obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


2017:baptizmus

Krst v cirkvi Baptistov

Miroslava Ňuňuková, Veronika Hancová. Krst v cirkvi Baptistov. Hospodářská a kulturní studia (HKS), Provozně ekonomická fakulta | Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. http://www.hks.re/wiki/2017:baptizmus

1)

Úvod

Väčšina kresťanov si myslí, že najpodstatnejší duchovný dôraz pre baptistov je krst dospelých. Úprimní baptisti o sebe však môžu povedať, že nie krst, ale poznanie Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a Boha a živý vzťah s ním je tou najpodstatnejšou vecou pre jedného veriaceho človeka. Prvé baptistické zbory vznikli z náboženských utečencov začiatkom 17. storočia v Amsterdame a Londýne, ale podobné myšlienky mali aj mnohí iní, ešte dávno pred vznikom baptistov. 2) Baptisti seba chápu ako jedno hnutie, ale aj ako cirkev, ktorá vznikla preto, že prostredie, v ktorom žili sa odklonilo od biblického učenia a oni chceli za každú cenu zostať verní Božiemu slovu a apoštolskému učeniu. Vznik baptistov je viazaný na anglickú a škótsku reformáciu, ktorá prebiehala nezávisle a úplne iným spôsobom ako reformácia v Nemecku a Švajčiarsku. Baptisti sa dnes hlásia k reformačným základom ako je dôraz na písmo, milosť a vieru. Duchovní predkovia baptistov (anabaptisti a menoniti) pôsobili o jedno storočie skôr ako baptisti. Priami historickí a duchovní predkovia baptistov sú anglickí puritáni a súčasníci baptistov boli presbyteriáni a kongregacionalisti. 3)

Výskumná otázka a cieľ práce:

Hlavným cieľom našej práce bolo odpovedať na výskumnú otázku: Aký význam má v živote Baptistov krst?Zistiť význam krstu v živote Baptistov, o ktorom si väčšina kresťanov myslí, že je najpodstatnejším duchovným dôrazom pre baptistov. Zamerali sme sa na krst ako taký a hlavne na to aký význam má v tejto cirkvi. Dôležité je tiež zaoberať sa spôsobom akým sa krst uskutočňuje, keďže v súčasnosti sa Baptisti nachádzajú po celom svete, zaujimalo nás či a aké sú medzi jednotlivými krajinami či kontinetmi rozdiely, pre porovnanie nám poslúžili Česká a Slovenská republika a samozrejme USA, kde žije v súčasnosti najviac Baptistov na svete.

Podotázky:

 1. Čo je to krst a aký je jeho význam u Baptistov?
 2. Akým spôsobom prebieha krst v cirkvi Baptistov?
 3. Ako sa odlišuje priebeh krstu v USA, Českej republike a Slovenskej republike?

Literárna rešerš

O pôvode a historických začiatkoch krstu Baptistov napísal v publikácii Baptistický zbor Hložany – 100 rokov Kazateľ Ján Franka, ktorý popisal vo svojom diele, priebeh krstu v minulosti a ako baptisti pokračovali v reformovaní krstu . Podkladom pre jeho dielo boli staré zborové rukopisy a rozhovory, ktoré viedol s jednotlivými členmi zboru baptistov. Napísal, že baptisti uvažujú o krste spolu s významom cirkvi a spasenia. Cirkev chápu ako spoločenstvo, ktoré slobodne nasleduje Ježiša Krista a práve to vysvetľuje aj ich postoj ku krstu. 4)

O vzniku a pôvode Baptistov ako aj o postupnom vývoji kresťanstva vo svojej publikácií Dejiny kresťanstva (History of Christianity) popísal Pavel Hanes. Publikácia je prierezom vývoja celého kresťanstva, ale taktiež sa autor v publikácií venuje aj rôznym smerom kresťanstva. V jednej časti knihy sa venuje aj prvku krstu u baptistov. Táto publikácia vychádza aj teologickej štúdie Bratskej jednoty baptistov v SR. 5)

