obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2018:antropologie_nabozenstvi

Antropologie náboženství ZS 2018

vyučující: Jan Andrle, konzultace: středa 13:00 - 13:45, budova PEF, místnost E313, kontakt: andrlejan@pef.czu.cz.

Základní informace

Obecná charakteristika: Cílem kurzu je seznámit studenty se základy disciplíny antropologie (etnologie) náboženství včetně jejích přesahů do příbuzných disciplín, zejména religionistiky a sociologie náboženství. Důraz přitom bude kladen na emickou perspektivu příslušníků jednotlivých náboženských tradic.

Získané kompetence: Ústřední kompetencí, na jejíž získání je kurz zaměřen, je náboženská gramotnost. Student by měl po absolvování kurzu být schopen jednak rozpoznávat a rozlišovat jednotlivé náboženské tradice (jejich texty, symboly, nauky a rituály), chápat rozdíly mezi nimi, ale i v jejich rámci (tj. rozdílné podoby určitých náboženství a jejich rozdílné proudy), jednak rozumět a dokázat interpretovat vnitřní zkušenost (obraz světa, náboženské normy apod.) členů jednotlivých náboženských společenství.

Předpoklady: Předpokládá se předchozí absolvování kurzu Geografie náboženství, resp. znalosti odpovídající rozsahu tohoto kurzu, rovněž se předpokládá znalost základů kulturní a sociální antropologie.

Metoda a obsah výuky: Výuka se bude skládat z přednášek a seminářů, přičemž: Přednášky budou probíhat každý týden formou frontální výuky. V kratší, obecné části nastíní problematiku fenoménu a pojmu náboženství, vztah antropologie náboženství k příbuzným disciplínám, hlavní teoretické přístupy ke studiu náboženství a hlavní témata disciplíny. V následující, speciální části pak budou tématizovány jednotlivé náboženské tradice. Semináře budou probíhat 1 x za 14 dní formou kontaktní a kooperativní výuky. Hlavní náplní bude vypracování seminární práce na zvolené téma. Jednotlivé seminární práce budou zpracovávány výzkumnými týmy z řad studentů, které budou ustanoveny na prvním semináři. Seminární práce budou prezentovány jednak průběžně formou referátu na semináři v jeho průběhu, jednak v konečné podobě písemnou formou na konci semestru. Témata jednotlivých prací budou zaměřena na vnitřní (emickou) perspektivu členů náboženských komunit k jimi provozovaným rituálům.

Atestace: zápočet a zkouška

Podmínky pro získání zápočtu (platí kumulativně): a) aktivní účast na semináři + podíl na vypracování seminární práce včetně její dvojité prezentace: jednak průběžná formou referátu na semináři, jednak finální, písemnou formou nahranou do wiki; b) úspěšné složení průběžných testů = 2 průběžné testy, každý o 10 otázkách po jednom bodu, body se sčítají, pro získání zápočtu je zapotřebí zisk nejméně 12 bodů.

Zkouška bude dvoukolová: 1. písemná (závěrečný test o 24 otázkách po jednom bodu, 24-21 bodů = 1, 20-17 bodů = 2, 16-13 = 3, 12 a méně bodů = 4) 2. ústní formou kolokvia, tj. skupinové rozpravy nad tématem určeným zkoušejícím, ve které student prokáže orientaci v tématu.

Literatura:
A) K obecné části
Aa) základní (k vlastní antropologii náboženství):

 • BOWIE, Fiona. Antropologie náboženství. Praha: Portál, 2008.
 • ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál, 2008. Kap. 14. Náboženství a rituál.: eriksen_thomas_hylland._nabozenstvi_a_ritual.pdf
 • MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 2. vyd. 2004. Kap. 8. Náboženství.
 • SOUKUP, Martin. Základy kulturní antropologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009. 2., rozšířené vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. Kap. Antropologie náboženství: čarodějnictví, kouzelnictví a rituál.
 • COPANS, Jean. Základy antropologie a etnologie. Praha: Portál, 2001. Kap. 4. Kultury a symboly, rituály a řeč.
 • BUDIL, Ivo T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 1992. Další vyd. 1995, 1998, 2003. Kap. 4. Člověk, mýtus a náboženství.
 • DÜLMEN, Richard van. Historická antropologie: vývoj, problémy, úkoly. Praha: Dokořán, 2002. Oddíl Témata, kap. 1. Magie a čarodějnictví a 4. Náboženství a zbožnost

