obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2018:svatky_v_hinduismu

Oslavy svátků v hinduismu

Michaela Malíková, Markéta Humlová

Úvod a cíl

Tato práce se věnuje třetímu nejrozšířenějšímu náboženství na světě – hinduismu. V práci je popsán vznik, historie a podstata hinduismu. Popsány jsou nejdůležitější svátky hinduismu, konkrétně jejich průběh, odlišnosti a tradiční pokrmy podávané při oslavách. Práce se také zabývá posvátnou řekou Gangou a její důležitostí pro hinduisty a dále se zde zmiňuje téma týkající se hinduistů slavící české svátky.

Během roku se hinduisté účastní poutí a slaví svátky, aby dosáhli dokonalejší reinkarnace. My jsme se právě proto zaměřily na oslavy svátků hinduismu.

Cílem naší práce je zjistit, jak probíhají tyto svátky, jaké jídlo se při nich podává a jak se liší oslavy svátků v České republice a v Indii. Tato práce by měla také objasnit, jakou funkci v životě hinduistů plní posvátná řeka Ganga, jaký vliv na slavení svátků má kastovní systém a zda hinduisté v ČR slaví i nějaké typické české svátky.

Výzkumná otázka

Jaké jsou hlavní hinduistické svátky, které spojují většinu hinduistů?

Podotázky

  1. Jak probíhají oslavy těchto svátků?
  2. Jak se liší oslavy svátků hinduismu v ČR a v Indii?
  3. Jaká tradiční jídla se podávají při oslavách svátků hinduismu?
  4. Jakou funkci plní v životě hinduistů posvátná řeka Ganga?
  5. Dodržují hinduisté v České republice i nějaké české svátky?

Literární rešerše

Publikace Svátky světových náboženství1) se zabývá hlavními hinduistickými svátky. V knize je například popsán svátek Holí. Je to jeden z nejvýznamnějších svátků v životě hinduistů. Hinduisté v den před svátkem Holí zapalují oheň Holika, ve kterém má shořet vše špatné z minulého roku. V knize je také popsán svátek Rakša bandha nebo Díválí. U jednotlivých svátků je popsána hlavní myšlenka svátku a jeho průběh. Autoři se dále v této knize zabývají významnými událostmi v životě hinduisty, které začínají ještě před jeho narozením. Rozebírají zde několik těchto událostí jako křtiny neboli pojmenování novorozence, horoskop či pohřeb zemřelého.

Kniha A Guide to Hindusim2) se zabývá oslavami některých hinduistických svátků, jako jsou Janmashtami, Ganes Chaturthi, Dussehra, Díválí, Šivarátri a Hólí. Autor uvádí, že data festivalů a jiných náboženských příležitostí jsou počítány na základě lunárního kalendáře. Dále zde uvádí, že většina těchto svátků je spojena s hinduistickou mytologií týkající se bohů a bohyň. Například svátek Janmashtami je spojen s narozením boha Krišny, Dussehra oslavuje boha Rámu a při Šivarátri je uctíván bůh Šiva.

Tématem stravování při hinduistických svátcích se zabývá Philip Thangam ve svém článku Hindu Festivals3). V tomto článku se autor zabývá stravováním při některých hinduistických svátcích, jako Makar Sankranti, Šivarátri, Hólí, Onam, Ganesh Chaturthi, Dussehra a Díválí. Například během svátku Makar Sankranti jsou konzumovaná sezamová semínka, cukrovinky a rýže vařená s mlékem. Při svátku Hólí se konzumuje malpua, chléb namočený v cukrovém sirupu, dále se konzumuje puranpoli, nekvašený pšeničný chléb naplněný čočkou a cukrem a pečený na roštu.

Významem řeky Gangy se zabývá Tomáš Beránek ve svém článku Řeka Ganga4). Autor v tomto článku poukazuje na to, jak je řeka důležitá pro hinduisty. Hinduisté se k této řece modlí, v této řece se koupou, pijí z ní a do této řeky se vhazuje jejich popel či mrtvola. Věří, že její voda je očistí od všech jejich hříchů, očistí jejich tělo i duši. Autor zde také uvádí, že si ji hinduisté odnášejí do svých domovů, kde ji používají při obřadech narození a svateb.

Tématem slavení jiných svátků než těch, které jsou typické danému náboženství se zabývá Saba Naqvi ve svém článku Meet the Muslims who consider themselves descendants of Arjuna 5). Autor uvádí, že za hranicemi města Dillí žije muslimská etnická komunita zvaná Meo, která sice vyznává islám, ale ztotožňuje se s mnoha hinduistickými zvyky. Svůj původ odvozují od hinduistických osobností jako je Ráma, Krišna a Arjuna a oslavují mnoho hinduistických svátků jako je třeba Díválí nebo Hólí. Komunita Meo také vypráví eposy a zpívá balady, které pocházejí z hinduistické tradice. Jejich sňatky spojují islámský ceremoniál s řadou hinduistických rituálů. Postupně však dochází k islamizaci etnické komunity Meo.

Metodologie

Tato seminární práce se zabývá výzkumem, který hledá odpovědi na otázky týkající se oslav hinduistických svátků.

