obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


scientologie

Pavel Krob, Boris Gregor, Lucie Jechová, Tomáš Hatka Scientologie [online] Hospodářská a kulturní studia PEF ČZU v Praze, 2011. Dostupný z: http://www.hks.re/wiki/scientologie

SCIENTOLOGIE

(kříž používaný jako znamení na budovách scientologické církve)

Úvod

Tato práce je zaměřena na téma scientologie. Jedná se o poměrně mladé náboženství, které se během několika uplynulých desetiletí rozšířilo do ohromného množství zemí světa. V současné době je možné o scientologii slyšet částečně také v negativním smyslu; zejména v souvislosti s podvodným získáváním peněz a korupcí. Právě tento fakt se podílí na aktuálnosti této práce.

V práci budete seznámeni se základními informacemi o zakladateli scientologické církve L. R. Hubbardovi, s principy scientologické církve i s pohledem na fungování scientologické církve ve společnosti. Další část práce již tvoří vlastní výzkum postavený na hlavní výzkumné otázce uvedené a rozpracované níže.

Výzkumná otázka

Jaký vliv má na scientologickou církev fakt, že na rozdíl od jiných zemí nejsou v ČR registrovanou církví?

  • Je pro zájemce o scientologii v ČR překážkou, že církev není registrovaná?
  • Jaké jsou důvody k tomu, že církev o registraci dosud oficiálně nepožádala?
  • Je v jiných zemích jednodušší oficiálně zaregistrovat svou církev?
  • Proč například na Slovensku, se kterým je ČR velice úzce propojena (národnostně, historicky), působí církev jako oficiálně registrovaná?
  • Nepociťuje scientologická církev nevýhody plynoucí z fungování na úrovni neziskové organizace? - tedy žádné příspěvky od státu, žádné daňové úlevy na rozdíl od registrovaných církví apod.
  • Jak velká je v ČR základna aktivních členů scientologické církve?
  • Je známo, že Češi jsou velice ateistický národ a to i navzdory obklopení katolickými, protestantskými i dalšími církvemi. Jak se stavějí k rychle rostoucí a moderní scientologické církvi?

Literární rešerše

Scientologická církev byla poprvé zaregistrována jako nevýdělečná společnost v roce 1955 v USA. Zakladatelem byl Lafayette Ronald Hubbard, podle Zdeňka Vojtíška spisovatel sci-fi a brakové literatury, kterému se nepodařilo získat ucelené vzdělání, ale jeho fantazie a schopnost fabulovat byly obdivuhodné. Jeho spisy například obsahují pod jinými jmény některé teorie a poznatky Sigmunda Freuda 1).

V souvislosti se scientologií existuje ve společnosti mnoho nelichotivých informací. Některé mohou být pravdivé, některé pravdivé méně a některé se dokonce navzájem vyvracejí včetně těch od samých zakladatelů scientologie. Například údajný citát L. R. Hubbarda zakladatele scientologie „Psát pro výdělek penny za slovo je směšné. Chcete-li skutečně vydělat miliony, je nejlepším způsobem založit si vlastní náboženství.“ je ve skutečnosti citátem G. Orwella z Kolekce esejů z let 1920-1940. Dalším příkladem jsou prohlášení poměrně kontroverzní osobnosti, syna L. R. Hubbarda, Nibse, který po odchodu ze Scientologické církve v roce 1959 prohlásil „Otec a já jsme utvořili náboženskou fasádu jen z důvodů daní a právní ochrany proti obviněním z podvodu“, což v roce 1969 u soudu odvolal tímto prohlášením „Podle mého nejlepšího svědomí a vědomí, scientologie byla založená jako náboženství, protože její zakladatel a přívrženci upřímně věřili, že to je náboženství … I když jsem svědčil, že si myslím, že scientologie má velmi malou právoplatnost, toto prohlášení jsem učinil z pomstychtivosti v čase, kdy jsem překonával velké množství osobního a emocionálního stresu.“, nicméně v mediích i ve společnosti je známé především to první prohlášení.

