obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2021:svedkove_jehovovi_oslava_pamatne_slavnosti_v_cr_a_v_usa

Oslava Památné slavnosti v ČR a v USA

Kamila Fléglová, Erik Scott Briceňo, Ester Matoušková, Alisa Bezborodova

ÚVOD

Svědkové Jehovovi patří přes jejich minoritní zastoupení mezi nejvíce viditelné církve v České republice. Většinou se s touto církví setkal každý z nás. Je to díky rozsáhlé misijní činnosti, kterou vykonávají její členové. Svědkové Jehovovi mají školu, která poskytuje některým svědkům zvláštní školení, aby mohli poté sloužit jako misionáři. Následně v rámci své víry kážou buď v domácím prostředí nebo odjíždějí také do zahraničí. Svědkové Jehovovi se nachází téměř na celém světě. Jejich celkový počet evidovaný k roku 2020 byl 8,5 milionů. Největší absolutní počet mají v USA, a to s počtem 1,2 milionů (2019). V České republice se nachází přibližně 15 tisíc členů (2021)1)

Je známo, že Svědci Jehovovi mají přísný přístup k dodržovaní pravidel, které si určují podle Bible. Jediný svátek, který Bible podle Svědků Jehovových dovoluje slavit, je Památná slavnost, což je důvodem, proč se stala tato slavnost hlavním tématem této seminární práce. Jedná se o slavnost, kde si Svědci Jehovovi připomínají jednou ročně Ježíšovu smrt. 2)

Seminární práce popisuje průběh Památné slavnosti, jaký má náboženský význam pro Svědky Jehovovi a jak se na ní připravují. Část této práce je věnována také tomu, jak pandemie onemocnění COVID-19, která probíhala v letech 2019 až 2021, ovlivnila průběh oslavy Památné slavnosti.

CÍL PRÁCE

Cílem této práce je charakterizovat přístup Svědků Jehovových ke svátkům, průběhu oslav, které se vážou na tuto církev a zjistit jaké jsou rozdíly v jejich průběhu a dodržování v USA a České republice.

Hlavní výzkumná otázka

Jak probíhá Památná slavnost v České republice a v USA?

Podotázky

 1. Jak pandemie onemocnění COVID-19 ovlivnila oslavu Památné slavnosti?
 2. Jaké pokrmy jsou typické pro Památnou slavnost?
 3. Dodržují Svědci Jehovovi neslavit ostatní svátky mimo Památnou slavnost?

1. LITERÁRNÍ REŠERŠE

O významu Památné slavnosti a jejím průběhu informuje časopis Strážná věž z prosince 2013 3)a bakalářská práce Moniky Flídrové s názvem Obdoba křesťanských svátostí ve společenství Svědků Jehovových a meze ekumenického rozhovoru. Svědci Jehovovi se v tento den sejdou, aby uctili památku smrti Ježíše Krista, který dle nich takto vykoupil jejich hříchy. Na Památnou slavnost neboli Pánovu večeři se Svědci Jehovovi připravují několik dní předem čtením zpráv o Ježíšově poslední večeři, tedy o dni, kdy zemřel. Samotná slavnost je zahájena zpěvem. Poté hlavní řečník přednese budoucnost, která čeká 144 000 vyvolených, kteří budou společně s Kristem vládnout v nebi. Zbytek čeká na zemi věčný život v obnoveném ráji. Následně řečník popíše průběh první Pánovi večeře a poté bude napodobovat její průběh. Nejdříve se jeden z bratrů krátce pomodlí a dále budou kolovat mezi shromážděnými talířky s nalámanými nekvašenými chleby. Později řečník pohovoří o tom, co řekl Ježíš o víně a po další krátké modlitbě budou mezi svědky kolovat poháry s vínem. Víno a chléb budou přijímat pouze ti bratři, kteří patří mezi vyvolené. Celá událost je opět ukončena písní. 4)

Význam jídla při Památné slavnosti je popsán v Bibli v následující premise: „To znamená mé tělo“ (Mar. 14:22) v důsledku toho se při slavnostech podává nekvašený chléb, který symbolizuje Ježíšovo tělo. Součástí Památné slavnosti je také podávání vína. Symbol vína je také popsán v Bibli v následující premise: „To znamená mou ‚krev smlouvy‘, která má být vylita ve prospěch mnohých.“ (Mar. 14:24). Víno tedy symbolizuje Ježíšovu krev.

V publikaci Svědků Jehovových Zachovávejte se v Boží lásce se ve 13. kapitole s názvem „Svátky, které zneuctívají Boha“ píše o důvodech proč Svědci Jehovovi neslaví křesťanské svátky ani narozeniny. Jako důvod udávají to, že jsou to svátky pohanské, a že se zaměřují na uspokojování tělesných tužeb a podporují falešné náboženské nauky. 5)

Další publikace Svědků Jehovových s názvem Strážná věž líčí důvody, proč neslavit Vánoce. Zde říkají, že se neví přesné datum narození Krista, a že Ježíš ani jeho učedníci Vánoce neslavili. Dalším důvodem uvádějí to, že se v Bibli o slavení Vánoc nic nepíše. Neslavení Velikonoc mezi Svědky Jehovovými je také založeno na Bibli. Svědci říkají, že Ježíš chtěl, aby se připomínala jeho smrt, a ne jeho vzkříšení, proto Svědci Jehovovi slaví každý rok Památnou slavnost. 6)

Publikace Co se můžeme naučit z Bible? Vysvětluje mnoho otázek souvisejících s tím, jak svědkové Jehovovi interpretují a chápou Bibli. V Kapitolách knihy najdeme vysvětlení o tom, kdo je Bůh, dále o konci světa a trpělivosti a o smrti. Zajímavá je 8. kapitola týkající se Božího království. Mluví zde o Ježíšově moci, která po Armagedonu bude vládnout s 144 000 vyvolenými ve věčném ráji. Toto oddělení mezi těmi, kdo budou vládnout s Ježíšem, a těmi, kteří zůstávají na zemi, tvoří základ rozlišení, které můžeme vidět i během Památné slavnosti. 7)

Svědky Jehovovými se zabývá kniha Jehovah’s Witnesses: Portrait of a contemporary religious movement, kde autor Andrew Holden píše, že si Svědci Jehovovi spojují slavení svátků s neskromným chováním a s nadměrným požíváním alkoholu, což Svědkové Jehovovi odsuzují. 8)

Vojtěch Engelhart v knize Kdo jsou Svědci Jehovovi? popsal vlastní pohled na omyly v jejich učení a chápaní Bible. Svědci Jehovovi mají dle Engelharta naprosto diletantské metody studia Bible, protože celé jejich studium jsou pouze pečlivě vybrané věty z Bible, a ty místa které jejich učení nevyhovují, jsou přehlížena. 9)

2. METODOLOGIE

Pro získání dat byla použita kvalitativní metoda, a to polostrukturovaný rozhovor. Rozhovor se konal kvůli pandemii COVID-19 přes internet. Otázky jsme pokládali několika členům Svědků Jehovových z České republiky přes e-mail a dále pak probíhal rozhovor s některými respondenty přes telefon.

Kvalitativní výzkum nám dopomohl dostat se více do hloubky naší problematiky a porozumět podstatě této problematiky z pohledu respondentů. Rozhovor byl polostrukturovaný a díky tomu jsme se mohli zeptat na další navazující otázky a dotazy nám byly zodpovězeni více dopodrobna. Dále jsme uskutečnili polostrukturovaný rozhovor pomocí aplikace Messenger. 10)

Všichni respondenti a informátoři z České republiky i USA byli z řad Svědků Jehovových, což zaručuje autentický pohled na jejich víru. Zároveň je však nevýhodou jejich jednostranný a nekritický pohled na jejich učení a praktiky.

V práci byly použity odkazy na stránky Svědků Jehovových, které nám posílali samotní informátoři. Jedná se například o články z časopisu Strážná věž. Učení Svědků Jehovových je na internetu všem velice snadno dostupné, opět se však jedná o jednostrannou, a tedy neobjektivní interpretaci Bible pouze z pohledu Svědků Jehovových. Proto byly v této práci během studia dokumentů použity i odborné práce nezaujatých autorů, kteří nejsou členy této náboženské skupiny.

3. PASPORTIZAČNÍ ÚDAJE INFORMÁTORŮ

Naše první informátorka je žena, které je 67 let a pochází z USA. Svědkem Jehovovým je již 37 let. Nepřála si být přímo jmenována, proto jí budeme označovat jako Ashley. Kontakt na ní jsme získali v uzavřené facebookové online skupině Jehovah’s Witnesses WorldWide. Je v důchodu, veškerý svůj volný čas věnuje práci jako pomocný průkopník u Svědků Jehovových. Rozhovor s ní probíhal přes aplikaci Messenger. Náš rozhovor brala jako součást její misijní činnosti, a proto na naše otázky odpovídala velice detailně a ochotně, veškeré informace doplňovala odkazy na internetové stránky Svědků Jehovových. Rozhovor probíhal v dubnu 2021, během několika dní.

S respondenty z České republiky jsme se spojili přes e-mail první týden v dubnu roku 2021 a telefonický rozhovor s jednou z respondentek, kde jsme se ptali na dodatečné otázky, pak probíhal o týden později.

Přes e-mail jsme se spojili s respondentem z Prahy panem Pavlem, kterému je 46 let, je majitelem firmy a členem Svědků Jehovových je od roku 1993.

Dalším z respondentů je paní Marta, která je mezi svědky již 41 let. Paní Marta je v invalidním důchodu a spojili jsme se s ní také přes e-mail.

