obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ctvrtek_14_00_lichy

Komunikace mezi kulturami

Čtvrtek 14,00 lichý

Rozdíly mezi muži a ženami se zaměřením na trh práce a mzdy - Hynek Dařbujan, Andrea Rückschlossová, Ondřej Prajer, Zuzana Sejnová, Tomáš Vojta, Radek Vostřez.

Sociální kontakty cizinců žijících v ČR a jejich názor na přístup českých občanů k nim - Ivan Hrůza, Kristýna Sázavová, Jana Snopková, Jiří Veselý

Srovnání modelu rodiny v České republice a Srbsku. - Martin Boška, Kateřina Dolejšová, Tomáš Halbich, Jan Tomaškovič.

Jak se ruští občané přizpůsobují na český školský systém - Martin Singr, Jaroslav Hrdinka, Štěpán Fuchs, Jan Cafourek, Petr Váňa, Jan Hadrava


Pořadník odevzdaných prací: (U odevzdání do 19. 12. garantuji opravení práce do prvního lednového týdne. Kdo odevzdá práci později, tak ji opravím později, což nemusí úplně vadit - vše jak jsme se domlouvali na semináři). Vždy zkopírujte odkaz, aby na to šlo jen kliknout.

1. Rozdíly mezi muži a ženami se zaměřením na trh práce a mzdy - Hynek Dařbujan, Andrea Rückschlossová, Ondřej Prajer, Zuzana Sejnová, Radek Vostřez.1) 2)OK 17. 1. 2012


Po 19. 12. 2011:

2. Srovnání modelu rodiny v České republice a Srbsku. - Martin Boška, Kateřina Dolejšová, Tomáš Halbich, Jan Tomaškovič. 3) OK 3. 2. 2012

3. Jak se ruští občané přizpůsobují na český školský systém - Martin Singr, Jaroslav Hrdinka, Štěpán Fuchs, Jan Cafourek, Petr Váňa, Jan Hadrava 4) Protože zápočty musí být zapsané v systému do konce tohoto týdne, předběžně jsem vám je zapsal (při nezapsání by to znamenalo definitivní krach). Předpokládám urychlené opravení práce - jinak bych zápis ze systému dodatečně odstranil.

4. Sociální kontakty cizinců žijících v ČR a jejich názor na přístup českých občanů k nim - Ivan Hrůza, Kristýna Sázavová, Jana Snopková, Jiří Veselý OK 13. 2. 2012


