obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2015:profil_clena_nabozenske_spolecnosti_svedkove_jehovovi

Profil člena Náboženské společnosti svědkové Jehovovi

1. Úvod a cíl práce

V České republice jsou členové Náboženské společnosti svědkové Jehovovi přijímáni vesměs negativně. Většina lidí je zná jako ty dotěrné lidi, co zvoní u domů, či stojí u metra a vnucují jim svou víru, časopisy, Bibli apod. Jaké je skutečně ale jejich učení? Je to skutečně ta bláznivá „sekta“ fanatiků nebo obyčejní věřící, kteří však svou víru hlásají dost nešťastným způsobem, který mnoho lidí obtěžuje? Toto byl hlavní impuls pro vybrání právě tohoto tématu. Pomocí stanovení hlavních výzkumných otázek a podotázek je v práci snaha o zmapování hlavních pilířů a projevů víry Náboženské společnosti svědkové Jehovovi. Cílem práce je na základě literatury a rozhovorů s respondenty zodpovědět hlavní výzkumnou otázku a podotázky, které zní:

Hlavní výzkumná otázka:

Jak ovlivňuje víra každodenní život člena Náboženské skupiny svědkové Jehovovi?

Výzkumné podotázky:

Jaké jsou projevy víry? Jaké jsou životní postoje svědků Jehovových?

Vzhledem k tomu, že se podařilo k rozhovoru získat sourozence, z nichž jeden víru praktikuje a druhý jí opustil, byly zvoleny další následující podotázky:

Jak je ovlivňovala, respektive ovlivňuje jejich víra? Proč jeden víru opustil a druhý ji stále praktikuje?

2. Metodologie

První použitou metodou pro seminární práci, byla studium dokumentů, týkajících se Náboženského společenství svědkové Jehovovi. Zmiňovaná technika sběru dat má za úkol výzkumníka seznámit s daným tématem a potřebnými informacemi, které jsou zpracovány, ověřovány a dále rozšířeny. Druhou metodou je metoda kvalitativní, která byla použita ve formě polostrukturovaných rozhovorů s respondenty.

Tabulka č. 1 - Respondenti:

3. Literární rešerše

Nejdůležitějším informačním zdrojem pro zpracování práce byly webové stránky svědků Jehovových (https://www.jw.org/cs/). Stránky jsou velmi kvalitně zpracovány a kromě základních informací poskytuje i odpovědi na časté nebo kontroverzní otázky, týkající se života a vyznání svědků Jehovových. U jednotlivých výkladů a odpovědí odkazují na určité pasáže z Bible, které obsahují vysvětlení. Čtenář tak hned může tuto pasáž zobrazit a přečíst si biblický postoj k dané problematice.

Dalším využitým zdrojem je „Encyklopedie náboženských směrů v České republice“ od Zdeňka Vojtíška. Kniha ve stručnosti popisuje historii, učení a organizaci svědků Jehovových. Nabízí také diskutovaná témata, která jsou spojena s náboženskou společností, ukázky literatury a také seznam několika publikací spojených se svědky Jehovovými. Dalším pramenem byla kniha od stejného autora s názvem “Netradiční náboženství u nás“, která též obsahuje stručnou charakteristiku tohoto náboženství.

Podobně strukturovaná je i další kniha využitá jako zdroj pro zpracování práce. Konkrétně se jedná o knihu: „Víry a vyznání: náboženství, sekty, paranormální jevy“. Další důležitou publikací, ze které je čerpáno, je kniha „Svědkové Jehovovi: Hlasatelé Božího království“. Jedná se o knihu, napsanou přímo svědky Jehovovými a podává komplexní pohled na víru a život svědků Jehovových z jejich pohledu.

4. Vlastní práce

4.1. Kdo jsou svědkové Jehovovi

Oficiálním název této společnosti je „Náboženská společnost svědkové Jehovovi“, vznikla v 70. letech 19. století v USA. Podle českého právního řádu se jedná o náboženskou společnost, dříve byla definována jako sekta. Ke svědkům Jehovovým se hlásí přes 8 mil. věřících ve 239 zemích světa.

Svědkové Jehovovi mají svou vlastní Bibli. Její oficiální název je „Svaté písmo – Překlad nového světa“. Tuto svoji verzi Bible používají proto, že obsahuje boží jméno (Jehova) a je podle jejich slov doslovná a srozumitelná.

Proč se nazývají svědkové Jehovovi? Jehova je jméno jediného Boha, stvořitele všech věcí, uvedené v Bibli. Svědkové proto, že vydávají svědectví o Bohu a Božím království. Toto svědectví šíří svým způsobem života a snahou mluvit s lidmi při každé příležitosti o Bohu a o tom, co se dozvěděli z Bible.

