obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2019:duchovni_kultura_evropy

Duchovní kultura Evropy ZS 2019

vyučující: Jan Andrle, konzultace: středa 10:15 - 11:00, budova PEF, místnost E313, kontakt: andrlejan@pef.czu.cz.

Obecná charakteristika: Cílem kurzu je naučit studenty rozumět vlastní, tj. evropské kultuře, jinými slovy nebýt cizincem ve vlastní kultuře, a reflektovat její jednotlivé tradice a vrstvy, které po staletí vytvářely evropskou kulturu jako specifický celek.

Získané kompetence: Ústřední kompetencí, na jejíž získání je kurz zaměřen, je kulturní gramotnost. Student by měl po absolvování kurzu být schopen identifikovat hlavní zdroje a vrstvy evropské duchovní kultury a způsob jejich vzájemné interakce rozpoznat a interpretovat ústřední motivy, témata, látky a vzorce formující kulturní identitu Evropy.

Předpoklady: Pro zápis do kurzu nejsou stanoveny žádné specifické požadavky, předpokládá se pouze všeobecná znalost dějepisu, dějin literatury, umění a filosofie na středoškolské maturitní úrovni.

Metoda a obsah výuky: Výuka se bude skládat z přednášek a seminářů, přičemž:

Přednášky budou probíhat každý týden formou frontální výuky a budou sledovat jednotlivé vrstvy evropské kultury s důrazem na moment konfigurace trojího zrození Evropy: 1. vznik antické/klasické civilizace, 2. zrození vlastní Evropy jako kulturní jednotky na troskách Římské říše prolnutím antického dědictví, křesťanství a „barbarských“ národů, a 3. konstituování novověké Evropy. Chronologické uspořádání bude tvořit pouze obecný rámec kurzu (smyslem není převyprávět evropské dějiny), během něhož budou formou exkurzů sledována klíčová témata napříč časovou osou. Důraz přitom nebude položen na faktické události, ale spíše na jejich „druhý život“, tj. odkaz a vliv, který měly/mají na evropskou kulturu. Podobně u klíčových idejí, příběhů, obrazů či pojmů nepůjde ani tak o jejich původní podobu, jako spíše o formu recepce v evropské kulturní paměti. Dílem se bude pracovat též s konceptem míst, resp. objektů paměti.

Semináře budou probíhat každý týden (45 min) formou kontaktní a kooperativní výuky na bázi skupinových studentských referátů doplňovaných a korigovaných vyučujícím s následnou diskuzí. Obsahově se budou orientovat na ikonografickou gramotnost, resp. praktickou sémiotiku ve vztahu k ústředním prvkům evropské duchovní kultury. Skrze tento přístup budou probrány hlavní témata a motivy antické mytologie, biblické dějepravy a křesťanské hagiografie, doplňkově též formy světských a moderních reprezentací.

Atestace: zápočet a zkouška

Podmínky pro získání zápočtu (platí kumulativně): 1. aktivní účast na semináři = docházka (tolerována budou dvě absence) + účast na referátu předneseném na semináři včetně prezentace a vypracování 4 zkušebních otázek pro kolegy, prezentaci i otázky s jasně vyznačenou správnou odpovědí je poté třeba nahrát do wiki; vybrané otázky budou zařazeny v průběžném testu; 2. úspěšné složení průběžného testu.

Podmínky pro složení zkoušky: pro přístup ke zkoušce je zapotřebí mít zápočet (resp. splněny podmínky pro jeho udělení); zkouška bude dvoukolová, a to: 1. písemná v podobě závěrečného testu, a 2. ústní formou kolokvia, tj. skupinové rozpravy nad tématem určeným zkoušejícím, ve které student prokáže orientaci v tématu (podmínkou přistoupení k ústní zkoušce je: a) úspěšné složení písemné zkoušky, a b) předložení seznamu přečtené literatury obsahující alespoň 3 tituly ze seznamu níže).

Literatura pro studium (ke zkoušce je potřeba přečíst 3 tituly):