Slečna Jana je naším dalším respondentem. Je jí 19 let a studuje střední školu v Praze. Se slečnou Janou jsme měli šanci mít rozhovor přes telefon, což nám pomohlo získat více informací než pouhý dotazník.

Dalším respondentem je pan Jan, kterému je 32 let a Svědkem je 14 let.

Slečna Eliška je dalším respondentem. Je jí 22 let, žije ve středočeském kraji a Svědkem je od 16 let.

Posledním respondentem je slečna Marie, které je 16 let a studuje střední školu. Marie je členkou od podzimu roku 2020 a také pochází z Prahy.

4. PRAKTICKÁ ČÁST

Praktická část se zaměřuje na to, kdo jsou Svědci Jehovovi, proč slaví Památnou slavnost, jaký je její průběh a jak jí ovlivnila pandemie COVID-19 (2019-2021). Dále se zaměřuje na vztah Svědků Jehovových k ostatním svátkům. Tyto všechny aspekty zároveň porovnává mezi Českou republikou a USA.

4.1 KDO JSOU SVĚDCI JEHOVOVI

Mnozí z nás se se svědkem Jehovovým setkali alespoň jednou v životě. Jako mnohá jiná náboženství vychází z Bible, ale Svědci Jehovovi mají svůj překlad, který se nazývá Překlad nového světa Svatého písma. Jiné překlady jsou považovány za nevhodné. Biblickými zákony a radami obsaženými v tomto překladu se pak řídí ve svém životě. 11)

Charakteristickým znakem je široké použití a distribuce literatury. Největšími vydání jsou Strážná věž a Probuďte se!, V publikaci je také velké množství knih (Rozmluvy s Písmem a další), které jsou chápané jako závazné. Od roku 1997 Svědci Jehovovi publikují svá učení a víru také prostřednictvím internetu. 12)

Zajímavé je to, že odborníci se i dodnes liší v názorech, zda Svědci Jehovovi jsou sekta nebo nové náboženské hnutí ovlivněné křesťanstvím anebo křesťanská církev. Státní uznaní a registrace se také liší: v USA jsou registrované jako „charita“, v České republice jako náboženská společnost a v některých státech jako Rusko jsou označované za kult. 13)

Na konci roku 1991 bylo ve světě Svědků Jehovových více než čtyři miliony 2, ale v současnosti jejich číslo tvoří přibližně 8.5 milionů. V České republice je poměř Svědku k počtu obyvatelů 1:701 (přibližně 16000 lidí). V USA je k dnešnímu dni 1,2 milionů aktivních Svědků Jehovových. 14)

Obrázek 1 - symbol Svědků Jehovových

15)

4.2 PROČ SVĚDCI JEHOVOVI SLAVÍ PAMÁTNOU SLAVNOST

Památná slavnost je obdobou konané v evangelických církvích Večeře Páně. Zprávu o ní můžeme najít v Evangeliích Matouše (26:26n), Marka (14:22n) a Lukáše (22:14n), kde je popsáno, jak slavil Ježíš a jeho apoštolové Pesach. Ježíš vzdával díky, požehnal chléb a víno, dával je svým apoštolům a řekl, že chléb je jeho tělo a víno znamená jeho krev. Jedná se o poslední večeři, kterou Ježíš jedl se svými apoštoly noc předtím, než byl ukřižován. 16)

Příčinu, proč Svědkové Jehovovi slaví Památnou slavnost můžeme najít v Evangeliu Lukáše (22:19), v kterém před svým křižováním řekl učedníkům: „Stále to čiňte na mou památku.“ Tento přímý předpis je ve skutečnosti jedinou příčinou k slavení. 17)

Nic však nebylo řečeno o tom, jak má probíhat tento svátek. Tyto praktické aspekty byly vyvinuty na základě biblických principů a připomínky průběhu Večeře Páně. 18)

Slavení jednou ročně je stanoveno podle důrazu kladeného na slovo „památka“. Svědci Jehovovi památnou slavnost chápou ve smyslu pamětného dne, proto odmítají možnost oslavovat svátek každodenně či každoměsíčně. 19)

Paní Eliška Z České republiky řekla o významu Památné slavnosti toto:

Památná slavnost má pro mě i pro ostatní Svědky Jehovovy velký význam a to proto, že si ten den připomínáme smrt Ježíše Krista. Proto je tento den pro nás, tak významný, protože projevujeme vděčnost za to, co pro nás Bůh a Ježíš udělali. A další důvod je, že si Ježíš přál abychom si tuto událost připomínali a ukázal svým následovníkům (apoštolům) jak si přeje abychom to dělali.“

4.3 PŘÍPRAVA PAMÁTNÉ SLAVNOSTI

Pět dní před samotným zahájením Památné slavnosti se všichni členové řádně připravují, a to pročítáním konkrétními částmi bible. 20)

4.3.1 PŘÍPRAVA NA PAMÁTNOU SLAVNOST V USA

Ashley nám ukázala přesný seznam textů, které se mají v USA číst den po dni v průběhu osmi dnů. V roce 2021, to tedy bylo od 23. března (9. nisan) do 30 března (16. nisan).

