obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2015:profil_svedka_jehovova

PROFIL SVĚDKA JEHOVOVA

Úvod

Svědkové Jehovovi (též jehovisté) jsou v naší společnosti ve většině případů považováni za „sektu“ lidí, která se snaží ostatní lidi přesvědčit o své víře a přesvědčení. Když se řekne slovo jehovista, lidé si ve většině případech představí člověka, který stojí u metra, na zastávce MHD nebo před jejich domem a rozdává časopis Strážná věž a „nutí“ lidem pravdu o božím království. Společnost na ně kvůli tomu nahlíží negativně. Ale je tomu skutečně tak? Jsou jehovisté lidé, kteří „nutí“ ostatním lidem svoji víru? Anebo za to může společnost, která není dostatečně informována o jejich víře a vytvořila si o této skupině lidí takový názor? Proto jsme si zvolily toto téma naší práce, abychom lépe porozuměly a pronikly do víry a poslání Svědků Jehovových. Tato práce se zabývá výzkumnou otázkou jak ovlivňuje víra každodenní život Svědka Jehovova. Svědkové Jehovovi jsou dle českého práva v České republice považováni za náboženskou společnost, která zastává pravdy o Jehovovi, stvořiteli všech věcí. Tato společnost sčítá v České republice kolem 15 tisíc aktivních kazatelů. Svoji víru nepovažují za novou, ale za obnovení křesťanství 1. století. Jehovisté se tak prohlašují za křesťany i přesto, že je ostatní církve za křesťany nepovažují a tvrdě je kritizují. Základní rozpor je mezi nimi v odlišném názoru na podstatu Boha.

Cíl práce

Cílem této práce je na základě zjištěných informací a následného polostandardizovaného rozhovoru s představiteli Svědků Jehovových zodpovědět výzkumnou otázku a podotázky a pochopit víru a poslání této náboženské společnosti.

Výzkumná otázka: Jak ovlivňuje víra Svědka Jehovova jeho každodenní život?

Doplňující podotázky:

- Jak se věřící dostal ke své víře? - Jaké jsou vnitřní (modlitby, bohoslužby, čtení textů atd.) a vnější projevy (svátky, tradice, zvyky, symboly, oblékání atd.) této víry? - Jaký vliv má víra na osobní a rodinný život?

Metodologie práce

Pro vypracování této práce budou použity dvě základní metody sběru dat kvalitativní a kvantitativní. Kvantitativní metoda formou studia dokumentů, bude využita při psaní literární rešerše a pro získání teoretických východisek práce. Vlastní práce bude zpracována na základě kvalitativní metody formou polostandardizovaných rozhovorů. Tyto rozhovory se budou skládat ze základních otázek, které se odkazují na výzkumnou otázku a její následné podotázky. Otázky mohou být rozvedeny na doplňující otázky za účelem lepšího porozumění znění otázek respondentovi. Rozhovory budou probíhat na základě osobní schůzky s respondenty.

Základní informace o respondentech:

Respondent Pohlaví Věk Bydliště Národnost Povolání Místo rozhovoru Délka rozhovoru
1muž40 letKralupy nad Vltavoučeskástavební technikSál Království Kralupy n/Vlt 1 hodina
2muž43 letKralupy nad VltavoučeskáúdržbářSál Království Kralupy n/Vlt1 hodina

Literární rešerše

Pro získání základních informací o náboženské společnosti Svědků Jehovových jsme využili oficiální webové stránky (http://www.jw.org/cs/) Tyto stránky jsou velmi přehledně zpracovány a je zde možné naleznout odpovědi na mnoho otázek, které vás ohledně Svědků Jehovových zajímají. Stránky odkazují na nepřeberné množství zpracovaných publikací, které jsou dostupné i v audio formě.

Kniha Encyklopedie náboženských směrů v České republice byla dalším nosným pilířem při zpracování naší práce. Autor se v této knize snaží zachytit co nejpřesnější encyklopedický obraz o této náboženské skupině. Stručně popisuje její historii ve světě i u nás, její nauku, podobu života daného společenství, předkládá stručnou charakteristiku kritické diskuse o dané skupině, která ve společnosti probíhá. Nabízí také ukázky z textů a soupis literatury, která s daným tématem souvisí.1)

Další publikací, kterou jsme využily byla kniha Víry a vyznání, která důkladně popisuje založení této společnosti jejím zakladatelem Charlesem Taze Russelem. Také je zde popsáno jak se správně stát Svědkem Jehovovým. 2)

Dále byly využity časopisy, které vydávají Svědci Jehovovi pravidelně každý měsíc. Jedná se o časopisy Strážná Věž a Probuďte se. Tyto časopisy byly poskytnuty našimi respondenty.

Vlastní práce

KDO JSOU SVĚDKOVÉ JEHOVOVI?

Svědkové Jehovovi patří mezi nové náboženské směry vzniklé na začátku 19. století v USA. Její členové se považují za jediné pravé křesťany. Současnému názvu předcházelo označení: Badatelé Bible za vlády prezidenta Ch. T. Russela. Svůj současný název přijali v roce 1931 v době, kdy hnutí vedl prezident J. F. Rutherford. Více je o něm uvedeno níže v kapitole Historický vývoj svědků Jehovových.

PROČ SE TAK NAZÝVAJÍ?

