obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


svedkove_jehovovi2014

Partnerské a rodinné vztahy u svědků Jehovových

Lucie Dolejšová, Lucie Špeldová, Lenka Dušková, Aneta Vrtišková, Tereza Škochová. Partnerské a rodinné vztahy u svědků Jehovových. [online] Hospodářská a kulturní studia (HKS), 2014. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/svedkove_jehovovi2014

Úvod

Známe je z městských ulic, klepají nám na dveře. Mnohdy se jim raději vyhýbáme, ale co se nám snaží říct? Svědkové Jehovovi - v některých zemích považovaní za charitu, jinde za církev či dokonce sektu. Tato náboženská společnost má své počátky ve Spojených státech amerických. Utvářela se zejména v 70. a 80. letech 19. století. Svědkové Jehovovi uctívají boha Jehovu, autora Bible a stvořitele všech věcí. Jednou z jejich náplní je informovat lidi o bibli a napomoci k jejímu pochopení. Právě proto, že podávají svědectví o Jehovovi a jeho království, se nazývají svědkové Jehovovi.

Cíl práce

Cílem této práce je dostat se co nejblíže ke svědkům Jehovovým a přiblížit nejvěrohodněji jejich každodenní způsob života, zejména partnerské a rodinné vztahy. U partnerských vztahů se tato práce zabývá především sexuální tématikou a představou ideální rodiny. U rodinných vztahů pak výzkum směřuje k předmanželskému životu, samotnému manželství a výchově dětí. Výzkumná otázka byla stanovena následovně:„Jak vypadá rodina a partnerské vztahy u svědků Jehovových?“ Pro získání podrobnějších informací byly určeny tyto podotázky:

 • „Co říkají svědkové Jehovovi o společném životě před svatbou?“
 • „Jak se staví k sexuálnímu životu?“
 • „Jak probíhá výchova dětí?“
 • „Jak tráví svůj volný čas děti svědků Jehovových?“
 • „Které svátky slaví (či neslaví) a z jakého důvodu?“
 • „Jak si představují „ideální rodinu“?“

Literární rešerše

Jedním ze stěžejních děl pojednávající o rodině a partnerských vztazích svědků Jehovových je dílo zvané Tajemství rodinného štěstí1). Zejména tři kapitoly se úzce týkají zvoleného tématu. Kapitola Příprava na šťastné manželství pojednává o třech základních otázkách. 1. „Jak může někdo říct, zda je připravený na manželství?“, 2. „Jaký by měl být manželský partner?“ a za 3. „Jak lze známost zanechat počestnou?“. Druhou kapitolou jsou Dva klíče k trvalému manželství seznamující nás s důležitostí a nezbytností lásky a úcty v manželství. Třetí kapitola je spjatá především s naším tématem výchovy dětí. Nazývá se Vychovávejte své děti od nejútlejšího věku a pojednává o štěstí, povinnostech a zodpovědnosti obou rodičů vůči svým dětem.

Otázky mladých lidí - Praktické odpovědi 1. díl2) je kniha, která byla připravena na základě rozhovorů se stovkami mladých lidí z celého světa a založena na užitečných zásadách bible. Jak už sám název napovídá, tato kniha je určena především dospívající generaci svědků Jehovových. V Českém jazyce byla poprvé vydána roku 1991 a od té doby byla mnohokrát přepracována. Více než 30 kapitol je převzato z článků „Mladí lidé se ptají“ 2004-2011.
První kapitola Rodina radí, jak má vypadat vztah rodičů vůči dítěti, ale i vztah dítěte vůči rodičům. Zmiňuje povinnost rodičů trávit se svými dětmi dostatek času a zajistit jim náležité duchovní velení, stejně jako zajistit jim hmotné zabezpečení. Děti mají uznávat autoritu rodičů, vážit si jich a projevovat jim patřičnou úctu. Další kapitola Sex a mravní zásady a láska se úzce zaměřuje na problematiku pohlavní orientace a prvních romantických vztahů. Vstupu do manželství by měla nejlépe předcházet doba poznávání neboli doba zamilovanosti. Podle knihy je patřičné uzavřít manželství až v době úplné dospělosti. Homosexuální orientaci, na základě knihy, není špatné u sebe objevit, důležitější je však následně se takových sklonů a chování zdržet. Poslední kapitola týkající se tématu je nazvaná Volný čas. Zaměřuje se na rizika dnešní mladé generace, která postupně propadá elektronickým vymoženostem.

Ilustrovaným časopisem vydávaným svědky Jehovovými je Strážná věž. Tento časopis je vydáván každý měsíc a je určený především veřejnosti. Červencové vydání obsahuje článek, který popisuje životy tří svědků Jehovových - George, Nicole a Stephen. Všichni tři jsou rodiči a každý z nich je z jiného důvodu rozzlobený na svého potomka. Strážná věž jim dává rady, jak se zachovat v různých situacích, respektive jak ukázňovat své děti. Rodiče dochází k tomu, že se mají držet tří klíčových rysů, a to vychovávat s láskou, rozumně a důsledně. Jedině tak bude jejich výchova efektivní. 3)

Zajímavým protikladem oproti všem příručkám šťastného života je příběh od Jane Freyové, založený na skutečné události. Mrazivý ráj4) zachycuje příběh Jany, která se snaží vehementně vymanit ze sekty. Kniha vypráví především o tom, jak velký má sekta vliv, a jak je velmi těžké a strastiplné se z ní dostat pryč.

Metodologie

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části byla použita metoda sběru dat, převážně obecných informací o zkoumané náboženské skupině. Tato metoda byla použita za účelem získání primárních informací a seznámení se s tématem. Čerpalo se jak z knižních, tak z internetových zdrojů, a to zejména z oficiálních publikací svědků Jehovových, a zároveň jejich oficiálních webových stránek.

