obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2023:evropska_civilizace_a_svet

Evropská civilizace a svět - HKS6 - LS 2022/23

Vyučující: Jan Andrle, andrlejan[et]pef.czu.cz, konzultace: středa 9:00-10:30, E313 (na konzultace je třeba se předem zapsat zde: https://www.hks.re/wiki/ls2023:evropska_civilizace_a_svet#konzultace)

Kdy a kde: přednáška: středa 10:30-12:00 E IV, cvičení: 12:15-13:45 E309.

Obecná charakteristika: Kurz navazuje na předmět Duchovní kultura Evropy, na rozdíl od něho je důraz položen na vnější vztahy Evropy s ostatními kulturami (vzájemné kontakty, ovlivňování a difuze kulturních prvků mezi Evropskou/Západní civilizací a ostatními civilizačními okruhy včetně představ a stereotypů Evropanů o Jiných a Jiných o Evropanech). V úvodní části je představen a analyzován samotný pojem civilizace ve svých různých významech (L. H. Morgan, N. Elias, F. Braudel, A. J. Toynbee, S. Huntington) a hlavní aktuální teoretické koncepty užívané pro interpretaci interkulturních vztahů (orientalismus a okcidentalismus, postkolonialismus, kreolizace, kulturní hybridita, transnacionalismus, atd.). Hlavní část kurzu je pak věnována problematice dějin kulturních, hospodářských a politických vztahů Evropy s ostatními civilizačními celky (s důrazem na osu Západ - Východ). Konečně v závěrečné části jsou pak analyzovány vybrané kulturní prvky, kterými Evropská civilizace formovala současný globalizovaný svět (mezinárodní právo, moderní stát a ústavnost, doktrína přirozených lidských práv, moderní peněžní a ekonomický systém) a jejich přijímání či odmítání ostatními.

Získané kompetence: Kurz by měl studenty naučit vnímat mnohovrstevnou povahu a často protikladnou podobu interkulturních vztahů Evropy s ostatními civilizačními komplexy, jakož i schopnost rozpoznávat a kriticky analyzovat jednostranné stereotypní interpretační rámce vykládající tyto vztahy zjednodušujícím jednostranně ideologizujícím způsobem (eurocentrismus a orientalismus na straně jedné, okcidentalismus, absolutizace postkoloniální kritiky a nekritická idealizace východních či exotických kultur na straně druhé). Též by měli být schopni identifikovat, které hlavní ideje, hodnoty, motivy, látky a inovace přejala Evropa od jiných a jak tyto přispěly k specifičnosti evropské kultury a naopak ideje, hodnoty, motivy, látky a inovace dala Evropa světu a jak tím ovlivnila jeho současnou globální podobu.

Předpoklady: Kurz navazuje na kurz Duchovní kultura Evropy, krom toho se předpokládá všeobecná znalost zeměpisu a dějepisu, světových náboženství a ekonomie na středoškolské maturitní úrovni, a také znalosti z předcházejících kurzů studijního programu, zejména kurzu Geografie náboženství a Mezinárodní migrační procesy.

Metoda a obsah výuky: Výuka se skládá z přednášek a cvičení, přičemž přednášky probíhají každý týden v rozsahu dvou vyučujících hodin (tj. 90 min.) formou frontální výuky, cvičení se konají 1 x za 14 dní rovněž v rozsahu dvou vyučovacích hodin (tj. 90 min.; střídají se dvě skupiny v sudém a lichém týdnu).

Atestace: Předepsány jsou zápočet a zkouška. Pro zápočet je vyžadována aktivní účast na cvičení (podíl na přípravě referátu, max. 1 absence) a složení zápočtového testu. Zkouška je dvoukolová, první kolo tvoří zkouškový test, druhé ústní zkouška formou kolokvia (tj. skupinové rozpravy vedené vyučujícím, ve které student prokáže nabyté znalosti a kompetence).