 • BOER, Pim den. Stručné dějiny Evropy: idea Evropy a její proměny. [Brno]: Barrister & Principal, ©2003.
 • BRAGUE, Rémi. Evropa, římská cesta. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1994.
 • DAWSON, Christopher. Porozumět Evropě. Praha: Zvon; Řím: Křesťanská akademie, 1995.
 • DAWSON, Christopher. Zrození Evropy: úvod do dějin evropské jednoty. Praha: Vyšehrad, 1994.
 • FORBELSKÝ, Josef. Románské základy Evropy. Střední Evropa: Revue pro středoevropskou kulturu a politiku 62 (září 1996), s. 9–15.
 • FOUCHER, Michel. Evropská republika: historicko-geografický pohled. Praha: Barrister & Principal, 2002.
 • HEER, Friedrich. Evropské duchovní dějiny. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2000. Vyd. 2., opr. Praha: Vyšehrad, 2014.
 • HORYNA, Břetislav. Idea Evropy: pohledy do filosofie dějin. Praha: Argo, 2001.
 • POMIAN, Krzysztof. Evropa a její národy: ve znamení jednoty i různosti. Praha: Mladá fronta, 2001.
 • PUTNA, Martin C. Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy. Praha: Vyšehrad, 2018.
 • PUTNA, Martin C. Řecké nebe nad námi, aneb, Antický košík: studie k druhému životu antiky v evropské kultuře. Praha: Academia, 2006.
 • REALE, Giovanni. Kulturní a duchovní kořeny Evropy: za obrození evropského člověka. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005.
 • SEIBT, Ferdinand. Zrození Evropy: průběžná zpráva o posledních tisíci letech. Praha: Vitalis, ©2004.

Semináře

Program seminářů:

 1. Představení programu, rozdělení úkolů
 2. Antická mytologie a ikonografie: a) Vznik světa a zrození bohů; Kamenská, Trnková dke-trnkova_kamenska_.pptx b) Olympští bohové (12 velkých olympských bohů) Čečet, Lubenská
 3. Antická mytologie a ikonografie: a) ostatní olympané a pozemská božstva; Zeman, Polákdke_polak_zeman_2.pptx b) mořská a podsvětní božstva Kvíderová, Seckádke-prezentace.pptx
 4. Antická mytologie a ikonografie: a) Héraklés a jeho 12 prací; b) Argonauté Humlová, Malíková, Poláčkováherakles-argonaute-humlova_malikova_polackova.pptx
 5. Antická mytologie a ikonografie: a) Trojská válka; b) Odyssea Štefanová odyssea.pptx
 6. Antická mytologie a ikonografie: a) Perseus, Théseus; Hamplová b) Oidipus, Orfeus Grmelová duchovni_kultura_evropy.pptx
 7. Antická mytologie a ikonografie: a) Založení Říma (Aeneas, Romulus a Remus); b) římské pověsti (únos Sabinek, bratři Horatiové, Lukrecie) Kasalická, Kubík rimske_povesti.pptx
 8. Biblické dějiny a ikonografie: a) Genesis I (do Babylónské věže); Genesis II (od Abraháma do Josefa) Kapušňáková, Šišková genesis_kapusnakova_siskova.pptx
 9. Biblické dějiny a ikonografie: a) Exodus Tlegenovexodus.pptx b) Saul, David, Šalamoun Jílekzidovsti_kralove_prezentace.pptx
 10. Biblické dějiny a ikonografie: a) Eliáš, Tobiáš, Jonáš, Daniel; b) Vánoční cyklus
 11. Biblické dějiny a ikonografie: a) Ježíšovo působení, Jan Křtitel; b) Velikonoční cyklus
 12. Biblické dějiny a ikonografie: a) Apoštolové a prvomučedníci; b) Panna Maria

Literatura ke zpracování referátu:

a) k antické mytologii a ikonografii:

 • ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Bohové a hrdinové antických bájí. 1. Vyd. Praha: Mladá fronta, 1965.+
 • MARTIN, René aj. Slovník řecko-římské mytologie a kultury. Překlad Věra Hrubanová. 1. vyd. Praha: EWA, 1993.
 • FINK, Gerhard. Encyklopedie antické mytologie. Překlad Jiří Horák. V Olomouci: Votobia, 1996.
 • SASKA, Leo František. Mythologie Řeků a Římanů pro gymnasia. V Klatovech: L.F. Saska, 1867.* Vyd. 1868 a 1900 dostupná též: <http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/21730679>; <http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/21331710>.
 • CIMRHANZL, Tomáš. Mythologie, čili, Bájesloví Řekův a Římanův. Plzeň: Vendelín Steinhauser, 1879.+
 • RUTH, František. Bájesloví řecké i římské. V Praze: Tiskem a nákladem J. Otty, [1899]. Dostupné též: <http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/21808502>.
 • NEŠKUDLA, Bořek. Encyklopedie bohů & mýtů starověkého Říma & Apeninského poloostrova. 1. vyd. Praha: Libri, 2004.
 • LÖWE, Gerhard a STOLL, Heinrich Alexander. Antika ABC. 1. vyd. Praha: Orbis, 1974.+ (další vyd. pod titulem ABC Antiky)
 • SVOBODA, Ludvík, ed. a kol. Encyklopedie antiky. 1. vyd. Praha: Academia, 1973.