Věcí, která je scientologii nejvíce vytýkána, je to, že je vytvořená i interpretovaná za účelem zisku. Svou náboženskou tvář scientologie nastaví pouze tehdy, je-li to pro ni výhodné. Návštěvníci Dianetického centra (hlavní Hubbardovo dílo Dianetika, 1950) v naprosté většině nemají tušení, že se nejedná o „vědu“, jak je jim neustále zdůrazňováno, ale o „náboženství“. Pro udržení lidí využívají scientologové lichocení a strach, kterým jsou nenápadně manipulováni ke koupi nových kurzů. To vede k celoživotnímu řetězci „terapeutických“ procesů, tzv. auditingů 2). Kromě udržení stálých členů má církev zaručený i stálý příjem. Další možností, jak udržet lidi v náboženství, je vidina dosažení očištění. Očišťovací programy „mohou“ zbavit lidské tělo nežádoucích látek (pesticidů, drog, léky, radiace apod.). Pro členy církve je zde navíc možnost postupu na jistém hierarchickém žebříčku, na kterém paradoxně nelze dosáhnout vrcholu. Když nakonec dosáhnete nejvyššího cíle, odhalíte, že je to ve skutečnosti jenom další zastávka. Spodní úroveň nové, vyšší, ezoteričtější cesty. Spodní příčka dalšího žebříku 3)

Mezi názory a stanovisky na scientologii se ale vyskytují i názory, které scientologii obhajují, jako např. názor Urbano Alonso Galana 4) , filosofa a teologa. Podle něho je scientologie opravdovým náboženstvím se vším, co k tomu patří. To dokazuje díky čtyřem aspektům, které jsou předpokladem pro existenci náboženství. Jedná se o filozofický a doktrinální aspekt, rituální aspekt, ekumenicko-organizační aspekt a aspekt účelu či konečného cíle. Všechny tyto aspekty postupně rozebírá a následně dochází k potvrzení závěru, že scientologie je církev. Na úrovni celospolečenského života je proklamovaným cílem učinit lidi šťastnějšími, schopnějšími, etičtějšími, pozdvihnout celkově jejich duševní úroveň a vytvořit tak svět bez duševních chorob, bez kriminality a bez válek. Za tímto účelem se scientologové angažují v aktivitách a organizacích zaměřených na jednotlivé okruhy sociálních problémů, které chce napravit. Pro příklad je možné zmínit aktivity scientologů v oblastech protidrogové prevence, rehabilitace drogově a alkoholově závislých, prosazování lidských práv a jejich ochrany, nebo v pomoci negramotným nebo dětem, které mají studijní problémy. 5)

Článek Scientology groups to pay back $3.5 million6) pojednává o rozsudku nad jedním z členů scientologické církve jménem Reed Slatkin, který byl v roce 2006 odsouzen za finanční podvody. Dále se zde píše, že církev souhlasila s vyplacením 3,5 milionu dolarů poškozeným subjektům, přičemž způsobené ztráty investorů byly ve výši 240 milionů dolarů. Církev vydala prohlášení, že sama je stejnou obětí Reeda Slatkina jako poškození. Odsouzený se obhajoval tím, že byl zčásti nucen vyhrůžkami a také měl předávat podíl svým nadřízeným uvnitř církve, nicméně soudce tuto námitku v rozsudku nezohlednil. Reed Slatkin byl odsouzen na 14 let do federálního vězení.

