obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2019:antropologie_nabozenstvi

Antropologie náboženství ZS 2019

vyučující: Jan Andrle, konzultace: středa 10:15-11:00, budova PEF, místnost E313, kontakt: andrlejan@pef.czu.cz

Obecná charakteristika: Cílem kurzu je seznámit studenty se základy disciplíny antropologie náboženství jako oboru zprostředkovávajícího emický pohled a zkušenosti členů náboženských komunit při sledování na jedné straně jejich kulturní, společenské a hospodářské podmíněnosti, na druhé straně jejich vlivu a důsledků v oblasti kulturní, společenské a hospodářské. Zároveň bude brán zřetel k interdisciplinárním přesahům do příbuzných oborů, a to ve dvou rovinách: jednak v rozměru předmětu (tj. náboženství, tzn. v rozměru přesahů a průniků s jinými disciplínami zabývajícími se fenoménem náboženství, zejména religionistice a sociologii náboženství), jednak v rozměru oborového ukotvení (tj. kulturní antropologie jako celku, tzn. v rozměru vztahu k ostatním dílčím antropologickým disciplínám zejména - vzhledem k zaměření studia - ekonomické antropologii).

Získané kompetence: Student by po absolvování kurzu měl být nejen schopen rozpoznávat a rozlišovat jednotlivé náboženské tradice (jejich texty, symboly, nauky a rituály) a chápat rozdíly mezi nimi i v jejich rámci (tj. rozdílné podoby určitých náboženství a jejich různé proudy), ale především bez bez předsudků přistupovat k jednotlivým náboženským tradicím, interpretovat jejich emický obraz světa a společnosti a tento uchopit a analyzovat jako reálný kulturní, společenský i hospodářský faktor.

Předpoklady: Předpokládá se předchozí absolvování kurzu Geografie náboženství, resp. znalosti odpovídající rozsahu tohoto kurzu, rovněž se předpokládá znalost základů kulturní a sociální antropologie.

Metoda a obsah výuky: Výuka se bude skládat z přednášek a seminářů, přičemž:

Přednášky budou probíhat každý týden formou frontální výuky. Kromě úvodní přednášky, kde bude podána základní charakteristika oboru a definice základních pojmů, bude výklad rozdělen do dvou zhruba stejně velkých částí. V první části budou tématem klasické antropologické výzkumy náboženských, magických a duchovních fenoménů, které formovaly a formují obor a zároveň podávají vhodný vhled do antropologického přístupu k těmto fenoménů i způsobům jejich uchopení (např. Frazerova Zlatá ratolest, Evans-Pritchardův výzkum čarodějnictví u Azandů, Claude-Straussův výklad totemismu, Geertzův komparativní výzkum islámu v Maroku a Indonésii, atp.). Druhá část bude koncipována tematicky a zaměří se na vybrané náboženské tradice s důrazem na antropologická témata (mýty, rituály, náboženské normy atp.).

Semináře budou probíhat 1 x za 14 dní formou kontaktní a kooperativní výuky. Hlavní náplní bude vypracování seminární práce jejímž tématem bude konkrétní vybraný náboženský rituál; součástí zpracování by mělo být, pokud to téma dovolí, užití některé z technik kvalitativního výzkumu (nezúčastněné pozorování, rozhovory s účastníky či pod.). Jednotlivé seminární práce budou zpracovávány výzkumnými týmy z řad studentů, které budou ustanoveny na prvním semináři, a budou prezentovány jednak průběžně formou referátu na semináři v jeho průběhu, jednak v konečné podobě písemnou formou na konci semestru.

Atestace: zápočet a zkouška

Podmínky pro získání zápočtu (platí kumulativně): a) aktivní účast na semináři (tolerována bude jedna absence) + podíl na vypracování seminární práce včetně její dvojité prezentace: jednak průběžná formou referátu na semináři, jednak finální, písemnou formou nahranou do wiki; b) úspěšné složení zápočtového testu (bude konán v průběhu semestru).

