Vás vede lidi k tomu, aby se nechali tetovat? (Módní vlna, sebevyjádření…) • Určitě je to tlak okolí, módní trend, potom sebevyjádření, nebo vzpomínka na někoho, kdo už není mezi námi, něco spojené s naším životem. 10. Myslíte si, že mají sklon k tetování spíše lidi z nižších tříd? • To si nemyslím 11. Myslíte si, že zvolený motiv tetování vyjadřuje určitou úroveň vzdělání potetovaného člověka? • Určitě zvolený motiv tetování vypovídá o osobnosti člověka, o jeho postoji k životu a částečně i o jeho inteligenci. Myslím, že dosažená úroveň vzdělání nemá na volbu motivu tolik vliv, jako osobnost sama či okolí, ve kterém se člověk pohybuje. Myslím si, že zvolený motiv by měl být nadčasový, protože komiksová postavička, která na 16 leté dívce vypadá adekvátně, nebude vypadat stejně tak dobře např. ve 30. 12. Máte předsudky o lidech s tetování na seriozních postech? (doktor, právník, politik) • Podle mě to není důvod k předsudkům.

Respondent 7: Květoslava 49, střední odborné s maturitou 1. Uvažoval jste někdy o tetování nebo ho plánujete do budoucna? Případně co Vás od toho odradilo? • Neuvažovala jsem o něm, neboť v dřívější době tetování nebylo moderní. Dnes mne již odrazuje můj věk. 2. Co si myslíte o tetování? • Je to každého osobní věc. Tetování se mi líbí, pokud je decentního rázu a má hlubší význam. 3. Jak vnímáte tetování? • Nijak zvlášť ho nevnímám. 4. Jak na Vás působí lidé s tetováním na viditelném místě? • Pokud je malého rozsahu, nevadí mi a působí na mě normálně. Nijak zvlášť si ho nevšímám. Ovšem pokud se jedná o větší tetování např. barevné přes celou ruku či záda, tak se nad tím pozastavím a říkám si, proč asi se nechali takhle potetovat. 5. Považujete za přijatelné tetování v zaměstnání na viditelných místech? • Záleží na zaměstnání. Na určitých (vyšších) pozicích (např. top management) se to nehodí. 6. Znáte některé lidi, kteří mají tetování? Máte na ně v tomto ohledu jiný názor než na lidi, kteří tetování nemají? • Znám člověka s tetováním, je to můj synovec. A nemám na něj jiný názor jen kvůli tetování. 7. Myslíte si, že člověk s tetováním má omezené možnosti při hledání vhodné práce? • Pokud je tetování velmi viditelné, myslím si, že to může mít vliv. 8. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Ano 9. Co podle Vás vede lidi k tomu, aby se nechali tetovat? • Aby se lišili a vyjádřili svou individualitu. 10. Myslíte si, že mají sklon k tetování spíše lidi z nižších tříd? • Ano 11. Myslíte si, že zvolený motiv tetování vyjadřuje určitou úroveň vzdělání potetovaného člověka? • Ano, určitě v nějaké míře. 12. Máte předsudky o lidech s tetování na seriozních postech? • Spíše ne.

Respondent 8: Petr 45, vysokoškolské 1. Uvažoval jste někdy o tetování nebo ho plánujete do budoucna? Případně co Vás od toho odradilo? • Nikdy jsem o tetování neuvažoval. Za našich dob to nebylo jednak moderní, ani tolik příležitostí jako je dnes. Dnes se s tetováním setkáváte na každém roku a existuje tolik možností. 2. Co si myslíte o tetování? • Tetování mi nevadí, pokud je decentní a má nějaký význam. Rozhodně se mi nelíbí velká a barevná tetování, která mají zajisté pro jedince také určitý význam, ale ne mě působí nehezky. 3. Jak vnímáte tetování? • Nijak zvlášť ho nevnímám. Je to každého názor, ale moc seriózně na mě nepůsobí. Vím o něm a některá decentní jsou i přijatelná, to je vše. 4. Jak na Vás působí lidé s tetováním na viditelném místě? • Záleží, o jaké tetování se jedná. Většinou na mě působí jako každý jiný člověk. U lidí s výrazným viditelných tetování či s tetováním na obličeji si myslím své. Působí na mě, že moc chytrosti nepobral a pochází z nižších tříd. 5. Považujete za přijatelné tetování v zaměstnání na viditelných místech? • Asi bude záležet na pozici a druhu práce, kterou bude tetovaný vykonávat. Určitě na vyšších pozicích, kde se osobně jedná s obchodními partnery, bude tetování klíčový faktor. 6. Znáte některé lidi, kteří mají tetování? Máte na ně v tomto ohledu jiný názor než na lidi, kteří tetování nemají? • Pár lidí s decentním tetováním znám. Můj názor na ně je stejný jako na lidi netetované. Znám je blíž a vím, že se jedná o rozumné lidi. 7. Myslíte si, že člověk s tetováním má omezené možnosti při hledání vhodné práce? • Myslím si, že určitě ano. Ne každý je schopný tetování akceptovat. 8. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Spíše ano. 9. Co podle Vás vede lidi k tomu, aby se nechali tetovat? • Podle mě to, že chtějí nějakým způsobem vyčnívat a určitě i módní trend dnešní doby. 10. Myslíte si, že mají sklon k tetování spíše lidi z nižších tříd? • Asi to bude znít trochu povýšeně, ale z části ano. Mnoho lidí se nechává tetovat bez promyšlení a zvážení důsledků, které sebou může tetování v budoucnu přinést. Proto na mě někteří působí trochu jednodušeji. 11. Myslíte si, že zvolený motiv tetování vyjadřuje určitou úroveň vzdělání potetovaného člověka? • Nevím, jestli přímo úroveň vzdělání, ale úroveň jeho inteligence a postoj k životu ano. 12. Máte předsudky o lidech s tetování na seriozních postech? • Myslím, že to můj názor na ně určitě ovlivní, ať chci nebo ne. Takže z části nejspíš ano.

Respondent 9: MUŽ 57, vyučený 1. Uvažoval jste někdy o tetování nebo ho plánujete do budoucna? Případně co Vás od toho odradilo? • Nikdy jsem o tetování neuvažoval, ani do budoucna neuvažuji kvůli mému věku. Dříve tetovaní byly pouze trestanci. 2. Co si myslíte o tetování? • Nic neobvyklého. Je to každého věc. Mě osobně se nelíbí. 3. Jak vnímáte tetování? • Nijak zvlášť ho nevnímám, je mi to jedno. 4. Jak na Vás působí lidé s tetováním na viditelném místě? • Podle tetování nelze soudit člověka, ale přijde mi to ošklivé a nepřirozené. 5. Považujete za přijatelné tetování v zaměstnání na viditelných místech? • Podle mě by do toho nikdo neměl mluvit, ani zaměstnavatel. Je to každého věc. 6. Znáte některé lidi, kteří mají tetování? Máte na ně v tomto ohledu jiný názor než na lidi, kteří tetování nemají? • Ano pár lidí znám a jiný názor na ně nemám. 7. Myslíte si, že člověk s tetováním má omezené možnosti při hledání vhodné práce? • Myslím si, že ne. 8. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Asi ano. 9. Co podle Vás vede lidi k tomu, aby se nechali tetovat? • Možná touha po svobodě a vyjádření svého postoje a názoru. Chtěli se nejspíš něčím odlišovat. Kdybych tohle chápal možná bych se taky nechal tetovat, kdo ví. 10. Myslíte si, že mají sklon k tetování spíše lidi z nižších tříd? • Ne 11. Myslíte si, že zvolený motiv tetování vyjadřuje určitou úroveň vzdělání potetovaného člověka? • Ne 12. Máte předsudky o lidech s tetování na seriozních postech? • Ne

Respondent 10: ŽENA 55, středoškolské s maturitou 1. Uvažoval jste někdy o tetování nebo ho plánujete do budoucna? Případně co Vás od toho odradilo? • Neuvažovala ani ho neplánuji. Nechci si do těla vpravovat cizí látky. Obávám se toho, že budou z toho akorát problémy, obrázek se rozpije a nebude to hezké. 2. Co si myslíte o tetování? • Myslím si, že se jedná pouze o módní vlnu. Nic víc. 3. Jak vnímáte tetování? • Nijak zvlášť ho nevnímám, protože v dnešní době ho má skoro každý. Myslím si, že je to dnes spíš naopak, že je divný ten, kdo ho nemá. 4. Jak na Vás působí lidé s tetováním na viditelném místě? • Pokud se jedná o malé tetování, tak se mi ještě líbí, ale pokud má např. žena potetované celé nohy, tak mě to odpuzuje. Nebo tetování na krku se mi nelíbí. 5. Považujete za přijatelné tetování v zaměstnání na viditelných místech? • Asi záleží na druhu zaměstnání. Myslím, že je to v určité míře přijatelné. Ale pokud by se mi ve školce starala o děti celá potetovaná ženská, tak by mi to nejspíš vadilo. Měla bych obavy jí své dítě svěřit. Nepůsobí na mě seriózně. 6. Znáte některé lidi, kteří mají tetování? Máte na ně v tomto ohledu jiný názor než na lidi, kteří tetování nemají? • Ano tetované lidi znám. Můj názor na ně se příliš neliší. V případě malého tetování na mě působí jako každý jiný člověk, v případě velkého rozsáhlého tetování si myslím, že tím ukazují svou neohroženost a postoj k životu. Zvyšují si tím sebevědomí. 7. Myslíte si, že člověk s tetováním má omezené možnosti při hledání vhodné práce? • Záleží, na koho narazí při výběrovém řízení. Podle mě omezené možnosti nemají. 8. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Do mých 30 let jsem to s tím spojené měla. V dnešní době to už vidím jinak. Stalo se to spíš módním doplňkem a součástí dnešní společnosti. 9. Co podle Vás vede lidi k tomu, aby se nechali tetovat? • Můžou mít různé důvody. Někdo to má jako ozdobu, další jako projev svého postoje a sebevyjádření. 10. Myslíte si, že mají sklon k tetování spíše lidi z nižších tříd? • Možná ano. 11. Myslíte si, že zvolený motiv tetování vyjadřuje určitou úroveň vzdělání potetovaného člověka? • Těžko říct, nejspíš ano. 12. Máte předsudky o lidech s tetování na seriozních postech? • Předsudky o nich nemám. Ale nesmí to být přehnané, potom to nepůsobí hezky a „čistě“.

Respondent 11: MUŽ 55, středoškolské s maturitou 1. Uvažoval jste někdy o tetování nebo ho plánujete do budoucna? Případně co Vás od toho odradilo? • O tetování jsem nikdy nepřemýšlel. Jakýkoliv zásah a poškozování těla je z mého úhlu pohledu špatný. 2. Co si myslíte o tetování? • Myslím si, že je to zbytečná věc. Je to pouze móda mladých lidí. 3. Jak vnímáte tetování? • Tetování se mi nelíbí a je to nepřirozené. 4. Jak na Vás působí lidé s tetováním na viditelném místě? • Je to jejich věc nijak je neodsuzuji, když se jim to líbí, tak ať se nechají potetovat. 5. Považujete za přijatelné tetování v zaměstnání na viditelných místech? • V dnešní době je to asi normální. Akceptuji to. 6. Znáte některé lidi, kteří mají tetování? Máte na ně v tomto ohledu jiný názor než na lidi, kteří tetování nemají? • Ano znám a nemůžu říct, že bych na ně měl jiný názor či o nich smýšlel záporně. 7. Myslíte si, že člověk s tetováním má omezené možnosti při hledání vhodné práce? • Nevím, sám tetování nemám, ale je možné, že člověk se může setkat s odmítnutím kvůli tetování. 8. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Před lety ano, v dnešní době už je to jiné. 9. Co podle Vás vede lidi k tomu, aby se nechali tetovat? • Asi móda nebo to že se jim to prostě jen líbí. 10. Myslíte si, že mají sklon k tetování spíše lidi z nižších tříd? • Neřekl bych. 11. Myslíte si, že zvolený motiv tetování vyjadřuje určitou úroveň vzdělání potetovaného člověka? • Podle toho se asi úroveň vzdělání určit nedá. Je to blbost. 13. Máte předsudky o lidech s tetování na seriozních postech? • Myslím,že předsudky nemám, spíše mě zajímá co ten člověk říká a jaký má názor.

