obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


keltove_v_irsku

KELTOVÉ V IRSKU

Dominik Ceľuch, Lukáš Faměra. Hospodářská a kulturní studia (HKS), 2013.

1. ÚVOD

Keltové v minulosti obývali téměř celou Evropu a jejich kultura ovlivnila i ostatní národy. Je o nich známo mnoho poznatků jak z literatury, tak z archeologických vykopávek. I přes tyto zdroje, je tento národ i v dnešní době stále opředen tajemstvím. Přitahuje jak historiky a jazykové lingvisty, tak i laiky, kteří se zajímají o keltskou kulturu. Tato práce se bude zabývat Kelty, kteří žili na území Irska a jejich vlivu na dnešní irskou kulturu, zejména jazyk.

Zmínky o irském ostrově pochází z roku 8000 př. n. l., ale irská historie se začala psát až s příchodem Keltů, kteří pronikali do Evropy z Pyrenejského poloostrova, kvůli utlačování Římany. Keltská kultura se proslavila především hudbou a tancem. Hudba neodmyslitelně patří k Irsku a dokazují to i jeho dnešní obyvatelé, potomci Keltů, kteří utvářejí kapely hrající na typické keltské nástroje.

Práce je rozdělena na dvě části. V první část se zabývá základními informacemi o Irsku, státními symboly, historií a geografickým vymezením oblastí Gaeltachtu. Jsou v ní dále popsány typické aspekty, které tvoří irskou kulturu, např. hudba, tanec a gastronomie.

Praktická část práce je zaměřena na vlastní výzkum a zodpovězení výzkumné otázky. Tato část se orientuje na to, jak Irové chápou svojí identitu a jak jsou pro ně důležité jejich kořeny a původní jazyk, irská gaelština. Dále zde práce ukazuje, jak vnímají Irové, kteří hovoří irskou gaelštinou (minorita) Iry, kteří na původní jazyk zanevřeli a hovoří pouze angličtinou (majorita), a naopak. Nechybí zde ani názor nezávislé strany na obě dvě skupiny.

2. CÍL PRÁCE

Cílem práce je obeznámení s keltskou kulturou, historií Irska a s jeho základními informacemi. Dále pak odpovědět na výzkumnou otázku Jak se odlišují a co mají společného Irové s keltskou minoritou?

K odpovědi na tuto otázku budou použity rozhovory respondentů na dané podotázky:

• Jaké jsou typické vlastnosti Keltů a Irů?

• Jaké jsou kulturní rozdíly mezi Kelty a Iry?

• Uvědomují si dnešní Irové keltské kořeny?

• Jak se Keltové a Irové ovlivnili navzájem?

Odpovědi jsou uspořádané dle pohledu majority na minoritu, minority na majoritu a nezávislého názoru respondenta mimo území Irska. V závěru je z těchto odpovědí utvořen univerzální obraz zkoumané minority.

3. METODIKA

Při vytváření této práce byla vybrána jak metoda kvantitativní, tak kvalitativní. Kvantitativní metoda byla použita při sběru dat v podobě studia literárních a internetových pramenů týkajících se Irska, irské kultury a obyvatel. Dále pak se tato metoda použila při sběru informací o Keltech a jejich historii a kultuře. Problémem při kvantitativní metodě byla nejasná pravdivost získaných informací. Zejména při studiu keltské kultury se v určitých pramenech vyskytly různé pohledy na danou problematiku. Z tohoto důvodu byly v práci použity pouze informace ověřené z více zdrojů. Kvalitativní metoda výzkumu byla použita v praktické části této seminární práce, a to jako technika sběru dat v podobě polostandardizovaného rozhovoru přes sociální síť Facebook a email. Polostandardizovaný rozhovor je rozhovor, kde jsou předem dané otázky, které je možné doplnit dalšími otázkami pro získání bližšího pohledu k danému tématu. To je také výhoda této techniky sběru dat. Nevýhodou je možné odbíhání od tématu ze strany respondenta, čímž se prodlouží doba rozhovoru. Jelikož byl rozhovor veden přes internet, byly odpovědi spíše stručné a od tématu se neodchýlily.

Průběh terénního výzkumu

Respondenty jsme získali za pomoci našeho kamaráda, který je zná z návštěvy v Irsku. Jedná se o Stevea a Margaret, kteří byli obeznámeni s výzkumem a souhlasili se zodpovězením otázek přes Facebook. Oba dva žijí společně v Dublinu a hovoří anglicky. Komunikace probíhala střídavě s každým zvlášť. Předem se domluvil čas rozhovoru a poté jim byla odeslána otázka. Nevýhodou této techniky byla občasná delší doba čekání na odpověď.Třetím respondentem je Charles, který je také z Dublinu a hovoří jak anglicky, tak irskou gaelštinou. S ním jsme byli seznámení díky Steveovi, jelikož je to jeho známý. S ním probíhala komunikace přes email. Posledním respondentem je Václav z České republiky, který je odborník přes irskou kulturu. S ním jsme byli seznámeni díky příbuzné Lukáše Faměry, která respondenta Václava zná od kamaráda. S ním byla komunikace vedena rovněž přes email. Během výzkumu žádné komplikace nenastaly, pouze občas bylo nutné, při delším času čekání na odpověď, připomenout se a zaslat zprávu.

Tabulka - Přehled respondentů:

Jméno Národnost Bydliště Způsob zkontaktování Pohled
Steve Ir Dublin, Irsko sociální síť Facebook zástupce pohledu majority na minoritu
Margaret Irka Dublin, Irsko sociální síť Facebook zástupce pohledu majority na minoritu
Charles Ir Dublin, Irsko email zástupce pohledu minority na majoritu
Václav Čech Praha, Česká republika email externí pohled

4. LITERÁRNÍ REŠERŠE

J. A. Mauduit 1) v první části své knihy Keltové píše o jejich původu a osobitosti jejich civilizace. Popisuje ji jako civilizaci dobyvačnou, krutou a nekompromisní ke svým nepřátelům, na druhou stranu jako velmi vynalézavou a přizpůsobivou drsnému chladnému podnebí. Dále se zaměřuje na podobu Evropy před příchodem Keltů a na její první rolnický lid. V sedmé kapitole autor popisuje charakter keltského náboženství, kde vysvětluje postavení druidů jako kněžích, kteří ve kmeni měli větší slovo než náčelník. Dále jsou zde vyjmenovány keltské posvátné symboly, mezi nimiž shledává autor nejvíce důležitými symboly boha Cernunna a Trojné bohyně. V posledních částech knihy se zmiňuje o keltském umění a slovesnosti, kterou rozděluje na irský a bretonský cyklus. Autor zde pojednává o Keltech celkově, není nijak zaměřen na Kelty v Irsku.