Zkouška bude dvoukolová: 1. písemná (závěrečný test); 2. ústní (formou kolokvia, tj. skupinové rozpravy nad tématem určeným zkoušejícím, ve které student prokáže orientaci v tématu).

Literatura:

A) základní:

 • BOWIE, Fiona. Antropologie náboženství. Praha: Portál, 2008.
 • ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál, 2008. Kap. 14. Náboženství a rituál.
 • MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 2. vyd. 2004. Kap. 8. Náboženství.
 • SOUKUP, Martin. Základy kulturní antropologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009. 2., rozšířené vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. Kap. Antropologie náboženství: čarodějnictví, kouzelnictví a rituál.
 • COPANS, Jean. Základy antropologie a etnologie. Praha: Portál, 2001. Kap. 4. Kultury a symboly, rituály a řeč.
 • BUDIL, Ivo T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 1992. Další vyd. 1995, 1998, 2003. Kap. 4. Člověk, mýtus a náboženství.
 • DÜLMEN, Richard van. Historická antropologie: vývoj, problémy, úkoly. Praha: Dokořán, 2002. Oddíl Témata, kap. 1. Magie a čarodějnictví a 4. Náboženství a zbožnost

B) rozšiřující:

 • SOKOL, Jan. Člověk a náboženství: proměny vztahu člověka k posvátnému. Praha: Portál, 2004.
 • WAARDENBURG, Jacques. Bohové zblízka: systematický úvod do religionistiky. Brno: Ústav religionistiky filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 1997.
 • PADEN, William E. Bádání o posvátnu: náboženství ve spektru interpretací. Brno: Masarykova univerzita, 2002.
 • SKALICKÝ, Karel. V zápase s posvátnem: náboženství v religionistickém bádání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005.
 • HELLER, Jan a MRÁZEK, Milan. Nástin religionistiky: uvedení do vědy o náboženstvích. Praha: Kalich, 1988. 2. vyd. 2004.
 • NEŠPOR, Zdeněk R. a LUŽNÝ, Dušan. Sociologie náboženství. Praha: Portál, 2007.
 • NEŠPOR, Zdeněk R. a kol. Příručka sociologie náboženství. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008.
 • VÁNĚ, J. Sociologie náboženství: Soudobé trendy. In Soudobá sociologie VI. Oblasti a specializace. Praha: Univerzita Karlova v Praze: Karolinum, 2014.

Další literatura, resp. studijní texty k dílčím tématům a náboženským tradicím bude sdělována průběžně během kurzu.

Semináře

Semináře budou věnovány tématu náboženského rituálu a jeho významu pro příslušníky náboženských komunit. Hlavní náplň bude tvořit příprava a průběžná prezentace seminární práce (každá práce bude zpracovávána badatelským týmem ustanoveným na semináři; tématem práce bude vždy jeden konkrétní náboženský rituál, příp. příbuzné související téma) a diskuze nad jejím tématem.

Tématické okruhy (ze kterých lze vybírat konkrétní témata):

 • pravidelné týdenní (či v obdobném rytmu se konající) bohoslužby/rituály/slavnosti: šábes, mše, páteční muslimské modlitby, atp. (lze také srovnat způsob konání a prožívání určitého rituálu v různých komunitách daného náboženského společenství či různé verze téhož rituálu, např. tridentská a pokoncilní mše v katolické církvi);
 • tzv. přechodové rituály, tj. rituály související s narozením, dospělostí, sňatkem, smrtí nebo konverzí (tj. přijetí do daného náboženského společenství) či ordinace do kněžského či obdobného stavu; lze také provést komparaci analogického náboženského a sekulárního obřadu (např. svadby či pohřbu).
 • výroční svátky (samozřejmě ty, které rámcově spadají do ZS), např. židovská Chanuka, křesťanské Dušičky (souvislost s keltským svátkem Samain a s anglosaským Halloweenem) či Vánoce (a všechny svátky okolo nich), čínský/vietnamský Nový rok;
 • kromě velkých tradičních náboženství se lze zaměřit též na svátky/rituály etnických menšin žijících v ČR; lze se zaměřit též na folklorní tematiku; zajímavým tématem jsou také neopohanské obřady.