Respondent 12: ŽENA 55, středoškolské s maturitou 1. Uvažoval jste někdy o tetování nebo ho plánujete do budoucna? Případně co Vás od toho odradilo? • O tetování jsem nikdy neuvažovala. Odradilo mne zejména nebezpečí spojemé s tetováním a to že bych měla v těle cizí věc proti které by se tělo snažilo bojovat. 2. Co si myslíte o tetování? • Nevím, tetování je asi určitá forma umění nebo módy. 3. Jak vnímáte tetování? • Řekla bych, že ho vnímám jako módu, kterou se snaží lidé zvýraznit a odlišit. Být prostě něčím zajímavý. 4. Jak na Vás působí lidé s tetováním na viditelném místě? • No, myslím si o nich, že jsou extravagantní a snaží se zaujmou pozornost ostatních. Možná se snaží i provokovat. 5. Považujete za přijatelné tetování v zaměstnání na viditelných místech? • Já pracuji v bance a tam je tetování na viditelných místech spíše odmítané, takže člověk by se musel nějakým způsobem maskovat. 6. Znáte některé lidi, kteří mají tetování? Máte na ně v tomto ohledu jiný názor než na lidi, kteří tetování nemají? • Žádné tetované osoby neznám, ale myslím si, že bych na ně odlišný názor neměla. 7. Myslíte si, že člověk s tetováním má omezené možnosti při hledání vhodné práce? • Těžko říct, to záleží na mnoha aspektech. Ale výrazně potetovaný člověk na krku by pravděpodobně nebyl vhodný uchazeč na některé pozice. 8. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • V dnešní době asi né. 9. Co podle Vás vede lidi k tomu, aby se nechali tetovat? • Pravděpodobně to, že se jim to líbí. 10. Myslíte si, že mají sklon k tetování spíše lidi z nižších tříd? • Ne 11. Myslíte si, že zvolený motiv tetování vyjadřuje určitou úroveň vzdělání potetovaného člověka? • Ne 13. Máte předsudky o lidech s tetování na seriozních postech? • Nemám, když je člověk šikovný, tak nezáleží na tom jestli má tetování.

