obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2016:cesti_mormoni_-_jak_a_cim_se_lisi_od_ostatnich

Čeští mormoni: Jak a čím se liší od ostatních

Šárka Hanušová, Anna Pokorná, Petr Dvořák

Úvod

„Mormoni“ oficiální názvem Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů byla založena americkým náboženským vůdcem Josephem Smithem v roce 1820. Členové církve si říkají mormoni, podle názvu jedné z nejposvátnějších knih - knihy Mormonovy, která je základním kamenem mormonské víry. Mormoni svou církev považují za jedinou původní křesťanskou církev založenou samotným Ježíšem Kristem. Ačkoliv je pro mormony ústřední postavou Ježíš Kristus a Bible je posvátnou knihou, od křesťanských církví se mnohým odlišují. V teoretické části vlastní práce jsou blíže popsána hlavní specifika mormonské víry. Její historie, víra, nauka a základní hodnoty. Ve výzkumné části práce jsou pak porovnány klíčové charakteristiky mormonské církve a katolické církve České republiky a prostor je věnován především komparaci tradic, zvyků, hodnot a přístupu věřícího k životu samotnému. Tato výzkumná část práce je založena na empirickém výzkumu a podložena konkrétními výpověďmi oslovených informátorů. V závěru práce je formulována odpověď na ústřední otázku: „Jaká jsou specifika a odlišnosti mormonské víry a jejich přístupu k životu ve srovnání se zástupcem věřících katolické církve České republiky?

Cíl práce

Cílem práce je zjistit, jaká jsou hlavní specifika mormonské víry i způsobu života ve srovnání se zástupcem věřících katolické církve České republiky.

V rámci výzkumné otázky byly formulovány tři dílčí podotázky:

  • Jaké jsou hlavní atributy mormonské víry a církve jako takové?
  • Jak se liší svátky a tradice mormonů a katolíku? Co mají společného a v čem se rozchází?
  • Jaké jsou rozdíly hodnot a přístupu k životu u mormona a katolíka? (Prolínání církevního a běžného životu - rodina, morální principy, smysl života…)

Metodologie

Pro dosažení stanoveného cíle byla vedle analýzy sekundárních dat, tj. práce s tištěnou a elektronickou odbornou literaturou a tematicky zaměřenými internetovými zdroji, využita především kvalitativní výzkumná metoda, pro kterou je typické zkoumání malé skupiny informátorů a jejich subjektivní interpretace zkoumaného problému. Cílem kvalitativního výzkumu je porozumění a rozpoznání významu získané informace. Jedná se tedy o hloubkové nenumerické šetření na méně početném vzorku lidí. Pro tento typ výzkumu není možné provést prakticky žádnou standardizaci dat, proto je pro něj typická nízká reliabilita (opakováním výzkumu za stejných podmínek nejsou nezískány stejné výsledky) a vysoká validita (výsledky výzkumu odpovídají skutečnosti). To je také jeden z hlavních rozdílů oproti kvantitativnímu výzkumu, kde se pracuje s velkým počtem informátorů a hlavním cílem je ověřování a testování hypotéz. Použitím kvantitativního výzkumu je možné dosáhnout generalizace až na celou populaci, neboť při vysoké standardizaci dat je pro tento typ výzkumu typická vysoká reliabilita a nízká validita 1)

V teoretické části práce byl kvalitativní výzkum podpořen o kvantitativní šetření, jelikož bylo zapotřebí informace a fakta podložit konkrétními statistickými údaji. Jako metoda sběru dat byl zvolen polostrukturovaný rozhovor s dvěma vybranými zástupci mormonské církve a jedním zástupcem katolické církve České republiky. Tato metoda byla zvolena cíleně v souladu s celkovou povahou výzkumu, jehož účelem bylo získání subjektivních výpovědí oslovených informátorů.

Kontakty se zástupci mormonské víry byly navázány osobně a to přímo v sídle Církve Ježíše Krista posledních dnů v Praze 6 na Hradčanské. Samotné rozhovory probíhaly taktéž formou osobního setkání. Se zástupcem katolické církve České republiky jsme se spojili prostřednictvím internetové aplikace Skype. Pro lepší porovnatelnost v rámci sociálního a národnostního pozadí, jsme se rozhodli provézt výzkum s Čechy, kteří k mormonské víře konvertovali a sledovat jejich případnou proměnu v myšlení a přístupu k životu. Přesto, že všichni informátoři byli velice ochotni spolupracovat, místy budili dojem, že se sami ve své víře až tak neorientují. To platí především u mormonských informátorů, kteří k náboženství konvertovali. Více specifik o informátorech je uvedeno ve vlastní části práce.

Literární rešerše

Jednou z publikací věnující se mormonismu je Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice (2015) od autorů Zdeňka R. Nešpora a Zdeňka Vojtíška, kde autoři představují historii a religionistickou charakteristiku tohoto náboženství.2) O církvi zde autoři hovoří jako o největší a nejvýznamnější z denominací (církevní organizace), které vznikly z původně amerického hnutí s počátky v první pol. 19. století. O přístupu k životu a hodnotách mormonů se lze asi nejvíce dozvědět na několika webových stránkách, které spravují přímo mormoni a církev.