4.2 Historie Náboženské skupiny svědků Jehovových

Historie vzniku svědků Jehovových je spjata hlavně s Charlesem Tazem Russellem, který začal shromažďovat skupinku lidí, kteří se zajímali o adventismus. Rozdíl mezi Russellem a adventisty byl takový, že na rozdíl od adventistů, kteří se domnívali, že návrat Ježíše Krista nastane v roce 1874, Russell a skupinka kolem něj si rok 1847 vyložili jako počátek duchovní přitomnosti Krista. Tato myšlenka byla opřena o technický a sociálně-kulturní vývoj, ke kterému docházelo od onoho roku1). Díky Russellově časopisům Siónksá věž a Hlasatel Kristovy přítomnosti, které začal vydávat v roce 1879, začaly postupně vznikat sbory po celých Spojených státech. Russell se tak stal zakladatelem Mezinárodních badatelů Bible. Nejen Russell, ale mnoho jiných před ním, předpovídal druhý příchod Ježíše Krista. První datum tohoto příchodu zvolil rok 1874, druhým rokem pak 1878. Apokalypsa, kterou očekával, ale nepřišla, a tak prohlásil, že se Ježíš vrátil zpět a vyvolení budou vzati do nebe roku 1914. Po jeho smrti roku 1916 se hnutí skoro rozpadlo, kdyby se do čela nedostal Joseph Franklin Rutherford. Stejně jako jeho předchůdce, i on začal předpovídat rok Boží vlády na Zemi a datoval ho na rok 1925. Hnutí Badatelů bible se začali začleňovat do propagačních metod tzv. návštěv domu od domu, což se stalo nedílnou součástí, ne-li povinností člena organizace. Tyto návštěvy způsobili stmelení Mezinárodních badatelů Bible a v roce 1931 se začali nazývat svědkové Jehovovi.2).

Charles Taze Rutherford stál za změnami v organizaci svědků Jehovových. Mimo jiné také rozhodl o tzv. vedoucím výboru, jehož sídlem je Brooklyn ve městě New York. Mezi nejdůležitější aspekt činnosti svědků patřily studijní publikace, které pro ně mají platnost božích příkazů.3)

Nástupcem Rutherforda se stal Nathan Homer Knorr. Vydal mnoho knih, jednou z nejdůležitějších byl překlad Bible nazvaný Překlad nového světa Svatých Písem a tento překlad je dodnes jediným správným překladem svědků Jehovových. Bible svědků vyšla ve více než 68 milionech kopiích a je přeložena do několika světových jazyků.4).

Knorr se nejvíce zasadil o misijní činnost svědků Jehovových a to prostřednictvím Školy Gilead pro misionáře, která vznikla v roce 1943. Do více než 140 zemí světa bylo vysláno přes 6000 věřících, kteří od té doby studovali na této škole. I Knorr předpovídal konec světa. On ho stanovil na rok 1975. Datum onoho konce světa se objevilo v časopise Probudťe se! Propaganda v tomto časopise zapříčinila obrovský úspěch a do roku 1974 zapříčinila křest 300 000 nových členů. Po smrti Nathana Knorra se do čela dostává znalec Svatého Písma Frederik Franz. Synovec Franze, Raymond, se díky tomu dostal do Vedoucího sboru, je tak důležitou postavou v historii svědků Jehovových. V roce 1981 byl z organizace vyloučen z důvodu rozporů s některými členy vedení.

Dalším prezidentem svědků Jehovových se v roce 1992 stal Milton G. Henschel, ale v roce 2000 byl donucen k abdikaci.5).

4.3. Organizace činnosti svědků Jehovových

4.3.1 Struktura

Nynější podoba této náboženské společnosti se skládá z obrovské sítě kongregací, která v sobě zahrnuje skoro všechny rasy a kultury. Sbory mají své vlastní vedoucí pobočky. Hlavním centrem je sbor se sídlem v Brooklynu v New Yorku. Představitelé, kteří působí v tomto centru, mají být „těmi hlavními“, kteří zastřešují skupinu vyvolených6). Členové vedení o sobě prohlašují, že jsou vedeny přímo od boha (Jehovy). Tito lidé o sobě hovoří tak, že mají dar, který jim byl dán bohem a jejich schopnost tkví v naprosto korektní interpretaci znění Bible. Vedení v Brooklynu představuje jakousi autoritu ve výkladu Bible. Na lokálních úrovních jsou jednotlivé sbory řízeny prostřednictví sborových starších, což jsou muži, kteří jsou členy svědků Jehovových již delší dobu a patří jim důvěra zbytku členů sboru. Úkolem sborových starších jsou formální záležitosti, ale také reprezentace sboru navenek. Poskytují také pomoc ostatním členům jak v soukromých záležitostech, tak i v záležitostech nauky.7)

Mezi charakteristické znaky SJ patří jejich misie po celém světě. Účel těchto misií tkví v obcházení dům od domu, propagace a distubuování časopisu Strážná věž patří k součásti těchto misí. V ČR je také nejtypičtějším znakem jejich vydavatelská a publikační činnost, která probíhá v rozsáhlém množství. Sami svědkové Jehovovi si vedou bezplatné studium Bible, které je uskutečňováno pro jednotlivce i pro skupiny. Mezi nejznámější časopisy patří již zmíněná Strážná věž a také časopis Probuďte se!. Tyto časopisy nejsou samozřejmě normálně k dostání, distribuují je pouze členové SJ, kteří tyto publikace dostávají do koloběhu pro veřejnost v ulicích či při misijní činnosti.

4.3.2. Vznik členství

Jednoduše řečeno, členem náboženské skupiny SJ může být téměř kdokoliv, nehraje přitom roli ani věk, pohlaví nebo fyzické zdraví. Jediným handicapem je duševní nezpůsobilost jedince, což ale takovýmto lidem nebrání navštěvování shromáždění. Členství se potvrzuje křtem, jemuž předchází určité přípravné fáze:

Spojení se se skupinou, prostřednictvím projevení zájmu o studium literatury Svědků: o navázání kontaktu s lidmi se jehovisté snaží prostřednictvím výkonu své „služby dům od domu“. V případě, že se jehovistům podařilo potencionálního zájemce zaujmout, stává se jakýmsi aspirantem na křest a je označen titulem tzv. zájemce. Zájemce pak určitou dobu studuje literaturu s daným zkušenějším členem sboru, buď se jedná již o staršího člena, může se jednat ale i o ženu. Po obeznámení se se základy nauky, je zájemce podroben postupnému představování sboru a začíná aktivně navštěvovat shromáždění a zapojovat se do nich. Součástí je samozřejmě navazování sociálních vazeb se Svědky.8).