Respondent 13: Vítezslav 40, vysokoškolské 1. Uvažoval jste někdy o tetování nebo ho plánujete do budoucna? Případně co Vás od toho odradilo? • Do budoucna o tom určitě neuvažuji. Možná jsem si s touto myšlenkou kdysi pohrával, když mi bylo 15 nebo 16 let, ale nikdy jsem to neuskutečnil. Nevím co mě odradilo, spíše jsem nebyl pevně rozhodnut a poté co jsem byl starší, tak už mi to přišlo jako hloupost. 2. Co si myslíte o tetování? • Tetování nijak neodsuzuji, když někdo chce mít na těle nějaký obrázek je to jeho volba. 3. Jak vnímáte tetování? Líbí se mi – nelíbí se mi – nevnímám ho • Spíše ho nevnímám, ale některé tetování se mi nelíbí. 4. Jak na Vás působí lidé s tetováním na viditelném místě? • Po pravdě řečeno je mi jedno jestli se někdo nechá tetovat. Ale tetování na viditelném místě ve mě vyvolává myšlenky,že daný člověk je pravděpodobně provokatér a že se s ním bude hůře jednat. Možná tam vidím i určitý prvek lajdáctví. 5. Považujete za přijatelné tetování v zaměstnání na viditelných místech? • Asi záleží v jakém druhu zaměstnání. Když jdu do banky, tak by na mě nepůsobil dobře člověk viditelně potetovaný. Nebo když přijdu na meeting do jiné firmy a na recepci by mne vítala potetovaná žena, tak mi to asi trochu ovlivní úsudek o dané firmě. 6. Znáte některé lidi, kteří mají tetování? Máte na ně v tomto ohledu jiný názor než na lidi, kteří tetování nemají? • Ano znám, je to můj kolega z práce a donedávna jsem ani netušil, že nějaké tetování. Tetování není pro ostatní na očích. Nijak jsem na něj názor nezměnil potom co jsem zjistil, že jedno z mládí má. 7. Myslíte si, že člověk s tetováním má omezené možnosti při hledání vhodné práce? • Pokud je významně a viditelně tetovaný, tak určité omezení může mít. 8. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Nevím, asi bych si hned nemyslel, že daný člověk je námořník či kriminální, ale jak už jsem říkal dříve nepůsobí to na mně seriozně. 9. Co podle Vás vede lidi k tomu, aby se nechali tetovat? (Módní vlna, sebevyjádření…) • Myslím si, že hodně mladých lidí dnes má tetování jako modní doplněk nebo proto, že ho mají i kamarádi. 10. Myslíte si, že mají sklon k tetování spíše lidi z nižších tříd? • Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Asi tomu tak není. 11. Myslíte si, že zvolený motiv tetování vyjadřuje určitou úroveň vzdělání potetovaného člověka? • Těžko říct, ale dle mého názoru inteligentní člověk nad tetováním více přemýšlí a třeba i kvůli budoucímu zaměstnání a kariéře se tetovat nenechá. Tím, ale nechci říct,že všichni tetovaní jsou nevzdělaní. 12. Máte předsudky o lidech s tetování na seriozních postech? (doktor, právník, politik) • Nemyslím si,že by viditelně potetovaný právník třeba méně věděl, ale určitě u něj budu mít pochybnosti.

Respondent 14: Jana 21, středoškolské s maturitou 1. Uvažoval jste někdy o tetování nebo ho plánujete do budoucna? Případně co Vás od toho odradilo? • O tetování jsem přemýšlela nejprve v 16 letech. Přemýšlím o něm v takových návalech. V součastnosti nad touto možností také stále přemýšlím, ale nevím zatím co bych si nechala vytetovat a kam tetování umístit. 2. Co si myslíte o tetování? • Tetování je podle mě hezké a dodává lidem na zajímavosti a atraktivnosti. U kluků mi přijde i sexy. 3. Jak vnímáte tetování? Líbí se mi – nelíbí se mi – nevnímám ho • Mě se tetování líbí a asi víc spíš černé, Barevné mi přijdou divné. 4. Jak na Vás působí lidé s tetováním na viditelném místě? • Jak kteří. Záleží co mají vytetované a jak celkově vypadají. Když je někdo potetovaný na obličeji a krku ve starším věku a je neupravený, tak se v jeho přítomnosti příliš dobře necítím. 5. Považujete za přijatelné tetování v zaměstnání na viditelných místech? • Považuju ho za přijatelné u některých profesí, jako pošťák, prodavačka a podobně. 6. Znáte některé lidi, kteří mají tetování? Máte na ně v tomto ohledu jiný názor než na lidi, kteří tetování nemají? • Znám několik lidí co tetování mají a jiný názor na ně oproti lidem, které tetování nemají, nemám. 7. Myslíte si, že člověk s tetováním má omezené možnosti při hledání vhodné práce? • Když má člověk tetování na místech, kde není běžně viditelné, tak si myslím, že žádné problémy při hledání práce nemá. 8. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • U mladého člověka né, ale když potkám třeba bezdomovce, který má vybledlé tetování na rukou či krku, tak si ho s kriminálníkem spojím. 9. Co podle Vás vede lidi k tomu, aby se nechali tetovat? (Módní vlna, sebevyjádření…) • Myslím si, že se to velmi liší mezi lidmi. Mě se tetování líbí a přemýšlím o něm. Možná za to může v dnešní době i do značné míry módnost, ale chtěla bych si nechat vytetovat něco co pro mne bude mít hlubší význam, něco co jsem prožila. 10. Myslíte si, že mají sklon k tetování spíše lidi z nižších tříd? • Možná tomu tak bylo dříve, nevím. Ale v dnešní době si to nemyslím. 11. Myslíte si, že zvolený motiv tetování vyjadřuje určitou úroveň vzdělání potetovaného člověka? • Ne, to si nemyslím. 12. Máte předsudky o lidech s tetování na seriozních postech? (doktor, právník, politik) • Asi ne. Ale pokud by měl člověk reprezentovat, tak asi neočekávám,že by byl od hlavy až k patě tetovaný.