Tématem lidských hodnot a hodnotovým systémem české společnosti se například zabývá Lubomír Prudký (2009) ve své knize Inventura hodnot, ve které autor na základě mnoha sociologických výzkumů shrnul nejdůležitější hodnoty Čechů a jak se tyto hodnoty měnily v období od sedmdesátých let minulého století až do současnosti. Podle této publikace je v současnosti v ČR na prvním místě rodina, na druhém místě přátelé, pak volný čas, práce a za ní s velkým odstupem je politika a náboženství.3) Problematikou propojení náboženství a lidských hodnot se zabývali v minulosti již sociologové Thomas Luckman a Peter Berger ve své knize Sociální konstrukce reality (1999). Zde bylo náboženství popsáno jako symbolické univerzum vytvářející významné společenské hodnoty, protože důležitou součástí většiny náboženských věroučných systémů i náboženské praxe je hodnocení toho, co je správné a co není. V každém společenství najdeme nějaké náboženství, které je úzce spojeno s hodnotovým systémem oné konkrétní společnosti a ovlivňuje tak nejen ty, kteří se k danému náboženství přímo hlásí ale všechny členy tohoto společenství.4)

Vztahem mezi náboženstvím a morálními hodnotami člověka se zabývá ve své knize Fundamentální morálka Aurelius Fernandéz. Tento autor se zamýšlí nad otázkou, co je základem morálního jednání člověka a proč by se lidé měli řídit etickými normami. Zdůrazňuje důležitost tohoto tématu s ohledem na různá kulturní prostředí. Fernandéz konstatuje, že morálnost člověka má svůj původ v tom, že člověk je svou přirozeností morální bytost: „Morální status člověka nepochází zvenku, ale má původ v jeho vlastní přirozenosti.“ 5) Autor dále tvrdí, že o etice a morálce nelze hovořit pouze v souvislosti s bohem, ale taktéž si nelze myslet, že jsou etika a morálka možné pouze bez boha.

Vlastní práce

Pro pochopení principů mormonského náboženství, jejich pohledu na svět a následné porovnávání hodnot a zvyků s příslušníkem katolické církve, je nutné se zorientovat v tématu mormonství jako takovém. Vznik a historie církve, společně s poznáním náboženské nauky a hlavních principů víry je zásadní pro následné pochopení rozdílů či shod mezi jednotlivými náboženstvími a percepci hodnot a životního postoje konkrétních příslušníků mormonské a katolické církve.

Historie mormonství

Mormonismus je jedna z mladších odnoží křesťanství, vzniklá v nábožensky neklidné době v první polovině 19. století v USA. Zakladatelem této (alespoň zprvu) sekty je Joseph Smith, který i za svůj poměrně krátký život stihl ovlivnit velký počet lidí.

Joseph Smith se narodil ve státě Vermont roku 1805 jako jedno z deseti dětí v době náboženského neklidu mezi křesťany. Na východním pobřeží USA se kromě katolíků a protestantů začaly šířit i presbyteriáni, baptisté a metodisté. Roku 1820 měl první vidění, ve kterém se mu zjevil Bůh a Ježíš Kristus a sdělili mu, aby se nepřipojoval k žádné současné frakci křesťanství. Druhé vidění následovalo o tři roky později. Anděl Moroni, Smithovi prozradil, kde nalezne knihu psanou na zlatých deskách, pojednávající o údajné pravdě o historii severní Ameriky a jejich obyvatelích. Jelikož kniha byla psána reformní egyptštinou (o které dodnes panují velké dohady o věrohodnosti), měl k jejímu přeložení použít speciální „kameny“ Urim a Thummim – ty jsou zmiňovány i v Bibli, kde je používá Mojžíšův bratr Aaron. V roce 1829 vychází překlad jako Kniha Mormonova, popisující historii původních národů (Nefti, Lamani) na území amerického kontinentu, jejich válku a příchod vzkříšeného Ježíše Krista. V dubnu 1830 je Smithem oficiálně založena mormonská instituce Církev Kristova a šíří se první výtisky Knihy Mormonovi. V těchto raných dnech je Smith i jeho následovníci pronásledován, a to především členy ostatních křesťanských církví. Smith je nucen přestěhovat se se ženou z New York do Pensylvánie, i zde je však pronásledován, vězněn, bit a je mu i jeho rodině mnohokrát usilováno o život. Tyto události bohužel postupně vedou k úmrtí čtyř jeho dětí. Skutečnost, že Smith praktikoval polygamii (dle jeho slov šlo o nařízení Boha) byla mnohdy použita jako další záminka k útoku jeho nepřáteli. Dvě z jeho milenek byli dokonce mladistvé ve věku 17 a 14 let. 6)