Literatura k obecnému poučení o teoretických a metodologických přístupech ke studiu rituálů (krom textů na moodlu):

 • BOWIE, Fiona. Antropologie náboženství. Praha: Portál, 2008. Kap. 6 Teorie rituálu, přechodové rituály a rituály násilí (viz moodle); též se lze poučit z příslušných kapitol obecných učebnic kulturní a sociální antropologie, viz seznam literatury k předmětu, oddíl A), krátký oddíl o rituálu mají též práce J. Waardenburga (s. 72-73) a W. E. Padena (s. 49-51) uvedené v oddíle B);
 • MALINA, Jaroslav a kol. Antropologický slovník, aneb, Co by mohl o člověku vědět každý člověk: (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladatelství CERM, ©2009. Dostupné též: <https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/antropos/index.html>, heslo rituál.
 • NEŠPOR, Zdeněk R., ed. Sociologická encyklopedie [online]. Dostupné: <https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Hlavn%C3%AD_strana>, heslo rituál.
 • NÜNNING, Ansgar, ed., TRÁVNÍČEK, Jiří, ed. a HOLÝ, Jiří, ed. Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce - osobnosti - základní pojmy. Brno: Host, 2006. Heslo rituál.
 • BROUČEK, Stanislav, ed. a JEŘÁBEK, Richard, ed. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. Heslo rituál.

Témata seminárních prací Sem prosím pište své témata svých seminárních prací se svými jmény a stručnou anotací, a následně také nahrajte prezentaci ze semináře

Svatba Bataků - Barbora Náglová, Aneta Tellingerová, Zlata Kopecká, Aneta Veselá; anotace: Seminární práce se zabývá Bataky ze Sumatry, přesněji z oblasti jezera Toba. Výzkum je zaměřen na rituál svatby, který je dán jasnými pravidly vycházejícími především ze systému jejich rodových jmen.svatba_bataku.pptxsvatba_bataku_sem.prace.pdf

Svatá Kateřina - Jan Hořenín, Marek Brzák; anotace: Seminární práce se bude zabývat svátkem sv. Kateřiny a průběhem jeho oslav v oblasti jižní Moravy ve vesnici Mutěnice. Předmětem výzkumu bude průběh oslav a akcí s tímto svátkem spojených. Zároveň se bude práce zabývat výzkumem povědomí o náboženském aspektu tohoto svátku a propojením posvátného a světského rozměru oslav.sv_katerina.pptxsvata_katerina_brzak_horenin.docx

Bojový tanec HAKA - Petr Burian, Lucie Křížová, Oldřich Nechanický anotace: Seminární práce se bude zabývat Maury, jejich kulturou a zvyky. Podrobněji se zaměříme na tanec Haka, jeho různé podoby a významy v dané kultuře. Jaký druh tance se používá k určitým náboženským, ale i jiným událostem a kdo daný tanec předvádí.maorska-kultura-a-tanec-haka.docx haka2-final_1_.pptx

Svatá Lucie - Karolína Pospíšilová, Anna Tesařová. Anotace: Semestrální práce pojednává o svátku sv. Lucie ve Švédsku. Nejprve je představeno náboženství ve Švédsku, dále život světice Lucie a v neposlední řadě průběh současných i historických švédských oslav na její počest. Pro srovnání jsou uvedeny i jiné země, kde se tento svátek slaví, a jakým způsobem sv. Lucii oslavují. svatek_sv._lucie_ve_svedsku_-_pospisilova_tesarova_-_prezentace.pdf svatek_sv._lucie_ve_svedsku_-_pospisilova_tesarova_-_seminarni_prace.pdf

