obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


narodnostni_slozeni_italie_mapy

ITÁLIE

Převzato z: Šatava, L. Národnostní menšiny v Evropě. Praha: Ivo Železný, 1994, s. 115-134.

Republika; rozloha: 301 225 km2; počet obyvatel: 56 411 000 (1991); hustota: 187 obyv. na 1 km2; hlavní město: Roma; správní rozdělení: 20 regionů (95 provincií); úřední jazyk: italština, dále i francouzština (Aosta), němčina (Trentino-Alto Adige) a slovinština (Friuli-Venezia Giulia).

NÁRODNOSTNÍ SLOŽENÍ

Základní etnikum země představují románští Italové (53,9 mil. -1987NasMS), dělící se doposud do několika výrazných etnografických skupin (Piemonťané, Romagnané, Sardové aj.). Významnější jinonárodní menšiny -Němci, Friulové, Ladinové, Slovinci a Francouzi - jsou soustředěny podél severních hranic Itálie.

Co se týče jazykových a kulturních práv etnických a jazykových minorit, hraje značnou roli skutečnost, ve které správní oblasti se dotyčná populace nachází a jaký zde má oficiální statut.

Například Slovinci na území provincií Trieste a Gorizia mají, na rozdíl od provincie Udine, jasně vymezená práva - přitom všechny tři zmíněné provincie jsou součástí širšího správního regionu Friuli-Venezia Giulia. Obdobně Ladinové v provincii Bolzano disponují výraznými právy v kulturní i politické oblasti, zatímco v provincii Trento jsou pouze subjektem místních administrativních regulí a v provincii Belluno nemají ani tyto možnosti.

Je třeba poukázat na fakt, že ani prohlášení určité oblasti za autonomní v sobě nemusí nutně zahrnovat účinnou ochranu zájmů místních minorit (viz italianizace Aosty či dokonce zákaz výuky sardštiny na autonomní Sardinii!).

Tradiční italské vystěhovalectví (zejména do zámoří) je od r. 1972 přečísleno imigrací do země. Tzv. „zahraniční pracovníci„, zejména Arabové a Jugoslávci, koncentrováni především v Římě a dalších velkých městech, již představují kolem 1/2 miliónu osob. Přesto však tyto skupiny nemají na etnický charakter Itálie ani zdaleka takový vliv, jako je tomu v některých západoevropských zemích.

minority-ita.jpg

Obr. 7

Národnostní menšiny a regionální skupiny v severní Itálii. Podle: M. Stephens, Linguistic Minoňties in Western Europe, Llandysul 1976; M. Straka, Karte der Wölker und Sprachen Europas, Graz 1979 (doplněno).

116


Demografický vývoj

V r. 1950 měla Itálie 47,105 mil. obyvatel, v r. 1971 53,745 mil. a v r. 1983 56,559 mil. obyvatel. Průměrný roční přírůstek v letech 1950-83 činil 0,6 %, v letech 1975-81 0,4 % a v období 1980-90 již jen 0,2 %. Velmi výrazné jsou v této oblasti rozdíly mezi ekonomicky zaostalým italským jihem s přírůstky až 0,7 % a průmyslovým severem, kde v řadě oblastí byla na počátku 80. let natalita nižší než mortalita.

FRIULOVÉ

/FURLANCI, FURLÁNI/

1921

445 000

LTes

-

900 000 ovládá jLc (1978)

jazyk, z toho 800 000

1961

350 000

ANM

ve Furlansku,

(tj. včetně Ladinů)

600 000 hovoří denně

cca 400 000

GHér

1980

540 000 NSM2

1967

500 000

jBycz

(tj. včetně Ladinů)

1971

cca 430 000

HH2

1980

700 000 j

520 000

GP

1983

700 000 NasM2

cca 600 000

MS

1987

720 000 NasM3

1978

520 000

NasMl

(tj. včetně Ladinů)

Friulové, nejpočetnější ze tří větví rétorománské jazykové rodiny, obývají s výjimkou Terstu a okrajových západních částí prakticky celou oblast Friuli-Venezia Giulia (7 846 km2, 1,207 mil. obyvatel v r. 1988), která je od r. 1947, resp. 1963 autonomní. V oblasti rozšíření friulštiny (furlanštiny), tj. v provincii Friuli (furlansky Furlan, česky Furlansko) s hlavním městem Udine (Udin) a provincii Gorizia (Gurize), žije přibližně 800 000 osob; friulsky hovořící zde představují zhruba 65-75 % obyvatel. Oblast Friuli tvořila v určitých obdobích středověku samostatnou politickou jednotku (ve 13. a 14. století byla mj. vázána i k českému státu). V 15. století ovládli Furlansko Benátčané. V letech 1814-1866 náleželo k Rakousku, poté připadlo nově vzniklému italskému státu.