 1. 9. nisan: Lukáš 19:29 - 44
 2. 10. nisan: Lukáš 19:45 - 48; Matouš 21:18,10,12,13
 3. 11. nisan: Lukáš 20:1-47
 4. 12. nisan: Lukáš 22: 1-6; Mark. 14:1,2,10,11
 5. 13. nisan: Lukáš 22: 7-13; Marek. 14: 12-16
 6. 14. nisan, během dne: Lukáš 22: 66-71
  1. 14. nisan: po západu slunce: Lukáš 22: 14-65
 7. 15. nisan: Matouš 27: 62-66
 8. 16. nisan: Lukáš24: 1-12

Další příprava na Památnou slavnost zahrnuje dle Ashley vhodně zvolený oděv. Ženy mají mít na sobě sváteční šaty a muži obleky.

4.3.2 PŘÍPRAVA NA PAMÁTNOU SLAVNOST V ČR

Jeden z respondentů z pan Jan uvedl o přípravě na Památnou slavnost toto:

Obvykle se těsně před Památnou slavností provádí generální úklid sálu Království, ve kterém se scházíme, včetně drobných oprav, aby tato událost proběhla v pěkném, čistém a důstojném prostředí.“

Další z respondentů paní Jana řekla o své přípravě na slavnost následující:

Čtu si v Bibli, co se který den v tu dobu dělo, historii. Ráda si koupím nové šaty a ten den si dělám vždycky pohodový, pouštím si písničky s tím tématem a koukám taky na videa, která se k památné slavnosti vážou.“

Významný den Památné slavnosti se koná ve většině případů v sále Království. Oslava probíhá jednou ročně 14. nisanu podle starodávného židovského lunisolarního kalendáře. V den konání Památné slavnosti je sál ozdoben jednoduchou květinovou výzdobou. V sále se nachází stůl, na kterém jsou položeny dary, chleba a víno. 21)

Obrázek 2 - Sál království

22)

4.4 PRŮBĚH PAMÁTNÉ SLAVNOSTI

Každá Památná slavnost má vždy stejný průběh. Pouze přednáška, která je součástí slavnosti se liší tématem. Určené téma je pak stejné na celém světě. Zahájení Památné slavnosti je doprovázeno společnou písní, následuje přivítání a promluva o důvodu setkání. Po ukončení zahájení navazuje zmiňovaná přednáška na zvolené téma. Po skončení přednášky se člen staršího sboru pomodlí nad chlebem a vínem. Člen staršího sboru přednese část Bible, kde je uvedeno, jak probíhala první Památná slavnost. Poté se po celém sále posílá mezi účastníky nekvašený chléb. Obdobný průběh je s vínem, který stejně jako chleba koluje mezi všemi účastníky. Památná slavnost je poté zakončena zpěvem. 23)

4.4.1 PRŮBĚH PAMÁTNÉ SLAVNOSTI V ČR

Paní Eliška popsala průběh slavnosti následovně:

V minulých letech jsme slavili tuto Slavnost tak, že jsme se sešli s ostatními spolukřesťany z našeho okolí v Sále Království nebo nějakém větším pronajatém prostoru. Slavnost začíná zpěvem písně a pak modlitbou, potom je přednesen proslov k Památné slavnosti, při kterém si postupně podáme chléb a víno a poděkujeme Bohu modlitbou, a pak se zpívá závěrečná píseň a modlitba. Celá slavnost trvá cca hodinu.“

4.4.2 PRŮBĚH PAMÁTNÉ SLAVNOSTI V USA

Ashley nám sdělila, že v USA Památná slavnost probíhá obdobně. Odehrává se v Sálu království, kde je předem připraven chléb a víno. Celá slavnost je zahájena zpěvem a modlitbou. V modlitbě děkují Jehovovi, že jim dal svého syna Ježíše, díky kterému s ním mohou komunikovat. Dále děkují, že spolu mohou být všichni na Památné slavnosti smrti Ježíše. Samotný zpěv je podle ní forma modlitby. Všechny písně pojednávají o vykoupení, které jim poskytl Jehova. Tyto písně však nejsou určeny pouze pro Památnou slavnost, protože podle Ashley jsou Svědkové Jehovovi vděční po celý rok. Například pokud studují téma, které souvisí s poslední večeří Ježíše Krista, tak mohou tyto písně zpívat i mimo Památnou slavnost na běžném sobotním setkání Svědků Jehovových. Během zpěvu však vždy musí stát, aby tak ukázali respekt Jehovovi. Po zpěvu pronese vybraný bratr nahlas modlitbu, po které všichni sborově pronesou „amen“. Následně má tentýž bratr řeč, která se týká poslední večeře Ježíše s jeho apoštoly. Tato řeč se každý rok liší, každý bratr jí říká svými slovy a vkládá do ní něco svého. Dále mluví o chlebu, jako symbolu Ježíšova těla. Po proslovu následuje modlitba, kterou opět ukazují vděčnost Jehovovi. Po modlitbě mezi Svědky koluje chleba na talířcích, přijmout ho však může pouze ten, kdo patří mezi vyvolené. Poté následuje další proslov o víně, které je symbol Ježíšovy krve a následuje další modlitba. Po modlitbě opět koluje víno mezi Svědky, ale přijímat ho mohu znovu pouze vyvolení. Ashley říká, že vyvolení jsou ti, kteří slyší nebeské volání a mnoho z nich jsou straších než ona. Sama mezi vyvolené nepatří. Následně bratr zakončí svou řeč a opět se pomodlí. Slavnost je ukončena zpěvem písně, po které se mohou účastníci slavnosti rozdělit do skupinek a hovořit spolu.

