obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


fristina_zapadni

Západní fríština

Lukášovo evangelium 15.3 - 15.6

3 Pověděl jim toto podobenství:

4 “Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne?

5 Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena,

6 a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: ‘Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.’

Překlad do západní fríštiny

3 Mar Hy fertelde harren dizze gelikenis:

4 Wa fan jimme, dy’t hûndert skiep hat en der ien fan kwytrekket, lit net de oare njoggenennjoggentich yn ’e woestyn achter en siket net krekt sa lang om it ferlerne

skiep, dat er it fynt?

5 En as er it fynt, leit er it bliid oer it skouder,

6 en as er thúskomt, ropt er freonen en buorlju byinoar en seit: Wês bliid mei my, want ik haw it skiep dat ik kwyt wie, weromfûn.

Překlad s výslovností

3 Mar Hy [häi] fertelde [fetélde ] harren dizze [dyze] gelikenis gəlíkenys]:

4 Wa [va:] fan [fən] jimme [jímə], dy’t [dyt] hûndert [hundət ] skiep [skíəp] hat en der ien [dríən] fan kwytrekket [kvitreket], lit net de oare [oəre] njoggenennjoggentich

[njoγnənnjoγəntəch] yn ’e [inə] woestyn [vustyn] achter [achtərən] en siket net krekt sa [sa:] lang om it ferlerne [fərléne] skiep [skiəp], dat er it [dOterit] fynt [fínt] ?

5 En as er it [Ozərit] fynt [fínt], leit er it [laitərit] bliid [blít] oer it [úərət] skouder [skOudər],

6 en as er [Ozər] thúskomt [tüskomt], ropt er freonen [fröənen] en buorlju [bvórljö] byinoar [bäiənvár] en seit [sait]: Wês bliid [vä:zblít] mei [mai] my [mäi], want ik [vOntək] haw it [hait]

skiep [skiəp] dat ik [dOtək] kwyt [kvit] wie [viə] , weromfûn [vərómfu:n].

Poznámky k výslovnosti

- při přepisu vycházím v podstatě z češtiny

- znaky ä, ö, ü odpovídají německým přehláskám

- a: o: jsou dlouhé samohlásky

- ə je redukovaný zvuk (jako v angl.) :!: zobrazuje se jako ,,čtvereček,, … jde o obrácené ,,e,, jako v angličtině :!:

- typ „ó“ označuje dlouhý vokál

- O označuje temný zvuk (mezi a - o)

- γ je třená, znělá souhláska (mezi ch - h), někdy i v češtině, např. abyγbyl

Při přepisu výslovnosti většinou neberu v úvahu jednotlivá slova v textu (jejich přepis by podle fríské transkripce vypadal někde jinak), nýbrž přihlížím k tomu, jak by se text skutečně vyslovoval souvisle.

Zdroj překladu a poznámek k výslovnosti

PhDr. Rudolf Uvíra, CSc

r.uvira@seznam.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra Nederlandistiky

Historie západní fríštiny

Frísové byli ve středověku významnými obchodníky a rejdaři. Dochovaly se písemné památky ze 13. až 16. století. Pak Frísko ztratilo samostatnost, úředním jazykem se stala nizozemština, západofríština existovala po několik staletí prakticky pouze v mluvené podobě. Spisovná norma vznikla v 19. století. V posledních desetiletích začala být systematicky vyučována, vydávají se v ní tiskoviny, rozvíjí se literatura. Přestože řada obyvatel umí západofrísky mluvit, psát dokáže pouze nizozemsky.

Stejně jako ostatní fríské jazyky je považována za velmi blízkou angličtině. Vzhledem k dlouholeté nadvládě Nizozemců však nizozemština zanechala na západofríštině přece jen zřetelné stopy, zejména ve městech. K míšení vlivů dochází i v oblastech styku západofríštiny s dolnoněmčinou.

Informace o západní fríštině

Západofríština (někdy též jen zkráceně fríština) je západogermánský jazyk, kterým se hovoří v severní části Nizozemska. Lingvisticky se nachází někde mezi nizozemštinou a angličtinou. Je příbuzná s dalšími frískými jazyky: severofríštinou, sater-fríštinou a východofríštinou. Ty jsou od západofríštiny odlišné a ne vždy vzájemně srozumitelné.

Rozšíření západní fríštiny

Západofríština se používá v nizozemské provincii Frísko (nizozemsky Friesland, frísky Fryslân). Západofrísky tam mluví asi 400 000 lidí; dalších 300 000 žije v jiných částech Nizozemska. V menší míře západofríština existuje též ve vystěhovaleckých komunitách v USA a Kanadě.

Zdroj informací o jazyku <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/182755-zapadofristina>


Pro překlad je použitý text Lukášova evangelia (podobenství o ztracené ovci) - Lk 15, 3-6 (This translation uses the text of Luke's Gospel - The Parable of the Lost Sheep) - Lk 15, 3-6

Citace:

Jazyky Evropy: Západní fríština [online] Hospodářská a kulturní studia (Provozně ekonomická fakulta ČZU), 2010. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/fristina_zapadni


Hlavní stránka Jazyky Evropy: http://www.hks.re/wiki/jazyky_evropy#jazyky_evropy
Počet shlédnutí: 100

fristina_zapadni.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:30) (upraveno mimo DokuWiki)