obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2016:mormoni

Konkretizace rozdílů života mormonů v České republice a Spojených státech

Archakova Leila, Braun Mariia, Ionova Nadezda, Fléglová Nicola. Konkretizace rozdílů života mormonů v České republice a Spojených státech. Hospodářská a kulturní studia (HKS)| Provozně ekonomická fakulta | Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016. http://www.hks.re/wiki/ls2016:mormoni

Úvod

V současnosti je křesťanství nejrozšířenějším náboženstvím na světě. Má spoustu odvětví a jedním z nich je právě Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů - mormoni. Ti kladou velký důraz na misijní činnost a snaží se svou víru rozšířit co nejvíce po světě. Jejich centrem je Utah ve Spojených státech a další pobočky mají ve 162 zemích světa. Život mormonů bude mít všude na světě hodně společného, ale odlišná mentalita i prostředí budou odlišovat život věřících z různých států.

Obr. 1: Počet příslušníků CJKSPD v jednotlivých zemích světa 1)

Cíl práce

Cílem této práce je konkretizovat existující rozdíly a zjistit míru rozlišnosti života mormonů v České republice a USA. Pokouší se zjistit, proč se právě tato víra stává pro některé Čechy vlastní.

Pro usnadnění výzkumu a vymezení stěžejní problematiky byly vyčleněny tři následující podotázky:

  • Dodržují čeští mormoni stejná pravidla, tradice a obřady v rámci církve a církevních svátků v porovnání s USA? Pokud ne, čím je případně nahrazují?
  • Jak tráví svůj volný čas v obou státech? Jsou jejich každodenní činnosti spojeny s církví více či méně v ČR, jako spíše ateistickém státu, než v hodně věřící USA? Jak se liší jejich osobní rodinný život?
  • Jaké jsou důvody Čechů ke konverzi k mormonské církvi? Jaká společenská skupina je nejvíce náchylná ke konverzi k mormonům?

Literární rešerše

Učení mormonů popisuje studie a vlastní výzkum Donalda Tingla. Zabývá se původem a historií mormonů, také poskytuje bližší vědecké zkoumání jejich písem a doktrín. Uvádí přímé úryvky z knižních autorit a porovnává je s jejich učením, upozorňuje na různé nepřesnosti.2)

Příchodem nových náboženských skupin severoamerického původu, jakým je právě i Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, do Evropy a jejich životem v ČR se zabývá Zdeněk Vojtíšek ve svém článku v odborném časopise Dingir, jehož je i šéfredaktorem.3) Mormoni přišli do Evropy v období první republiky, kde se až do 90. let nesetkali s velkou podporou ani dosažení státního uznání. To se jim podařilo až na konci 20. století, kdy využili tzv. „právního vakua“ a od té doby se jejich církev velmi rozšířila. V současné době mají v České republice tři pobočky - v Jičíně, Hradci Králové a v Praze. Zde se snaží dodržovat stejné tradice jako mormoni v Utahu. Avšak ne vždy se jim to daří. Pan Vojtíšek také podrobně vypráví o svátcích, konkrétně o svátku „Pioneers Day“, což je pro mormony v USA velký církevní a společenský svátek. Čeští mormoni ho ale skoro neslaví.

Důležitou součástí běžného života mormonů jsou misie vykonávané téměř po celém světě. Mormonskými misiemi a jejich přínosem ke zvyšování počtu bilingvních osob v USA se zabývá pan Pope z kalifornské univerzity Berkeley.4) Jeho článek popisuje průběh přípravy na misie, samotnou misii a ovlivnění života členů po návratu z misie.

Bližším poznáním každodenního života a zvyků mormonů se zabývá odborný časopis Liahona.5) V článku „Učte se ode mě“, popisuje prezident mormonů, Thomas S. Monson, styl života mormonů a jeho pravidla. Uvádí také některé rady pro slušné chování v každodenním životě. V časopise také můžeme najít trvalou rubriku Příběhy ze života, kde mormoni z celého světa popisují svůj skutečný život a jak jim v něm pomáhá jejich víra.

O konverzi členů do Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se můžeme také blíže dočíst v odborném časopise Journal for the Scientific Study of Religion.6) K této víře nejčastěji konvertují lidé, kteří se řadili mezi protestanty. Nejčastějším motivem, proč lidé od církve naopak odcházejí, je ten, že buď úplně ztratí zájem o náboženství, nebo naopak konvertují ke katolíkům. Průzkum byl proveden na vzorku bývalých mormonů. Článek je obtížnější na porozumění, jelikož je psán složitější a ne tolik obvyklou angličtinou. O konverzi se ale dozvíme podstatné informace.

Metodologie

V naší práci jsme využili jak kvantitativních, tak kvalitativních metod výzkumu dané problematiky. Kvantitativní výzkum dává obecný pohled na problematiku. Teto metoda má za nevýhodu povrchové zkoumání daného problému. Cílem kvantitativního výzkumu je nejčastěji testování předem dané hypotézy, které musí být bezpodmínečně ověřitelné a měřitelné

U kvalitativního výzkumu byla jako hlavní metoda zvolena metoda pozorování a rozhovoru. Většinou jsme využili techniky polostandardizovaných rozhovorů s členy církve, kdy jsme měli připravené otázky a v průběhu rozhovoru či v případě nesrovnalostí jsme je v průběhu rozhovoru upravovali. Respondenti tak nebyli omezeni pouze na dané otázky, ale mohli se jakkoliv odchýlit. Reakce respondentů byly založeny především na jejich osobním názoru. Velkou výhodou je zachycení nejen slovních odpovědí, ale i mimických výrazů. Naopak nevýhodou je větší časová náročnost a možnost zachycení menšího počtu respondentů než například při využití dotazníku.

Součástí našeho výzkumu byly také návštěvy přímo v sídle Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů na Praze 6, kde probíhalo nezúčastněné pozorování členů církve. Došlo též na pozorování mormonů během jejich obyčejných společenských činností v jejich komunitě. Při pátečním a pondělním setkání šlo především o mladé lidi, se kterými jsme se nebavili pouze o církvi, ale celkově o jejich životě. V samotné práci můžete najít i fotodokumentaci z našich návštěv v pobočce CJKSPD.