Projev touhy nechat se pokřtít – před křtem předchází důsledné seznámení s doktrínou společenství. Zájemce by měl nastudovat nejméně dvě publikace Společnosti a to pod dohledem pokřtěného svědka Jehovova. Pokud si je zájemce vnitřně jistý svým přesvědčením způsobilosti ke křtu, sborový starší přezkoumají jeho postoje a rozhodnutí. Pokud uznají, že je zájemce připraven a jsou ochotni jeho přání vyhovět, je stanoven datum křtu. Může se ale stát, že sborový starší přání zájemce nevyhoví a doporučí mu, na co by se měl ještě zaměřit a jak na sobě zapracovat. 9).

Křest – uděluje jej jakýkoliv sborový starší. Probíhá celkovým ponořením aspiranta do vody. Ten, kdo provádí křest, drží zájemce zezadu za lokty a pomalu ho potápí pod hladinu, přičemž pronáší: „Křtím tě ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého, amen,“. Ponoření do vody má symboliku skoncování se starým způsobem života a přijetí nového, které spočívá v úplné oddanosti bohu Jehovovi. Členové si říkají bratře a sestro. Křty v České republice většinou probíhají na sjezdech, ale vzhledem k faktu, že křest může být udělen jakýmkoliv sborovým starším, může být křest proveden kdykoliv a kdekoliv.

4.3.3 Zánik členství

Členství v tomto společenství může být ukončeno kdykoliv a jakéhokoliv důvodu. Ukončení může být dobrovolné na vlastní žádost, většinou z důvodu, že už člen není ochotný vést svůj osobní život v souladu s pravidly Svědků. Což je případ naší respondentky Mirky, která říká: Podle této víry jsem přestala žít po osamostatnění od rodiny. Svou rodinu jsem chtěla vést jiným způsobem.

Člen ale může být i exkomunikován z důvodu, že se dostane do rozporu s učením, například že páchá trestnou činnost nebo je obviněn z cizoložství. Může být ale vyloučen i z důvodu odmítání oficiální interpretace Svědků. Bývalí členové jsou pak označovány jako tzv. „odpadlíci“ a členové se s nimi nesmí stýkat. Pokud dojde k porušení tohoto pravidla, může rovněž dojít k vyloučení ze společenství. V případě, že se takto vyloučený člen chce vrátit mezi Svědky (pokud to po rozmluvě se sborovými staršími je povoleno), již není podruhé křtěný.10).

4.4. Víra

Svědkové Jehovovi jsou náboženská společnost řadící se pod nové směry křesťanství. Oni sami se za křesťany považují – nikoliv však za protestanty. Podle svých slov proto, že proti ničemu neprotestují.

4.4.1. Základní pilíře víry

Svatá trojice, Ježíš Kristus, Duch svatý Bible neuznává nauku o Svaté trojici. Uznávají pouze jediného Boha, a sice Jehovu. Svědkové Jehovovi nepovažují Ježíše Krista za Boha. Je to Boží syn a na zemi je člověkem. Duch svatý není osobou, nýbrž jakousi boží silou, kterou Bůh použil například při stvoření vesmíru nebo napsání Bible.

Peklo Jehovisté nevěří v peklo, v jaké věří křesťané. Bible zobrazuje peklo úplně jinak. Do pekla chodí dobří i špatní lidé a čekají na vzkříšení. Do pekla se podle Bible dostal i Ježíš, když zemřel.11)

Duše Svědkové Jehovovi nevěří, že duše je nesmrtelná. Člověk když zemře, přestane existovat a s ním i jeho duše. Smrt ovšem nemusí být pro člověka definitivním koncem. Podle Bible může Bůh člověka vzkřísit. Tato tvrzení potvrzuje paní Blanka: Další věcí jak mě moje víra ovlivňuje v životě je například to, že nevěřím v posmrtný život, protože jsem se z Bible dozvěděla, že když člověk zemře, tak po smrti nic není a rozpadne se v prach. Přesto je naděje do budoucnosti a stvořitel Jehova slibuje opětovné vzbuzení lidem, kteří zemřeli (vzkříšení)

Armagedon Armagedonská bitva je poslední boj mezi Bohem a lidskými vládami, který bude probíhat po celém světě. Božím vojskem bude potrestán každý, kdo nerespektuje Boha a neřídí se jeho zásadami. Armagedon jako takový nebude znamenat konec světa. Poslední bitva má lidstvo zachránit a přeživší poctivé boží služebníky dále ponechat žít na našem světě.12) Přeživší lidé budou s Kristem vládnout tisíc let, kdy nebude žádných nemocí, smrti ani neštěstí a lidé budou žít v hojnosti. Po uplynutí této doby všichni vstanou z mrtvých a 144 000 vyvolených, kteří dosáhnou jisté úrovně, budou žít na nebesích a zbytek lidstva na zemi. Zničeni budou ti, kteří se zřeknou učení.13). Svědkové Jehovovi v minulosti opakovaně předpovídali Armagedon a stanovovali konkrétní data, kdy k němu dojde. Tyto predikce se však nikdy nepotvrdily a v současné době již Jehovisté žádná konkrétní data nepředpovídají.