Kniha Baptisti v Amerike prináša čitateľom tejto fascinujúcej a rôznorodej denominácii pohľad na historický a sociologický portrét skupiny, ktorá má asi tridsať miliónov členov. Autor sleduje históriu baptistov, počnúc ich pôvodom v Holandsku a Anglicku v sedemnástom storočí. Tiež sa zaoberá spormi týkajúcimi sa otázky biblickej autority, obradov (krst a večere Pánovej). Sociálne a politické rozdiely medzi baptistami sú často tak dramatické, ak nie viac, ako teologické rozdiely. 6)

Krst a jeho výnam pre baptistov v Amerike nám približuje SBC (Southern Baptist Convention) teda organizácia južných baptistov v USA, ktorý definuje krst ako akt poslušnosti symbolizujúci vieru veriaceho v ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Spasiteľa, ďalej hovorí, že základným kameňom je svedectvo o viere v konečné vzkriesenie mŕtvych. Keďže sa jedná o cirkevné vyhlášky, krst je nevyhnutným predpokladom k právam týkajúcich sa členstva cirkvi Baptistov. 7)

Teológiu baptismu z niekoľkých rôznych prístupov: vyznania a vyhlásenia viery, biblickej a systematickej teológie, baptistov teológov a diskusií popisuje kniha od Jamesa Garretta - Baptist Theology. Práve táto kniha sa zaoberá štyrmi storočiami baptistickej doktrínnej histórie. 8)

Metodológia

Táto práca vychádza z metód kvalitatívneho sociologického výskumu. Použitá bola metóda polo - štruktúrovaného rozhovoru, ktorý sa pohybuje na pomedzí štruktúrovaného a neštruktúrovaného rozhovoru. Na rozdiel od prísne štruktúrovaného rozhovoru nie sú všetky otázky vopred dané a v nemennom poradí. Od neštruktúrovaného sa líši tým, že si respondent nemôže hovoriť úplne, čo by chcel a autor má šancu si niektoré otázky pripraviť dopredu. Výhodami takéhoto rozhovoru sú predovšetkým flexibilita, možnosť reagovať na subjekt a využitie jeho osobnostných špecifík. Rozhovor môže ísť značne do hĺbky témy, zároveň sa ale drží predpísaných osnov a je preto prehľadný. Je tu väčšia možnosť zovšeobecnenia a následného aplikovania poznatkov na širšiu časť populácie ako u rozhovoru neštruktúrovaného. Nevýhodami sú predovšetkým časová a psychická náročnosť. Anketár musí dobre a podrobne poznať tému a musí byť schopný aktívne reagovať na subjekt. Pri zovšeobecňovaní poznatkov a následnej aplikácii je potrebné overiť, že u rôznych opýtaných ide o rovnaké skutočnosti (iba vyjadrené iným spôsobom), je potrebné zabezpečiť porovnateľnosť sledovaných kategórií. 9)

Naším respondentom z Českej republiky je kazateľ E. Poloha zo zboru bratskej jednoty baptistov na Vinohradoch v Prahe. Po predchádzajúcom telefonickom dohovore prebehol osobný rozhovor. Z neho sme sa dozvedeli aj niekoľko cenných informácii o slovenských baptistoch, keďže pán Poloha udržuje kontakt s niektorými zbormi na Slovensku. Na naše otázky nám ochotne odpovedal aj vedúci stretnutí mládeže J. Hiller (24 rokov) z Prahy, ktorý je už ženatý a spolu s manželkou sú aktívnymi členmi zboru. Hlavne pán Hiller sa zapája do rôznych aktivít, ktoré zbor organizuje na pomoc ľuďom bez domova, či postihnutých katastrofami. Ďalším respondentom je P. Suchý (23 rokov), ktorý býva v Prahe, je študent na VŠ a pravidelne sa zúčastňuje či už nedeľných stretnutí alebo počas týždňa stretnutí mládeže, kde sa všetci veriaci spoločne modlia, spoločne sa delia o svoje problémy i radosti a navzájom si pomáhajú. Jedného takého stretnutia mládeže sme sa zúčastnili aj my. Nedávno zbor opustil jeden člen, z dôvodu, že nedokáže pochopiť zmysel modlitby. Dotyčného nikto zo skupiny neodsúdil, práve naopak, všetci prítomní sa za neho modlili aby našiel správnu cestu. V miestnosti vládla príjemná rodinná atmosféra, kde mohol každý otvorene hovoriť o svojich pocitoch. Je to taká jednoduchá a voľná konverzácia s Bohom.

Na Slovensku sa nám podarilo skontaktovať sa so štatutárnym zástupcom zboru bratskej jednoty baptistov vo Vavrišove, pánom Ľ. Kollárikom (57 rokov). Pán Kollárik je vdovec a má 3 dospelé deti, všetci sú členmi zboru v ktorom pôsobí. Prostredníctvom telefonického rozhovoru nám Pán Kollárik rád odpovedal na naše otázky, spočiatku váhavo no napokon bol ochotný porozprávať nám o zbore viac. V rámci USA sme sa skontaktovali s mladou rodinou Hooperovcov. Jason a jeho manželka Tina žijú v Južnej Karolíne a majú tri deti: Joshua, Caleb a Samuel. Jason je revivalistom (buditeľom resp. stúpencom evanjelizačnej činnosti). Jeho úlohou je pripraviť a povzbudiť ostatných, aby fungovali ako svedkovia Božej moci a poslovia Jeho srdca. Jasonove stretnutia sú sprevádzané silnou prítomnosťou Pána s dôrazom na liečenie, zázraky a prorocké pochopenie. Jason slúžil ako kľúčový člen pastoračného tímu pre cirkev Morning Star Fellowship Church. S manželkou spoločne pôsobili aj v zbore King Church Way v meste Birmingham, štát Alabama. V posledných rokoch ale cestuje po svete ako plnoprávny ambulantný pastor.

Skontaktovali sme sa tiež s inou rodinou v USA, manželov Jeff a Suzanne Whatleyovcov, ktorí tvoria spevácke duo a ako sami hovoria, spoločne uctievajú Boha prostredníctvom hudby a spevu pričom vychovávajú dve krásne dcéry. Od roku 2007 pôsobia a sú členmi baptistického zboru Nashville House of Prayer. Spolupracujú tiež s viacerými národnými a medzinárodnými zbormi. Nedávno spoločne vydali svoj debutový album Dawn of Sion Glory, v ktorom Jeff spieva o svedectvách o uzdravovaní, o stretnutiach a zázrakoch. Ich túžbou je viesť Boží ľud do hlbšieho sveta intimity s Ježišom prostredníctvom prorockého uctievania a vidieť, ako sa ľudia stretávajú s ním tvárou v tvár. Obe rodiny boli ochotné spolupracovať. Komunikácia s jednou i druhou rodinou prebiehala pre veľkú vzdialenosť len elektronicky, prostredníctvom e-mailu. Musím skonštatovať, že komunikácia a spolupráca celkovo s príslušníkmi baptistickej cirkvi bola veľmi príjemná, pretože bez ohľadu na to aké vierovyznanie vyznávate, aké názory máte, s radosťou príjmu medzi seba každého človeka.

Praktická časť

V praktickej časti bolo adekvátne použiť metódu polo štruktúrovaného rozhovoru pri komunikácii s respondentmi v Českej republike. Respondenti aj napriek vopred pripraveným témam otázok, ktoré s radosťou zodpovedali, neboli týmito otázkami obmedzovaní a poskytli aj ďalšie podstatné informácie. Tento rozhovor poslúžil pre potreby štruktúrovaného rozhovoru, ktorý bol aplikovaný na pôde Slovenskej republiky. Keďže porovnávame tri krajiny, kde jednou z nich je USA, bolo nutné s respondentmi komunikovať cez internet, pričom bola použitý technika e-mailovej pošty. Bola využitá aj pozorovacia technika na verejných stretnutiach mládeže a bohoslužbách.

KRST A JEHO VÝZNAM

Anglické slovo baptize (do slovenčiny prekladané ako krstiť) nie je striktne anglické slovo, ale anglické prehláskovanie gréckeho slova baptizo, ktoré znamená úplne namočiť (alebo ponoriť. Začiatkom roka 1640 sa jedna z osobitných baptistických cirkví presvedčila o tom, že krst by sa mal uskutočňovať „ponorením tela do vody, pripomínajúc pohreb a opätovný vzostup. 10)