Pro náš rozhovor jsme vybraly dva respondenty. Prvním respondentem, kterého jsme kontaktovaly, byl Alec Brown ve věku 23 let. Alec je původem z Ameriky z Utahu, na misii v ČR je na rok a půl. Druhým respondentem pak byla Tereza, 26 let. Tereza je svobodná slečna původem z Prahy. Po setkání s misionáři se rozhodla konvertovat z katolicismu k mormonské církvi. Oba respondenti byli velice milí, přívětiví a ochotní odpovídat na naše předem připravené dotazy.

Vlastní práce

Kdo to jsou mormoni?

Oficiální název církve mormonů je Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Ta byla založena Josephem Smithem v USA roku 1830. Prvním impulsem pro založení mormonské církve bylo zjevení Josephu Smithovi, který jej vysvětlil až dva roky před svou smrtí. Podle jeho vyprávění se v roce 1820 přehnala státem New York, kde v té době žil, jakási vlna náboženského nadšení. V té době mu bylo 14 let a poprvé začal přemýšlet nad tím, do které církve má vstoupit. Většina členů jeho rodiny se přiklonila k presbyteriánské církvi, avšak on sám byl zmatený a neuměl rozeznat, kdo říká pravdu a kdo se mýlí. Jednoho dne četl Bibli, konkrétně Jakuba 1:5, kde stojí „Má-li někdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.“ Na tomto základě se rozhodl prosit Boha o vedení a pomoc při výběru církve. Na jaře se tedy uchýlil do lesů a přijal zde své „první vidění“, kdy prý viděl světelný sloup zářivější než slunce. Poté se mu zjevil Bůh Otec a Ježíš Kristus a přikázali mu, aby se nepřidával k žádné náboženské skupině „neboť všechny jsou v omylu“. Dne 21. září 1823 údajně Smitha navštívil anděl Moroni, který mu řekl o zlatých deskách ukrytých na nedaleké hoře. Joseph Smith je následně přeložil a vznikla z nich kniha Mormonova.7)

Oficiálně byla církev ve své původní podobě zaregistrována 6. dubna 1830 podle tehdejších platných zákonů ve státě New York. Sama sebe církev považuje za jedinou s kněžskou pravomocí danou Bohem a jako jediná na světě smí vykonávat spásné obřady evangelia na základě oprávnění Ježíše Krista.

Celosvětové ústředí církve je v americkém státě Utah ve městě Salt Lake City. Mormoni jsou misijním náboženstvím a tak vyráží do různých částí světa šířit jejich nauku.8) V současné době má asi 15 milionů členů9) ve více než 160 zemích světa.10) V USA mají mormoni přibližně 5,5 milionu členů. V ČR se k mormonské církvi hlásí téměř tisíc příslušníků, avšak samotná církev vede v evidenci 2 503 členů.11) CJKSPD byla v ČR také první oficiálně registrovanou náboženskou organizací po roce 1989.

Obr. 2: Největší mormonský chrám v Salt Lake City 12)

Učení Mormonů

CJKSPD odvozuje svou víru ze čtyř hlavních knih, jejich učení je kompletně inspirováno Bohem prostřednictvím proroka Josepha Smitha a pokračujícího zjevení dalším příslušníkům církve.13)

Mezi hlavní autority církve patří:

  • Bible
  • Kniha Mormonova (The Book of Mormon) - podle božského zjevení přeložil ze zlatých desek, předaných andělem Moroni, prorok Joseph Smith
  • Kniha Nauka a Smlouvy (Doctrine and Covenants) - obsahuje i Slovo moudrosti, souhrn doporučení od Boha mormonům, aby bylo jejich tělo i mysl zdravé a silné v rámci jejich fyzického i duchovního zdraví
  • Drahocenná Perla (The Pearl of Great Price)

Jako první zmíníme Bibli, což je hlavní kniha všech křesťanských církví. Mormoni věří, že původní rukopisy biblických knih byly zcela přesným záznamem Božího slova. Učí však, že špatným opisováním a překlady se do něj vloudily chyby. Uznávají tedy Bibli pouze s, podle nich, správnými překlady a ostatní označují za porušené a mylné.

Kniha Mormonova je podle CJKSPD nejpřesnější a nejpravdivější ze všech knih a je základním kamenem jejich náboženství. Podle Josepha Smitha se dodržováním přikázání a pravidel psaných v knize Mormon člověk přiblíží k Bohu nejblíže než prostřednictvím jakékoli jiné knihy. Dne 21. září 1823 údajně Smitha navštívil anděl Moroni, který mu řekl o zlatých deskách ukrytých na nedaleké hoře. Spolu s nimi dostal Smith kameny Urim a Thummim, aby byl schopen rozumět hebrejskému a egyptskému písmu. Joseph Smith je následně pomocí těchto kamenů přeložil do angličtiny a vznikla z nich kniha Mormonova.

{{ :ls2016:kniha.jpg?300|

Obr. 3: Kniha Mormonova 14)

V knize Nauky a smlouvy můžeme najít záznamy různých proroctví a to i těch, co se nevyplnili. Například v roce 1832 Joseph Smith předpověděl, že bude v Missouri zbudován Nový Jeruzalém, o rok pozdě zde ale píše, že zbudován nebude.

Poslední knihou je Drahocenná perla. Popisuje zjevení, překlady a vyprávění Josepha Smitha.