Literatura

Povinná

 • ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál, 2008. Kap. 16. Úskalí mnohočetných tradic, s. 297-314, a kap. 19. Globální, lokální a glokální, s. 353-372, dostupné v PDF na moodlu.
 • LINTON, Ralph. One Hundred Percent American. The American Mercury 40 (1937), pp. 427-429. Dostupné: https://msuweb.montclair.edu/~franker/anth140/assignedreadings/onehundredpercentamerican.pdf.
 • HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka, 2001. Kap. 2 a 3 (2. Civilizace v dějinách a dnes; 3. Univerzální civilizace? Modernizace a pozápadnění). Dostupné v PDF na moodlu.
 • NOVÁČEK, Aleš. Středomoří – most tří světadílů. Geografické rozhledy, roč. 26 (2016/2017), č. 1, s. 2-3. Dostupné: https://old.pf.jcu.cz/structure/departments/kge/upload/files/GR-Stredomori_Novacek-do%20tisku(16).pdf.
 • KŘÍŽOVÁ, Markéta. Evropa a „národy bez historie“ (cíle, metody a úskalí etnohistorie): příspěvek přednesený dne 11. září 1999 na VIII. sjezdu historiků ČR [online]. Dostupné: http://www.clavmon.cz/archiv/polemiky/prispevky/Krizova.html.
 • PUTNA, Martin C. Křesťané na východě, křesťanský východ - kapitola z kulturní geografie. Souvislosti, roč. 10 (1999), č. 1, s. 6-21. Dostupné v PDF na moodlu.
 • TESAŘ, Filip. Balkánské souřadnice, aneb, Symbolická geografie evropského Orientu. Mezinárodní vztahy, roč. 38 (2003), č. 1, s. 68-82. Dostupné také z: https://mv.iir.cz/issue/view/10.

Doporučená

(širší výběr zajímavé literatury k tématu)

1. Obecně: civilizace, kolonialismus, orientalismus etc.

 • BRAUDEL, Fernand. Grammaire des civilisations. Paris: Arthaud-Flammarion, 1987. - opakovaně vydáváno; anglický překlad vyšel pod názvem A history of civilizations.
 • WOLF, Eric R. Europe and the people without history. Berkeley: University of California Press, 1982.
 • FERRO, Marc. Dějiny kolonizací: od dobývání po nezávislost 13.-20. století. Praha: NLN, 2007.
 • BAYLY, C. A. Zrod moderního světa 1780-1914: globální spojitosti a srovnání. Brno: CDK, 2019; 2. vyd. 2020.
 • SAID, Edward W. Orientalismus: západní koncepce Orientu. Praha: Paseka, 2008.
 • BURUMA, Ian a MARGALIT, Avishai. Okcidentalismus: západ očima nepřátel. Praha: NLN, 2005.
 • ROMANCOV, Michael. Námořní slepota. Vydání první. Praha: N media, 2022. - o geopolitice světového oceánu

2. Středověké výpravy „za limit“ a cesty do mýtických zemí

 • ECO, Umberto. Dějiny legendárních zemí a míst. Praha: Argo, 2013.
 • Bájné plavby do jiných světů [= staroirské texty o plavbách do neznámých zemí vč. Plavby sv. Brendana]. Přel. Eva Hladká-Kučerňáková a Daniel Samek, ed. Mag. Moravová. Praha: Argo, 2010. Memoria medii aevi ; sv. 12
 • LIŠČÁK, Vladimír. Bratr Odorik a jeho zpráva o východních krajích světa: styky Evropy a mongolské Číny ve 13. a 14. století. Praha: Academia, 2019. Orient ; sv. 31.
 • VALTROVÁ, Jana. Středověká setkání s „jinými“: modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii. Praha: Argo, 2011.