I když se můžeme zejména v italských materiálech setkat s tvrzením, že friulština je pouhým dialektem italštiny, existuje řada důkazů na podporu faktu, že se jedná o svébytný románský jazyk, příbuzný s graubündenskými formami rétorománštiny (viz Švýcarsko) a jihotyrolskou ladinštinou (viz dále). Nejstarší dochovaná písemnost ve friulštině pochází z poloviny 12. století; jazyk byl ve středověku běžně užíván při oficiálních příležitostech. Vzhledem ke vlivu Benátek však jeho prestiž postupně upadala; stal se řečí venkovského lidu. V 19. století pak dochází k určitým snahám o obrodu a renesanci friulštiny; také ve 20. století vznikla řada kulturních organizací usilujících o rozvoj friulského jazyka a kultury a o získání většího prostoru pro jejich uplatňování (dnešní nejvýznamnější z nich - Moviment Friûl - vznikla v r. 1966). Přesto se však dnes, zejména ve velkých městech a na jihu a západě oblasti projevuje ústup jazyka ve prospěch benátských dialektů italštiny a italštiny spisovné. Hnutí však v uplynulých 2-3 desetiletích dosáhlo i některých úspěchů, zejména na poli výuky a užití jazyka - friulština je od 70. let v omezené míře vyučována ve školách a obdobně je od r. 1971 znovu zaváděna jako církevní jazyk, jímž byla do druhé světové války. Existují také dobrovolné kursy jazyka (ve friulštině však, přes určité snahy, nevzniklo jednotné nadnářeční koiné). Nápisy ve friulštině je možno spatřit i na silničních ukazatelích apod.

Friulské organizace usilují o zvýšení nedostatečně rozvinutého etnického vědomí příslušníků populace. Vycházejí friulská i dvojjazyčná italsko-friulská periodika; relativně bohatá je knižní produkce ve friulštině, hlavně poezie, v novější době i próza a překladová literatura. V souvislosti s regionalistickými snahami, motivovanými zejména hospodářskými požadavky pro ekonomicky retardovanou oblast Friuli, se projevují i stálé snahy o prohlášení friulštiny za regionální jazyk oblasti - zatím však byly bezúspěšné. Teprve v r. 1971 vznikl i novodobý symbol regionu a friulského hnutí - vlajka (žlutý orel v modrém poli), inspirovaná starou korouhví aquileiského patriarchátu. Vcelku je možno konstatovat, že úsilí friulských „obrozenců“ nedosáhlo - vzhledem k silným asimilačním trendům a dalším překážkám - skutečně výrazných výsledků a úspěchů v širším měřítku. Friulština a friulská kultura tak stále přetrvávají spíše v poloze regionalistiky a lokálního kulturního svérázu nežli ve formě skutečně ,,národního„ hnutí.

Vedle Friulů žijí v daném teritoriu i příslušníci slovinské minority (viz) a miniaturní německé komunity (viz); pokud jde o vzájemné vztahy těchto etnik, jsou tradičně dobré. Určité napětí však přetrvává v poměru Friulů k italským přistěhovalcům (zejména z jihu Apeninského poloostrova a - od r. 1947 jugoslávské - Istrie). Také zemětřesení v r. 1976 se z hlediska friulských snah projevilo nepříznivě vzhledem k následnému pohybu obyvatelstva.

ORG; ZŠ př; PER, PER, R, TV; DIV

minority-ita3.jpg

Obr. 8

Národnostní menšiny v jižní Itálii

Podle: Atlas narodov mira (red. S. I. Bruk, V. S. Apenčenko), Moskva 1964.

KATALÁNCI

1921 12 600

LTes

30 000

GP

12 000

MS

1961 15 000

ANM

-

cca 10 000

j (1978)

1961 cca 22000

HH1

1978

15 000

NasM 1

30 000

Ha

1980

15 000

J

1971 20 000

HH2

1983

30 000

NasM2

1987

30 000

NasM 3

Katalánské obyvatelstvo nalezneme ve městě Alghero (katal. Alguer) na severozápadním pobřeží Sardinie. Jedná se o potomky obyvatel kolonizační osady, založené v polovině 14. století, době rozkvětu Katalánska, městem Valencií.