Krst má v cirkvi Baptistov hneď niekoľko významov. Po prvé, krst znázorňuje poslušnosť ako jedinú cestu k Bohu. Krst je verejným vyjadrením a potvrdením svojej viery v Ježiša Krista. Po druhé, krst je jasným znázornením odpustenia a hovorí k veriacim i neveriacim. Vyhlasuje, že životodarným jadrom spasenia je zmytie z hriechov. Keď obrátení kresťania prechádzajú vodami krstu, znamená to, že vyznávajú: „Božia odpúšťajúca milosť ma úplne obmyla.“ Tretia dôležitá pravda o krste je radikálna zmena života a charakteru, ktorá nastáva pri obrátení. Krst ponorením živo ilustruje tento nový život, nakoľko vykresľuje proces pochovania a opätovného vstania. V poradí štvrtý dôležitý význam, ktorý krst vykresľuje, hovorí o tom, ako sa praví veriaci intímne stotožňujú s Kristom, pretože tým, že sa dajú pokrstiť obrátení kresťania, nasledujú jeho príklad.

Prečo baptisti nepovažujú krst nemluvniat za správny krst, ktorý by bol v súlade s tým, čo prikázal Boh? Odpoveď spočíva v tom, že jediný krst, opísaný v Novom zákone je krst veriacich, ktorého podmienkou je, že osoba, ktorá má byť pokrstená osobne a vedome, uverila v Krista pre spasenie. Význam krstu spočíva v tom, že Boh určil toto ustanovenie nato, aby upevnilo kresťanov v ich nasledovaní, posilnilo a chránilo cirkev a vydalo svetu jasnú správu o podstate kresťanskej cirkvi. Ak sa zanedbáva alebo nesprávnym spôsobom aplikuje, znamená to, že práve tí ľudia, ktorí sa majú prejaviť ako jeho verní služobníci, znevážili jeho úmysly a stoja im v ceste. 11)

PRIEBEH KRSTU

Ak je krst symbolom, ktorý ustanovil Boh, potom je jasné, že spôsob jeho vykonávania má veľkú dôležitosť. Nato, aby z nás boli zmyté hriechy, musíme urobiť pokánie - oľutovať a vyznať ich Bohu a vylúčiť možnosť ďalšieho dobrovoľného hrešenia. Prijať Krista ako svojho osobného Spasiteľa do života a nasledovať ho v pravde. Potom nasleduje krst. V krste pochovávame nášho starého človeka, naše staré ja, aby sme žili v novote života, už nielen pre seba, ale pre Boha. 12)

Spôsob prevedenia krstu v Českej republike a na Slovensku

Počiatky pôsobenia baptistov na území dnešnej Českej republiky spadajú do obdobia polovice devätnásteho storočia. Prvý samostatný český baptistický zbor bol založený v roku 1885 v Hleďsebe u Veltrusy. V roku 1919 bolo v Československu zriadené združenie baptistických zborov s názvom Bratská jednota Chelčického. Zahŕňala celkom 25 zborov. Názov bol neskôr zmenený na Bratská jednota baptistov a začiatkom 50. rokov zjednodušený na Bratská jednota baptistov. Tá až do konca roka 1993 zahŕňala všetky baptistické zbory na území Československa. Bratia prehlásili, že boli prekrstení (znova pokrstení) a znovu pokrstili každého, kto sa k nim pripojil, lebo prvý krst (nemluvniat) nebol podľa nich udelený vo viere, ani rozhodnutím zhromaždenej cirkvi. K 1.1.1993 došlo v dôsledku nového štátoprávneho usporiadania k rozdeleniu BJB na dve organizačne samostatné Jednoty - v Českej republike a na Slovensku. Tie sa však snažia naďalej udržiavať úzky kontakt. Preto organizujú radu spoločných akcií, vzájomne sa informujú, používajú naďalej spoločný spevník s českými aj slovenský piesňami, vydávajú spoločný časopis Rozsievač a podobne. 13)

V roku 2015 bolo zaznamenaných v Českej republike 44 baptistických zborov, ktoré spolu tvorí 2417 členov. 14) My sme v Prahe jeden takýto zbor navštívili, konkrétne zbor Bratrské jednoty baptistů na Vinohradech. Jedná sa o najstarší baptistický zbor v Čechách, ktorý oslávil už 132 rokov. Vznikli ako malá skupinka, no časom k nim pribudli Česi, ktorí hromadne emigrovali z Ukrajiny a Poľska späť do Čiech. Ako už bolo vyššie spomenuté, podmienkou krstu je, aby pokrstená bola osoba s vyznaním viery, ktorá osobne a vedome uverila v Krista pre spasenie.