3. Evropa a Amerika

 • GREENBLATT, Stephen. Podivuhodná vlastnictví: zázraky Nového světa. Praha: Karolinum, 2004.
 • TODOROV, Tzvetan. Dobytí Ameriky: problém druhého. Praha: Mladá fronta, 1996.
 • OPATRNÝ, Josef. Amerika v proměnách staletí. Praha: Libri, 1998.
 • KŘÍŽOVÁ, Markéta. Ideální město v divočině: misijní projekty Tovaryšstva Ježíšova a obnovené Jednoty bratrské v koloniální Americe. Praha: NLN, 2007.
 • KŘÍŽOVÁ, Markéta. Otroctví v Novém světě od 15. do 19. století. Praha: NLN, 2013.
 • RAKOVÁ, Svatava. Dobrodruzi, puritáni a Indiáni: Angličané v Novém světě. Praha: Libri, 1998.
 • RAKOVÁ, Svatava. Víra, rasa a etnicita v koloniální Americe. Praha: NLN, 2005.
 • PUTNA, Martin C. Obrazy z kulturních dějin americké religiozity. Praha: Vyšehrad, 2010.

4. Evropa a Středomoří

 • BRAUDEL, Fernand. La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Paris: Armand Colin, 1949. - opakovaně vydáváno, přeloženo do angličtiny, španělštiny, italštiny, němčiny a polštiny, vyšly i různá zkrácená vydání.
 • HALBWACHS, Maurice. La topographie légendaire des Évangiles en Terre Sainte: étude de mémoire collective. Paris: Presses Univ. de France, 1941. Dostupné: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/50461.
 • CARDINI, Franco. Evropa a islám. Praha: NLN, 2004.

5. Evropa a Balkán

 • WEITHMANN, Michael W. Balkán: 2000 let mezi Východem a Západem. Praha: Vyšehrad, 1996.
 • RYCHLÍK, Jan et al. Mezi Vídní a Cařihradem: utváření balkánských národů. Praha: Vyšehrad, 2009.
 • RYCHLÍK, Jan et al. Mezi Terstem a Istanbulem: balkánské národy ve 20. století. Praha: Vyšehrad, 2020.
 • LOZOVIUK, Petr. Migrace a kolektivní identita - migrační pohyby na území Bosny a Herzegoviny. In: Ibid. Evropská etnologie ve středoevropské perspektivě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005, s. 138-153.
 • BITTNEROVÁ, Dana - MORAVCOVÁ, Mirjam (Eds.). Etnické komunity: lidé Bosny a Hercegoviny. Praha: FHS UK, 2014.
 • TODOROVA, Maria. Imagining the Balkans. New York: Oxford University Press, 1997.
 • JEZERNIK, Božidar (Ed.). Imagining ‘the Turk’. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2010; slovinský originál: Imaginarni „Turek“. Ljubljana: ZRSŠ, 2012.
 • RATAJ, Tomáš. České země ve stínu půlměsíce: obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí. Praha: Scriptorium, 2002.

6a. Evropa a Rusko

 • PUTNA, Martin C. Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Praha: Vyšehrad, 2015.
 • BOČEK, Pavel a kol. Moskva - Třetí Řím: od ideje k symbolu. Praha: NLN, 2019.
 • KURFÜRST, Jaroslav. Příběh ruské geopolitiky: jak se ruská myšlenka zmocnila více než šestiny světa. Praha: Karolinum, 2018.
 • VORÁČEK, Emil. Eurasijství v ruském politickém myšlení: osudy jednoho z porevolučních ideových směrů ruské meziválečné emigrace. Praha: Set out, 2004.

6b. Evropsko-ruské pomezí (Ukrajina, Bělorusko, Litva, Polsko atd.)

 • APPLEBAUM, Anne. Mezi východem a západem: napříč pohraničím Evropy. Ostrava [i.e. Polanka nad Odrou]: Občanské sdružení Pant, 2014.
 • HLAVÁČEK, Petr, ed. a ROMANCOV, Michael, ed. Vytěsněná Evropa?: kontexty a perspektivy evropské „východní otázky“. Praha: Academia, 2020.
 • SNYDER, Timothy. Obnova národů: Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569-1999. Polanka nad Odrou: Past Production, 2018.
 • RYCHLÍK, Jan; ZILYNSKYJ, Bohdan a MAGOCSI, Paul R. Dějiny Ukrajiny. Praha: NLN, 2015; 2. akt. vyd. 2022.
 • FRIEDL, Jiří et al. Dějiny Polska. Praha: NLN, 2017.

