obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


minority-dan

Dánské království

(Kongeriget Danmark)

Rozloha: 43 094 km²

Počet obyvatel: 5,5 milionu

Politický systém: konstituční monarchie

Hlava státu: královna Margrethe II.

Hl. město: Kodaň

Oficiální jazyk: dánština (severogermánský jazyk), v autonomních oblastech faerština (jazyk velmi podobný islandštině), grónština, nejčastější cizí jazyky - angličtina a němčina

Náboženství: až 84 % obyvatelstva se hlásí k protestantskému náboženství - luteránství. Vlivem imigrace je druhým nejrozšířenějším náboženstvím v zemi islám (přes 2 %)

Obecné informace: Dánsko je přímořský stát v Evropě mezi Severním a Baltským mořem a rozkládá se na Jutském poloostrově. V současné době patří k vlastnímu Dánsku ještě samosprávná území: Faerské ostrovy a Grónsko.

Historie

Dánsko bylo poprvé sjednoceno kolem roku 980. Do 11. století byli Dáni známí jako Vikingové. Dánsko ovládalo území jako: Anglie, Norsko, Švédsko a dnešní severní Německo. V 18. století došlo k přeměně na konstituční monarchii. Po roce 1864, kdy Dánsko muselo postoupit Prusku Šlesvicko-Holštýnsko, přijalo politiku neutrality, kterou zachovalo i během první světové války. Za druhé světové války bylo okupováno nacistickým Německem až do osvobození v květnu 1945. Po válce vstoupilo do NATO a roku 1973 se stalo členem EU.

Zpracování otázek

1. Jaké hlavní etnické minority jsou v Dánsku?

Neoficiální zdroj

Hlavním obyvatelstvem Dánska a přilehlých ostrovů jsou germánští Dánové. Významnější národnostní menšinou jsou Němci v jižním Jutsku. Nalezneme zde také Poláky, centrem polské populace jsou ostrovy Lolland a Falster. Rejsende je osobitá skupina, která se způsobem života i sociálním zařazením podobá Romům, jejich původ je ale dánský (podobné jako menšina anglických a irských Tinkers). Bornholmané jsou obyvatelstvem nejvýchodnější části dánského území. Tato skupina je kulturou a dialektem velmi blízká obyvatelstvu kraje Skåne v jižním Švédsku. Na Faerských ostrovech tvoří 90 % obyvatelstva germánští Faeřané. V Grónsku pak nalezneme Gróňany. Toto etnikum vzniklo smíšením původní eskymácké populace s dánskými přistěhovalci.1)

Oficiální zdroj

Dalšími minoritami podle statistik jsou: Turci, Iráčané, Pákistánci a přistěhovalci z Libanonu.2)

2. Projevuje se soužití většinové společnosti s některými menšinami problémově?

Oficiální zdroj

Podle zdrojů dánské ambasády se ve 31 evropských zemích konala studie o postojích k etnickým menšinám. Dánsko se umístilo na 4. místě jako nejméně xenofobní k jiné rase. Podle průzkumů dánského obyvatelstva, které pracuje vedle etnických menšin, nemají Dánové s menšinami žádné problémy. Z výzkumu také vyplynulo, že 66 % přistěhovalců se cítí být dobře integrováno do dánské společnosti.3)

Neoficiální zdroj

Ze zdrojů pana Bashyho Quraishyho k problémům ale dochází. V Dánsku není ani tak rasismus a diskriminace na základě vzhledu, ale spíše na základě kultury a náboženství. Podle průzkumů a zpráv je téměř 52 % příslušníků menšin nezaměstnaných právě kvůli diskriminaci a zaujatosti mezi zaměstnavateli. Média ale dají konečný dojem takový, že v Dánsku je nezaměstnanost velmi malá. Nezaměstnanostní situace je tak špatná, že pokud jména jako Muhammed a Ali rozešlou několik žádostí o práci, tak nakonec stejně neprojdou ani jedním pracovním pohovorem. Lars Nellemann Thisted to argumentoval tím, že trh pracovních sil a firmy vůbec udržují perspektivu homogenní společnosti, ve které není místo pro další. 75 % obchodníků nevidí význam mít zaměstnance etnického menšinového původu. Proto v prosinci roku 2006 Vláda, Národní organizace magistrát, Správa dánského kraje a Unie zaměstnavatelů vypracovaly dohodu, která poskytne práci mnohem více lidem z etnických menšin. Problémy nejsou jen se zaměstnáním. Také v bydlení je mnoho etnických menšin diskriminováno a je jim nabízeno bydlení v chudých čtvrtích Dánska, protože Vláda dovolila magistrátům odmítat bydlení těm, kteří nebyli zaměstnaní, nebo mají malé finanční zdroje. V Dánsku je vyšší úroveň bezdomovectví a to je důkaz, že rasová diskriminace hraje roli i v ubytovacích podmínkách migrantů a menšin. Národní organizace nájemníků se proto snaží informovat menšinové nájemníky o jejich právech, stejně jako předpisech a nařízeních.4)

3. Vnímá většinová společnost některé menšiny jednoznačně pozitivně?

Neoficiální zdroj

Na tuto otázku jsem nenašla v žádných zdrojích přímou odpověď, ale myslím si, že Dánové vychází bez problémů s menšinou Němců v jižním Jutsku.