4.4.2 Projevy víry

Symboly Svědkové Jehovovi neuctívají žádné symboly, obrazy ani sochy. Neuctívají dokonce ani kříž. Podle doslovného překladu Bible totiž Ježíš nezemřel na kříži, nýbrž na kůlu. Před uctíváním jakýchkoliv předmětů nebo symbolu varuje Ježíš v Bibli, kdy doslovně vyzývá „prchat před modlářstvím“. Svou úctu tak projevují svědkové Jehovovi láskou k Bohu ve své duši.

Svátky Jediný svátek, který Jehovisté dodržují je Památná slavnost. Slaví se první jarní úplněk, příští se bude konat 23. 3. 2016. Památná slavnost se slaví jako připomínka smrti Ježíše Krista. Slavnost začíná modlitbou a zpěvem. Poté následuje proslov o životě Ježíše Krista, při kterém se klade velký důraz na Poslední večeři. Dále probíhají další modlitby a celá slavnost je zakončena zpěvem.14).

Vánoce a Velikonoce, oblíbené křesťanské svátky se také neslaví. Důvodem je jejich pohanský původ a také fakt, že první křesťané je také neslavili. Podle Bible by se měl slavit pouze svátek, který je spojen se smrtí Ježíše Krista, nikoliv s jeho narozením, či vzkříšením. To je také důvod, proč Jehovisté neslaví ani narozeniny. Neslaví se narození Ježíše Krista a není tak také důvod oslavovat narození kohokoliv jiného.

Toto potvrzují všichni 3 repondenti:

Mirka: Všeobecně známé svátky, narozeniny, Velikonoce či Vánoce se v tomto náboženství neslaví. Slaví se pouze jediný svátek a to Památná slavnost. Je na počest vzkříšení Ježíše Krista, její začátek je vždy po západu slunce v určitý den před Velikonocemi.

Josef: Dodržuji pouze jediný svátek, a to Památnou slavnost.

Blanka: Jelikož první následovníci neslavili svátky - narozeniny, Vánoce, Nový rok, není biblický důvod je slavit. Naopak jsme zjistily, že tyto svátky a tradice jsou přijaty z pohanského náboženství. Jediný svátek, který si Svědkové každoročně připomínají, je připomínka smrti Ježíše Krista, to z toho důvodu, protože jím to Ježíš přikázal

Oděv Jehovisté nemají žádný speciální či tradiční oděv. Většinou chodí běžně oblékáni, měli by však být upravení a ne vyzývaví. Zvláštní pozornost při oblékání věnují při přípravě na shromáždění. Hezkým oblékáním projevují úctu Bohu i ostatním spoluvěřícím.

Shromáždění Shromáždění se konají dvakrát týdně. Vždy začínají i končí písní a modlitbou a v jejím průběhu studují Bibli a diskutují o tom, jak tyt rady a zásady uplatňovat v běžném životě. Shromáždění jsou veřejné přístupná a bezplatná.

Posty Svědkové Jehovovi neuznávají používání titulů, které vyvyšují nad ostatní věřící (například biskup, kardinál atd.)

Kazatelská činnost – průkopníci Podle svědků Jehovových byl jakýmsi průkopníkem i Ježíš, když byl poslán na zem, aby sloužil a otevřel cestu dalším. Všeobecně by se mohl průkopník definovat jako někdo, kdo objevuje nová území a otevírá cestu dalším. Činnost členů tohoto náboženského společenství v tom, aby vyučovali lidi biblickou pravdu, za předpokladu, že tomu věnují co nejvíce času. Pro některé je otevřená tzv. průkopnická služba. Průkopnickou činností se zabývají lidé, kteří si svůj život zařídili tak, aby mohli dobré zprávy kázat co nejčastěji.15). Existují tři typy průkopníků:

Pravidelný průkopník: Svědek Jehovův, trávící v kazatelské službě 70 hodin za měsíc se stává pravidelným průkopníkem. Lidé vykonávající tuto činnost jsou většinou zaměstnaní na částečný úvazek, aby se mohli věnovat této činnosti.

Zvláštní průkopníci: Káží v místech, kde je malá koncentrace svědků Jehovových. Tito průkopníci se věnují své kazatelské činnosti alespoň 130 hodin za měsíc a rozhodli se žít skromně a jsou přesvědčeni, že jim Jehova poskytne potřebné věci k životu.

Pomocní průkopníci: Jak již je z názvu patrné, tito Svědkové ve své kazatelské službě tráví nejméně času, jedná se většinou o 30 až 50 hodin měsíčně.16).

Průkopnickou činnost provozuje i respondentka Blanka: Každý týden chodíme za lidmi, které seznamujeme s biblí a se zásadami tam obsaženými. Obvykle v sobotu stojíme u pojízdných stojanů s biblickou literaturou, která je zdarma pro lidi.

4.5. Život svědků Jehovových

Odmítání vojenské služby

Nezapojují se do válek a odmítají vojenskou službu. Ježíš nabádal k lásce a říkal svým následovníkům, že všichni, kdo berou do ruky meč, mečem také zahynou.

Neutralita v politických záležitostech Svědkové Jehovovi nevolí žádnou politickou stranu ani sami nekandidují na žádné politické posty. Sám Ježíš odmítl přijmout politický úřad a jeho učedníci se řídí jeho vzorem. Dalším důvodem je, že společenství drží více pospolu, protože je nerozdělují žádné politické spory.

Jako příklad politické neutrality uvádí paní Blanka: Když začala sametová revoluce v roce 1989, tak si pamatuji, že byly na Václavském náměstí nepokoje a ve škole stávky, kterých jsem se neúčastnila, protože svědkové Jehovovi jsou politicky neutrální.

Před rokem 89 byla, tenkrát ještě sekta, svědků Jehovových zakázána, což si pamatuje i paní Blanka: V naší zemi vládla komunistická strana a svědkové Jehovovi, nebyly povolenou náboženskou společnosti, to znamenalo, že nemohli veřejně mluvit o Bohu, Bibli, pořádat sjezdy, pořádat shromáždění, rozšiřovat biblickou literaturu. Někteří kvůli své víře a přesvědčení byly zavíráni do vězení.

Neuctívání státních symbolů Jak již bylo zmíněno výše, svědkové Jehovovi neuctívají žádné symboly, a to ani státní. Například nevstávají ani při hymně, jak nám prozradila respondentka Blanka: Už na základní škole jsem se odlišovala svým chováním (nevstávala jsem při hymně, neslavila jsem svátky a narozeniny).

Partnerství Partnerské vztahy, které navazují členové společnosti, jsou vždy brány vážně a jejich jsou navazovány s vidinou uzavření manželství. Prioritně by měly být navazovány mezi dvěma heterosexuálními lidmi, kteří praktikují víru svědků Jehovových. V případě, že nejsou porušeny zásady Bible, jsou dovoleny vztahy i s partnerem mimo společenství.17).

Respondentka Blanka vidí sňatek s mužem stejného vyznání, jako součást víry: Snažím se vše, co dělám, podřizovat víře čemu věřím. Například vzala jsem si manžela, který je stejné víry jako já tedy Svědek Jehovův. Naše 2 děti- syna a dceru vychováváme ve stejné víře.

Homosexuální vztahy nejsou nijak odsuzovány. Ježíš nabádá k toleranci ke všem, ovšem podle Bible je homosexualita hříchem. Homosexuální partneři tak nemohou uzavírat manželství.

Manželství Předmanželský sex je zakázán. Partneři by měli do manželství vstupovat „čistí“. Jediný legitimní důvod k rozvodu je cizoložství partnera. „Rozvede-li se někdo se svou manželkou na jiném základě než je smilstvo a ožení se s jinou, cizoloži“18).

Rodina V rodině má dominantní postavení muž, žena je mu podřízená. Muž by měl mít hlavní slovo v chodu rodiny a měl by ji materiálně zajišťovat. Úkolem ženy je zajistit chod domácnosti a zázemí. Žena by neměla emancipovaně zasahovat do kompetencí muže a snažit se převzít jeho vedoucí roli.

Zdraví Svědkové Jehovovi odmítají krevní transfuzi, podle Boha to totiž není správné použití krve. Dále je zde i zdravotní hledisko, kdy Jehovisté poukazují na přenos AIDS a Syfilisu. Ne všechny krevní složky však jsou nepovolené.

Obrázek č. 1 - Povolené a nepovolené krevní deriváty:

Zdroj: http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/jehoviste-a-krevni-derivaty-448153

Svědkové Jehovovi byli jedním z impulsů, proč se začal rozvíjet nový obor medicíny, tzv. bezkrevná medicína. V dnešní době jsou lékaři schopni provádět bez transfuzí i tak složité zákroky, jako je transplantace srdce. Respondentka Blanka říká: Další odlišnost je v tom, že jako Svědkové Jehovovi nepřijímáme krev ani orálně ani nitrožilně (transfúze). Díky postojům svědků Jehovových je vyvinuta alernativní postupy bezkrevní chirurgie.  

Alkohol, drogy, tetování Drogy a tabák jsou pro svědky Jehovovi zakázány, je zde zdůrazňována úcta k životu a zdraví. Tetování též není povoleno, lidé by se měli zdobit střídmě a měli by své tělo udržovat čisté. Alkohol je oproti tomu v malém množství dovolen.19).

4.6. Rozhovory s respondenty

4.6.1 Sourozenci Mirka a Josef

První dva rozhovory byly vedeny sourozenci, kteří byli oba svými rodiči vychovávání v zásadách víry svědků Jehovových. Starší Mirka se rozhodla od této víry upustit, zatímco mladší Josef se ke svědkům Jehovovým stále hlásí. Otázky a odpovědi Mirky:

1. Jak dlouho jste byla členem náboženského společenství Svědkové Jehovovi? Já osobně jsem členem společenství nikdy nebyla. Členy byli a jsou pouze mí rodiče a bratr.

2. Máte na mysli, že jste nikdy nebyla pokřtěná jako svědek Jehovův? Ano, přesně tak.

3. Jak vypadal Váš každodenní život? Můj každodenní život byl téměř úplně stejný jako kohokoliv jiného. Jedinou změnou oproti ateistům byla návštěva shromáždění, která se konala 2x týdně.

4. Jak tato shromáždění probíhala? Věřící se sešli v Sále království. Shromáždění začínalo i končilo písní a modlitbou. Dalším bodem programu bylo společné studium Bible.

5. Byly nějaké svátky nebo tradice, které jste dodržovali? Všeobecně známé svátky, narozeniny, Velikonoce či Vánoce se v tomto náboženství neslaví. Slaví se pouze jediný svátek a to Památná slavnost. Je na počest vzkříšení Ježíše Krista, její začátek je vždy po západu slunce v určitý den před Velikonocemi.

6. Ovlivňovala Vás víra ve Vašem životě (ve škole mezi dětmi, v práci, atd.) a jakým způsobem? Ve škole jsme se neúčastnili činností a zvyklostí vztahující se k tradičním svátkům, neslavili narozeniny. V jiných věcech jsme byli stejní jako ostatní děti.

