obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2023:duchovni_kultura_evropy

Duchovní kultura Evropy ZS 2023

Vyučující: Jan Andrle, kontakt: andrlejan@pef.czu.cz; konzultace: středa 10:30-12:00 E313 (je nutné se předem domluvit emailem nebo se zapsat zde níže, viz https://www.hks.re/wiki/zs2023:duchovni_kultura_evropy#prihlaseni_na_konzultace)

Kdy a kde: středa 7:50-10:15, E223

Obecná charakteristika: Kurz je zaměřen na náboženské kořeny evropské kultury. Cílem kurzu je naučit studenty vnímat význam jednotlivých kulturních a náboženských tradic, které během historického vývoje formovaly evropskou kolektivní mentalitu a utvářely Evropu jako specifickou kulturní a civilizační konfiguraci.

Předpoklady: Pro zápis do kurzu nejsou stanoveny žádné specifické požadavky, předpokládá se pouze všeobecná znalost dějepisu, dějin literatury, umění a filosofie na středoškolské maturitní úrovni.

Získané kompetence: Ústřední kompetencí, na jejíž získání je kurz zaměřen, je kulturní gramotnost. Student by měl po absolvování kurzu být schopen identifikovat hlavní náboženské zdroje a vrstvy evropské kultury a způsob jejich vzájemné interakce, jakož rozpoznat a interpretovat hlavní evropské náboženské motivy, látky a témata (jinými slovy, měl by získat ikonografickou, resp. sémiotickou gramotnost v oblasti evropské kultury).

Metoda a obsah výuky: Výuka se bude probíhat v rámci 145 minutového bloku, který se bude skládat z přednášky (ca 90 min) a cvičení (ca 45 min), přičemž: Přednášky budou probíhat formou frontální výuky. Nejprve bude stručně charakterizován pojem kultury, včetně vymezení duchovní kultury. Dále budou představena jednotlivá pojetí Evropy, totiž geografické (se stručným přehledem vývoje geografického vymezení Evropy) a kulturní (založené zejména na helénské, latinské a křesťanské tradice ve spojení s nativními etniky evropského kontinentu a na sdílených formách kulturních, resp. civilizačních reálií: písmo, kosmopolitní jazyk, kalendář, letopočet, pojetí dějin, právní systém a náboženství). Načež bude bližší pozornost věnována dějinám a reáliím evropských náboženských tradic s důrazem na západní/latinské křesťanství. Hlavní intencí pak bude v průběhu celého kurzu ukázat význam sledovaných prvků pro společnou evropskou kulturní paměť a identitu. Cvičení budou probíhat formou kooperativní výuky na bázi studentských referátů doplňovaných a korigovaných vyučujícím s následnou diskuzí. Obsahově se budou orientovat na hlavní dva zdroje evropské narativní a vizuální kultury, totiž řeckou a římskou mytologii a biblickou a křesťanskou hagiografii s důrazem na jejich roli v evropské tradici a na motivickou a ikonografickou gramotnost studentů.

Atestace: zápočet a zkouška

Podmínky pro získání zápočtu (platí kumulativně): 1. aktivní účast na semináři = docházka (tolerována budou dvě absence) + zpracování a přednesení referátu včetně prezentace (součástí je vypracování 4 zkušebních otázek pro kolegy, prezentaci i otázky s jasně vyznačenou správnou odpovědí je poté třeba nahrát do wiki; vybrané otázky budou zařazeny v průběžném testu); 2. úspěšné složení dvou zápočtových testů.

Podmínky pro složení zkoušky: pro přístup ke zkoušce je zapotřebí mít zápočet (resp. splněny podmínky pro jeho udělení); zkouška bude dvoukolová, a to: 1. písemná v podobě zkouškového testu, a 2. ústní formou kolokvia, tj. skupinové rozpravy nad tématem určeným zkoušejícím, ve které student prokáže orientaci v tématu.