Kniha Keltové: duchovní děti Evropy, kterou napsali Momo Edel a Bertram Wallrath2) se zaměřuje na Kelty jako společnost, která utvářela historii Evropy. Autoři zde rozdělují keltské kmeny podle toho, na jakém území žily. V Irsku se podle nich nacházely například kmeny Uaithni, Cauci, Erdini a Ulaid.

Další knihou keltské tématiky je kniha Keltové: průvodce pro každého od britského profesora archeologie Barryho Cunliffeho3). Kniha pojednává o územích, kde žili Keltové a o jejich výjezdech za dobýváním Evropy. Autor zde zasazuje původní oblast osídlenou Kelty do dnešního území Švýcarska, jihozápadního Německa a severovýchodní Francie. Z této oblasti se pak Keltové z důvodu přelidnění rozšiřovali dále do Evropy. Zdrojem informací byly tomuto autorovi antické spisy například od Poseidoniuse, Pausaniuse i od Julia Caesara.

V knize Keltové: poklady starobylých civilizací, se Daniele Vitali4) zaměřuje spíše než na keltskou civilizaci, tak na poklady a zbraně, které nám zanechala. Popisuje zde například bronzový kultovní vozík nalezený v Strettwegu v Rakousku. Autor na něm shledává značný vliv řeckého umění a domnívá se, že jeho využití bylo jako obřadní svícen. Dále se zabývá vyobrazeními keltských božstev na nalezených kotlících a jejich způsobem výroby.

Leoš Šatava5) se ve své knize Národnostní menšiny v Evropě: Encyklopedická příručka zmiňuje o irské gaelštině, která má hovorovou a literární tradici již od 5. století n. l. a jako jazyk úřední je ústavou oficiálně potvrzena roku 1922. Šatava zároveň dodává, že i přes tuto skutečnost je obyvatelstvo, které tuto řeč v Irsku užívá, považováno za minoritu.

5. TEORETICKÁ ČÁST

V teoretické části se nacházejí základní údaje o Irsku, kde je popsáno politické zázemí a rozdělení místního obyvatelstva. Následuje stručná historie Irska spojená s původními obyvateli, Kelty. Nastiňuje typické prvky z keltské a irské kultury, umění a gastronomie. Dále se práce zaměřuje čistě na keltské obyvatelstvo, jejich způsob života, řeč, písmo a srovnání keltské a irské slovesnosti.

Základní informace o Irsku

Irsko je republikou, jejímž oficiálním názvem je „Republic of Ireland“. Hlavním městem je Dublin. V Irsku je pluralitní parlamentní demokracie v čele s presidentem. Parlament je rozdělen na dolní („dail“) komoru a horní („seanad“) komoru. Celá republika je rozčleněna do 26 hrabství: Carlow, Cavan, Clare, Cork, Donegal, Dublin, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny, Laois, Leitrim, Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath, Monaghan, Offaly, Roscommon, Sligo, Tipperary, Waterford, Westmeath, Wexford a Wicklow. Státními symboly Irska jsou: - Vlajka – je tvořena třemi svislými pruhy. Zelená barva je barvou irské katolické většiny, oranžová je barva protestantů. Uprostřed je bílá barva, která má znázorňovat potřebný prostor mezi oběma skupinami. - Erb – oficiálním symbolem Irska je harfa, která je vyobrazena i na irském erbu. Je používán vládou Irska a je vyryt na pečeti úřadu prezidenta. - Hymna – Irskou národní hymnou je píseň „Amhrán na bhFiann“ neboli „The Soldier’s song“, pocházející z roku 1907, jejímž autorem je Peader Kearney a melodii složil Patrick Heeney. Oficiálním hymnou se píseň stala roku 1926.6)

Vlajka Irska:7)

Erb Irska: 8)

Obyvatelstvo

Lidé žijící v Irsku nejsou jen Irové, ale také různé menšiny a novodobí imigranti.

Irové mají gaelský původ díky migrantům z Pyrenejského ostrova. Gaelská kultura a jazyky tvoří významnou část národní identity. Národnosti, které žijí v Irsku, jsou Irové, Skotové, Angličané, Velšané a novodobí migranti jako jsou Číňané, Poláci a Litevci. Celkový počet obyvatel Irska je asi 4,2 milionu. Ve spojení s Velkou Británií jsou však Irové bráni pouze jako menšina. Oficiálním jazyky v Irsku jsou irština neboli irská gaelština a angličtina..9)

Léta pod britskou nadvládou způsobila, že v Irsku klesl počet rodilých mluvčích pod sto tisíc. Další ránou pro irskou gaelštinu byly v 19. století vlny migrace, které směřovaly do Ameriky. Díky řadě lingvistů a uvědomělých Irů se podařilo jazyk zachovat a v dnešní době zažívá renesanci. Existuje řada škol, kde se dá jazyk studovat a na mnohých z nich se i danou řečí vyučuje. Tyto školy jsou velmi populární mezi irskou elitou a vlastenci, důkazem tomu jsou dlouhé čekací listy na umístění do škol. Právě z těchto institucí vycházejí generace mladých bilingvních Irů, kteří jsou základním stavebním kamenem pro zachování jazyka.10)

Jelikož irština v Irsku téměř vymizela, snaží se vláda tuto řeč opět „vzkřísit“. Od roku 1926 se utvářejí takzvané Gaeltachty, což v překladu znamená území, kde se hovoří irsky a izolují se na západním pobřeží. Tyto Gaeltachty byli utvořeny na místech, kde lidé stále mluvili irsky a díky tomu zde převažovala irština nad angličtinou. I přes to, že se zakládají školy, kde se učí v irštině a existují irské televizní stanice, irštinou přestává mluvit stále více lidí. V dnešní době se irsky mluvící obyvatelé počítají na pouhé desetitisíce.11)

Mapa Irska s vyznačeným územím Gaeltacht: 12)