Článek Lawrence Wrighta 7) se týká vystoupení vlivného člena ze scientologické církve. Paul Haggis, hollywoodský scénárista se po 34 letech v scientologické církvi rozhodl odejít na základě faktů, které o ní zjistil. V článku je to popsáno formou dopisu mluvčímu scientologické církve, různých vyjádření jiných představitelů církve a rozhovoru s redaktorem. V dopise obviňuje církev z homofobie, což se ukáže jako pravděpodobně hlavní důvod jeho odchodu, protože jak později vyplyne, je on sám a dvě z jeho dcer homosexuální. Dále píše o obviněních z Floridy proti výše postaveným představitelům církve, kteří měli fyzicky ubližovat ostatním členům. Zmiňuje také „odpojení“, což v tomto případě znamená přikázané přerušení kontaktu se zbytkem rodiny u nově příchozího do církve. Toto „odpojení“ je údajně prováděno v případě, že církev shledá např. rodinu nově příchozího z nějakého důvodu nežádoucí. V případě Haggise to byli rodiče jeho ženy, kteří byli bývalými členy. Uvádí, že církev lže, když popírá podobnou politiku a dokládá to výše zmíněnou zkušeností. V článku je popisován jeho život a také jeho postup uvnitř církve. Píše se zde také o výzkumu David S. Touretzky, který spočítal cenu všech kurzů potřebných k dosažení nejvyšších stupňů uvnitř církve na 300 tisíc dolarů a včetně dalších různých sezení na 500 tisíc dolarů. Církev to popírá s tím, že ceny kurzů začínají na 50 dolarech a nelze se dostat k takové částce. V rozhovoru přiznává, že na církvi se mu hlavně líbilo to společenství a pocit sounáležitosti a taky oceňuje získané kontakty. Přiznává, že samotná podstata ho příliš nezajímala. Např. při auditingu raději zalhal než by podstupoval další desítky hodin opravného auditingu. Před odchodem z církve Haggis provedl vlastní vyšetřování, aby zjistil, zda je pravda co napsal St. Petersburg Times o setkání členů církve, kde docházelo k fyzickému násilí. Několik členů zde přítomných mu to potvrdilo včetně některých, kteří to oficiálně popřeli. Na závěr Haggis odpovídá na otázku ohledně budoucího vztahu k církvi „Tito lidé mají dobrou paměť. Do dvou let si o mně přečtete nějaký skandál, co bude vypadat, že nemá nic společného s církví. Byl jsem 34 let členem kultu. Všichni ostatní to poznali. Nevím, proč jsem nemohl já.“

V článku Church of Scientology Decision Protecting Religious Freedom in European Court of Human Rights8) je rozebírán soudní spor mezi Scientologickou církví a ruskou vládou. V r. 1997 ruská vláda schválila zákon, který neumožňoval sdružování náboženské organizace, pokud by neprokázali, že ve státě fungují více jak 15 let. Evropský soud pro lidská práva jednomyslně rozhodl ve prospěch Scientologické církve v Rusku. Dle ruských zákonů zjišťují, že mají právo na to být zaregistrováni jako náboženská organizace. Toto rozhodnutí stanovuje, že členové Scientologických skupin mají právo na náboženskou svobodu a svobodu sdružování. Evropského soudu pro lidská práva tímto rozsudkem ovlivnil nejen Rusko, ale i ostatní země v Evropském společenství, které prošly podobným omezením náboženské svobody. Scientologická církev tak byla registrována jako náboženská organizace podle zákona o náboženství. Tímto je zaručena svoboda vyznání a sdružování ve všech 47 zemích Rady Evropy.

Metodologie

Vlastní část práce je směřována k jádru výzkumné otázky - tedy faktu, že scientologická církev není v České republice oficiálně registrována. Dále jak tato skutečnost ovlivňuje její činnost, počet aktivních členů, problémy registrace církve v České republice a srovnání s jinými zeměmi apod. Během výzkumu jako podkladové informace sloužily zejména údaje uvedené v teoretické části této práce. Na základě teoretických znalostí byla pak s respondentem rozebírána výzkumná otázka a její podotázky.

Při sběru dat pro práci byly použity techniky kvalitativního výzkumu.

Pro vypracování literární rešerše byla použita technika studia dokumentů. Primárními zdroji dat se staly oficiální webové stránky scientologických organizací a články popisující přímou zkušenost se scientologickou církví. Jako sekundární zdroje byly použity encyklopedie a novinové články, které se neopírají o přímá svědectví, ale týkající se našeho tématu.

Pro vlastní výzkum byl použit semistandardizovaný rozhovor, ve kterém byla možnost hlavní seznam otázek (viz. podotázky) případně rozšířit o doplňující otázky a sondy, když se zdálo, že by respondent mohl sdělit více informací, než měl zpočátku v úmyslu. Komunikace s respondentem probíhala prostřednictvím elektronické pošty. Dotazovaný měl tak dostatek času na seznámení se s otázkami a výzkumný tým měl možnost si také promyslet doplňující otázky tak, aby získaných informací bylo co nejvíce. Dále také možnost reagovat na případné dotazy respondenta. Bohužel na některé otázky, které se vztahují přímo k tématu práce, odmítal respondent odpovídat. Prý se jedná čistě o interní záležitost. V případě většiny otázek byl respondent sdílný.