Respondent 15: Ivana 32, vysokoškolské 1. Uvažoval jste někdy o tetování nebo ho plánujete do budoucna? Případně co Vás od toho odradilo? • O tetování neuvažuji a ani jsem neuvažovala. Odradilo mne od toho to, že v budoucnu bych mohla třeba obtížněji nalézt zaměstnání a také jsem se bála i infekce. 2. Co si myslíte o tetování? • Myslím si, že lidé chtějí být zajímavý. Je to jen módní výstřelek. 3. Jak vnímáte tetování? Líbí se mi – nelíbí se mi – nevnímám ho • Asi nemůžu říct,že se mi nelíbí, nějaké kousky jsou pěkné, ale já bych se tetovat nenechala. 4. Jak na Vás působí lidé s tetováním na viditelném místě? • Příjde mi to nevhodné. 5. Považujete za přijatelné tetování v zaměstnání na viditelných místech? • Ano 6. Znáte některé lidi, kteří mají tetování? Máte na ně v tomto ohledu jiný názor než na lidi, kteří tetování nemají? • Nikoho takového neznám. 7. Myslíte si, že člověk s tetováním má omezené možnosti při hledání vhodné práce? • Ano, myslím si že když má člověk tetování na viditelných místech, tak určitě má problém u pozic, kde musí reprezentovat firmu a vypadat slušně. 8. Tetování měli v minulosti především kriminálníci či námořníci. Máte tetování s těmito lidmi spojené? • Asi záleží jako formou a co mají vytetované. Pokud jsou to symboly smrti či negativní věci, tak o nich uvažuju jako o lidech spíše špatných. 9. Co podle Vás vede lidi k tomu, aby se nechali tetovat? (Módní vlna, sebevyjádření…) • Asi móda či vliv okolí. Chtějí být zajímavý. 10. Myslíte si, že mají sklon k tetování spíše lidi z nižších tříd? • To bych asi neřekla, týká se to všech. 11. Myslíte si, že zvolený motiv tetování vyjadřuje určitou úroveň vzdělání potetovaného člověka? • Ne. 12. Máte předsudky o lidech s tetování na seriozních postech? (doktor, právník, politik) • Většinou ani nevím, jestli tetování mají, takže ne.