4.5 PAMÁTNÁ SLAVNOST V ČASECH PANDEMIE

Pandemie onemocnění COVID-19, která zasáhla svět koncem roku 2019 se nevyhla ani Svědkům Jehovovým, kteří museli z důvodu omezení kontaktu zavést nová opatření, která ovlivnila průběh a halvně místo konání Památné slavnosti.

Ashley říká, že pandemie koronaviru zapříčinila, že tento i minulý rok museli Svědci Jehovovi v USA slavit Památnou slavnost online prostřednictvím aplikace Zoom. Museli mít proto chléb a víno připraveny doma každý zvlášť a tyto pokrmy kolovaly pouze mezi rodinnými příslušníky. Pro některé rodiny se tento rok nakoupilo víno a upekl chléb, aby měli k darům přístup všichni Svědci Jehovovi. Ashley si kromě toho, že si musela zajistit chleba a víno, tak si také vyzdobila při příležitosti Památné slavnosti stůl. Jinak prý probíhá Památná slavnost podobně, jako když je v Sálu království. Opět má jeden bratr řeč, zpívá se a modlí se, stejně jako před pandemií. Po skončení slavnosti se rozdělí na Zoomu do menších skupin, kde spolu mohou hovořit víc osobně. Dle Ashley bylo tento rok na online Památné slavnosti více lidí než před pandemií. Myslí si, že pro hodně lidí je jednodušší se připojit na slavnost z domova.

Pro mnohé je jednodušší se připojit online než cestovat do Sálu království. Krom toho, na Zoom se můžete přihlásit anonymně, což někomu vyhovuje víc.“

Zároveň však dle ní vyvstal problém kvůli tomu, že mnoho Svědků Jehovových příliš neovládá moderní technologie, a proto pro ně bylo připojení na Památnou slavnost problém.

Respondenti z České republiky uvedli, že Památná Slavnost probíhala stejně, akorát online přes aplikaci Zoom.

4.6 TYPICKÉ POKRMY A JEJICH VÝZNAM PRO PAMÁTNOU SLAVNOST

Stejně jako je psáno v Bibli je při Památné Slavnosti podáváno pouze víno a nekvašený chléb. Toto jídlo je velmi jednoduché, ale pro Svědky Jehovovy má hluboký symbolický význam. Představuje Ježíšovo tělo a krev: lámáním chleba a jeho následným jedením se obřadně zvěstuje zlomení (obětování) Kristova těla a víno představuje prolitou krev. 24)Důvod, proč tyto symboly přijímají pouze vyvolení je nasnadě. V evangelických církvích dary chleba a vína přijímají všichni dospělí pokřtění věřící, naopak u Svědků Jehovových přijímáním chleba věřící vstupuje do nejužšího společenství s Kristem, tedy Malého stáda. To znamená právě vstup mezi vyvolené, kterým je slíbeno, že budou v Nebeském Království vládnout spolu s Ježíšem Kristem. 25)Ze 144 000 vyvolených jich dnes žije pouze zlomek. V roce 2020 z 17 844 773 účastníků Památné slavnosti symboly přijímalo jen 21 182 Svědků Jehovových na celém světě. 26)

Přestože většina Svědků Jehovových symboly nepřijímá, je důležité, aby se slavnosti i tak zúčastnili. Dávají tím totiž najevo, že si Ježíšovy oběti váží. 27)

4.6.1 TYPICKÉ POKRMY A JEJICH VÝZNAM PRO PAMÁTNOU SLAVNOST V USA

Ashley blíže upřesnila, které pokrmy přesně mohou být přijímány vyvolenými na Památné slavnosti v USA. Chléb, který se používá se jmenuje Matzo a neobsahuje kvasnice, pouze mouku a vodu. Údajně se má jednat o ten samý chléb, který pekli Izraelité předtím, než prchli z Egypta. Neměli mnoho času, a proto pekli právě tento chléb, který je dle Ashley velice snadný na přípravu. Také Ježíš měl jíst právě Matzo při své poslední večeři. Do chleba se kvasnice nepřidávají kvůli tomu, že jsou symbolem úpadku a na Památné slavnosti má být vše čisté a neposkvrněné. Na otázku, proč jsou kvasnice symbolem úpadku, odpovídá Ashley takto:

Pokud máte omlácené ovoce a necháte ho ležet, tam kde je, začne se na něm tvořit houba podobná kvasinkám a pak to ovoce shnije, zkazí se a zapáchá. Takové ovoce vyhodím.“

Tento proces je dle Ashley analogie ke zkaženosti lidí. V Bibli se prý o špatných lidech také říká, že jsou „zkažení“, má se tedy jednat o přirovnání značící jejich úpadek a zpustlost. Omezení v konzumaci chleba s obsahem kvasnic platí pouze v den Památné slavnosti, v jiné dny je jeho konzumace v pořádku.

Víno, které se pije na Památné slavnosti, také podléhá speciálním požadavkům. Nemělo by obsahovat žádné suroviny navíc, které se do něj nepřidávaly v době života Ježíše Krista. Opět by se mělo jednat o víno, které pil Ježíš na poslední večeři. Ashley řekla, že do vín se dnes přidává například ovoce, koření nebo čokoláda, tyto suroviny ho však činí nečistým. Víno, které se dá bez potíží na Památné oslavě použít je například Bordeaux.

4.6.2 TYPICKÉ POKRMY A JEJICH VÝZNAM PRO PAMÁTNOU SLAVNOST V ČR

Pan Jan z České republiky řekl, že se na Památnou slavnost připravuje jednoduchý nekvašený chléb složený pouze z mouky a vody. Jedná se ale pouze o symbol. Dále uvedl, že:

Normálně ho dělá jen jeden člověk z našeho sboru a donese ho na slavnost, ale tento rok jsme si ho museli dělat každý doma sami.“

4.7 VZTAH K OSTATNÍM SVÁTKŮM

Svědkové Jehovovi neslaví žádný z konvenčních svátků. Hlavním důvodem je pro ně to, že v Bibli se dle nich nenalézá žádný přímý pokyn k jejich oslavě.28)

Vánoce spojují s pohanskými svátky, jako jsou římské saturnálie, které se konaly na počest boha zemědělství.29)Říkají, že je pohanským zvykem dávat o Vánocích dárky. Vysvětlují to tím, že křesťané neměli ve zvyku dávat dary v přesně stanovených termínech, nedělali to z povinnosti, ale na příkaz srdce. Jedním z důvodů neslavit Vánoce je také to, že nevěří v narození Ježíše 25. prosince, ale jako nejpravděpodobnější dobu označují měsíc etanim v 2. roce před naším letopočtem.30)

Podobný pohled Svědků Jehovových můžeme vidět i na další svátky, jako jsou například Velikonoce, které jsou díky přítomnosti symbolů zajíce a vajec interpretovány jako svátky nového života a plodnosti nebo narození, ve kterých zvláště zdůrazňují spojení se satanismem.31)

Svědkové Jehovovi berou neslavení svátků nesmírně vážně. Pro mnoho křesťanských církví původ svátků nehraje velkou roli. Pro Svědky Jehovovy však naopak znamená přímý zákaz, protože dle nich se Bohu tyto svátky, kvůli jejich pohanskému základu příčí.32)

4.7.1 VZTAH K OSTATNÍM SVÁTKŮM V ČR

Na otázku slavení jiných svátků, než Památné slavnosti odpovídala většina respondentů z České republiky stejně. Ostatní svátky neslaví, protože nevychází z Bible. Pan Pavel ale uvedl, že jako svátek vnímá i výročí jeho svatby.

4.7.2 VZTAH K OSTATNÍM SVÁTKŮM V USA

Podobně Svědci z České republiky, to vidí i Ashley z USA, která také neslaví narozeniny, Vánoce ani Velikonoce, protože jsou to dle ní pouze pohanské svátky, které nemají s Biblí nic společného. Říká, že Ježíš tyto svátky také neslavil a oni se mu chtějí ve všem podobat, co nejvíce to jde.

Kromě Památné slavnosti tedy Ashley žádné jiné svátky neslaví, říká však, že se dělají oslavy na svatbách, nebo když má někdo dlouholeté výročí. Pokud se narodí do rodiny dítě, donesou mu dárek, stejně tak pokud někdo přijde na návštěvu, může hostiteli donést dar. Svatby probíhají v Sálu království. Tam se také koná smuteční projev, pokud někdo ze Svědků Jehovových zemře. Kongregace pak společně podnikají různé akce.