Pro potřeby získání dat byla použita metoda kvalitativního výzkumu. Pomocí kvalitativního výzkumu zjišťujeme skutečnosti, ze kterých však nelze vytvořit grafy či tabulky. Na rozdíl od kvantitativního výzkumu jde tento druh více do hloubky problému, a tím ho pomáhá lépe pochopit. Kvalitativní výzkum je proces dotazování, jehož cílem je porozumět danému sociálnímu jevu, který sleduje v přirozeném prostředí. Mezi výhody kvalitativního výzkum patří např. to, že zkoumáme problém do hloubky a v přirozeném prostředí, získáváme podrobný popis jedince či společnosti. Naopak mezi nevýhody patří např. to, že sběr dat je časově náročný, výsledky lze snadno ovlivnit osobními preferencemi výzkumníka a tím se ztrácí objektivita. Mezi kvalitativní techniky sběru dat patří zejména zúčastněné pozorování, rozhovor nebo studium osobních dokumentů.

Pro kvalitativní výzkum byla použita konkrétně metoda polostrukturovaného rozhovoru. Polostrukturovaný rozhovor je založen na konceptu základních otázek, které mohou být rozšířeny o doplňující otázky zaměřené na detaily. Výhodou tohoto rozhovoru je, že je přehledný, dává odpovědi na otázky, které jsou předmětem výzkumu a zároveň je tu možnost dostat se do hloubky problému. Naopak nevýhodou může být časová náročnost nebo to, že respondent nemusí odpovídat pravdivě.

Dále byl uskutečněn rozhovor s členkou českého hinduistického společenství Višva Guru Díp Hindu Mandir prostřednictvím emailové korespondence. Uvedená respondentka ochotně odpověděla na námi předem připravené otázky, což bylo pro tuto práci velice přínosné, neboť dotyčná poskytla všechny potřebné informace a dala základ pro tuto práci.

V průběhu výzkumu byl získán další respondent, konkrétně muž střední generace pracující jako cvičitel jógy. Tento respondent byl kontaktován prostřednictvím sociální sítě Facebook a následně proběhl osobní rozhovor. Muž nám odpovídal na naše otázky mnohem podrobněji než předchozí respondentka a byl ochotný zodpovědět i doplňující otázky, na které jsme se v průběhu výzkumu ptaly.

Přes Facebook jsme kontaktovaly dalšího hinduistu, a to konkrétně lektora středního věku. Tento respondent nám poskytl další důležité informace potřebné k naší seminární práci.

Dalším kontaktovaným přes sociální síť Facebook se stal mladý Ind žijící v Džajpuru. Komunikace proběhla bez komplikací, jelikož náš respondent ovládal angličtinu velmi dobře. Poskytl nám důležité informace hlavně co se týče jídla podávaného při konkrétních svátcích.

Během výzkumu jsme navštívily v Praze několik orientálních obchodů, abychom získaly více respondentů. Bohužel jsme v těchto obchodech nenašly žádného vyznavače/ku hinduismu. Navštívily jsme také indický fast food na náměstí Republiky v Praze, avšak v tomto fast foodu nebyli ochotni s námi spolupracovat, i když věděli, že je to za účelem napsání seminární práce.

Vlastní práce

Počátek hinduismu

U hinduismu, stejně jako u jiných náboženství, není lehké přesně datovat jeho vznik. Toto náboženství se začalo vyvíjet přibližně 2000 př. n. l., avšak název hinduismus dostalo až kolem roku 1000 př. n. l. Jedná se tedy o nejstarší náboženství na světě. Hinduismus je označení pro velké množství náboženských a filozofických směrů, tradic a zvyklostí. Vyznává ho téměř jedna miliarda lidí. Nejvíce vyznavačů hinduismu se nachází v Indii, Nepálu, Bangladéši, Pákistánu, Malajsii a na Srí Lance. Podstatou hinduismu je předurčení osudem. Hinduistou se člověk narodí. Hinduisté věří v reinkarnaci, což je posmrtné převtělení duše do dalšího těla, ať už je to člověk, zvíře nebo rostlina. Na karmě závisí, do čeho se člověk reinkarnuje. Termín karma označuje, do jaké míry mrtvý v minulém životě plnil povinnosti v rámci své kasty. Toto náboženství se rozdělilo do čtyř Varen. Kasty jsou podmnožinou Varen. Kasty totiž vymezují pravidla každodenního života. Kastovní systém je společenský stav rozdělení obyvatelstva Indie. Bráhmani představují nejvyšší vrstvu, jejími představiteli jsou kněží. Bojovníci a válečníci představují kastu nazývanou Kšatrijové. Vaišjové jsou kastou obchodníků a statkářů. Nejnižší vrstvou jsou Šúdrové, kam patří řemeslníci, rolníci a chovatelé dobytka. Nejnižší podskupinou jsou Nedotknutelní, kteří vykonávají nejhůře placené práce. Hinduismus je polyteistickým náboženstvím, tudíž vyznává mnoho bohů. Nejdůležitější je božská trojice, do které patří Brahma, Višnu a Šiva.

  • Brahma je stvořitelem, vládcem světa, otcem bohů a lidských bytostí. Nejčastěji je zobrazován jako starší muž se čtyřmi hlavami, čtyřmi obličeji a čtyřma rukama. Tento vzhled ukazuje, že je zdrojem veškeré moudrosti a učenosti.
  • Višnu je považován za udržovatele světa a života, který ztělesňuje božskou lásku a řídí lidský život. Na zem sestupuje v různých vtěleních (avatarech), aby trestal zlé a odměňoval dobré činy, také řídí reinkarnaci-převtělování. Je zobrazován s modrou pletí a čtyřma rukama, které naznačují, že dosáhne do všech čtyř koutů vesmíru.
  • Šiva je přezdíván ničitelem, vládne nad životem a smrtí. Je pánem jógy, bytostí schopnou naprostého uklidnění těla i mysli a nejčastěji bývá zobrazován jako meditující jogín.6) 7)

Počet hinduistů

K hinduismu se ve světě hlásí cca miliarda osob. Je to třetí nejrozšířenější náboženství na světě. 8)

V Indii je podle posledního sčítání lidu 827 578 868 hinduistů. 9)

V České republice se k hinduismu podle posledního sčítání lidu v roce 2011 hlásí 210 lidí, 427 lidí se hlásí k České hinduistické náboženské společnosti, 1100 lidí k náboženské společnosti Višva Nirmala Dharma. Dalších 675 se hlásí k hnutí Hare Krišna. 10)

Věková struktura hinduistického vyznání11)

Praktická část

Hinduistické svátky

S hinduistickými svátky je to stejně složité jako s množstvím uctívaných božstev. Existuje mnoho slavností zasvěcených určitým božstvům. Řada festivalů se vyvinula z dávných legend a slaví vítězství dobra nad zlem. Některé z nich jsou společné většině částí Indie, někdy pod různými jmény. Pokud se člověk nachází na správném místě ve správný čas, je možné každý den slavit festival. Festivaly v Indii jsou natolik početné, že běží téměř po celý rok.12) Od našich respondentů jsme získaly informace o nejdůležitějších svátcích, které spojují většinu hinduistů. Patří mezi ně svátky Mahášivarátrí, Vasant Pančamí, Hólí, Rámnavámi a Díválí. Zároveň jsme se dozvěděly, že hlavním rozdílem mezi slavením svátků v České republice a v Indii je, že zde na západě nemají hinduisté pandita, který zná mantry k různým obřadům a příležitostem, a navíc chybějí patřičné ingredience pro obřady, například voda z Gangy. Další respondent nám sdělil, že osobně neví o žádném svátku, který by se nemohl zde v České republice slavit, ať už z důvodů geografických či jiných.

Vasant Pančamí

Vasant Pančamí je hinduistický festival oslavující příchod jara. Tento svátek se podle gregoriánského kalendáře slaví v měsících leden až únor.

Oslava Vasant Pančamí je zaměřena na hinduistickou bohyni Sarasvatí. Sarasvatí je bohyně moudrosti. Ztělesňuje různé aspekty učení, jako jsou vědy, umění, řemesla a dovednosti. Má čtyři ruce, které symbolizují ego, intelekt, bdělost a mysl.

V den konání Vasant Pančamí se lidé oblékají do jasně žlutých šatů. Žlutá barva je typická pro tento svátek, symbolizuje život a zářivost přírody. Lidé si mezi sebou dávají žluté květiny. Hinduisté nabízejí žluté květiny bohu. Na hostině se podává speciální pečivo, které se nazývá kesar halwa,je vyrobeno z mouky, cukru, ořechů a kardamomového prášku. Od Inda žijícího v Džajpuru jsme se dozvěděly, že dalším podávaným jídlem je takzvaný kheer, což je sladká mléčná rýže. Do jídla je také přidáván šafrán, protože dodává pokrmu živou žlutou barvu a jemnou vůni. Během tohoto svátku jsou indická plodinová pole plná žluté barvy, protože květy žluté hořčice kvetou právě v této době. V tento den by se nikdo neměl dotýkat knih, protože jim žehná bohyně Sarasvatí, aby usnadnila studentům jejich studium.13)

Oslava Vasant Pančamí Mléčná rýže kheer

14) 15)

Mahášivarátrí

Svátek Mahášivarátrí je oslavou Velké Šivovy noci. Slaví se v únoru či březnu. Hinduisty je tento svátek považován za nejposvátnější.

Šiva je jedním z hlavních hinduistických božstev. Pán Šiva je nesmrtelná duše našeho vlastního Já, která tiše přebývá v nejniternějším zákoutí vlastního srdce. Představuje nevyjevenou podstatu, kterou nelze pochopit ani ničím změřit, Šiva totiž začíná tam, kde končí smysl. Můžeme ho však realizovat tím, že do něj vstoupíme plným pochopením JÁ JSEM.

Mahášivarátrí je Velká Šivova noc, která se slaví prvé noci před novoluním po prvním jarním úplňku v měsíci Phalguna, čtrnáctý den tmavé poloviny měsíce. Je to jeden z největších svátků Indie. Během Mahášivarátrí hinduisté zůstávají bdělí po celou noc, zpívají mantry a bhadžany, vykonávají se obřady v chrámech Boha Šivy a dělají se různá duchovní cvičení.