ORG; SŠ př; PER dvojjaz., Rč; DIV

LADINOVÉ

/LADINI/

1921 15 700
1961 12 600 (jen provincie Bolzano)
1967 35 000
1971 15 500 (jen provincie Bolzano)
25 000 30-35 000
197815 000
198030 000
1981 17 700 (jen provincie Bolzano)
1981 25-30 000 v Dolomitech
1983 20 000
1991 18 400 (jen provincie Bolzano)

Toto románské etnikum, jehož jazyk patří do rétorománské jazykové rodiny, sídlí v severní Itálii v horské oblasti o ploše kolem 1 000 km2 na styku provincií Trento, Bolzano a Belluno (tzv. Ladinia). Jedná se zejména o několik navzájem oddělených údolí masivu Sella v pohoří Dolomity (Gadertal včetně Ennebergu, Grödnertal, Fassatal, Buchenstein, Ampezzo). První dvě ze jmenovaných provincií tvoří autonomní oblast Trentino-Alto Adige. Provincie Bolzano je obývána především obyvatelstvem německé národnosti (viz Němci); sčítání z r. 1991 zjistilo na tomto území také 18 430 Ladinů, kteří zde představovali 4,2 % celkového počtu obyvatel (441 000). Malá, nářečně specifická část Ladinů sídlí i východně od uvedených údolí při hranici s Rakouskem (obec Comelico, ladin. Comélgu); stopy ladinského osídlení jsou udávány i pro oblast západně od řeky Adiže při řece Noce (Peiotal, Rabital, Judikarien).

Ladinskou populaci kladou někteří vědci do blízké spojitosti s uživateli východní, engadinské větve graubündenské rétorománštiny, zvané někdy také ladinská (viz Rétorománi - Švýcarsko). Ladinština, rozdělená do sedmi dialektů, však bývá řazena těsněji k friulštině. Přes dochovaný text již ze 14. století začal být ladinský jazyk v písemném projevu výrazněji používán teprve od 18. století. Relativně mladého data - rovněž z 18. století - je i obecnější rozšíření povědomí o jeho příslušnosti k rétorománské jazykové skupině.

Dějiny ladinské populace byly úzce svázány s historií německého obyvatelstva Jižních Tyrol, součásti rakouské říše. Poté, když toto území připadlo v r. 1919 Itálii a zejména po nástupu Mussoliniho diktatury, se postavení etnika mění. S vlnou italského nacionalismu se objevují pokusy dokázat, že ladinština je pouhým severoitalským dialektem (srov. Friulové); dochází i k zákazům užívání pojmů „ladinský“, „ladinština„ apod. Pod vlivem perzekuce přesídlilo v roce 1939 (spolu s odchodem více než 70 000 Němců) okolo 2000 Ladinů do Rakouska.

Po skončení druhé světové války bylo jedním z bodů zákona o autonomii (realizována v r. 1948) regionu Trentino-Alto Adige povoleno užití ladinštiny v základních školách; v širší míře se však její výuka stala skutečností teprve v posledních dvou desetiletích (nikoli však v provincii Belluno). Od 60. let výrazně sílí ladinské národní hnutí v jednotlivých údolích - vznikají organizace, které usilují soustředit pod ladinskou vlajkou (protěž na modrém, bílém a zeleném pozadí) co nejvíce příslušníků rozptýleného etnika. Významných úspěchů - školní výuka, církevní jazyk, tisk, rozhlasové vysílání, dvojjazyčné nápisy, nejnověji od r. 1981 i poměrné zastoupení ve správních orgánech aj. - bylo dosaženo v provincii Bolzano; zdejší údolí, zejména Gadertal (ital. i ladin. Val Badia), jsou dnes hlavní baštou ladinského jazyka, kultury a etnického povědomí. Správním centrem je zde St. Ulrich (ital. Ortisei, ladin. Urtijëi), ležící v údolí Grödnertal (ital. Val Gardena, ladin. Val Gherdëina). V obci St. Martin in Thurn (ital. S. Marino in Badia, ladin. S. Martin de Tor) v Gadertalu pracuje od roku 1977 ladinský kulturní institut. Již méně příznivá je situace v provincii Trento a zejména pak v provincii Belluno, kde na území zčásti obývaném Ladiny, se známým zimním sportovním centrem Cortinou ďAmpezzo, je ladinská populace bez výraznějších kulturních práv.

