obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


minority-and

Andorra

Andorrské knížectví (Principauté d'Andorre)

Základní informace

Hlavní město: Andorra la Vella

Rozloha: 468 km² (204. na světě)

Nejvyšší bod: Coma Pedrosa (2946 m n. m.)

Časové pásmo: +1

Počet obyvatel: 69 150 (rok 2000)

Hustota zalidnění: 147 ob. / km² (69. na světě)

Jazyk: katalánština

Náboženství: katolické 86 %, ostatní 14 %

Státní zřízení: parlamentní monarchie

Hlava státu: Francouzský prezident Nicolas Sarkozy, jehož zástupcem je Frederic de Saint-Sernin a španělský biskup Monseigneur Joan Enric Vives i Sicília, jehož zástupcem je Nemesi Marques Oste.

Předseda Výkonné rady: Albert Pintat Santolària

Měna: euro (EUR)

Mezinárodní identifikace ISO 3166-1: 020 AND AD

MPZ: AND

Telefonní předvolba: 376

Historie

„První zmínka o malém pyrenejském knížectví z roku 805 se nachází v Karolínské listině. Roku 1278 se Andorra díky Paréagské smlouvě, potvrzené papežem stala kondominiem pod vládou dvou knížat. Práva těchto knížat přešla nejprve na hrabata z Foix, od doby Jindřicha IV. (1589 - 1610) byla vykonávána francouzskou korunou, dnes prezidentem a španělským biskupem ze Séo de Urgell. Za francouzské revoluce byl protektorát zrušen a obnoven až za císaře Napoleona I. Reformní hnutí v letech 1866 až 1868 omezilo biskupskou moc.“

Státní zřízení

„Andorra je knížectví v jihozápadní Evropě ležící mezi Francií na severu (56,6 km hranice) a Španělskem (63,7 km hranice) na jihu v nadmořské výšce 900 metrů nad mořem. Tento malý stát leží v kruhovité kotlině obklopen hřebeny Pyrenejí. Hlavní město Andorra la Vella se nachází v údolí řeky Valira.“

 • Administrativní dělení: 7 farností

„Starý feudální systém byl modifikován v roce 1993, když Andořané 14. března v referendu schválili první psanou ústavu. Od 4. května 1993 je Andorra parlamentní demokracií, ve které titulárními hlavami státu zůstávají francouzský prezident a španělský biskup ze Séo de Urgell, kteří jsou ale zastupováni místními zástupci.“

„Ženy v Andoře získaly volební právo až v roce 1970.“

„Andorra nemá armádu.“

Ekonomika

„Ačkoliv Andorra není oficiálně členem Evropské unie, je součástí celní unie EU. Pro obchod s průmyslovými výrobky je považována za člena EU, pro obchod se zemědělskými výrobky pak za nečlena. Hlavním zdrojem příjmů je cestovní ruch. Ročně navštíví Andorru až 15 milionů turistů, kteří si přijíždí zalyžovat a především za nákupy. Obyvatelé Španělska a Francie využívají možnosti nákupu zboží bez daní. Neplatí se tu žádné přímé daně a pouze 4% daň z přidané hodnoty (nově od 01.01.2006). V zemědělství je zaměstnáno jen 1 % obyvatel, hlavním odvětvím je chov ovcí. Dříve se v Andoře platilo jak španělskými pesetami, tak francouzskými franky. Se zavedením eura v obou zemích se zjednodušilo placení i v Andořře. Od roku 2002 se tedy platí eury. Andorra usiluje o ražbu vlastních euromincí.“

Obyvatelstvo

„33 % obyvatel jsou Andořané, náležící k etnické skupině Katalánců. Jediným úředním jazykem je katalánština, nicméně španělština a francouzština jsou také hodně užívány. Drtivá většina obyvatel se hlásí k římskokatolické církvi.“

zdroj: Wikipedie otevřená encyklopedie, Andorra [online]. [2008] [cit. 2008-06-15]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Andorra

Otázky a odpovědi

Oficiální

 • 1- What are ethnic (culture) minorities in your country?