V praktické části byly aplikovány metody kvalitativního výzkumu, konkrétně pozorování a polostandardizovaný rozhovor. Pozorování je způsob zkoumání pomocí smyslového vnímání, především zrakem a sluchem. Tato metoda je vhodná pro prvotní náhled do zkoumané problematiky. Avšak nevýhodou je, že není možné získat hlubší informace od objektu pozorování. Z tohoto důvodu bylo vhodné použít polostandardizovaný rozhovor, který probíhá na základě předem připravených otázek a dále je rozvíjen o doplňující otázky.

Pozorování, přesněji nezúčastněné pozorování, proběhlo v centru svědků Jehovových na Karlově náměstí v Praze. Jednalo se o přednášku, která se týkala jak výkladu z bible, tak i porozumění textu z časopisu Strážná věž. Přednášku navštívilo velké množství lidí, a to i v různých věkových kategoriích. Shromáždění probíhalo v přátelském duchu a velmi aktivně. O výklad a vysvětlení daného tématu se snažil spíše dotazovaný než-li přednášející a většina zúčastněných se dostala ke slovu.

Polostandardizovaný rozhovor se uskutečnil přímo v bytě u jedné z rodin svědků Jehovových. Rozhovor probíhal v uvolněné atmosféře, kde členové rodiny odpovídali velmi ochotně a otevřeně. Účastnila se ho celá rodina, včetně dvou dospívajících dětí - čtrnáctiletého syna a sedmnáctileté dcery, kteří se podělily o svůj pohled na život a víru, aniž by je rodiče ovlivňovali či usměrňovali v jejich názorech.

Zajímavostí je, že rodina pochází z Polska a oba rodiče vyrůstali v katolické rodině. V dospělosti však vstoupili do společnosti svědků Jehovových, kde jim víra dávala větší smysl. Tvrdí, že když se stali svědky Jehovovými, už věděli v co věří, a čím se mají řídit. Vše bylo najednou jasné a srozumitelné.

Teoretická část

Vznik náboženské společnosti

Náboženská společnost svědkové Jehovovi se začala formovat v 70. letech 19. století ve Spojených státech amerických, konkrétně v Allegheny (v dnešní době součást Pittsburghu v Pensylvánii). Původně působila pod názvem Sionistická strážní věž, kterou založil Charles Taze Russel. V té době vyšlo první číslo časopisu Sionská Strážná věž a zvěstovatel přítomnosti Kristovy. Charles Russel se později stal prezidentem této společnosti, která v tu dobu již byla zaregistrována. Po jeho smrti se stal prezidentem společnosti Joseph Franklin Rutheford a roku 1931 dal skupině jméno svědci Jehovovi (jedním z předešlých označení skupiny bylo Mezinárodní sdružení vážných badatelů Bible). Během jeho působení se také začal vydávat další časopis Zlatý věk, dnes známý pod názvem Probuďte se.

Svědkové Jehovovi však považují za zakladatele své organizace jedině Ježíše. „Zakladatelem křesťanství je Ježíš, a proto za zakladatele naší organizace považujeme jeho.“ 5) Charles Taze Russel je svědky Jehovovými vnímán pouze jako upřímný student Bible.

Historie svědků Jehovových

Svědkové Jehovovi nezasahují a nevyjadřují se k politice a neúčastní se válečných konfliktů. Během své historie byli podobně jako jiná náboženská hnutí předmětem perzekuce. Hlavním důvodem jejich stíhání byl fakt, že odmítali sloužit v armádě a brát do ruky zbraň. V době nacistického Německa bylo pronásledování největší. V koncentračních táborech, kam byli zavíráni, byli nuceni nosit jako označení fialové trojúhelníky. V komunistickém Československu, jako v jiných zemích, byli jednotliví svědkové opakovaně vězněni pro odpírání vojenské služby.

Během státního zákazu činnosti a v období totalitního režimu působila náboženská společnost svědkové Jehovovi aktivně i přesto, že byla snaha tuto společnost vyhladit. V České republice získala společnost svědků Jehovových zákonnou registraci v roce 1993. Tato církev má nejvyšší uznání, které církve a náboženské společnosti mohou mít. K náboženské společnosti svědků Jehovových se vztahují všechna zvláštní práva, například uzavírání církevních sňatků, duchovní služba ve věznicích, právo vyučovat náboženství ve státních školách. Od roku 2011 též právo na zpovědní tajemství. Tato církev má právo být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví, ale státní dotace, stejně jako v jiných zemích, nečerpá.

Základ víry

 • Uctívání boha Jehovy

V Tanachu (hebrejské bibli) je jméno Boží označováno čtyřmi písmeny JHVH (Jahve, Jehova), proto se tomu říká tetragrammaton. Svědkové věří, že Písmo svaté je inspirováno Bohem, a proto své náboženské názory staví na jejím základě. Bůh sám v bibli říká: „Já jsem Jehova. To je mé jméno.“ 6)

Jméno Jehova se v původním textu písma vyskytuje 7000 krát. Vlastní jméno Boží užívají svědkové Jehovovi jako projev úcty a lásky k Bohu. Oproti tomu například židé či křesťanské církve projevují úctu k Bohu tím, že naopak jméno Jehova neužívají.

Ačkoliv se svědkové Jehovovi hlásí ke křesťanství, tak je nelze rozeznat podle křížku na krku, jelikož neuznávají žádné symboly. Jedním z důvodů je to, že podle bible Ježíš nebyl ukřižován na kříži, ale na kůlu.

„Pravý Bůh je stvořitelem všeho. Nemá počátek ani konec.„ 7)

 • Snaha napodobit Ježíše Krista

Svědkové věří v to, že Ježíš sestoupil z nebe na Zem a obětoval svůj život za ty, kdo mu projevují víru. Dle svědků Ježíš nyní vládne v nebi jako král Božího království a brzy zajistí pokojné podmínky pro celou Zemi.