Někdy má kongregace společný výlet na výstavy, do zoo nebo máme společný piknik.“

DISKUZE A ZÁVĚR

Svědkové Jehovovi jsou v České republice početnou náboženskou společností. Informace, které práce obsahuje, přispívají k rozšíření znalosti o této komunitě, která vyznává toto náboženství.

Hlavním úkolem práce bylo charakterizovat průběh Památné slavnosti a její význam, dále nám poskytuje informace o komunitě Svědků Jehovových a přibližuje zvláštnosti této slavnosti. Dále se zaměřuje na to, jak ovlivnila pandemie onemocnění COVID-19 oslavu Památné Slavnosti, která musela proběhnout distanční formou přes internetové spojení. Změna nastala v tom, že nebyl umožněn osobní kontakt mezi členy komunity.

V seminární práci jsme se rozhodli čerpat, jak z odborné literatury, tak i z literatury napsané samotnými Svědky Jehovovými. Toto čerpání informací nám poskytlo dva pohledy názorů, které byly použity k tvorbě seminární práce. V práci jsou použity odpovědi respondentů, které rozšířily naše studium dokumentů o další informace. Nemůžeme opomenout, že při našem dotazování nás respondenti odkazovali na různé internetové stránky. Tyto informace jsme následně zahrnuli do této seminární práce.

Příprava Památné slavnosti se řídí podle Bible. Součástí slavnosti je přednáška a téma, které je zvoleno a je v ČR a v USA stejné. Program slavnosti je také v obou státech totožný. Jak v České republice, tak v USA je slavnost doprovázena zpěvem. Během zpěvu účastníci vždy musí stát. Je to z důvodu respektu k Jehovovi. Zpěvem se také ukončuje slavnost. Jídlo, které koluje mezi Svědky Jehovovými je v obou zemích totožné.

Výzkum také ukázal, že typickým pokrmem pro Památnou slavnost je chléb a víno, tak jak je popsáno v Bibli. Chléb musí být nekvašený a víno musí být čisté bez jakýchkoliv přísad, jako např. ovoce, čokoláda a jiné.

Z důvodu pandemie se poslední dva roky pořádala slavnost přes aplikaci Zoom. Proto si mohli mezi sebou chléb a víno předávat pouze členové rodiny. Chléb si každá rodina sama upekla. Také si slavnostně vyzdobili stůl pro tuto slavnost. Průběh slavnosti přes Zoom se nelišil od té tradiční.

Pro Svědky Jehovovy je Památná slavnost tou nejdůležitější událostí v celém roce. Ostatní svátky jsou brány jako pohanské, které Ježíš neslavil, a proto je tato náboženská společnost také neslaví. Ostatní svátky neslaví z důvodu, že nevychází z Bible. V Bibli se dle nich nenachází žádný pokyn k oslavě ostatních svátků jako jsou např. Vánoce nebo Velikonoce.

POUŽITÉ ZDROJE

Co Bible doopravdy říká? New York: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2009.

Co se můžeme naučit z Bible? New York: Watchtower Bible and Tract Society of New York, 2004.

ENGELHART, Vojtěch. Kdo jsou Svědci Jehovovi? Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1992. 55 s.

FLÍDROVÁ, Monika. Obdoba křesťanských svátostí ve společenství svědků Jehovových možnosti a meze ekumenického rozhovoru. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta Evangelická teologická. Vedoucí práce doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, ThD.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 80-7367-040-2.

Hlubší pochopení písma. New York: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1998.

HOLDEN, Andrew. Jehovah’s Witnesses. Ottawa: Portrait of a contemporary religious movement, 2002.

JW.ORG. Svědkové Jehovovi na celém světě [Online]. JW.ORG ©2021.[Cit. 03.04.2021]. Dostupné z: https://www.jw.org/cs/svedkove-jehovovi/na-celem-svete/CZ/

LINNER, Radek. Sál království v Kyjově. Wikipedie [online]. [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bdkov%C3%A9_Jehovovi#/media/Soubor:Sal_kralovstvi_Kyjov.jpg

Pngarea. https://www.pngarea.com/ [online]. [cit.2021-5-2].Dostupné z: https://www.pngarea.com/downpng/0cbbbea4_radiation-symbol-png-jehovah-witness-religion-symbol-hd/

Překlad nového světa [online]. Marek 14, [citováno12. 4. 2021] Dostupné z: https://wol.jw.org/cs/wol/b/r29/lp-b/nwt/41/14#study=discover

Služební rok 2020: Celosvětová zpráva svědků Jehovových, Přehled za rok 2020 [online], [cit. 2021-04-10].Dostupné z: https://www.jw.org/cs/knihovna/knihy/sluzebni-rok-2020-zprava/prehled-za-rok-2020/

Strážná věž: Co Ježíš učil o Božím království [online]. Warwick: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania a Corporations of Jehovah's Witnesses. 2010, 49(11). ISSN 0043-1087.Dostupné z:https://www.jw.org/cs/knihovna/casopisy/wp20100401/Co-Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1-u%C4%8Dil-o-Bo%C5%BE%C3%ADm-Kr%C3%A1lovstv%C3%AD/

Strážná věž: Měli by křesťané slavit Vánoce? Warwick: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania a Corporations of Jehovah's Witnesses, 2017, 63(15). ISSN 0043-1087.

