obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2021:antropologie_nabozenstvi

Antropologie náboženství ZS 2021

Vyučující: Jan Andrle (kontakt: andrlejan@pef.czu.cz; konzultace: středa 10:30-12:00, E313

Kdy a kde: přednáška: úterý 8:45-10:15, RKUII, cvičení: úterý 10:30-12:00, JIH168 (2 skupiny střídavě obtýden),

Obecná charakteristika: Cílem kurzu je seznámit studenty se základy Antropologie náboženství jakožto dílčí disciplíny kulturní antropologie, tedy disciplíny, která zkoumá fenomény obvykle označované jako náboženství (příp. kult, magie či apod.) v jejich kulturním a historickém kontextu (příp. též v kontextu sociálním, hospodářském, ekologickém ap.), a jako oboru, jehož hlavní intencí je nikoli posuzovat pravdivost těch či oněch náboženských představ či správnost nábožensky motivovaného chování, nýbrž pochopit a zprostředkovat vnitřní smysl a logiku těch či oněch náboženských představ či jednání, tedy emický pohled a zkušenost sdílený členy náboženských komunit, a to při sledování jejich kulturní (příp. společenské, hospodářské, ekologické ap.) podmíněnosti na straně jedné a jejich vlivu a důsledků v oblasti kulturní (příp. společenské, hospodářské, ekologické ap.). Jako subdisciplína kulturní antropologie se antropologie náboženství logicky původně zaměřovala na náboženské kulty a praktiky společenství, jež byla studována kulturními antropology, tedy zejména náboženství tzv. přírodních či ne-literárních etnik/národů. V posledních desetiletích se v souladu s vývojem kulturní antropologie jako takové rozšiřuje její zájem i na náboženství komplexních společností s písemnou tradicí. Zde se antropologie náboženství dostává do úzkých kontaktů a přesahů nejen s obecnou religionistikou, ale též sociologií náboženství, dějinami náboženství, evropskou etnologií a folkloristikou.

Získané kompetence: Student by po absolvování kurzu měl a) mít přehled o nejvýznamnějších konceptech umožňujících uchopení a interpretaci náboženské zkušenosti a b) být schopen nejen rozpoznávat a rozlišovat hlavní náboženské tradice a chápat rozdíly mezi nimi, ale především bez předsudků přistupovat k náboženské zkušenosti druhých i k jednotlivým náboženským tradicím, interpretovat jejich emický obraz světa a smyl, jež přikládají různým formám chování, a analyzovat jejich kulturní (příp. společenské, hospodářské, ekologické ad.) souvislosti.

Předpoklady: Předpokládají se předně základní společenskovědní vědomosti na středoškolské úrovni (zejména elementární poučenost o dějinách a nauce hlavních světových náboženství), a dále předchozí absolvování kurzu Geografie náboženství a Základu kulturní a sociální antropologie (resp. znalosti odpovídající rozsahu těchto kurzů).

Metoda a obsah výuky: Výuka se bude skládat z letos online konaných přednášek a cvičení, přičemž: Přednášky budou probíhat každý týden formou (online) frontální výuky. