obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2018:antropologie-klatovy

Antropologie Klatovy

Prezenční listina:

Absence:

2x: Běláčová, Bůžková, Dvořáková, Hránková, Mastný
1x: Šindelář (1,5)


 • Rozsah práce: 5 nebo 10 stran textu podle doby absence (1 den nebo oba dny)
 • Termín odevzdání - pokud to nestihnete do zkoušky, můžete na ni přijít, ale zkoušku je možné zapsat až po získání zápočtu. Nejzazší termín odevzdání práce: do 30. 4. 2018.
 • Způsob odevzdání vašich prací: elektronicky, výhradně v systému WIKI (na této stránce) – NE zasláním např. ve Wordu na email.

Práce musí mít strukturu odborného textu – podrobněji viz Doporučení

Zapište se do seznamu níže (tlačítko Upravit stránku). Čím dříve se zapíšete, tím máte větší výběr témat.
Ukázka zápisu:

 - Standa Říha - [[ls2018:Antropologie města|Antropologie města]]

SEZNAM

 1. Eva Běláčová - Vývoj antropologického myšlení - svatý Augustin HOTOVO 20.03.2018 , OPRAVENO, HOTOVO 10.04.20181) OK 5. 5. 2018 ALE2)
 2. Petra Hránková - Politická antropologie (vznik, vývoj a fungování politických systémů v různých kulturách) HOTOVO 21.03.2018, 3), OPRAVENO, HOTOVO 22.06.2018 OK 30. 7. 2018
 3. Jana Dvořákova - Vývoj antropologického myšlení - Tomáš Akvinský HOTOVO 05.04.2018 4), OPRAVENO, HOTOVO 30.06.2018. OK 30. 7. 2018

Odkaz vedle vašeho jména bude také nejprve červený (protože bude prázdný). Kliknete na něj a dáte „vytvořit stránku“. Jakmile se stránka vytvoří, můžete hned do ní začít psát.

Pak už odkaz nebude červený, protože bude platný:

Nezapomeňte nakonec vaši práci vždy uložit. Pokud uděláte nějakou chybu, je možné se libovolně vracet k předchozím verzím.

Před odevzdáním zkontrolujte:

 • Má práce hlavu a patu, nebo je to jenom změť kopií z Wikipedie?
 • Má práce všechny formální náležitosti? (nadpis, struktura práce, průběžné citace (do dvojitých závorek), samostatná kapitola „SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ“ – kde jsou ty zdroje seřazené abecedně)? Blíže viz Doporučení
 • Zkontrolovali jste překlepy?
 • Je každý průběžně citovaný zdroj i v kap. „SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ“? (a naopak?)
 • Máte všechny citace (jak průběžné, tak i v seznamu citací) podle normy (včetně kurzívy)?

Seznam témat

 1. Politická antropologie (vznik, vývoj a fungování politických systémů v různých kulturách)
 2. Význam ekonomické antropologie v minulosti a v současnosti (vznik, vývoj a fungování ekonomických systémů v různých kulturách)
 3. Vývoj antropologického myšlení - svatý Augustin
 4. Vývoj antropologického myšlení - Tomáš Akvinský
 5. Koncept přirozeného mravního zákona
Počet shlédnutí: 5