Počet shlédnutí: 42

1)
Jak začínáte kap. Literární rešerše větou Máme celou řadu definic., tak tam hned na první pohled něco chybí - definic čeho? Uznávám, že jsem stará generace (za nás holt některé věci možné nebyly), a možná proto příliš nerozumím větě I toto rozdělení ovšem může být relativní (žena narozena v těle muže, apod.) - můžete pro mě zmínit alespoň pár příkládků, kdy se žena narodila v těle muže?
Definice pojmu Gender by si také zasloužila trochu více přesnosti.
Je dobrým zvykem vysvětlovat všechny zkratky (např. odvětví CZ-NACE nebo KZAM).
Hrubky a překlepy: např. ženy převažovali, psaní mezer - např.vysokoškolský atd. atd. (viz Doporučení k psaní textu).
U internetových citací je před [online] autor a název článku, server je za [online]. Takže ne takto:
ČSÚ [online]. 2004 [cit. 2011-10-22]. Úroveň ekonomické aktivity obyvatel od roku 1921 do 2001. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/t/57004FE672/$File/2.pdf>.
ale spíše takto:
Úroveň ekonomické aktivity obyvatel od roku 1921 do 2001. [online]. Český statistický úřad, 2004 [cit. 2011-10-22]. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/t/57004FE672/$File/2.pdf>.
Nebo: KOHOUTEK, Rudolf Dotazník jako průzkumná metoda. - kurzívou název článku.
Kap. 2 Literární rešerše není správnou literární rešerší. V této kapitole musí být prvotně zmiňovány publikace a autoři zabývající se výzkumnou otázkou. Tu ovšem v práci napsanou nemáte, ačkoli se jednalo o úkol hned z prvního semináře.
Trochu nepochopitelný je pro mě sled myšlenek v odstavci Počátky ženské emancipace jsou spojovány s rozvojem dívčího školství v druhé polovině 19. století. Avšak úplně první pokusy o vzdalování se od tehdejších genderových rolí a stereotypů, tj. že budoucnost ženy je pouze ve sledu: sňatek, domácnost, děti a posléze jejich výchova, začala již rok po zavedení povinné školní docházky, kdy se v normální škole na Malé Straně, jež byla vzorem pro všechny základní školy, objevilo dívčí oddělení. Snahu o rozvoj dívčího vzdělávání je nutno připsat soukromým osobám, které výuku prováděly a dívčí školy zřizovaly ve vlasteneckém zájmu. Píšete o druhé polovině 19. století a o kousek dál píšete o zavedení povinné školní docházky - nebyla náhodou zavedena již dříve?
V kap. 3 Metodika nemáte napsané údaje přímo z vašeho zkoumání a adekvaci metod.
Část literární rešerše bych doporučil použít jako východisko k dalšímu textu - zmínit, zda náhodou pouhé průměry (ale i mediány) mezd aplikované na odlišné pohlaví je dostatečně vypovídající. (Proč tedy zaměstnavatelé nepropouští drahé muže a nenabírají levné ženy? To jsou sami proti sobě!) Nemůže být zakopaný pes i někde jinde? (Něco máte i v rozhovorech s respondenty - Důvodem, proč ale u jejich povolání zrovna muži vydělávají víc, než ženy, se nám dostalo překvapivé odpovědi, tedy že muži mimo práci stejnou, kterou dělají i ženy, dělají práci navíc…
Co znamená kap. Výsledky průzkumu?
Doporučil bych zásadně zobjektivizovat závěr.
2)
Ta kapitola Seznam literatury je velmi podivná - seznam literatury se nepíše vedle sebe, ale každá položka zvlášť. Chybí tam i kurzíva. Ještě projeďte správnost mezer, především v kapitole ZÁVĚR. Jinak by to bylo hotové.
3)
Již v průběhu psaní vaší práce jsem upozorňoval na kurzívu v citacích. Stejně ji tam někde nemáte, v kap. Seznam použité literatury ji nemáte vůbec.
Správné psaní mezer - teorii,protože (i v seznamu literatury), psaní velkých písmen - např. Nejdůležitější Vánoční jídlem je - zde by navíc mělo být místo jídlem slovo jídlo, překlepy např. se v v Srbsku. Příliš nechápu označování tabulky Tabulka 4.1 - Kvantitativí ukazatele - kromě překlepu je podivné to číslování (proč začínáte od 4?).
Doporučuji pozměnit strukturu literární rešerše, aby jednotlivé kapitoly plynule navazovaly, protože jinak to může působit jako výkřiky. Asi bych nedával na stejnou úroveň nadpisy: Rodina z hlediska sociologického, Rodičovství, Rodinné rituály, Rodina svobodné matky, Současný trend odkládání mateřství, Náboženské složení v Srbsku, Rodinné vazby v Srbsku, Vánoce a Nový rok v Srbsku, Svátek rodinného patrona. Některá témata jsou nepochybně podmnožinami jiných: to by se mělo projevovat i v různých úrovních nadpisů.
U internetových citací se vydavatel píše za [online].
4)
V textu chybí citace z vědeckého časopisu z plnotextové databáze. Je třeba opravit překlepy a chyby - např. rešerže, Stredoškolské, zapotřební, některé odkazy nefungují (ba ani nemohou fungovat) - https://http://www.soze.cz/wp/wp-content/storage/clanek-integrace_imigrantu_do_vzdelavaciho_systemu.pdf, pokud uvádíte pořadí vydání - je třeba napsat, že se jedná o vydání, jinak to působí hodně zvláštně: ŠRÉDL, Karel. Znalostní ekonomika a vzdělání. první. Praha… Zdroje neobsahují kurzívu. Literární rešerše musí bezprostředně navazovat na výzkumnou otázku - to co máte v literární rešerši, by možná bylo vhodnější nadepsat trochu jinak.
Dávejte velký pozor na citace - některé převzaté pasáže jsou citovány často nesprávně (nebo vůbec).
ctvrtek_14_00_lichy.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:30) (upraveno mimo DokuWiki)