obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2017:vkladani_vasich_otazek_z_prezentaci_pro_zapoctovy_testik

Hlavní stránka Evropská civilizace a svět LS 2017

Vkládání vašich otázek z prezentací pro zápočtový testík

OTÁZKY VKLÁDEJTE S VÝBĚREM ODPOVĚDÍ a, b, c, d A VYZNAČTE TUČNĚ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ. KAŽDÝ ZA SEBE VLOŽÍ 2 OTÁZKY.

POZOR: UKONČENÍ VKLÁDÁNÍ OTÁZEK JE 7. DUBNA!

Evropská civilizace a svět LS 2017

lichý týden 10:30–12:00

Michaela Dražková

Kdo přišel s myšlenkou koncertu Live Aid (rok 1985)?

 • a) Phil Collins
 • b) Bob Geldof
 • c) Michael C. Mitchell

Co bylo podnětem pro humanitární koncert Live Aid?

 • a) občanská válka v Bangladéši
 • b) povodně v Barmě
 • c) hladomor v Etiopii

Pavla Blaszczyková

Jaká evropská země má nejvyšší index lidského rozvoje?

 • a) Rakousko
 • b) Belgie
 • c) Norsko

Co není rozvojovým cílem tisíciletí?

 • a) zajištění vzdělání pro všechny
 • b) prosazení rovnosti pohlaví
 • c) demokratizace světa

Barbora Frolíková

Co patří mezi témata globálního rozvojového vzdělávání?

 • a) chudoba
 • b) politická situace v ČR
 • c) etika

Co je cílem humanitárních projektů?

 • a) zajistit dopravní prostředky
 • b) poskytnutí potřebných věcí k ukojení základních potřeb
 • c) poskytnutí psychologické konzultace

Aneta Kouřilová

Kdo byl otec Alexandra Velikého?

 • a) Filip I.
 • b) Filip II.
 • c) Dareios I.

Kolik bylo Alexandrovi Velikému let v začátku jeho vlády?

 • a) 10
 • b) 20
 • c) 30

Markéta Sovová

Kdy končí Helénistické období?

 • a) 31 př. n. l.
 • b) 12 n. l.
 • c) 351 př. n. l.

Čím je typická helénistická architektura?

 • a) striktním dodržováním jednoho stavebního slohu
 • b) kombinace iónské a dórské architektury
 • c) stavěním bungalovů

Jakub Vítovec

Falanga (phalanx) je:

 • a) vojenský útvar makedonské jízdy
 • b) vojenský útvar perské pěchoty
 • c) vojenský útvar makedonské pěchoty

Jaká velká bitva následovala po tažení Makedoňanů z Egypta?

 • a) bitva u Gráníku (334 př.n.l)
 • b) bitva u Gaugamel (331 př.n.l)
 • c) bitva u Issu (333 př.n.l)

Hana Soukupová

Nejčastěji udávaný rok konce středověku

 • a) 1492
 • b) 1482
 • c) 1546

Kdo založil žebravý řád františkánů

 • a) František Xaverský
 • b) Dominik Savio
 • c) František z Assisi

Vorobyeva Dariya

Jaké je roodné jmeno Matky Terezy?

 • a) Agnese
 • b) Tereza
 • c) Anna

Kde byla založena řeholnická kongregace sester „Misionářek lásky“?

 • a) Irsko
 • b) Indie
 • c) Kosovo

Xeniya Salkova

Kdo prohlásil Matku Terezu za svatou?

 • a) Papež František
 • b) Papež Pavol VI
 • c) Papež Benedikt XVI

Kvůli čemu byla obviněna Matka Tereza ve filmu „Anděl pekla“?

 • a) z ublížení na zdraví pacientů
 • b) ze solidarity s diktátorskými režimy
 • c) z těžkých zločinů

Anna Vozárová

Ve kterém roce získala Matka Tereza Nobelovu cenu za mír?