Procesí - Semana Santa Marinera ve Valencii - Ondřej Havelka, Lukáš Linka, Jakub Vítovec. Tato práce pojednává o oslavách Svatého týdne ve Valencii. V práci je rozebírán především rituál procesí. Prostřednictvím procesí místní bratrstva vyobrazují Pašije. Práce se zabývá zároveň oděvy, které si oblékají učinkující na jednotlivá procesí a stravováním během svatého týdne. Oficiální název, který vyjadřuje i specifickou podobu oslav Svatého týdne ve Valencii, je Semana Santa Marinera, viz https://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa_Marinera. Této tradici je věnováno i místní muzeum (Museo de la Semana Santa Marinera), které má řadu materiálů zpřístupněno online: http://www.festesdevalencia.org/index.php/main-museos-va/15-museus/67-museu-de-la-setmana-santa-marinera-salvador-caurin, a nově taky studie PILÁN, Pedro García. Rituales, descentramientos territoriales y niveles de identidad: La Semana Santa Marinera de Valencia. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. LXVI, n. 2 (julio-diciembre 2011), pp. 355-374. Dostupné též: http://dra.revistas.csic.es/index.php/dra/article/view/254. Seminární práce: svaty_tyden_marinera.docx Prezentace:prezentace_semana_santa.pdf

Vánoce v Řecku - Klára Hašlerová, Adéla Semecká, Veronika Lexová - Anotace: Seminární práce se zabývá Vánocemi v Řecku. Řecko je velmi nábožensky založený stát. V teoretické části je podle knih a článků popsána oslava Vánoc a svátků kolem nich. V praktické části byly provedeny rozhovory se čtyřmi respondenty (napříč generacemi) žijícími v Řecku. - K nakousnutému tématu vánočních skřítků/skřetů z řeckého folklóru (Kallikantzaroi) je zde jedna adaptace: Whatever Happened to Panagas the Pagan? (rež. Yannis Veslemes). Trailer: https://vimeo.com/259374673 In Field Guide To Evil (2018, 117 min., info: https://www.febiofest.cz/filmy/pruvodce-zlem-838f) Naše seminární práce: vanoce-v-recku.pptx a seminarni-prace_antropologie-nabozenstvi_vanoce-v-recku.docx

Hinduistický svátek Holi a Diwali - Tomáš Matz, Tereza Aišmannová, Jakub Kovář anotace: Seminární práce se zabývá dvěma významnými svátky Holi a Diwali, které v hinduismu mají své důležité místo a jsou oslavovány po celé Indii. V praktické části jsou zaznamenány rozhovory s indickými zástupci ze státu Gudžarát, kteří popisují své současné postoje na svátky, jejich rituální dodržování a také, jaký celé záležitosti přikládají význam. Seminární práce: holi_a_diwali.docx a holi_a_diwali_-_prezentace.pptx

Cargo Kult - Šárka Hlaváčková, Julie Severová, Michael Řehák, Jakub Jelínek: Práce se zabývá problematikou, kdy technologicky méně vyspělá kultura začne napodobovat některé aspekty kultury technologicky vyspělejší. Zároveň přináší současný pohled na problematiku cargo kultu, a to zejména z pohledu vědeckých výzkumů. Prezentace: cargo-kult.pptx Seminární práce: cargo-kult.pdf

Vietnamský dětský den Tết Trung Thu - Xeniya Salkova, Nicola Fléglová anotace: Práce se zabývá oslavami vietnamského dne dětí neboli Trung Thu. Jedná se o velmi důležitý rodinný svátek, který byl určen především dětem. Práce přibližuje původ svátku a porovnává průběh oslav ve Vietnamu a v České republice. Prezentace: tet-trung-thu.pptx Seminární práce:te_t_thrung_thu.docx