Principy scientologie

Podle scientologů jsou tři základní pravdy. Za prvé, člověk je nesmrtelná duchovní bytost. Za druhé zkušenost člověka sahá za hranici jednoho života a za třetí schopnosti člověka jsou neomezené, i když si to nyní neuvědomuje. Základním cílem podle scientologů je „Civilizace bez šílenství, bez zločinců a bez válek, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mohou mít práva a kde je člověk svobodný, aby mohl dosáhnout nejvyšších stavů existence„. 9)

V roce 1950 L. R. Hubbard napsal dílo Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví, které se stalo základem učení pro všechny scientology. V tomto díle se pokouší odhalit kořeny psychosomatických nemocí a napomoci odstranění zdrojů odchylek od racionálního myšlení. Zavádí dvě části lidské mysli. Analytickou, což je oblast, kam se ukládají naše zkušenosti, zážitky, pocity, informace apod. A pak reaktivní, což je oblast nevědomí, kam se ukládají záznamy, které blokují úspěšné fungování analytické mysli a jedince. Reaktivní oblast obsahuje tzv. engramy, sekundáry a locky. Engramy jsou úplné záznamy okamžiku tělesné bolesti či bezvědomí včetně všech souvislostí a detailů tohoto okamžiku. Sekundáry jsou záznamy okamžiků těžkých ztrát nebo hrozeb ztráty, které se úzce váží na záporné emoce, např. strach, smutek atd. Locky jsou záznamy vědomého či nevědomého připomenutí engramu nebo sekundáru. V oblasti reaktivní mysli se pak vytvářejí řetězce (lock - sekundár - engram), které obsahují velké množství záporné energie, jež je příčinou mnoha poruch, nemocí a problémů. K odstranění této negativní energie slouží dianetika, přičemž praktické použití dianetických metod se označuje jako auditing.

Auditing provádí auditor, což je proškolený pracovník. Během auditingu se snaží odstranit reaktivní mysl tím, že splyne s analytickou myslí. Dojde tedy k uvědomění si veškeré potlačované bolesti a všech potlačovaných vzpomínek, čímž nastane stav Clear. Během auditingu je používán E-metr, přístroj na měření negativní energie.

V roce 1954 došlo v USA k registraci scientologie jako církve a tím de facto vyvrcholilo rozšíření původního směru scientologie, který byl spíše filosofií než náboženstvím. Rozšiřuje se o učení o duchovní bytosti nazývající se thetan. To je duchovní podstata jedince, jakási duchovní bytost obývající materiální tělo. Společným jmenovatelem všech aktivit v životě a hlavním popudem thetana je přežití. To obsahuje osm dynamik, které si můžeme představit jako soustředné kruhy, s (1) sebou samotným v jejich středu a rozšířením na (2) rodinu, (3) skupiny, (4) lidstvo, (5) všechny životní formy, (6) fyzikální vesmír, (7) duchovní vesmír a (8) nekonečno nebo nejvyšší bytost. Jak člověku prostřednictvím scientologie roste vědomí a on je méně ovlivňován svou minulostí, tak si je stále více vědom zbývajících dynamik a začíná mu na nich více záležet. Tím se dostane k cíli (konečnému stavu), kterým je operující thetan. Operující thetan je pokročilý duchovní stav, při kterém se člověk osvobodí z koloběhu zrození a smrti. Je to stav plné realizace duchovního potenciálu, je to stav úplné svobody a nezávislosti na čase a prostoru. Dalo by se říci, že tímto cílem se podobá buddhismu.

(Hubardova kniha Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví)

(E-metr - přístroj k měření negativní energie při auditingu)

Lafayette Ronald Hubbard

V následující kapitole bude ve stručnosti popsán život zakladatele scientologie L. R. Hubbarda společně s obdobími a událostmi, ve kterých se formovaly první myšlenky o scientologii.

Lafayette Ronald Hubbard se narodil 13. března 1911 ve městě Tilden v Nebrasce. Ve věku dvou let se spolu s rodinou přestěhoval na ranč poblíž městečka Kalispell v Montaně. Matka L. Rona Hubbarda byla na svou dobu výjimečnou osobností. Tato velmi vzdělaná žena, která před sňatkem s Ronovým otcem studovala na učitelském ústavu, byla skvěle připravená vzdělávat svého malého syna. Otec byl námořní důstojník a když jeho kariéra u námořnictva donutila rodinu opustit Montanu a podniknout několik cest po celé zemi, Hubbardova matka se postarala o vzdělání svého syna. A právě v těchto raných letech svého života se Ron poprvé setkal s jinou kulturou. V 6 ti letech se tak stal pokrevním bratrem černonožců (indiánský kmen, který tou dobou žil v izolovaných osadách na okrajích Heleny).