Příznivci Církve Kristovi se začali shromažďovat z bezpečnostních důvodů v oblasti města Kirtland ve státě Ohio. Zde došlo ke stavbě prvního mormonského chrámu, který má jedna z mormonských církví v užívání dodnes. Realizace této stavby byla financována nově vzniklou mormonskou Kirtlandskou bankou, ale recese americké ekonomiky v roce 1837 měla za následek její bankrot a v konečném důsledku i odpadnutí až třetiny věřících, kteří přišli o veškerý majetek. Situace se pro Josepha Smitha opět nevyvíjela dobře a z mnoha následovníky odcestoval do Missouri. Zde měl být ráj na Zemi a vystavěno město Nový Jeruzalém. Spory uvnitř hnutí a mezi mormony a ostatním obyvatelstvem vyústili ve vznik mormonské sekty Danitů - ozbrojeného radikálního křídla mormonů. Jejich akce proti „odpadlým“ bratřím i odpůrcům církve měli za následek vydání „vyhlazovacího dekretu“ guvernérem Missouri, který legalizoval vyhnání či usmrcení mormonů.

7)

Po těchto událostech se mnoho tisíc věřících přesunulo do státu Illinois, kde vybudovali v bažině město větší než tehdejší Chicago. V roce 1844 je ale Joseph Smith zabit a zbytek mormonů odchází pod vedením Brighama Younga mimo hranice soudobých Spojených Států. Zde (jelikož vychází dobře s původním americkým obyvatelstvem - Šošony) zakládají Salt Lake City, které je dodnes centrem mormonské církve. 8)

Víra a nauka

Mormonské náboženství je náboženství monoteistické. Základním kamenem mormonské nauky je pak Kniha Mormon, skrze niž, jako jediné, se dle mormonů může člověk přiblížit Bohu. Od roku 1830 vydání v ní bylo provedeno přes 3900 úprav, přesto v ní chybí některé mormonské doktríny týkající se například otázky organizace církve či plurality manželek. Tyto dodatky pak byly shromážděny v knize Nauka a smlouvy. Dle Bible pak mormoni dodržují desatero přikázání. Čtvrtou knihou podstatnou pro mormonskou církev je pak Drahocenná perla obsahující spisy proroků Abrahama, Mojžíše a Matouše přeložené Josephem Smithem a výňatky z jeho spisů.

Joseph Smith po založení církve shrnul základní nauku do následujících 13 bodů: 9)

1. Věříme v Boha, Věčného Otce, a v Jeho Syna, Ježíše Krista, a v Ducha svatého.

2. Věříme, že lidé budou potrestáni za své vlastní hříchy, a ne za přestupek Adamův.

3. Věříme, že skrze usmíření Kristovo může býti spaseno veškeré lidstvo, skrze poslušnost zákonů a obřadů evangelia.

4. Věříme, že prvními zásadami a obřady evangelia jsou: za prvé víra v Pána Ježíše Krista; za druhé pokání; za třetí křest ponořením na odpuštění hříchů; za čtvrté vkládání rukou pro dar Ducha svatého.

5. Věříme, že muž musí býti povolán Bohem, skrze proroctví a skrze vkládání rukou těch, kteří mají pravomoc, aby kázal evangelium a vykonával jeho obřady.

6. Věříme v tutéž organizaci, jež existovala v prvotní Církvi, totiž v apoštoly, proroky, pastýře, učitele, evangelisty a tak dále.

7. Věříme v dar jazyků, proroctví, zjevení, vidění, uzdravování, vykládání jazyků a tak dále.

8. Věříme, že Bible je slovo Boží, nakolik je přeložena správně; také věříme, že Kniha Mormonova je slovo Boží.

9. Věříme všemu, co Bůh zjevil, všemu, co nyní zjevuje, a věříme, že ještě zjeví mnohé veliké a důležité věci týkající se království Božího.

10. Věříme v doslovné shromáždění Izraele a ve znovuzřízení deseti kmenů; že Sion (Nový Jeruzalém) bude vybudován na americkém kontinentu; že Kristus bude vládnouti osobně na zemi; a že země bude obnovena a obdrží svou rajskou slávu.

11. Domáháme se výsady uctívati Všemohoucího Boha podle příkazů svého vlastního svědomí a dopřáváme všem lidem stejnou výsadu, nechť uctívají jakkoli, kdekoli nebo cokoli si vyvolí.

12. Věříme, že máme býti podřízeni králům, presidentům, vládcům a veřejným zástupcům, že máme býti poslušni zákona, že ho máme ctíti a podporovati.

13. Věříme, že máme býti čestní, pravdiví, cudní, dobrotivý, ctnostní a že máme činiti dobro všem lidem; vskutku, můžeme říci, že následujeme nabádání Pavlovo - věříme všem věcem, doufáme ve všechny věci, snášeli jsme mnohé věci a doufáme, že budeme schopni snésti všechny věci. Je-li cokoli ctnostné, milé nebo dobro pověstné nebo chvályhodné, o to usilujeme.

Mormoni nerozlišují nebe a peklo. V posmrtném životě existují v mormonské nauce tři stupně království. Hlavním cílem každého mormona je se po smrti dostat do nejvyššího království. To se splní pouze těm mormonům, kteří za svého života dodržují veškeré zásady dané mormonskou církví a vírou.