Mimo tyto autority, věří mormoni, že zjevení dále pokračuje a tedy, že mohou být přijaty nové knihy, schválené prezidentem církve. Prezident je nejvyšším církevním představitelem. Pokud jsou ostatní členové církve věrní a kvalifikovaní, postupují po žebříčku dle právního zařazení a autority. Mormoni rozlišují dva druhy svěcení - Áronovo kněžství, kde se člověk stane nejprve diakonem, poté učitelem a nakonec knězem. Jako druhé je Melchisedechovo kněžství, kde se postupuje na žebříčku jako starší - sedmdesátník - patriarcha a nakonec apoštol. Avšak jak se ve své práci zmiňuje Tingle, jsou do kněžského řádu vysvěcováni muži i v případě, že nesplňují podmínky stanovené v Novém zákoně, tj. nejsou potomky Árona jako se píše v Numeri 3:10 „Árona pak a jeho syny pověříš, aby střežili své kněžství. Jestliže se přiblíží někdo nepovolaný, zemře.“

Mormonské učení se potkává i s kritikou, protože se v něm nachází mnoho rozporuplných tvrzení či zde hlavní body jejich učení zcela chybí. Můžeme zmínit třeba, že podle mormonů Bůh má hmotné tělo. Ale jak v knize Mormon, tak v Bibli se žádné zmínky o antropomorfní podobě Boha nevyskytují, spíše je zde nazýván jako „Velký duch“. Jako důkaz používají mormoni například: „Mojžíšovi se dal Hospodin poznat tváří v tvář“ a „Hospodin pravil: „Až dlaň odtáhnu, spatříš mě zezadu, ale mou tvář nespatří nikdo.“ V Bibli jsou tedy spíše popisy toho, jak Bůh dočasně přejímá hmotnou podobu. Dále mormoni tvrdí, že Ježíš nebyl počat z Ducha svatého. Učí ze všichni, včetně Ježíše, jsme skutečnými potomky našeho nebeského otce a jedné z jeho manželek v nebi. Nástupce Smitha - Birgham Young vysvětloval, že „Ježíše Krista nezplodil Duch svatý“ a že „Spasitel se narodil stejně přirozeně, jako se rodí naše děti, byl zplozen svým Otcem, tak jako jsme my byli zplozeni svými otci.“ Jako poslední ještě zmíníme, že mormoni popírají jednotu Boží Trojice. Učí, že Otec (Elohím), syn (Jahve či Hospodin) a Duch svatý jsou „tři zcela nezávislé a fyzicky odlišné osoby.“ Pracují spolu, ale nejsou jeden bůh, vlastně to jsou tři bohové. V Knize Mormon ale (Alma 11:29) odpovídá Amulek na otázku Zezroma: „Jest více nežli jeden Bůh?“ - „Nikoli.“ Zároveň vysvětluje, že by nemohl říci něco, co by bylo proti Božímu Duchu, protože jeho informace pocházejí přímo od Anděla Božího.“ „Drahocenná perla“ je taky známá mnoha nesrovnalostmi. Hlavně ve Smithových překladech hieroglyfů, kdy například znak znamenající jezero bylo přeloženo 76 slovy! Tato kniha byla zkoumána v 19. století mormonským egyptologem Dee Jay Nelsonem, který byl sám členem církve, ale již po prvním překladu prohlásil: „Nechceme mít nic společného s náboženskou organizací, která učí lži,“ a s celou rodinou z církve odešell.15)

Obřady a pravidla

V životě mormonů existuje několik důležitých mezníků. Jedním z nejdůležitějších je křest, který oproti jiným křesťanským církvím obsahuje mnoho odlišností a misie, které slouží k rozšiřování tohoto náboženství a jsou pro mormony velmi specifické.

Prvním obřadem v životě mormona je požehnání dítěti a udělení jména. Tímto obřadem projde každé dítě z rodiny mormonů krátce po narození. Význam tohoto požehnání je předat dítěti božskou přízeň a pravé štěstí. Požehnání často provádí sám otec a to obvykle o první neděli v měsíci na shromáždění.16) Při tomto obřadě je nejvyšší koncentrace jmen jako Hyrum nebo Brigham, která jsou pro mormony typická.

Dalším významným církevním obřadem je křest. Zde se CJKSPD velmi liší od ostatních křesťanských odvětví. Křest se provádí až v osmi letech dítěte a to z důvodu, který je popsán v knize Mormonově: „Zbytečná praktika křtění nemluvňat a dětí, které nedosáhly věku zodpovědnosti, což je osm let. Pán odsuzuje křest malých dětí. Děti se rodí nevinné a bez hříchu. Satan nemá žádnou moc pokoušeti děti, dokud nezačnou býti zodpovědnými, a tak nemají zapotřebí činiti pokání nebo býti pokřtěny. Děti mají být pokřtěny ve věku osmi let. „Jedním z důvodů tedy je, že dítě v tomto věku je již schopno pochopit význam křtu a může se samo rozhodnout, zda chce do církve vstoupit “.17) Berou jako samozřejmost že členové, vstupující k církvi jako dospělí se musí nechat také pokřtít. Osoba, která se zúčastní křtu, musí být zcela ponořena do vody, ve většině poboček tak pro potřeby křtu existuje speciální bazén. Prezident pobočky tuto událost hrdě oznamuje na Nedělním shromáždění. Křest se koná ve sborovém domě za účasti rodinných příslušníků a přátel křtěného člena. Obřad křtu dá se provést i za již zesnulé osoby. Takovýto obřad pak provede člen rodiny stejného pohlaví.

Zde upozorníme na rozdíl mezi mormony v ČR a ve Spojených Státech. V USA se většina lidí stává členem církve poté, co v ní byli vychováni prostřednictvím rodičů, zatímco v Čechách vstupují do církve až v dospělosti. Často sami od sebe a ze svého vlastního přesvědčení. Přijat může být každý. Během výzkumu jsme se seznámili jak s americkými misionáři, kteří byli pokřtěni v osmi letech, tak i s českými mormony, kteří byli pokřtěni nebo konvertovali z jiné víry až v pozdějším věku.

Sňatek - Manželství mezi mužem a ženou je posvátné, takový svazek může pokračovat i po smrti - pokud jsou oba partneři oddáni božsky schválenou pravomocí a pokud vedou svůj život podle Božích přikázání. Jsou rovnocennými členy rodiny a jejich děti pak jsou považovány za Boží dar.

Zde spočívá důležitý rozdíl mezi USA a ČR. V USA je sňatek uzavřený v chrámu úředně platný, ale u nás ne. Proto má v Čechách přednost svatba úřední, a až poté sňatek před Bohem. Zjistili jsme trend, že čeští členově církve mají tendenci vdávat se mnohem později, než jejich američtí kolegové. Se svatbou také souvisí rozvody, které v církvi nejsou zapovězeny.