7. Jak jste to jako dítě vnímala? Nijak zvlášť jsem to neřešila.

8. Z jakého důvodu jste přestala žít podle vyznání tohoto společenství, co bylo tím impulzem? Podle této víry jsem přestala žít po osamostatnění od rodiny. Svou rodinu jsem chtěla vést jiným způsobem.

9. Jak Vaše rozhodnutí vnímala rodina? Rodina mé rozhodnutí zcela respektuje. Tato víra se zakládá na svobodném rozhodnutí každého jedince.

Otázky a odpovědi Josefa:

1. Jak dlouho jste členem náboženského společenství Svědkové Jehovovi? Moji rodiče mě od dětství vychovávali v této víře, takže celý život.

2. Jak vypadá Váš každodenní život? Normálně, jako každého jiného. Chodím do práce, sportuji. Jediným rozdílem je snad fakt, že se zúčastňuji shromáždění, neslavím svátky, narozeniny, Vánoce ani Velikonoce.

3. Jsou nějaké svátky nebo tradice, které dodržujete? Dodržuji pouze jediný svátek, a to Památnou slavnost.

4. Ovlivňuje Vás víra ve Vašem životě (ve vztazích, v práci, atd.) a jakým způsobem? Nemám pocit, že by mě nijak zvlášť ovlivňovala. Snažím se žít podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

5. Setkáváte se v okolí s nějakými ohlasy, souvisejícími s Vaším vyznáním? Mimo společenství svědků Jehovových se občas setkávám s negativními reakcemi na svou víru. Za svůj život jsem si už ale zvykl.

6. Co Vás nejvíce oslovuje na Vaší víře? Celkově, snažím se žít v souladu s Bohem.

7. Jak jste vnímal rozhodnutí své sestry dále nepraktikovat učení svědků Jehovových? Nijak, respektuji její rozhodnutí.

8. Ovlivnilo to nějak Vaše vztahy v rodině? Neovlivnilo.

4.6.2 Paní Blanka

Paní Blanka byla o něco sdílnější, než sourozenci Mirka a Josef.

Otázky a odpovědi Blanky:

1. Jak dlouho jste členem Náboženského Společenství Svědkové Jehovovi a jak jste se k této víře dostali? Narodila jsem se v roce 1973, moji rodiče jsou svědkové Jehovovi a v této víře mě vychovávali. V naší zemi vládla komunistická strana a Svědkové Jehovovi, nebyly povolenou náboženskou společností, to znamenalo, že nemohli veřejně mluvit o Bohu, Bibli, pořádat sjezdy, pořádat shromáždění, rozšiřovat biblickou literaturu. Někteří kvůli své víře a přesvědčení byly zavíráni do vězení. V roce 1989 byla první možnost na zvláštní povolení vycestovat do Polska na mezinárodní sjezd do Poznaně, Varšavě a Chorozova. Naše rodina jela do Poznaně. Byli jsme ubytováni v jedné rodině Svědků Jehovových přímo v Poznani. Pamatuji se, že než jsme tam vůbec jeli, tak jsme museli mít od té rodiny zvláštní povolení do Polska na vycestování. Zjistilo se, že to Pozvání musí být kvůli úřadům přeloženo úředním překladatelem do češtiny. Tak můj taťka sháněl překladatele, abychom jsme všichni 3 mohli jet. Nakonec ho sehnal. Když jsme přijeli do Poznaně na sjezd od 3. 8. 1989 - 6. 8. 1989., přijeli jsme tam několik dnů před sjezdem dřív a u vlaku nás čekala ta rodina, u které jsme bydleli. Bydleli jsme v rodinném domku u starších manželů a musím říct, že se o nás plně postarali. V Polsku byla v té době krize a pamatuji se, že byl problém sehnat potraviny, ale skutečně nám vůbec nic nechybělo. Na tomto sjezdu v Poznani jsem byla v sobotu v srpnu pokřtěna jako svědek Jehovův. Pokřtěna jako Svědek Jehovův znamenalo, že dobrovolně jsem se rozhodla uplatňovat ve svém životě biblické zásady. Jako stvrzení byl křest - ponoření do vody v bazénu. Spolu se mnou bylo v Polsku tímto způsobem pokřtěno mnoho dalších svědků například z Ruska nebo Ukrajiny. Bohužel, když jsme odjížděli, nemohli jsme si sebou do Čech převést žádnou biblickou literaturu, která byla na Sjezdu vydána, z bezpečnostních důvodů, protože by nám jí celníci mohli na hranicích zabavit Příští rok byli Svědkové Jehovovi oficiálně povoleni a my měli v Praze na Strahově sjezd.

2. Jak Vás víra ovlivňovala, když jste byla dítě? Už na základní škole jsem se odlišovala svým chováním (nevstávala jsem při hymně, neslavila jsem svátky a narozeniny). Pamatuji se, že na základní škole se mi posmívali spolužáci kvůli mému náboženství a zastala se mě učitelka ruštiny, která řekla, ať mě nechají, že si každý může věřit, čemu chce. Na střední škole jsem se také netajila tím, čemu věřím. Měla jsem tam zajímavé rozhovory se svými spolužačkami na biblické náměty i s učiteli. Před časem jsem byla na setkání se spolužačkami ze střední školy a překvapilo mě, že si všichni pamatují, že jsem věřící - Svědek Jehovův a že určité věci nedělám a neslavím. Učila jsem se ve SOU Spojů v Politických vězňů, v Praze, blízko Václavského náměstí. Když začala sametová revoluce v roce 1989, tak si pamatuji, že byly na Václavském náměstí nepokoje a ve škole stávky, kterých jsem se neúčastnila, protože Svědkové Jehovovi jsou politicky neutrální.