Přes úspěchy v uplynulých 2-3 desetiletích tak před ladinským hnutím stále přetrvává nemálo problémů. Teritoriální rozdělení do navzájem oddělených údolí a různých správních celků nejen napomáhá asimilačním trendům a ztěžuje proces etnické konsolidace, ale projevuje se i v konkrétnější podobě -např. faktické nemožnosti založit ladinskou střední školu. Těžkou překážkou je i neexistence jednotného spisovného ladinského jazyka, jehož vytvoření je proponováno (tzv. ladin dolomitan). Navíc také - podobně jako je tomu u Friulů - se u ladinské populace doposud ve větší míře nezformovalo skutečně vyhraněné etnické vědomí; poloha „ladinskosti“ je tak vnímána spíše na bázi specifické regionality a kulturního svérázu, zejména ve spojitosti s oblastí Jižních Tyrol (Horní Adiže).

ORG; ZŠ př, SŠ; PER, R č, TV č.

minority-ita5.jpg

Obr. 9

Bližší vymezení oblasti obývané Ladiny v severní Itálii. Podle: L. Craffonara, Die kulturelle und politische Situation der Sellaladiner. In: Kulturelle und sprachliche Minderheiten in Europa (ed. P. S. Ureland), Tubingen 1981 (výrazně doplněno).

ALBÁNCI

Nejpočetnější z minorit italského jihu; na počátku 60. let byl počet obyvatelstva albánského původu udáván na více než 250 000 osob, z nichž zhruba 80-100 tisíc ve více než 80 obcích používalo albánštinu, tj. starší vývojovou fázi toskického dialektu, jako jazyk denního styku. Údaj z r. 1983 hovoří o 80 000 osob s alespoň pasivní znalostí albánštiny; dosud žijí i monolingvní uživatelé jazyka. Výrazným kulturním prvkem je i grekoortodoxní vyznání části příslušníků populace. Italoalbánci ve svém názvu Arberešové (Arbëreshë) uchovali původní vlastní etnonymum, neboť Albánci ve staré vlasti přijali v průběhu doby označení Shqiptar. Žijí - rozděleni do řady enkláv (tzv. Arbe-ria) - především v odlehlých a chudých končinách regionů Abruzzi, Molise, Basilicata, Puglia (Apulie), Calabria a také na Sicílii. Nejvýznačnějšími centry v oblastech s albánskou populací jsou Galatina v Apulii a Bronte na Sicílii; v obou však již převládá italština. Velký počet Italoalbánců (kolem 50 000) dnes již také žije ve velkých městech jižní Itálie a i mimo tuto oblast (Řím, Milano aj.).

Do Itálie přišli Albánci v několika vlnách. Zčásti se jednalo o válečníky národního hrdiny Albánie Skanderbega, kteří v polovině 15. století dostali za pomoc neapolskému králi Alfonsu Aragonskému pozemky na italské půdě. Další imigrační vlny následovaly v 15.-18. století po začlenění území Albánie do osmanské říše. Albánské obyvatelstvo si v nové vlasti uchovalo svou etnickou identitu i jazyk a nejen to - z italského území vyšly v 18. a 19. století i silné proudy celoalbánského národního obrození (básník Jeronim-Girolamo de Rada, 1814-1903). Ve 20. století se však relativně sebevědomá albánská etnická pospolitost pozvolna rozpadá; dnes je jazyk užíván spíše jen starší generací, odhaduje se, že pouze kolem 5 000 osob dokáže albánsky číst a psát. Zásadní překážkou udržování a rozvoje menšiny je skutečnost, že nemá oficiální statut a albánština je využívána ve školách pouze v omezené míře - paradoxně je však možno ji studovat na univerzitách v zemi či na Institutu albanistických studií v Palermu. V nedávném období došlo i k navázání kontaktů s Albánii.

ORG; ZŠ ř, SŠ pf; PER dvojjaz., R č

FRANCOUZI

- tj. 1) Aostané (Frankoprovensálci); dále 2) Okcitánci (Provensálci)

Autochtonní francouzsky hovořící obyvatelstvo Itálie se dělí do dvou výrazných skupin. První z nich tvoří:

AOSTANÉ

/FRANKOPROVENSÁLCI/

60 000 (= Aostané) 1971 85 000

(„Francouzi44) 1971 cca 70 000

(= Aostané) 1978 90 000

(„Francouzi44) 1980 90 000

(„Francouzi44)

1911 71000

(= Aostané) 1921 85 000

(= Aostané)

LTes

Ha

Ha

HH2

MS

1961 80 000 ANM

(„Francouzi44) méně než 60 000 GHér (= Aostané)

NasMl

J

Tuto populaci nalezneme v severozápadní části Itálie při hranici s Francií -v autonomním regionu Valle d'Aosta (fr. Valée ďAoste). Na tomto území (3 262 km2, 114 000 obyvatel v r. 1988, hlavní město Aosta) tvoří asi 60% většinu, podle jiných údajů však již jen menšinu obyvatelstva. Jedná se o oblast savojských nářečí francouzštiny, která na rozdíl od většiny Savojska nepřipadla v r. 1860 k Francii. Vzhledem k zařazování oblasti Aosty do rámce frankoprovensálských dialektů (tzv. harpe(i)tan či arpitan) pak bývá někdy místní populace směšována s uživateli pravých okcitánských (provensálských) nářečí, jimiž se mluví v alpských údolích jižně od údolí Susa (viz dále Okcitánci). V Aostě dále nalezneme kolem 5 000 osob, hovořících spisovnou francouzštinou.