Svědkové Jehovovi uctívají jediného pravého Boha, všemohoucího Stvořitele, kterému říkají Jehova. Svědek je pak dle nich ten, který zastává jeho názory a postoje a šíří dále své přesvědčení o Bibli a Božím království. 3) Svědkové Jehovovi působí ve více než 230 zemích. Země, kde žije nejvíce svědků:

Spojené státy 1 190 000
Mexiko 800 000
Brazílie 770 000
Nigérie 330 000
Itálie 250 000
Japonsko 220 000
ČR 15 000

Pro svědky Jehovovy je typická jejich misijní činnost od domu k domu. Drží se toho, co řekl Ježíš: ‘’Čiňte učedníky z lidí všech národů’’. Lidé se se svědky setkávají většinou na prahu svých domů nebo se s nimi střetávají na ulici, kde je svědkové Jehovovi aktivně osloví. Na ulicích a po domech svědkové rozšiřují svou víru také prostřednictvím literatury, a to zejména časopisů: Strážná věž a Probuďte se!, které vychází jednou měsíčně. Naše služba Království je interní bulletin, který není standardně rozdáván veřejnosti, ale má sloužit sborům při kazatelské službě. Obsah tohoto časopisu se týká především návodu a pokynů, jak správně vést rozhovor a kam ho směřovat. Nedílnou součástí je pak program služebního shromáždění na každý týden. V roce 1961 byl dokončen překlad silně upravené Bible: Svaté písmo – překlad nového světa. V českém jazyce vyšel v roce 1991. Tento překlad není přijímán odbornou veřejností ani samotnými křesťany pro svou zaujatost.4)

HISTORICKÝ VÝVOJ SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH

K tomu, abychom správně pochopili současné fungování náboženské společnosti svědků Jehovových, je třeba znát její historii. Níže představujeme nejvýznamnější historické milníky, které byly klíčové pro dnešní členy této náboženské organizace.

Za svého zakladatele organizace považují svědkové Jehovovi Ježíše, protože on je zakladatelem křesťanství. Nicméně Charles Taze Russell je společností označován za prezidenta této organizace. Russel se začal věnovat studiu Bible a v roce 1870 vznikla skupina Badatelé Bible. Tito mladí lidé byli přesvědčeni, že dosud nebyla Bible správně vyložena, a že pouze oni jsou schopni odhalit pravdu, kterou Bible skrývá. Russel vydal v roce 1879 své první číslo časopisu Sionská strážná věž a v roce 1881 založil náboženskou organizaci. Trval na řízeném studiu Bible spíše než na individuální četbě a napsal velké množství biblických článků. Také předpověděl konec světa v roce 1874 a Kristův návrat. Dalším klíčovým rokem byl dle Russela rok 1914, avšak ani tehdy se konec světa nekonal. Díky těmto předpovědím bylo mnoho jeho stoupenců zklamaných a organizaci opustilo. Dnešní svědkové Jehovovi však věří, že tento rok byl rokem neviditelného příchodu Ježíše Krista a přesné datum konce světa nelze stanovit.5)

Nástupcem Russela se stal Joseph Franklin Rutherford, po jehož nástupu došlo k velkým změnám. Kromě časopisu Strážná věž začal být vydáván také časopis Zlatý věk (dnešní Probuďte se!). Rutherford klad velký důraz na misijní činnost a aktivní chození od domu k domu a rozdávání časopisu a šíření víry. V roce 1931 se hnutí přejmenovalo na svědky Jehovovy.

Dalším vůdcem hnutí se stal roku 1942 Nathaniel Homer Knorr. Za jeho vlády došlo k velkému nárůstu členů organizace především díky velké propagaci a reklamě a také ke vzniku vedoucího sboru svědků Jehovových.

Frederick W. Franz a Milton G. Henschel patřili mezi další vůdce této náboženské společnosti. Don Alden Adams je v současné době prezidentem Strážné věže.6)

HISTORIE SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH V ČR

Na našem území vzniklo v roce 1923 Mezinárodní sdružení vážných badatelů Bible – Strážná věž biblická a traktátní společnost a v roce 1931 se hnutí, stejně jako v ostatních zemích, přejmenovalo na svědky Jehovovy. Stoupenců stále přibývalo a v roce 1932 se konal první sjezd, na který se dostavilo až 1500 přívrženců z Československa a okolních zemí a také vznikla odbočka v Praze. S příchodem druhé světové války nastaly pro svědky Jehovovy těžké časy. Měli zakázaná shromáždění a velká část z nich byla bita, vězněna nebo poslána do koncentračních táborů. Za doby komunismu byla u nás náboženská svoboda omezena, členové hnutí byli zatýkáni a jejich literatura zabavována. Díky spolupráci Stb a některých členů z organizace včetně vedení v čele s B. Millerem se začaly cenzurovat články s problematickými tématy, jako byly komunistické ideologie, krevní transfúze nebo politická neutralita. Až s příchodem zákona o svobodě náboženské víry v roce 1991 se pro Svědky Jehovovy situace změnila k lepšímu a hnutí se opět sjednotilo. 7)

VNĚJŠÍ PROJEVY TOHOTO NÁBOŽENSTVÍ (odlišnosti od ostatních křesťanských náboženství, symboly, věrouka, svátky, oděv, zvyky)

ODLIŠNOSTI

Svědkové Jehovovi neuznávají učení o Svaté trojici. Věří v jediného boha Jehovu. Ježíš Kristus je pouze jeho syn, považován za dokonalého člověka, mocnou duchovní osobu. Ducha svatého organizace označuje za Boží činnou sílu a tvrdí, že se nejedná o osobu, a že tato síla byla použita při stvoření světa. Svědkové Jehovovi neuznávají symbol kříže. Prosazují tezi, že Ježíš Kristus nezemřel na kříži, ale na kládě, nebo-li kůlu.

