obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2022:evropska_civilizace_a_svet

Evropská civilizace a svět - HKS6 - LS 2021/22

Vyučující: Jan Andrle, konzultace: středa 13:00-14:30, E313; kontakt: andrlejan@pef.czu.cz.

Kdy a kde: středa 10:30-12:45, JIH268.

Obecná charakteristika: Kurz navazuje na předmět Duchovní kultura Evropy, na rozdíl od něho je důraz položen na vnější vztahy Evropy s ostatními kulturami (vzájemné kontakty, ovlivňování a difuze kulturních prvků mezi Evropskou/Západní civilizací a ostatními civilizačními okruhy včetně představ a stereotypů Evropanů o Jiných a Jiných o Evropanech). V úvodní části je představen a analyzován samotný pojem civilizace ve svých různých významech (L. H. Morgan, N. Elias, F. Braudel, A. J. Toynbee, S. Huntington) a hlavní aktuální teoretické koncepty užívané pro interpretaci interkulturních vztahů (orientalismus a okcidentalismus, postkolonialismus, kreolizace, kulturní hybridita, transnacionalismus, atd.). Hlavní část kurzu je pak věnována problematice dějin kulturních, hospodářských a politických vztahů Evropy s ostatními civilizačními celky (s důrazem na osu Západ - Východ). Konečně v závěrečné části jsou pak analyzovány vybrané kulturní prvky, kterými Evropská civilizace formovala současný globalizovaný svět (mezinárodní právo, moderní stát a ústavnost, doktrína přirozených lidských práv, moderní peněžní a ekonomický systém) a jejich přijímání či odmítání ostatními.

Získané kompetence: Kurz by měl studenty naučit vnímat mnohovrstevnou povahu a často protikladnou podobu interkulturních vztahů Evropy s ostatními civilizačními komplexy, jakož i schopnost rozpoznávat a kriticky analyzovat jednostranné stereotypní interpretační rámce vykládající tyto vztahy zjednodušujícím jednostranně ideologizujícím způsobem (eurocentrismus a orientalismus na straně jedné, okcidentalismus, absolutizace postkoloniální kritiky a nekritická idealizace východních či exotických kultur na straně druhé). Též by měli být schopni identifikovat, které hlavní ideje, hodnoty, motivy, látky a inovace přejala Evropa od jiných a jak tyto přispěly k specifičnosti evropské kultury a naopak ideje, hodnoty, motivy, látky a inovace dala Evropa světu a jak tím ovlivnila jeho současnou globální podobu.

Předpoklady: Kurz navazuje na kurz Duchovní kultura Evropy, krom toho se předpokládá všeobecná znalost zeměpisu a dějepisu, světových náboženství a ekonomie na středoškolské maturitní úrovni, a také znalosti z předcházejících kurzů studijního programu, zejména kurzu Geografie náboženství a Mezinárodní migrační procesy.

Metoda a obsah výuky: Výuka se skládá z přednášek a cvičení, přičemž: 1. Přednášky probíhají každý týden v rozsahu 2 vyučujících hodiny (tj. 90 min.) formou frontální výuky a sledují následující témata:

 1. Pojem Civilizace: civilizace v singuláru a v plurálu, civilizace jako historiografický a sociálněvědní pojem, aktuální civilizace a jejich vztahy; vztah pojmů Evropa a Západ, vztah Evropy a USA.
 2. Svět očima Evropanů (proměny obrazu světa v evropské kultuře): vývoj evropské kosmografie a geografie, poznávání, objevování a mapování světa, nultý poledník, obrazy Jiných a (polo)bájná místa a země.
 3. Antické Řecko a staroorientální civilizace (Přední Asie): cesty Herodota a dalších, vztahy s Lydií a Frýgií, Egyptem (a obraz Egypta a jeho druhý život v řecké a evropské kultuře), s Persií (Řecko-perské války, negativní a pozitivní obraz Persie, tažení Alexandra Makedonského a jeho druhý život).
 4. Řím a Orient: dobytí známého světa (impérium a jeho limit), orientální kulty a mystéria, Lux ex oriente (christianizace), ortodoxní vs staroorientální tradice.
 5. Evropa a Izrael: starozákonní tradice, Šalamounův chrám a jeho druhý život, rozkol judaismu a křesťanství, konstrukce Svaté země, Židé ve středověku a novověku, moderní antisemitismus a sionismus, stát Izrael.
 6. Evropa a pravoslavný Východ: Byzanc a Rusko.
 7. Evropa a Blízký a Střední Východ: Islám a arabská expanze (invaze, obchodní a kulturní výměna s Evropou: recepce Aristotela, reconquista), Seldžukové a Osmané, zrod moderního islamismu, moderní Turecko (od Atatürka k Erdoganovi), Arabský svět (kolonizace, dekolonizace a Arabské jaro) a Irán (Šáhova bílá revoluce a Islámská revoluce).
 8. Evropa a Dálný Východ: Indie, Indočína, Čína a Japonsko (koloniální expanze, kulturní a náboženská výměna: křesťanské misie, recepce dálnovýchodních náboženství na Západě).
 9. Evropa (Západ) a globalizovaný svět I: globální peněžní a ekonomický systém (jeho geneze, současná podoba a vyhlídky).
 10. Evropa (Západ) a globalizovaný svět II: mezinárodní právo, moderní stát a občanská společnost, liberální demokracie a lidská práva (jejich geneze a současná podoba a její podstatné prvky, a budoucnost).