Po první světové válce se objevily pokusy o přičlenění Aosty k Francii či Švýcarsku. Do 20. let přetrvávaly tradiční struktury; po nástupu Mussolliniho však převládly silné italizační tendence, jejichž projevy byla například likvidace francouzských jazykových a kulturních specifik a příliv italského obyvatelstva; na druhé straně také dosahuje vrcholu tradiční vystěhovalectví z oblasti do jiných částí Itálie, do Francie aj. Po druhé světové válce (silně odbojové hnutí) se opět projevily snahy o připojení k Francii; došlo však pouze k prosazení autonomie kraje (1945).

Dříve zaostalá a chudá oblast údolí Aosty je dnes jedním z nejbohatších krajů Itálie (metalurgický průmysl, elektrárny, sýrařství, rozmach turistiky -mj. díky tunelu pod Mt. Blankem aj.). Stále tak pokračuje přistěhovalectví z jiných částí Itálie (cca 30 % obyvatel Aosty se narodilo mimo ni) a snižování podílu francouzsky mluvících - v r. 1921 zde ještě žilo 85 000 Francouzů a pouze 7 000 Italů; dnes je hlavní centrum Aosta z velké části italsky mluvící. Tato skutečnost je jednou z příčin přetrvávajících partikularistických snah Aostanů, zejména zdejší drobné buržoazie, jejímž cílem je rozšíření lokální autonomie a omezení přílivu italského obyvatelstva. Na druhé straně žije velké množství rodáků z Aosty a jejich potomků mimo tuto oblast, zejména ve velkých francouzských městech, jinde v Itálii a také v Jižní Americe. Do 60. let slabá pozice francouzštiny - v úřední správě a školství - a francouzské (resp. frankoprovensálské) kultury vůbec je v současnosti zčásti posilována (dvojjazyčné nápisy, vlastní tisk, abonování periodik z Francie, zajištění francouzského televizního signálu, těsné styky s frankofonní populací Francie a Švýcarska aj.).

V rámci Aosty: ORG; ÚŘ. JAZ.; ZŠ, SŠ ; PER, R č, TV e

Určitý počet obyvatelstva hovořícího frankoprovensálskými dialekty se doposud udržel i na území provincie Torino jižně od Aosty v horských oblastech kraje Canavese (fr. Canavais) - v údolích Locana, Ala, Viu a v dolní části údolí Susa. Nářečím harpe(i)tan (arpitan) zde hovoří kolem 20 000 obyvatel.

V rámci statistických i jiných údajů bývá tato skupina často řazena k Aosta-nům. V provincii Torino je frankoprovensálština do jisté míry užívána i ve školní výuce a místních periodikách.

V rámci provincie Torino: ZŠ ; PER dvoiia/

Dalších přibližně 1 300 osob (údaj 1977) ovládajících tento dialekt sídlí vjihoitalské Apulii. Jedná se o potomky středověkých přesídlenců z výše uvedených oblastí v obcích Celle di San Vito a Faeto.

OKCITÁNCI

/PROVENSALCI/

100 000

1973 200 000

1974 46 000

Ha jLC

z nich 60 000 jím

J

hovoří okcitánsky

MS

jLC (1979)

200 000 120 000

hovoří denně 1980 200 000

J

30 000 se znalostí

okcitánštiny j (1986)

Italské Okcitánce (Provensálce), kteří bývají v této zemi vydělováni i jako samostatná národnost, nalezneme v horských alpských údolích provincií Cu-neo a Torino v Piemontu při hranici s Francií. Podle geografických, historických i kulturních hledisek je tuto populaci možno dělit do tří skupin:

1) Oblast horní části údolí Susa na řece Dora Riparia a údolí Chisone (ok-cit. Cluson) západně od Torina. Do r. 1713 byly tyto oblasti součástí Francie; po roce 1861 (vznik celoitalského státu) zde nastoupila italizační politika, která do dnešní doby již vyústila ve značně pokročilý stupeň asimilace.