 • a) 1979
 • b) 1978
 • c) 1976

Kolikrát navštívila Matka Tereza tehdejší Československo?

 • a) 3 krát
 • b) 2 krát
 • c) ani jednou

Veronika Lexová

Jaký symbol je typický pro Buddhismus?

 • a) Měsíc
 • b) Kříž
 • c) Kormidlo

Z jakého století pochází první nápad názvu „Hedvábná stezka“?

 • a) 5. st. př. n. l.
 • b) 15. st. n. l.
 • c) 19. st. n. l.

Nikol Dostálová

Jaký cestovatel, který cestoval po hedvábné stezce, napsal knihu, která se stala dobrým zdrojem popisující dění a život ve střední Asii?

 • a) Faxian
 • b) Kryštof Columbus
 • c) Emil Holub

Odkud přicházela největší poptávka po Hedvábí ?

 • a) z Itálie
 • b) Říma
 • c) z Persie

Kristýna Audesová

Představy o existenci monster byly:

 • a) potvrzeny

* b) vyvráceny

 • c) tajemné do začátku 20. století

Pygmejové byli považováni považováni po misiích za:

 • a) trpaslíky
 • b) lidi

*c) kmen dětí

Anna Domkářová

Co je to physiologus?

 • a) moralizující bestiář
 • b) encyklopedie o monstrech
 • c) soubor středověkých map

Atribut draka se objevuje u světce:

 • a) Sv. Prokop
 • b) Sv. Václav
 • c) Sv. Jiří

Oldřich Nechanický

Co přinesli Křižáci do Svaté země a začali tam pěstovat?

 • a) mák
 • b) špenát
 • c) vinnou révu

Hlavní oblastí, ze které se dováželo do Evropy sklo:

 • a) Antiochie
 • b) Egypt
 • c) Byzancie

Petr Kříž

Který papež stál u zrodu první křížové výpravy?

 • a) Kliment IV.
 • b) Urban II.
 • c) Řehoř VI.

Které výpravy se zúčastnil Richard Lví srdce společně s Barbarossou?

 • a) První
 • b) Druhé
 • c) Třetí

Lukáš Linka

Pod jakým jménem byl později známý první založený rytířský řád v Jeruzalémě

 • a) Řád maltézských rytířů
 • b) Řád aztéckých rytířů
 • c) Řád templářů

Jak se jmenoval poslední představený velmistr Templářů?

 • a) Ezio Auditore da Firenze
 • b) Jaques de Molay
 • c) Jaques de Paris

sudý týden 10:30–12:00

Denisa Beránková

V jakých letech probíhaly stalinské (politické) represe?

 • a) 1936-1938
 • b) 1950-1952
 • c) 1986–1989

Co je hlavním znakem komunismu?

 • a)společné vlastnictví a odmítání třídních rozdílů
 • b) souhlas s třídními rozdíly
 • c) tržní systém ekonomiky

Michaela Rejzková

Co je typické pro marxismus?

 • a) třídní boj
 • b) lid vykonává státní moc
 • c) objevuje se ve 20. století

Jak se jmenovalo dílo F.M. Dostojevského, které napsal jako svědectví o svém pobytu v Omském táboře?

 • a) Zápisky z podzemí

b) Zápisky z mrtvého domu

 • c) Zápisky z mrtvého moře

Kristýna Zahradníková

Pracovním táborem prošlo jen za Stalina přibližně:

 • a) 1 000 000 lidí
 • b) 8 000 000 lidí
 • c) 10 000 000 lidí

Jednou z funkcí gulagů bylo: a) získat levnou pracovní sílu

 • b) oddělit politické odpůrce od jejich rodin
 • c) naučit mladé tvrdé práci

Eliška Syrová

Kdo objevil bakterii způsobující lepru?

 • a) Damien de Veuster
 • b) Gergard Hansen
 • c) Alexander Fleming

Od kterého roku byli přiváženi malomocní na ostrov Molokai?