Ve 12 letech se přestěhovali do Washingtonu. Jeho život ovlivnilo mnoho vzdělaných lidí. Například se znal s Josephem C. Thompsonem, důstojníkem zdravotnických jednotek amerického námořnictva, kterého americké námořnictvo vyslalo na studijní stáž u Sigmunda Freuda, a on s radostí předal základní principy freudovské teorie svému mladému příteli. V roce 1927 ve věku šestnácti let odcestoval poznávat Asii, kde se stal přítelem a žákem moudrého a zkušeného pekingského kouzelníka, který mu předával prastaré čínské moudrosti.

V r.1929 se vrátil do USA, kde studoval postupně 3 školy a nakonec skončil na univerzitě George Washingtona, kde studoval obor matematika, fyzika. Jeho znalosti mnoha kultur a rostoucí povědomí o stavu člověka, rozšířené o technickou a matematickou průpravu, mu pomohly zaujmout vědecký přístup k řešení rébusu existence a pochopení duchovního potenciálu jedince. Při jednom z pokusů ho napadla otázka, jak funguje lidská mysl. Šokovalo ho zjištění, že vůbec nikdo netuší, jakým způsobem pracuje lidská mysl.

„Vyjádřím-li to neomaleně,“ řekl, „bylo zřejmé, že jsem součástí kultury, která ví o lidské mysli méně než nejprimitivnější z kmenů, s nimiž jsem měl možnost se setkat. A protože jsem věděl, lépe řečeno: protože mne vedli k tomu, že lidé z východu nedokáží proniknout do hlubokých tajů mysli, bylo mi jasné, že mne čeká hodně bádání.“

Po tomto zjištění opouští studia a vydává se opět na cesty.

V r. 1945 byl hospitalizován v nemocnici vojenského námořnictva Oak Knoll v kalifornském Oaklandu. Mezi pěti tisíci pacientů z řad námořnictva byly stovky někdejších amerických zajatců, kteří byli osvobozeni z japonských táborů na ostrovech v jižním Tichomoří. Mnoho z nich bylo ve strašném stavu kvůli hladu a dalším příčinám a nebylo schopno vstřebávat bílkoviny. Ve snaze vyřešit tento problém ordinovali lékaři námořnictva těmto pacientům mužský hormon testosteron. Tato léčba však neúčinkovala na všechny pacienty a Ron Hubbard využil příležitosti, aby nejen pomohl svým válečným druhům, ale aby též v praxi ověřil teorii, kterou formuloval. Snažil se zjistit, zda mysl řídí nebo neřídí tělo nebo zdali tělo řídí mysl. Případ za případem zjišťoval, že s užitím technik, které vyvinul, se stav pacientů dříve nereagujících na léčbu zlepšil, jakmile došlo k odstranění duševních bloků. Ve skutečnosti tedy funkce řídila strukturu. Jak tehdy poznamenal L. Ron Hubbard: „Pánem je myšlenka.“. Po konci války pokračoval se svým výzkumem na dobrovolnících z různých měst.

Po návratu do Washingtonu, D. C., shrnul šestnáct let svých výzkumů člověka do rukopisu Dianetika: Původní teze (tehdy vydávané pod titulem Dynamiky života), díla, které přehledně objasňuje jím používané principy. Svůj rukopis nenabídl žádnému nakladateli. Jednu nebo dvě kopie předal přátelům, kteří knihu okamžitě rozmnožili a poslali dál svým přátelům a tito obratem pořídili další kopie a rozeslali je dalším lidem. Tímto způsobem, tedy předáváním z ruky do ruky, dianetika proslula na celém světě, a to spolu s informací, že se Hubbardovi podařilo učinit revoluční objev. L. Ronu Hubbardovi se podařilo nalézt zdroj lidského iracionálního chování a vyvinout techniku mysli, která fungovala. Zrodila se dianetika.

Hubbardova kniha s názvem Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví, jejíž obsah a podstata jsou krátce vysvětleny v kapitole Principy scientologie, byla vydána jako reakce na mnoho dopisů od lidí. Kniha se prakticky přes noc stala bestsellerem a nakladatele zavalilo více než pětadvacet tisíc dopisů a blahopřejných telegramů nejen z USA, ale později i z Kanady, Velké Británie, Francie, Německa, Itálie a Japonska.