Smuteční obřad nejčastěji probíhá v duchu naděje a někdy i radosti. Rodina a přátelé určitě truchlí pro svou ztrátu, ale také vědí, že se s ním po smrti shledají. Z toho mají alespoň malou útěchu. Jinak se smuteční obřad ničím neliší od tradičního křesťanského.

Genealogie je pro mormony velmi důležitá, protože pro ně má hledání jejich předků hlubší smysl. Podle mormonů jsou křty prováděné v zastoupení za mrtvé, uznávané Bohem. Tudíž ti, kteří přijímají evangelium v duchovním světě, mohou získat oprávnění pro vstup do Božího království.18) Křest v zastoupení za mrtvé podstupují jejich příslušníci z rodiny. Tento obřad může být vykonán pouze v chrámu. Vzhledem k tomu, že církev dává takový důraz na rodinná pouta k našim předkům i potomkům, pečuje o největší sbírku záznamů o rodinné historii na světě. CJKSPD uchovává miliony záznamů pocházejících z církevních i veřejných zdrojů a nabízí je zdarma k dispozici na svých webových stránkách.19)

Zde je též rozdíl mezi USA a ČR. Češi se o své předky moc nezajímají, není tu takový důraz na rodinu. Jen málokdo se o rodinnou historii zajímá natolik, aby vytvořil a dohledal rodokmen, natož aby znal jména například více než 5 generací své rodiny. Ale čeští mormoni, se i přesto snaží dohledat své předky. Hodně českých mormonů nám řeklo, že na svém rodokmenu usilovně pracují. Stejně jako u Mormonů v USA, je i v ČR dobrá dostupnost matrik a sčítání lidu - ať už v archivech či online.

Misie. Církev povzbuzuje mladé muže ve věku od 19 let, aby pro církev vykonali dvouletou misii na plný úvazek. Ženy mohou jet na misii také, ale není na to kladen takový důraz. Dnes slouží ve světě přes cca 53 000 misionářů.20) Každý si musí na svoji misii vydělat předem tolik peněz, kolik je schopen. Výjimečně zbytek doplatí církev. Do jaké země budoucí misionář půjde, určují apoštolové (podle mormonů tak určí na základě božské inspirace). Misionáři pracují vždy ve dvou. Jejich úkol je kázat evangelium, proto se musí velmi rychle naučit jazyk země, do níž jsou vysláni. Před odjezdem na určené místo svého působení, každý misionář absolvuje několikatýdenní školení v tzv. Misionářském výcvikovém centru (Missionary Training Center = MTC), kterých je po světě několik. Během misie se soustředí výhradně na službu a hlásání evangelia a vyhýbají se světským zábavám a milostnému životu. Po skončení misionářské služby většina misionářů dokončí studia a založí rodiny. V ČR existuje také možnost vyrazit na misie, příprava a samotná misie probíhá stejným způsobem jako u Mormonů, kteří jsou občany USA.

Obr. 4: Mormonští misionáři 21)

Tradice a svátky

Většinou slaví členové mormonské církve místní a státní svátky země, ve které žijí. Pokud jde přímo o církevní svátky mormonů, tak nejvýznamnějším je určitě Den pionýrů. Kromě toho často pořádají různé společenské akce, jako společenský odpočinek s hraním nějakého sportu atd. Celoročně platí nedělní den šabatu a v pondělí - Rodinný domácí večer.

U svátků začneme oslavami Vánoc a Velikonoc. Tyto dvě události totiž považují za duchovně nejvýznačnější dny v historii života Ježíše Krista a nejdůležitější svátky většiny křesťanských odvětví. U mormonů jsou tyto tradice podmíněny převážně kulturou a zvyky dané země.

V Americe existuje dlouhá tradice oslav Vánoc, které jsou nejoblíbenějším svátkem amerických obyvatel. Dárky v USA nosí Santa Claus. Ty dětem rozdává v noci z 24. prosince na 25. prosince, přičemž do domů vstupuje výhradně komínem a krbem. Hodné děti se tak mohou těšit na dárky pod stromečkem a v punčoše, zatímco zlobivé děti najdou v punčoše jen a pouze uhlí. Každoročním zvykem mezi sousedy bývá hecování, čí stromeček je vyšší a kdo má na domě více světel. Ke štědrovečerní večeři dávají přednost pečenému krocanovi, hovězímu, šunce, nebo alespoň vepřovému. Nádivka do krocana se v mnoha rodinách dědí z generace na generaci. Naprostá většina amerických mormonů oslavuje Vánoce s ozdobenými vánočními stromečky, rozvěšením punčoch na krbu a dárky pod stromečkem, které tam děti najdou následující ráno. Jak moc a jakým způsobem do oslav zasahuje Santa, se liší v každé rodině. I když část mormonů uznává Santu Clause, centrálním bodem oslav Vánoc je pro ně postava Ježíše Krista.

V ČR slaví příslušnicí Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů Vánoce taktéž podle tradic země pobytu. Chodí do kostela (u mormonů - pobočky CJKSPD), zdobí stromeček a mají štědrovečerního kapra s bramborovým salátem. Dárky dětem nosí Ježíšek a to již na Štědrý večer.

O Velikonocích chodí Američané do kostela a tráví čas s rodinou. Jednou z největších velikonočních tradic je v Americe i tzv. Egg hunt, neboli „hon na vajíčka“. Velikonoční zajíček, který je zde symbolem velikonoc, v neděli naděluje čokoládová vajíčka, která poschovává různě po domě a hlavně po zahradě. Děti, jakmile se ráno vzbudí, na ně pořádají hon a své úlovky ihned snědí. Při hledání vajíček se pořádají také různá společenská setkání. O Velikonocích američtí mormoni dodržují stejné tradice.