Místa vybarvená zeleně - Gaeltacht - území, kde se hovoří irsky

Situace oblastí Gaeltachtu

Komunitní skupiny Gaeltachtu a rozvojové organizace varují, že Gaeltacht oblasti zaniknou, pokud se provede snížení kapitálového financování až o 80 %. Podle návrhu ministerstva financí by se do roku 2016 mělo snížit financování ze 149 miliónů euro na 30 milionů. Podle předsedy výboru Gearoida O Brosnachaina by to byl největší škrt, jaký by kdy ministerstvo udělalo, a který může mít za následek zánik oblastí Gaeltachtu do pěti let. Dále dodal, že tyto škrty jsou v rozporu s vládní strategií podporující budoucnost irského jazyka. „Nemá smysl hovořit o dvacetileté strategii irského jazyka, pokud mají být všechny státní a společenské instituce Gaeltachtu uzavřeny.“ Gaeltacht Co-ops představuje 29 komunitních organizací a rozvojové firmy, které zaměstnávají 140 lidí na plný úvazek a 230 na částečný, jakož i administrativní programy, které dávají práci více než 100 lidem. Výbor vyzývá, aby se zachovalo financování ve výši 95 milionů eur. „Tato úroveň financování je nezbytná pro to, aby ministerstvo, Udaras na Gaeltachta a další Gaeltacht organizace byli v pozici, kdy mohou svou práci vykonávat efektivně,“ uvedl O Brosnachain. Mluvčí ministerstva záležitostí Gaeltachtu řekla, že 30 miliónů euro odpovídá přibližně celkovému kapitálu, který má ministerstvo k dispozici. Tato částka však není přímo určena na rozvoj Gaeltacht oblastí, nýbrž je vynaložena na další programy ministerstva.13)

Historie Irska

Irsko má velmi bohatou historii, která začíná právě keltským národem, o kterém můžeme nalézt zmínky už v roce 8000 př. n. l., ale irská historie se začala psát až v roce 300 př. n. l., kdy se národ Keltů dostal na ostrov.

První zmínky o osídlení ostrova pochází již z roku 8000 př. n. l. Keltové se do Irska dostali až roku 300 př. n. l. a dali Irsku dnešní kulturní ráz. Ze začátku byli Keltové rozděleni do několika samostatných kmenů, ale postupem času se začali spojovat a vzniklo tak 5 klanových svazů. Okupace Británie římským vojskem se keltských kmenů netýkala a nijak je nepostihla. S římskou okupací v 5. st. př. n. l. přišlo na ostrov radikálně nové náboženství, křesťanství. Keltové nemuseli čelit Římanům, ale hrozbou byli Vikingové, kteří si zřídili opevněné sídlo v Dublinu, odkud řídili nájezdy na keltské kmeny. V roce 1014 je však porazil první král Irska a národní hrdina Brian Boru, který v boji sám zahynul. Boru se staral o konsolidaci svých pozic a centralizaci Irska, proto podporoval církev, především církevní primát biskupů z Armaghu nad celým ostrovem. V následujících letech byla v Irsku zřejmá nadvláda Angličanů, která byla ztvrzena nejen církví, ale i mnohými irskými šlechtici. V průběhu 300 let dlouhé vlády vévodů z Kildare, mnoho Irů bojovalo a umíralo za svobodu, kterou si opět vybojovali až dnes. Roztržka Anglie s římskokatolickou církví, k níž došlo v roce 1533 za krále Jindřicha VIII., posílila odpor Irů, kteří pevně lpěli na katolické víře. V následujícím období proběhlo mnoho protianglických povstání, které často podporovaly Španělsko a Francie. Díky nepokojům v zemi, se mnoho Irů rozhodlo utéct do Evropy, někteří i do Čech.

Irsko roku 1300 n. l.: 14)

Místa zabarvená šedivě - území Normanů

Místa zabarvená zeleně - území rodilých Irů

Irsko roku 1450 n. l.: 15)

Místa zabarvená zeleně - území rodilých Irů

Místa zabarvená fialově - území Anglo-irských Lordů

Místa zabarvená červeně - území Anglických králů

V 16. století, po emigraci ulsterských hrabat, vyzval Jakub I. skotské protestanty, aby se usazovali v severním Irsku. Povstání Irů vedlo k masakru tisíce kolonistů. Odplata, kterou připravilo parlamentní vojsko, nebyla rozdílná, co se týče padlých. Parlamentní vojsko bojovalo v Irsku pod vedením Olivera Cromvella, což byl anglický vojenský a politický představitel, známý především pro angažovanost ve vytvoření anglické republiky. Další velké povstání vedené bývalým anglickým králem a katolíkem Jakubem II., bylo v bitvě u řeky Boyne, ale bylo poraženo protestantskou armádou pod vedením Viléma III. V následujících letech vystoupila ignorace anglické vlády k občanským právům irských občanů do takové míry, že začala zabavovat jejich majetek a v roce 1801 byl dokonce vydán zákon o zrušení irského parlamentu a začlenění irského právního řádu do řádu anglického. Díky tomuto zákonu byla irská půda rozdělena na velké panství, která vlastnila anglická šlechta žijící mimo Irsko. Na této půdě prováděli otrockou práci irští rolníci. Léta 1846-1851 se do irské kroniky zapsala černým písmem. Irsko postihl Velký hladomor, jehož příčinou byla katastrofální neúroda brambor, způsobená plísní. Brambory tvořily primární zdroj potravy. Celou katastrofu umocnila neschopnost britské ekonomické politiky a neochota Irsku pomoci. Odhaduje se, že v průběhu hladomoru zahynulo něco mezi půl miliónem a jedním miliónem obyvatel. Další obyvatelé Irska odešli a začali si hledat obživu jinde, nejčastěji v USA, Velké Británii, Kanadě nebo Austrálii. Od roku 1870 začalo sílit hnutí odporu i na půdě britského parlamentu, který vedl Charles Stewart Parnell. V roce 1914 získalo Irsko konečně vytouženou autonomii, ale i přesto docházelo k vojenským střetům. V roce 1916 bylo popraveno 14 irských vlastenců, jediný komu se podařilo utéct, byl Eamon de Valera, který založil stranu Sinn Fein a v roce 1919 založil prozatímní irskou vládu. V roce 1937 se Irský svobodný stát přejmenoval na Eire a přijal novou ústavu, jejíž součástí byla i volba prezidenta. Vazby s okupantským státem se tedy ještě více oddálily. Rok 1949 znamenal pro Iry oproštění se od britského Commonwealthu a v roce 1973 se stalo Irsko členem EU.

V současné době je Irsko nazýváno tzv. keltským tygrem, a to ve spojitosti s nástupem počítačového průmyslu, který se stal hlavním ekonomickým tahounem. Irsko je po mnoha letech svobodná země, stále však na ní padá stín agresorů ze severu, kteří i nadále ovládají severní část ostrova.16)

Umění a kultura

Hudba a tanec jsou typické jak pro dnešní Iry, tak pro původní obyvatele - Kelty. Při tradičních slavnostních hodech, kdy se sešel celý kmen, se tančilo za zvuků harf, houslí, fléten a jiných keltských hudebních nástrojů. Ne nadarmo je jedním z irských symbolů právě harfa.