Andorra is a country that has changed considerably over the last 50 years. In 1955, 500 people were living in

 Andorra (almost all Andorrans), and currently there are 83,137 inhabitants. This growth is due to immigration, 
 and at thepresent time different national groups live in our country, namely:
 • 1- Jaké jsou etnické minority ve vaší zemi?
 Andorra je země, která se za posledních 50 let dost změnila. V roce 1955 měla 500 obyvatel, převážně Andořanů. 
 Dnes má 83 137 obyvatel. Tento růst je způsoben imigrací. Nyní zde žijí různorodé skupiny obyvatel. Ačkoliv 
 Andořané jsou minoritou ve vlastní zemi, mají politickou a ekonomickou moc.
Andorran   30,441 
Spanish    27,476
Portuguese  13,519 
French    5,200 
British    1,058 
Argentinean  673 
Moroccan   508 
Italian    478 
German    384 
Philippines  367 
Belgian    241 
Dutch     241 
Brazilian   201
Chilean    141
Colombian   131
Danish    131
Indian    121 
Peruvian   114
Others    1587
Therefore, Andorrans represent a minority in our country, but they have the political power and economic in the country.
Ikdyž Andořané tvoří minoritu ve vlastní zemi, řídí politiku a ekonomiku.
 • 2- Do you have any problems with some of the minorities?
This development has created a complex society (whose modernization is related to immigration), but there aren’t 
serious problems regarding cohabitation. In a pyramid, we can put the different cultures according to their 
prestige (in descending order: the Andorran -Catalan culture-, the French, the rest of Europe, the Spanish, 
the Portuguese, the South American, etc.).
In this classification, some stereotypes arise, but they have scarcely produced serious damage, xenophobic phenomenon 
or racism.
 • 2- Existují problémy s některou minoritou?
 Tento rozvoj vytvořil složitou společenskou svéru (jejíž modernizace souvisí s imigraci).
 Nejsou zde vážné problémy týkající se soužití. Můžeme však vytvořit pyramidu podle kulturního významu 
 (sestupně:andorrsko-katalánská kultura, francouzská, zbytek Evropy, španělská, portugalská, jihoamerická, atd.).
 V této klasifikaci některé stereotypy vystupují, ale jsou to ojedinělé rasové čí xenofobní fenomény.
 • 3- Do you have any positive experiences with some of the minorities?
We can’t understand the current Andorra without the phenomenon of immigration. In general terms, immigration is related 
to the process of modernization and economic growth. In my opinion, this mix is a positive element in our country.
 • 3 – Máte pozitivní zkušenosti s určitými minoritami?
Andoře nelze porozumět bez aktuálního fenoménu imigrace. V obecných termínech je imigrace spojující proces modernizace a 
ekonomického růstu. Podle mého názoru tento mix představuje pozitivní element v naší zemi.
 • 4- What are the main activities of the minorities (autonomy, education, TV, press association)?
Due to its dimensions, Andorra is different from the rest of the countries because its own culture is minority 
(though with the highest social prestige). The Spanish, French and Andorran media coexist. Regarding Andorran media, 
that is the Andorran television (created 10 years ago), 4 newspapers, radios, etc., it’s noteworthy they are in 
Catalan, the official language of the country.
This is due to the important presence of Spanish and French media. The Andorra has an Andorran television (Catalan) 
since 10 years ago, 4 newspapers, radios ... 
Besides, Andorra offers 3 educational systems: 
- the Andorran (created about 20 years ago);
- the Spanish (with two branches: public and confessional) which depends on the Spanish Government;
- the French which depends of the French Government.
Both Spanish and French systems teach Catalan and Andorran history three hours a week.
Finally, many nationalities present in the country have cultural associations.
 • 4 – Jaké jsou hlavní aktivity minorit?
Andorra se liší od zbytku zemí, protože její vlastní kultura je minoritní (navzdory nejvyšší sociální vážnosti).
Španělské, francouzské a andorrské média existují současně. Pokud jde o andorrské média, je zde televize, 4 noviny, rádia.
Mimo to Andorra nabízí 3 systémy školství:
andorrský (vznik před 20 lety),
španělský ( se dvěma větvemi: věřejný a církevní), které záleží na španělské vládě,
francouzský, který záleží na francozské vládě.
V obou neandorrských systémech se vyučují katalánské a andorrské dějiny 3 hodiny týdně.
Konečně, mnoho jiných národností má v zemi své vlastní asociace.
 • 5- Does exist special law protect of these minorities in your country?
There is no specific law addressing the protection of minorities, apart from the mention done in the Constitution 
and the legislative body related to the fundamental rights of persons. There are laws to protect the autochthon 
culture of the country. It must be drawn to the attention that the national Andorrans are a minority.
 • 5 – Existuje ve vaší zemi speciální zákon chránící tyto minority?
Není zde speciální zákon určený k ochraně minorit nehledě na to, že zmínka v ústavě a zákonodárný orgán se vztahuje k
zákládním právům občanů. Jsou zde zákony chránící autochtoní kulturu v zemi. Musí být bráno v potaz, že Andořané jsou v 
zemi minoritou.
 • 6- In which countries we can find Andorran minorities?
During the first half of the XX century many Andorrans emigrate to France and Spain looking for a better life. Some of 
them stayed in areas like Besiers (France) or Barcelona (Spain), however many of them returned to Andorra.
Nowadays the majority of the Andorran university students study either in France or in Spain, but they can not be 
grouped as a minority. There are also Andorrans who lives in the Spanish border to Andorra attracted by the facilities 
of acquiring a flat (around 1000 Andorrans- however there are no official statistics) 
 • 6 – Ve kterých zemích můžeme najít andorrské minority?
Během první poloviny 20. století mnoho Andořanů emigrovalo do Francie a Španělska, aby zde hledali lepší život. Někteří z
nich zůstali v oblastech jako Besiers (Francie), nebo Barcelona (Španělsko), nicméně mnoho se jich vrátilo.
V dnešní době většina andorrských studentů studuje ve Francii či Španělsku, ale nemůžou být bráni jako minorita. Existují
také Andořané, kteří žijí ve Španělsku blízko hranic s Andorrou přitahováni zázemím získávaného bytu (asi 1000 Andořanů,
nicméně nejsou oficiální statistiky).
 • 7- We can find andorran people mainly in Spain, France.