Literatura

I. Povinná (je průběžně doplňována podle probírané látky):

II. Povinně volitelná (ke zkoušce přečíst alespoň jeden titul):

 • BOER, Pim den. Stručné dějiny Evropy: idea Evropy a její proměny. [Brno]: Barrister & Principal, ©2003.
 • BRAGUE, Rémi. Evropa, římská cesta. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1994.
 • CARBONELL, Charles-Olivier et al. Evropské dějiny Evropy. 1., Mýty a základy (od počátků do 15. století). 2., Od renesance k renesanci?: (15.-20. století). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 2 sv.
 • CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Praha: Triáda, 1998.
 • DAVIES, Norman. Evropa: dějiny jednoho kontinentu. Překlad Kateřina Keilová. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2000. 2., rev. vyd. Praha: Prostor, 2005.
 • DAWSON, Christopher. Porozumět Evropě. Praha: Zvon; Řím: Křesťanská akademie, 1995.
 • DAWSON, Christopher. Zrození Evropy: úvod do dějin evropské jednoty. Praha: Vyšehrad, 1994.
 • FOUCHER, Michel. Evropská republika: historicko-geografický pohled. Praha: Barrister & Principal, 2002.
 • HEER, Friedrich. Evropské duchovní dějiny. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2000. Vyd. 2., opr. Praha: Vyšehrad, 2014.
 • HORYNA, Břetislav. Idea Evropy: pohledy do filosofie dějin. Praha: Argo, 2001.
 • POMIAN, Krzysztof. Evropa a její národy: ve znamení jednoty i různosti. Praha: Mladá fronta, 2001.
 • PUTNA, Martin C. Homér21: Antika a Bible, literární dějiny pro studenty všech věků [online]. Praha: UK, 2015. Dostupné: https://www.fhs.cuni.cz/homer21/main.html.
 • REALE, Giovanni. Kulturní a duchovní kořeny Evropy: za obrození evropského člověka. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005.
 • SEIBT, Ferdinand. Zrození Evropy: průběžná zpráva o posledních tisíci letech. Praha: Vitalis, ©2004.

Témata seminářů

Doporučená literatura ke zpracování referátů a k látce probírané na cvičeních: seznam_literatury_a_dalsich_zdroju_pro_zpracovani_referatu.pdf Pozn.: k tematice antické mytologie, biblické dějepravy a křesťanské hagiografie a jejich zobrazování (tj. ikonografie) je obecně k dispozici velké množství materiálů (tištěných i online) velmi různé kvality. Principiálně se žádné nezakazují, je ale dobré k nim přistupovat kriticky, tj. věnovat pozornost jejich věrohodnosti a odbornosti (kdo je zpracoval, z čeho vychází, neprotiřečí si s jinými zdroji, ap., téma totiž přitahuje i různé ne vždy kvalifikované nadšence). Proto zde uvádím seznam snadno dostupných a ověřených zdrojů (vedle toho lze dnes již samozřejmě čerpat i z wikipedie, kde je tato tematika většinou zpracována docela solidně, je přitom ale dobré vždy konfrontovat českou verzi s verzemi v nějakém světovém jazyce, a hlavně nezůstat pouze u wikipedie!)

