obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


marketing-ls2010

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MARKETINGOVÝCH NÁSTROJŮ VE ZVOLENÉM SUBJEKTU

Úkol projektu

- identifikovat a analyzovat marketingové nástroje používané ve zvoleném subjektu,

- prokázat vzájemnou souvztažnost mezi jednotlivými složkami marketingového mixu aplikovaných konkrétním subjektem pro konkrétní segmenty trhu,

- navrhnout možnosti zlepšení nebo úprav.

Marketingové nástroje: - tvorba poptávky,

- marketingový výzkum,

- plánování výrobního programu,

- propagace výrobků a služeb

Struktura projektu

1. Úvod 1/2

2. Cíl práce a metodika - definování hlavních, popř. dílčích cílů práce, stanovení hypotéz, popis metod, které budou při naplňování cílů použity, popř. postup řešení. 1

3. Teoretická východiska (literární rešerše) - charakteristika marketingových nástrojů se zaměřením na specifika související s výběrem subjektu. 5

4. Charakteristika zvoleného subjektu. 2

5. Analytická část - rozbor jednotlivých nástrojů MM vzhledem k cílovému segmentu (segmentům) trhu, fázi životního cyklu produktu atd. 3

6. Syntetická část - komentář ke zjištěným údajům, návrh na zlepšení nebo úpravu stávajícího marketingového mixu, atd. 3

7. Závěr 1/2

8. Seznam literatury

9. Přílohy

Doporučený postup práce

- Výběr subjektu a formulace pracovních hypotéz, časové a personální rozvržení práce na projektu.

- Vypracování podrobné metodiky.

- Sběr sekundárních dat. Studium dostupných materiálů o zkoumaných subjektech. Vytvoření dotazníku pro respondenty.

- Kontaktování marketingového nebo obchodního oddělení zvoleného subjektu.

- Sběr primárních dat (dotazování spotřebitelů, zákazníků atd.)

- Zpracování a vyhodnocení získaných informací vč. doporučení pro management.

Podmínky zápočtu

1 + 2 Samostatná týmová práce a Prezentace

Pokyny pro zpracování

- rozsah práce: 15 stran + přílohy

- v textu možno využít jako doplněk schémata ke znázornění vazeb a vztahů mezi prvky popisovaného problému,

- každá práce musí být zpracována také v Power pointu, prezentace je časově limitována 15 - 20 minutami, orientační vodítko: 1 slide = 1 minuta prezentace

- prezentace by neměla být o bezduchém čtení napsaného

- doporučeno využít v prezentaci schémata (lépe vynechat animace)

- prezentace by se měl aktivně účastnit celý tým

Bodové hodnocení

Max. počet bodů za projekt: 500b, tj. 100 na osobu

Každý tým navíc ocení práci jednotlivých členů celými procenty tak aby bylo možno objektivně posoudit individuální přínos. (Je nutné provést před odevzdáním práce.)

Penalizace

- čtení prezentované práce: ztráta 50 bodů z celkového bodového zisku jednotlivé práce

- nečitelné slidy, bujaré animace: ztráta až 50 bodů jako výše

- nedodržení časového limitu: ztráta až 50 bodů jako výše. (Naplněním limitu se rozumí použití takových informací, které jsou relevantní k tématu.)

- nudná či vatou vyplněná prezentace (formální, plytká, nic neříkající klišé): ztráta až 100 bodů

3 Aktivita

max. 10 bodů (individuálně)

Aktivní účast považována za samozřejmost.

4 Minimální počet bodů k zápočtu

min. 70 bodů z max. 110

Podmínky pro objektivní posouzení prací - odevzdání projektu v tištěné podobě nejpozději do čtvrtka 15:00 hodin (23.3.2010) v týdnu, který předchází prezentaci. - práci odevzdat cvičícímu či na sekretariát katedry řízení - společně s prací odevzdat také prezentaci (PPT na email)

Časový harmonogram pro lichá cvičení

16.2.2010 - tvorba týmů a zadání projektu

2.3.2010 - metodický postup

16.3.2010 - konzultace

23.3.2010 - ODEVZDÁNÍ

30.3.2010 - prezentace a zápočet


Počet shlédnutí: 4

marketing-ls2010.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:38 autor: 127.0.0.1