VĚROUKA

Svědkové Jehovovi věří, že existuje Satan (Ďábel, Gog z Magogu), který se vzepřel autoritě Boha a byl příčinou prvotního hříchu, když na sebe vzal podobu hada a navedl Evu a Adama, aby snědli zakázané ovoce. Armageddon je význačným rysem teologie svědků Jehovových. Termínů, kdy by mělo dojít ke konci světa, bylo několik. Dnes však konkrétní datum neoznamují. Ale dle svědků Jehovových stále platí, že jsme vstoupili do ,,posledních dnů,, od roku 1914 a přežijí pouze členové organizace svědků Jehovových. Svědkové odmítají nesmrtelnost lidské duše, říkají, že pokud by existovala, nebylo by třeba vzkříšení. Dále věří, že peklo (šeol, hádes) je místo, kde mrtví odpočívají v naději, skončí tam jak dobří, tak špatní lidé, kteří čekají na vzkříšení. Počet 144 000 - jedná se o přesný počet těch, kteří byli vybráni k nebeské vládě spolu s Ježíšem Kristem v jeho tisíciletém panství. Vyvolení jsou označováni jako ,,malé stádo,, nebo ,,spolukrálové,,. S tím souvisí pojem Boží království – vláda, která má být nastolena po zničení světa. Králem v nebi bude Ježíš Kristus spolu se 144 000 vyvolenými. Poddanými této vlády budou ti, kteří přežijí Armageddon. 8)

SVÁTKY

Vánoce, Velikonoce, narozeniny, ani jiné svátky svědci Jehovovi neslaví, protože jsou dle nich přežitky pohanských tradic a tudíž dílem pocházejícím od Satana.

Zde jsou 4 důvody, proč svědkové Jehovovi svátky neslaví: - mají pohanský původ - první křesťané svátky neslavili - jediná slavnost, kterou mají křesťané pořádat, se netýká narození, ale smrti Ježíše Krista - v Bibli se nikde nemluví o tom, že by nějaký Boží služebník slavil narozeniny

Jediným svátkem, který svědkové Jehovovi uznávají a drží se ho, je Památná slavnost. Při této slavnosti si svědkové Jehovovi připomínají poslední večeři Ježíše Krista. Tento svátek připadá na 14. nisan podle biblického lunárního kalendáře a slaví se jednou za rok. Nekvašený chléb a čisté červené víno slouží při Památné slavnosti jako symboly Kristova těla a krve. Při Památné slavnosti přijímají z těchto symbolů pouze ti, kdo byli povolání přímo Bohem. Tedy ti, kteří budou vládnout v nebi spolu s Bohem. Ostatní účastníci slavnosti nepřijímají ze symbolů, ale účastní se jí, aby vyjádřili svou vděčnost za to, že za ně Ježíš položil život. 9)

5. otázka : Jaké projevy vaší víry uznáváte (modlitby, bohoslužby, svátky, tradice, symboly)?

(1) Co se týče svátků. Slavíme svátek tzv. památnou slavnost - 1. jarní úplněk. Probíhá to tak, že se sejdeme v sále Království proběhne proslov a následné čtení z bible. Všechny shromáždění jsou přístupná veřejnosti.

(2) Několikrát do roka se pořádají různé sjezdy, kterých se účastníme. Tzv. duchovní hostina se koná 3x do roka v ČR v našich největších sálech (např. Praha - Stodůlky). Nebo se konají regionální sjezdy. Ten nejbližší se bude dokonce konat v Tipsport aréně v Praze. Symboly žádné nemáme, vše je podloženo biblí.

ODĚV

Shromáždění je pro svědky Jehovovy vždy důležitou událostí, a proto věnují svému oděvu náležitou pozornost. Hezkým oblečením a upraveným vzhledem tak dávají najevo svou úctu nejen k jejich Bohu Jehovovi, ale také ke svým spoluvěřícím. Také tím ukazují, jakých hodnot si váží. Podle Bible by se měli svědci Jehovovi oblékat ,,se skromností a zdravou myslí,, jako ti, kdo ,,hluboce ctí Boha,, Znamená to oblékat se tak, aby na sebe nestrhávali pozornost – oblečení by nemělo být vyzývavé nebo odhalující. 10)

ZVYKY

* Odmítání vojenské služby - toto učení si prošlo svým vývojem, ovšem stále platí, že se svědkové Jehovovi řídí biblickými zásadami. Poslouchají svého Boha a Ježíše, který jim říká, aby nebyli ‘’částí světa’’ a zůstávali zcela neutrální v politických záležitostech. Neprotestují proti vojenským akcím a nebrání těm, kteří slouží v ozbrojených silách. Také se řídí příkladem prvních křesťanů, kteří odmítali válčení a vojenskou službu, protože to bylo v rozporu s tím, co hlásal Ježíš, jehož etika byla založená na lásce a nařizovala svým učedníkům, aby milovali své nepřátele. Za vlády nacistického Německa byli za své názory svědkové Jehovovi perzekuováni, stejně jako pak v komunistickém Československu.

* Odmítání politické moci - svědkové Jehovovi jsou v této otázce neutrální, stejně jako u vojenské služby. Nezapojují se do politického života jako takového, nechodí volit, nesympatizují se žádnou politickou stranou ani sami nekandidují v úřadech. Jsou přesvědčeni, že díky tomu, že je nerozděluje politika, tvoří jednotné mezinárodní společenství. I přesto respektují vládu ve své zemi a ty, kteří se chtějí do politiky zapojit. Dodržují zákony, platí daně a nenarušují průběh voleb. 11)

* Zdraví - svého zdraví si svědkové velice váží a berou ho jako dar od Boha. Jsou proti všem škodlivinám, tzn. neuznávají kouření, braní drog a pití nadměrného množství alkoholu. Je povolena pouze umírněná konzumace alkoholu, která není zdraví škodlivá. 12)

* Transfuze krve - svědkové neodmítají lékařskou péči ani léky, avšak určité druhy léčby jsou pro ně nepřípustné. Jsou proti krevní transfuzi, protože Bible zakazuje přijímat do těla krev a navíc ji svědkové berou jako posvátnou tekutinu. Ve svých článcích prezentují názory o riziku přijímaní krevní transfuze a upozorňují na přenos infekčních chorob jako je AIDS nebo syfilis. V posledních desetiletích se vyvíjí tzv. bezkrevní medicína, která pracuje s náhražkami krve. Hlavní rozvoj této medicíny byl v 80. letech, kdy svět postihla pandemie AIDS a lékaři tudíž hledali něco bezpečnějšího než je právě transfuze.

