obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2022:klara_safrankova

Co vlastně darwinismus přesně znamená?

Darwinismus je evoluční teorie, kterou vytvořil anglický přírodovědec Charles Darwin v 19. století. Podle této teorie všechny druhy organismů vznikají a vyvíjejí se malými dědičnými změnami, které zvyšují schopnost přizpůsobit se měnícím podmínkám okolního světa. Ti, kdo mají tuto schopnost velkou, je větší pravděpodobnost, že přežijí. Pokud tyto organismy přežijí dlouhou dobu, tak se začnou proměňovat na nové druhy. Tato teorie má spoustu příznivců, ale také spousta lidí této teorii nevěří a snaží se jí dokonce vyvrátit. Odpůrci této teorie se nazývají kreacionisté. Kreacionismus se začal používat začátkem 20. století, kdy se Darwinova evoluční teorie rozšířila. Tyto lidí věří, že Zemi a lidi vytvořil Bůh za 6 dní, tak jak je to psané v bibli. Vytvořili, proto pět hlavních důvodů, proč evoluční teorie není pravdivá.

5 hlavních omylů evoluční teorie

„Evoluce nikdy nebyla vědecky pozorována“. Tak zní první tvrzení, které tvrdí kreacionisté, aby evoluční teorii vyvrátili. Podle biologů evoluce znamená změnu genofondu za nějaký určitý čas, která může trvat dokonce několik set let. Toto tvrzení kreacionisté chápou a do určité míry s ním souhlasí, jediné, co jim nedochází je, jak dlouho to může trvat. Oni totiž nikdy evoluci neviděli na vlastní oči, a proto dle mého názoru tomu nevěří. Pomocí nálezů fosilií můžeme zkoumat, jak se určitý druh organismu postupně vyvíjel. Jediné, co nemůžeme přímo pozorovat je, jak se nějaká určitý druh změní na druh úplně nový. Tím pádem můžeme říct, že toto tvrzení není pravdivé, protože evoluce byla v nějaké míře vědecky pozorována, například fosilními nálezy. „Evoluce porušuje druhý zákon termodynamiky“. Abychom toto tvrzení mohly rozebrat musíme nejdříve pochopit druhý zákon termodynamiky. Ten zní „Není možný proces, v kterém je jediným výsledkem přesun energie z chladnějšího do teplejšího tělesa“. Avšak druhý termodynamický zákon platí pouze na uzavřený systém a kreacionisté v tomto ohledu zapomínají na to, že život není uzavřený/izolovaný systém. Co také tvrdí, že všechno musí mít řád. Co ale nechápou je, že i neživé systému jsou někdy neuspořádané a někdy zase uspořádané. Jiný způsob vyjádření druhého termodynamického zákona však zní „Vesmír se stále stává neuspořádanějším“. Tím pádem tento zákon můžeme vlastně pozorovat všude kolem nás. Může to být například místnost, kterou několik dní neuklidíme a poté se stává méně a méně uspořádanou, a to dokonce platí i v tom případě, když do dané místnosti vůbec nevkročíme. Místnost se sama kvůli přírodě stane neuspořádanou, bude v ní prach, nebo může třeba zatuchnout. Všechno je velmi složité udržovat uspořádané, naopak je velmi jednoduché, aby v tom vznikl chaos. A to hlavně kvůli tomu, že vlastně stačí pro to nic nedělat a všechno se zkazí, opotřebuje, rozbije, a to samo od sebe bez toho aby tomu člověk dopomohl. A o tom přesně je druhý zákon, jak tvrdí Mark Issak. V přírodě můžeme nalézt spoustu věcí, které mohou být neuspořádané, jsou jiny například tornáda, sněhové vločky, déšť nebo například blesky. Nic z výše jmenovaných nedosahuje ¨žádného řádu.