7. Slovníky, encyklopedie, příručky

Témata referátů

Lichý týden:

 • 22. února: Smrt kapitána Cooka - Zamorenova, Kanaplevajames_cook.pptx - SAHLINS, Marshall. Captain James Cook; or, The Dying God. In: IBID. Islands of history. Chicago: University of Chicago Press, 1985, pp. 104-135. ; Sahlins–Obeyesekere debate. In: Wikipedie, The Free Encyclopedia [online]. Dostupné: https://en.wikipedia.org/wiki/Sahlins%E2%80%93Obeyesekere_debate. ; BOROFSKY, Robert. Cook, Lono, Obeyesekere, and Sahlins. Current Anthropology, Vol. 38, No. 2 (April 1997), pp. 255-282. Dostupné: http://www.jstor.org/stable/10.1086/204608.
 • 22. února: Tulipánová horečka - Sosnová, Matoušková, Váňová tulipanova_horecka.pptx- Tulip mania. In: Wikipedia, The Free Encyclopedia. Dostupné: https://en.wikipedia.org/wiki/Tulip_mania. ; GOLDGAR, Anne. Tulipmania: money, honor, and knowledge in the Dutch golden age. Chicago: University of Chicago Press, 2007. ; Dále můžete použít Google Scholar: scholar.google.com a zadejte heslo „Tulip mania“ event. jeho mutace v dalších jazycích (ty zjistíte přepnutím jazyka na wikipedii), anebo obdobně portál https://www.encyclopedia.com/.
 • 8. března: Svobodné přístavy - Zemanová, Ehlová svobodne_pristavy.pptx- ANTUNES, Cátia. Early Modern Ports, 1500–1750. European History Online [online], 3.12.2010. Dostupné: http://ieg-ego.eu/en/threads/crossroads/courts-and-cities/catia-antunes-early-modern-ports-1500-1750. ; POLÓNIA, Amélia. European seaports in the Early Modern Age: concepts, methodology and models of analysis. Cahiers de la Méditerranée [online], 80 (2010), pp. 17-39. Dostupné: https://journals.openedition.org/cdlm/5364. ; TAZZARA, Corey. Managing Free Trade in Early Modern Europe: Institutions, Information, and the Free Port of Livorno. The Journal of Modern History, Vol. 86, No. 3 (September 2014), pp. 493-529. URL: http://www.jstor.org/stable/10.1086/676884. ; lze využít i portál A Global History of Free Ports: Capitalism, Commerce and Geopolitics (1600–1900) [online]. Dostupné: https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/a-global-history-of-free-ports.
 • 8. března: Novověké otrokářství - Scott, Holzmannová- KŘÍŽOVÁ, Markéta. Otroctví v Novém světě od 15. do 19. století. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. ; KŘÍŽOVÁ, Markéta. České země, Evropa a svět I. Otroctví [online]. Knihovna Václava Havla, 16. 10. 2013. Dostupné: https://www.youtube.com/watch?v=UCVAObYwyfk. novoveke_otroctvi.pptx
 • 22. března: Jezuitské redukce - Šperlová, Nechoďdomová, Hunalová - KŘÍŽOVÁ, Markéta. Ideální město v divočině: misijní projekty Tovaryšstva Ježíšova a obnovené Jednoty bratrské v koloniální Americe. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. Knižnice Dějin a současnosti; sv. 33. ; HECZKOVÁ, Eduarda. Paraguay – Jezuitský stát (1649–1767). Britské listy [online], 3.5.2007. Dostupné: https://legacy.blisty.cz/art/34126.html. ; Reduction. Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. Dostupné: https://en.wikipedia.org/wiki/Reductions. jezuitske_redukce_-_prezentace.pptx