13. otázka : Uvědomujete si, že odmítání krevní transfúze můžete ohrozit váš i život vašich blízkých?

(1)Krev je pro nás posvátná. Je to život. Dnes existují bezkrevní zákroky.

(2) Snažíme se vyhledat nejlepší variantu řešení.

* Očkování, transplantace orgánů - spolu s transfuzi organizace dříve striktně zakazovala. V roce 1965 vyzdvihovala výhody očkování. Transplantaci považovali až do roku 1967 za kanibalismus a až od roku 1984 se o ní vyjadřují pozitivně (kostní dřeň). 13)

VNITŘNÍ PROJEVY TOHOTO NÁBOŽENSTVÍ (organizace a její fungování, bohoslužby,způsob modlitby, setkávání se s ostatními věřícími)

ORGANIZACE SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH

Organizace svědků Jehovových má svůj pořádek a pravidla, kterými se řídí. Činnost organizace můžeme charakterizovat jako předepsanou, přesně stanovenou a důslednou. Správný člen organizace by se neměl pokoušet např. o vznesení svých nápadů ke zlepšení, kritizování, protože tím by se protivil samotnému Jehovovi. Měl by se chovat teokraticky, tzn. měl by přijmout pokyny, které přicházejí přímo z ústředí bez jakýchkoliv námitek.

Organizace má také silně propracovanou hierarchickou strukturu, kde je vše řízeno vůdcem a 11 členy vedoucího sboru, který sídlí v Brooklynu v New Yorku. Tento vedoucí sbor svědkové Jehovovi považují za nástupce apoštolů.

Vedoucí sbor

* dohlíží nad kazatelským dílem, které svědkové Jehovovi provádějí * kontroluje a usměrňuje studijní pomůcky a vydávanou literaturu * rozhoduje o věroučných otázkách * jmenuje tzv. dozorce, kteří slouží v organizaci v různých postaveních

Členové vedoucího sboru nevystupují pod svými jmény, nýbrž anonymně jako kolektivní orgán. Jelikož zasedání vedoucího sboru probíhá jako neveřejné, jen malá část svědků má přehled o tom, jak se dospívá k řešení jednotlivých otázek na zasedání.

Jednotlivé sbory jsou řízeny skupinou tzv. sborových starších, kteří mají již vybudovanou určitou autoritu a důvěru mezi ostatními členy organizace. Tito starší reprezentují sbor při mezinárodní spolupráci, vyřizují formální náležitosti a zastávají též roli rádců pro ostatní členy.

Sborová shromáždění

Svědkové Jehovovi se scházejí v tzv. ‘’sálech Království“. Program shromáždění je přesně daný od vedoucího sboru. Informace z něj členové získají buď z interního bulletinu Naše služba Království nebo z dopisů od odbočky.

3. otázka: Setkáváte se členy vašeho sboru? Jak často a kde?

(1) Ano setkáváme se tady v sálu Království (2x týdně). Schází se nás kolem 40 lidí.

(2) Každým rokem do našeho sboru přijde zhruba několik málo jednotlivců a pár jich také odejde. Ale stále máme více členů, kteří rozšiřují naše řady.

Setkání se v současné době konají dvakrát týdně, avšak ještě v roce 2008 to byly tři dny v týdnu. V jednotlivých dnech probíhá následující program:

1. den = veřejné přednášky a studium časopisu Strážná věž + sborové studium Bible * vede se formou otázek a odpovědí, toto shromáždění je spojené se samostudiem právě proto, aby členové byli schopni zvládnout kontrolní otázky, které se jim položí * klade se velký důraz * formována víra pravých svědků Jehovových 2. den = teokratická škola + služební shromáždění, na kterém se procvičují různé možné situace * služební shromáždění je zaměřeno na kazatelskou činnost * dozorce projde obsah programu a přidělí úkoly

Veřejné přednášky jsou přístupné i široké veřejnosti a jsou koncipovány tak, aby oslovili i případné uchazeče. 14)

Podmínky pro připojení se k organizaci

Členem organizace se může stát kdokoliv, avšak jediným limitujícím faktorem je duševní neschopnost.

Uchazeč o členství v organizaci musí splňovat následující podmínky:

- MRAVNÍ PŘEDPOKLADY - ŽÍT SPOŘÁDANÝM ŽIVOTEM, - nepít alkohol, nebrat drogy, nekouřit - AKTIVNĚ SE SEZNAMOVAT S UČENÍM SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH prostřednictvím Bible – musí vědět, co říká a za tím si také stát - DOCHÁZET DO SBORU A AKTIVNĚ SE ZAPOJOVAT DO JEHO ŽIVOTA.

Potencionální uchazeč se pak může rozhodnout, zda chce do organizace vstoupit a žít podle určitých pravidel, zda se chce vzdát svého dřívějšího způsobu života či nikoliv. S uchazečem se provede DŮKLADNÝ ROZHOVOR, kde přezkoumají jeho postoje a názory.

Na základě toho pak následuje KŘEST, který se provádí úplným ponořením těla do vody, což symbolizuje skoncování se stávajícím životem a nový začátek. Křty probíhají většinou hromadně na sjezdech.