Hierarchie církve je pak podobná tradiční křesťanské: jáhen, učitel, kněz, biskup, starší, vysoký kněz, patriarcha, sedmdesátník a apoštol. Hlavou mormonské církve je prezident považovaný za prostředníka Ježíše. Ten si pak vybírá dva své rádce, kteří spolu s ním tvoří První předsednictvo a společně s dvanácti apoštoly (zvláštní svědci Ježíše Krista) vedou celou Církev. Jediný prezident vykonává svoji práci na plný úvazek, ostatní mají i civilní povolání.

Hodnoty v teoretické rovině

Dle svých vlastních slov se církev snaží nejen věřit v učení Ježíše Krista, ale i jeho učení prakticky aplikovat do života svého i místní komunity. Mezi tyto aktivity patří zejména posilování rodiny, která je dle mormonů středem Božího plánu. Dle jejich přesvědčení je pevná rodina základ, na němž lze stavět šťastný a spokojený život. Pokud člověk vyrůstá v pevném rodinném zázemí všechny strasti života jsou snesitelnější. Mormonská víra též považuje všechny lidi za velkou božskou rodinu a proto se členové mezi sebou navzájem oslovují bratře/sestro. Druhou aktivitou je misijní činnost zahrnující pomoc druhým. Požehnání z evangelia je tak, drahocenné, že je třeba se o něj dle mormonů podělit s co možná nejvíce lidmi. Toto dokonce přirovnávají k nalezení léku na rakovinu a šíření znalosti o tomto objevu veřejnosti. Každý mormon by měl alespoň jedenkrát ve svém životě na misii. Dále mormoni považují za hodnotné celoživotní vzdělávání jak duchovní, tak i světské, jelikož jde o jedinou věc, která má trvání. Joseph Smith ve své době učil, že: „jakéhokoli základu inteligence dosáhneme v tomto životě, ten povstane s námi při vzkříšení“, což znamená, že co se naučíme během našeho smrtelného života na zemi bude spolu s námi vzkříšeno v životě dalším. Mezi další aspekty mormonských hodnot patří svoboda rozhodnutí. Mormoni věří, že Bůh dal člověku šanci se svobodně rozhodovat, jelikož ten je schopen sám rozeznávat dobré od špatného a morální od nemorálního. Dá se říct, že princip „žij a nech žít“ považují za alibistický, jelikož jde o volbu jednodušší a ve výsledku ovlivňující i daného jedince, který tímto v podstatě odevzdává své rozhodnutí jiným osobám či organizacím. Co se týká politiky je církev zcela neutrální. Mormoni se snaží pomáhat ostatním. Dle jejich učení je jedno jestli jde o otevření dveří, pomoc na zahradě sousedovi nebo organizovaná pomoc zaplavené oblasti – pomoc je pomoc. Od roku 1985 mormoni vyvíjí i souvislou organizovanou humanitární pomoc při které již darovali peníze a zboží v hodnotě převyšující 1 mld. USD. 10)

Římští katolíci

Pro jednodušší a přehlednější pochopení rozdílů mezi katolíky a mormony dojde k popsání katolických atributů, zvyků, svátků a hodnot před samotnou výzkumnou částí práce.

Římskokatolická církev je největší z katolických církví sdružující přes 1 miliardu věřících po celém světě. Instituce o sobě tvrdí, že je přímým pokračovatelem odkazu Ježíše Krista a 1. papeže sv. Petra, nad jehož hrobkou je ve Vatikánu vybudována jedna ze čtyř velkých bazilik. Souborem vnitřních a právních předpisů římskokatolické církve je Kodex kanonického práva, skládá se ze 7 knih: Všeobecné normy, Boží lid, Učitelská služba církve, Posvěcující služba církve, Církevní majetek, Církevní tresty, Procesní právo. Základní správní jednotkou je diecéze, v České republice jich je 8, které se dělí na farnosti. Pokud diecéze zaujímá výsadní postavení, tak se jedná o arcidiecézi. V České republice jsou 2 arcidiecéze, a to v Praze a Olomouci.

Katolická církev uznává sedm svátostí: křest, biřmování, eucharistie, svátost smíření, svátost nemocných, kněžství a manželství. Středem římskokatolické liturgie je eucharistická bohoslužba neboli mše. Součástí je Denní modlitba i vzpomínka na zesnulé. Římští katolíci věří v trojjediného boha - Otce, Syna a Ducha svatého. Život běžného katolíka se řídí základním božím zákonem známým již ze Starého zákona Bible - Desaterem.11)

Desatero přikázání Božích

1. V jednoho Boha věřiti budeš.   
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti Otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nezesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Aniž požádáš statku jeho.