Nejstarší irské umění, které se dochovalo, je ve formě ornamentálních rytin v megalitických monumentech, které vyráběli první Keltové 300 let př. n. l. Zlatým věkem umění v Irsku bylo období raného křesťanství, kdy vrcholným projevem byly bohatě zdobené křesťanské rukopisy. Nejznámější z nich, který se dodnes zachoval a je uložen v Dublinu v knihovně univerzity Trinity College, je „Evangeliář z Kellsu“.17) Zcela samostatný fenomén v kultuře Irska zaujímá irská hudba, která je známá po celém světě svojí rytmikou a melodií. V Irsku je tradiční hudba široce oblíbená, dá se zaslechnout v podstatě v každém koutě Irska. Takovému hudebnímu posezení, v hospodě se zábavou, se v Irsku říká „craic“. K tradičním hudebním nástrojům, které jsou v irské hudbě neodmyslitelné, patří:

- harfa – nástroj, na který se hraje minimálně od 8. století,

- irské loketní dudy- do Irska se dostaly začátkem 18. století,

- buben – irsky „bodhrán“, vyroben z kozí kůže natažené na dřevěném rámu, hraje se na něj buď dřevěnou paličkou, nebo jen rukou,

- flétny – přímé dřevěné píšťaly, příčné flétny,

- housle – v každé oblasti Irska se hraje na tento velmi rozšířený nástroj specifickým stylem,

- k dalším nástrojům patří tahací harmoniky, kytary a banjo.18)

Velmi důležitým prvkem irské kultury jsou irské tance, mezi které patří:

- Ceilice tanec – neformální tanec, ve kterém je kladen důraz na otočky, tancování na špičkách, napnutí nohou a chodidel, dlouhé vytažení těla a rychlé pohyby, které jsou také typické pro step tance. Název tance je odvozen z irského slova „le cheile“, což znamená společné shromáždění. V podstatě je tento tanec tancováním na návsi.Tohle taneční veselí se tradičně odehrávalo v neděli, což ale vadilo kněžím, a tak se lidé z návsí přesunuli do svých domovů, kde v zábavě pokračovali.

- Stepové tance – začaly se vyvíjet poté, co se v 18. století objevili irští taneční mistři. Ti cestovali od města k městu ve společnosti dudáka nebo houslisty, učili základní taneční kroky a těšili se velké vážnosti a respektu. Jejich příchod byl vždy velikou událostí a dalo se předpokládat, že město či vesnice ožije hudbou a tancem na několik týdnů.

- Setové tance – Jsou vývojovými potomky čtverylek, které byly typické pro francouzské dvory. Tyto tance vyučovali první taneční mistři a přizpůsobili je k tradiční irské hudbě. Tančí se ve čtyřech párech a každý tanec se skládá z několika figurín. Kroky připomínají spíše „šourání“.19)

Pro lepší představu je zde přiloženo video, na kterém lze vidět irský tanec, který je typický pro oblasti Gaeltachtu a je doprovázen tradiční hudbou.

Gaelská hudba a tanec: http://www.youtube.com/watch?v=raa3p-P6uI4

Gastronomie

Důležitou součástí keltského národa byla gastronomie. Byli pověstní tím, že jejich stoly, u kterých se sešel celý kmen, vždy překypovaly jídlem. Hody, které pořádali, byly pro ně typické a na denním pořádku. Z keltských pokrmů vznikla dnešní gastronomie Irska.

Dříve irská kuchyně neměla zrovna nejlepší pověst. Dnes je tomu zcela jinak, s ekonomickým rozvojem země i růstem turismu, ale také zájmem o keltskou kulturu, přibylo množství míst, kde můžete dostat výtečně připravené místní speciality. Základem místní gastronomie jsou tradičně brambory a zelenina. Dnes se přidává velké množství masa jako je skopové jehněčí či hovězí. Typická irská jídla:

• Irish stew - asi vůbec nejznámější jídlo, volně přeloženo to znamená „guláš“. Připravuje se většinou z jehněčího masa a doprovází ho vydatná omáčka se zeleninou (nejčastěji cibule, petrželka, mrkev a samozřejmě brambory).

• Colcannon - vařené brambory s kapustou a česnekem

• Champ - bramborová kaše s mladou cibulkou

• Boxty - bramborové placky, plněné či neplněné

• Coddle - směs (společně) vařených brambor, slaniny, klobásy a cibule

• Shepherd's pie - „Pastýřův koláč“ - masový nákyp zapečený s bramborovou kaší

• Jehněčí kotlety s mátovou omáčkou

• Barm brack - sladký kvasnicový chléb se sušeným ovocem a aromatickým kořením

• Soda bread - tradiční irský chléb, který rychle vykyne díky přidání sody do těsta. Neobsahuje kvasnice.

Tradičním irským nápojem je světoznámé černé pivo Guinness. Je zcela jiné než české pivo. Jedná se o tak zvaný „stout“, kdežto u nás známe „ležák“. Stout se od ležáku liší hořkou chutí a hustě krémovou pěnou. Vyrábí se ze silně praženého ječmenného sladu, což mu dodává nenapodobitelnou karamelovou chuť. Guiness ovšem není jediným pivem vyráběným v Irsku, dalšími světoznámými pivovary jsou Murphy’s nebo Beamish.

Dále nesmíme opomenout irskou whiskey, která se od skotské whisky neliší pouze názvem, ale hlavně její jemností, které se dosahuje trojnásobnou destilací, na rozdíl od dvojité u skotské. Dále pak sušením sladu nad hořícím dřevem, místo nad rašelinou. Nejznámější irské značky whiskey jsou: New Midleton, Cooley, Old Busmills nebo Kilbeggan.20)

Keltové

Keltové jsou původní obyvatelé ostrova a dávní předci Irů. Tato kapitola se věnuje keltskému národu celkově, ne pouze kmenům v Irsku, jelikož jeho počátky byly mimo toto území a do Irska se dostala keltská kultura přibližně v roce 300 př. n. l..