3. Jak mě víra ovlivňuje v běžném životě? Snažím se vše, co dělám, podřizovat víře čemu věřím. Například vzala jsem si manžela, který je stejné víry jako já tedy Svědek Jehovův. Naše 2 děti- syna a dceru vychováváme ve stejné víře. Snažíme se jim vštípit mravní a morální zásady, které jsme se dozvěděli z Bible. Snažím se každý týden navštěvovat naše shromáždění v sále království, kde se scházíme ve středu a v neděli. Každý týden chodíme za lidmi, které seznamujeme s biblí a se zásadami tam obsaženými. Obvykle v sobotu stojíme u pojízdných stojanů s biblickou literaturou, která je zdarma pro lidi. Další věcí jak mě moje víra ovlivňuje v životě je například to, že nevěřím v posmrtný život, protože jsem se z Bible dozvěděla, že když člověk zemře, tak po smrti nic není a rozpadne se v prach. Přesto je naděje do budoucnosti a stvořitel Jehova slibuje opětovné vzbuzení lidem, kteří zemřeli (vzkříšení). Jsme politicky neutrální, což znamená, že se neúčastníme válek, politického života, protože důvěřujeme, v Boží vládu, která je bohem ustanovena nad zemí. Respektuji mravní a morální měřítka zapsaná v Bibli, což znamená, že Svědkové Jehovovi mají jednoho manžela, manželku, nekradou, nelžou, jsou poctiví. V případě nerespektování a pokračování těchto měřítek dojde k vyloučení těchto osob z křesťanského sboru Svědků Jehovových. Další odlišnost je v tom, že jako Svědkové Jehovovi nepřijímáme krev ani orálně ani nitrožilně (transfúze). Díky postojům Svědků Jehovových je vyvinuta alernativní postupy bezkrevní chirurgie.

4. Jaké slavíte svátky? Jelikož první následovníci neslavili svátky - narozeniny, Vánoce, Nový rok, není biblický důvod je slavit. Naopak jsme zjistili, že tyto svátky a tradice jsou přijaty z pohanského náboženství. Jediný svátek, který si Svědkové každoročně připomínají, je připomínka smrti Ježíše Krista, to z toho důvodu, protože jím to Ježíš přikázal.

5. Závěr

Jak již bylo uvedeno v úvodu, cílem naší práce bylo zodpovědět na hlavní výzkumnou otázku Jak ovlivňuje víra každodenní život člena Náboženské skupiny svědkové Jehovovi? K tomu, abychom došly k vytyčenému cíli, nám posloužily dvě metody. Tou první metodou byla metoda, která spočívala ve studii dokumentů, týkající se Náboženského společenství svědkové Jehovovi. Na základě prostudované literatury byla popsána historie tohoto společenství, jejich činnost v organizaci a základní principy jejich víry. Druhou metodou byla metoda kvalitativní, která byla použita ve formě polostrukturovaných rozhovorů se třemi respondenty. Jak již bylo řečeno, cílem práce bylo tedy na základě literatury a rozhovorů s respondenty zodpovědět hlavní výzkumnou otázku a podotázky. Vzhledem k tomu, že se podařilo získat k rozhovoru sourozence, Josefa a Mirku, z nichž Josef víru praktikuje a Mirka jí opustila, byly zvoleny další podotázky. Třetí respondentkou, která žije podle víry Svědků, se stala paní Blanka. Hlavní výzkumná otázka zněla: Jak ovlivňuje víra každodenní život člena Náboženské skupiny svědkové Jehovovi? Pan Josef i paní Blanka odpověděli téměř totožně, že je víra nijak neovlivňuje, pouze se liší v tom, že se zúčastňují pravidelných shromáždění. Bylo ale poznat, že paní Blanka se snaží naprosto všechno této víře podřizovat a zabývá se také kazatelskou činností. Paní Mirce byla položena otázka, jak vypadal její každodenní život, když ještě žila podle této víry. Odpověděla také, že jediným, čím se odlišovala, byl fakt, že navštěvovala pravidelně shromáždění. Můžeme tedy říci, že život svědka Jehovova se nijak od ostatních neliší. Od paní Mirky jsme se také dozvěděli, že pokřtěna nikdy nebyla, křtěný byl pouze její bratr i rodiče. Mirka na otázku, jak reagovala na její rozhodnutí její rodina, odpověděla, že její rozhodnutí je respektováno, což potvrdil i její bratr a zároveň řekl, že vztahy v rodině tímto jejím krokem nebyly ovlivněny. Paní Mirka na otázku, zda ji víra nějakým způsobem ovlivňovala (ve škole mezi dětmi, v práci, atd.) a jakým způsobem, odpověděla, že když byla dítě, tak se nezúčastňovala činností, které byli ve spojení s oslavami tradičních svátků nebo narozenin, jinak se od ostatních dětí neodlišovala a jako dítě to ani moc nevnímala. Josef vypověděl, že ho víra neovlivňuje v životě, že se setkal s negativními ohlasy týkající se jeho víry, ale už si na to s časem zvykl. Pan Josef se snaží žít podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, zcela v souladu s Bohem. Trochu negativnější vzpomínky na dětství má paní Blanka, jelikož je v této víře vychovávána již od narození v roce 1973, zároveň tedy žila v období komunismu, kdy nebylo toto vyznání povoleno a jak sama potvrzuje, kvůli veřejnému hlásání o Bohu Jehovu, byli lidé zavíráni do vězení. Pamatuje si, že na základní škole se setkala s posměškami ze strany spolužáků, ale na střední škole se celá situace uklidnila. Závěrem můžeme říci, že Josef i paní Blanka žijí striktně podle zásad víry svědků Jehovových, byla ale poznat, že paní Blanka je touto vírou nadšená a zabývá se i kazatelskou činností. Svědek Jehovův se na první pohled od „běžných“ lidí neliší. Ale jak víme, Svědci neslaví křesťanské svátky jako Vánoce či Velikonoce. Neslaví ani narozeniny nebo svátky. Nepřijímají krev ani orálně ani nitrožilně, ale díky postojům svědků Jehovových byl vyvinut alternativní postup bezkrevní chirurgie, jak akcentovala paní Blanka.