Češi většinou slaví Velikonoce návštěvou kostela. Na velikonoční pondělí si chlapci upletou pomlázky a navštěvují domy slečen a dívek, kde koledují velikonoční obarvené vajíčka. Podle území se tradice moc neliší, možná jen na menších vesnicích (zejména na Moravě) se nosí tradiční kroje. Rozdíl oproti USA je, že oslavy probíhají více dní a neprobíhá koledování s pomlázkami. Členové mormonské církve také chodí do kostela, ale mohou se i zúčastnit „egg hunt“, který obvykle probíhá v jejich pobočce, spolu s velikonočním společenským setkáním.

Co se týče přímo mormonských svátků, tak 24. července slaví Den pionýrů, který připomíná příchod prvních pionýrů Svatých posledních dnů do údolí Solného jezera v Utahu v roce 1847. Oslavy tohoto svátku se výrazně liší v USA a u nás. Den pionýrů se oslavuje především ve státě Utah. Tento den znamená pro zdejší mormony něco podobného státnímu svátku. Je to den pracovního klidu, lidé pořádají barbeque a města slavnosti s ohňostroji a spoustu dalších akcí. Na mormonských církevních shromážděních v červenci se často mluví o dobrých vlastnostech pionýrů. V ČR se tento den přímo neslaví, jak už jsme zmínili u článku od pana Vojtíška. Členové v ČR si můžou v tento den připomenout své předky a duchovní dědictví, které jim zanechali, ale obvykle tento den neslaví.

Obr. 5: Pozvánka na Den pionýrů v Utahu 22)

Jiné typické svátky mormoni nemají. Dalo by se ovšem říci, že významnými dny jsou pro ně každá neděle a pondělí.

Nedělní shromáždění - se koná každou neděli od 9:00 do 10:10 na pobočce CJKSPD. Shromáždění začíná přivítáním nových misionářů, oznámeních o křtech atd. Poté se koná svaté přijímání. Svatí posledních dnů přijímají vodu a chléb. Následuje případné vysvěcení do kněžství nových členů, kteří pak přednesou svůj připravený proslov. Celé shromáždění je prokládáno náboženskými písněmi, za doprovodu klavíru. Někdy přijdou zazpívat i děti z primárek nacvičenou píseň. Úplně nakonec se všichni pomodlí a rozejdou se za dalším programem, který je připraven také na pobočce. Nedělní shromáždění nemá žádné výrazné odlišnosti oproti USA.

Každé pondělí je tzv. Rodinný domácí večer, kdy se všechny rodiny se sejdou a tráví spolu volný čas. Klade se velký důraz na hodnotu rodiny. V pondělí nesmí být nikdo v kapli, právě proto, aby byl doma se svou rodinou.

V ČR mají misionáři dobrovolný společenský sraz na pobočce, kde jsou různá jídla a nápoje - všichni, kdo chtějí, tam mohou přijít na večeři a popovídat si s ostatními členy církve. Na stole určitě nenajdete alkohol nebo čaj. Tento zvyk setkávání v ČR zavedli nejspíše proto, že většina mormonů českého původu jsou sami a neměli by tak s kým slavit.

Podobnou akci čeští misionáři mají v pátek, kdy se jedná o neformální večer zejména pro mládež, která spolu tráví čas a hraje různé hry. V pražské pobočce se nachází dva pokoje, kde každý něco dělá. Při naší návštěvě si v prvním mladí povídali nebo se bavili hrou na kytaru. V druhém pokoji hráli již zmíněné stolní hry.

Obr. 6 a 7 Rodinný domácí večer v pražské pobočce CJKSPD 23)

Sabat je dnem odpočinku. Je uctíván každou neděli a začíná Nedělním shromážděním (viz výše). Tento den se nesmí pracovat (např. ani nakupovat, chodit do divadla, provádět domácí práce - navařit a uklidit by si měli mormoni den předem), ovšem samy členy církve se shodly, že vše je relativní a ne vždy to lze dodržet dle pravidel víry. Velký význam má samotné setkání členů církve a upevňování vztahů se stejně smýšlejícími lidmi. Další náplní dne mohou být pochůzky po domácnostech nemocných přátel, kteří se nemohli na shromáždění dostavit. Rodiče se věnují svým dětem, někteří připravují záznamy rodinné historie apod. Každá první neděle v měsíci je postní a poslední je naopak tzv. „tlustá“, při které se pořádají jídelní hody. Peníze, které se ušetří o postní neděli, se stávají příspěvky pro chudé. Příslušníci mormonské církve odvádějí 10% svých příjmů jako dary, ze kterých církev pomáhá po celém světě. 24)

Každodenní život

Slovo moudrosti. Toto je nařízení ohledně zdravého životního stylu dodržují mormoni jak u nás, tak v USA.

Je zařazeno jako oddíl 89 v knize Nauky a smlouvy. Zde se píše: „Že nakolik některý člověk mezi vámi pije víno nebo silný nápoj, vizte, není to dobré; a opět, tabák není pro tělo ani pro břicho a není dobrý pro člověka; a opět, horké kofeinové nápoje (čaj a káva) nejsou pro tělo ani břicho. Veškeré obilí je dobré jako strava člověka; podobně jako plody vinného kamene; to, co dává plody, ať v zemi nebo nad zemí …“ Na začátku bylo Slovo moudrosti pouze doporučením pro zdravý životní styl, ale Birgham Young (nástupce Josepha Smitha) jej přijal jako závazné pravidlo pro všechny mormony, i přesto, že sám žvýkal tabák a pití piva považoval za prospěšné.

Kromě již zmíněného zákazu pití horkých kofeinových nápojů (hlavně kávy a čajů, kromě ovocného), alkoholu a užívání návykových látek, by měli také jíst hodně zeleniny a ovoce. Naopak maso by měli jíst pouze střídmě.25)

Vztah k rodině

Hlavním centrem života mormonů je rodina. Váží si druhých, manželství a mívají často hodně dětí. Věří, že rodiny mohou být spolu nejenom během života na Zemi - „dokud nás smrt nerozdělí“ - ale i po smrti. Proto ve svých chrámech uzavírají sňatky, tzv. zpečetění na věčnost.