Ab) rozšiřující (k příbuzným disciplínám):

 • SOKOL, Jan. Člověk a náboženství: proměny vztahu člověka k posvátnému. Praha: Portál, 2004.
 • WAARDENBURG, Jacques. Bohové zblízka: systematický úvod do religionistiky. Brno: Ústav religionistiky filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 1997.
 • PADEN, William E. Bádání o posvátnu: náboženství ve spektru interpretací. Brno: Masarykova univerzita, 2002.
 • SKALICKÝ, Karel. V zápase s posvátnem: náboženství v religionistickém bádání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005.
 • HELLER, Jan a MRÁZEK, Milan. Nástin religionistiky: uvedení do vědy o náboženstvích. Praha: Kalich, 1988. 2. vyd. 2004.
 • NEŠPOR, Zdeněk R. a LUŽNÝ, Dušan. Sociologie náboženství. Praha: Portál, 2007.
 • NEŠPOR, Zdeněk R. a kol. Příručka sociologie náboženství. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008.
 • VÁNĚ, J. Sociologie náboženství: Soudobé trendy. In Soudobá sociologie VI. Oblasti a specializace. Praha: Univerzita Karlova v Praze: Karolinum, 2014.

Semináře

Semináře budou věnovány tématu náboženského rituálu a jeho významu pro příslušníky náboženských komunit. Hlavní náplň bude tvořit příprava a průběžná prezentace seminární práce (každá práce bude zpracovávána badatelským týmem ustanoveným na semináři; tématem práce bude vždy jeden konkrétní náboženský rituál, příp. příbuzné související téma) a diskuze nad jejím tématem. Doplňkově budou též čteny a rozebírány vybrané odborné texty z oboru antropologie náboženství.

Tématické okruhy (ze kterých lze vybírat konkrétní témata):

 • pravidelné týdenní (či v obdobném rytmu se konající) bohoslužby/rituály/slavnosti: šábes, mše, páteční muslimské modlitby, atp. (lze také srovnat způsob konání a prožívání určitého rituálu v různých komunitách daného náboženského společenství či různé verze téhož rituálu, např. tridentská a pokoncilní mše v katolické církvi);
 • tzv. přechodové rituály, tj. rituály související s narozením, dospělostí, sňatkem, smrtí nebo konverzí (tj. přijetí do daného náboženského společenství) či ordinace do klerického či obdobného stavu;
 • výroční svátky (samozřejmě ty, které rámcově spadají do ZS), např. židovská Chanuka, křesťanské Dušičky (souvislost s keltským svátkem Samain a s anglosaským Halloweenem) či Vánoce (a všechny svátky okolo nich), čínský/vietnamský Nový rok;
 • kromě velkých tradičních náboženství se lze zaměřit též na svátky/rituály etnických menšin žijících v ČR; lze se zamřeit též na folklorní tematiku; zajímavým tématem jsou také neopohané

Literatura

a) teorie a metodologie:

 • BOWIE, Fiona. Antropologie náboženství. Praha: Portál, 2008. Kap. 6 Teorie rituálu, přechodové rituály a rituály násilí; též se lze poučit z příslušných kapitol obecných učebnic kulturní a sociální antropologie, viz seznam literatury k předmětu, oddíl Aa), krátký oddíl o rituálu mají též práce J. Waardenburga (s. 72-73) a W. E. Padena (s. 49-51) uvedené v oddíle Ab);
 • MALINA, Jaroslav a kol. Antropologický slovník, aneb, Co by mohl o člověku vědět každý člověk: (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladatelství CERM, ©2009. Dostupné též: https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/antropos/index.html Heslo rituál
 • NEŠPOR, Zdeněk R., ed. Sociologická encyklopedie [online]. Dostupné: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Hlavn%C3%AD_strana Heslo rituál
 • NÜNNING, Ansgar, ed., TRÁVNÍČEK, Jiří, ed. a HOLÝ, Jiří, ed. Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce - osobnosti - základní pojmy. Brno: Host, 2006. Heslo rituál
 • BROUČEK, Stanislav, ed. a JEŘÁBEK, Richard, ed. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. Heslo rituál

b) tématická: literatury k jednotlivým náboženstvím je nepřeberně, základní orientaci mohou poskytnout:

 • SELF, David. Encyklopedie světových náboženství. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009.
 • PARTRIDGE, Christopher H., ed. a VOJTÍŠEK, Zdeněk, ed. Encyklopedie nových náboženství: nová náboženská hnutí, sekty a alternativní spiritualita. Překlad Zdeněk Vojtíšek. Vyd. 1. V Praze: Knižní klub, 2006.
 • SWATOS, William H. Jr. (Ed.). Encyclopedia of Religion and Society [online]. Hartford (CA): Hartford Institute for Religion Research et AltaMira Press, 1998. Dostupné z:http://hirr.hartsem.edu/ency/.
 • Internetová encyklopedie humanitních oborů iEncyklopedie.cz: Průvodce světem náboženství a příbuzných humanitních oborů [online]. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. Dostupné z: http://www.iencyklopedie.cz/.

Pro přehled titulů k jednotlivým náboženským tradicím může dobře posloužit tento seznam literatury ke státnicím z religionistiky: http://religionistika.upce.cz/data/File/Studium/mgr/mgr-literatura.pdf. Další českou literaturu můžete hledat v těchto zdrojích:

Pro zahraniční literaturu pak může posloužit Google Scholar https://scholar.google.cz/ a zejména Studijní a informační centrum https://www.sic.czu.cz/cs/.

Literaturu vztahující se ke konkrétním tématům píšu rovnou k nim do programu níže.

Úkoly na 2. seminář (16./23. 10.):

 1. rozdělit se do badatelským týmů a připravit si návrh tématu
 2. četba:

Program seminářů (průběžné prezentace seminárních výzkumných projektů)

Lichý týden

3. seminář (30. října): Sahadža joga: Zahradníková, Knotková, Frolíková, Blaszczyková, Úplňková joga: Řeháková, Vlková, Zátková Prezentace: https://prezi.com/view/1w8ZjiOO1oqtNREtfbBy/sahadza_joga.pdf

4. seminář (13. listopadu): Bohoslužba - Římskokatolická církev (Františkáni): Calta, Baturina, Herejkbohosluzba.pptxnabozensky_ritual_-_bohosluzba.docx

5. seminář (27. listopadu): Osho: Hrubešová, Drhová https://prezi.com/p/08n_qqgp2agu/; Křest: Housková, Mostýn, Šilarováantropologie-nabozenstvi-odlisnosti_krtu.pdf

6. seminář (11. prosince): Masopust: Mimochodková, Kováčková, Kohútová - pozn. JA: kromě folkloristické literatury doporučuji k historickému a komparativnímu zarámování tyto práce: BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Překlad Jaroslav Kolár. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1975. Vyd. 2., V nakl. Argo 1. Praha: Argo, 2007. BURKE, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě. Překlad Markéta Křížová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. Kap. II. 7. Svět karnevalu, s. 185-218. BURKE, Peter. Benátský karneval. In BURKE, Peter. Žebráci, šarlatáni, papežové: historická antropologie raně novověké Itálie: eseje o vnímání a komunikaci. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2007. HEERS, Jacques. Svátky bláznů a karnevaly. Vyd. 1. Praha: Argo, 2006.fasanky.pdf fasanky_prezentace.pdf

Sudý týden

3. seminář (6. listopadu): Buddhistické meditace.Fiala, Houdek;

4. seminář (20. listopadu): Hare Krišna: Huptychová, Jalovcová, Jurkovičová, Smýkalová; Osho: Dobeš, Kárová, Vlasáková