Hinduisté oslavují Šivarátri. Šiva znamená světlo a vědomí a Rátri znamená nevědomost, temnotu a bolest. Světlo Šivy dává život do každé živé bytosti. Šakti je vesmírná energie, která se spojuje se Šivou. Během Šivarátri má tato energie pozitivní vliv na všechny bytosti. Za zpěvu manter se v pravidelných intervalech polévá Šiva lingam mlékem, vodou z Gangy, přepuštěným máslem ghí a jogurtem. Toto polévání vyjadřuje očistu Božství, které představuje lingam (=božství, které ještě není vyjádřeno). Drží se půst, ale je dovoleno jíst ovoce a pít. Na oltáři jsou květiny a pět druhů ovoce. Šivovi se předkládá lístek ze stromu Bilvy, který symbolizuje odevzdání minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Hinduisté zároveň odevzdávají i tři guny, vlastnosti „projeveného“ světa a nabízí se tak „neprojevenému“ Božství uvnitř. Svátek Šivarátri se slaví proto, abychom uklidnili mysl a pocítili v sobě Boha.16) 17)

Oslava svátku Mahášivarátrí 18)

Hólí

Hinduistickému svátku Hólí se jinak přezdívá také Svátek barev. Holí se slaví v posledním úplňku v hinduistickém kalendáři v měsíci Phalguna. U nás připadá oslava tohoto svátku na přelom února a března.

Slaví se na počest Prahláda a oslavuje bhakti (lásku k Bohu). Je to také svátek, kdy se Indové loučí se zimou a vítají jaro. Svátek se slaví především v severní části Indie, neboť v jižní části zimu nemívají.

Obvyklá doba oslav jsou 2 dny, na některých místech Indie se slaví i déle. Oslavy Hólí začínají v předvečer úplňku, kdy lidé staví a zapalují hranice, což symbolizuje zničení démona a odehnání zla. Nejdůležitějším dnem je tzv. dhulí, den, kdy se mají lidé veselit bez ohledu na sociální rozdíly. Nezáleží tedy jestli jsou to ženy/muži, chudí/bohatí nebo z jaké jsou kasty. V tento den lidé vycházejí do ulic a účastní se „barevných válek“- polévají se barevnou vodou a hází po sobě barevný prášek. Festival se neslaví už jen v Indii, ale rozšířil se do celého světa, např. do Nepálu, Pákistánu, USA, ale i České republiky.

Při svátku Hólí se podává tradiční gujiya, což je sladký knedlík z pšeničné mouky plněný khoyou. Mnoho lidí během Hólí připravuje a jí speciální pokrmy. Mezi tyto pokrmy patří sušené ovoce, čokolády a další sladkosti. Lidé také jedí mathri, které jsou podobné slaným sušenkám. Pije se také thandai, což je studený nápoj vyrobený z mléka, cukru, semen a bylin. V severní Indii, během oslav Hólí, jí mnoho lidí křupavé a zlaté pakoras. Pakoras jsou zelenina jako je cibule, paprika, cuketa a lilek, smažené v těstíčku. Kmín, koriandr a kurkuma jsou některé z koření v těstíčku.19)

Od jednoho z respondentů jsme se dozvěděly, že například naše Májka pochází právě z tradic svátku Hólí, kdy se doprostřed vesnice staví dva stromy. Malý, který symbolizuje Prahláda jako duchovního chlapce a velký, který symbolizuje jeho tetu Holiku – démonickou ženu. Respondent nám stručně řekl pověst, která tomuto svátku předcházela. Pověst praví, že Holika se snažila Prahláda upálit na hranici, a přitom sama shořela. A proto se spálí velký strom jako připomínka toho, že dobro zvítězí nad zlem.20) 21)

Oslava svátku Hólí 22)

Rámnavámi

Rámnavámi se slaví na počest Boha Rámy. Jedná se o jarní svátek, který připadá na 9. den jasné poloviny hinduistického měsíce Čaitra (u nás březen-duben). V Indii je Rámnavámi považovaný za státní svátek.

Rámnavámi, známý také jako Ram Navami, je jeden z nejdůležitějších svátků višnuistické větve hinduismu, přesto ho slaví i ti, kteří uctívají Pána Šivu. Svátek se slaví na počest Boha Rámy, který je považován za inkarnaci Pána Višnu a pro hinduisty symbolizuje „ideálního člověka“.

Lidé, kteří přijali Boha Rámu, v tento den dodržují půst nebo jí pouze ovoce a speciální jídla připravená pro tento den. Vyznavači také velkoryse přispívají chrámům a charitativním organizacím. Vyrábí pro ně podmáslí a limetkový nápoj zvaný panaka, který je zdarma nabízen veřejnosti. Některé chrámy dělají khoa, jde o sladkost vyráběnou z hustého mléka. 23)

V tento den jsou chrámy a různá vyobrazení Rámy bohatě zdobena. Rámnavámi je oslavován mnoha způsoby. Někteří hinduisté oslavují den v chrámech, kde se předčítá svatá Rámájána a koná se obřad uctívání, jiní tráví den v Rámově rodišti Ayodhya, kde se koná obrovský veletrh. V den Rámnavámi by lidé měli co nejvíce opakovat Rámovo jméno.

Sám respondent nám v rozhovoru řekl, že Ráma je jeden z velkých duchovních osobností (jako např. Ježíš, Kršna, Mohamed, Buddha atd.), které jsou základem pro všechna skutečná náboženství.24)

Oslava svátku Rámnavámi 25)

Díválí

Je nejrozšířenější indický svátek a slaví vítězství dobra nad zlem. Slaví se od poloviny října do poloviny listopadu a je to svátek trvající pět dní. Oficiálním státním svátkem je v Indii, Guyaně, Nepálu a v mnoha dalších zemích.