 • a) 1873
 • b) 1862
 • c) 1865

Martin Houdek

Z jaké země pocházel páter Damián?

 • a) Nizozemí
 • b) Lucembursko
 • c) Belgie

Kolik let strávil páter Damián na ostrově Molokai?

 • a) 16 let
 • b) 10 let
 • c) 25 let

Nikola Kociánová

Jeden z nejvýznamnějších kmenů, jenž v průběhu dějin ovlivňoval oblast kolem Hedvábné stezky byly:

 • a) Elamité
 • b) Hunové
 • c) Kassité
 • d) Kajugové

Jak se jmenuje cesta a větev Hedvábné stezky, po které probíhalo nejvíce obchodů?

 • a) Čínská cesta
 • b) Císařská cesta
 • c) Obchodní cesta
 • d) Východní cesta

Veronika Pozníková

Při jaké příležitosti se podle legendy Římané poprvé setkali s hedvábím?

 • a) při výzkumné cestě do Asie
 • b) při bitvě
 • c) bylo přivezeno římskému císaři jako dar
 • d) na trzích v Římě

Mezi předchůdkyně Hedvábné cesty nepatřila cesta:

 • a) nefritová
 • b) lazuritová
 • c) smaragdová
 • d) skleněná

Aneta Rosenhoferová

Který cestovatel opravdu navštívil (je to doložené) jako 1. Čínu?

 • a) Giovanni de Piano Carpini
 • b) Marco Polo
 • c) Benjámín ben Jóná z Tudely
 • d) Kryštof Kolumbus

V jakém roce byl v Evropě mor, který zničil téměř všechny bource morušové?

*a) 1865 *b) 1864 *c) 1854 *d) 1857

Michaela Kuklíková

Jak se vybírají děti k adopci ?

 • a) Rodiče hlásí děti do programu adopce na dálku
 • b) Koordinátor vybírá děti na základně svého rozhodnutí
 • c) Koordinátor, který zná místní poměry vybírá děti po dohodě s ostatními koordinátory

Jak se jmenuje osvěžující nealkoholický drink prodávaný v ulicích Guinei ?

 • a) Jus de Bissap z ibiškového čaje
 • b) Jus de Orange
 • c) Iced Café

Eliška Hoffmannová

V jaké africké zemi je nejvíce rozšířená malárie?

 • a) Keňa
 • b) Guinea
 • c) Botswana

Lvice z Paponditi je skupina žen zabývající se pomocí pro lidí trpící?

 • a) HIV, AIDS
 • b) ženskou obřízkou
 • c) malárií

Michaela Fleková

Kolik benefičních koncertů se konalo na pomoc Bangladéši?

 • a) 2
 • b) 3
 • c) 1

Kdo zajišťoval koncert na pomoc Bangladéši?

 • a) OSN
 • b) Apple Records
 • c) UNICEF

Nicola Fléglová

Co bylo cílem koncertu LIVE AID?

 • a) vymýtit hladomor v Etiopii
 • b) pomoc dětem v Bangladéši
 • c) Zvýšit povědomí o životním prostředí

Kdo byl hlavním organizátorem koncertu LIVE AID?

 • a) Bob Geldof
 • b) Bob Dylan
 • c) John Lennon

Aneta Šanderová

Na podporu jaké oblasti byl pořádán koncert Live Earth?

 • a) Životního prostředí
 • b) Farmářů
 • c) Hladomoru

Kdy byla založena nadace FARM AID?

 • a) 1985
 • b) 1992
 • c) 1990

Jana Labuťová

Kde působil 40let misionář Zdeněk Čížkovský?

 • a) Jižní Afrika
 • b) Amerika
 • c) Indie

V kterém městě obnovil Zdeněk Čížkovský řád Oblátů?