2) Další oblast tvoří tzv. Vaudoiská (tj. Valdenská) údolí západně od města Pinerolo se střediskem Torre Pellice (okcit. La Tour Pellis). V souvislosti s he-retickým hnutím valdenských se zde okcitánsky jazyk rozvíjel až do 16.-17. století; poté byl nahrazen francouzštinou a v 19.-20. století italštinou. V současné době již stadium asimilace okcitánského etnika v této oblasti rovněž značně pokročilo.

Část obyvatel Vaudoiských údolí (zhruba 4-5 000 osob) užívá také spisovnou francouzštinu.

3) Konečně třetí, etnicky a jazykově zdaleka nejzachovalejší skupina okcitánského obyvatelstva sídlí v alpských údolích západně od města Cuneo ve stejnojmenné provincii. To platí zejména o těch částech, které byly až do r. 1748 součástí Francie. Od 60. let našeho století vychází z této oblasti určitá renesance zájmu o okcitánsky jazyk a kulturu (dobrovolné kursy aj.); centrem je obec Sancto Lucio di Coumboscuro.

Malý přesah okcitánsky hovořícího obyvatelstva nalezneme i v Ligurii.

ovládá jazyk,

V nedávné době se projevily i určité úspěchy okcitánských patriotů snažících se o zachování jazyka a kultury; v r. 1961 byla založena organizace Escolo dóu Po, probíhá výuka jazyka aj. Přesto však pokračuje - mj. také vlivem silného vystěhovalectví z oblasti - proces asimilace a rozpadu místní okcitánské komunity; jazykem tak dnes hovoří v uvedených regionech snad pouze 30 000 osob.

T č

ORG; ZŠ; PER, R e, TV

CHORVATI

/CHARVÁTI/

1921 5 000 (tj. na dneš- LTes - 5 000 GP

ním území Itálie) 1978 5 000 NasM 1

--1980 4 000 j

1954 4 000 Ha 1983 5 000 NasM2

1961 20 000 ANM - 2 000 - 2 400 j (1986)

1971 25 000 HH2 - 3 000 j (1986)

Malá etnická skupina na italském jihu. Jedná se zřejmě o potomky uprchlíků z Chorvatska v době turecké expanze v 15. a 16. století, kteří se usadili v řadě obcí v regionu Molise. Do dnešní doby přetrvaly pouze tři téměř čistě chorvatské vsi s několika tisíci obyvateli; největší z nich je Acquaviva Collecroce (chorvatsky Kruč).

Přes postupující jazykovou asimilaci se mezi italskými Chorvaty projevují od 60. let tendence svědčící o určité obrodě zájmu o chorvatský jazyk a kulturu (jazykové kursy, učebnice chorvatštiny, od r. 1976 dvojjazyčný chorvatsko-italský, dnes již čistě chorvatský časopis, kulturní kontakty s Chorvatskem). ORG; ZŠ ; PER

NĚMCI

/VČETNĚ RAKUŠANŮ/

1910 235 000 (jen provincie Bolzano; včetně Ladinů)
1921 223 000 (jen provincie Bolzano; včetně Ladinů)
1921 279 000, z toho 234 000 v oblasti regionu
- Trentino-Alto Adige
1930 303 000
1939 256 000 (jen provincie Bolzano; včetně Ladinů)
1953 245 000 (jen provincie Bolzano; včetně Ladinů)
1961 210 000 + 15 000 (rozlišeni Rakušané a Němci)
1961 233 000 (jen provincie Bolzano)
1961 233 000 + 7 500 (rozlišeni obyvatelé provincie Bolzano a ostatní Němci)
1970 220 000 (tj. pouze Rakušané)
1971 230 000 + cca 12 000 (rozlišeni obyvatelé provincie)
1978 300 000 + 20 000 (rozlišeni Rakušané a Němci)
1980 300 000 (tj. pouze Rakušané)
1980 290 000
1981 280 000 (jen provincie Bolzano)
1983 300 000
1987 300 000
1991 288 000

Území tzv. Horní Adiže (provincie Bolzano, něm. Bozen - 7 400 km2 , 441 000 obyvatel v r. 1991, hustota 60 obyv. na 1 km2) je součástí italského autonomního správního regionu Trentino-Alto Adige (13 613 km2, 884 000 obyvatel v r. 1988); celá tato oblast byla do r. 1919 součástí rakouských Tyrol (dnes něm. Südtirol). V r. 1910 představovalo v dnešní provincii Bolzano italsky hovořící obyvatelstvo pouhá 3 % populace. Další vývoj v rámci italského státu však s sebou přinesl i výraznou italizační politiku ve 20. a 30. letech - dochází k přílivu Italu a naopak odchodu 70-75 tisíc zdejších starousedlíků do Německa na konci 30. let, kteří byli zčásti usazováni i na Německem obsazených územích, mj. i v Československu (Opavsko); po skončení druhé světové války se však část (zhruba 12 000) přesídlenců navrátila zpět. V letech 1943-45, po pádu fašistického režimu v Itálii, bylo toto území obsazeno německou armádou a připojeno k „Velkoněmecké říši„.

Po druhé světové válce (1948) došlo k vyhlášení široké kulturní autonomie Horní Adiže spojené s provincií Trento (něm. Trident). Němčina je zde spolu s italštinou úřední řečí. V 50. letech nastává opětovný příliv italského obyvatelstva. Podíl německy hovořících klesá (1939 - spolu s Ladiny - 76 %; 1961 - 62 %); rozvíjejí se německé separatistické snahy - zejména v 60. a 70. le-tech byla uskutečněna řada pumových atentátů a jiných teroristických akcí. V r. 1969 dochází ke konečné dohodě o podobě autonomie německé menšiny; v r. 1972 vstupuje v platnost inovovaný autonomní statut, který výrazně posiluje práva německé menšiny; němčina je nejen plně rovnoprávná s italštinou, ale její uživatelé mají zákonem zajištěnu většinu úředních míst. V r. 1981 byl dokonce zaveden tzv. "etnický klíč" v zastoupení jednotlivých národností ve správních orgánech provincie Bolzano, který vychází z poměrného zastoupení německé a italské (117 000 osob -1991) složky a v potaz bere i 18 000 zdejších Ladinů. V posledním období je pak možno zaznamenat opět určitý nárůst podílu německé populace (1981 - 64,9 %, 1991 - 65,3 % z celkového počtu obyvatel provincie). Na většině území se podíl Němců pohybuje nad 90 %. Hlavní město Bolzano (něm. Božen) má však již od 30. let italskou většinu (v r. 1991 69,5 % z 98 000 obyvatel), stejně jako některé okolní okresy.

Je možno konstatovat, že z tzv. lokálních či regionálních úředních jazyků povolených v Itálii (vedle němčiny ještě francouzština a slovinština) doznala právě němčina a německá kultura největšího rozšíření (bohatý tisk, rozhlasové a televizní vysílání aj.). Vysokoškolské studium mohou jihotyrolští Němci (či chceme-li Rakušané) absolvovat v rakousku, které své „ztracené krajany“ podporuje i jinak. Přes zmíněnou širokou autonomii, vedoucí v určitých rysech až k diskriminaci Italů v Bolzanu, zde přetrvávalo i v 80. letech etnické napětí, do značné míry ovšem uměle rozdmýchávané německými nacionalisty a separatisty a projevující se mj. i nadále teroristickými akcemi těchto skupin. Pokud jde o samo společné řešení systému jihotyrolské autonomie, bylo v červnu 1992 označeno vládami Itálie a Rakouska za uspokojivé a ukončené.

V rámci provincie Bolzano: ORG; ÚŘ.JAZ.; ZŠ, SŠ; PER d, R, TV


V severní Itálii existují dále drobné izolované německé enklávy a diaspory v celkovém počtu kolem 10-15 tisíc osob. Jedná se o oblasti provincií Trento, Vicenza, Verona, Belluno, Udine aj., kolonizované bavorskými přistěhovalci do 12.-13. století. Velká část těchto rozptýlených populací hovoří archaickými dialekty němčiny.

Pozoruhodní jsou zejména již silně asimilovaní Cimbrové (něm. Zimbern či Cimbern, Kimbern - nesměšovat se starověkými Kimbry /Cimbry/ z Jutska!), hovořící mizejícím starobavorským nářečím. Jedná se především o tzv. „Třináct obcí“ (Dreizehn Gemeinden) severně od Verony v pohoří Lessini; jako jazykově nejzachovalejší bývá udávána obec Selva di Progno (Giazza). Druhou větší skupinu tvoří tzv. ,,Sedm obcí„ (Sieben Gemeinden) v oblasti pohoří Verena severně od Vicenzy - hlavními obcemi jsou Roana (Roban) a Rotzo (Karotz). V každé z obou zmíněných oblastí ovládá dosud dialekt zhruba 300 osob; v užití je dále i v obci Luserna (Lusern) v provincii Trento (400-500 osob včetně mládeže). Cimberské nářečí je zčásti užíváno i v tisku.</span></p>

Ve východní části provincie Trento sídlí tzv. „Mócheno“, potomci bavorské kolonizace ze 12. a 13. století obývající čtyři obce v oblasti Valle dei Mócheni, kde dosud německým dialektem hovoří kolem 1 200 osob.