Keltové, v antických pramenech nazývaní „Keltoi“, „Celtae“, „Galatové“ a „Galové“, dávná kultura, jejíž počátky se datují až 2000 let př.n.l. nebyla kultura ve smyslu homogenního národa, nýbrž společnosti rozdělené na bezpočet kmenů se svojí vlastní hierarchií. Přesto se tyto kmeny spojují používáním stejné řeči, což bylo doloženo na stejném pojmenování míst, vodstev a jmen. Bohužel Keltové po sobě nezanechali, žádné písemnosti, tak se musí badatelé spoléhat na archeologické nálezy a antické spisy, které ale nemusí odpovídat skutečnosti. Jedním z nejdůležitějších pramenů je spis od Gaia Julia Caesara „Zápisky o válce galské“.21)

Keltská oblast od 5. století před n. l. do dobytí Římany:

22)

Místa vybarvená modře - původní keltské území

Místa vybarvená zeleně - rozšíření keltského území

Šipky - směr expanze a vpádů Keltů

Vyobrazení Keltů:

23),

Život Keltů

Život Keltů se lišil od ostatních národů, ať už typem staveb, oblékáním, ale také i způsobem jakým žili. Byli velmi zruční, což je vidět na množství výrobků, které byly nalezeny.

Svá sídliště si Keltové stavěli na vrcholcích hor, byly obehnány velkou zdí a každému vládnul jeden vládce. Mezi sídlišti byly těsné vztahy, ale každé si žilo svým vlastním životem. Od roku 150 let př. n. l., se tato sídliště začala podobat městům. To byl počátek tzv. oppidové kultury nazvané podle oppida, což je archeologický pojem pro sídliště na opevněném místě. Keltové byli v prvé řadě zemědělci, a to zruční, jelikož měli vytvořené nástroje pro účinné obdělávání půdy. Pěstovali různé druhy pšenic, ječmen a luštěniny jako čočku a hrách. Dále pěstovali mák pro omamný účinek opia. Mimo obilniny chovali velké množství dobytka pro maso. Toto se ale lišilo v závislosti na území a jeho životních podmínkách. Během 8. st. př. n. l. se začalo ve velkém využívat železo k výrobě nástrojů a zbraní. Keltové spojili praktičnost s uměním a zdobili náboženskými motivy i jednoduché předměty sloužící v domácnosti. Dále kovali mnoho náramků, spon a šperků. Na prvním místě bylo však zbrojířství. Podle nálezů byli keltští zbrojíři neobyčejně zruční a měli vysoké znalosti materiálu, což dokazují meče dlouhé až 80 cm kované technikou připomínající výrobu kalené oceli. Koncem 3. st. př. n. l. se v oppidech začali razit mince, čímž se rozvinul komplexní mincovní systém.24)

Keltská kruhová chatrč:25)

Řeč a písmo

V následujícím textu je popsáno rozdělení keltského jazyka a způsob jeho zaznamenání.

Keltská řeč byla rozdělena na dvě skupiny, a to skupinu goidelských jazyků, kam patří irština, gaelská skotština a nářečí z ostrova Man. Druhá je skupina galsko-britanských nářečí, kterými se mluví ve Walesu, Cornwallu a Bretani. Co se týče písma, tak poslední známou formou keltského písma je tzv. ogam, který je sestaven z bodů a čárek.26)

Ogam: 27)

Keltská slovesnost

Poté, co vznikla řeč a písmo, začali Keltové sepisovat jejich příběhy a básně ovlivněné přírodou a jejich způsobem života v ní.

Podle autorů starověku byli Keltové velmi vzdělanými řečníky. Mluvili hrozivým a povýšeným tónem se smyslem pro dramatičnost. Keltská slovesnost je velice ovlivněna prostředím, kde vznikala a dá se rozdělit na dvě jazykové stránky. První stranou je irský cyklus, jenž má barbarský charakter a v epopejích je převaha bitev, žádostí o ruku, nájezdů a umírání. Druhá strana je z bretonského světa, kde mají díla feudální ráz a byla šířena básníky a hudebníky. Nemilosrdné přírodní podmínky severu dávali vzniknout pověstem plným smrti, bojů a celkové tragické stránky bytí. Keltská slovesnost se jeví pouze v irských básních, bohužel ze staré bretonské slovesnosti se nic nedochovalo.28)

Irská slovesnost

Tento text se zaměřuje na počátky slovesnosti vzniklé přímo na území Irska.

Některá vyprávění irské slovesnosti jsou ze staré doby ještě před příchodem Keltů, avšak psanou formu má až od 8. století n.l.. Irské písemnictví se rozděluje do cyklu mytologického, ulsterského neboli Cuchulainnova a Ossianova neboli fenianů. Do mytologického cyklu patří Kniha invazí vyprávějící o prvotních vpádech do území Irska a jeho osídlování. V dalším cyklu se vypráví o dvou hrdinech Cuchulainnovi a Conchobarovi a o náčelnících Irska. Osiianův cyklus je o výpravách Ossiana, syna krále Fingala. Tato sága je již poznamenaná křesťanstvím, které ovlivnilo její téma.29)

6. VLASTNÍ VÝZKUM

Tato část práce se zaměřuje na výzkumnou otázku a dále se zabývá podotázkami, které se týkají výzkumu. V této části práce jsou shrnuty odpovědi dotazovaných respondentů na dané otázky (viz níže), které pak určí odpověď na výzkumnou otázku.

Jaké jsou typické vlastnosti Keltů a Irů?

Jaké jsou kulturní rozdíly mezi Kelty a Iry?

Uvědomují si dnešní Irové keltské kořeny?

Jak se Keltové a Irové ovlivnili navzájem?

Nutno říci, že bylo potřebné poupravit při dotazování název Keltové na obyvatele hovořící irštinou neboli irskou gaelštinou, jelikož ani jeden z respondentů nepovažuje Kelty za existující minoritu.

Respondenti

Steve, Dublin, anglicky hovořící Ir, zástupce pohledu majority na minoritu

Margaret, Dublin, anglicky hovořící Irka, zástupce pohledu majority na minoritu

Charles, Dublin, anglicky a irsky hovořící Ir, zástupce pohledu minority na majoritu