Název tohoto svátku má mnoho variant, například Diwali nebo Dīpāvali a odvozují se od slovesa „svítit“. Symbolem tohoto svátku je lampička, které se říká díva (nebo také dípa). Je vyrobena z pálené hlíny, je plněna olejem a symbolizuje vítězství dobra nad zlem. V hinduistické kultuře je světlo silnou metaforou znalostí a vědomí. Je to připomínka vzácnosti vzdělání, sebekontroly a zlepšení, které přinášejí harmonii jednotlivci, společnosti a mezi nimi. Ctí světla, potvrzujeme skutečnost, že od znalosti vzniká respekt a přijetí ostatních. Lampičky připomínají hinduistům, že se mají držet na správné cestě, rozptýlit temnotu ze svých srdcí a mysli a přijímat znalosti a dobrotu.26) Charakteristické jsou pro tento svátek také tzv. rángolí, jsou to geometrické tvary z barevné mouky, rýže a písku a znázorňují květiny, liány a paprsky.

Respondent nám v našem rozhovoru sdělil, že hodně českých tradic pochází z dob Rámy. Podle našeho respondenta vánoční stromeček pochází z dob Rámy. Když se totiž Ráma vracel z vyhnanství, tak to bylo za novolunní, byly krátké dny a nesvítil měsíc. Lidé proto dávali podél cesty a na stromy lampičky. Zároveň věšeli na stromy jídlo, aby Ráma a jeho armáda měli co k jídlu. Od té doby se slaví Díválí a v Indii se zapalují lampičky na kovovém stromečku. Tuto informaci náš respondent získal od svého Mistra a nikdy k tomu více informací nehledal. Avšak v literatuře se uvádí, že zdobení vánočního stromečku pochází z Německa. Nejstarší zmínka o zdobení vánočního stromečku byla zaznamenána v brémské kronice z roku 1570. Z Německa se tento zvyk rozšířil po Evropě v 19. století.27) 28)

Oslava svátku DiválíLampičky

29) 30)

Vliv kastovního systému na slavení svátků

Bráhmani mají pravomoc učit Védy, vykonávat rituální oběti a přijímat dary. Bojovníci neboli kšatrijové mají povinnost chránit a vaišjové zajišťují obchodování. Podle textů o Dharmě měli šúdrové, což je nejnižší vrstva, sloužit druhým. Podle hinduistické tradice by se neměly Védy studovat za přítomnosti Šúdrů. Šúdrové, ale mohou alespoň poslouchat recitace eposů a vykonávat pět hlavních úkonů bohoslužby (bez védských manter). Mohou dodržovat vlastní ceremonie, avšak bez Bráhmanské pomoci.

Zatímco varny se rozdělují na čtyři podkategorie, kast naopak existují tisíce. Kasty jsou podmnožinou varen. Kasty totiž vymezují pravidla každodenního života.

Například při slavení svátku Hólí je kladen důraz na odstranění sociálně-ekonomických rozdílů a behaviorálních norem a oddávání se pouze veselí a slavení, bez ohledu na to, kdo do jaké varny patří. Hólí je jediný den v roce, kdy kasta zmizí. V tento jediný den v roce jsou si všichni rovni. Bohatí i chudí, vysoce postavení i nejníže postavení, mladí i staří, ženy i muži – všichni společně oslavují.

Na otázku, zda má vliv, do jaké kasty člověk patří při slavení svátků, nám náš respondent odpověděl, že kastovní systém je prapodivný přežitek, který mnoho Indů stále řeší. Avšak z pohledu duchovních Mistrů a jogínů jsou si všichni rovni – král i žebrák, ale i mravenec nebo kůň. Duchovní mistři také kritizují to, jak se někteří lidé v Indii povyšují nad jiné, protože jsou z jiné kasty. Náš respondent si myslí, že časem to úplně vymizí.

Dále uvedl, že v Čechách kastovní systém nikdo neřeší. V podstatě se prý jedná jen o ego, které vzkvétá různým lidem různého vyznání i bez vyznání. Ego, či povýšenost je skutečné pojmenování problému. Kasty jsou jen zástupným prvkem. V původním smyslu byly kasty něco jako cechy. Označovalo to čtyři varny: obchodníky, bojovníky, kněží a duchovní. Pak tam přibyli tzv. Nedotknutelní. V tomto duchu u nás kasty existují také, jelikož nedotknutelní jsou u nás bezdomovci – nikdo nemá potřebu na ně sahat, lidé se jim vyhýbají.31) 32)

Ganga

Řeka Ganga začíná svou pouť v Himalájích a pokračuje územím severní části Indie, hranicí Indie a Bangladéše, potom bangladéšským územím a končí v Bengálském zálivu, který je součástí Indického oceánu. Její délka je zhruba 2 510 km a je to největší indická řeka. Váránasí, kterým řeka Ganga protéká, je nejposvátnější místo hinduistů. Snadný přístup k řece je po několik kilometrů zajištěn vystavěnými schůdky, tzv. gháty.

Mnozí Indové zde vykonávají spoustu různých aktivit, někteří jen sedí a pozorují dění kolem, ženy zde perou prádlo, dál se provádí například jeden z pohřebních rituálů. Někteří lidé se ponoří po pás, jiní po ramena. Odříkávají posvátné mantry, berou vodu do dlaní, mazlí se s ní a vhazují do ní obětní dary – lupínky jasmínových květů, hrsti rýže a obilí. Omývají decentně svá těla a pijí. Hinduisté věří, že jim tato posvátná očista smyje z těla všechny hříchy. Řeka Ganga je z náboženského hlediska skutečně hojně využívána.