Odchod z organizace

Může se uskutečnit 2 způsoby:

- DOBROVOLNÝ ODCHOD = ,,opuštění společenství“ – pokud např. nesouhlasí s nějakým učením, nebo mu již nevyhovuje vést osobní život dle pravidel svědků Jehovových - VYLOUČENÍ = tzv.,, odnětí pospolitosti“ – je to trest udělovaný organizací např. pokud člen vede sexuální život mimo manželství, spáchal trestnou činnost nebo se neztotožnil s celou ideologií společnosti. Takovýto trest se uděluje, pokud člen svého činu nelituje a nečiní pokání. Pak následuje oficiální oznámení o odnětí pospolitosti a členové sboru jsou upozorněni, že se nesmí s touto osobou stýkat.

Bývalí členové jsou považováni za odpadlíky. Ostatní členové sboru mají zakázaný jakýkoliv kontakt s nimi, jestliže někdo tento zákaz poruší, sám se vystavuje postihu. Pro vyloučené členy je to velice traumatizující záležitost, jelikož ostatní svědky bral jako své jediné blízké. Vyloučený člen ze sboru může požádat o znovupřijetí. Pokud sboru dokáže, že se změnil a vše je mu líto, může být znovu přijat.15)

15. otázka : Pochyboval jste někdy o svojí víře? Přemýšlel jste někdy o odchodě z církve?

(1) Pochybnosti jsou. Proto se musím ujišťovat prostřednictvím bible. O odchodu jsem nikdy neuvažoval.

(2) Pochybnosti jsem neměl a o odchodu jsem nikdy neuvažoval.

OSOBNÍ A RODINNÝ ŽIVOT SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH

Svědkové Jehovovi ctí biblické zásady, a proto se snaží žít, jak nejlépe umí, ale především jako ‘’praví křesťané’’. Pro oblast soukromého života existují též jistá pravidla vycházející z Bible, kterými by se měli svědci Jehovovi řídit.

MANŽELSTVÍ A DĚTI

Manželství je považováno za něco posvátného. Mělo by se jednat o heterosexuální vztah mezi mužem a ženou, nejlépe, aby oba patřili do organizace svědků Jehovových. Pokud se neporušují biblické zásady, je možné se oženit/vdát i za člověka ‘’ze světa’’. Mimomanželský styk, stejně jako předmanželský, se považuje za hřích a je to jediný důvod k rozvodu. Pokud se manželé rozvedou z jiného důvodu, mají zakázaný opětovný sňatek. V očích Boha jsou totiž stále sezdáni.

12. otázka : Jaký je váš názor na předmanželský sex? (1,2) ne, je to hřích

12. otázka : Jaký je váš názor na rozvod? (1,2) jediný důvod pro rozvod je manželská nevěra

Muž je v partnerském svazku považován za dominantní osobnost. Jeho role spočívá především v tom, že plánuje činnost rodiny, bere za sebe zodpovědnost za konečná rozhodnutí a poskytuje hmotné zabezpečení.

Naproti tomu žena má nižší postavení než muž a měla by se mu tudíž podřídit. Její starostí je pečovat o děti a chod domácnosti. Podle Bible byla „žena vytvořena jako pomocnice manžela”. Pokud by se žena pokusila nějakým způsobem ohrozit vedení manžela, bylo by na toto jednání pohlíženo jako na agresi a soupeření s mužem. Jediným úkolem ženy je vytvářet příjemné zázemí pro rodinu a netlačit se přes autoritu manžela. Pokud je žena schopna toto přijmout a skloubit se svým zaměstnáním, není ji bráněno ho vykonávat.

Pokud se svědkové Jehovovi rozhodnou mít děti, měli by jim věnovat dostatek času a zajistit jim jak hmotné zabezpečení, tak také duchovní vedení, a to již od útlého věku. Měli by s nimi studovat Bibli a brát je s sebou na shromáždění. Děti by pak na oplátku měly uznávat autoritu rodičů, ve všem se jim podřizovat a poslouchat je a projevovat jim úctu. V rodině jehovistů se klade velký důraz na křesťanskou lásku a respekt. Snaží se být si navzájem blízcí a řešit společně případné osobní problémy. V dospívajícím věku dítěte s tím pak souvisí i to, že rodiče mají právo rozhodnout, kdy jejich syn nebo dcera bude mít známost, zda je na to zralý/á a mohou jim také stanovovat určitá pravidla a hranice. Svědkové Jehovovi neberou známost pouze jako zábavu, nýbrž jako vážný krok směřující k uzavření manželství, a to se snaží vštěpovat i svým dětem. 16)

ANTIKONCEPCE

V oblasti antikoncepce neexistují žádná omezení. Svědkové Jehovovi mohou využívat všechny formy antikoncepce, které jsou jim k dispozici. Bible říká: „Každý z nás se bude Bohu zodpovídat sám za sebe”. Manželské páry se mohou rozhodnout, zda chtějí mít děti nebo ne a pokud si přejí používat nějaký druh antikoncepce, který nevyvolává potrat, je to plně na nich.

12. otázka : Jaký je váš názor na antikoncepci? (1,2) přijatelné

POTRAT

Potrat je oproti antikoncepci pro svědky Jehovovy nepřípustný. Bůh považuje i embryo za jedinečnou živou bytost, tudíž v jeho očích je zabití nenarozeného dítěte vraždou. Pokud je interrupce nutná v případě zdravotních problémů (ohrožení života matky či dítěte, mimoděložní těhotenství, apod.), je konečné rozhodnutí na daném člověku či páru. 17)

12. otázka : Jaký je váš názor na potrat? (1,2) vražda

VZTAH K HOMOSEXUALITĚ

Svědkové Jehovovi se řídí tím, co říká Bůh, a to je: „S každým jednejte s úctou”. Neodsuzují lidi, kteří jsou homosexuálové, nýbrž jejich jednání, které je v rozporu s Biblí.

12. otázka : Jaký je váš názor na homosexuály?

(1,2) neoddáváme je, nezesměšňujeme je, je to hřích

JAK SPOLEČNOST NAHLÍŽÍ NA SVĚDKY JEHOVOVY?