Církevní rok začíná 1. adventní nedělí (tj. 4 neděle před Vánocemi). V průběhu celého roku věřící postupně prožívají jednotlivé události Kristova života od jeho příchodu na svět až po smrt, vzkříšení, Letnice a očekávání jeho druhého příchodu.12)

Výzkumná část

V České republice mají mormoni hlavní sídlo v Praze na Hradčanské. Zdejší komunitní centrum je otevřeno všem, kteří se o mormonskou komunitu zajímají. Kromě mší se zde konají také křty, společné obědy i ostatní společenské akce. Domluvení schůzky s mormony není žádný problém, jsou ochotní a věnují se hostům v nejbližší možné době. Po příchodu provedou zájemce po domě a ukáží mu jeho nejdůležitější části, kde se odehrává většina setkání. Pro rozmluvy s návštěvami slouží speciální pokoj přirovnatelný k malé zasedací místnosti. Nové návštěvy se ujímají mladí mormoni, jenž jsou zde na misii. Většinou se jedná o mormony pocházející přímo z Utahu, nebo z Německa. Obdivuhodné je, jak dobře ovládají český jazyk. Převážně se totiž češtinu neučí déle než rok, přesto je jejich slovní zásoba velmi pestrá a vyjadřovací schopnosti téměř dokonalé. Přestože jsou mormoni velmi ochotní, získávání informací o jejich komunitě pro výzkumníka úplně snadné není. Hned při první schůzce obdrží každý nově příchozí vlastní Knihu Mormon, která mu zůstává ve vlastnictví. Během sezení se pak střídá společné čtení z Knihy s prostorem pro kladení otázek. Mormoni se na Knihu odkazují často a odpovědi na otázky často hledají právě zde. Prostřednictvím společné četby vybraných pasáží Knihy Mormon se má host vnořit do této víry a pochopit pravdu, kterou tato víra přináší.

13)

Komunitní centrum v Praze na Hradčanské

Počet mormonů žijících zde v České republice je z celkového počtu přes 15 000 000 členů církve minimální. Zajímavé je, že podle Českého statistického úřadu přes veškerou misijní činnost počet mormonů v České republice klesl. V roce 2001 se k této církvi hlásilo 1366 obyvatel, kdyžto v roce 2011 už jen 923. Pro náš výzkum jsme se rozhodli porovnat výpověď dvou členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů s výpovědí člena nejrozšířenější církve u nás – Církve římskokatolické. Ta dle Českého statistického úřadu v roce 2011 čítala 1 082 463 členů.

O informátorech:

Všichni námi vybraní informátoři jsou muži s českou národností. S informátory Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsme se seznámili v mormonském komunitním centru v Praze. Oba jsou studenty Českého vysokého učení technického, informátor č. 1 studuje v druhém ročníku bakalářského studia, je 21 let starý, informátor č. 2 studuje první ročník navazujícího magisterského studia, je mu 24 let. Informátor č.3 z římskokatolické církve je studentem třetího ročníku gymnázia v Českém Brodě. Rozhovory s informátory z řad mormonů probíhaly v jejich komunitním centru, rozhovor s informátorem římskokatolické církve byl proveden prostřednictvím internetové aplikace Skype. Informátorům byly položeny stejné otázky, na které byli v případě nutnosti ještě hlouběji dotázáni sondami. Na základě informací získaných z provedených rozhovorů jsme vyhodnotili následující.

Víra a život v církvi

Církev v obou případech vstupuje do života informátorů a to především v jejich volném čase. Ať už se jedná a občasné akce na faře nebo akce v mormonském komunitním centru, v obou případech sem informátoři docházejí ve svém volném čase. Každý týden také docházejí na bohoslužbu, mormoni opět do komunitního centra, katolík do kostela. V otázkách víry se mormoni trochu ztrácejí. Ani jeden informátor nedokázal vysvětlit jejich pojetí Svaté trojice. Avšak například znalost posmrtného života a rozdělení třech království byla u obou dokonalá. Starší informátor byl více znalý v knize mormon. Členem církve je již od prvního ročníku bakalářského studia, tedy 4 roky, druhý informátor je zde teprve rok. Oba informátoři se k církvi přihlásili na popud misionářů, kteří je oslovili ve škole. Informátor č. 1 o prvním setkání s mormony řekl následující: „Já sem si mormonů poprvé všimnul ještě předtim než mě oslovili. Pravidelně naše lidi totiž můžete vidět na Dejvický, kde misionáři působí asi nejčastějc. Přímo mě ale oslovili až ve škole, když sem čekal na zkoušku. Byl sem docela dost nervózní a jedna milá slečna, která bohužel zanedlouho na to tady misii ukončila, si ke mně přisedla. Viděla na mně tu nervozitu a začala si se mnou povídat. Docela rychle mě z tý nervozity rozptýlila. To bylo milý.“ Oba se také nechali pokřtít již během prvních měsíců u církve. Ani jeden z informátorů do té doby nežil v žádné náboženské společnosti, jejich rodiny jsou nevěřící.

Informátor katolík byl oproti tomu k víře přiveden svou rodinou a pokřtěn již jako dítě. Znalost Bible má, i když přiznává, že jí nikdy dopodrobna nestudoval. Na nedělní bohoslužby dochází s rodinou pravidelně, dalších farních akcí se zúčastňuje občasně. Informátoři mormoni se nejen pravidelně účastní bohoslužeb i jiných akcí v komunitním centru, navíc také pravidelně obědvají s dalšími mormony taktéž v komunitním centru. Komunitní centrum na Hradčanské je dějištěm téměř veškerého dění mormonské církve u nás.