9 Použité zdroje

  • BURKOŇOVÁ, Pavla. Tetování:historie a současnost. Brno, 2011. Bakalářská práce. Masarykova univerzita.
  • FIKSA, Radek. Tetování. 1. vyd. Žďár nad Sázavou: Sowulo Press, 2005. ISBN 978-80-87525-00-5.
  • GRÓGEROVÁ, Barbora. Psychologie osobnosti tetovaného s důrazem na motivaci. Praha, 1997. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze.
  • HEMINGSON, Vince. Tetování: katalog motivů. Slovart, 2010. ISBN 978-80-7391-403-5.
  • KŘÍŽOVÁ, Dagmar. Tetování a jeho sociálně psychologické aspekty. Praha, 1996. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze.
  • MACHOVÁ, Aneta. Kolik příležitostí má tvář. Brno, 2007. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně.
  • RYCHLÍK, Martin. Tetování,skarifikace a jiné zdobení těla. Nakladatelství lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-780-6.
  • SPINDLER, Konrad. Muž z ledovce. Praha: Mladá fronta, 1998. Kolombus. ISBN 80-204-0704-9.

Internetové zdroje
Počet shlédnutí: 222

1)
RYCHLÍK, Martin. Tetování,skarifikace a jiné zdobení těla. Nakladatelství lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-780-6. str. 10.
2)
VANĚK, Jan. Tetování. AntropoWEBZIN 2005, roč. 2005, č. 1, s. 34-38. Dostupné z: http://antropologie.zcu.cz/media//webzin/AntropoWEBZIN%201_2005.pdf
3)
Johnson, Frankie J. 2007. „TATTOOING: MIND, BODY AND SPIRIT. THE INNER ESSENCE OF THE ART.“ Sociological Viewpoints 23, 45-61. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed January 20, 2014).
4)
TRUEMAN, Tony. Tattoos reduce chances of getting a job, new research says. EurekAlert.org. [online]. EurekAlert.org [cit. 2014-01-25]. Dostupné z: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-09/sp-trc090313.php
5)
MASON, Cara. Women Turned On By Tattooed Men. [online]. Femalefirst.co.uk [cit. 2014-01-25]. Dostupné z: http://www.femalefirst.co.uk/relationships/Tattoos-245101.html
6)
RYCHLÍK, Martin. Tetování,skarifikace a jiné zdobení těla. Nakladatelství lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-780-6. str. 13.
7)
BURKOŇOVÁ, Pavla. Tetování:historie a současnost. Brno, 2011. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. str. 11.
8)
BRANDSTETTER, Michal. Historie tetování. [online]. Tetování1.cz. [cit. 2013-12-15]. Dostupné z: http://www.tetovani1.cz/historie_tetovani/
9)
HEMINGSON, Vince.Tetování: katalog motivů. Slovart, 2010. ISBN 978-80-7391-403-5. str. 68.
10)
BRENSTEIN, Eric F.. Laser Tatto Removal. [online]. NCBI: US National Library of Medicine National Institutes of Health. [cit. 2014-01-25]. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2884836/
11)
HEMINGSON, Vince.Tetování: katalog motivů. Slovart, 2010. ISBN 978-80-7391-403-5. str. 12.
12)
FIKSA, Radek. Tetování. 1. vyd. Žďár nad Sázavou: Sowulo Press, 2005. ISBN 978-80-87525-00-5. str. 14.
13)
SPINDLER, Konrad. Muž z ledovce. Praha: Mladá fronta, 1998. Kolombus. ISBN 80-204-0704-9. str. 13.
14)
HUK, Lukáš. Historie tetování. [online]. Toptetování. [cit. 2013-12-15]. Dostupné z: http://www.toptetovani.cz/historie-tetovani
15)
GRÓGEROVÁ, Barbora. Psychologie osobnosti tetovaného s důrazem na motivaci. Praha, 1997. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. str. 23.
16)
KŘÍŽOVÁ, Dagmar. Tetování a jeho sociálně psychologické aspekty. Praha, 1996. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. str. 15.
17)
MACHOVÁ, Aneta. Kolik příležitostí má tvář. Brno, 2007. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. str 26.
18)
RYCHLÍK, Martin. Tetování,skarifikace a jiné zdobení těla. Nakladatelství lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-780-6. str. 146.
19)
MACHOVÁ, Aneta. Kolik příležitostí má tvář. Brno, 2007. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. str. 28
fenomen_tetovani.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:30) (upraveno mimo DokuWiki)