Ježíš svým následovníkům řekl: „Čiňte učedníky z lidí všech národů.“ 8) Většina svědků ve svém volném čase vykonává kazatelskou službu. Snaží se napodobit křesťany z prvního století, kteří po Ježíšově smrti následovali jeho činnosti. Mluvili s lidmi na veřejnosti a navštěvovali dům od domu.

 • Důraz na studium bible

Bible je pro svědky Jehovovy základním stavebním kamenem jejich víry. Snaží se jí porozumět celý svůj život, proto také na jejich shromážděních tvoří nedílnou část právě výklad z bible s následnou diskuzí o porozumění. Děti v rodinách svědků Jehovových jsou již odmalička seznamováni s biblickými příběhy. V mnoha jejich publikacích a příručkách můžeme objevit návody, jak správně porozumět biblickým námětům. Dokonce v samotné bibli lze nalézt rady, jak jí porozumět:

 1. Mějte správný postoj
 2. Modlete se o moudrost
 3. Studujte Bibli pravidelně
 4. Studujte podle námětů
 5. Nechte si pomoct 9)

Věrouka je pro svědky tedy základ. Pokud se například chcete stát členem této společnosti, tak se nejprve lpí na detailních znalostech bible a až po prokázání těchto vědomostí může proběhnout samotný křest.

 • Oslava jediného svátku – Památná slavnost

Jediný svátek, kteří svědkové Jehovovi uznávají je Památná slavnost neboli Památná večeře. Navíc tato slavnost připadá na stejný den jako židovský svátek Pesach (určeno židovským kalendářem). Jde o velkou sešlost, která je přístupná i pro přátelé a příbuzné. Tento svátek probíhá podle bible. Proto se podává pouze nekvašený chléb, což je symbol pro Ježíšovo tělo a víno, jenž připomíná krev Ježíše Krista.

Co se týče slavení ostatních svátků, zvyků a tradic je už na každém. U svědků Jehovových jsou svátky v nesouladu s tím, co Bible nazývá „uctívání duchem a pravdou“. Nejsou však zakázané, nýbrž velmi nedoporučované, protože znečišťují hodnotu čistého uctívání. Z důvodu svědomí se tak naprostá většina svědků takových událostí rozhodne neúčastnit. Jako tzv. „duchovní svátek“ či „duchovní hostinu“ vnímají nejrůznější činnosti spojené s uctíváním Boha (např. osobní studium bible, rodinné uctívání, kazatelskou službu a setkávání se spoluvěřícími na shromážděních a sjezdech).

 • Čekají na Armageddon

Armageddon se objevuje v biblické knize Zjevení, podle níž má dojít k jedinečné válce. V souboji se střetne Jehova, jehož zástupce bude Ježíš Kristus, s nepřáteli samotného Boha. Spasení lidé budou rozdělení do dvou skupin. První skupina se nazývá „Malé stádo“, patří tam 144 000 lidí, tito lidé budou vykoupeni ze Země a žít na nebesích spolu s Bohem. Druhá skupina je tzv. „velký zástup“ patřící pro lid, který bude žít v ráji na Zemi.

Armageddon má přinést výsledek, jaký dosud nepřinesla žádná jiná válka a se všemi ostatními válkami skoncovat. Plánem Božím je vytvořit ráj na Zemi, kde by lidé měli žít v dokonalosti a míru. Také by měl poskytnout základ pro naději, měla by zmizet veškerá zkaženost a ničemnost. Na Zemi bude jiný řád, nový systém, který bude pod vládou Božího království.

 • Sál Království

Svědkové Jehovovi se scházejí 2 krát do týdne, kde je hlavním účelem uctívání Boha. Na každém sále Království je umístěn nápis, který obsahuje Boží svaté jméno. Pro svědky Jehovovy je velmi důležité udržovat sál stále čistý, reprezentativní a v dobrém stavu, považují to za součást svaté služby.

Shromáždění začíná a končí písní a modlitbou. Náplní je především studium Bible a dále pak diskutování o tom, jak tyto myšlenky uplatnit v životě. U většiny shromáždění se posluchači mohou zeptat či vyjádřit názor k určitému rozebíranému tématu. Navštívit tato shromáždění může kdokoli, jsou veřejnosti přístupná. Neplatí se žádné vstupné ani se nekonají žádné peněžní sbírky. V České republice lze navštívit 100 center, z toho v Praze můžete najít až 69 center.

 • Bezkrevní medicína

Svědkové Jehovovi věří, že krevní transfúze nejsou povoleny biblí ani učením Strážné věže. V současnosti náboženská doktrína svědků Jehovových nepřijímá základní složky krve, jako jsou červené krvinky, bílé krvinky, krevní plasma a krevní destičky. Nicméně, jsou povoleny „frakce“ z hlavních složek krve, kam patří Albumin, Immunoglobuliny, faktory pro srážení a interferony. Každý svědek se může samostatně rozhodnout, zdali přijme či nepřijme tyto hlavní frakce po následné modlitbě. Strážná věž tento postoj vždy neměla. Před rokem 1945 svědkové Jehovovi měli povoleno přijmout vše, co se týkalo krve. Ale mezi léty 1945 – 1982 tomu již tak nebylo. Církev přikázala členům, aby přestali přijímat veškeré složky krve. 10)

„Svědkové Jehovovi pohlížejí na život jako na dar od Boha představovaný krví. Věří biblickému příkazu, aby se křesťané 'zdržovali krve‘.“ (Skutky 15:28, 29) 11)

Podle bible je krev posvátná, je pro ně darem života. Znamená to tedy, že ji nemůžou jak přijímat, tak ani darovat, ani kdyby šlo o krev jejich vlastní. Faktem je, že krevní transfúze nesou určitá rizika, i když je v dnešní době vše pečlivě testované.