Vzhledem k neodmyslitelné náboženské povaze díla pana Hubbarda bylo nanejvýš přirozené, že ti, kdo ho obklopovali, se necítili být pouhými studenty nové filozofie, ale též studenty nového náboženství. A tak v roce 1954 vytvořili scientologové v Los Angeles první Scientologickou církev. L. Ron Hubbard založil filozofii – první scientologové zase církev.

Scientologie a společnost

Získávání nových členů a financí pro církev může být prováděno nejen prostřednictvím oficiální organizace, ale také pomocí nenápadných firem se scientologickým pozadím. Největšími jsou v České republice Business Success a Bernhard Schmitt, které nabízejí podnikům Hubbardovy administrativní technologie. Tyto firmy nabízejí ostatním podnikům semináře, kurzy a workshopy zaměřené na management. Pokud podnik reaguje přívětivě na úvodní komunikační kurzy nebo kurzy organizace práce, bývají jeho významným členům nabídnuty auditingy. Často se pak scientologům podaří získat v takovém podniku významné postavení. Z některého vedoucího pracovníka se stane scientolog, nebo scientologové doporučí přijetí nových lidí na významná firemní místa. Na výběr nových pracovníků se zaměřují další společnosti, jako jsou například Kariéry nebo Performia, které doporučí na strategická místa opět scientology. Podniky, v nichž se podařilo scientologům uchytit, jsou spojeny mezinárodní organizací WISE (Světový ústav scientologických podniků).

V České republice dále fungují studijní centra BASIC, která se zaměřují na doučování dětí již od raného školního věku. V programu se používají studijní technologie L. R. Hubbarda popisující studijní překážky, jejich projevy a způsoby jak je zvládnout, aby mohl člověk pohodlně pokračovat ve studiu. Jinými slovy studijní technologie učí jedince jak má studovat.10)

Občanská komise za lidská práva CCHR se snaží o dosažení reforem v oblasti péče o duševní zdraví a zachování práv jednotlivců vyplývajících ze Všeobecné deklarace lidských práv. Komise otevřeně vystupuje proti psychiatrii a zastavilo více jak 30 návrhů zákonů po celém světě, které by vedly k potlačení práv pacientů nebo by daly psychiatrii pravomoc k uvězňování menšin a jednotlivců proti jejich vůli.11)

Mezi další scientologické aktivy patří programy dianetického centra. Jedním z nich je purif (očišťovací program, purification rundown). Tato placená služba spočívá v očištění od jedů (pesticidů, chemických barviv, drog, léků, radioaktivního záření či alkoholu), které se údajně nahromadily v lidském těle nejen během současného života, ale i těch předchozích. Tyto látky mají nyní způsobovat únavu nebo nižší pracovní výkon. Tohoto očištění se dosahuje intenzivním saunováním, joggingem a užíváním niacinu (vitamin B3), obyčejně vyráběném v některé zahraniční scientologické firmě. Na tomto purifu je také založena scientologická protidrogová aktivita Narconon, jímž se scientologie snaží získat důvěru veřejnosti. To zahrnuje program „Řekni ano životu, řekni ne drogám“.

Vlastní výzkum

Téma výzkumné otázky bylo rozebíráno s mluvčím kanceláře scientologické církve panem Jiřím Voráčkem. Zpočátku byla domluvena schůzka i s jedním z výše postavených členů scientologické církve v Praze, ale po předběžném seznámení s tématem výzkumné práce dotyčný schůzku zrušil s tím, že v případě takové práce a výzkumné otázky bude nejkompetentnější právě pan Voráček. Nicméně i on naši schůzku po několika dnech zrušil a museli jsme se spokojit s elektronickou konverzací.

Hned v úvodu je nutné říci, že snaha získat odpovědi na některé otázky byla v některých případech zbytečná. Na určité otázky respondent odpovídal velice stroze a na některé dokonce vůbec. Ale naštěstí takových situací nebylo mnoho.

Podle vyjádření tiskového mluvčího je dopad fungování na úrovni občanského sdružení minimální. Podle zákona nemusí být náboženská společnost oficiálně registrována. Scientologická církev se snaží ve všech zemích v souladu s jejich zákony zaregistrovat jako nezisková organizace s náboženskými cíli. Nicméně se scientologická církev setkává v praxi s určitými omezeními v případě uzavírání smluv a jiných právních úkonů.