Jak již bylo uvedeno v úvodu práce, lidé jsou ke svědkům Jehovovým spíše skeptičtí. Pokud se někdo spojí se svědky Jehovovými, bývá vystaven velkému tlaku ze strany své rodiny a blízkých. Ti nejsou schopni pochopit jednání dotyčného a v konečném důsledku se s ním přestanou i stýkat.

14. otázka : Jak přijímáte reakce společnosti na vaši víru?

(1) Lidi tomu často nerozumí. Nemají žádné informace o naší víře. Kolikrát ani nemají zájem se o nás něco dozvědět. Ale přesto nás respektují. Není to jako za bývalého režimu.

(2) Jsme užiteční pro společnost. Platíme daně, jsem spolehlivý, nelžeme atd. řídíme se biblí. Zaměstnavatelé si našeho přístupu k zaměstnání velice váží. Ještě se mi nestalo, že by se mnou zaměstnavatel měl nějaký problém. Spíše naopak.

Křesťanská církev reaguje na svědky Jehovovy velmi odmítavě. Neuznává jejich rozdílný výklad Bible. Podle křesťanů vytrhávají verše z Bible ze souvislostí a některé i zcela opomíjejí nebo předělávají k obrazu svému.

Svědkové Jehovovi mají stejný opoziční názor naopak k většinové společnosti. Svou organizaci považují za jedinečnou a jedinou pravdivou a jsou přesvědčeni, že všechna ostatní náboženství jsou pouze omylem. A právě proto svědkové Jehovovi kladou důraz na svou misijní činnost a ‘’lidé ze světa’’ se snaží oslovit, aby přijali jejich víru a přesvědčení o Bibli. 18)

4. otázka : V čem je Váš život jiný oproti jiným lidem?

(1) Žijeme normální život. Držíme se zákonů jako ostatní lidé, pokud nejsou v rozporu s biblí. Například nevykonáváme vojenskou službu, neúčastníme se politického života. Máme určité vyhlídky do budoucna, které nám dává bible.

(2) Mám určitý vztah s Bohem. Dokážu si spoustu věcí vysvětlit díky bibli. Snažím se uplatňovat biblické zásady a díky tomu mám kvalitnější život.

Jaké například?

(2) Například otázky správného života, myšlení, budoucnosti. To vše lze nalézt v bibli.

Rozhovory s respondenty

Rozhovory se svědky Jehovovi probíhaly dne 29.10.2015 v 16 hodin v sále Království v Kralupech nad Vltavou. Polostandardizované rozhovory probíhaly současně za účastni obou svědků.

1. otázka : Jaká byla vaše cesta ke svědkům Jehovovým? V kolika letech jste se ke svědkům Jehovovým přidal?

(1) V 21 letech. Vše začalo návštěvou svědků u nás doma. Začal jsem se o tuto víru více zajímat. Líbili se mi otázky vzniku života.

(2) V 18 letech. U mě to bylo podobné. Nadchlo mě jejich vydávání svědectví.

2. otázka : Jste aktivním členem?

(1) Každý z nás je aktivním členem. Někdo se naší evangelizační činnosti věnuje méně a někdo více.

(2) Ano souhlasím s kolegou. Je to na každém z nás, kolik času jsme ochotni tomu věnovat.

3. otázka: Setkáváte se členy vašeho sboru? Jak často a kde?

(1) Ano setkáváme se tady v sálu Království (2x týdně). Schází se nás kolem 40 lidí.

(2) Každým rokem do našeho sboru přijde zhruba několik málo jednotlivců a pár jich také odejde. Ale stále máme více členů, kteří rozšiřují naše řady.

Jak probíhá vaše shromáždění?

(1) Naše shromáždění začíná a končí písní a modlitbou. Během shromáždění studujeme bibli a mluvíme o tom jak tyto myšlenky uplatňovat v životě.

Jak často provozujete vaši evangelizační činnost mimo sál Království?

(1) Jednou týdně.

(2) Každý den.

4. otázka : V čem je Váš život jiný oproti jiným lidem?

(1) Žijeme normální život. Držíme se zákonů jako ostatní lidé, pokud nejsou v rozporu s biblí. Například nevykonáváme vojenskou službu, neúčastníme se politického života. Máme určité vyhlídky do budoucna, které nám dává bible.

(2) Mám určitý vztah s Bohem. Dokážu si spoustu věcí vysvětlit díky bibli. Snažím se uplatňovat biblické zásady a díky tomu mám kvalitnější život.

Jaké například?

(2) Například otázky správného života, myšlení, budoucnosti. To vše lze nalézt v bibli.

5. otázka : Jaké projevy vaší víry uznáváte (modlitby, bohoslužby, svátky, tradice, symboly)?

(1) Co se týče svátků. Slavíme svátek tzv. památnou slavnost - 1. jarní úplněk. Probíhá to tak, že se sejdeme v sále Království proběhne proslov a následné čtení z bible. Všechny shromáždění jsou přístupná veřejnosti.

(2) Několikrát do roka se pořádají různé sjezdy, kterých se účastníme. Tzv. duchovní hostina se koná 3x do roka v ČR v našich největších sálech (např. Praha - Stodůlky). Nebo se konají regionální sjezdy. Ten nejbližší se bude dokonce konat v Tipsport aréně v Praze. Symboly žádné nemáme, vše je podloženo biblí.

6. otázka : Jste ženatý? Máte děti?

(1) Ano. Dvě.

Jak přijaly skutečnost, že neslavíte Vánoce, narozeniny a ostatní svátky?

(1) Tyto svátky nahrazujeme „dárkovými dny“, které si děláme několikrát během roku. Děti v tom vyrůstaly od malinka, takže to neřeší. Nikdy si nestěžovaly.

(2) Nejsem a nemám.

7. otázka : Jak reagovalo vaše okolí na vaše rozhodnutá stát se členem této církve?