Naštěstí dnes už můžeme najít bezpečnější způsob cesty, tzv. bezkrevní medicínu, která má obsahovat pouze náhražky krve. Mezi výhody této alternativní léčby patří například, že bezkrevní operace provádějí pouze ti nejkvalitnější operatéři s nejmodernějšími vybavením, které jsou co nejméně invazivní. Pacient nebude ohrožen žádnou infekční chorobou, nemůže dojít k hemolytické reakci (špatná potransfuzní reakce) nebo operace nevede k poškození imunitního systému. Navíc po zákroku se pacienti rychleji zotavují a tím pádem se i zkracuje pooperační doba.

„Navíc z Božího pohledu krev představuje život.“ 12)

Svědkové Jehovovi ve světě

V dnešní době je 7 965 954 aktivních členů 13) této náboženské skupiny a jsou rozmístěni ve 239 zemích světa. Nejvíce jich je v USA. Mají 113 823 sborů. V České republice je zhruba 15 000 členů a asi 240 sborů. V Polsku jsou 3. nejpočetnějším náboženstvím (1. římskokatolická církev, 2. pravoslavní) a lze tam nalézt okolo 115 000 členů. Ve Francii se nachází zhruba 100 000 členů.

Například v USA nebo ve Velké Británii jsou svědkové Jehovovi registrovaní jako charita, v Itálii nebo v Řecku jsou registrováni jako standardní církev a v nedemokratických zemích je registrace zamítána, protože jsou považováni za sektu.

Zajímavé je, že jejich shromáždění jsou na celém světě stejná, to znamená, že například ve Francii mají úplně stejný program jako u nás a ten probíhá ve stejný den a čas.

 • Svědkové Jehovovi v České republice

V České republice jsou svědkové Jehovovi registrováni jako standardní církev. Stát respektuje jejich víru a činnost. Mohou zde pořádat náboženská setkání, kázat o jejich víře a mají stejná práva a povinnosti jako každý občan České republiky. Problém je spíše v názorech lidí na tuto náboženskou skupinu, většina z nich považuje svědky Jehovovy za sektu a někteří si dokonce myslí, že jsou nebezpeční. Svědkové Jehovovi vědí, jak se na ně nahlíží, proto tomu přizpůsobují svůj život. Například tím, že své děti raději dávají do mezinárodních škol, aby nebyly vystaveny šikaně či posměchu.

 • Svědkové Jehovovi na Ukrajině

Na Ukrajině žije více než 150 000 svědků Jehovových. Vzhledem k tomu, že tamní vláda zaručuje náboženskou svobodu, mohou svědkové Jehovovi vyznávat svou víru. Přestože jejich náboženské přesvědčení je v souladu se zákonem, přibývá stále více útoků na členy této skupiny. Přibližně čtvrtina fyzických útoků byla spáchána kněžími pravoslavné církve. Za posledních pár let se zvýšil počet vandalistických útoků na sály Království a v některých případech došlo i ke žhářským útokům. Tyto útoky mají značně vzestupnou tendenci.

Svědkové Jehovovi hlásí útoky na policii, ale většinou úřady odmítnou zahájit trestní řízení, nebo případ odloží. Jen několik málo případů se dostane až před soud, ale obvykle dostane pachatel pouze symbolický trest. Vzhledem k současné situaci vládnou v rodinách větší obavy o bezpečí svých blízkých, ale i nadále se snaží žít podle své víry.

 • Svědkové Jehovovi v Rusku

Svědkové Jehovovi jsou už od roku 1992 v Rusku registrovaným náboženstvím, proto by se dalo očekávat, že budou mít stejné podmínky pro život jako ostatní obyvatelé Ruska, opak je však pravdou. Za posledních pár let jsou svědkové Jehovovi stíháni pro své náboženské přesvědčení. Vše začalo v roce 2008 ve městě Taganrog, kde se podala žádost o zrušení a zákaz sborů svědků Jehovových. Státní zástupce této oblasti uvedl, že literatura, která je vydávána touto náboženskou skupinou obsahuje extrémistická vyjádření. O rok později Nejvyšší soud Ruské federace tato tvrzení potvrdil a místní úřady zabavily sál Království v Taganrogu. Dále bylo 34 publikací svědků Jehovových zařazeno na federální seznam extrémistického materiálu, jak nařídil soud.

Svědkové Jehovovi se po tomto incidentu obrátili na Evropský soud pro lidská práva. Nejvyšší soudy po celém světě potvrdily, že se Ruská ústava a Evropská úmluva o lidských právech vztahuje i na svědky Jehovovy, ale úřady v Taganrogu toto rozhodnutí nerespektují.

V roce 2011 policie podnikla razii do domovů svědků Jehovových a 16 z nich zatkla. Svědkové Jehovovi se hájí tím, že stíhání proti nim je bezdůvodné, jelikož nijak neohrožují Ruskou federaci.

Ruské státní orgány vyvíjejí nátlak na obžalované, aby se zřekli svého náboženského přesvědčení, a tím by si zajistili svobodu. Svědkové Jehovovi ovšem na tento návrh odmítají přistoupit.

V červenci roku 2014 bylo 7 z 16 svědků Jehovových odsouzeno za organizování a účast na pokojných náboženských setkáních a zbylých 9 bylo zproštěno obžaloby. Po tomto soudním rozhodnutí hrozí, že budou svědkové Jehovovi nadále pronásledováni a vězněni jen za praktikování své víry. I přes všechny tyto okolnosti se rodiny v Rusku snaží dodržovat všechny své zvyky a své děti vychovávat podle svých zásad.