Václav, Praha, nezávislý respondent

Pohled majority na minoritu

Steve s Margaret se shodli, že obyvatelé hovořící gaelštinou nijak výrazně odlišné vlastnosti od anglicky hovořících obyvatel nemají. Až na používaný jazyk jsou k nerozeznání. Jedině, že více uznávají historii a jejich keltské kořeny než anglicky hovořící Irové. K tématu kulturní rozdíly mezi Iry a Iry hovořících irskou gaelštinou označili respondenti jako hlavní kulturní rozdíl jazyk. Jak už bylo zmíněno výše, v ničem jiném se neliší. Co se týče udržování tradic, tak si respondenti myslí, že gaelsky hovořící Irové budou mít větší snahu o udržení těchto tradic než Irové hovořící anglicky. Jako tradice dali příklad tradiční irská jídla, hlavně Irish stew a Coddle. Co se týče vlivu gaelských Irů na anglicky hovořící Iry, tak největší význam má řeč. Steve s Margaret usoudili, že by bylo dobré, kdyby Irsko jako samostatný stát, měl i svůj vlastní jazyk, ačkoliv sami v její záchranu nevěří a nemluví jí. Nicméně si lidí, co jí hovoří a snaží se jí vzkřísit, váží. K tématu uvědomění keltských kořenů u dnešních Irů odpověděla Margaret, že si myslí, že jsou si Irové svých keltských kořenů vědomi, ale nepřikládají tomu patřičnou váhu. Tuto tezi odůvodnila tím, že jsou prvky keltské kultury stále viditelné v různých odvětvích kultury, například, že určité taneční skupiny se zaměřují na keltské tance a využívají jak tradiční keltskou hudbu, tak i tradiční oděvy. To že je keltská kultura stále součástí Irska, můžeme vidět i díky obchodníkům, kteří velmi vydatně používají keltské motivy na svých výrobcích. Jako příklad uvedla Margaret klenotnictví, kde se prodávají prstýnky, náramky, náušnice a jiné šperky s keltskými motivy a symboly. Dále ale také uvádí, že pro obchodníky není důležité uvědomění Irů o jejich keltských předcích, ale činí tak kvůli zisku, protože je to zajímavé pro turisty. Steve si myslí, že si Irové jsou vědomi své keltské historie, ale jsou již spíše ovlivněni západní kulturou a tato historie už pro ně nemá moc význam. Keltská tématika se udržuje například v hudbě, kterou hrají kapely na tradiční irské nástroje. Jako příklad kapely uvedl Gaelic Storm, kteří spojují rock s tradičními irskými nástroji. Dále se pak zmínil, že jsou Keltové a jejich mytologie hojně rozšířeni v literatuře, kinematografii, internetu, a že jsou irské státní televize, které vysílají v irštině a snaží se tak tento jazyk udržet.

Šperky s keltským motivem:

30), 31), 32)

Pohled minority na majoritu

Charles se v odpovědi na problematiku typických vlastností Irů a Irů hovořících irskou gaelštinou, shodl se zástupci majority v tom, že tyto dvě skupiny nemají mezi sebou žádné diference, a že by se toto rozdělení ani nemělo používat, jelikož všichni jsou Irové. Akorát někteří se snaží zachránit jejich původní jazyk a mají větší zájem o historii jejich země, zatímco ostatní jsou spíše nakloněni západní kultuře. K tématu kulturní rozdíly mezi Iry a Iry hovořících irskou gaelštinou se respondent zmínil, že všichni jsou to Irové, tudíž mezi nimi nejsou žádné kulturní rozdíly. Dále odpověděl to samé co u předchozí otázky s tím, že si na rozdíl od anglicky hovořících Irů přeje, aby se Irština i povědomí keltských kořenů zachovalo. Co se týče tradičního pokrmu, odpověděl, že dnešní jídla jsou již z novější doby Irska a keltská jsou téměř zapomenuta. Charles k tématu vzájemného ovlivnění mezi Iry a Iry hovořících gaelštinou odpověděl jak ve smyslu ovlivnění Irů starověkými Kelty tak i ovlivnění ze strany dnešních „Keltů“ hovořících Irštinou. Keltové tu v prvé řadě zanechali jazyk, kterým se, i když v malém počtu a v pozměněné formě, hovoří dodnes. Dále styl architektury a památky, které tu Keltové stavěli od 5. století před naším letopočtem do příchodu Římanů. Při nástupu křesťanství se keltské umění smísilo s křesťanským, což je vidět například na hojně rozšířených keltských křížích. Dále dodal, že doufá, že dnešní Irové, kteří stále hovoří gaelštinou, snad mají aspoň nějaký vliv na anglicky hovořící Iry, co se týče kulturního uvědomění a snahy o zachování irského jazyka. Podle Charlese, by měli být Irové více hrdí na své keltské předky a měli by se snažit zachovat to, co po nich zbylo, a tím je hlavně jazyk. Dále odpověděl, že by byla nesmírná škoda, aby tento jedinečný jazyk zanikl, a že by si toto měli všichni Irové uvědomit.

Nezávislý respondent

Respondent Václav je český odborník přes irskou hudbu, irské tance a celkově kulturu Irska. Vede školu irské hudby Bernard’s Irish Music School a snaží se o rozvoj této tradiční hudby.

Na otázky ohledně keltské minority v Irsku odpověděl, že se o Keltech nedá mluvit jako o národní minoritě, jelikož nic takového neexistuje. Dále odpověděl, že kulturní rozdíly mezi Iry mluvícími gaelštinou a Iry mluvícími angličtinou je pouze v jazyce. Ještě dodal, že nemá smysl, se na tyto otázky ptát Irů, protože ani oni nebudou schopni odpovědět, jelikož ani oni nepovažují Kelty za existující minoritu. Iry hovořící gaelsky také nepovažuje za minoritu, pouze za lidi, kteří mají zájem o udržení jejich jazyka a povědomí jejich keltských kořenů. Dále se zmínil, že důvod udržení irské gaelštiny je také v tom, že chtějí být Irové výjmeční svým specifickým jazykem a nechtějí být další v řadě anglicky hovořících zemí.

7. ZÁVĚR

Cílem seminární práce bylo popsat dávnou keltskou kulturu a seznámit s územím, kde Keltové pobývali a dodnes tam žijí jejich potomci. Je jisté, že Keltové díky jejich agresivním nájezdům, za dobýváním území, obsadili značnou část Evropy, a tím ovlivnili okolní kultury i kultury budoucí. Zanechali po sobě mnoho památek, bronzových a kovových výrobků, šperků, nástrojů a typickou architekturu, jejíž prvky ovlivnily pozdější stavitele. Ale nejdůležitější a stále přetrvávající odkaz Keltů, který v dnešní době charakterizuje jejich potomky, je jazyk v podobě irské gaelštiny. Tímto jazykem se stále hovoří na západním pobřeží Irska, v oblastech nazvaných Gaeltachty, ale již pouze u malého počtu obyvatel. Gaelštinou se hojně mluvilo před rokem 1845, poté přišel Velký irský hladomor, díky kterému přišlo o život téměř 1 milión lidí, a další lidé odešli z Irska za lepší úrodou. Toto je jedním z důvodů, proč tímto jazykem mluví v dnešní době tak málo lidí. Naštěstí jsou pro tyto lidi jejich kořeny a původ důležitý. Využívají irskou gaelštinu v běžném životě, jak v mluvené tak psané formě a posílají své děti do škol, kde se danému jazyku mohou učit. Díky těmto lidem irská gaelština a upomínka na keltskou kulturu jen tak nevymizí. Kromě jazyka, který je připomínkou keltské minulosti, je i nadále tato kultura připomínána například tanečními skupinami, které hojně vystupují na svatbách, divadelních vystoupeních a jiných slavnostech, kde v patřičném oděvu tančí na keltskou hudbu lidové tance. Dále je důležité zmínit obchodní sféru, kde jsou keltské prvky též zastoupeny. Keltské motivy jsou hojně zobrazeny například na špercích, upomínkových předmětech a dobovém ošacení. Nejvýraznější vzpomínky na Kelty jsou k nalezení v psané literatuře, kinematografii a na internetu.