 • a) v Kroměříži a Klokotech
 • b) v Ostravě a Opavě
 • c) v Děčíně a Ústí nad Labem

Luisa Kopecká

O kom vypráví kniha s názvem Než krokodýl spolkne stín?

 • a) Zdeněk Čížkovský
 • b) Aleš Palán
 • c) Emil Holub

Mezi nevýznamnější prožitek řadí Zdeněk Čížkovský setkání s:

 • a) Matkou Terezou
 • b) Nelsonem Mandelou
 • c) Mahátmou Gándhí

Johana Svobodova

Jak se jmenoval muž, který měl ve Francii velmi působivý projev o pomoci křesťanům na východě a kdy to bylo (začátek křížových výprav)?

 • a) papež Urban II. roku 1095
 • b) papež Řehoř VII. roku 1000
 • c) Ludvík VII. roku 1147

Kdy byl dobyt Jeruzalém poprvé křižáky?

 • a) 1055
 • b) 1099
 • c) 1079

Hana Housková

Kdy byla dobyta Konstantinopol_

 • a) 1204
 • b) 1099
 • c) 1224

Jaké bylo hlavní poslání rytířských řádů?

 • a) Dobývat nová uzemí
 • b) Chránit dobytá území a poutníky
 • c) Chránit místní obyvatele

Miloslav Haba

Kdo byl zakladatelem premonstrátského řádu?

 • a) Svatý Norbert
 • b) Svatý Hubert
 • c) Svatý Adalbert (Vojtěch)
 • d) Svatý Albert Veliký

Nejstarším premonstrátským klášterem na našem území je/jsou:

 • a) Anežský klášter na Starém Městě
 • b) Emauzy
 • c) Strahovský klášter
 • d) Klášter Svatý Jan pod Skalou

Tereza Wagnerová

Kolik procent obyvatelstva v Guinei je gramotné?

 • a) 25
 • b) 30
 • c) 40
 • d) 50

Kdy se konaly v Guinei první demokratické volby?

 • a) 1978
 • b) 1998
 • c) 2010
 • d) 2015

sudý týden 12:15–13:45

Adéla Semecká:

V jakém století Ferdinand von Richthofen zavedl pojem „hedvábná stezka“?

 • a) 19. století
 • b) 15. století
 • c) 20. století
 • d) 10. století

Za jakého císaře Evropa získala vajíčka bource morušového?

 • a) Za Konstantina
 • b) Za Theodosia
 • c) Za Justiniána
 • d) za Karla IV.

Klára Hašlerová:

Kdo je prvním známým cestovatelem po hedvábné stezce?

 • a) Wu-ti
 • b) Maés Titianos
 • c) Čang Čchien
 • d) Wang Mang

V jakém století se Odorik Pordenone dostal až do Číny?

 • a) 10. století
 • b) 14. století
 • c) 17. století
 • d) 8. století

Jan Kravka

Která organizace není členem FoRS?

 • a) Lékaři bez hranic
 • b) Český červený kříž
 • c) Amnesty International
 • d) Člověk v tísni

Čím se Humanitas Afrika nezabývá?

 • a) životní prostředí
 • b) rozvoj
 • c) vzdělávání
 • d) výuka jazyka

Michaela Řeháková

Co není kritériem pro zařazení do ZRS (zahraniční rozvojová spolupráce)?

 • a) Koordinace s ostatními donory
 • b) Země střední příjmové skupiny
 • c) Existence vztahů s ČR
 • d) Připravenost země pomoc přijímat

Na jakou cílovou skupinu se zaměřuje organizace CARE Česká republika?

 • a) ženy
 • b) děti
 • c) senioři
 • d) muži

Lucie Treichelová

Hlavní město Ugandy je?

 • a) Freetown
 • b) Kampala
 • c) Harare
 • d) Tripolis

Jakým nerostným bohatstvím je proslulý stát Sierra Leone?

 • a) cín
 • b) měď
 • c) diamanty
 • d) nikl

Jak se jmenuje diktátorský vůdce, který dodnes působí v Zimbabwe?