 • 22. března: Království Benin a Evropa (a Evropané) Bezborodova, Shiriaeva,Přecechtělovákralovstvi-benin-2.pptx- PŮTOVÁ, Barbora; SOUKUP, Václav. Kulturní kontakty a kolaps království Benin. Historická sociologie: časopis pro historické sociální vědy 2015, č. 1, s. 75-94. Dostupné: https://karolinum.cz/data/clanek/1544/HS_1_2015_05_Putova.pdf. ; IBID. Politika a moc království Benin: historická perspektiva. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, sv. 7 (2014), s. 95-125. ; IBID. Ztracená africká říše Benin: vzestup a pád království ušlechtilého bronzu. Dějiny a současnost: kulturně historická revue, roč. 34 (2012), č. 7, s. 14-17 ; IBID. Umění království Benin: reflexe po roce 1897. Kuděj: časopis pro kulturní dějiny, roč. 15 (2014), č. 1, s. 29-56. ; PŮTOVÁ, Barbora. Vizuální reprezentace království Benin a jeho vládce: od období britské koloniální vlády až po současnost. Národopisná revue, roč. 24, č. 1 (2014), s. 32-45. Dostupné: https://revue.nulk.cz/narodopisna-revue-1-2014/. ; IBID. Království Benin: bronzy zkropené krví. Brno: Moravské zemské muzeum, 2017. ; PŮTOVÁ, Barbora; SOUKUP, Václav; NEVADOMSKY, Joseph. Umění a kultura království Benin. Praha: Karolinum, 2016. ; Digital Benin: Colonial Heritage [online]. Hamburg: MARKK: Museum am Rothenbaum: Kulturen und Künste der Welt, 2020. Dostupné: https://markk-hamburg.de/en/digital-benin-2/, resp. https://digitalbenin.org/.
 • 5. dubna: Santéria - Ziková, Kopeckásanterie.pptx - LLORENS, Idalia. Santería: komplexní obraz této náboženské praktiky. Praha: Volvox Globator, 2010. ; ŠULCOVÁ, Veronika. Santería - uctívání svatých na Kubě: magie a náboženství. Praha: Vladimír Kvasnička, nakladatelství Vodnář, 2017. PREZENTACE: https://bit.ly/439tdgU
 • 5. dubna: Balkanismus - Romančáková, Kolesniková, - TODOROVA, Marija Nikolaeva. Imagining the Balkans. Updated ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. ; BJELIĆ, Dušan I., ed. a SAVIĆ, Obrad, ed. Balkan as metaphor: between globalization and fragmentation. Cambridge: MIT Press, [c2002]. Part I: Orientalism, Balkanism, and Occidentalism. ; OBAD, Orlanda. On the Privilege of the Peripheral Point of View: A Beginner’s Guide to the Study and Practice of Balkanism. In: PETROVIĆ, Tanja (Ed.). Mirroring Europe: ideas of Europe and Europeanization in Balkan societies. Leiden: Brill, 2014. Balkan Studies Library ; 13. Pp. 20.38. ; TESAŘ, Filip. Balkánské souřadnice aneb symbolická geografie evropského Orientu. Mezinárodní vztahy 1/2003, s. 68-82. Dostupné: https://docplayer.cz/108814022-Balkanske-souradnice-aneb-symbolicka-geografie-evropskeho-orientu.html. ; DIX, Hywel. On Balkanism and Orientalism: undifferentiated patterns of perception in literary and critical representations of Eastern Europe. Textual Practice, Vol. 29 (2015), No. 5, pp. 973–991. ; BRYCEA, Derek; ČAUŠEVIĆ, Senija. Orientalism, Balkanism and Europe's Ottoman heritage. Annals of Tourism Research 77 (2019), pp. 92–105. ; SPANDOWSKA, Zofia. Stereotyp Bałkanów jako przestrzeni konfliktów. Etnologia.pl: Etnologia, Kultura, Antropologia [online], 20.3.2012. Dostupné: http://www.etnologia.pl/europa/teksty/stereotyp-balkanow-jako-przestrzeni-konfliktow.php.