Scientologická církev má v České republice přibližně 500 aktivních členů a 1000 vážných zájemců. Podle respondenta se ale nesetkávají s tím, že by zájemci o scientologii viděli v právním fungování církve nějaký problém. Ve většině případů ovšem ani nevědí, že církev není registrována. Proč ovšem církev doposud o registraci nepožádala, zůstává stále nezodpovězeno. Podle všeho se jedná o interní informaci, kterou není respondent oprávněn sdělovat veřejnosti. Nicméně nevýhody plynoucí z fungování církve na úrovni neziskové organizace (žádné příspěvky od státu, žádné úlevy na daních apod.) prý nepociťuje. Podle slov dotazovaného je registrace církve rozdělena na dva stupně a na prvním stupni registrace má církev stejné postavení jako nezisková organizace (vyjma toho, že může používat oficiální název). Až při pozdější analýze bylo zjištěno, že tato informace není úplně pravdivá. Pro první stupeň registrace musí církev získat 300 podpisů dospělých členů s trvalým bydlištěm v ČR a už tento stupeň registrace znamená určité daňové úlevy. Stejně tak ale ukládá za povinnost každoročně podávat zprávu o způsobu hospodaření církve s penězi. Na tomto prvním stupni musí církev fungovat 10 let a následně může požádat o registraci druhého stupně, pro kterou je potřeba minimální počet podpisů rovný 0,1 % obyvatel ČR. K otázce, zda nezájem církve o oficiální registraci tkví také v tom, že musí zveřejňovat plnou zprávu o svém hospodaření, se dotyčný nevyjádřil.

Co se týká oficiální registrace církve v jiných zemích, je to různorodé. Některé země mají stejně jako ČR určitý proces registrace církve a ve srovnání s ČR bývá většinou jednodušší. V takových zemích je scientologická církev zaregistrována (jedná se například o Švédsko, Portugalsko, Maďarsko atd.). Ve většině evropských zemí, které nepoužívají konkrétní systém registrace církve, byla scientologická církev uznána jako náboženství na základě soudního rozhodnutí. (Itálie, Rakousko, Německo, Velká Británie, Norsko atd.). Stejně tak byla jako náboženství na základě soudního rozhodnutí uznána v USA, Austrálii, Kanadě, Brazílii a desítkách dalších zemí světa. Oficiálně působí s 10 miliony členů ve 150 zemích světa.

Dále jednou z otázek bylo, proč je církev zaregistrována na Slovensku, ke kterému má ČR velmi blízko, ale nikoliv v ČR. Bylo zjištěno, že na Slovensku církev není oficiálně zaregistrována, ačkoliv se taková informace v některých informačních zdrojích vyskytuje. Působí zde jako oficiálně uznávaná náboženská organizace (podobně jako v ČR). Navíc podle slov dotazovaného je pro oficiální registraci církve na Slovensku nutné předložit 20 000 podpisů dospělých lidí s trvalým bydlištěm na Slovensku.

V otázce přístupu veskrze ateistických Čechů k rychle se rozvíjející scientologické církvi byla odpověď dvojí. Podle pana Voráčka je scientologická církev diskriminována lidmi, jejichž život ovládají média a kteří uvěří všemu, co média sdělují. Zatímco prý lidé, kteří si dělají názor na základě vlastních zkušeností, k nim nemají negativní vztah.

Závěr

Zodpovězení výzkumné otázky bylo tedy takové, že z pohledu samotné scientologické církve je fungování jako neregistrované církve naprosto bezproblémové a až na drobné právní detaily se necítí nijak omezováni. Podle vlastních slov dokonce v prvním stupni registrace církve nevidí žádné výhody, které by jako občanské sdružení již neměli (jak bylo uvedeno výše). Ve výzkumné části je nicméně upozorněno na drobné nekorektní informace.

Po přečtení a zhodnocení celé této práce je již na čtenáři, do které ze zmíněných skupin lidí se zařadí. Zda se bude jednat o skupinu lidí, kteří podle slov pana Voráčka přijímají informace tak, jak jsou prezentovány médii, aniž by se nad nimi zamýšleli, nebo upřednostní vytvoření si vlastního názoru na scientologickou církev.

