obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2019:evropska_civilizace_a_svet

Externí odkaz

Evropská civilizace a svět LS 2019

vyučující: Jan Andrle, konzultace: úterý 13:00 - 13:45, budova PEF, místnost E313, kontakt: andrlejan@pef.czu.cz.

Obecná charakteristika: Kurz je zaměřen na problematiku interkulturních vztahů Evropy, resp. Západu s ostatními kulturními (či civilizačními) celky, a to jak v diachronní, tak v synchronní perspektivě. V návaznosti na kurz Duchovní kultura Evropy bude důraz položen na roli Evropy v síti mezicivilizačních vztahů, tj. na otázky jakým způsobem ovlivnily Evropu kontakty s jinými částmi světa a naopak, jak evropská kultura ovlivnila je, a konečně jakou podobu měly tyto kontakty.

Získané kompetence: Kurz by měl studenty naučit vnímat mnohovrstevnou povahu a často protikladnou podobu interkulturních vztahů (současnost „stýkání a potýkání“, konfliktů i vzájemného obohacování), jakož i schopnost rozpoznávat a kriticky analyzovat jednostranné stereotypní interpretační rámce vykládající vztahy mezi Evropou a ostatními civilizačními okruhy zjednodušujícím způsobem (eurocentrismus na straně jedné, nekritická idealizace východních či exotických kultur na straně druhé). Též by měli být schopni identifikovat, které hlavní ideje, hodnoty, motivy, látky a inovace přejala Evropa od jiných a jak tyto přispěly k specifičnosti evropské kultury a naopak ideje, hodnoty, motivy, látky a inovace dala Evropa světu a jak tím ovlivnila jeho současnou globální podobu.

Předpoklady: Kurz navazuje na kurz Duchovní kultura Evropy, dále se předpokládá všeobecná znalost dějepisu, dějin literatury, umění a filosofie na středoškolské maturitní úrovni.

Metoda a obsah výuky: Výuka se bude skládat z přednášek a seminářů, přičemž:
a) přednášky budou probíhat každý týden formou frontální výuky. Zhruba první polovina bude věnována vývoji kontaktů Evropy (počínaje od starého Řecka) s ostatním světem (s ostatními kulturami) v jejich různých podobách (válečné konflikty, obchodní a intelektuální kontakty a výměny, objevitelské cesty, kolonizace, misie atd.), a to nejprve během starověku a středověku s důrazem na vztahy s oblastmi sousedícími s Evropou, a následně během novověku v globálním rozsahu. Přitom bude brán v potaz vývoj představ Evropanů o sobě a o světě, resp. o Jiných, jakož i včetně vývoje zeměpisného poznání (mapování, vývoj zeměpisných pojmů jako Přední Asie, Blízký a střední východ, Přední a Zadní Indie, Západní a Východní Indie atp.). V druhé polovině kurzu pak bude tatáž tematika sledována podrobněji ve vztahu k jednotlivým kulturním areálům (Evropa a islámský svět, Evropa a Dálný východ, Evropa a subsaharská Afrika, atd.). Částečně bude využit koncept postkoloniálních studií.
b) semináře budou probíhat 1 x za 14 dní formou kontaktní a kooperativní výuky na bázi skupinových studentských referátů doplňovaných a korigovaných vyučujícím s následnou diskuzí. Obsahově budou zaměřeny na vybrané tematické okruhy průřezově se dotýkající interkulturních vztahů (způsoby konstrukce obrazu Jiných, vznik kreolských kultur, synkretická náboženství, utváření světového obchodu a rozvojová pomoc, instituty mezinárodního práva veřejného, koncepce lidských práv a demokracie ve světě, enviromentální úsilí Evropy ap.).

Témata přednášek:

 1. Pojmy Civilizace a Kultura; pojem kulturního areálu; Evropa jako kulturní/civilizační celek; antické představy o světě: řecká kosmologie a geografie, pupek světa a osa světa, Řekové a barbaři, (polo)bájná místa.
 2. Řecké kontakty s Přední Asií: cesty Herodota a dalších, obraz Egypta v řecké (a evropské kultuře), řecká kolonizace, Anabáze, Řecko-perské války (orientální despocie vs. řecká polis), tažení Alexandra Makedonského (a jeho druhý život).
 3. Řím: dobytí známého světa, římská kolonizace, vztahy s okolím, římský limit a jeho význam, římská kosmologie a geografie.
 4. Lux ex oriente: christianizace (a zároveň šíření jiných orientálních kultů a mystérií), hélenizace a latinizace křesťanství, vztah katolické církve a staroorientálních církví.
 5. Evropa a Svatá země; křesťané a židé.
 6. Evropa a pravoslavný Východ: Byzanc, Rusko
 7. Evropa a islám: Arabové (invaze, obchodní a kulturní výměna: recepce Aristotela, reconquista), Seldžukové a Osmané.
 8. Evropa a islám II: moderní Turecko, Arabský svět, Irán
 9. Kolonialismus I: Španělsko a Portugalsko), misie.
 10. Kolonialismus II: Nizozemí, Francie a Británie, koncept Svobody moří, mezinárodní obchod, dekolonializace a marxismus, postkoloniální situace.
 11. Evropa a subsaharská Afrika, Evropa a Indie, Evropa a Dálný východ.
 12. Evropa a anglofonní svět, Evropa a Latinská Amerika, Evropa v globálním světě.