Výzkumná část

Když se člověk zamyslí nad partnerskými vztahy a nad vztahy v rodině, první co se mu vybaví může být láska, ale také porozumění nebo naopak naprosté nepochopení. U mezilidských vztahů to vždy záleží na daných jedincích, a tak je to i u svědků Jehovových. Jejich víra je založená na bibli. Důkladně ji studují, a to po celý svůj život. Všechna shromáždění svědků Jehovových obsahují výklady z bible a následné diskuze o daném biblickém tématu. Jejich chování, hledání životních partnerů, zakládání rodin, výchova dětí a trávení volného času se odvíjí od jejich víry. Společnost svědků Jehovových vydává mnoho příruček, a to jak pro děti, dospívající, tak pro dospělé i pro rodiny s dětmi. Tyto příručky napomáhají s životním rozhodnutím a obsahují vřelá doporučení, která vychází právě z bible. Svědkové Jehovovi se těmito doporučeními mohou řídit, avšak nemusí. Konečné rozhodnutí tedy vždy záleží na jejich svědomí.

Svobodná vůle je drahocenným darem od Boha, protože nám umožňuje milovat ho „celým svým srdcem“, tedy proto, že chceme. 14)

Nelze přesně říci, jaký je rozdíl mezi partnerskými a rodinnými vztahy u svědků Jehovových v České republice a v jiných zemích. Protože samy vztahy jsou velmi individuální. Lze tedy konstatovat, že svědkové Jehovovi, kteří jsou v dané zemi uznaní jako církev a mohou svobodně vyznávat svou víru, mají velké výhody v navazování partnerských vztahů. Velká část se totiž seznámí právě na jejich shromážděních.

Výzkumná část této práce je zaměřena na rodinu svědků Jehovových žijící v České republice, konkrétně v Praze. Původ rodičů je však v Polsku, a to v katolické rodině.

„Co říkají svědkové Jehovovi o společném životě před svatbou?“

Svědkové Jehovovi se snaží nejprve osobnostně vyzrát - hledají partnera na celý život a chození ani manželství neberou na lehkou váhu. Především se snaží rozvíjet přátelství, a to si udržet po celý život. Za šťastné manželství považují manželství dvou velmi dobrých přátel. Je pro ně důležité, aby partner byl stejného vyznání.(jinak by byl vztah komplikovaný, každé náboženství má jiné svátky a pravidla).

Na otázku: „Mohou dva lidé žít spolu, i když jeden z partnerů vyznává jinou víru?“ odpověděli:

„Můžou, ale je jasné, že to nebude jednoduché. Je to těžké, když rodina není jednotná. Jeden třeba bude chtít slavit Vánoce a ten druhý je neslaví. Tady se nedá najít kompromis. Buď se to slaví, nebo ne. Buď se budou hádat, no… není to jednoduché. Takže samozřejmě každý člověk toto musí vzít v potaz. Jestli to v takové rodině bude fungovat.“

Velká možnost seznámení je na společných shromážděních, kde je i velká účast mladších generací. Pro děti a mladistvé se navíc pořádají tábory, které jsou jen pro společnost svědků Jehovových. Což oni sami považují za výhodu, protože se nedostanou do situace, kde by jim někdo neporozuměl.

„Bůh od počátku chtěl, aby intimní styky měli jedině muž a žena, kteří jsou spolu v manželství.“ 15)

"Jak se staví k sexuálnímu životu?"

Jakýkoliv druh sexuálního styku před svatbou je pro svědky Jehovovy striktně zapovězen. Bůh jim sdělil v bibli, že manželství je svatá věc. Svatá neboli čistá. Otázku sexu před manželstvím vidí v rozporu s tím, co Bůh od nich očekává a co si přeje. Vše, co se tedy odehraje mimo rámec manželství, je proto podle bible považováno za smilstvo. Podobně je nahlíženo i na problematiku homosexuality. Citují z bible:

„Smilstvo je řecky Pornea. A Bible nám říká, máme se vyhýbat pornea. Což nevíte, že nespravedlivý nezdědili boží království? Nedejte se zavést na scestí ani smilnice, ani modláři, ani cizoložníci, ani muži vydržováni pro nepřirozené účely, kteří leží s muži, ani zloděje, ani chamtivci, ani opilci, ani utrhači, ani vyděrači nezdědí boží království.“

„Když je v Bibli odsuzováno smilstvo, týká se to jak heterosexuálního, tak homosexuálního jednání.“ 16)

„Umrtvujte proto své tělesné údy, které jsou na zemi, pokud jde o smilstvo, nečistotu, pohlavní choutky, škodlivou touhu a chtivost, jež je modlářstvím.“ 17)

„Miliony heterosexuálů, kteří si přejí řídit se biblickými měřítky, projevují sebeovládání, přestože se snad setkávají s nejrůznějším pokušením. K těmto lidem patří například mnozí svobodní, kteří mají jen malou šanci na to, že vstoupí do manželství, nebo ti, kdo mají postiženého manželského partnera, který není schopný intimního soužití. Ti všichni se dokážou ze života radovat, aniž by své sexuální potřeby uspokojovali. Pokud se lidé s homosexuálními sklony opravdu chtějí líbit Bohu, může totéž platit i o nich.“ 18)

Na základě této ukázky můžeme pochopit, jak se svědkové Jehovovi staví k homosexualitě. Jak se dále v knize píše, na homosexuály či bisexuály se nedívají pohoršeně a nemají žádné předsudky. Nicméně pokud chce jakýkoli muž či žena orientovaný/á jinak než heterosexuálně vstoupit do církve, musí potlačit své vnitřní pudy.

Na následujících řádcích můžeme opět vidět, jak svědkové Jehovovi radí dospívajícím a snaží se je přesvědčit, aby se zdrželi předmanželského sexu. Svá pravidla ještě umocňují přesvědčivou statistikou.

