obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2021:evropska_civilizace_a_svet

Evropská civilizace a svět - HKS6 - LS 20/21

Kdy a kde: středa 10:30-13:00, via Zoom: https://cesnet.zoom.us/j/96080083138?pwd=MUJRUExqeTRVREgwUU5xMzEzQTh6UT09

Vyučující: Jan Andrle, konzultace: středa 9:00-10:30 via MSTeams, kontakt: andrlejan@pef.czu.cz

Obecná charakteristika: Kurz navazuje na předmět Duchovní kultura Evropy, na rozdíl od něho je důraz položen na vnější vztahy Evropy s ostatními kulturami (vzájemné kontakty, ovlivňování a difuze kulturních prvků mezi Evropskou/Západní civilizací a ostatními civilizačními okruhy včetně představ a stereotypů Evropanů o Jiných a Jiných o Evropanech). V úvodní části je představen a analyzován samotný pojem civilizace ve svých různých významech (L. H. Morgan, N. Elias, F. Braudel, A. J. Toynbee, S. Huntington) a hlavní aktuální teoretické koncepty užívané pro interpretaci interkulturních vztahů (orientalismus a okcidentalismus, postkolonialismus, kreolizace, kulturní hybridita, transnacionalismus, atd.). Hlavní část kurzu je pak věnována problematice dějin kulturních, hospodářských a politických vztahů Evropy s ostatními civilizačními celky (s důrazem na osu Západ - Východ). Konečně v závěrečné části jsou pak analyzovány vybrané kulturní prvky, kterými Evropská civilizace formovala současný globalizovaný svět (mezinárodní právo, moderní stát a ústavnost, doktrína přirozených lidských práv, moderní peněžní a ekonomický systém) a jejich přijímání či odmítání ostatními.

Získané kompetence: Kurz by měl studenty naučit vnímat mnohovrstevnou povahu a často protikladnou podobu interkulturních vztahů Evropy s ostatními civilizačními komplexy, jakož i schopnost rozpoznávat a kriticky analyzovat jednostranné stereotypní interpretační rámce vykládající tyto vztahy zjednodušujícím jednostranně ideologizujícím způsobem (eurocentrismus a orientalismus na straně jedné, okcidentalismus, absolutizace postkoloniální kritiky a nekritická idealizace východních či exotických kultur na straně druhé). Též by měli být schopni identifikovat, které hlavní ideje, hodnoty, motivy, látky a inovace přejala Evropa od jiných a jak tyto přispěly k specifičnosti evropské kultury a naopak ideje, hodnoty, motivy, látky a inovace dala Evropa světu a jak tím ovlivnila jeho současnou globální podobu.

Předpoklady: Kurz navazuje na kurz Duchovní kultura Evropy, dále se předpokládá všeobecná znalost dějepisu, dějin literatury, umění a filosofie na středoškolské maturitní úrovni a znalosti z předcházejících kurzů studijního programu, zejména kurzu Geografie náboženství a Mezinárodní migrační procesy.

Atestace: Zápočet a zkouška. Pro získání zápočtu je zapotřebí aktivní účast na cvičení (tolerovány jsou 2 absence) včetně referátu (s prezentací následně nahranou na oborové stránky hks.re) a složení zápočtového testu. Zkouška je dvoukolová: první kolo představuje zkouškový test, druhé ústní zkouška formou kolokvia.

Metoda a obsah výuky: Výuka se skládá z přednášek a cvičení, přičemž: a) přednášky probíhají každý týden v rozsahu 2 vyučujících hodiny (tj. 90 min.) formou frontální výuky a sledují následující témata:

 1. Pojem Civilizace: civilizace v singuláru a v plurálu, civilizace jako historiografický a sociálněvědní pojem, aktuální civilizace a jejich vztahy; vztah pojmů Evropa a Západ, vztah Evropy a USA.
 2. Svět očima Evropanů (proměny obrazu světa v evropské kultuře): vývoj evropské kosmografie a geografie, poznávání, objevování a mapování světa, nultý poledník, obrazy Jiných a (polo)bájná místa a země.
 3. Antické Řecko a staroorientální civilizace (Přední Asie): cesty Herodota a dalších, vztahy s Lydií a Frýgií, Egyptem (a obraz Egypta a jeho druhý život v řecké a evropské kultuře), s Persií (Řecko-perské války, negativní a pozitivní obraz Persie, tažení Alexandra Makedonského a jeho druhý život).
 4. Řím a Orient: dobytí známého světa (impérium a jeho limit), orientální kulty a mystéria, Lux ex oriente (christianizace), ortodoxní vs staroorientální tradice.
 5. Evropa a Izrael: starozákonní tradice, Šalamounův chrám a jeho druhý život, rozkol judaismu a křesťanství, konstrukce Svaté země, Židé ve středověku a novověku, moderní antisemitismus a sionismus, stát Izrael.
 6. Evropa a pravoslavný Východ: Byzanc a Rusko.
 7. Evropa a Blízký a Střední Východ: Islám a arabská expanze (invaze, obchodní a kulturní výměna s Evropou: recepce Aristotela, reconquista), Seldžukové a Osmané, zrod moderního islamismu, moderní Turecko (od Atatürka k Erdoganovi), Arabský svět (kolonizace, dekolonizace a Arabské jaro) a Irán (Šáhova bílá revoluce a Islámská revoluce).
 8. Evropa a Dálný Východ: Indie, Indočína, Čína a Japonsko (koloniální expanze, kulturní a náboženská výměna: křesťanské misie, recepce dálnovýchodních náboženství na Západě).
 9. Evropa (Západ) a globalizovaný svět I: globální peněžní a ekonomický systém (jeho geneze, současná podoba a vyhlídky).
 10. Evropa (Západ) a globalizovaný svět II: mezinárodní právo, moderní stát a občanská společnost, liberální demokracie a lidská práva (jejich geneze a současná podoba a její podstatné prvky, a budoucnost).