Informátoři mormonské církve si svou víru zvolili sami na základě svého rozhodnutí. Misijní činnost mormonů je oslovila natolik, že se rozhodli navštívit jejich centrum a již zde zůstali. Informátor katolík oproti tomu byl v této víře vychován a považuje ji za běžnou součást svého života. Na otázku, co mu církev a víra dává, odpověděl, že mu dává především životní řád a naději ve chvílích, kdy mu není do zpěvu. Starší informátor z řad mormonů odpověděl, že mu církev dala smysl života a že v ní má druhou rodinu. Mladší překvapivě na tuto otázku odpovědět neuměl: „No… hlavně mi to bere volnej čas.“

Svátky, zvyky a tradice

Co se týká zvyků a tradic, mormonské tradice se od římskokatolických výrazně neliší. Mormoni stejně jako katolíci slaví Vánoce i Velikonoce. Podle informátorů si však mormoni nedávají dárky, pouze děti dostanou jeden dárek. Vánoce jsou pak především o bohoslužbách, velké hostině a setkání se s ostatními mormony. Na štědrý večer však oba informátoři bývají doma se svou rodinou, i když dárky jim nedávají: „Rodiče už si zvykli, že ode mě nic nedostanou. Dřív jim to bylo asi líto, ale teď už to neřeší. I oni už mi přestali dávat dárky, takže za mě aspoň ušetří.“ Na otázku, zdali mu není líto, že jediný u stromečku nedostane dárek, odpovídá: „Já to už vnímám jinak, celý Vánoce. Pro mě jsou to svátky hlavně o úctě k narození Ježíše Krista a slavení této radostné události v okruhu nejbližší rodiny a přátel z komunitního centra.“ Na Velikonoční pondělí pak nechodí s pomlázkou, jak je tomu u nás zvykem a děti nedostávají nic od velikonočního zajíčka. Díky přítomnosti amerických mormonů v komunitním centru i čeští mormoni slaví Den díkůvzdání s tradičním krocanem a sladkými bramborami. Jako tradici můžeme pak také označit každotýdenní oběd či večeři s ostatními příslušníky mormonské církve v komunitním centru.

Informátor č. 3 - katolík v zásadě popsal všechny svátky, tak jak je zná a slaví průměrný člen majoritní společnosti v České republice. O Vánocích si v rodině taktéž nedávají mnoho dárků, za to však dodržují staré české zvyky jako je lití olova apod. Půlnoční mše je pak nutností. Na Velikonoce se pak rodina účastní všech tradičních mší, na Velikonoční pondělí chodí mužská část rodiny s pomlázkou, avšak velikonoční zajíček k nim domů taktéž nezavítá.

Soukromý život

Soukromý život se v případě informátorů z obou náboženství výrazně neliší. Katolický informátor často tráví svůj volný čas na faře, mormonští informátoři pak tráví naprostou většinu svého volného času v komunitním centru. Na rozdíl od katolíka nemají mormoni prakticky žádné přátele mimo mormonskou obec, což vyplývá i z následující výpovědi informátora č. 2: „Mám naší komunitu rád. Travim tady většinu volnýho času, mám tu většinu kamarádů. Vlastně skoro už žádné kamarády mimo nemám. Kromě pár spolužáků. A mám rád naše společné hostiny. Pokaždý vaří někdo jiný. Dokonce sem se kvůli nim naučil vařit, abych byl taky nápomocen. Je to skoro jak být u stolu s rodinou.“ V otázce výběru partnerek a manželství katolík přiznává, že by si k sobě našel raději též katoličku, zvláště pak jelikož chce se svou partnerkou sdílet lože až po svatbě. V tom se neliší ani mormoni. Starší z informátorů sice přiznal, že dívku již měl i s ní měl pohlavní styk, nyní však chce čekat stejně jako ostatní se sexem až po svatbě. Mormonští informátoři pak chtějí mít partnerku z řad mormonů, případně by rádi, aby se jejich budoucí žena přidala k mormonské církvi. Katolík toto striktně nevyžaduje, i když by to ocenil, jelikož chce děti vychovávat v katolickém duchu. Ohledně společenského života a zábavy s přáteli katolík přiznává, že občas zajde na pivo do hospody se spolužáky. A dokonce se prý jednou i hodně opil. To se u mormonských informátorů neděje. Alkohol skutečně nepijí a do hospod s přáteli nechodí, jelikož se scházejí právě v komunitním centru. Čas, který mormoni věnují komunitnímu centru, katolík věnuje kromě fary především rodině a přátelům:„Rodina je pro mě hodně důležitá a myslim si, že je to právě tou křesťanskou výchovou. Držíme jako rodina hodně pospolu, jezdíme na výlety, na dovolený. Každou neděli chodíme do kostela. A je to fajn. Myslim, že to se v běžných českých rodinách už moc nenosí. Lidi spolu moc čas netrávěj a když uz, tak jako kámoši u piva, ale ne s rodinou. Tu u toho piva spíš pomlouvaj. Já mám svou rodinu rád. Ale zas nejsem žádnej fanatik, to si zas nemyslete. Samozřejmě i já občas rád trávim čas mimo rodinu. Jen si myslim, že mám s našima i se sourozencema lepší vztah než většina mých vrstevníků.“