Ganga je také ve velké míře využívána k tzv. spalovacímu ghátu. To je událost, během které se truchlící pozůstalí loučí se svými zesnulými příbuznými. Přáním každého hinduisty je, aby s ním byl po jeho smrti vykonán právě tento tradiční spalovací obřad. Spalovací obřad spočívá ve spálení těla na hranici z velkého množství dřeva. Této finální záležitosti však předchází celá řada událostí. Tělo zemřelého je speciálně slavnostně oblečeno a ke břehu řeky se přináší na typických bambusových lehátkách. Děti do dvanácti let, těhotné ženy, svatí muži, uštknutí hadem a malomocní nejsou spalováni vůbec. Přízeň bohů je spasila již za živa a očista ohněm není nutná. Jejich těla jsou proto obvykle zabalena do rubáše, přivázána k těžkému kamenu a vhozena doprostřed řeky.

Od členky hinduistického společenství jsme se dozvěděly, že Ganga má pročišťující funkci a každý hinduista by se rád alespoň jednou za život v řece Ganze vykoupal. Kapky vody z Gangy se dávají do úst umírajících.

Lektor jógy nám sdělil, že Indii už navštívil, a když jsme se ho ptaly, zda se vykoupal v řece Ganze odpověděl nám, že v Ganze se rád vykoupe, ale že prý jejich Mistr je učí, že všechny řeky jsou Ganga. Že všechny řeky jsou božské. Prý se dá říct, že Ganga je to Božské, a to živé v každé řece.

Další český hinduista nám sdělil, že v Indii byl dvakrát, v Ganze nebyl, ale účastnil se Kumbhamély k řece Kšipře v Udždžajinu. Kumbhaméla je hinduistická pouť. Miliony věřících se přichází ponořit do posvátné řeky Gangy k rituální koupeli, kterou ze sebe smývají své hříchy.

Mladý Ind žijící v Džajpuru nám řekl, že Gangu navštívil několikrát. Na otázku, jaký význam má řeka pro hinduisty odpověděl, že je významná, protože pochází z vlasů pána Šivy.33) 34)

řeka Ganga 35)

Hinduisté a české svátky

Od našich respondentů jsme zjistily, že čeští hinduisté dodržují svátky jako ostatní Češi. Členka českého hinduistického společenství nám sdělila, že ti, kteří byli zvyklí dodržovat některé ryze křesťanské svátky, tak v tom mnohdy pokračují.

Cvičitel jógy uvedl, že slaví například Vánoce. Je to prý pro něj stejné jako oslava narození Kršny. Dodal, že: „Bůh je jen jeden a tím pádem i cíl je jen jeden. Základem všech skutečných náboženství jsou velké duchovní osobnosti, jako je Ježíš, Ráma, Kršna, Mohamed, Guru Nának, Siddharta Gautama (Buddha) a další … O Vánocích se tedy koncentruji na Ježíše a Pannu Marii. O svátcích, které jsou spojeny s nějakým světcem, je možné získat jeho požehnání a osobně mohu říci, že tomu tak vždy je.“ Zároveň dodal, že nesouhlasí s tím, že se o Vánocích dává větší význam okolnímu koloritu, který s Ježíšem moc nesouvisí, jako je přejídání a stres ze shánění dárků.

V Indii se slaví Vánoce v mnohem menším měřítku, jelikož zde žije jen 2,3\-% křesťanů. Tak jako u nás i indičtí křesťané chodí na půlnoční mši a dávají si mezi sebou dárky. Vánoční stromeček u indických křesťanů můžeme najít v podobě stromu banánu nebo manga. Tradiční výzdobu domů olejovými hliněnými lampami můžeme najít v jižní Indii. Tato symbolika má ukázat, že Ježíš je světlo. I v Indii chodí Jěžíšek či Santa Claus. V hindštině se mu říká Christmas Baba. 36)

Naše Velikonoce prý nemá rád už od malička. Nejvíce mu prý vadí bouchání žen „rákoskou“. Podle něj jsou Velikonoce dost zvláštní pelmel všech možných kultur a Ježíš opět upadá do pozadí. „Osobně mi i hodně nesedí to, že křesťané udržují svého Mistra a vlastně svého Boha mrtvého a trpícího na kříži. To podle mě velmi negativně ovlivňuje celou křesťanskou komunitu a následně i všechny ostatní.“

Poznamenal, že Ježíš je jako duchovní Mistr nesmrtelný a je stále přítomný v nehmotné podobě. Skrze mrtvolu na kříži podle něj moc jeho energie procházet nemůže. V kostelech, kde je Ježíš vyobrazen jako živý, usměvavý a žehnající je podle našeho respondenta úplně jiná energie, a tak by to prý podle něj mělo být. Doufá, že se to někdy změní, a pak bude všem lépe.

Z jeho pohledu jsou podstatné velké duchovní osobnosti. Není pro něj rozdíl, jestli je z Indie nebo z Čech. Prý nehraje roli, kde jsme a jestli uctíváme indického nebo českého světce, důležité je, aby měl skutečně vlastnosti Satgurua, tedy toho, kdo nás je schopen vést z temnoty nevědomosti ke světlu poznání, od smrti k nesmrtelnosti, od neskutečnosti ke skutečnosti.

