obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skupina_ctvrtek_12_15_lichy

ČTVRTEK 12:15 lichý

Pokud jste s opravou práce hotovi, napište se do pořadníku k opravě (aby se dostalo přednostně na ty, kdo to opravili dříve).

Téma, účastníci

Rusové z pohledu současné generace studentů a generace jejich rodičů - Rusové z pohledu současné generace studentů a generace jejich rodičů 1) 2) 3)

Vegetariánství v české společnosti - Daniela Fárková, Linda Frauenterková, Denisa Hrubantová, Petra Osičková, Hana Svobodová, Jana Vavriková * 4) opraveno 3. 1. 2011 OK (Hana Svobodová není v systému)

Všední dny očima nevidomého - Kateřina Miková, Martina Pokorná, Kateřina Říhová, Sandra Skleničková, Dana Turóciová 5)

Rozdíly mezi životním stylem Jihokorejců a Čechů - Alena Froňková, Jana Humlová, Vojtěch Karpíšek, Veronika Košťálová, Ondřej Schmidt, Ondřej Šnaidauf, Jitka Vorlíčková 6)

Senioři v současnosti - Anna Marková, Eva Mikšovská, Markéta Škaloudová, Kateřina Tománková, Martina Viltová * 7)

Odlišnosti v gastronomii: Češi versus Francouzi - Zuzana Müllerová, Hana Růžková, Veronika Lovásiková, Andrea Malečková, Eva Šeinerová, Iva Hamršmídová, Aleš Ptáčník 8)

Uplatnění vzdělání získaného na Ukrajině na pracovních postech v České republice - Lucie Beluská, Kristýna Kupčíková, Martin Lešenar, Kamila Vichová, Michal Zbořil K OPRAVĚ9) 10)

Pořadník - Opravené práce:

1. Odlišnosti v gastronomii Češi versus Francouzi - Zuzana Müllerová, Hana Růžková, Veronika Lovásiková, Andrea Malečková, Eva Šeinerová, Iva Hamršmídová, Aleš Ptáčník OK 5. 1. 2011