Všem příslušníkům jsme se položili otázku na téma homosexuality a homosexuálních vztahů. Oba informátoři z řad mormonů se odpovědi snažili všemožně vyhnout, jeden z nich nakonec odpověděl, že toto je pro jejich církev naprosto nepřípustné. V tomto ohledu byl katolík o něco liberálnější. S homosexuály se již setkal osobně, nijak mu nevadí, respektuje je, ale jejich společnost nevyhledává. Přiznává ale, že některé hlasy z řad příslušníků církve jsou v tomto ohledu stále zaostalé až nenávistné. Celkový dojem budili informátoři v otázce soukromého života a vztahů podobný. Obě náboženství jsou zaměřena především na rodinu a rodinný život, který je u mormonské církve ještě více propojený s komunitním centrem a ostatními členy církve.

Závěr

Po stránce hlavních atributů víry a nauky toho má římskokatolická církev s Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů mnoho společného. Obě jsou to křesťanské církve v jejíchž středu stojí Ježíš Kristus. Víra a nauka vychází z knihy Mormon, která má pro věřící zhruba stejně velký význam jako bible pro katolíky. Veškeré náboženské praktiky se odehrávají v chrámech stejně jako v římskokatolických kostelech. Věřící procházejí křtem, který je u mormonů navíc možné provést i po smrti a to ze symbolického důvodu a víry v posmrtný život. Hlavou církve je president oproti papeži, který stojí v čele římskokatolické církve. S počátky dějin mormonské církve je spojena polygamie, která je pro katolíky naprosté tabu. Pro mormony i katolíky hraje ústřední roli rodina a v oblasti intimního života je brán zásadní zřetel na zákon cudnosti, který by se dal přirovnat k šestému božímu přikázání „nesesmilníš“. Mormoni jsou vůbec nejaktivnější skupinou lidí na světě zabývající se genealogií a rodinou historií, která hraje důležitou roli v předávání víry. Mormoni vytvořili vůbec největší genealogickou knihovnu na světě, v americké Utahu, v Salt Lake City.

Zásadní v našem výzkumu byl fakt, že oba mormonští informátoři jsou mladí Češi, kteří k mormonství konvertovali v nedávné minulosti a svoji víru se svou biologickou rodinou nesdílí. Jejich rodiny se je naučily respektovat, ale náboženský život sdílí informátoři především v rámci mormonské komunity, ve které, jak sami říkají, nalezli přátelé a druhou rodinu. Informátor katolík v katolické víře vyrůstal, je pro něj tedy něco absolutně přirozeného doma i mezi přáteli, které vyhledává taktéž především mezi věřícími, ale na rozdíl od mormonů, má mnoho přátel i mezi běžnými ateisty. Nejdůležitější křesťanské svátky a tradice se hodně prolínají především po duchovní stránce. Rozdíly v přístupu k jejich slavení zaznamenat lze. Mormoni nemají ve zvyku se o Vánocích tolik obdarovávat a velikonoční koledování se taktéž nekoná. Mormonské oslavy by se daly nazvat méně materiálními a oslavy jsou spíše o setkávání a společném sdílení mší. Hlavní svátky jako Vánoce a Velikonoce slaví všichni informátoři se svými rodinami, ačkoliv mormoni si žádné dárky nedávají a větší roli pro ně hraje sdílené duchovno s ostatními věřícími na bohoslužbách. Čeští mormoni také přejímají některé americké svátky, jako Den Díkuvzdání, na který připravují společně s dalšími mormony tradičního krocana.

V otázce smyslu náboženství pro informátora a individuální percepce víry a hodnot v každodenním životě byl jasně schopen odpovědět pouze katolík, který ve své víře spatřuje především řád v životě a oporu ve chvílích, kdy už si neví rady, jak dál. Co se týče intimní oblasti, mormoni jsou sexuálně aktivní až po uzavření sňatku, stejně jako katolíci. Informátor katolík se tohoto přikázání v životě drží, ale jeden z mormonů přiznal, že už s dívkou intimní vztah měl. V otázce sexuální tolerance vůči homosexuálům se zdá být český katolík o něco tolerantnější než oba mormonští informátoři, kteří v prvé řadě argumentovali opět náboženskými předpisy.