Není výjimkou, že rodiny mají více dětí. Každý pondělní večer mormoni pořádají ve svém domově tzv. rodinný domácí večer. Tyto rodinné večery pomáhají rodinám, aby spolu trávily dostatek společného času. Každou neděli také navštěvují bohoslužbu a děti mají náboženskou výuku.

Středobodem rodiny amerických mormonů je matka. Právě ona spojuje rodinu, ve většině případů rozhoduje a dostává se jí obrovské úcty. Není ani tak hlavou rodiny jako spíše matkou v pravém slova smyslu, tedy rodičkou. Mormonské rodiny mají zpravidla mnoho dětí, které jsou soustředěné kolem matky.

V České republice jsme o takové úctě k matce neslyšely ani zmínku, v podstatě česká rodina mormonů se nijak neliší od české rodiny ateistů.

Ještě bychom zmínili takovou zvláštnost, a to, že většina českých mormonů, se kterými jsme se setkali, byla „vychována“ těmi americkými. V USA probíhá církevní výchova již od dětství v rodině, ale v ČR je tomu spíše až po pokřtění a vstupu do církve.

Uvědomili jsme si, že morální postavení mormonů ve společnosti se u nás značně liší od Spojených států amerických. Jelikož je v USA Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů uznávanou církví, nenastávají členům žádné potíže. Členové církve zastávají (pozn. především ve státě Utah) řadu vysokých a významných společenských pozic. Lidé se jich „nebojí“, tak jako u nás. V podvědomí Američanů jsou to ti, kdo žijí disciplinovaný a poctivý život, odmítají kouření či alkohol, stejně jako kávu a čaj - a kdysi v minulosti uznávali polygamii.

V České republice se o této církvi bohužel mezi lidmi moc neví. V obecném povědomí je to jen další z náboženských sekt. Proto na ně lidé pohlížejí s nedůvěřivostí a někdy až s odporem. Pokud tedy zjistí, že jde o mormona - začne se na něj dívat mnohdy skrze prsty. Tohle způsobuje obyčejná neznalost lidí.

Konverze

Konverze k církvi úzce souvisí se křtem, což je vlastně takové přijetí do CJKSPD a uzavření smlouvy s Bohem. Vzhledem k velké úctě k rodině je časté konvertování i již zemřelých předků mormoni prý křtí každé tři minuty nového člena. Velký počet příslušníků získávají hlavně díky vysoké misijní činnosti, jak již bylo zmíněno výše.

Z odpovědí námi dotazovaných českých členů vyplynulo, že hlavními důvody byly problémy, ať už v soukromém životě nebo v práci. Při hledání řešení narazili často na misionáře, kteří jim otevřeli cestu do církve, do jejich nitra a pomohli postupně jejich trable vyřešit.

„V životě mě postihly těžké životní situace. Tehdy se ke mně dostaly informace, že je něco víc než pozemský život. Velmi mě tehdy ovlivnila kniha od Moodyho A. Raymonda – Život po životě, která je o svědectví lidí, kteří přežili klinickou smrt. Setkali se s bytostí plnou radosti a světla. Dále mě ovlivnily mé životní zkušenosti a jak já tomu tak říkám – zkoušky víry.“ - vypráví Tereza, příslušnice CJKSPD z Prahy.

Konverze právě k mormonům může být důsledkem velkého množství pravidel, jež je nutno dodržovat. Lidé tak jsou vedeni církví a mohou se více soustředit na pro ně důležitější věci v životě.

Dalším důvodem by mohla být komunita lidí, kteří přijímají každého s otevřenou náručí, což může přitahovat nezadané a osamocené lidi.

Někteří také přivítají pozitivní pohled na život příslušníků CJKSPD. Z projevu sestry Morgan: „Na mé církvi se mi líbí, že mi přináší opravdové štěstí a radost. Snažím se celý život měnit sebe samu k lepšímu, protože vím, že Ježíš zemřel za mé hříchy a já mu jsem neskutečně vděčná a nikdy ho neopustím. Věřím v ducha svatého, protože mi přinesl Ježíše, moji spásu a já věřím, že je to pravda a těším se, až se s ním po smrti setkám.“26)

Závěr

Cílem našeho výzkumu bylo konkretizovat existující rozdíly a zjistit míru rozlišnosti života mormonů v České republice a USA a taky se pokusit zjistit, proč se několik stovek Čechů obrátilo právě na víru mormonů.

Naše bádání se skládalo ze shromažďování dat jak sekundárních, tak především primárních. A to přímo od členů církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů různého postavení a původu. Měli jsme šanci mluvit jak s českými, tak s americkými mormony. Snažili jsme se k tématu zjistit, co nejvíce informací, a proto jsme se dotazovali jak členů, kteří k církvi konvertovali nedávno, tak s těmi, jež jsou mormony od malička. Níže se tedy pokusíme o zhodnocení našeho výzkumu.

Dospěli jsme k jednoznačnému závěru – CJKSPD je velmi jednotná církev. Nenalezli jsme velké rozdíly v životu mormonů u nás a v USA. Mormoni se snadno asimilují do libovolné kultury, ale i přesto si stále zachovávají své morální hodnoty i své nezpochybněné učení. Zajímavé je, že u většiny náboženských odvětví, hlavně tak rozšířených jako jsou právě mormoni, docházelo ke generování nových rysů, občas protikladných původnímu učení, jež vznikali kvůli změně lokality. Co se ale týče příslušníků Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, tak k tomuto trendu nedošlo. Stále jsou jednotnou církví a všude po světě prosazují stejné církevní obřady a hodnoty (týká se to striktně CJKSPD). Rozvoj církve bez členění učení a obřadů je možný hlavně díky misijní činnosti. Všechny misie prosazují stejné hodnoty a vždy jsou přítomní v místní pobočce, kde mohou lépe porozumět jejich učení.