 • a) Robert Mugabe
 • b) Milton Obote
 • c) Idi Amin
 • d) Ernest Bai Koroma

Který africký stát získal jako první nezávislost na evropských koloniích?

 • a) Keňa
 • b) Libye
 • c) Somálsko
 • d) Zimbabwe

Michaela Šilarová_

Misijní kongregace nesoucí název Sacra Congregatio de Propaganda Fide, která misie zaštitovala, byla založena?

 • a) Královskou radou Ferdinanda II.
 • b) Papežem Řehořem XV.
 • c) Společností Ježíšovou
 • d) Zástupcemi stavů

Kdy se uskutečnila Pražská defenestrace?

 • a) 23. 5. 1618
 • b) 23. 5. 1628
 • c) 23. 5. 1718
 • d) 20. 5. 1817

Marianna Vlasáková_

Kdy byla vyslána první skupina jezuitů?

 • a) 1678
 • b) 1778
 • c) 1687
 • d) 1543

Kdy byl zrušen jezuitský řád?

 • a) 1773
 • b) 1778
 • c) 1774
 • d) 1673

Tereza Znamenáčková_

Co kritizovali misionáři na nestoriánech?

 • a) Nemají kříž
 • b) Mají kříž ale bez postavy Krista
 • c) Mají jen postavu Krista

Jak se jmenoval rumunský kníže k němuž se váže pověst o Drákulovi?

 • a) Draco
 • b) Lucius
 • c) Vlad

Olena Povkhanych

V jakém roce odjela do Nového Španělska první skupina jezuitů z české provincie?

 • a) 1578
 • b) 1678
 • c) 1778
 • d) 1614

Kdo sehrál důležitou úlohu v česko-mexických vztazích ve 20. století?

 • a) Vlastimil Kybal
 • b) Oldřich Čech
 • c) Čeněk Paclt
 • d) Tadeáš Haenke

Tereza Mrvíková

Jaké starověké civilizaci se při „La Noche Triste“ podařilo porazit H. Cortése?

 • a) Inkům
 • b) Aztékům
 • c) Mayům
 • d) Mixtékům

Jednou z příčin demografického kolapsu při konfrontaci Evropanů s původním obyvatelstvem byly:

 • a) mohutné požáry
 • b) povodně
 • c) evropské choroby a epidemie
 • d) kanibalisté

Lukáš Fiala

V jaké bitvě poprvé Alexandr narazil na válečné slony?

 • a) Bitva u Graníku
 • b) Bitva u Issu
 • c) Bitva u Gaugamél

Kdo byl učitelem Alexandra Velikého?

 • a) Sókratés
 • b) Thalés
 • c) Aristotelés

Alexandra Kolbina

S kým bojoval Alexandr Veliký, když byl poraněn šípem?

 • a) Músikanova říše
 • b) Gadrósy
 • c) Maily

V jakém roce zemřel Alexandr Makedonský?

 • a) 323 př.n.l.
 • b) 324 př.n.l.
 • c) 320 př.n.l.

Alexandr Mostýn

Kdo zavedl reorganizaci makedonské armády do falang?

 • a) Alexandr
 • b) Ptolemaios I.
 • c) Filip II.

Jak se jmenovala Alexandrova matka?

 • a) Thetis
 • b) Olympias
 • c) Athéna

Tereza Kučerová

Bazilišek je bájné monstrum mající:

 • a) slepičí hlavu a ještěrčí tělo
 • b) hadí hlavu a kohoutí tělo
 • c) kohoutí hlavu a hadí tělo

Nemodlilky, kterými matky strašívaly své děti, pocházely z:

 • a) Moravy a Slezska
 • b) Čech a Moravy
 • c) Slovenska
Počet shlédnutí: 14

ls2017/vkladani_vasich_otazek_z_prezentaci_pro_zapoctovy_testik.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)