„Nedělej ukvapené závěry. Především si uvědom, že ne každý s někým spí. Je pravda, že podle statistik je sexuálně aktivních celkem dost dospívajících. Například z jedné americké studie vyplývá, že dvě třetiny mladých lidí ve Spojených státech jsou sexuálně aktivní už na střední škole. To ale znamená, že o jedné třetině — což není zrovna málo — to neplatí. Odborníci navíc zjistili, že mnozí z těch, kdo sexuálně aktivní jsou se potýkají s trpkými následky.“ 19)

Jedním z mála pravidel, které se svědkové porušují, je sex pouze za účelem reprodukce. Manželskému páru je totiž dovoleno používat antikoncepci jako prevenci. Jakýkoliv druh antikoncepce, který brání početí. Zajímavostí je, že nemohou používat takzvané pilulky „po“ styku. Tyto pilulky zabíjejí možný vzniklý zárodek. Zárodek je brán jako vzniklý život a na základě desatera, ve kterém se nachází Nezabiješ, by byl tento čin brán jako vražda. Zásadně se také stavějí proti potratům, a to i v případech vážné vývojové poruchy dítěte.

"Jak probíhá výchova dětí?"

Svědkové Jehovovi vedou děti k víře už od narození, ale křtít je nechávají až když umí sami obhájit svoji víru. Tomu tak může být v patnácti, dvaceti nebo i pětadvaceti letech. Dítě to musí chtít z vlastní vůle a vědět proč a čemu vlastně věří. Zde vycházejí z bible a citují, že člověk by se měl nejdříve učit víře a poté až se nechat křtít.

„Ježíš přistoupil, mluvil k nim a řekl: Byla mi dána všechna autorita v nebi a na Zemi, jděte proto a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce, Syna a Svatého Ducha.“ 20)

Ohledně této záležitosti velmi kritizují křesťany: „Křesťané křtí své potomky již jako nemluvňata. Nikdo se neptá jestli se dítě chce nebo nechce nechat pokřtít. Rodiče rozhodují za něj.“ Zatímco svědkové Jehovovi dávají svému dítěti šanci nejprve se přesvědčit čemu chtějí věřit. „Koneckonců Ježíš se taky nechal pokřtít až ve své dospělosti a bylo to jeho svobodné rozhodnutí. Bible nemá žádnou zmínku, že by někoho pokřtili jako nemluvně.“

„Jehova Bůh si přeje, aby si každý z nás sám ověřil, že to, čemu věří, je pravda.“ 21)

Přestože svědkové Jehovovi vedou své děti k víře, na otázku, jak by se cítili, kdyby jejich dítě víru odmítlo a zda by se pokusili svého potomka nějak přesvědčit, odpověděli následovně: „Ačkoli by nás to velice mrzelo, dítě má svoji svobodnou vůli, může odmítnou víru. Nijak ho tlačit ani přesvědčovat určitě nebudeme.“ Řídí se biblí a říkají: „Každý ponese svůj vlastní náklad.“

Totéž platí i v případě, že si již dospělý potomek najde svého druha či družku s jiným, či žádným vyznáním. Musí si být ale vědom, že soužití spolu nebude nijak jednoduché. Každý totiž zastává jiné morální a životní zásady.

"Jak tráví svůj volný čas děti svědků Jehovových?"

Rodina, kterou jsme navštívili měla dvě děti, dceru a chlapce. Oba dospívající svědkové jen tak nepromarňují čas, jak je tomu dnes u mnohých dětí v jejich věku. Mezi jejich obvyklé činnosti patří studium, hra na hudební nástroj, snaha pomoci ostatním lidem porozumět bibli aj. Zkrátka se snaží užitečně využít každou vteřinu svého volného času.

„Nevěnujte pozornost každý den jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých.“ 22) „Laskavý člověk odmění i sám sebe.“ 23)

Dcera z rodiny svědků Jehovových studuje aktuálně tři školy a učí se na dva hudební nástroje. Z toho většinu svého volného času věnuje kazatelské činnosti. Na otázku: „Jak tráví svůj volný čas?“ Odpověděla:

„Ale upřímně, když mám hodně nabitý program, tak je to asi spíš pro mě lepší, můžu si čas lépe zorganizovat. Kdybych měla strašně moc volného času, tak bych pak nedělala nic. Jen bych se flákala. Třeba teď mám dva týdny prázdnin, tak jsem se přihlásila do průkopnické služby. Dala jsem si závazek, že 30 hodin v měsíci budu kázat, zvát lidi na Památnou slavnost nebo pomáhat lidem s poznáním bible. A právě ty prázdniny mi umožňují, že můžu chodit odpoledne i dopoledne. Většinu svého volného času trávím tím, že sloužím, chodím dům od domu nebo oslovuju lidi na ulici.“

Další položená otázka byla směřována na filmy a počítačové hry. Přesněji, jaký druh filmů a počítačových her mohou děti sledovat a hrát. Samy děti se překvapivě chopily odpovědi. Filmy a hry musí splňovat určitá kritéria. To znamená žádné násilí, nemravnost, sexualita anebo fantasy. Filmy, které z principu obsahují násilí nebo nemravnost, je ani nebaví ani je nevyhledávají. Říkají si, co by si pomyslel Jehova, kdyby je viděl, jak ve hře zabíjí jiné lidské bytosti.

„Pokud se budeš ze všech sil snažit dělat Jehovovi Bohu radost, budě tě považovat za člena svojí rodiny.“ 24)

Rodiče dodávají, že tato tématika má vliv na lidské city vnímání světa. Tato samá pravidla platí i u sportu. Uznávají všechny druhy sportu až na ty, v kterých dominuje násilí. (Např. Box.)

"Které svátky slaví (či neslaví) a z jakého důvodu?"