Závěrem by se dalo říci, že v průběhu celého výzkumu bylo jasně cítit, že katolík si je, co se týče své víry a životního postoje mnohem jistější než oba mormoni. Pochopitelně je to dáno celoživotní socializací a výchově v katolické náboženské komunitě a především rodině. Oba mormonští informátoři na většinu otázek reagovali naučenými verši a kázáním Ježíše Krista. Bylo obtížné proniknout hlouběji a nalézt odpovědi na otázky začínající slovem „proč“. Pravá podstata a důvody jejich konverze nám bohužel zůstala skrytá, stejně jako to, co vlastně nalezli v mormonství jiného, než co nabízí římskokatolické křesťanství, či protestantská církev a jak jinak teď přistupují ke svým životům. Vynořují se otázky, zdali se mladí lidé neuchylují k méně běžným náboženství z důvodu jakési krize identity a hledání své životní cesty. Naše setkání bohužel nebyla z časového hlediska dostatečná pro hlubší navázání důvěry. Závěrem lze konstatovat, že v českém prostředí nejsou rozdíly mezi katolíky a mormony tak signifikantní. Na první pohled je od sebe nerozeznáte a mnohdy ani po společné diskusi. Dost možná v České republice neexistuje ani tzv. pravá mormonská česká rodina, která by se dala připodobnit té americké.

Seznam zdrojů

Knižní publikace

BERGER, Peter L.Sociální konstrukce reality. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, 214 s. ISBN 80-85959-46-1

FERNANDÉZ, Aurélio. Fundamentální morálka. AXIS, 2014, 165 s. ISBN: 978-80-903864-6-4

HOMER, MICHAEL W. Joseph's Temples: The Dynamic Relationship Between Freemasonry and Mormonism. Salt Lake City: University of Utah Press, 2014, ISBN 978-1-60781-344-6

MAJEROVÁ, M.; MAJER, E. Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství část I. Praha: ČZU,Provozně ekonomická fakulta, 2006, 158 s. ISBN 80-213-0507-X

NEŠPOR, Zdeněk; VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice. Praha: Karolinum, 2015, 656 s. ISBN 978-80-246-3315-2O

PRUDKÝ, Lubomír a kol. Inventura hodnot. Praha: Academia, 2009, 341 s. ISBN 978-80-200-1751-2

ŠTAMPACH, Ivan. Čemu věří Mormoni. Dingir, Roč. 2001, č. 3. Praha: DINGIR

Online zdroje

Kirtlandský chrám. [online]. Cit.2016-12-29. Kirtland Temple. Dostupné z: http://www.mormonheritage.com/uncategorized/lds-site-of-week-kirtland-temple/

Mormon.org. [online]. Cit.2016-12-27. Naše hodnoty. Dostupné z: https://www.mormon.org/ces/hodnoty

Katolický.katechismus.cz [online]. Cit.2016-1-17. Katolický katechismus. Dostupné z: http://katolicky-katechismus.cz/

Církev.cz [online]. Cit.2016-1-18. Církevní rok a svátky. Dostupné z: https://www.cirkev.cz/cs/cirkevnirok

The Church of Jesus Christ of Later-Day Saints [online]. 2016 [cit. 2016-12-05]. The Life and Ministry of Joseph Smith. (vlastní překlad). Dostupné z www: <https://www.lds.org/manual/teachings-joseph-smith/the-life-and-ministry-of-joseph-smith?lang=eng>
Počet shlédnutí: 323

1)
MAJEROVÁ, M.; MAJER, E. Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství část I. Praha: ČZU,Provozně ekonomická fakulta, 2006, 158 s. ISBN 80-213-0507-X
2)
NEŠPOR, Zdeněk; VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice. Praha: Karolinum, 2015, 656 s. ISBN 978-80-246-3315-2O
3)
PRUDKÝ, Lubomír a kol. Inventura hodnot. Praha: Academia, 2009, 341 s. ISBN 978-80-200-1751-2
4)
BERGER, Peter L.Sociální konstrukce reality. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, 214 s. ISBN 80-85959-46-1
5)
FERNANDÉZ, Aurélio. Fundamentální morálka. AXIS, 2014, 165 s. ISBN: 978-80-903864-6-4
6)
The Church of Jesus Christ of Later-Day Saints [online]. 2016 [cit. 2016-12-05]. The Life and Ministry of Joseph Smith. (vlastní překlad). Dostupné z www: <https://www.lds.org/manual/teachings-joseph-smith/the-life-and-ministry-of-joseph-smith?lang=eng>
7)
Kirtlandský chrám. [online]. Cit.2016-12-29. Kirtland Temple. Dostupné z: http://www.mormonheritage.com/uncategorized/lds-site-of-week-kirtland-temple/
8)
HOMER, MICHAEL W. Joseph's Temples: The Dynamic Relationship Between Freemasonry and Mormonism. Salt Lake City: University of Utah Press, 2014, ISBN 978-1-60781-344-6
9)
ŠTAMPACH, Ivan. Čemu věří Mormoni. Dingir, Roč. 2001, č. 3. Praha: DINGIR
10)
Mormon.org. [online]. Cit.2016-12-27. Naše hodnoty. Dostupné z: https://www.mormon.org/ces/hodnoty
11)
Katolický.katechismus.cz [online]. Cit.2016-1-17. Katolický katechismus. Dostupné z: http://katolicky-katechismus.cz/
12)
Církev.cz [online]. Cit.2016-1-18. Církevní rok a svátky. Dostupné z: https://www.cirkev.cz/cs/cirkevnirok
zs2016/cesti_mormoni_-_jak_a_cim_se_lisi_od_ostatnich.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)