Dalším cílem této práce bylo odpovědět na výzkumnou otázku. Vzhledem k tomu, že nebyl nalezen respondent, který by sám sebe označil za Kelta, není možné přímo odpovědět doslovně na výzkumnou otázku Jak se odlišují a co mají společného Irové s keltskou minoritou?. Podle výpovědi respondentů, se Irové hovořící irsky nepovažují za keltskou minoritu, ale vědí, že mají s Kelty svázané kořeny. Celkově se Irové, mluvící gaelštinou, nepovažují za minoritu vůči Irům hovořících anglicky, kteří si také nemyslí, že jsou majorita. Obě dvě skupiny jsou Irové, akorát jedni se snaží udržet jejich původní jazyk a více si uvědomují svoje keltské kořeny. Z tohoto důvodu, bylo nutné pozměnit výzkumné podotázky, které se poté zaměřily na rozdíly mezi Iry hovořícími angličtinou a Iry hovořícími irskou gaelštinou.

Výpovědi Irů hovořících anglicky, Ira hovořícího irskou gaelštinou i odpovědi nezávislého respondenta naznačují, že mimo používanou řeč se tyto dvě skupiny nijak neliší. Jediné co respondenti usoudili je, že Irové mluvící irsky budou více spjati s keltskou kulturou a budou mít patřičnou hrdost na své keltské předky. Na rozdíl od toho, Irové nemluvící irskou gaelštinou budou více nakloněni západní kultuře a keltská historie pro ně již nemá takový význam. Ir hovořící gaelsky řekne, že by měli být Irové hrdí na svůj původ a měli by si zachovat irskou identitu společně s irštinou. Na druhou stranu Irové mluvící anglicky to nepovažují v dnešní době za důležité a hovoří raději angličtinou, kterou se na rozdíl od irštiny domluví ve více zemích. Jak se zdá, volba mezi irštinou a angličtinou je volba mezi zachováním irské identity a praktičností nutnou v dnešním světě.

Shrneme-li pohledy Irů hovořících irsky, Irů hovořících anglicky a pohled nezávislého pozorovatele, tak dostaneme jasný obraz námi zkoumaného problému. Irové hovořící irskou gaelštinou nejsou obecně vnímáni jako minorita. Jsou váženi mezi všemi třemi skupinami pro svou snahu zachovat původní kulturu a rozšířit jí do podvědomí nejen Irů, ale i okolního světa. Oblast Gaeltachtu je podporována i vládou a školy, kde se touto řečí vyučuje, jsou rovněž dotovány ze speciálních fondů. Irové, kteří mluví irskou gaelštinou, jsou hrdí na svůj původní jazyk, ale nejsou nijak radikální vůči majoritě, která hovoří anglicky. Dalo by se říct, že obě dvě skupiny si nečiní žádné příkoří a žijí ve vzájemné symbióze. Jsou jeden národ, jsou Irové.

8. SEZNAM LITERATURY

Knižní publikace:

CUNLIFFE, B. Keltové: průvodce pro každého. 1. vyd. Praha: 2009, Dokořán. 214 s. ISBN 978-80-7363-162-8.

EDEL,M.,WALLRATH,B. Keltové: duchovní děti Evropy. 1. vyd. Olomouc: 2009, Fontána. 180 s. ISBN 978-80-7336-524-0.

MAUDUIT,J. A. Keltové. 1. vyd. Praha: 1979, Panorama. 201 s. ISBN: 1101479.

MOODY, T. W., MARTIN, F.X. Dějiny Irska. 3. vyd. Praha: 2012, Lidové noviny. 499 s. ISBN 978-80-7422-179-8.

ŠATAVA, L. Národnostní menšiny v Evropě: Encyklopedická příručka. 1. vyd. Praha: 1994, Ivo Železný. 385 s. ISBN 8071163759, 9788071163756

VITALI, D. Keltové: poklady starobylých civilizací. 1. vyd. Praha: 2008, Euromedia Group. 207 s. ISBN 978-80-242-2102-1

Internetové zdroje:

A MODEST REVIVAL FOR THE IRISH LANGUAGE. [online]. [cit. 22-8-2013]. Dostupný z: http://search.proquest.com.infozdroje.czu.cz/docview/927069053/1400BA87FC14AC09005/6?accountid=26997

Arms of Ireland. [online]. [cit. 2013-05-08]. Dostupný z: http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/feed-mind-nourish-soul/2012/mar/17/top-ten-irish-surnames/

Gaeltachtai le hainmneacha. [online]. [cit. 17-7-2013]. Dostupný z: http://www.theworld.org/2011/02/irish-speaking-ireland/

Gaeltacht areas will 'disappear' over cuts. [online]. [cit. 22-8-2013]. Dostupný z: http://search.proquest.com.infozdroje.czu.cz/docview/755505500/1400814398C56F95C37/1?accountid=26997

Ireland 1450.png. [online]. [cit. 2013-17-07]. Dostupný z: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ireland_1450.png

ireland-maps-historical-map1300.gif. [online]. [cit. 2013-17-07]. Dostupný z: hhttps:en.wikipedia.org/wiki/File:Www.wesleyjohnston.com-users-ireland-maps-historical-map1300.gif

Hut. [online].[cit. 2013-17-07]. Dostupný z: http://ed101.bu.edu/StudentDoc/Archives/ED101sp08/rkarsh/Roundhouse.html

Ireland flag. [online]. [cit. 2013-05-08]. Dostupný z: http://www.tumblr.com/tagged/ireland%20flag

Irská hudba. [online]. [cit. 2-7-2013]. Dostupný z: http://irsko-info.promitani.cz/hudba.php

Irská kuchyně. [online]. [cit. 7-7-2013]. Dostupný z: http://irsko-info.promitani.cz/kuchyne.php

Irské tance. [online]. [cit. 2-7-2013]. Dostupný z: http://irsko-info.promitani.cz/tanec.php