b) cvičení se konají rovněž každý týden, a to v rozsahu 1 vyučovací hodiny (45 min) a ve formě interaktivní a kooperativní výuky na bázi skupinových studentských referátů doplňovaných a korigovaných vyučujícím s následnou diskuzí a obsahově budou zaměřeny na dějiny evropského kolonialismu s důrazem jeho kulturní a hospodářské aspekty a jeho vliv na utváření současného světa (témata jednotlivých cvičení a referátů se pak budou vztahovat na dějiny a dědictví koloniálních říší jednotlivých evropských států a genezi současné podoby JAR a Izraele).

Literatura

1. Povinná

2. Povinně volitelná

(alespoň tři položky)

3. Doporučená

 • APPLEBAUM, Anne. Mezi východem a západem: napříč pohraničím Evropy. Ostrava [i.e. Polanka nad Odrou]: Občanské sdružení Pant, 2014.
 • BAYLY, C. A. Zrod moderního světa 1780-1914: globální spojitosti a srovnání. Překlad Jana Ogrocká. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019.
 • BURUMA, Ian a MARGALIT, Avishai. Okcidentalismus: západ očima nepřátel. Překlad Jan Klíma. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005.
 • CARDINI, Franco. Evropa a islám. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004.
 • CROSBY, Alfred W. The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492. [s.l.]: Greenwood Publishing Group, 1972.
 • ECO, Umberto. Dějiny legendárních zemí a míst. Vyd. 1. Praha: Argo, 2013.
 • GREENBLATT, Stephen. Podivuhodná vlastnictví: zázraky Nového světa. Vyd. české 1. Praha: Karolinum, 2004.
 • HALBWACHS, Maurice. La topographie légendaire des Évangiles en Terre Sainte: étude de mémoire collective. Paris: Presses Univ. de France, 1941. Dostupné: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/50461
 • KŘÍŽOVÁ, Markéta. Ideální město v divočině: misijní projekty Tovaryšstva Ježíšova a obnovené Jednoty bratrské v koloniální Americe. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007.
 • LIŠČÁK, Vladimír. Po stopách bratra Odorika: Styky Evropy a mongolské Číny ve 13. a 14. století (s přílohou Biblioteca Odoriciana). [S. l.]: Akademické nakladatelství Cerm, 2014. Dostupné: <https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/750>.
 • MINTZ, Sidney Wilfred. Sweetness and power: the place of sugar in modern history. New York: Viking, 1985.
 • MORAVOVÁ, Magdalena, ed. Bájné plavby do jiných světů. Praha: Argo, 2010.
 • PUTNA, Martin C. Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Praha: Vyšehrad, 2015.
 • RATAJ, Tomáš. České země ve stínu půlměsíce: obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí. Praha: Scriptorium, 2002.
 • SAID, Edward W. Orientalismus: západní koncepce Orientu. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2008.
 • SAHLINS, Marshall David. Historical Metaphors and Mythical Realities: Structure in the Early History of the Sandwich Islands Kingdom. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1981. Dostupné: https://is.muni.cz/el/1423/jaro2006/SAN102/um/1108737/Sahlins_Marshall._2004._1981._Historical_Metaphors_and_Mythical_Realities.pdf.
 • TODOROV, Tzvetan. Dobytí Ameriky: problém druhého. Překlad Kateřina Lukešová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1996.
 • VALTROVÁ, Jana. Středověká setkání s „jinými“: modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii. Praha: Argo, 2011.
 • WOLF, Eric R. Europe and the people without history. Berkeley: University of California Press, ©1982.

3. 1 Videa

Latinská Amerika

Čína:

Rusko:

Témata referátů

 1. Španělské impérium: Malíková, Fialová, Talanova spanelska_rise_a_jeji_kolonie.pptx
 2. Portugalské impérium: Hollerová, Balogová, Písaříková, Hladová portugalsko-jako-kolonialni-rise.pptx
 3. Nizozemské impérium: Fabiánová, Svítková, Kremserová nizozemsko.pptx
 4. Britské impérium: Kučerová, Kučerová, Šimáková kolonie-britskeho-imperia.pptx
 5. Francouzské impérium: Břehovská, Hyršl, Hvězdová francouzske-imperium.pptx
 6. Belgický kolonialismus: Grebneva, Častoral, Petrov belgicka-kolonizace.pptx
 7. Německý a italský kolonialismus:
 8. Izraelsko-palestinský konflikt: Mrázová, Klugerová, Zoubek, Kuklík izraelsko-palestinsky-konflikt.pptx
 9. Jižní Afrika: Aristava, Dvořáková, Malíková M. kolonizace-jizni-afriky.pptx kolonizace_jizni_afriky.docx

Prezentace z přednášek

 1. Pojem civilizace, Evropa a Západ: evropska_civilizace_a_svet_i._pojem_civilizace.pdf
 2. Mapa: vzdálené regiony a zámořská území členských států EU: (blíže viz https://en.wikipedia.org/wiki/Special_member_state_territories_and_the_European_Union)

Linky na jednotlivé zkoušky

ls2021/evropska_civilizace_a_svet.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:37 autor: 127.0.0.1