Život mormonů v ČR a v USA se liší maličkostmi, které většinou vyplývají z kulturních rozdílů a mentalit. Jednalo se zejména o:

- rozlišné oslavy Dne pionýrů - tento den znamená pro americké mormony něco podobného státnímu svátku, protože je to den pracovního klidu, lidé pořádají barbeque a města slavnosti s ohňostroji a spoustu dalších akcí. Na mormonských církevních shromážděních v červenci se často mluví o dobrých vlastnostech pionýrů. V ČR se tento den přímo neslaví;

- jiný průběh rodinného domácího večera, tzv. Pondělního shromáždění - v USA mormoni mají každé pondělí tzv. Rodinný domácí večer, kdy se všechny rodiny se sejdou doma a tráví spolu volný čas. Klade se velký důraz na hodnotu rodiny, a proto v pondělí nesmí být nikdo v kapli. V ČR naopak mají misionáři dobrovolný společenský sraz na pobočce, kde jsou různá jídla a nápoje - všichni, kdo mají zájem, mohou přijít na večeři a popovídat si s ostatními členy církve. Sraz je pořádán hlavně kvůli tomu, že mnoho členů žije samo;

- odlišné postavení ve společnosti - v České republice je tato církev v obecném povědomí jen další z náboženských sekt. Proto na ně lidé pohlížejí s nedůvěřivostí a někdy až s odporem. To určitě omezuje možnosti společenského růstu příslušníka CJKSPD u nás. V USA je to opačně, členové církve zastávají řadu vysokých a významných společenských pozic jak v politice, tak i v ekonomice. Američané si o mormonech myslí, že jsou to ti, kdo žijí disciplinovaný a poctivý život;

- rozlišný počet členů rodiny;

- uspořádání rodinného života - středobodem rodiny amerických mormonů je matka. Právě ona spojuje rodinu, ve většině případů rozhoduje a dostává se jí obrovské úcty. Mormonské rodiny mají zpravidla mnoho dětí, které jsou soustředěné kolem matky. V České republice jsme o takové úctě k matce neslyšeli ani zmínku, v podstatě česká rodina mormonů se nijak neliší od české rodiny ateistů. Hlavou rodiny je v ČR spíše otec a počet dětí málokdy přesahuje dvě;

- důvody konverze do CJKSPD - v USA obvykle lidé konvertují k mormonům z rodinné tradice anebo osobního zájmu o CJKSPD. Nejčastěji jde o konverzi protestantů. V ČR jde častěji o konverzi katolíků, z odpovědí námi dotazovaných členů vyplynulo, že hlavními důvody pro přestup byly problémy, ať už v soukromém nebo profesním životě. Při hledání řešení často narazili na misionáře, kteří jim otevřeli cestu do církve, později do jejich nitra a pomohli jim postupně vyřešit jejich trable. Hodně atraktivní je i vidina komunity, která přijímá každého s otevřenou náručí, což přitahuje hlavně nezadané a osamocené lidi.

Samozřejmě bychom chtěly mnohokrát poděkovat členům církve, neboť by náš výzkum nemohl proběhnout bez jejich ochoty spolupracovat. Odpovídali nám na všechny naše otázky a věnovali nám spoustu svého času. Zároveň nám vysvětlovali podstaty svého učení a povídali o svém každodenním životě. Dostaly jsme také různé brožury a podklady k naší práci.

Na závěr bychom chtěly říct, že výzkum se nám hodně líbil, potkaly jsme spoustu příjemných lidí a dozvěděly jsme se velké množství informací, a to nejen z oblasti náboženství a religionistiky, ale i o provedení vlastního výzkumu.

Zdroje

ALBRECHT, Stan L., and HOWARD M. Bahr. Patterns of Religious Disaffiliation: A Study of Lifelong Mormons, Mormon Converts, and Former Mormons. Journal For The Scientific Study Of Religion. John Wiley & Sons, Inc., Vol.22, No. 4/1983: s.366 -379. ISSN 1468-5906. Získáno přes databází EBSCO, dostupná ze stránek Městské knihovny v Praze.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů [online]. USA: Intellectual Reserve, 2016 [cit. 2016-05-12]. Dostupný z WWW: https://www.mormon.org/ces

Co znamená být Mormonem. Icm [online]. Český Krumlov: icm, 2000 [cit. 2016-05-12]. Dostupný z WWW: http://www.icmck.cz/oldweb/index.html?sek.html&sek_o01.html

Enjoy Utah. Pioneer day events 2015. [online]. Blogger, Google, Inc. © 2015[cit. 2016-05-12]. Dostupný z WWW: http://www.enjoyutah.org/2015/06/pioneer-day-events-2015.html

ENROTH, Ronald. Průvodce sektami a novými náboženstvími. Praha: Návrat domů, 1994. 181 s. ISBN 80-85495-29-5.

Křest a konfirmace. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. [online]. USA: Intellectual Reserve, 2012 [cit. 2016-05-12]. Dostupný z WWW: https://www.mormon.org/mormonorg/ces/z%C3%A1kladn%C3%AD-nauky/p-ik%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD/k-est-a-konfirmace.html

LDS Global Distribution [online]. TheyDiffer.com. © 2014 - 2016 [cit.2016-08-31]. Dostupný z WWW: http://theydiffer.com/wp-content/uploads/2015/12/lds.png

LDS Mission Network [online]. XMission, 2004 [cit. 2016-05-12]. Dostupný z WWW: http://www.mission.net/

Mormoni a jejich skrytá nebezpečí [online]. Ježíš Kristus © 2016 [cit. 2016-05-12]. Dostupný z WWW: http://www.kristusjezis.cz/mormoni-a-jejich-skryte-nebezpeci/

Mormonská církev [online]. Economia, a.s. cz © 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupný z WWW: https://www.aktualne.cz/wiki/domaci/mormonska-cirkev/r~a0758d2e886011e49e4b0025900fea04/

MONSON, Thomas S. Učte se ode mě [online]. USA: Intellectual Reserve, 2016 [cit. 2016-05-12]. Dostupný z WWW:https://www.lds.org/liahona/2016/03/learn-of-me?lang=ces

Nauka a smlouvy: Oddíl 89. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů [online]. USA: Intellectual Reserve, 2016 [cit. 2016-05-12]. Dostupný z WWW: https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/89?lang=ces

NÁVRAT, Miroslav. Kde to funguje? Podívejme se na mormony [online]. Idnes. Praha: MAFRA a.s., 2012 [cit. 2016-05-12]. Dostupný z WWW:http://navrat.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=291626

POPE, Devin G. Benefits of bilingualism: Evidence from Mormon missionaries. Journal Economics of Education Review. Elsevier., Vol. 27, No. 2/2008, s. 234-242. ISSN 0272-7757. Získáno přes databází ScienceDirect. Dostupný z WWW: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027277570700009X

TINGLE, Donald S. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni). IVP Books, 1987. 32 stran. ISBN 978-0-87784-192-0.