Závěr

Cílem této práce bylo zjistit, jaké jsou hlavní hinduistické svátky, které spojují většinu hinduistů. Hinduistických svátků je velmi mnoho a každý den je možné slavit nějaký. Avšak z výpovědí respondentů a z odborné literatury jsme usoudily, že mezi nejdůležitější svátky v životě hinduistů patří Vasant Pančamí, Mahášivarátrí, Hólí, Rámnavámi a Díválí.

Za pomoci studie odborné literatury, online dostupných článků a výpovědí našich respondentů jsme popsaly, kdy se jednotlivé svátky slaví, jak probíhá jejich oslava a jaké tradiční pokrmy se při oslavách podávají. Dále se práce zmiňuje o vlivu kastovního systému na slavení svátků a důležitosti řeky Gangy pro hinduisty.

Jedna z výzkumných podotázek se zabývala tím, jak probíhají oslavy hlavních hinduistických svátků. Většina svátků je spojena s hinduistickou mytologií týkající se bohů a bohyň, a tedy jejich uctívání. Lidé se během svátků oblékají do tradičních oděvů, tančí, zpívají mantry, vykonávají různé obřady a rituály, navštěvují chrámy, dělají duchovní cvičení, účastní se veletrhů nebo připravují speciální pokrmy. Například při svátku Hólí se lidé účastní „barevných válek“, při Díválí se vytváří geometrické tvary z mouky, písku nebo rýže a zdobí se lampičkami.

Největším rozdílem mezi slavením hinduistických svátků v ČR a v Indii je, že zde na západě nemají hinduisté pandita, který zná mantry k různým obřadům a příležitostem. Dalším rozdílem je, že hinduistům zde také chybí patřičné ingredience potřebné k vykonávání obřadů a rituálů, které se provádějí během oslav svátků. Příkladem je svátek Mahášivarátrí, kdy během oslav je potřeba voda z Gangy. Dle získaných informací není znám žádný jiný důvod, který by zde v České republice bránil v oslavě nějakého hinduistického svátku.

Třetí výzkumná otázka zkoumala tradiční jídla, která se podávají při oslavách hinduistických svátků. Během oslav se podává mnoho speciálních pokrmů a nápojů, přes pečivo, sladkosti, po nápoje z mléka. Podávají se však i pokrmy běžné při každodenní konzumaci Mezi hlavní potraviny používané k výrobě těchto pokrmů patří mléko, rýže, cukr, ovoce a také koření typická pro indickou kuchyni jako je kardamom, šafrán, kurkuma, koriandr nebo kmín. K oslavě svátku Vasant Pančamí patří typická jídla jako je kesari halwa a kheer, při Hólí se podává gujiya, pakoras nebo mathri, pije se nápoj jménem thandai. Pro Rámnavámi je typický nápoj panaka a sladkost nazývaná khoa. Při slavení zbývajících svátků se drží půst nebo je dovoleno jíst pouze ovoce a pít.

Řeka Ganga je nejposvátnějším místem hinduistů. Indové zde vykonávají spoustu různých aktivit, jako je např. praní prádla, očista těla nebo provádějí spalovací rituál, tzv. ghát, během kterého se pozůstalí loučí se svými zesnulými příbuznými. Pro hinduisty je řeka Ganga opravdu významná, neboť se říká, že pochází z vlasů pána Šivy a má pročišťující účinky. Každý hinduista by se rád alespoň jednou v Ganze vykoupal, protože věří, že koupelí v řece ze sebe smyje všechny své hříchy. Informace o Ganze, které byly získány od respondentů, se shodují s těmi, které se lze dočíst např. v odborné literatuře nebo v časopisech.

Poslední výzkumná otázka řešila, zda hinduisté v ČR slaví nějaké české svátky. Hinduisté žijící v ČR nám sdělili, že slaví typické české svátky, jako jsou Vánoce a Velikonoce, i když tyto svátky patří k jinému náboženství. Podle výpovědi jednoho z respondentů totiž nezáleží na tom, odkud člověk je a jakého světce uctívá, ale důležité je, aby tato duchovní osobnost dokázala člověka vést z nevědomosti k poznání, od smrti k nesmrtelnosti a od neskutečnosti ke skutečnosti.

Závěrem bychom chtěly poděkovat našim respondentům za ochotu spolupracovat a za poskytnutí cenných informací, které nám pomohly s vytvořením této práce.