(1) Rodiče byli překvapeni. Nechtěli o tom vůbec slyšet. Dnes moji víru respektují.

(2) U mne stejná situace. Měli strach a obavy. Lidé o této víře nemají moc informací, spousty věcí nevědí. Mluví o nás jako o sektě. Později, když rodiče viděli, že mi víra pomáhá, tak začali mojí víru respektovat.

Přijali časem rodiče také vaši víru?

(1) Ne.

(2) Ne.

8. otázka : Kdo vás v souvislosti s touto vírou nejvíce ovlivnil?

(1) Ostatní členové sboru.

(2) Svědci, kteří mě k této víře přivedli.

9. otázka : Co vás na této víře nejvíce přitahuje? jaké jsou klady a zápory?

(1) Atmosféra, která je v našem sboru. Osobní zájem lidí o víru. Je to pro mne životní styl, který se mi líbí a žije se mi takto dobře.

(2) Člověk se těší ze života, z budoucnosti, ze vztahu k bohu. Zápory pro mne tato víra žádné nemá.

10. otázka : Co pro vás znamená Bůh? Pochyboval jste někdy o jeho existenci?

(1) Než jsem začal přemýšlet o této víře. Bible mi pomáhá se k němu přiblížit

(2)Do 18 let jsem pochyboval. Každý den si ověřuji jeho existenci, sledováním věcí kolem sebe. Je potřeba tvůrce, který řídí svět.

11. otázka : Jaký máte postoj k ostatním náboženstvím?

(1) Víme o nich že existují. Je tady dost církví co nekáží pravdu o bohu. Ale nekážeme proti nim. Každý člověk ať si udělá názor.

(2) Ano souhlasím.

12. otázka : Jaký je váš názor na :

potrat : (1,2) vražda

rozvod: (1,2) jediný důvod pro rozvod je manželská nevěra

antikoncepce: (1,2) přijatelné

homosexuálové: (1,2) neoddáváme je, nezesměšňujeme je, je to hřích

transfúze krve: (1,2) nepřijatelné

transplantace orgánů: (1,2) nemáme s tím problém

předmanželský sex: (1,2) ne, je to hřích

umělé oplodnění: (1,2) vražda

13. otázka : Uvědomujete si, že odmítání krevní transfúze můžete ohrozit váš i život vašich blízkých?

(1)Krev je pro nás posvátná. Je to život. Dnes existují bezkrevní zákroky.

(2) Snažíme se vyhledat nejlepší variantu řešení.

14. otázka : Jak přijímáte reakce společnosti na vaši víru?

(1) Lidi tomu často nerozumí. Nemají žádné informace o naší víře. Kolikrát ani nemají zájem se o nás něco dozvědět. Ale přesto nás respektují. Není to jako za bývalého režimu.

(2) Jsme užiteční pro společnost. Platíme daně, jsem spolehlivý, nelžeme atd. řídíme se biblí. Zaměstnavatelé si našeho přístupu k zaměstnání velice váží. Ještě se mi nestalo, že by se mnou zaměstnavatel měl nějaký problém. Spíše naopak.

15. otázka : Pochyboval jste někdy o svojí víře? Přemýšlel jste někdy o odchodě z církve?

(1) Pochybnosti jsou. Proto se musím ujišťovat prostřednictvím bible. O odchodu jsem nikdy neuvažoval.

(2) Pochybnosti jsem neměl a o odchodu jsem nikdy neuvažoval.

Závěr a shrnutí práce

Jak již bylo zmíněno na začátku naší práce, Svědci Jehovovi jsou v České republice poměrně rozšířenou náboženskou společností. Jejich počátek se na našem území datuje od roku 1923 a od té doby začalo rapidně přibývat vyznavačů této víry. V České republice žije přibližně 15 000 aktivních kazatelů a jejich řady se stále rozšiřují. Z toho je patrné, že v naší společnosti si své místo drží už dlouho.

Naše výzkumná otázka zněla Jak ovlivňuje víra Svědka Jehovova jeho každodenní život?. Dle odpovědí, které se nám od respondentů dostaly lze vyvodit, že Jehovisté žijí normální život jako každý jiný občan ČR ovšem s jistým rozdílem a tím je jejich víra. Jejich víra pro ně přestavuje smysl života, kterým by také chtěli obohatit ostatní lidi a dopomoc jim tak k lepšímu životu. Žijí podle biblických zásad, které čerpají z bible a to je ten hlavní důvod (dle našich respondentů), proč žijí kvalitnějším životem. Jejich odpovědi, které jsme získaly při rozhovorech odpovídaly našim poznatkům, které jsme načerpaly z odborné literatury, brožur a časopisů, které nám Jehovisté poskytli. Oproti bývalému režimu, kdy se museli skrývat a byli pronásledováni, dnes žijí svobodně a jejich náboženská společnost je mnohem více chápana a není tolik odsuzována. Ale i přesto existují v naší společnosti určité předsudky vůči těmto lidem. Dle našeho názoru a názoru respondentů je hlavním důvodem těchto předsudků neznalost této víry a chybí zde snaha o porozumění. Lidé se nechtějí zajímat v co Jehovisté věří a už předem si o nich udělají obrázek, který je ve velké míře ovlivněn ostatními lidmi v naší společnosti.

Následná podotázka souvisela s vnějšími a vnitřními projevy této víry, které jsou pro Jehovisty důležité. Čtení z bible a pravidelná setkání jsou pro Jehovisty další náplní jejich života. Památná slavnost je jediným svátkem, který oslavují. Připomíná jim poslední večeři Ježíše Krista. I přesto, že tímto svátkem uctívají Ježíše Krista, on pro ně představuje pouze božího syna. Oni uctívají boha Jehovu. Žádné symboly neuznávají. Jehovisté čekají na konec světa tzv. Armagedon, po kterém na zemi nastane Boží království.