Predtým než sa uskutoční samotný akt krstu, je nutná tzv. prípravka, ktorá predstavuje niekoľko sedení, na ktorých sa veriaci duchovne pripravuje a oboznamuje sa s Bibliou, kľúčové slová sú Boh – stvoriteľ, svätá trojica, hriech, spasenie, cirkev. Je nevyhnutné poznať bibliu, pretože práve na nej je postavená a z nej vychádza cirkev Baptistov. V mnohých zboroch v Českej republike veriaci absolvuje 3 – 4 stretnutia, konkrétne tento zbor vyžaduje 10 stretnutí, aby sa mohol dostatočne pripraviť a dobre si premyslieť, či a prečo sa chce pokrstiť, čo nám v osobnom rozhovore potvrdil pán Poloha, zástupca zboru na Vihohradoch.15)

Pokiaľ sa veriaci, chce dať pokrstiť musí osloviť starších zboru, ktorí na základe podanej žiadosti, urobia s veriacim pohovor, po ktorom nasleduje už spomenutá prípravka, po prípravke sa pohovor znovu zopakuje, aby sa zistilo, či je veriaci na krst pripravený. Samotný akt krstu sa uskutočňuje na zhromaždení, kde sa veriaci pravidelne stretávajú. Obvykle sa krstí 1-2 krát do roka, pričom sa môžu krstiť viacerí súčasne. Veriaci ešte pred krstom povie pred všetkými svoje osobné svedectvo, kde vyzná svoju vieru. Pri krste má veriaci oblečené biele rúcho, pod ktorým má plavky, u žien je dobré keď má aj tričko. Kazateľ, ten kto vykonáva krst má rúcho hnedej alebo čiernej farby. Krst sa uskutočňuje v bazéne, ktorý sa zvyčajne nachádza na pódiu, na niektorých miestach ako napríklad v tomto zbore sa nachádza nad pódiom. Veriaci vchádza s kazateľom do bazéna, kde mu kazateľ položí otázku o viere, keď odpovie verím, nasleduje ponorenie do vody, ponorený musí byť celý človek.

16) 17)

Slovenská republika

Odlišnosti medzi Českou a Slovenskou republikou v tomto smere nie sú z teologického hľadiska ale záleží na ľuďoch v jednotlivých zboroch, dokonca ani v jednom štáte sa nenachádzajú dva rovnaké baptistické zbory. Spoločnou platformou sú pre nich zásady a stanoviská baptistov ako aj dve základné sviatosti t. j. krst a večera pána - eucharistia, Slovenskí Baptisti rovnako ako českí, krstom síce vyznávajú vieru v Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa, ale zároveň zastávajú názor, podľa ktorého spasenie detí nie je viazané na krstný akt. Deti v zbore preto zverujú systematickému zborovému vyučovaniu, ktoré pozostáva z čítania biblických príbehov, spevu piesní, a iných aktivít zameraných na vybudovanie ich postoja k náboženstvu a viere. Na základe vyznania svojej viery sú neskôr deti pokrstené a stávajú sa oficiálnymi členmi baptistickej cirkvi. Spodnú vekovú hranicu pre krst baptisti nestanovujú, ale deje sa tak obyčajne po 14. roku života, výnimočne skôr, často až po dosiahnutí dospelosti. 18)

Slovenskí baptisti sú možno horlivejší a menej kongregační ako tí českí. Hlavným dôvodom je viac autoritatívny prístup, týka sa to však len zhruba 10-tich percent baptistov. Naposledy v roku 2015 bolo evidovaných na Slovensku 24 zborov a asi 3 diaspóry, ktoré majú 1931 členov. 19) Aby sme sa o baptistoch na Slovensku dozvedeli viac, navštívili sme najstarší baptistický zbor Bratskej jednoty baptistov - zbor Vavrišovo. Začiatky zboru siahajú až do roku 1882, kedy bol začlenený do ústredného zboru baptistov v Budapešti, čím sa stal súčasťou baptistickej cirkvi v Uhorsku. V roku 1887 bola postavená najstaršia modlitebňa na Slovensku. V súčasnosti má zbor len 40 členov, no niektorí baptisti ešte len čakajú, pokiaľ sa stanú oficiálne členmi zboru. Príprava na krst a samotný akt krstu má formálnu podobu. Považuje sa za veľkú slávnosť, ktorej predchádza duchovná príprava, ktorá trvá približne tri mesiace. Podobne ako v Čechách veriaci absolvuje niekoľko pohovorov, aby si starší a kazatelia, no hlavne veriaci bol istý, že chce byť pokrstený a chce prijať Pána do svojho života, živiť jeho vzťah s ním a zahorieť túžbou poznávať Ho, milovať a poslúchať, ako uviedol v rozhovore pán Kollárik. 20)