Seznam literatury a internetové zdroje

Zdroje obrázků

1)
KIRSTE Reinhard, SCHULTZE Herbert, TWORUSCHKA Udo: Svátky světových náboženství. Praha: Vyšehrad, 2002, ISBN 80-7021-588-7
2)
WARRIER Maya: A Guide to Hinduism United Kingdom, 2006, ISBN 0-9544524-8-8
4)
BERÁNEK Tomáš: Řeka Ganga:Posvátný veletok očišťuje duši i tělo milionů hinduistů. Červen 2017 Dostupný z: http://www.reflex.cz/clanek/lide-a-zeme/79717/reka-ganga-posvatny-veletok-ocistuje-dusi-i-telo-milionu-hinduistu.html
5)
Meet the Muslims who consider themselves descendants of Arjuna. [online]. Dostupné z: https://scroll.in/article/805833/meet-the-muslims-who-consider-themselves-descendants-of-arjuna
6)
Hinduismus. [online], [cit. 27.04.2018] Dostupné z: http://mujweb.cz/j.volesky/Hinduismus/Hinduismus.html
7)
Hinduismus - Světová náboženství. Světová náboženství [online]. Copyright © Světová náboženství, [cit. 22.04.2018]. Dostupné z: http://www.svetova-nabozenstvi.cz/hinduismus/
8)
Hindus | Pew Research Center. Religion & Public Life - Pew Research Center [online]. Dostupné z: http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-hindu/
9)
Census of India : Religious Composition. Census of India Website : Office of the Registrar General & Census Commissioner, India [online], [cit. 06.07.2018] Dostupné z: http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/religion.aspx
10)
Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu - 2011 | ČSÚ. Český statistický úřad | ČSÚ [online]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenska-vira-obyvatel-podle-vysledku-scitani-lidu-2011-61wegp46fl
12)
KARTAR SINGH BHALLA. Let's know festivals of India. New Delhi: Star Publ, 2005. ISBN 8176501654.
13)
Vasant Panchami in India. timeanddate.com [online]. Copyright © Time and Date AS 1995 [cit. 06.04.2018]. Dostupné z: https://www.timeanddate.com/holidays/india/vasant-panchami
16)
Maha Shivaratri | Novou Cestou. Novou Cestou | Sofie Hanáková [online], [cit. 06.04.2018] Dostupné z: http://www.novoucestou.cz/2018/02/13/informace-pro-vas-9/
17) , 24)
Hinduistické svátky. Hinduismus.cz [online]. Copyright © Hinduismus.cz 2006 [cit. 27.04.2018]. Dostupné z: http://www.hinduismus.cz/svatky/
19)
PEPPAS, Lynn. Holi. New York: Crabtree Pub. Company, 2010, s. 26. ISBN 978-0-7787-4753-6.
20)
Holi – Indický Svátek barev - Kultura - AsianStyle.cz. Denní zpravodajství z asijské hudby, filmu a kultury - AsianStyle.cz [online]. Copyright ©2012 [cit. 22.04.2018]. Dostupné z: http://www.asianstyle.cz/kultura/24318-holi-indicky-svatek-barev
21)
Hólí, indický svátek barev - CK China Tours. Poznávací zájezdy do Asie a Číny - CK China Tours [online]. Copyright © 2018 China Tours, s.r.o. All rights reserved [cit. 22.04.2018]. Dostupné z: https://www.chinatours.cz/clanky-tipy/cestovatelske-clanky/indicky-svatek-holi/
23)
SITARAMAN, Soumya. Rama Navami: Birthday of Rama, the Ideal Man. Hinduism Today, čís. 2, roč. 32/2010, s. 70-71. ISSN: 08960801. Získáno přes databázi EBSCO
26)
SITARAMAN, Soumya. Diwali: Celebrating the Triumph of Goodness. Hinduism Today. čís. 2, roč. 32/2010, s. 54-55. ISSN: 08960801. Získáno přes databázi EBSCO
27)
Diwali 2018, Diwali Festival, Diwali Gifts, Diwali Shopping 2018 - Festivals Of India. Festivals of India, Indian Festivals 2018, Fairs and Festivals in India, Indian Festivals - Festivals Of India [online]. Copyright © 2018 [cit. 17.07.2018]. Dostupné z: https://www.festivalsofindia.in/diwali/
28)
Historie vánočního stromku: původně odháněl duchy – Novinky.cz . Novinky.cz – nejčtenější zprávy na českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 27.08.2018]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/bydleni/zahrada/457269-historie-vanocniho-stromku-puvodne-odhanel-duchy.html
31)
All Colors, No Caste - How Holi Works | HowStuffWorks. Adventure | HowStuffWorks [online]. Copyright © 2018 [cit. 16.07.2018]. Dostupné z: https://adventure.howstuffworks.com/destinations/travel-guide/tips/holi2.htm
32)
HINDU HOLIDAYS & THE CASTE SYSTEM by L. Marra on Prezi. Presentation Software | Online Presentation Tools | Prezi [online]. Copyright © 2018 Prezi Inc. [cit. 16.07.2018]. Dostupné z: https://prezi.com/gjiuqgmsjffx/hindu-holidays-the-caste-system/
33)
Posvátná Ganga je pro všechny: mrtvoly, nemocné i zdravé. Můžete se i napít… - National Geographic. National Geographic [online]. Copyright © 2009 [cit. 17.04.2018]. Dostupné z: https://www.national-geographic.cz/clanky/posvatna-ganga-je-pro-vsechny-mrtvoly-nemocne-i-zdrave-muzete-se-i-napit.html
34)
Řeka Ganga: Posvátný veletok očišťuje duši i tělo milionů hinduistů | Reflex.cz. Reflex.cz - Komentáře, zprávy, výrazné autorské fotografie [online]. Copyright © 2001 [cit. 10.04.2018]. Dostupné z: http://www.reflex.cz/clanek/lide-a-zeme/79717/reka-ganga-posvatny-veletok-ocistuje-dusi-i-telo-milionu-hinduistu.html
36)
Jak slaví Vánoce v Indii - Chodí tu Ježíšek nebo Santa? - Kultura - AsianStyle.cz. Denní zpravodajství z asijské hudby, filmu a kultury - AsianStyle.cz [online]. Copyright ©2012 [cit. 31.08.2018]. Dostupné z: http://www.asianstyle.cz/kultura/24469-jak-slavi-vanoce-v-indii-chodi-tu-jezisek-nebo-santa
ls2018/svatky_v_hinduismu.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)