Další podotázky se zabývaly rodinným, osobním životem a cestou Jehovistů k jejich víře. Oba naši respondenti se k této víře dostali v období adolescence prostřednictvím návštěvy Jehovistů u nich doma. Nadchlo je jejich svědectví a otázky ohledně vzniku života. Pouze jeden z respondentů žije v manželství a má 2 děti. Jak již závěrem bylo zmíněno život Jehovistů se od toho našeho příliš neliší. Chodí do práce jako ostatní lidé, uznávají manželství, které pro ně představuje něco posvátného, vychovávají děti atd. Jsou velice pokorní, hodní a spolehlivý lidé. Dbají na svůj zevnějšek a chodí vždy řádně upravení.

S jehovisty je spojována spousta kontroverzních věcí. Jednou z nich je například to, že odmítají krevní transfúzi. Krev pro ně představuje posvátnou tekutinu a bible jim zakazuje jakkoliv přijímat do těla krev. Další pro nás nepochopitelnou věcí je, že odmítají vojenskou službu a jakkoliv se účastnit politického života v naší zemi. Kvůli těmto názorům, které zastávají, nedělají příliš dobrý dojem na společnost, ve které dnes žijeme a mnoha lidem jejich stanoviska přijdou absurdní a nepochopitelná.

V úvodu naší práce jsme zmínily otázku, jestli je tomu skutečně tak, že Jehovisté „nutí“ ostatním lidem svoji víru a přesvědčení. Na základě načerpaných informací a rozhovorů s představiteli Svědků Jehovových tento názor nesdílíme. Během rozhovorů, které jsme s nimi vedli, nás nijak neovlivňovali a nenutili k dalším setkáním. Spíše naopak byli velmi rádi, že vidí zájem z naší strany se o jejich víře něco dozvědět a ochotně nám zodpověděli otázky, na které jsme se jich ptali.

Seznam použitých zdrojů
Počet shlédnutí: 6

1) , 4) , 7)
VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů v České republice. 1. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-798-1.
2)
LANGLEYOVÁ, Myrtle, John BUTTERWORTH a John ALLAN. Víry a vyznání: Náboženství, sekty, paranormální jevy. 1. Bratislava: Slovart, 1993. ISBN 80-7145-011-1.
3)
Svědkové Jehovovi. Oficiální stránky svědků Jehovových. Časté otázky. Kdo byl zakladatelem svědků Jehovových? [online] 2015 [cit. 2015-11-16]. Dostupné z: http://www.jw.org/cs/svedkove-jehovovi/caste-otazky/zakladatel/
5)
REMEŠ, Prokop. Svědkové Jehovovi – historický přehled. Vyd. 1. Praha: Oliva, křesťanské nakladatelství, 1995. 21 s. ISBN 80-85942-03-8
6) , 8) , 18)
ALLAN, John, BUTTERWORTH, John a LANGLEYOVÁ, Mertle, 1993.Víry a vyznání: Náboženství, Sekty, Paranormální jevy. Bratislava: Vydavateľstvo Slovart. ISBN: 80- 7145-011-1
9)
Svědkové Jehovovi. Oficiální stránky svědků Jehovových. Časté dotazy. Proč svědkové Jehovovi slaví Pánovu večeři jinak než ostatní náboženství? [online] 2015 [cit. 2015-11-16]. Dostupné z: http://www.jw.org/cs/svedkove-jehovovi/caste-otazky/panova-vecere/
10)
Svědkové Jehovovi. Oficiální stránky svědků Jehovových. Publikace. Proč chodíme na shromáždění hezky oblečeni? [online] 2015 [cit. 2015-11-16]. Dostupné z: http://www.jw.org/cs/publikace/knihy/jehovova-vule/obleceni-a-vzhled/
11)
Svědkové Jehovovi. Oficiální stránky svědků Jehovových. Časté otázky. Proč jsou svědkové Jehovovi v politických záležitostech neutrální? [online] 2015 [cit. 2015-11-18]. Dostupné z: http://www.jw.org/cs/svedkove-jehovovi/caste-otazky/politicka-neutralita/
12)
Svědkové Jehovovi. Oficiální stránky svědků Jehovových. Časté otázky. Odmítají svědkové Jehovovi lékařskou péči? [online] 2015 [cit. 2015-11-18]. Dostupné z: http://www.jw.org/cs/svedkove-jehovovi/caste-otazky/svedkove-jehovovi-lekarska-pece/
13)
MUSILOVÁ, Eva. 2012. Seriál:Bezkrevní medicína. In: ordinace.cz [online] 2012 [cit. 2015-11-16]. Dostupné z: http://www.ordinace.cz/clanek/serial-bezkrevni-medicina/
14) , 15)
MALÝ, Michal M. Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná Věž a Svědcích Jehovových. Nebe Svědků Jehovových má opět otevřeno 24 hodin 7 dní v týdnu [online] 2007 [cit. 2015-11-10]. Dostupné z: http://www.straznavez.cz/Aktuality/144000.htm
16)
Svědkové Jehovovi. Oficiální stránky svědků Jehovových. Časté otázky. Mají svědkové Jehovovi nějaká pravidla ohledně toho, když chtějí s někým chodit? [online] 2015 [cit. 2015-11-21]. Dostupné z: http://www.jw.org/cs/svedkove-jehovovi/caste-otazky/jw-znamost/
17)
Svědkové Jehovovi. Oficiální stránky svědků Jehovových. Co říká Bible - Odpovědi na otázky. Jaký je biblický názor na potrat? [online] 2015 [cit. 2015-11-21]. Dostupné z: http://www.jw.org/cs/co-rika-bible/otazky/biblicky-nazor-na-potrat/
zs2015/profil_svedka_jehovova.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:41 autor: 127.0.0.1