Sudý týden:

 • 1. března: Smrt kapitána Cooka - Epifanova Anastasiia, Fléglová Kamila james-cook_.pptx- SAHLINS, Marshall. Captain James Cook; or, The Dying God. In: IBID. Islands of history. Chicago: University of Chicago Press, 1985, pp. 104-135. ; Sahlins–Obeyesekere debate. In: Wikipedie, The Free Encyclopedia [online]. Dostupné: https://en.wikipedia.org/wiki/Sahlins%E2%80%93Obeyesekere_debate. ; BOROFSKY, Robert. Cook, Lono, Obeyesekere, and Sahlins. Current Anthropology, Vol. 38, No. 2 (April 1997), pp. 255-282. Dostupné: http://www.jstor.org/stable/10.1086/204608.
 • 1. března: Tulipánová horečka - Tulip mania. Filatova Galina, Kozlova Svetlana, Tuikov Anton Tulipánová horecka - prezentace In: Wikipedia, The Free Encyclopedia. Dostupné: https://en.wikipedia.org/wiki/Tulip_mania. ; GOLDGAR, Anne. Tulipmania: money, honor, and knowledge in the Dutch golden age. Chicago: University of Chicago Press, 2007. ; Dále můžete použít Google Scholar: scholar.google.com a zadejte heslo „Tulip mania“ event. jeho mutace v dalších jazycích (ty zjistíte přepnutím jazyka na wikipedii), anebo obdobně portál https://www.encyclopedia.com/.
 • 15. března: Svobodné přístavy Žáková Jarošová svobodne-pristavy_1_.pptx]] |}} - ANTUNES, Cátia. Early Modern Ports, 1500–1750. European History Online [online], 3.12.2010. Dostupné: http://ieg-ego.eu/en/threads/crossroads/courts-and-cities/catia-antunes-early-modern-ports-1500-1750. ; POLÓNIA, Amélia. European seaports in the Early Modern Age: concepts, methodology and models of analysis. Cahiers de la Méditerranée [online], 80 (2010), pp. 17-39. Dostupné: https://journals.openedition.org/cdlm/5364. ; TAZZARA, Corey. Managing Free Trade in Early Modern Europe: Institutions, Information, and the Free Port of Livorno. The Journal of Modern History, Vol. 86, No. 3 (September 2014), pp. 493-529. URL: http://www.jstor.org/stable/10.1086/676884. ; lze využít i portál A Global History of Free Ports: Capitalism, Commerce and Geopolitics (1600–1900) [online]. Dostupné: https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/a-global-history-of-free-ports.
 • 15. března: Novověké otrokářství Dangová, Vojčová- novoveke_otrokarstvi.pptxKŘÍŽOVÁ, Markéta. Otroctví v Novém světě od 15. do 19. století. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. ; KŘÍŽOVÁ, Markéta. České země, Evropa a svět I. Otroctví [online]. Knihovna Václava Havla, 16. 10. 2013. Dostupné: https://www.youtube.com/watch?v=UCVAObYwyfk.
 • 29. března: Jezuitské redukce Händlová, Vagenknechtová -jezuitske_redukce.pptx KŘÍŽOVÁ, Markéta. Ideální město v divočině: misijní projekty Tovaryšstva Ježíšova a obnovené Jednoty bratrské v koloniální Americe. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. Knižnice Dějin a současnosti; sv. 33. ; HECZKOVÁ, Eduarda. Paraguay – Jezuitský stát (1649–1767). Britské listy [online], 3.5.2007. Dostupné: https://legacy.blisty.cz/art/34126.html. ; Reduction. Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. Dostupné: https://en.wikipedia.org/wiki/Reductions.