Při hranici švýcarského kantonu Valais (Wallis) na severozápadě Itálie nalezneme tzv. Walsery (něm. Walser(n), Walliser(n) - viz blíže Švýcarsko), žijící v oblasti Monte Rosa na styku několika provincií v počtu 3 500 osob. Malou složku populace (3 obce, asi 800 osob) tvoří i v autonomní Aostě, kde mají zajištěna kulturní práva.

Drobné izolované německé diaspory (celkem přibližně 4-5 tisíc osob) dále sídlí v Karnských Alpách v provinciích Belluno (obec Sappada, něm. Bladen či Plodn) a Udine (obce Timau, něm. Tischlwang, a Sauris, něm. Zahre).

V posledně uvedené obci došlo ke vzniku pozoruhodné podoby trilingvismu (místní německý dialekt; friulština; italština). Určitý počet Němců (zhruba 2000) žije také v oblasti Val Canale (Kanaltal) při styku hranic Itálie, Rakouska a Jugoslávie, kde je vedle výše zmíněných 3 jazyků navíc v užití i slovinština.

Uvedené německé diaspory zčásti disponují vlastními organizacemi a periodickým tiskem včetně periodik v dialektu či sloupců v jinojazyčných tiskovinách.

ORG; ZŠ ; PER

SLOVINCI

1980 100 000 j

1983 120 000 NasM2

1987 120 000 NasM3

Italští Slovinci sídlí při hranici se Slovinskem v provinciích Trieste (slovinsky Trst, česky Terst), Gorizia (Gorica) a Udine (Videm) - v posledně jmenované oblasti jednak v tzv. Benátském Slovinsku kolem Cividale (Čedad), v malé míře i u Tarvisia (Trbiž) při styku hranic Itálie, Rakouska a Jugoslávie (tzv. Val Kanale). Uvedené tři provincie tvoří od r. 1947, resp. 1963 společně auto-

o

nomni oblast Friuli-Venezia Giulia (7 846 km\ 1,207 mil. obyv. v r. 1988, hlavní město Trieste).

Oblast Terstu, po druhé světové válce předmět sporů mezi Itálií a Jugoslávií, byla po krátké éře existence města a okolí jako samostatné politické jednotky (1947-54) rozdělena na jižní, venkovskou zónu, která připadla Jugoslávii, a vlastní město Terst, jež bylo spolu s malým zázemím přičleněno k Itálii. Na italském území však zůstala početná slovinská menšina. Zhruba 1/2 italských Slovinců žije v oblasti Terstu, především ve vlastním městě - podle censu z r. 1971 to bylo téměř 25 000 osob, tj. 8,2 % obyvatelstva provincie, odhady jsou však až dvojnásobné. Rada venkovských obcí při hranici je dosud čistě slovinská. Smlouvy mezi oběma státy (nejnověji pak italsko-slovinská dohoda z r. 1993) zajistily menšině řadu práv a možností v kulturní i politické oblasti, včetně možnosti užití slovinštiny jako úředního jazyka a instalace dvojjazyčných nápisů (tyká se především provincie Trieste, zčásti i Gorizia). Od r. 1975 se rovněž rozvíjí těsná hospodářská spolupráce oblasti Terstu s Jugoslávií, resp. Slovinskem. Přesto však je postavení i každodenní život minority - již vzhledem k určitým neofašistickým postojům části italské veřejnosti - předmětem řady problémů.

V rámci italských Slovinců se vyděluje mimořádně výrazná etnografická skupina - tzv. R e z i j ( á n ) c i, sídlící v počtu asi 3 000 osob v alpském údolí Resia (slovin. Rezija) v horách provincie Udine východně od města Maggio (Mužac). Jejich nářečí, silně ovlivněné italštinou a friulštinou, bývá některými lingvisty kladeno na pomezí dialektu a samostatného slovanského jazyka; existuje v něm i nepočetná písemná produkce. ORG; ÚŘ. JAZ. (Trieste; Gorizia); ZŠ, SŠ; PER d, R; DIV

ROMOVÉ

/CIKÁNÍ/

1970 80 000 j 1980 50 000 j

1970 75 000 jLC 1986 120 000 j

cca 80 000 HH1 - 50-100 000 j (1991)

100 000 jLC (1978)

131
Počet shlédnutí: 104

narodnostni_slozeni_italie_mapy.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:31) (upraveno mimo DokuWiki)