2. Cvičení se konají rovněž každý týden, a to v rozsahu 1 vyučovací hodiny (45 min) a ve formě interaktivní a kooperativní výuky na bázi skupinových studentských referátů doplňovaných a korigovaných vyučujícím s následnou diskuzí a obsahově budou zaměřeny a) na dějiny evropského kolonialismu, dekolonizace a postkolonialismu s důrazem jejich kulturní a hospodářské aspekty a vliv na utváření současného světa, a b) na problematiku dějin, kultury a ekonomiky evropského pomezí (tj. prostorů, kde se evropská kultura/civilizace střetává s jinými: Středomoří, Balkán, východní Evropa).

Atestace: Zápočet a zkouška. Pro získání zápočtu je zapotřebí aktivní účast na cvičení (tolerovány jsou 2 absence) včetně referátu (s prezentací následně nahranou na oborové stránky hks.re) a složení zápočtového testu. Zkouška je dvoukolová: první kolo představuje zkouškový test, druhé ústní zkouška formou kolokvia.

Literatura

1. Povinná

2. Povinně volitelná

(alespoň tři položky)

3. Doporučená (literatura a přednášky)

3. 1 Obecná témata

 • BRAUDEL, Fernand. Grammaire des civilisations. Paris: Arthaud-Flammarion, 1987. - opakovaně vydáváno; anglický překlad vyšel pod názvem A history of civilizations.
 • FERRO, Marc. Dějiny kolonizací: od dobývání po nezávislost 13.-20. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007.
 • CROSBY, Alfred W. The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492. [S.l.]: Greenwood Publishing Group, 1972.
 • WOLF, Eric R. Europe and the people without history. Berkeley: University of California Press, ©1982.
 • BAYLY, C. A. Zrod moderního světa 1780-1914: globální spojitosti a srovnání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019.
 • MINTZ, Sidney Wilfred. Sweetness and power: the place of sugar in modern history. New York: Viking, 1985.
 • SAHLINS, Marshall David. Historical Metaphors and Mythical Realities: Structure in the Early History of the Sandwich Islands Kingdom. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1981. Dostupné: https://is.muni.cz/el/1423/jaro2006/SAN102/um/1108737/Sahlins_Marshall._2004._1981._Historical_Metaphors_and_Mythical_Realities.pdf.
 • SAID, Edward W. Orientalismus: západní koncepce Orientu. Praha: Paseka, 2008.
 • BURUMA, Ian a MARGALIT, Avishai. Okcidentalismus: západ očima nepřátel. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005.
 • ROMANCOV, Michael. Politická geografie světového oceánu (Pátečníci 23.6.2017): https://www.youtube.com/watch?v=uuhQ2I5Xw4I.
 • ROMANCOV, Michael. Co je politická mapa? (Pátečníci 27.5.2016): https://www.youtube.com/watch?v=-V49-eoeTOM.

3. 2 Fiktivní místa

 • ECO, Umberto. Dějiny legendárních zemí a míst. Praha: Argo, 2013.
 • MORAVOVÁ, Magdalena (Ed.). Bájné plavby do jiných světů. Praha: Argo, 2010.

3. 3 Středověké výpravy do Asie

 • VALTROVÁ, Jana. Středověká setkání s „jinými“: modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii. Praha: Argo, 2011.
 • LIŠČÁK, Vladimír. Po stopách bratra Odorika: Styky Evropy a mongolské Číny ve 13. a 14. století (s přílohou Biblioteca Odoriciana). [S. l.]: Akademické nakladatelství Cerm, 2014. Dostupné: <https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/750>.
 • XAVERSKÝ, František; ŠŤAVÍKOVÁ, Danuše (Ed.). František Xaverský (1506-1552): výběr z korespondence jezuitského misionáře Dálného Východu. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2005. - není to sice už středověk, ale skoro.