 • 29. března: Království Benin a Evropa (a Evropané) - Floriánová, Ha kralovstvi-benin-prezentace.pptx - PŮTOVÁ, Barbora; SOUKUP, Václav. Kulturní kontakty a kolaps království Benin. Historická sociologie: časopis pro historické sociální vědy 2015, č. 1, s. 75-94. Dostupné: https://karolinum.cz/data/clanek/1544/HS_1_2015_05_Putova.pdf. ; IBID. Politika a moc království Benin: historická perspektiva. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, sv. 7 (2014), s. 95-125. ; IBID. Ztracená africká říše Benin: vzestup a pád království ušlechtilého bronzu. Dějiny a současnost: kulturně historická revue, roč. 34 (2012), č. 7, s. 14-17 ; IBID. Umění království Benin: reflexe po roce 1897. Kuděj: časopis pro kulturní dějiny, roč. 15 (2014), č. 1, s. 29-56. ; PŮTOVÁ, Barbora. Vizuální reprezentace království Benin a jeho vládce: od období britské koloniální vlády až po současnost. Národopisná revue, roč. 24, č. 1 (2014), s. 32-45. Dostupné: https://revue.nulk.cz/narodopisna-revue-1-2014/. ; IBID. Království Benin: bronzy zkropené krví. Brno: Moravské zemské muzeum, 2017. ; PŮTOVÁ, Barbora; SOUKUP, Václav; NEVADOMSKY, Joseph. Umění a kultura království Benin. Praha: Karolinum, 2016. ; Digital Benin: Colonial Heritage [online]. Hamburg: MARKK: Museum am Rothenbaum: Kulturen und Künste der Welt, 2020. Dostupné: https://markk-hamburg.de/en/digital-benin-2/, resp. https://digitalbenin.org/.
 • 12. dubna: Santéria Nemesh, Šušková, Velič- LLORENS, Idalia. Santería: komplexní obraz této náboženské praktiky. Praha: Volvox Globator, 2010. ; ŠULCOVÁ, Veronika. Santería - uctívání svatých na Kubě: magie a náboženství. Praha: Vladimír Kvasnička, nakladatelství Vodnář, 2017.
 • 12. dubna: Balkanismus - Dvořáková, Bílá - balkanismus.pptxTODOROVA, Marija Nikolaeva. Imagining the Balkans. Updated ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. ; BJELIĆ, Dušan I., ed. a SAVIĆ, Obrad, ed. Balkan as metaphor: between globalization and fragmentation. Cambridge: MIT Press, [c2002]. Part I: Orientalism, Balkanism, and Occidentalism. ; OBAD, Orlanda. On the Privilege of the Peripheral Point of View: A Beginner’s Guide to the Study and Practice of Balkanism. In: PETROVIĆ, Tanja (Ed.). Mirroring Europe: ideas of Europe and Europeanization in Balkan societies. Leiden: Brill, 2014. Balkan Studies Library ; 13. Pp. 20.38. ; TESAŘ, Filip. Balkánské souřadnice aneb symbolická geografie evropského Orientu. Mezinárodní vztahy 1/2003, s. 68-82. Dostupné: https://docplayer.cz/108814022-Balkanske-souradnice-aneb-symbolicka-geografie-evropskeho-orientu.html. ; DIX, Hywel. On Balkanism and Orientalism: undifferentiated patterns of perception in literary and critical representations of Eastern Europe. Textual Practice, Vol. 29 (2015), No. 5, pp. 973–991. ; BRYCEA, Derek; ČAUŠEVIĆ, Senija. Orientalism, Balkanism and Europe's Ottoman heritage. Annals of Tourism Research 77 (2019), pp. 92–105. ; SPANDOWSKA, Zofia. Stereotyp Bałkanów jako przestrzeni konfliktów. Etnologia.pl: Etnologia, Kultura, Antropologia [online], 20.3.2012. Dostupné: http://www.etnologia.pl/europa/teksty/stereotyp-balkanow-jako-przestrzeni-konfliktow.php.

Konzultace

 • 8. února:
 • 15. února:
 • 22. února:
 • 1. března:
 • 8. března:
 • 15. března:
 • 22. března:
 • 29. března:
 • 5. dubna:
 • 12. dubna:

Informace, oznámení ap.

Bližší pokyny ke zkouškovému testu zde: ecs_pokyny_ke_zkouskovemu_testu.pdf
Počet shlédnutí: 1

ls2023/evropska_civilizace_a_svet.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:38 autor: 127.0.0.1