Keď je veriaci pripravený prijať sviatosť krstu, pripravuje sa obrad v modlitebni. Stretnutia v modlitebni majú niekoľko spoločných znakov s rímskokatolíckou cirkvou. Obrad začína spevom veriacich, ktorých sprevádza hra na organe, následne kazateľ číta zo svätého písma a ostatní kazatelia sa k nemu pridajú. veriaci len počúvajú a v tichosti sa modlia. Po kázni je vyzvaný veriaci, ktorý chce byť pokrstený a pred všetkými vyjadrí dôvody, ktoré ho viedli k tomu, že sa tak rozhodol. Potom dostanú príležitosť aj ostatní veriaci vyjadriť sa či už k samotnému krstu alebo k svätému písmu. Pri krste má veriaci oblečené biele rúcho, pod ktorým má plavky, u žien je dobré keď má aj tričko, kazateľ, ten kto vykonáva krst má môže mať rúcho hnedej alebo čiernej farby, zvyčajne má však len tričko alebo košeľu. Krst sa uskutočňuje v krstiteľnom bazéne, ktorý je postavený v čele kostola resp. modlitebne, pričom sa kazateľ veriaceho opýta: „Veríš v Boha - otca, Boha - syna i Boha - ducha svätého?“ Veriaci odpovie: „Áno, verím“, následne je ponorený do vody. Po krste nasleduje spoločná modlitba kazateľov za pokrsteného, kľačiac pred veriacimi. Po modlitbách každý veriaci prijíma eucharistiu – Večeru Pánovu.

Baptisti v USA

Americká baptistická cirkev je v súčasnosti jednou z najrozmanitejších kresťanských denominácií. Je to krajina s najväčších počtom baptistov na svete, pričom približne 5 000 miestnych zhromaždení pozostáva z 1,3 milióna členov naprieč Spojenými štátmi a Porto rikom, nerátajúc do toho nepokrstené dospelé osoby a deti. 21)

Teologický princíp vykonávania aktu krstu je rovnaký ako v ČR a SR alebo kdekoľvek na svete, pretože spoločným znakom všetkých baptistov je, že ich učenie vychádza z Novej zmluvy, rovnako aj akt krstu, ktorý pripomína krst Ježiša v rieke Jordán. Baptisti sú nasledovníkmi Ježiša vo všetkom. Americkí baptisti prevádzajú modernejšie prevedenie krstu, ktoré je sprevádzané tzv. eufóriou, oslavovaním Pána spevom i tancom. Počas krstu vyzýva pastor veriacich k modlitbe a oslavovaniu Pánovho mena, pričom povzbudzuje ľud k láske. Americká baptistická cirkev oslavuje rasovú, kultúrnu a teologickú rozmanitosť .

Využívanie bielych rúch, u žien bielych šiat je jednotlivé, tak ako u nás aj v USA sa jednotlivé zbory od seba líšia, v niektorých oblastiach sa akt krstu uskutočňuje v motlitebni v bazéne, v iných častiach sa krstí v riekach. Nerovnomerné rozdelenie baptistov v celom svete môžeme považovať za prekážku, aspoň z perspektívy misijnej stratégie. 22)

23)

Diskusia a záver

Cieľom našej práce bolo odpovedať na otázku, týkajúcu sa významu krstu v živote baptistov. Zároveň cieľom bolo popísať rozdiely v priebehu krstu a to nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku a tiež v USA, kde žije doposiaľ najväčší počet príslušníkov cirkvi Baptistov. Na základe odpovedí našich respondentov sme dospeli k záveru, že chápanie významu krstu je podstatnou záležitosťou pre všetky baptistické zbory rovnako. Avšak nemá pre nich najdôležitejšie postavenie, pretože najpodstatnejšou vecou pre jedného veriaceho človeka je jedine poznanie Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a Boha a živý vzťah s ním. Priebeh krstu je vo všetkých krajinách takmer rovnaký a skladá sa z niekoľkých krokov:

 1. Podať žiadosť o prijatie krstu
 2. Pohovor
 3. Prípravka 3-10 stretnutí
 4. Nutná znalosť Biblie – Boh stvoriteľ, svätá trojica, hriech , spasenie, cirkev
 5. Opakovaný pohovor
 6. Verejné vyznanie viery
 7. Ponorenie do bazéna - baptiséria

Líšia sa len v takých maličkostiach ako je štýl prevádzania krstu. Zatiaľ čo v Českej republike upúšťajú od pravidiel a formálnosti, možno aj preto, že sa snažia vytvoriť rodinu, v ktorej nie nikto nadriadený ani podriadený. Vytvárajú miesto kde sú si všetci rovní a nie sú obmedzovaní určitými pravidlami, preto ani kazatelia nenosia rúcha. Dôvodom je, aby ukázali členom, že ich prijímajú medzi seba a neplatí medzi nimi žiadna hierarchia. Rovnako modlitby sú jednoduché, každý člen má tú vlastnú, inú ako ostatní, pretože vlastným spôsobom sa prihovára k Ježišovi. Na Slovensku je situácia o čosi iná, prevláda menej kongregačný prístup. Obrad krstu je oproti ČR viac menej formálnou slávnosťou, ktorá vychádza z tradície. Rozdiel je tiež v tom, že kazatelia v slovenských baptistických zboroch nepoužívajú rúcha alebo len minimálne.

V USA je situácia úplne odlišná, pretože stretnutia, či obrady krstu nie sú absolútne formálne. Pastori plnia často krát úlohu buditeľov resp. stúpencov evanjelizačnej činnosti. Oslavujú Boha a Ježiša spevom, tancom i hudbou, spoločne ako jedna veľká rodina, kde si všetci členovia navzájom pomáhajú. Systém, aký sa používa pri obradoch môže pôsobiť chaoticky no zároveň je obohatený tzv. eufóriou. Obrady sú oslavami Pánovho mena hovoreným slovom s hudobným podkladom alebo samotnými piesňami, čo niekedy pripomína koncert. Zatiaľ čo v jednom zbore prebiehajú obrady v interiéri v bazéne, v inom baptistickom zbore je to naopak. Obrady prebiehajú v exteriéri, pričom ženy nemusia mať len biele rúcha ale aj biele šaty, krst prebieha ponorením v rieke. Žiadny baptistický zbor nie je identický s iným zborom, pretože každý jeden má vlastný systém fungovania, záleží na ľuďoch, miestach či krajinách. Teda na priebeh krstu má nielen geografický ale aj kultúrny aspekt pomerne veľký vplyv.

Na záver by sme chceli vysloviť vďaku všetkým členom baptistickej cirkvi, pretože by náš výskum nemohol prebehnúť bez ich pomoci. Odpovedali nám na všetky naše otázky, zároveň nám vysvetľovali podstaty svojho učenia a rozprávali o svojom živote. Výskum sa nám veľmi páčil, postretli sme veľa príjemných ľudí a dozvedeli sme sa veľké množstvo informácií a to nielen z oblasti náboženstva a religionistiky, ale aj o vykonaní vlastného výskumu.

Zoznam použitých zdrojov

Knižné zdroje

 1. GARETT, J. L. (2009). Baptist Theology: A Four-century Study. Mercer University Press. p. 119. ISBN 9780881461299.
 2. GAVORA, P. a kol. 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. Bratislava : Univerzita Komenského, ISBN 978–80–223–2951–4.
 3. HANES, P.2009. Dejiny kresťanstva. 3. vyd. Banská Bystrica: Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, ISBN 80-88945-01-1.
 4. LEONARD, B. J. (2005). Baptists in America. New York: Columbia University Press, 316 strán. ISBN 9780231127028.