3. 4 Evropa a Islámský svět (vč. tematiky Středomoří a Balkánu)

 • CARDINI, Franco. Evropa a islám. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004.
 • BRAUDEL, Fernand. La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Paris: Armand Colin, 1949. - opakovaně vydáváno, přeloženo do angličtiny, španělštiny, italštiny, němčiny a polštiny, vyšly i různá zkrácená vydání.
 • WEITHMANN, Michael W. Balkán: 2000 let mezi Východem a Západem. Praha: Vyšehrad, 1996.
 • RYCHLÍK, Jan et al. Mezi Vídní a Cařihradem: utváření balkánských národů. Praha: Vyšehrad, 2009.
 • RYCHLÍK, Jan et al. Mezi Terstem a Istanbulem: balkánské národy ve 20. století. Praha: Vyšehrad, 2020.
 • LOZOVIUK, Petr. Migrace a kolektivní identita - migrační pohyby na území Bosny a Herzegoviny. In: Ibid. Evropská etnologie ve středoevropské perspektivě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005, s. 138-153.
 • BITTNEROVÁ, Dana - MORAVCOVÁ, Mirjam (Eds.). Etnické komunity: lidé Bosny a Hercegoviny. Praha: FHS UK, 2014.
 • JEZERNIK, Božidar (Ed.). Imagining ‘the Turk’. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2010.
 • RATAJ, Tomáš. České země ve stínu půlměsíce: obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí. Praha: Scriptorium, 2002.
 • TODOROVA, Maria. Imagining the Balkans. New York: Oxford University Press, 1997.
 • HOURANI, Albert Habib. Dějiny arabského světa: od 7. století po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010.
 • GEBELT, Jiří a kol. Ve stínu islámu: menšinová náboženství na Blízkém východě. Praha: Vyšehrad, 2016.
 • HALBWACHS, Maurice. La topographie légendaire des Évangiles en Terre Sainte: étude de mémoire collective. Paris: Presses Univ. de France, 1941. Dostupné: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/50461

3. 5 Evropa a Latinská Amerika

 • GREENBLATT, Stephen. Podivuhodná vlastnictví: zázraky Nového světa. Praha: Karolinum, 2004.
 • TODOROV, Tzvetan. Dobytí Ameriky: problém druhého. Praha: Mladá fronta, 1996.
 • KŘÍŽOVÁ, Markéta. Ideální město v divočině: misijní projekty Tovaryšstva Ježíšova a obnovené Jednoty bratrské v koloniální Americe. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007.
 • KŘÍŽOVÁ, Markéta. České země, Evropa a svět I. Otroctví (Knihovna Václava Havla, 16. 10. 2013): https://www.youtube.com/watch?v=UCVAObYwyfk.
 • KŘÍŽOVÁ, Markéta. České země, Evropa a svět II. Misie (Knihovna Václava Havla, 20. 11. 2013): https://www.youtube.com/watch?v=l792SMcQzBY.
 • KŘÍŽOVÁ, Markéta. České země, Evropa a svět III. Conquista (Knihovna Václava Havla, 20. 1. 2014): https://www.youtube.com/watch?v=yK0gGiZOdQg (nenechte se zmást chybným označením záznamu!).

3. 6 Evropa a Dálný východ

3. 7 Evropa a Rusko

Témata referátů

 1. 23. 2. 2. 3.: Latinská Amerika - Petr Köhler, Jakub Kamberský latinska_amerika.pptx
 2. 2. 3.: Karibik - Kristýna Holanová, Lucie Ptáčková, Epifanova Anastasiia kolonizace_karibiku_.pptx
 3. 9. 3.: Subsaharská Afrika - Nikol Kubíková, Radka Kulišovásubsaharska_afrika.pptx
 4. 16. 3.: Indie a jihovýchodní Asie - Kateřina Benešova, Kateřina Tichá, Pavlína Poklopová
 5. 30. 3.: Západní Středomoří - Jan Kraffer, Kateřina Hanzelínová, Karolína Hošková prezentace_zapadni_stredomori.pptx
 6. 30. 3.: Východní Středomoří Valentýna Hynková, Jan Kacafírek, Barbora Kocourková https://docs.google.com/presentation/d/1w5gRzkvOOVcKKTHZRvpHwAHWzVTPVmA4cjm7Q72n6q8/edit?usp=sharing
 7. 6. 4.: Balkán - Denisa Ciglerová, Kristýna Hadravová, Eliška Gregorovábalkan.pptx
 8. 12. 4.: Východní Evropa a postsovětský prostor Victoria Baygarinova, Marija Pečnikova, Olga Korotkikh..Nicole Aristava(kavkaz). vychodni_evropa_a_postsovetsky_prostor_1_.pptx kavkaz.pptx

Informace k atestacím

Zápočtový test proběhne tentokrát kontaktně, během posledního semináře, tj. 12. dubna. Tématem bude evropský kolonialismus a postkoloniální situace. Kromě obecných materiálů uvedených výše můžete k přípravě použít prezentace z přednášek anebo prezentaci Josefa Formana a Michala Oujezdského Koloniální minulost Afriky a její důsledky, která navzdory názvu představuje dobrý stručný přehled tohoto tématu nejen v rámci Afriky (obojí viz moodle).


Počet shlédnutí: 7

ls2022/evropska_civilizace_a_svet.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:37 autor: 127.0.0.1