b) k biblické dějepravě a křesťanské hagiografii a jejich ikonografii

 • FOUILLOUX, Danielle et al. Slovník biblické kultury. 1. vyd. Praha: EWA, 1992.
 • Encyklopedie bible. Překlad Jiří Síbrt. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997.
 • ROYT, Jan. Slovník biblické ikonografie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006.
 • DRANE, John William, ed. Nová encyklopedie Bible. Vyd. 1. V Praze: Knižní klub, 2000.
 • MOTYER, Stephen. Kdo je kdo v Bibli. Překlad Petra Svobodová. České vyd. 1. Praha: Cesty, 2001.
 • ATKINSON, Peter. Rodinná encyklopedie Bible. 1. české vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2010.
 • ROCK, Lois. Světem Bible: obrazový průvodce. 1. české vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2012.
 • BEAUMONT, Mike et al. Ilustrovaná encyklopedie Bible: převyprávění s výkladem od stvoření ke vzkříšení. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2013.
 • FLORENTOVÁ, Helena. Křesťanské nebe: poznáváme světce v umění a legendách. V Praze: Artia, 1994.
 • RULÍŠEK, Hynek. Postavy, atributy, symboly: slovník křesťanské ikonografie. Vyd. 1. V Hluboké nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 2005.+
 • SCHAUBER, Vera a SCHINDLER, Hanns Michael. Rok se svatými. Překlad Terezie Brichtová a Vojtěch Pola. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997.+
 • DOLEŽEL, Jan. Prostřední Biblická dějeprava pro katolické školy obecné. Nové vydání. Moravská Ostrava: Julius Kittl, 1910. Dostupné též: <http://librinostri.catholica.cz/download/BiblickadejepravaProstredni-150dpi.pdf>.
 • SRDÍNKO, František. Schusterův Biblický dějepis Starého i Nového zákona pro obecné školy. Otisk vydání z r. 1909. Ve Vídni: C. k. školní knihosklad, 1910. Dostupné též: <http://librinostri.catholica.cz/download/Srdinko1910-150dpi.pdf>; V Praze: Státní nakladatelství, 1927. Dostupné též: <http://librinostri.catholica.cz/download/Srdinko1927-150dpi.pdf>.

c) ostatní

 • ROYT, Jan a ŠEDINOVÁ, Hana. Slovník symbolů: kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1998.
 • HEINZ-MOHR, Gerd. Lexikon symbolů: obrazy a znaky křesťanského umění. Překlad Eva Urbánková. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 1999.
 • HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1991. 2. vyd. Praha: Paseka, 2008.
 • PASTOUREAU, Michel. Dějiny symbolů v kultuře středověkého Západu. Praha: Argo, 2018.
 • BECKER, Udo. Slovník symbolů. Překlad Petr Patočka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002.

+ vycházelo opakovaně, zde uvedeno jen první vydání

Oznámení: Zápočtový test

Jak jsem se dnes dohodli, počítejte tedy s tím, že zápočtový test bude otevřený 11. prosince v testovacím centru, test bude zaměřený na antickou mytologii a ikonografii. Případné otázky si připravte na cvičení.

Úspěšné složení testu je jednou z podmínek získání zápočtu. Obsahově je test zaměřen na látku probíranou na seminářích, konkrétně na antickou mytologii a ikonografii. Test bude přístupný v Testovacím centru ve středu 11. prosince (jinak též III. dne před prosincovými Idami, resp. ve středu před sv. Lucií) během celého dne. Test má 10 otázek, každá je hodnocena 1 bodem, k úspěšnému složení testu je zapotřebí získat alespoň 6 bodů. Časový limit je 15 minut. Hodně štěstí.

Oznámení: Zkouškový test a termíny

Zkouškový je otevřen v testovacím centru vždy v den před vypsaným zkouškovým termínem a v den vypsaného zkouškového termínu, obsahově bude zaměřen na biblickou a křesťanskou látku a ikonografii a také látku probíranou na přednáškách (prezentace z přednášek najdete zde dke_zs_2019-20.pdf). Obsahuje 20 otázek po 1 bodu, ke splnění testu je zapotřebí získat alespoň 14 bodů. Časový limit je 30 minut. Hodně štěstí!

Termíny na ústní zkoušku jsou vypsané na 7. a 14. ledna a 4. února (vždy od 9:00), míst by mělo být dost, v případě potřeby vypíšu další. Připomínám, že k přístupu k ústní zkoušce je zapotřebí mít splněné podmínky pro udělení zápočtu (tj. docházka, přednesený referát a složený zápočtový test; zápočet vám zapíši společně se zkouškou), a dále mít složený zkouškový test a mít přečtené 3 tituly ze seznamu literatury v sylabu. 


Počet shlédnutí: 10

zs2019/duchovni_kultura_evropy.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:41 autor: 127.0.0.1