Další důvod, který kreacionisté tvrdí je že „Neexistují žádné fosilie přechodných životních forem“. V přírodě bychom měli očekávat mezičlánky mezi různými organismy, ale oni údajně chybí. Ale tvrdit, že žádné přechodné formy života nejsou je velmi mylné. Paleontologie od té doby již pokročila a v dnešní době známe mezičlánky mezi vzdálenými druhy v rámci jedné linie. To, že si lidé myslí, že přechodné fosilie chybí je částečně zaviněno běžným životem a především tím, jak lidé přemýšlejí o kategoriích. Když si lidé přemýšlí o kategoriích jako „pes“ nebo „pták“ myslí si, že tato kategorie je přímo ohraničená a nemůže existovat žádná jiná forma. Tyto kategorie jsou ale uměle vytvořené člověkem, příroda se jimi totiž neřídí a nijak se jimi nijak neomezuje. Někteří kreacionisté tvrdí, že tato hypotéza byla vymyšlena pouze pro to, aby vysvětlila mezery ve fosilních nálezech, což ale není úplná pravda. Vznikla proto, aby objasnila, proč některé druhy vznikly rychle, oproti ostatním. Problém je, že při vzniku nového druhu je, že nevidíme, že by se druh postupně vyvíjel, jak si Darwin představoval.

„Evoluční teorie tvrdí, že život začal a jeho evoluce pokračovala úplnou náhodou“. Na toto tvrzení reaguje Mark Issak tak, že neexistuje žádní jiné tvrzení, které by lépe svědčilo o tom, že argumentující nerozumí evoluci. Je poměrně logické, že náhoda hraje v evoluci nějakou určitou roli, v podobě různých mutací, nových generických variací ale to jediné. Například vznik života rozhodně nebyl pouhou náhodu, atomy se museli nějakým způsobem uspořádat podle jejich chemických vlastností, a to nezávisí na náhodě.

Poslední výrok, který kreacionisté tvrdí je „Evoluce je pouze teorie, nebyla doposud prokázána“. Spoustu lidí si může myslet, že evoluční teorie znamená pouze to, že všichni lidé a zvířata se vyvinuli z jednoho společného předka. To ale není to jediné, co evoluční teorie tvrdí, nenajdeme tam pouze to, jak se vyvinul život, ale také různé mechanismy, mutace, genetický vývoj a tak dále. Ve skutečném světe, ve kterém žijeme vlastně není nic prokázáno a asi ani nikdy nebude. Nemůžeme si být jistí, že je dneska například pátek, ani například jaký je rok, kvůli tomu, že přesně nevíme jak a kdy vznikl vesmír. Musíme ale věřit jistým pozorovaným důkazům. Když máme víc a ještě lepších důkazů, můžeme to určité tvrzení již nazvat faktem, i když to není ještě na 100% potvrzeno. Evoluce je podporována stoupnout důkazů co se například fosilních nálezů týče. Myslím si, že těch pět hlavních omylů evoluční teorie, které kreacionisté propagovali před více než 100 lety, nelze ve dnešní době brát úplně vážně, ale spíše s velkou rezervou. Od té doby spoustu vědců zkoumalo a studovalo celou evoluční teorii, a také věda za těch 100 let více pokročila.

Lze ale celá evoluční teorie vědecky podložit? Nejprve se podíváme na vznik vesmíru. Vědci tvrdí, že vesmír vznikl před 4,6 miliardy let pomocí Velkého třesku. Toto je však pouhá domněnka, protože vědci dodnes neznají odpověď na to, jak mohlo vzniknout takové množství hmoty a energie vesmír mohl vzniknout. Znamená to tedy že nevíme, jak mohl celý vesmír vzniknout, a proto mnoho lidí věří, že Bůh stvořil vesmír. Jeden z argumentů, proč by to tak mohlo být je, že cokoliv začne existovat, musí mít nějakou příčinu. My ale nevíme, jakou příčinou vesmír vznikl, proto je nejlepším vysvětlením, že Bůh ho stvořil.

Dále se podíváme na stáří vesmíru. Jak jsem již zmiňovala vesmír vznikl Velkým třeskem před více než 4,6 miliardami let. Existuje několik tvrzení, které stáří Země zpochybňují. Z těch jsem si vybrala dvě, které mi přijdou nejvíce zajímavé. Jako první jsem si vybrala fakt, že měsíc se každý rok vzdaluje od Země. Tím, že se vzdaluje o několik centimetrů dál každý rok znamená, že dříve byl naší Zemi blíž. To by tím pádem znamenalo, že před 1,2 miliardami let byl Měsíc přímo nad zemským povrchem a tom žádné zmínky nejsou. Druhým faktem je že hvězdy mají svou životnost. Když hvězda vyhasne, stanou se z nich tzv. supernovy. Tento jev se podle vědců dá pozorovat pouze jednou za 30 let. Ale jak to, že supernovy vidíme tak málo, pokud je Země tak stará a tím pádem i hvězdy? Neměli bychom tento jev moct pozorovat častěji?