5. seminář (4. prosince): Vietnamská svatba: Dostálová, Znamenáčková; Bohoslužba Českobratrská církev evangelická: Kučerová, Mrvíková

6. seminář (18. prosince): Dušičky versus Halloween. Rosenhoferová, Kociánová - pozn. JA: mexické dušičky se letos přesunuly do Alfreda ve dvoře (http://www.alfredvedvore.cz/cs/program/den-mrtvych---dia-de-los-muertos-2018-motus?pid=633&bck=index), ale zdá se, že je to bohužel spíš jakýsi workshop pro děti :-( , zajímavější se zadá být výstava umělecko-dokumentárních fotografiií Hanal Pixan v Cervantesově institutu (Na Rybníčku 536/6, Nové Město), viz http://www.kultura21.cz/vytvarne-umeni/18755-dusicky-po-mexicku, pro informace o keltském svátku Samain (též psáno Samhain) lze doporučit např. VLČKOVÁ, Jitka. Encyklopedie keltské mytologie. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. nebo BOTHEROYD, Sylvia a BOTHEROYD, Paul F. Lexikon keltské mytologie. Překlad Vladimír Marek. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 1998., k liturgické tradici viz The Catholic Encyclopedia: http://www.newadvent.org/cathen/, hesla „All Saints' Day“ a „All Souls' Day“, též ADAM, Adolf. Liturgický rok: historický vývoj a současná praxe. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1998., a pro tradici Dušiček v českém prostředí viz BROUČEK, Stanislav, ed. a JEŘÁBEK, Richard, ed. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007., dále NAVRÁTILOVÁ, A. Svátky Všech svatých a Dušiček v české lidové tradici. In: TARCALOVÁ, Ludmila, ed. Světci v lidové tradici: [sborník příspěvků z konference karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK konané v Uherském Hradišti v roce 1995]. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1995. S. 207-216., dále můžete využít bibliografickou databázi České národopisné společnosti: http://www.narodopisnaspolecnost.cz/index.php/virtualni-badatelna/bibliograficka-databaze a portál Gistralik: https://gistralik.muni.cz/;

Páteční kázání: Janoušková, Marešová, Peková 6._cviceni_-_patecni_kazani_janouskova_maresova_pekova_.pptx6._cviceni_-_patecni-kazani-janouskova-maresova-pekova.docx

Oznámení

Průběžný test č. 1: Od této středy 14. listopadu do následující středy 21. listopadu je otevřen první průběžný test ověřující znalosti z předcházejícího kurzu Geografie náboženství (viz skripta KOKAISL, Petr. Geografie náboženství. Praha: ČZU, 2009, 2. vyd. 2015). Test je přístupný z Testovacího centra, obsahuje 10 otázek po jednom bodu, časový limit je 10 minut. Hodně štěstí! Modul pro rezervaci míst v testovacím centru (proklik na něj) najedete na Moodlu. Heslo pro spuštění testu je „PRT1“. Upozornění: Někteří z vás mě upozornili, že proklikávací tlačítko na rezervaci míst v testovacím centru je nefunkční. Problém se už řeší a až se vyřeší, dám vám touto cestou opět vědět a termín pro napsání testu samozřejmě přiměřeně prodloužím. Upozornění: Od dneška (19. listopadu) by měl být rezervační modul do Testovacího centra již funkční, termín je prodloužen do 24. listopadu, 23:59. Časový limit zůstává 10 min. Pokud by problémy přetrvávaly, dejte mi prosím opět vědět.

Instrukce

Co se naučit na průběžný test č. 2: Druhý průběžný test bude zaměřen na antropologické teorie náboženství, jak jsme je probírali na přednáškách v teoretickém bloku. Pro přípravu na test byste si měli proto

a) zopakovat látku z přednášek věnovaných antropologickým teoriím náboženství, prezentace z těchto přednášek naleznete zde: prehled_antropologickych_teorii_nabozenstvi_prezentace_.pdf a

b) k tomu si přečíst kapitolu o náboženství a rituálu z učebnice Kulturní a sociální antropologie T. H. Eriksena a kapitoly o rituálu a šamanismu z učebnice Antropologie náboženství F. Bowie, tedy:

 1. ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál, 2008. Kap. 14.
 2. BOWIE, Fiona. Antropologie náboženství. Praha: Portál, 2008. Kap. 6.
 3. BOWIE, Fiona. Antropologie náboženství. Praha: Portál, 2008. Kap. 7.