Svědkové Jehovovi neslaví většinu svátků, které jsou u nás zvykem. Například již zmiňované Vánoce. Svědkové je neslaví a to z důvodu, že bůh jim neřekl aby je slavili. Není ani zcela jisté, že bůh byl narozen právě v tento den 24. prosince. Pro ně je to komerční záležitost plná stresu. Ani dětem nevadí, že Vánoce neslaví. Jednak je nikdy nezažily a za druhé vědí, proč je neslaví, a to je pro ně důležitější. Rodiče si se svými dětmi povídají o tom, co by si přály a rádi jim to koupí hned a nemusí čekat přímo na nějaké datum. Rádi dělají rozhodnutí spontánně. Také se jim nelíbí, že děti mají rádi Ježíška, namísto svých vlastních rodičů, kteří pro něj vlastně dárek kupují. I když Vánoce neslaví, tento čas si rádi užijí společně s ostatními kamarády a známými na horách a pouze relaxují. Mezi další svátky které neslaví patří narozeniny, jmeniny, Silvestr aj. Když jsme se zeptali na důvod, proč neslaví Silvestr, jednoduše odpověděli, že tento svátek pro ně nemá žádný význam. Alkohol pít smějí, jelikož to co bible zakazuje jen opilství, nikoli alkohol. Vědí, kde mají svoji míru a té se drží. Klidně si dopřejí pomálu vína a zdůvodňují to tím, že první boží zázrak byla právě přeměna vody ve víno.

Jediný svátek, kteří svědkové Jehovovi uznávají je Památná slavnost neboli Památná večeře. Tato Památná slavnost, která připadá na stejný den jako židovský svátek Pesach. Datum tohoto svátku je každý rok jiný. Tento rok byl 14. dubna (nisána) a pochází z anglického pass over - útěk z otroctví hříchu. Datum pro příští rok je 15. dubna. Tento svátek probíhá následovně: Setkají se všichni svědkové a následuje proslov. Ten vysvětluje, proč Ježíš zemřel právě v tento den, jaké okolnosti spojené s tím probíhaly a připomínají si je. Proslov trvá přibližně 30 minut. U stolu koluje chléb a víno, jak je psáno v bibli.

"Jak si představují "ideální rodinu?"

Na otázku: „Jaký je podle Vás ideální model rodiny?“ Odpověděli jednoduše dvěma slovy - láska a úcta. Podle nich je vzájemná láska a úcta klíčem ke štěstí, spokojenosti a úspěšnému manželství. Toto jsou dva nejdůležitější principy, podle kterých se řídí. Bible píše o osobnosti člověka. V není v ní zmínka o tom, jak člověk vypadá a právě proto bychom se měli zamilovat do osobnosti.

„Ale vzhled se změní, vypadnou vlasy, později ještě zuby. Tisíc věcí se změní. To o čem píše bible, to je osobnost. A člověk se musí zamilovat do osobnosti.“

Na závěr citují z bible:

„Láska je trpělivá a laskavá, láska není žárlivá, nevychloubá se, nenadýmá se, nechová se neslušně, nevyhledává své vlastní zájmy, nedá se vyprovokovat, nevypočítává urážky. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, ve všem vytrvává. Láska nikdy neselhává.“ 25)

Závěr

Svědkové Jehovovi žijí ukázněným životem plným pokory před Bohem. Ve většině životních situací se řídí biblí. Bible a její zákony udávají, jak má jejich život vypadat, jak by se měli chovat k okolí i k sobě samotným. Tato práce je zaměřena na způsob života svědků Jehovových v partnerských a následně rodinných vztazích. Svědkové Jehovovi nezakazují partnerský život před svatbou, avšak velmi dbají na výběr budoucího partnera, který je ve většině případů stejného vyznání. Co je striktně zakázáno před svatbou je sexuální aktivita. I když se svědkové snaží vychovávat děti svědomitě a vést je ke své víře, dávají jim volnost v jejich svobodné volbě. Netlačí je do ničeho, co by si ony samy nepřály. Jejich potomci si sami zvolí svoji cestu, ať už duchovní, či svou vlastní. Ať se rozhodnou jakkoli, rodiče je budou vždy respektovat. Svědkové žijí harmonický život plný pochopení, bez násilí a konfliktů. K tomuto učení vedou své děti již od útlého věku.

Tato práce dává možnost nahlédnout do situace svědků Jehovových na Ukrajině, Rusku a zejména v České republice. Podle statistik svědků Jehovových je aktuální počet členů téměř 8 miliónů, ale ne všude je na ně nahlíženo stejně. U nás v České republice a dále například v Itálii a Řecku jsou považovaní za standardní církev. Ve Velké Británii a USA jsou registrováni jako charita. Avšak některé země je stále vnímají jako sektu. Rozdíl mezi partnerskými a rodinnými vztahy v České republice a v jiných zemích nelze jednoznačně určit, protože samy vztahy jsou velmi individuální. Svědkové Jehovovi žijící v zemi, kde je tato víra uznaná jako standartní církev, mají tu možnost se svobodně projevovat a uskutečňovat například společná shromáždění. Tato jejich shromáždění jsou pro ně velmi příhodná k seznámení se s budoucími partnery stejného vyznání. Ačkoliv jsou svědkové Jehovovi roztříštěni po celém světě, do různého kulturního i geografického prostředí, mají všichni stejné poslání.

Jejich otevřenost a ochotnost přimět všeobecné okolí pochopit jejich víru, vede bohužel více k samotnému neúspěchu než užitku. Často jsou svědkové Jehovovi odsuzováni a nepochopeni kvůli mnoha svým názorům vycházejících striktně z bible. Předsudky nevědomého prostředí je odsouvají do pozadí, a tím se stávají společností odmítanou skupinou. Tato práce napomůže lépe pochopit jejich život, názory a důvody proč jsou členy této církve.