6. Seznam literatury

Tištěné zdroje:

ALLAN, John, Myrtle LANGLEY a John BUTTERWORTH. Víry a vyznání: náboženství, sekty, paranormální jevy. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 1993, 199 s. ISBN 80-714-5011-1.

BIOLKOVÁ, Jitka. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi. Brno, 2008. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně. Vedoucí práce PhDr. David Václavík, Ph.D.

KOVALIČOVÁ, Jana. Srovnání dvou náboženských skupin: Svědkové Jehovovi a Adventisté sedmého dne. Brno, 2011. Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. Vedoucí práce doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

VOJTÍŠEK, Zdeněk, Myrtle LANGLEY a John BUTTERWORTH. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 440 s. ISBN 80-717-8798-1.

VOJTÍŠEK, Zdeněk, Myrtle LANGLEY a John BUTTERWORTH. Netradiční náboženství u nás: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. 1. vyd. Praha: Dingir, 1998, 137 s., [4] s. il. na příl. ISBN 80-902-5280-X.

Elektronické zdroje:

Co je Armagedon? Svědkové Jehovovi [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z:https://www.jw.org/cs/co-rika-bible/otazky/co-je-armagedon/

Kdo je to průkopník? Svědkové Jehovovi [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: https://www.jw.org/cs/publikace/knihy/jehovova-vule/kdo-je-to-prukopnik/

Kdo jde do „pekla“? Svědkové Jehovovi [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: https://www.jw.org/cs/co-rika-bible/otazky/kdo-jde-do-pekla/

Kdo jde do „pekla“? E15 [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/jehoviste-a-krevni-derivaty-448153

Mají svědkové Jehovovi nějaká pravidla ohledně toho, když chtějí s někým chodit? Svědkové Jehovovi [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: https://www.jw.org/cs/svedkove-jehovovi/caste-otazky/jw-znamost/

Proč jsou svědkové Jehovovi v politických záležitostech neutrální? Svědkové Jehovovi [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: https://www.jw.org/cs/svedkove-jehovovi/caste-otazky/politicka-neutralita/

Proč svědkové Jehovovi nepřijímají transfuze? Svědkové Jehovovi [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: https://www.jw.org/cs/svedkove-jehovovi/caste-otazky/svedkove-jehovovi-proc-neprijimaji-transfuze/

Proč svědkové Jehovovi nepoužívají při uctívání Boha kříž? Svědkové Jehovovi [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: https://www.jw.org/cs/svedkove-jehovovi/caste-otazky/proc-nepouzivate-kriz/

Proč svědkové Jehovovi odmítají válčit? Svědkové Jehovovi [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: https://www.jw.org/cs/svedkove-jehovovi/caste-otazky/proc-odmitate-valcit
Počet shlédnutí: 136

1) , 3)
VOJTÍŠEK, Zdeněk, Encyklopedie nových náboženství, Praha: Euromedia Group, k.s. 2006. s.40
2) , 4) , 7)
KOVALIČOVÁ, Jana. Srovnání dvou náboženských skupin: Svědkové Jehovovi a Adventisté sedmého dne. Brno, 2011. Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. Vedoucí práce doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
5) , 9) , 10)
Tamtéž
6)
Vyvoleným se stává ten, kdo to cítí sám, z vlastního vnitřního pocitu
8) , 14)
BIOLKOVÁ, Jitka. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi. Brno, 2008. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně. Vedoucí práce PhDr. David Václavík, Ph.D.
11)
Kdo jde do „pekla“? Svědkové Jehovovi [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: https://www.jw.org/cs/co-rika-bible/otazky/kdo-jde-do-pekla
12)
Co je Armagedon? Svědkové Jehovovi [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: https://www.jw.org/cs/co-rika-bible/otazky/co-je-armagedon/
13)
ALLAN, John, Myrtle LANGLEY a John BUTTERWORTH. Víry a vyznání: náboženství, sekty, paranormální jevy. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 1993, 199 s. ISBN 80-714-5011-1., str. 91
15)
Kdo je to průkopník? Svědkové Jehovovi [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: https://www.jw.org/cs/publikace/knihy/jehovova-vule/kdo-je-to-prukopnik/
16)
Kdo je to průkopník? Svědkové Jehovovi [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: https://www.jw.org/cs/publikace/knihy/jehovova-vule/kdo-je-to-prukopnik/
17)
Mají svědkové Jehovovi nějaká pravidla ohledně toho, když chtějí s někým chodit? Svědkové Jehovovi [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: https://www.jw.org/cs/svedkove-jehovovi/caste-otazky/jw-znamost/
18)
Svědkové Jehovovi: Hlasatelé Božího Království. - New York : Watchtower Bible and Tract Society, 1993, str. 177
19)
Svědkové Jehovovi: Hlasatelé Božího Království. - New York : Watchtower Bible and Tract Society, 1993
zs2015/profil_clena_nabozenske_spolecnosti_svedkove_jehovovi.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)