Internetové zdroje

Zoznam obrázkov
Počet shlédnutí: 253

2)
VYCHOPEŇ, Pavel; KUCOVÁ, Lydie; GONDÁŠ, Jáchym. Baptistické zásady, jejich kořeny a okolnosti vzniku. Praha : Bratrská jednota baptistů, 2010. 77 s.
3)
FRANKA, J. - ČIPKÁR, V. - ELIÁŠOVÁ, N. 2014. Baptistický zbor Hložany – 100 rokov. [online]. 2 edit. vyd. Windsor: Grace Baptist Church of Windsor, 2014. Dostupné na: (http://gracebaptistwindsor.com/wp-content/uploads/Baptisticky-zbor-Hlozany-100-rokov-web-verzia.pdf.
4)
FRANKA, J. - ČIPKÁR, V. - ELIÁŠOVÁ, N. 2014. Baptistický zbor Hložany – 100 rokov. [online]. 2 edit. vyd. Windsor: Grace Baptist Church of Windsor, 2014. Dostupné na: (http://gracebaptistwindsor.com/wp-content/uploads/Baptisticky-zbor-Hlozany-100-rokov-web-verzia.pdf
5)
HANES, P. 2009. Dejiny kresťanstva. Tretie. Banská Bystrica: Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, ISBN 80-88945-01-1.
6)
LEONARD, B. J. (2005). Baptists in America. New York: Columbia University Press, 316 strán. ISBN 9780231127028.
7)
ELLIFF, T. 2006. Understanding Baptism. Southern Baptist Convention, In SBC Life Journal of the Southern Baptist Convention [online], vol 25, num. 4 [ cit. 29. 06. 2017 ]. ISSN 1081-8189. Dostupné na: http://www.sbclife.net/Articles/2006/09/sla5.
8)
GARETT, J. L. (2009). Baptist Theology: A Four-century Study. Mercer University Press. p. 119. ISBN 9780881461299.
9)
GAVORA, P. a kol. 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. Dostupné na: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/ ISBN 978–80–223–2951–4.
10)
TILLMAN, B. 2007. Baptists: history, distinctives, relationships. [online]. Dallas: vyd. BAPTISTWAY PRESS, Baptist General Convention of Texas, 2007. Dostupné na: http://s3.amazonaws.com, TX 75246-1798.
11)
MASTERS, P.: Krst – jeho forma a zmysel. [online]. Nezávislé kresťanské zhromaždenie, 2002, [ cit. 18. 06. 2017 ]. Dostupné na: http://nkz.reformace.cz
12)
MÁČEK, D. 2016. Krst vo vode. In Konzervatívny denník Postoj - Blog [online]. [ cit. 17. 06. 2017 ]. Dostupné na: https://blog.postoj.sk/18679/krst-vo-vode.
13)
BISTRANIN, J.: Zamyšlení nad názvem „Bratrská jednota baptistů“ [online]. bjb.cz, 2017, [ cit. 17. 06. 2017 ]. Dostupné na: https://www.bjb.cz/clanky/historie/631-zamysleni-nad-nazvem-bratrska-jednota-baptistu-j-bistranin.
14) , 19)
Country-BWA Member Body-Year/Churches/Members [online]. Baptist world alliance, 2015 [ cit. 15. 06. 2017 ]. Dostupné na: https://www.bwanet.org/about-us2/stats#e.
15)
(E. POLOHA, osobný rozhovor, 4. apríla 2017)
16)
Ponorenie (krst). Dostupné na: http://thebaptistway.weebly.com
17)
Večera Pánova. Dostupné na: https://smediacacheak0.pinimg.com
18)
KONDAČ, P. 1993. Bratská jednota baptistov [online]. SAV: Atlas religiozity Slovenska, [ cit. 01. 07. 2017 ]. Dostupné na: https://www.baptist.sk/download/sav-baptisti.pdf.
20)
(Ľ. KOLLÁRIK, osobný rozhovor, 14. apríla 2017)
21)
Who we are [online]. American Baptist Churches USA, 2013 [ cit. 01. 07. 2017 ]. Dostupné na: http://www.abc-usa.org/
22)
ZEMAN, J. K. 1978. Baptist Roots and Identity. [online]. Canada: Acadia Divinity College [ cit. 18. 06. 2017 ]. Dostupné na: https://www.baptist.sk
23)
Mapa náboženstiev v Spojených štátoch. Dostupné na: http://wp.patheos.com.s3.amazonaws.com
2017/baptizmus.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)