Irsko - kultura a umění. [online]. [cit. 2-7-2013]. Dostupný z: http://irsko-info.promitani.cz/kultura.php

lord of the dance irish gaelic dancing. [online]. [cit. 2013-18-07]. Dostupný z: http://www.youtube.com/watch?v=raa3p-P6uI4

Messina Round Belt Buckle With Stone. [online]. [cit. 2013-07-17]. Dostupný z: http://www.celticjewelry.com/celtic-jewelery/celtic-accessories/acc-belt-buckles/messina-round-belt-buckle-with-stone.html

Narrow Self Bordered Love Knot Wedding Ring in 18K Yellow Gold. [online]. [cit. 2013-07-17]. Dostupný z: http://www.celticjewelry.com/celtic-jewelery/celtic-wedding-rings/celtic-love-knot-wedding-rings/narrow-self-bordered-love-knot-wedding-ring-4220.html

Obyvatelstvo Irska. [online]. [cit. 7-7-2013]. Dostupný z: http://irsko-info.promitani.cz/obyvatelstvo.php

Ogam. [online]. [cit. 2013-17-07]. Dostupný z: http://lfn.wikia.com/wiki/Ogam?file=Ogham.gif}}

Sita Cross Pendant. [online]. [cit. 2013-07-17]. Dostupný z: http://www.celticjewelry.com/celtic-jewelery/celtic-crosses/sita-cross-pendant.html

The Celts. [online].[cit. 2013-07-17]. Dostupný z: http://tobbydog.co.uk/01.htm

The Fashionable Celts. [online].[cit. 2013-07-17]. Dostupný z: http://learnbritishistory.files.wordpress.com/2012/06/celtas132.jpg

The Gaeltacht - Údarás na Gaeltachta. [online]. [cit. 7-7-2013]. Dostupný z: http://www.udaras.ie/en/an-ghaeilge-an-ghaeltacht/an-ghaeltacht


Počet shlédnutí: 34

1)
MAUDUIT,J. A. Keltové1. vyd. Praha: 1979, Panorama. 201 s. ISBN: 1101479.
2)
EDEL,M.,WALLRATH,B. Keltové: duchovní děti Evropy. 1. vyd. Olomouc: 2009, Fontána. 180 s. ISBN 978-80-7336-524-0.
3)
CUNLIFFE, B. Keltové: průvodce pro každého. 1. vyd. Praha: 2009, Dokořán. 214 s. ISBN 978-80-7363-162-8.
4)
VITALI, D. Keltové: poklady starobylých civilizací. 1. vyd. Praha: 2008, Euromedia Group. 207 s. ISBN 978-80-242-2102-1
5)
ŠATAVA, L. Národnostní menšiny v Evropě: Encyklopedická příručka. 1. vyd. Praha: 1994, Ivo Železný. 385 s. ISBN 8071163759, 9788071163756
6) , 16)
MOODY, T. W., MARTIN, F.X. Dějiny Irska. 3. vyd. Praha: 2012, Lidové noviny. 499 s. ISBN 978-80-7422-179-8.
7)
Ireland flag. [online]. [cit. 2013-05-08]. Dostupný z: http://www.tumblr.com/tagged/ireland%20flag
9)
Obyvatelstvo Irska [online]. [cit. 7-7-2013]. Dostupný z: http://irsko-info.promitani.cz/obyvatelstvo.php
10)
A MODEST REVIVAL FOR THE IRISH LANGUAGE [online]. [cit. 22-8-2013]. Dostupný z: http://search.proquest.com.infozdroje.czu.cz/docview/927069053/1400BA87FC14AC09005/6?accountid=26997
11)
The Gaeltacht - Údarás na Gaeltachta [online]. [cit. 7-7-2013]. Dostupný z: http://www.udaras.ie/en/an-ghaeilge-an-ghaeltacht/an-ghaeltacht
12)
Gaeltachtai le hainmneacha [online]. [cit. 17-7-2013]. Dostupný z: http://www.theworld.org/2011/02/irish-speaking-ireland/
13)
Gaeltacht areas will 'disappear' over cuts [online]. [cit. 22-8-2013]. Dostupný z: http://search.proquest.com.infozdroje.czu.cz/docview/755505500/1400814398C56F95C37/1?accountid=26997
14)
File:Www.wesleyjohnston.com-users-ireland-maps-historical-map1300.gif//. [online]. [cit. 2013-17-07]. Dostupný z: hhttps:en.wikipedia.org/wiki/File:Www.wesleyjohnston.com-users-ireland-maps-historical-map1300.gif
15)
Ireland 1450. [online]. [cit. 2013-17-07]. Dostupný z: http://publish.uwo.ca/~mcdaniel/MacDonnell.html
17)
The Book of Kells. [online]. [cit. 2013-05-08]. Dostupný z: http://www.tcd.ie/Library/bookofkells/book-of-kells/
18)
Irská hudba [online]. [cit. 2-7-2013]. Dostupný z: http://irsko-info.promitani.cz/hudba.php
19)
Irské tance [online]. [cit. 2-7-2013]. Dostupný z: http://irsko-info.promitani.cz/tanec.php
20)
Irská kuchyně [online]. [cit. 7-7-2013]. Dostupný z: http://irsko-info.promitani.cz/kuchyne.php
21) , 24) , 26)
STAUDTE-LAUBER, A. Keltové. 1. vyd. Praha:1996, Pragma. 83 s. ISBN 80-7205-070-2.
22)
The Celts. [online].[cit. 2013-07-17]. Dostupný z: http://tobbydog.co.uk/01.htm
23)
The Fashionable Celts. [online].[cit. 2013-07-17]. Dostupný z: http://learnbritishistory.files.wordpress.com/2012/06/celtas132.jpg
27)
Ogam. [online]. [cit. 2013-17-07]. Dostupný z: http://lfn.wikia.com/wiki/Ogam?file=Ogham.gif}}
28) , 29)
MAUDUIT,J. A. Keltové. 1. vyd. Praha: 1979, Panorama. 201 s. ISBN: 1101479.
30)
Narrow Self Bordered Love Knot Wedding Ring in 18K Yellow Gold. [online]. [cit. 2013-07-17]. Dostupný z: http://www.celticjewelry.com/celtic-jewelery/celtic-wedding-rings/celtic-love-knot-wedding-rings/narrow-self-bordered-love-knot-wedding-ring-4220.html
32)
Sita Cross Pendant. [online]. [cit. 2013-07-17]. Dostupný z: http://www.celticjewelry.com/celtic-jewelery/celtic-crosses/sita-cross-pendant.html
keltove_v_irsku.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:37 autor: 127.0.0.1