Seznam literatury

Knižní publikace

Tajemství rodinného štěstí, New York: Watchtower Bible and Tract Society, 1996

Otázky mladých lidí - Praktické odpovědi 1. díl, New York: Watchtower Bible and Tract Society, 1991

FREY, Jane. Mrazivý ráj, Plzeň: Nava, 2002. ISBN: 80-7211-128-0, překlad: Miroslava Hnízdilová

Odborné publikace

EDELEN, Avalena. Blood Products and the Jehovah's Witness: An Ethical Concern. Kentucky Nurse62.2 (Apr-Jun 2014): p. 4-5. Dostupný z databáze odborných časopisů Proquest

Strážná věž, New York: Watchtower Bible and Tract Society, červenec 2014

Internetové publikace

Celosvětová statistika svědků Jehovových - pokračování stagnace? [online]. straznavez.cz Dostupné z: http://www.straznavez.cz/ZeSveta/STAT-SVET/stat-svet.htm

Je něco špatného na tom, když dva lidé, kteří se mají rádi, spolu žijí bez uzavření manželství? [online]. jw.org, Dostupné z: http://www.jw.org/cs/co-rika-bible/otazky/mame-spolu-zit-p%C5%99ed-svatbou/

Mohou křesťané používat antikoncepci? [online]. jw.org, Dostupné z: http://www.jw.org/cs/co-rika-bible/otazky/biblicky-nazor-na-antikoncepci/

Může mi Bible pomoct, abych měl šťastnou rodinu? [online]. jw.org, Dostupné z: http://www.jw.org/cs/co-rika-bible/otazky/stastna-rodina/

Svědkové Jehovovi [online]. cs.wikipedia.org, Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bdkov%C3%A9_Jehovovi

Jak byste měli ukázňovat své děti? [online]. jw.org, Dostupné z: http://www.jw.org/cs/publikace/casopisy/wp20140701/jak-ukaznovat-deti/

Nečinnost Ukrajinské policie vede k dalším útokům. [online]. jw.org, Dostupné z: http://www.jw.org/cs/zpravy/pravni-oblast/podle-zemi/ukrajina/zlociny-motivovane-nabozenskou-nesnasenlivosti/

Občané Ruska jsou stíháni pro své náboženské přesvědčení. [online]. jw.org, Dostupné z: http://www.jw.org/cs/zpravy/pravni-oblast/podle-zemi/rusko/soudni-proces-taganrog/

Soudní stíhání svědků Jehovových v ruském Taganrogu pokračuje. [online]. jw.org, Dostupné z: http://www.jw.org/cs/zpravy/pravni-oblast/podle-zemi/rusko/taganrog-nabozenska-svoboda/

Soud v Taganrogu odsoudil svědky Jehovovy za jejich náboženskou činnost. [online]. jw.org, Dostupné z: http://www.jw.org/cs/zpravy/pravni-oblast/podle-zemi/rusko/taganrog-soudni-rozhodnuti/

Historie svědků Jehovových v Československu [online]. straznavez.cz, Dostupné z: http://www.straznavez.cz/Zdomova/NSaStat/NSaStatObecnyvyvoj.htm

Má Bůh nějaké jméno? [online]. jw.org, Dostupné z: http://www.jw.org/cs/co-rika-bible/otazky/bozi-jmeno/

ONLINE KNIHOVNA Strážné věže - Co je Armageddon? [online]. jw.org, Dostupné z: http://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/2011644

Zdroje použitých obrázků

1)
Tajemství rodinného štěstí, New York: Watchtower Bible and Tract Society, 1996.
2)
Otázky mladých lidí - Praktické odpovědi 1. díl, New York: Watchtower Bible and Tract Society, 1991, s.319.
3)
Strážná věž, Biblická a traktátní společnost Strážná věž (Watchtower Bible and Tract Society), červenec 2014
4)
FREY, Jane. Mrazivý ráj, Plzeň: Nava, 2002. ISBN: 80-7211-128-0, překlad: Miroslava Hnízdilová, s. 155.
5)
(Kolosanům 1:18–20).
6)
(Izajáš 42:8)
7)
(Žalm 90:2)
8)
(Matouš 28:19, 20)
9)
Jak můžeme porozumět Bibli? [online]. jw.org, [cit. 20. 7. 2014] Dostupné z: http://www.jw.org/cs/co-rika-bible/otazky/jak-porozumet-bibli/
10)
EDELEN, Avalena. Blood Products and the Jehovah's Witness: An Ethical Concern. Kentucky Nurse62.2 (Apr-Jun 2014): p. 4-5, [cit. 3. 8. 2014] Dostupný z databáze odborných časopisů Proquest: http://search.proquest.com.infozdroje.czu.cz/docview/1519061767/82319BA81D104F32PQ/2?accountid=26997
11)
Krev: Čí je to volba a čí svědomí [online], jw.org. [cit. 3. 8. 2014] Dostupné z: http://www.jw.org/cs/publikace/knihy/krev/Krev-%C4%8C%C3%AD-je-to-volba-a-%C4%8D%C3%AD-sv%C4%9Bdom%C3%AD/
12)
(3. Mojžíšova 17:14)
13)
O svědcích Jehovových [online]. jw.org. [cit. 12. 8. 2014] Dostupné z: http://www.jw.org/cs/svedkove-jehovovi/
14)
(Matouš 22:37)
15)
(1. Mojžíšova 1:27, 28; 3. Mojžíšova 18:22; Přísloví 5:18, 19)
16)
(Galaťanům 5:19–21)
17)
(Kolosanům 3:5)
18) , 19)
Otázky mladých lidí- Praktické odpovědi 1.díl, New York: Watchtower Bible and Tract Society, 1991
20)
(Matouš 28:18, 19)
21)
(Římanům 12:1, 2)
22)
(Filipanům 2:4)
23)
(Přísloví 11:17, Bible 21)
24)
(Izajáš 43:10, Marek 10:29, 30)
25)
(1. Korinťanům 13:4–7)
svedkove_jehovovi2014.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:39 autor: 127.0.0.1