1)
Práce, která má přes 80 % doslovně přejatých citací, není vlastní práce. Na jednu stranu je vidět, že jste přečetla poměrně dost tématického materiálu, na druhou stranu je třeba tento materiál mnohem lépe strukturovat. Na začátku si jednoznačně určete výzkumnou otázku, a ta bude jednoznačným průvodcem v celé práci. Určitě si přečtěte Doporučení k psaní textu – třeba hned taková kapitola Úvod, kde máte napsat, o čem práce bude, obsahuje pouze 4,3 % Vašeho textu a 95,7 % je převzatá citace. Tím vůbec tato kapitola neplní svou funkci. (Úvod je určitým shrnutím vaší práce (druhé shrnutí je v kapitole závěr). V úvodu se píše, o čem práce je, co může čtenář očekávat. Cílem práce by měla být odpověď na výzkumnou otázku. Na tomto místě by se tedy měla objevit i jednoznačně formulovaná výzkumná otázka s eventuelními podotázkami.)
V kap. Teoretická část jsou zase příliš velké skoky, jejichž logičnost si nemusí každý uvědomit – máte tam rozdělení antropologie a pak hned kap. Křesťanská teologie. Nemáte tam, jak to souvisí s výzkumnou otázkou.
Ještě na okraj – necitujte Wikipedii, ale dohledejte původní zdroj. Internetové zdroje a poznámky pod čarou nejsou podle normy.
2)
Před příchodem pro zápočet si ještě opravte, co jsem psal minule: NECITUJTE Wikipedii. Také ještě jednou projeďte překlepy – např. křešťanství
3)
Zatím jsem hodnotil pouze formální stránku práce, kterou je třeba zlepšit. V práci je řada gramatických, typografických i stylistických chyb; namátkou: psaní čárek – aby bylo zřejmé čeho se téma týká, překlepy – Blandier vers. Balandier vers. Bandier (tři varianty jednoho jména), nesprávné psaní mezer – cíle :, dále (1748 ), dále E.R.Leache. Pozor na shodu větných členů (např. původních indiánských obyvatel Severní Ameriky, žijících v severozápadní Kalifornii). Necitujte Wikipedii, ale původní zdroj. Rozlišujte odstavec, kapitoly a podkapitoly – kapitola by měla mít více odstavců (a ne jen jednu nebo dvě věty): viz kap. Typologický přístup.
Zvažte, zda jednotlivé podkapitoly jsou skutečně na stejné úrovni a zda postupují od obecného ke konkrétnímu (například kap. Politika a podkapitoly Moc, Politické vztahy a formy, Příbuzenství, Politická stratifikace, Náboženství - posvátno, Stát). Proč myslíte, že jsem psal: Před odevzdáním zkontrolujte: Má práce všechny formální náležitosti? (nadpis, struktura práce, průběžné citace (do dvojitých závorek), samostatná kapitola „SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ“ – kde jsou ty zdroje seřazené abecedně)? Blíže viz Doporučení; zkontrolovali jste překlepy? Je každý průběžně citovaný zdroj i v kap. „SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ“? (a naopak?) – tuto kapitolu v práci vůbec nemáte. Máte všechny citace (jak průběžné, tak i v seznamu citací) podle normy (včetně kurzívy)?
4)
Formální stránka práce není v pořádku. Proč myslíte, že jsem psal: Před odevzdáním zkontrolujte: Má práce všechny formální náležitosti? (nadpis, struktura práce, průběžné citace (do dvojitých závorek), samostatná kapitola „SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ“ – kde jsou ty zdroje seřazené abecedně)? Blíže viz Doporučení; zkontrolovali jste překlepy? Je každý průběžně citovaný zdroj i v kap. „SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ“? (a naopak?) – tuto kapitolu v práci vůbec nemáte. Máte všechny citace (jak průběžné, tak i v seznamu citací) podle normy (včetně kurzívy)?
Pochvalu ale zasloužíte za pečlivost v odstraňování překlepů.
5)
Zatím jsem hodnotil jen formální stránku práce, která rozhodně není v pořádku. Proč myslíte, že jsem psal: Před odevzdáním zkontrolujte: Má práce všechny formální náležitosti? (nadpis, struktura práce, průběžné citace (do dvojitých závorek), samostatná kapitola „SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ“ – kde jsou ty zdroje seřazené abecedně)? Blíže viz Doporučení; zkontrolovali jste překlepy? Je každý průběžně citovaný zdroj i v kap. „SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ“? (a naopak?) – tuto kapitolu v práci vůbec nemáte. Máte všechny citace (jak průběžné, tak i v seznamu citací) podle normy (včetně kurzívy)?
Práce obsahuje řadu gramatických, typografických (viz Doporučení k psaní textu) i stylistických chyb – namátkou: bohatsví, samostatnný, Kapitalismus dále je kritizován…, nesprávné psaní mezer atd. atd.
Plagiátorství (přebírání cizích textů bez uvedení zdroje) – například kap. Charakteristika antických ekonomických názorů.
ls2018/antropologie-klatovy.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:37 autor: 127.0.0.1