Yes however there are no official statistics. There are probably more Andorrans in the Spanish border to Andorra.

Many Andorrans have their second residence in France or Spain.
 • 7 – Můžeme najít Andořany hlavně ve Španělsku a Francii.
Ano, nicméně to nejsou oficiální statistiky. Pravděpodobně je více Andořanů ve Španělsku na hranicích s Andorrou. Mnoho
Andořanů má také druhý dům ve Francii či Španělsku.
 • 8- Do these minorities have the same rights as minorities in Andorra?
In 2001 a Convention between Andorra, Spain and France relating the entering, circulation and stay of their nationals
entered into force. This Convention grants to the French and Spanish nationals similar rights to the ones hold by the 
Andorran nationals.
 • 8 – Mají tyto minority stejné práva jako minority v Andoře?
V roce 2001 dohoda mezi Andorrou, Španělskem a Francií vstahující se ke vstupu, přijetí a setrvání jejich státních
příslušníků vstupuje v platnost. Tato dohoda garantuje francouzským a španělským státním příslušníkům stejná práva do 
jednoho, jako státním příslušníkům Andorry.

Zdroj: Marta Salvat (Permanent Mission of Andorra to Austria) email: amb.andorra@prioritytelecom.biz

Neoficiální

 • Jaké hlavní etnické (kulturní) minority jsou v Andoře?
 Andořané jsou minoritou ve své vlastní zemi 33 %, jsou zde Španělé 43 %, Portugalci 11 %, Franocouzi 7 % a ostatní 6%.
 • Projevuje se soužití většinové společnosti s některými menšinami problémově?
 Andořané jsou otevření lidé a v etnických vztazích nejsou konfliktní, většina imigrantů pochází z Evropy, kde kulturní 
 rozdíly nejsou velké.
 • Vnímá většinová společnost některé menšiny jednoznačně pozitivně?
 Francouzi a Španělé jsou vnímáni velmi dobře Portugalci o něco méně.
 • Jakou hlavní aktivitu tyto minority vyvíjejí (autonomie, spolky, školství, TV, rozhlas, tisk)?

školství: Polovina je ve francouzštině druhá polovina ve španělštině a katalánštině.

 Existují zde spolky španělských, francouzských a portugalský obyvatel, kteří mají andorrské občanství.
 • Mají tyto minority zaručenou nějakou ochranu podle zákona?
 Pouze podle standartního práva UN, pracuje se na ratifikaci práva EU.
 • V jakých zemích je nejvýraznější andorrská menšina?
 Nejvýraznější andorrská menšina je ve Francii a dále pak ve Španělsku.
 • Má tato andorrská menšina podobná práva jako menšiny v Andoře?
 Ve Francii nikoliv, jelikož neuznávají minority a ve Španělsku
 pouze podle standartního práva UN.

Zdroj:

Central intelligence agency, The world factbook, Andora [online]. [2008] [cit. 2008-06-15] Dostupný z WWW: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/an.html

Wikipedia the free encyclopedia, Human rights in Andorra [online]. [2008] [cit. 2008-06-15]. Dostupný z WWW <http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Andorra>

Della Wright, studentka z Andorry , rozhovor pres Icq
Počet shlédnutí: 261

minority-and.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:31) (upraveno mimo DokuWiki)