2. Senioři v současnosti OK 6. 1. 2011

3. Všední dny očima nevidomého - REŠERŠE OPRAVENA 11)21. 1. 2011 OK

4. Rusové z pohledu současné generace studentů a generace jejich rodičů OK 6. 1. 2011

5. Rozdíly mezi životem Jihokorejců a Čechů OK 7. 1. 2011

6. Uplatnění vzdělání v ČR získaného na Ukrajině OK 11. 1. 2011


Počet shlédnutí: 30

1)
Před hodnocením obsahové stránky práce je třeba zásadním způsobem vylepšit formální stránku práce - např. kvli událostem, dále žíjící, dále čechach, dále Počty zaměstnancých atd. atd. Problémem je na několika místech psaní velkých a malých písmen, psaní %, mezery. Některé věty jsou nesprávně, protože nemají přísudek - např. Zjistit příčiny jejich migrace a vztah k českým obyvatelům. Nedůsledné citace (někde je jen uvedeno „ČSÚ“), málo srozumitelné popisky - např. tabulka je nazvaná Počty ruských žáků a studentů na českých školách, ale v tabulce je položka % cizinců (o podílu Rusů není zmínka ani v nejmenším).
2)
Nevím, zda už to byla finální verze, ale jen jsem na to mrknul, už jsem tam viděl chybičku - na Ruské občany. Možná jste to ale chtěli ještě projít.
3)
Dát do souladu cíle a závěr. Citace podle normy!!!
4)
Práce není vůbec špatná, jen mám připomínky k vyhodnocování kvalitativního výzkumu. Na semináři jsme přece mnohokrát mluvili o tom, že malý počet respondentů nelze kvantifikovat, a to ani způsobem tři ze čtyř respondentů uvádějí. Hlavní otázka kvalitativního výzkumu je proč a jak, tak ať na to zazní odpovědi. Ostatní věci jsou v pořádku.
5)
U literární rešerše by to chtělo jednoznačněji propojit s výzkumnou otázkou. Možná by stálo za úvahu trochu přRpit jednotlivé oddíly v kapitole 5. Výzkumná část - doporučil bych dát dohromady to, co jste zjistily přímo vy a to, co je převzaté. Formální nedostatky: Překlepy: zástancem nározu, dále ukazála, dále naobratně atd. Psaní čárek: …a nemohl jíst co sám chce, dále podivná věta Slovo nevidomý prý přišlo se snahou minulého režimu vylepšit skutečnost se slepotou se nedá nic dělat. Nezačínejte větu Díky nimž došlo k… atd. Velká a malá písmena - v době Antiky. Psaní mezer! Nedodržujete jednotnou citaci u internetových zdrojů (pořadí: autor, název článku atd.)
6)
Před hodnocením obsahové stránky práce je třeba zásadním způsobem vylepšit formální stránku práce - chybí seznam literatury, odkazy nejsou podle normy (kolikrát jsme si na semináři říkali, že URL stránky nestačí…) Psaní čárek - např. Situace, kdy se střetávají diametrálně odlišné kultury jsou stále častější., dále To že Korejský poloostrov je zcela podřízený práci potvrzují statistiky Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj., dále Češi stále navštěvují kulturní zařízení jako jsou kino či divadlo. atd. atd. atd. Podivná věta Hlásí se na víc škol, ale můžou studovat můžou jen jednu. Psaní mezer!
7)
Někde píšete správně mezery za čárkami, ale nepište je za desetinnými čárkami. Někde ovšem mezery nepíšete správně - např. které je : . Psaní čárek - např. O tom, že někteří senioři nechtějí zůstat pozadu a chtějí aktivně využívat moderní komunikační technologie svědčí i následující průzkum., dále těžké, ale za pomoci ochotných lektorů, to senioři snadno zvládnou. atd. Psaní teček - např. chat.. Překlepy - např. Dřívě, dále absolovovat atd. Vyhodnocení výsledků se mnohem více blíží kvantitativnímu způsobu, než kvalitativnímu. V tomto ohledu je třeba udělat změny. Chválím citace.
8)
Internetové citace (odkazy) nejsou podle normy. Psaní velkých písmen - např. které se od Českých liší. Překlepy - např. francouzšní, dále Dřívě, dále absolovovat atd. Psaní % máte většinou správně, někde ne. Dávám k úvaze, zda by nebylo lepší nedávat závěr jako jeden odstavec, ale přímo ho rozčlenit podle výzkumných otázek pokládaných na začátku.
9)
Překlepy a chyby: nejčestěji, 17tiletého, ukrajinci, významě, ketré atd. atd. Psaní mezer! Psaní čárek - např. Žijí si zde své životy a přestože většina z nich mluví srozumitelně česky…, dále Práce, kterou v ČR vykonávají z drtivé většiny neodpovídá dosaženému vzdělání ani zaměření. atd. atd. V literární rešerši bych uvítal zpřesnění ve větě Oproti tomu studie M. Horákové založená na kvantitativním výzkumu zaměstnaných cizinců (2001) zjistila, že pouze 17 % zaměstnaných cizinců má základní vzdělání, 44 % jsou vyučení, 27 % má maturitu a 12 % má vysokoškolské vzdělaní. Týká se to všech cizinců, nebo pouze Ukrajinců? V další větě totiž píšete Tato zjištění nesvědčí o nadprůměrné vzdělanosti ukrajinských pracovníků. Vzpomínáte, když jsme na semináři mluvili o zbytečnosti obecných konstatování? (Seminární práce je zpracována na základě kompilace odborné literatury a vyhledávání potřebných informací z dostupných internetových zdrojů.) Pokud nebudete konkretizovat odbornou literaturu nebo dostupné internetové zdroje, tak ta věta nic objevného neříká. Metodologie je vůbec tak halabala napsaná - např. Řízený rozhovor je velmi náročný a obtížný. Narozdíl od neřízeného rozhovoru, kde určuje důležitost otázek respondent, u řízeného tazatel. To jsou spíš takové výkřiky, které na sebe moc nenavazují. (Chápu to dobře, že jste chtěli sdělit čtenáři, že neřízený rozhovor je méně náročný?) V závěru neodpovídáte na otázky, které jste napsali do cíle práce. Citace pod čarou nejsou podle normy - chybí kurzíva.
10)
Ještě jsem zapomněl říct připomínku k citacím - ČSÚ [online]. 31. 8. 2010 [cit. 2010-11-08]. Český statistický úřad. Počet cizinců v ČR - Cizinci podle typu pobytu, pohlaví a státního občanství. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/t/A80053948D/$File/c01t01.pdf>.
11)
Literární rešerše!
skupina_ctvrtek_12_15_lichy.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:31) (upraveno mimo DokuWiki)