Všechny tři texty naleznete naskenované na moodlu.

Rozšiřující/doplňující/podpůrná literatura k teoretickému bloku:

 • PALS, Daniel L. Osm teorií náboženství. Praha: ExOriente, 2015.
 • CHLUP, Radek. Strukturální antropologie včera a dnes: sto let Clauda Lévi-Strausse: I. Religio, 2009, 17(1), s. [3]-35. Dostupné také z: https://digilib.phil.muni.cz/handle/oktavo/124610.
 • CHLUP, Radek. Struktura a antistruktura: rituál v pojetí Victora Turnera. I. Religio, 2005, 13(1), s. [3]-28. Dostupné také z: https://digilib.phil.muni.cz/handle/oktavo/124610.
 • SOUKUP, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, 2000. Vyd. 2. 2004.

Oznámení

Průběžný test č. 2: Od tohoto úterý 18. prosince 12:00 do pátku 21. prosince 23:59 je otevřen druhý průběžný test ověřující znalosti z antropologických teorií náboženství (viz výše instrukce). Test je přístupný z Testovacího centra, obsahuje 10 otázek po jednom bodu, časový limit je 15 minut. Modul pro rezervaci míst v testovacím centru (proklik na něj) najedete na Moodlu. Hodně štěstí!

Zkouškový test

Od 7. ledna 8:00 do 31. ledna 23:59 bude otevřen v testovacím centru zkouškový test (jeho napsání je podmínkou pro přístup k ústní zkoušce) zaměřený na druhou část přednášené látky, tj. na indické náboženské tradice. Test má 22 otázek, časový limit je 30 min.

K přípravě můžete použít prezentace z přednášek, viz zde hinduismus.pdf (pokud jde o cizojazyčné termíny, zkoušeny budou ty, které jsou tučně). A dále byste si měly přečíst/shlédnout/poslechnout tyto následující čtyři dokumenty:

 • ONRAČKA, Lubomír. Co dělá hinduistu hinduistou? Roverský kmen roč. 2, č. 58 (únor 2009), s. 37-39. Dostupné zde: ondracka_lubomir._co_dela_hinduistu_hinduistou.pdf.
 • ONDRAČKA, Lubomír. Smrt a umírání v hinduismu [rozhovor]. In: Vstupte! ČRo Leonardo, 28. března 2012. Dostupné: https://prehravac.rozhlas.cz/audio/2591105 (43 min.; pokud by byly problémy s přehrávání, doporučuji klinkout na „stáhnout“ a pustit, příp. prostě stáhnout).
 • JAZAIRIOVÁ, Pavla. V Indii je 25 let zakázáno upalován vdov. Jejich postavení je ale stále podřadné [rozhovor]. Zpracoval D. Zíta. iRozhlas.cz [online]. 4. září 2012, 16:32. Dostupné: http://irozhl.as/4um (4 min.)
 • God´s own country - Tradícia rituálov v Indickej Kérale [film]. Vyrobili Ivan SOUČEK a Matej KARÁSEK. 2014. Dostupné: https://vimeo.com/124508569 (46 min., anglicky, slovenské titulky)

Jako rozšiřující/doplňující/podpůrnou literaturu pro ty, kteří by se potřebovali lépe zorientovat či se chtěli dozvědět něco více, lze doporučit tyto dvě učebnice:

 • KNIPE, David M. Hinduismus: experimenty s posvátnem. Překlad Kateřina Keilová. V čes. jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 1997.
 • WERNER, Karel. Náboženské tradice Asie: od Indie po Japonsko s přihlédnutím k Přednímu východu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002.

—-

Počet shlédnutí: 3

zs2018/antropologie_nabozenstvi.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:41 autor: 127.0.0.1