Seznam použitých zdrojů

Barrett, D.V. Sekty, kulty, alternativní náboženství. Praha: Ivo Železný, 1998 ISBN 80-240-0066-0

GALAN, Urbano Alonso . Scientology : A True Religion [online]. [cit. 2011-04-13]. Dostupné z: <http://www.bonafidescientology.org>.

Church of Scientology Decision Protecting Religious Freedom in European Court of Human Rights. PR Newswire Association LLC. Oct 1, 2009. Dostupné také z WWW: <http://searchproquest.mlp.cz/pqcentral/docview/448471697/1305F3D57B2536FF40A/22?accountid=16579>. ProQuest Document ID: 448471697

LUŽNÝ, Dušan . Nová náboženství a sekty [online]. 2006 [cit. 2011-04-13]. Dostupné z: <http://scientologie-expertizy.wz.cz>

Pravda o psychiatrii [online]. Občanská komise za lidská práva [cit. 2011-04-27]. Dostupné z: <http://www.cchr.cz/cchr.php>

SCIENTOLOGIE [online]. Praha : DIANETICKÉ CENTRUM PRAHA, 2006 [cit. 2011-05-13]. Scientologie. Dostupné z: <www.scientologie.cz>

Scientology groups to pay back $3.5 million. Los Angeles Times. Nov 8, 2006, s. C.1 . Dostupný také z WWW: <http://proquest.mlp.cz/docview/422120598?accountid=16579>. ISSN 04583035

Studijní centum BASIC [online]. 2011 [cit. 2011-04-27]. Dostupné z: <http://www.basic.cz/nase-metoda/>

Vojtíšek, Z. Netradiční náboženství u nás. Praha: Dingir, 1998 ISBN 80-902528-0-X

WRIGHT, Lawrence. THE APOSTATE : Profiles. The New Yorker. Feb 14-Feb 21, 2011 , 87, s. n/a . Dostupný také z WWW: <http://search.proquest.com/pqcentral/docview/853241723/1305AE32CEC17F42352/1?accountid=16579>. ISSN 0028792X. 


Počet shlédnutí: 27

1)
Vojtíšek, Z. Netradiční náboženství u nás. Praha: Dingir, 1998 ISBN 80-902528-0-X, str.66
2)
Vojtíšek, Z. Netradiční náboženství u nás. Praha: Dingir, 1998 ISBN 80-902528-0-X, str.67
3)
Barrett, D.V. Sekty, kulty, alternativní náboženství. Praha: Ivo Železný, 1998 ISBN 80-240-0066-0, str.337
4)
GALAN, Urbano Alonso . Scientology : A True Religion [online]. [cit. 2011-04-13]. Dostupné z: <http://www.bonafidescientology.org>.
5)
LUŽNÝ, Dušan . Nová náboženství a sekty [online]. 2006 [cit. 2011-04-13]. Dostupné z: <http://scientologie-expertizy.wz.cz>
6)
Scientology groups to pay back $3.5 million. Los Angeles Times. Nov 8, 2006, s. C.1 . Dostupný také z WWW: <http://proquest.mlp.cz/docview/422120598?accountid=16579>. ISSN 04583035
7)
WRIGHT, Lawrence. THE APOSTATE : Profiles. The New Yorker. Feb 14-Feb 21, 2011 , 87, s. n/a . Dostupný také z WWW: <http://search.proquest.com/pqcentral/docview/853241723/1305AE32CEC17F42352/1?accountid=16579>. ISSN 0028792X.
8)
Church of Scientology Decision Protecting Religious Freedom in European Court of Human Rights. PR Newswire Association LLC. Oct 1, 2009. Dostupné také z WWW: <http://searchproquest.mlp.cz/pqcentral/docview/448471697/1305F3D57B2536FF40A/22?accountid=16579>. ProQuest Document ID: 448471697.
9)
SCIENTOLOGIE [online]. Praha : DIANETICKÉ CENTRUM PRAHA, 2006 [cit. 2011-05-13]. Scientologie. Dostupné z: <www.scientologie.cz>
10)
Studijní centum BASIC [online]. 2011 [cit. 2011-04-27]. Dostupné z: <http://www.basic.cz/nase-metoda/>
11)
Pravda o psychiatrii [online]. Občanská komise za lidská práva [cit. 2011-04-27]. Dostupné z: <http://www.cchr.cz/cchr.php>
scientologie.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:39 autor: 127.0.0.1