obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vychodni_armenstina

Východní arménština

Arménština je jazyk arménského národa. Hovoří jím Arméni jak ve své domovině, tak v rozsáhlé diaspoře. Patří mezi satemovou skupinu indoevropských jazyků. Hovoří se jí alespoň od 6. století př. Kr., první dokumenty v klasickém jazyce (grabar) jsou však až z doby po zavedení arménského písma na začátku 5. století zásluhou Mesropa Maštoce. Grabar, který se dodnes používá jako církevní a liturgický jazyk arménských křesťanů, se v průběhu staletí vyvíjel, až vznikl tzv. „laický“ jazyk (ašcharhabar). Když pomineme početné dialekty, existují dnes dvě základní varianty moderní arménštiny, jak literární, tak mluvené:

  • západní větev, užívaná v diasporních komunitách blízkovýchodního původu
  • východní větev, která je oficiálním jazykem Arménské republiky a hovoří se jím i v Íránu a v zemích bývalého SSSR.

This is the Classical Armenian version

3 Ասա°ց առ նոսա զառա°կս զայս: 4 Ով ոք իցէ ի ձէնջ մարդª որոյ իցէ հարեւր ոչխար« եւ կորուսանիցէ մի ի նոցանէ. ոչ թողուցու զիննսո°ւն եւ զինն յանապատի« եւ երթիցէ զհետ կորուսելոյնª մինչեւ •տանիցէ զնա: 5 Եւ իբրեւ գտանէª դնէ° զնա ի վերայ ուսոց իւրոց խնդալով« 6 եւ երթա°յ ի տուն. կոչէ զբարեկա°մս եւ զդրացիսª եւ ասէ ցնոսա. Ուրա°խ եղերուք ընդ իս« զի գտի° զոչխա°րս իմ զկորուսեալ:

transkripce:

3Asa°c' ar' nosa zar'a°ks zays 4 Ov oq ic'ě i dzěndž mardª oroy ic'ě harewr očchar« ew korusanic'ě mi i noc'aně. oč t'ojuc'u zinnso°wn ew zinn yanapati« ew ert'ic'ě zhet koruseloynª minčew zna 5Ew ibrew gtaněª dně° zna i veray usoc' iwroc' chndalov«6ew ert'a°y i tun. kočě zbareka°ms ew zdrac'isª ew asě c'nosa. Owra°ch ejeruq ënd is« zi gti° zočcha°rs im zkoruseal:

zdroj: http://tsca.natverk.org/cgi/armenian.pl

Eastern Armenian version

3 Յիսուս նրանց այս առակն ասաց. 4 ՙՁեզնից ով է այն մարդը, որ, երբ հարիւր ոչխար ունենայ և կորցնի նրանցից մէկը, արօտավայրում չի թողնի իննսունիննին և չի գնայ կորածի յետևից, մինչև որ այն գտնի: 5 Եւ երբ այն գտնի, կը դնի այն իր ուսերի վրայ խնդութեամբ 6 և կը գնայ տուն, կը կանչի բարեկամներին և հարևաններին ու նրանց կասի. ուրախացէ°ք ինձ հետ, որովհետև գտայ իմ կորած ոչխարը:

transkripce:

3Yisus nranc’ ays ar’akn asac’. 4«Dzeznic’ o՞v ě ayn mardë, or, erb hariwr očchar unenay ew korc’ni nranc’ic’ měkë, arötavayrum či t’ojni innsuninnin ew či gnay koraci yetewic’, minčew or ayn gtni։ 5Ew erb ayn gtni, kë dni ayn ir useri vray chndut’eamb 6ew kë gnay tun, kë kanči barekamnerin ew harewannerin u nranc’ k՚asi. urachac’ě՛q indz het, orovhetew gtay im korac očcharë։

zdroj:http://tsca.natverk.org/cgi/armenian.pl

zdroj informací:Fr. Vahram Melikyan

Department of Information Services Mother See of Holy Etchmiadzin Armenian Apostolic Church

tel: (374 10) 517 128

zpracoval: Petr Kopeček


Počet shlédnutí: 66

vychodni_armenstina.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:31) (upraveno mimo DokuWiki)