 1. 04. 10.: úvod, rozdělení referátů
 2. 11. 10.: a) Theogonie - Chaika, b) Olympští bohové Pleskačová olympsti_bohove.pptx
 3. 18. 10.: a) Pozemští a mořští bohové (hl. Dionýsos, Pan, Éros, Tritón, Okeanos) a jejich doprovod - Pospíchalová prezentace_bohove_kopie.pptx, b) Podsvětní bohové a podsvětí vůbec (Hádes, únos Persefóny, podsvětní topografie, Chárón, Kerberos atd.) - Tupá podsveti_a_podsvetni_bohove.pptx
 4. 25. 10.: a) Prométheus(Poláčkováprometheus.pptx), b) - , c) Argonauté (Ševelová) argonaute.pptx
 5. 01. 11.: a) Mykénské cyklus (Tantalův rod, hl. Agamemnon, Ifigenie, Orestes a Elektra) (Němcová) mykensky_cyklus.pptx, b) Argoský cyklus (hl. Perseus) - Kučerováargosky_cyklus.pptx, c) Attický cyklus (hl. Théseus) - Knittlová atticky_cyklus.pptx, d) Hérakles - Límanová herakles.pptx
 6. 08. 11.: a) - , b) Trójská válka (Špronglová) trojska_valka.pptxc) Odyssea (Tesaříková)odyssea.pptx
 7. 15. 11.: 0) Thébský cyklus Lišková thebsky_cyklus.pptx, a) Aeneas a založení Říma -Vargovázalozeni_rima_.pptx, b) Starořímské legendy (Únos Sabinek, bratři Horatiové, Lukrecie) - Obiedkov (https://1drv.ms/p/c/14ca34a8b58aef58/EWxWe077mtZNicGtcjeqTBsBZ7lysAx0LCkssCvm3KSDvg?e=jzjasE)
 8. 22. 11.: a) Starý zákon: Genesis (Vasileska) - genesis_stary_zakon.pptx, b) Starý zákon: Exodus - Haspeklová exodus.pptx
 9. 29. 11.: a) Starý zákon: doba soudců (hl. Jozue, Debora, Gedeon, Samson) - Šímová doba_soudcu.pptx, b) Starý zákon: doba královská (hl. David a Šalamoun) - Škabroudová stary_zakon_-_doba_kralovska.pptx
 10. 06. 12.: a) Nový zákon: Vánoční cyklus (Vodičková) vanocni-cyklus_vodickova.pptx , b) Nový zákon: Velikonoční cyklus (Vacíková)velikonocni_cyklus_-_prezentace.pptx, c) Apoštolové a prvomučedníci - Medková prvomucednici_a_apostolove_-_kopie.pptx
 11. 13. 12.: a) Evangelisté, církevní Otcové a řádoví světci - Kukchareva, https://czuvpraze-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/xobit001_studenti_czu_cz/EcVq3phF0tFBtnmsSULdaZ0BxPfiWA1z0CFGOtnKDWqN9Q?e=0phuBy b) Světice - Poláková , c) Čeští patroni - Čumplová E. cesti_patroniii.pptx
 12. - 20. 12.: a) sv. Trojice a božské osoby a andělé Čumplová N., svata_trojce_andele.pptx b) 14 svatých pomocníků - Nilská, c) Mariánská ikonografie - Vasekina E. https://czuvpraze-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/xobit001_studenti_czu_cz/EX_18X_ZoClDmiwA35io6sEBAYaJ290RWEq8pRHhyJgFsg?e=zOE6tg

Přihlášení na konzultace

 • 04. 10.
 • 11. 10.
 • 18. 10.
 • 25. 10.
 • 01. 11.
 • 08. 11.
 • 15. 11.
 • 22. 11.
 • 29. 11.
 • 06. 12.
 • 13. 12.
 • 20. 12.

Oznámení

Náhradní termín pro zápočtový test je ve středu 20. prosince na začátku naší výuky (tj. od 8:00).

Náhradní výuka za odpadlo 29. listopadu bude ve čtvrtek od 13:00 do 15:30 ve stejné učebně jako normálně probíhá výuka.

Prezentace z přednášek jsou k dispozici zde:

- pozn.: u třetí prezentace té části Evropa v novověku (Renesance a humanismus) si zatím nevšímejte, ta přijde na řadu až v letním semestru

Podklady pro zkouškový test: zde naleznete soupis témat a motivů, které byste měli být schopni poznat na obrázcích (a případně zhruba vědět, o co tam jde): dke_podklady_ke_zkouskovemu_testu.pdf Materiály na osvěžení či případné doplnění si látky naleznete zde (oddíl C): https://www.hks.re/wiki/_media/zs2023:seznam_literatury_a_dalsich_zdroju_pro_zpracovani_referatu.pdf.
Počet shlédnutí: 8

zs2023/duchovni_kultura_evropy.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:41 autor: 127.0.0.1