Sebemumifikace Sokushinbutsu - Kateřina Kolářová, Adéla Kunešová, David Laho Anotace: Práce se zabývá buddhistickým rituálem Sokushinbutsu, který se vykonával převážně japonskými mnichy za účelem znovuzrození jako vyšší bytost. sokushinbutsu.pdf sem._prace_sebemumifikace_sokushinbutsu.docx

Aymarská kultura - Svobodová, Křepelová, Audesová anotace: Práce se zabývá aymarskou kulturou obecně a její historií. Větší důraz je kladen na náboženství a používání magie. V práce jsou vyzdvihnuty aspekty aymarské kultury jako Cholitas, Urus, witch market, vytváření textilií a význam užívání koky. aymaras.pptx.pdf aymarska_kultura-converted.pdf

Život bohyně Kumári - Čentáková, Davidová, Vlková anotace: V práci bude představena bohyně Kumári a její pozemský život. Práce bude zasazena do náboženského a geografického kontextu. Větší důraz bude kladen na popis přechodových rituálů, kterými Kumári za svůj život prochází, k vysvětlení bude použita koncepce Arnolda van Gennepa. kumari-_vlkova_davidova_centakova.docx kumari-_vlkova_davidova_centakova.pdf

Sebemrskačství napříč náboženstvími - Kryštof Jakubec, Jan Jiránek, Luisa Kopecká, Jana Labuťová; anotace: V práci bude představen historický kontext, význam a odlišnosti v provedení sebemrskačství (a obdobného sebepoškozování) v různých náboženstvích a geografických oblastech. flagelanti_3.pdf sebemrskacstvi_napric_nabozenstvimi.pdf

Úloha alkoholu v křesťanství - Tereza Neuwirthová, Tereza Plochová, James Hron. Anotace: Práce je zaměřena na úlohu alkoholu v křesťanských rituálech. Konkrétně je věnována pozornost mešnímu vínu, jeho výrobě a použití během bohoslužeb. Dále se práce věnuje klášterním pivovarům a jejich produkci piva. alkohol-v-krestanstvi.pdf alkohol-v-krestanstvi-ppt.pptx

Dušičky - Olena Povkhanych, Tereza Zobánková, Michaela Drozdová, Veronika Králová Každá kultura oslavuje, vzpomíná a vzdává úctu zemřelým předkům. Dnešní obdobou v ČR jsou oslavy známé jako Dušičky. Tato práce porovnává oslavy Dušiček v České republice, na Ukrajině a v Mexiku a dává krátký historický exkurz. dusicky_drozdova_kralova_povkhanych_zobankova.pptx dusicky_drozdova_kralova_povkhanych_zobankova.docx

Oznámení

Mám pro vás dobrou zprávu. Nakonec dojde u cvičení z Antropologie náboženství k rozdělení na dvě skupiny, a to počínaje 5. týdnem semestru, tj. 29. říjnem. Požádal bych vás proto, abyste se do té doby zde rozepsali do dvou přibližně stejně velkých skupin, podle toho, jak chcete chodit (tj. jestli v lichém či sudém týdnu), pište se prosím pod sebe:

Lichý týden:

 • Barbora Náglová
 • Aneta Veselá
 • Zlata Kopecká
 • Aneta Tellingerová
 • Jakub Jelínek
 • Jakub Kovář
 • Michael Řehák
 • Julie Severová
 • Jan Hořenín
 • Tereza Neuwirthová
 • James Hron
 • Tereza Plochová
 • Tereza Aišmannnnnnnnová
 • Marek Brzák
 • Tomáš Matz
 • Petr Burian
 • Oldřich Nechanický
 • Lucie Křížová
 • Xeniya Salkova
 • Nicola Fléglová
 • Šárka Hlaváčková
 • Anna Tesařová
 • Karolína Pospíšilová
 • Anna Čentaková
 • Martina Vlková
 • Johana Svobodová

Sudý týden:

 • Ondřej Havelka
 • Jakub Vítovec
 • Lukáš Linka
 • Luisa Kopecká
 • Jana Labuťová
 • Jan Jiránek
 • Kryštof Jakubec
 • Klára Hašlerová
 • Olena Povkhanych
 • Tereza Zobánková
 • Michaela Drozdová
 • Veronika Králová
 • Adéla Kunešová
 • Veronika Lexová
 • Adéla Semecká
 • David Laho
 • Anna Křepelová
 • Kristýna Audesová
 • Kateřina Kolářová

Exkurzy

Achillův štít: achilluv_stit_ilias_xviii_478-608_prekl._vanorny_.pdf

BELÁŇOVÁ, Andrea. Aplikace strukturální analýzy na japonský mýtus. Antropowebzin 3/2010, s. 145-149. Dostupné též:http://www.antropoweb.cz/cs/aplikace-strukturalni-analyzy-na-japonsky-mytus.

Oznámení: Zápočtový test

Zápočtový test bude otevřen v druhé polovině příštího týdne (tj. týden od 2. prosince) v testovacím centru, konkrétní datum a hodiny ještě napíšu. Test bude zaměřen na látku probíranou na přednáškách (prezentace jsou na moodlu) a na texty vyvěšené na moodlu.
POZOR Změna termínu: na základě žádostí některých z vás se konání testu posouvá o týden a bude buď v úterý či středu. Počítejte tedy s úterým 10. 12. či středou 11. 12. Každopádně to bude v testovacím centru a obsahově z přednášek a zadaných textů (Sokol, Bowie, Eriksen, Geertz) - prezentace z přednášek (k nim podpůrně můžete využít základní literaturu uvedenou v sylabu) i zmíněné texty, obojí v pdf, jsou vyvěšeny na moodlu.

Úspěšné složení testu je jednou z podmínek získání zápočtu. Obsahově je test zaměřen na látku probíranou na přednáškách a obsaženou v textech vyvěšených na moodlu. Test bude přístupný v Testovacím centru od středy 10. prosince 8:00 do čtvrtka 12. prosince 20:00. Test má 10 otázek, každá je hodnocena 1 bodem, k úspěšnému složení testu je zapotřebí získat alespoň 6 bodů. Časový limit je 15 minut. Hodně štěstí.

Oznámení: Zkouškový test a termíny

Zkouškový test je otevřen v testovacím centru vždy v den před vypsaným zkouškovým termínem a v den vypsaného zkouškového termínu, obsahově bude zaměřen na látku probíranou na přednáškách (prezentace z přednášek naleznete na moodlu) a ze zadané literatury (Sokol: Jak se pozná posvátné?, Bowie: Teorie rituálu, Eriksen: Náboženství a rituál, Geertz: Náboženství jako kulturní systém, Bowie: Šamanismus, vše najdete v pdf na moodlu). Test má 10 otázek po jednom bodu, k úspěšnému složení testu je zapotřebí získat nejméně 7 bodů. Časový limit je 15 minut.

Termíny na ústní zkoušku jsou vypsané na 7., 14. a 21. ledna a 4. února, míst by mělo být dost, v případě potřeby vypíšu další. Připomínám, že k přístupu k ústní zkoušce je zapotřebí mít splněné podmínky pro udělení zápočtu (tj. docházka, prezentace semestrální práce na semináři a odevzdání semestrální práce v písemné podobě minimálně 7 dní před zkouškou; zápočet vám zapíši společně se zkouškou) a mít složený zkouškový test.

UPOZORNĚNÍ: K úplnému splnění prezentace práce na semináři - a tedy udělení zápočtu - je nutné zde na wikistránky k tématu a) napsat anotaci práce a b) nahrát prezentaci. Některé skupinky to zatím neudělaly!

Proběhla oprava IS, takže by vypsané termíny už měly být v systému vidět a můžete se normálně přihlašovat.


Počet shlédnutí: 46

zs2019/antropologie_nabozenstvi.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)