Literatura:

 • APPLEBAUM, Anne. Mezi východem a západem: napříč pohraničím Evropy. Ostrava [i.e. Polanka nad Odrou]: Občanské sdružení Pant, 2014.
 • CARDINI, Franco. Evropa a islám. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004.
 • CLÉVENOT, Michel. Jezuitské redukce v Paraguayi. Teologické texty, 1992, 3(1), s. 29-30. Dostupné: < https://www.teologicketexty.cz/casopis/1992-1/Jezuitske-redukce.html>.
 • ECO, Umberto. Dějiny legendárních zemí a míst. Vyd. 1. Praha: Argo, 2013.
 • František Xaverský (1506-1552): výběr z korespondence jezuitského misionáře Dálného Východu. Překlad Danuše Šťavíková. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2005
 • KŘÍŽOVÁ, Markéta. Ideální město v divočině: misijní projekty Tovaryšstva Ježíšova a obnovené Jednoty bratrské v koloniální Americe. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007.
 • LIŠČÁK, Vladimír. Po stopách bratra Odorika: Styky Evropy a mongolské Číny ve 13. a 14. století (s přílohou Biblioteca Odoriciana). [S. l.]: Akademické nakladatelství Cerm, 2014. Dostupné: <https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/750>.
 • MASARYK, Tomáš Garrigue. Rusko a Evropa: studie o duchovních proudech v Rusku. V Praze: Nákladem Jana Laichtera, 1919-1921. 2 sv. (též další vyd.).
 • MINTZ, Sidney Wilfred. Sweetness and power: the place of sugar in modern history. New York: Viking, 1985.
 • MORAVOVÁ, Magdalena, ed. Bájné plavby do jiných světů. Praha: Argo, 2010.
 • PUTNA, Martin C. Křesťané na východě, křesťanský východ - kapitola z kulturní geografie. Souvislosti, 1999, 10(1), s. 6-21.
 • PUTNA, Martin C. Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Praha: Vyšehrad, 2015.
 • RÁDL, Emanuel. Západ a východ: filosofické úvahy z cest. Praha: Jan Laichter, 1925.
 • RATAJ, Tomáš. České země ve stínu půlměsíce: obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí. Praha: Scriptorium, 2002.
 • SAID, Edward W. Orientalismus: západní koncepce Orientu. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2008.
 • SAHLINS, Marshall David. How „natives“ think: about Captain Cook, for example. Chicago: University of Chicago, 1995.
 • SAHLINS, Marshall David. Islands of history. Chicago: University of Chicago Press, 1985.
 • ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea: jiný pohled na člověka. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 1996.
 • VALTROVÁ, Jana. Středověká setkání s „jinými“: modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii. Praha: Argo, 2011.
 • WOLF, Eric R. Europe and the people without history. Berkeley: University of California Press, ©1982.

Témata seminářů:

Oznámení: Průběžný test č. 1

Od pondělí 1. dubna, 8:00, do pátku 5. dubna, 23:59, je otevřen 1. průběžný test. Test je přístupný z Testovacího centra, má 10 otázek, časový limit je 15 minut. Zopakujte si učivo z přednášek (prezentace jsou k dispozici níže) a také ze seminářů (zejm. tematiku Lidských práv a Mezinárodních organizací). Hodně štěstí!

Prezentace z přednášek: průběžná verze evropska_civilizace_a_svet_-_prezentace_prubezna.pdf

Oznámení: Průběžný test č. 2

Od úterý 23. dubna, 8:00, do čtvrtka 2. května, 23:59, je otevřen 2. průběžný test. Bohužel jsem nestihl připravit jej v slibovaném termínu, za to vám dlužím omluvu, termín je proto přiměřeně posunut. Test je přístupný z Testovacího centra, má 10 otázek, časový limit je 15 minut. Zopakujte si učivo z druhé části přednášek, tj. zámořské objevy a kolonialismus. Prezentace jsou k dispozici níže. Hodně štěstí!

Prezentace z přednášek (celek): evropska_civilizace_a_svet_-_prezentace_celek.pdf

Oznámení: Závěrečný test

Od úterý 23. dubna, 8:00, do úterý 7. května, 23:59, je otevřen závěrečný test. Týká se průřezově všeho, co jsme probírali na přednáškách a seminářích: zvláště se soustřeďte na otázky kolonialismu, včetně toho, kdo měl jaké kolonie, resp. které dnešní státy byly čí kolonií; kvůli zkrácenému semestru si musíte sami dostudovat téma dekolonizace, postačí v zásadě v rozsahu příslušného hesla na Wikipedii (tj. „Dekolonizace“); dále se též podívejte na přehled současných zámořských území evropských států (názorný přehled podává mapka na posledním slidu z prezentací). Test je přístupný z Testovacího centra, má 21 otázek, časový limit je 30 minut. Hodně štěstí!

Oznámení: termíny zkoušek

Od pondělí 22. dubna se můžete zapisovat na termíny ústní zkoušky. Termíny jsou zatím 30. dubna a 7. května vždy od 9:00 a 13:00, kapacita je vždy 10 (tj. 10 od 9ti a dalších 10 od 13nácti). Pokud by byl nějaký problém pište, lze buď kapacitu navýšit anebo se domluvit individuálně. Připomínám jen, že pro udělení zápočtu je nutné, abyste nahráli své prezentace ze seminářů na tyto stránky, zatím to udělali jen nemnozí. 


Počet shlédnutí: 5

ls2019/evropska_civilizace_a_svet.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:37 autor: 127.0.0.1