4. Jakou hlavní aktivitu tyto minority vyvíjejí (autonomie, spolky, školství, TV, rozhlas)?

Neoficiální zdroj

Dánský vzdělávací systém je považovaný za jeden z nejlepších na světě. Dánské školy a učitelé jsou etnickým menšinám velmi otevření a přátelští. V průběhu let se ovšem nějaké problémy objevily a to hlavně proti muslimským menšinám. Hlavní problém je i v mateřském jazyce, spoustu dětí neumí dánsky, proto se dětem od 3 let nabízí kurzy dánštiny. Našli se i dánští rodiče, kteří svým dětem udělali trika s nápisy: „Jsme proti, aby naše děti chodily do škol s dětmi z etnických menšin“. Nějaké školy začaly dokonce dělit děti podle etnického původu. Většina politických stran navrhovala skrz zákonné prostředky, aby maximální počet etnických dětí ve škole byl 25 %. Proti tomu vystoupil Výbor proti rasové diskriminaci, který varoval, že takováto praxe je ilegální. Během roku 2005/2006 bylo v Dánsku vytvořeno 21 soukromých základních škol vyučujících dvojjazyčně (hlavně anglicky a německy).5)

Oficiální zdroj

Ze zdrojů dánské ambasády je další vyvíjenou aktivitou AMID - akademie pro studia přistěhovalců v Dánsku, která pořádá různé semináře. Cílem je lépe porozumět a zvládat sociální, politické a kulturní problémy s integrací.6)

5. Mají tyto minority zaručenou nějako ochranu podle zákona?

Oficiální zdroj

Svoboda vyznání a nediskriminování jsou základní principy chráněné Ústavou Dánska. Islámské komunity mohou v Dánsku volně budovat mešity. Muslimové mohou pracovat jako imám v těchto mešitách na základě dohody s jejich náboženskou komunitou. Dánsko byla první země v EU, která začala pracovat na integračním programu. Cílem je zajistit, aby přistěhovalci a uprchlíci byli na stejné úrovni jako ostatní občané Dánska. Všem uprchlíkům a přistěhovalcům je nabídnuto zaměstnání a volné vyučování dánštiny na 3 roky. Roku 2005 byl vytvořen nový integrační plán „nová šance pro každého“, který se snaží motivovat hlavně mladé přistěhovalce ke studiu.7)

6. V jakých zemích je nejvýraznější dánská menšina?

Neoficiální zdroj

Dánské menšiny nalezneme v Německu (ve Šlesvicko-Holštýnsku), Švédsku, USA a Kanadě.

7. Má tato dánská menšina podobná práva jako menšiny v Dánsku?

Neoficiální zdroj

Ve Šlesvicko-Holštýnsku je dánština vyučovacím jazykem pro všechny předměty. Zřizovatelem nevládních škol je Dánské školské sdružení a svaz rodičů, kteří určují náplň výuky. Dánská menšina zde systematicky podporuje dánskou identitu a zřizuje vlastní vzdělávací a sociální organizace (se školami spolupracují mateřské školky, zařízení pro volný čas i domovy důchodců).

Použité zdroje

Oficiální zdroje:

Velvyslanectví Dánského království- prgamb@um.dk- Maltézské náměstí 5, Praha 1- Malá Strana
Počet shlédnutí: 126

1)
ŠATAVA, Leoš. Národnostní menšiny v Evropě : Encyklopedická příručka. Ondřej Pfeffer. 1. vyd. Praha : Ivo Železný, s. r. o., 1994. 385 s. ISBN 80-7116-375-9.
2)
Population statistics on foreigners [online]. 2007 , 2.1.2007 [cit. 2008-04-11]. Dostupný z WWW: <http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/F47F6F78-32E2-4112-9D0C-4B3B6675A9E5/0/statistical_overview_2007.pdf >.
3)
Denmark.dk : The official website of Denmark [online]. 2007 , 24.4.2007 [cit. 2008-04-11]. Dostupný z WWW: <http://www.denmark.dk/en/menu/AboutDenmark/GovernmentPolitics/DanishMinistries/MinistryOfRefugeesImmigrationAndIntegrationAffairs>.
4) , 5)
pan Bashy Quraishy- Narozen v Indii, vyrostl v Pákistánu. Člen rady, která se zabývá lidskými právy a etnickými otázkami rovného zacházení a které bojují proti diskriminaci v Dánsku i v jiných zemích. Je předsedou představenstva ENAR v Bruselu, největší sítě proti rasismu v EU. Dále také členem výboru Komise EU pro sociální otázky a integraci znevýhodněných etnických menšin na trhu práce.
6)
AMID [online]. 2002-2007 , 25.5.2008 [cit. 2008-04-11]. Dostupný z WWW: <http://www.amid.dk/>.
7)
New to Denmark.dk [online]. 2006 , 26.3.2008 [cit. 2008-04-11]. Dostupný z WWW: <http://www.nyidanmark.dk/en-us/News/SearchNews.htm?searchType=news>.
minority-dan.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:31) (upraveno mimo DokuWiki)