VOJTÍŠEK, Zdeněk. Netradiční náboženství u nás. Dingir. Dingir s. r. o.,roč. 1, č. 1/ 1998, s.24-28. ISSN 1212-1371.

Worldwide Statistics: Czech Republic [online]. Newsroom, 2012 [cit. 2016-05-12]. Dostupný z WWW: http://www.mormonnewsroom.org/facts-and-statistics/country/czech-republic 


Počet shlédnutí: 426

1)
LDS Global Distribution [online]. TheyDiffer.com. © 2014 - 2016 [cit. 31. 08. 2016]. Dostupný z WWW: http://theydiffer.com/wp-content/uploads/2015/12/lds.png
2)
TINGLE, Donald S. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni). IVP Books, 1987. 32 stran . ISBN 978-0-87784-192-0.
3)
VOJTÍŠEK, Zdeněk. Netradiční náboženství u nás. Dingir. Dingir s. r. o., roč. 1, č. 1/ 1998, s.24-28. ISSN 1212-1371.
4)
POPE, Devin G. Benefits of bilingualism: Evidence from Mormon missionaries. Journal Economics of Education Review. Elsevier., Vol. 27, No. 2/2008, s. 234-242. ISSN 0272-7757.
5)
MONSON, Thomas S. Učte se ode mě. [online]. USA: Intellectual Reserve, 2016 [cit. 12.05.2016]. Dostupné z WWW:https://www.lds.org/liahona/2016/03/learn-of-me?lang=ces
6)
ALBRECHT, Stan L., and HOWARD M. Bahr. Patterns of Religious Disaffiliation: A Study of Lifelong Mormons, Mormon Converts, and Former Mormons. Journal For The Scientific Study Of Religion. John Wiley & Sons, Inc., Vol.22, No. 4/1983: s.366 -379. DOI: https://doi.org/10.2307/1385774
7) , 15)
TINGLE, Donald S. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni). IVP Books, 1987. 32 stran . ISBN 978-0-87784-192-0.
8)
Mormonská církev [online]. Economia, a.s.cz © 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupný z WWW: https://www.aktualne.cz/wiki/domaci/mormonska-cirkev/r~a0758d2e886011e49e4b0025900fea04/
9)
Worldwide Statistics [online]. Dostupné z: http://www.mormonnewsroom.org/facts-and-statistics#.
10)
LDS Mission Network [online]. LDSMN. © 1996-2016 [cit. 04. 09. 2016]. Dostupný z WWW: http://www.mission.net/.
11)
Worldwide Statistics: Czech Republic [online]. Intellectual Reserve, Inc © 2016 [cit. 31. 08. 2016]. Dostupný z WWW : http://www.mormonnewsroom.org/facts-and-statistics/country/czech-republic.
12)
Hlavní chrám mormonů v Salt Lake City, Utah [ obrazek ], In: Temples [online]. Intellectual Reserve, Inc © 2016 [cit. 01. 09. 2016]. Dostupný z WWW: https://www.lds.org/church/temples/salt-lake?lang=eng#gallery=.
13)
Joseph Smith translation (JST) [online]. Intellectual Reserve, Inc © 2016 [cit. 02. 09. 2016]. Dostupný z WWW: http://lds.org/scriptures/gs/joseph-smith-translation-jst?lang=eng
14) , 21)
Mormoni a jejich skrytá nebezpečí [online]. Ježíš Kristus © 2016 [cit. 03. 09. 2016]. Dostupný z WWW: http://www.kristusjezis.cz/mormoni-a-jejich-skryte-nebezpeci/
16)
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů [online]. Náboženské zvyky a uctívání, 2008 [cit. 29. 04.2016]. Dostupný z WWW: http://www.mormon.cz/viravakce/2.html
17)
NÁVRAT, Miroslav. Kde to funguje? Podívejme se na mormony [online]. Idnes. Praha: MAFRA a.s., 2012 [cit. 12.05.2016]. Dostupný z WWW: http://navrat.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=291626
18)
Křest a konfirmace [online]. Intellectual Reserve, Inc. © 2012 [cit. 31.08.2016]. Dostupný z WWW: https://www.mormon.org/mormonorg/ces/z%C3%A1kladn%C3%AD-nauky/p-ik%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD/k-est-a-konfirmace.html
19)
Největší světová databáze rodinné historie [online]. Intellectual Reserve, Inc. © 2016 [cit. 31.08.2016]. Dostupný z WWW: https://familysearch.org/
20)
LDS Mission Network [online]. LDSMN. © 1996-2016 [cit. 04. 09. 2016]. Dostupný z WWW: http://www.mission.net/
22)
Enjoy Utah. Pioneer day events 2015 [online]. Blogger, Google, Inc. © 2015 [cit. 04. 09. 2016]. Dostupný z WWW.: http://www.enjoyutah.org/2015/06/pioneer-day-events-2015.html
23)
vlastní fotografie
24)
Worldwide Statistics: Czech Republic [online]. Intellectual Reserve, Inc © 2016 [cit. 31. 08. 2016]. Dostupný z WWW : http://www.mormonnewsroom.org/facts-and-statistics/country/czech-republic
25)
Nauka a smlouvy: Oddíl 89 [online]. Intellectual Reserve, Inc © 2016 [cit. 02. 09. 2016]. Dostupný z WWW : https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/89?lang=ces
26)
Co znamená být Mormonem [online]. Český Krumlov: icm, 2000 [cit. 2016-05-12]. Dostupný z WWW : http://www.icmck.cz/oldweb/index.html?sek.html&sek_o01.html
ls2016/mormoni.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)