Strážná věž: Proč se účastníme Památné slavnosti [online]. Warwick: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania a Corporations of Jehovah's Witnesses. 2015, 56(13). ISSN 0043-1087.Dostupné z:https://www.jw.org/cs/knihovna/casopisy/w20150115/proc-se-ucastnime-pamatne-slavnosti/

Strážná věž: Stále to čiňte na mou památku. Warwick: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania a Corporations of Jehovah's Witnesses. 2013, 52(12). ISSN 0043-1087.

VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-798-1.

Zachovávejte se v Boží lásce. New York: Watchtower Bible and Tract Society of New York, 2008.


Počet shlédnutí: 68

1)
JW.ORG. Svědkové Jehovovi na celém světě [Online]. JW.ORG ©2021.[Cit. 03.04.2021]. Dostupné z: https://www.jw.org/cs/svedkove-jehovovi/na-celem-svete/CZ/
2) , 30)
Hlubší pochopení písma. New York: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1998.
3)
Strážná věž: Stále to čiňte na mou památku. Warwick: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania a Corporations of Jehovah's Witnesses. 2013, 52(12). ISSN 0043-1087.
4)
FLÍDROVÁ, Monika. Obdoba křesťanských svátostí ve společenství svědků Jehovových možnosti a meze ekumenického rozhovoru. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta Evangelická teologická. Vedoucí práce doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, ThD.
5) , 29) , 31)
Zachovávejte se v Boží lásce. New York: Watchtower Bible and Tract Society of New York, 2008.
6)
Strážná věž: Měli by křesťané slavit Vánoce? Warwick: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania a Corporations of Jehovah's Witnesses, 2017, 63(15). ISSN 0043-1087.
7)
Co se můžeme naučit z Bible? New York: Watchtower Bible and Tract Society of New York, 2004.
8)
HOLDEN, Andrew. Jehovah’s Witnesses. Ottawa: Portrait of a contemporary religious movement, 2002.
9)
ENGELHART, Vojtěch. Kdo jsou Svědci Jehovovi? Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1992. 55 s.
10)
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 80-7367-040-2.
11) , 12)
VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-798-1.
13) , 14)
JW.ORG. Svědkové Jehovovi na celém světě[Online]. JW.ORG ©2021.[Cit. 03.04.2021]. Dostupné z: https://www.jw.org/cs/svedkove-jehovovi/na-celem-svete/CZ/
16)
Strážná věž: Stále to čiňte na mou památku. Warwick: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania a Corporations of Jehovah's Witnesses. 2013, 52(12). ISSN 0043-1087.
17) , 18) , 19)
Strážná věž: Stále to čiňte na mou památku. Warwick: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania a Corporations of Jehovah's Witnesses. 2013, 52(12). ISSN 0043-1087.
20) , 21) , 23)
FLÍDROVÁ, Monika. Obdoba křesťanských svátostí ve společenství svědků Jehovových Možnosti a meze ekumenického rozhovoru, bakalářská práce. Vedoucí práce: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, ThD. Praha : UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA, 2012.
22)
LINNER, Radek. Sál království v Kyjově. Wikipedie [online]. [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bdkov%C3%A9_Jehovovi#/media/Soubor:Sal_kralovstvi_Kyjov.jpg
24)
Strážná věž: Proč se účastníme Památné slavnosti [online]. Warwick: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania a Corporations of Jehovah's Witnesses. 2015, 56(13). ISSN 0043-1087. Dostupné z: https://www.jw.org/cs/knihovna/casopisy/w20150115/proc-se-ucastnime-pamatne-slavnosti/
25)
Strážná věž: Co Ježíš učil o Božím království [online]. Warwick: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania a Corporations of Jehovah's Witnesses. 2010, 49(11). ISSN 0043-1087.Dostupné z: https://www.jw.org/cs/knihovna/casopisy/wp20100401/Co-Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1-u%C4%8Dil-o-Bo%C5%BE%C3%ADm-Kr%C3%A1lovstv%C3%AD/
26) , 27)
Služební rok 2020: Celosvětová zpráva svědků Jehovových, Přehled za rok 2020 [online], [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: https://www.jw.org/cs/knihovna/knihy/sluzebni-rok-2020-zprava/prehled-za-rok-2020/
28)
Hlubší pochopení písma. New York: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1998.
32)
Co Bible doopravdy říká? New York: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2009.
ls2021/svedkove_jehovovi_oslava_pamatne_slavnosti_v_cr_a_v_usa.txt · Poslední úprava: 27. 05. 2021 (11:05) autor: kokaisl