A jak na toto reaguje bible? Bible totiž obsahuje i rodokmen Ježíše, ve kterém můžeme nalézt i Adama, prvního člověka na Zemi. Dále také v Bibli můžeme najít průměrnou délku života a tím vypočítat před jakou dobou měl Adam žít, což má být před 6000 lety, což by vysvětlovalo, proč vesmír nemůže být tak starý, jak si vědci myslí.

Může být darwinismus považován za náboženství? Dle mého názoru ano. Darwinova evoluční teorie není vyloženě založena na vědeckých faktech, ale spíše na domněnkách a teoriích. Jak jsem již zmínila, nelze vědecky doložit, jak přesně vznikl vesmír, jak dlouho je starý anebo jak vlastně vznikl samotný život. Nic z toho nemůžeme vědecky dokázat, a dle mého názoru celá evoluční teorie vznikla pouze z toho, jak si Charles Darwin myslel že vesmír a život na Zemi vznikl. A přesně to stejné je křesťanství. Ti ale věří, že vesmír, Zemi a vše co je živé vytvořil Bůh. Tato teorie samozřejmě také není založena na určitých faktech, tím pádem jsou toto také pouze domněnky. Jak zastánci evoluční teorie, tak křesťané v něco věří, proto by se v tomto případě mohl darwinismus považovat za náboženství. Pro mě je velmi těžké se rozhodnout, ke které této teorii se více přiklonit. Vzhledem k tomu, že v Boha nevěřím, spíše se v tomto přikláním k Darwinovi, protože představa že vesmír a vlastně všechno stvořila nějaký vyšší moc mi nepřijde vůbec pravděpodobná. Na druhou stranu věřit v to, že vesmír vznikl vlastně úplnou náhodou, vše se postupně vyvíjelo, jak zvířata, tak lidé mi přijde také nepravděpodobné. Bohužel my asi nikdy úplnou pravdu nezjistíme a musíme si vybrat jednu z teorií které věřit.

Sociální darwimismus K Charlesu Darwinovi se také pojí pojem Sociální darwinismus, který souvisí se společností celkově. Tento termín poprvé použil v Henry Huxley v roce 1860. Moderní darwinismus se začal více rozvíjet až ve 40. a 50. letech 20. století s příchodem různých ideologií jako například fašismus. Je to představa, že všechna existence společnosti se řídí stejnými principy jako biologický výběr přežití těch nejvíc schopných. Je založen na přesvědčení, že společnost odstraňuje slabé, chudé lidi, kdežto ti silnější a bohatší přežijí, protože jsou více schopné. Chudí lidé byli považováni za neschopné, ostatní jim neměli pomáhat, protože pro ně představovali pouze přítěž. Na rozdíl bohatí lidé byli bráni za silnější, a to pouze protože na to měli prostředky. Bohatí lidí se kvůli tomu automaticky začali povyšovat nad ty chudé a slabé. Díky tomu měli bohatí kontrolu nad majetkem, a byli vnímáni jako někdo s lepšími vlastnostmi, jako je například pracovitost, morálka. Protože přírodní procesy v darwinově teorii vyžadují odstranění slabých, tak kvůli tomu byli státní zásahy ve kterých pomáhali a chránili slabé byli považovány za škodlivé. Sociální darwinismus byl používám k propagaci ideologií kolonialismu, eugeniky a převážně rasismu. Tato teorie velmi vedla k nacistické politice a rasovým konfliktům, protože sociální darwinisté věřili že ostatní rasy musí být odstraněny a věřili v nadřazenost čisté a árijské rasy. Tato teorie se například zalíbila Adolfu Hitlerovi, který se tímto řídil ve 20. století v nacistickém Německu. Je tedy jasné, že sociální darwinismus byl silně kritizován kreacionisty, protože vedl k znehodnocování jiných ras a následným odstraňováním nevinných lidí. Sociální darwinismus učí, že živý svět nemá plán ani žádný účel, pouze musíme přežít. Všechno, co se v životě děje je náhodné, neřízené a bezcitné. Lidé jsou v tomto považovány za zvířata 


Počet shlédnutí: 21

zs2022/klara_safrankova.txt · Poslední úprava: 07. 12. 2022 (16:39) autor: 78.102.90.20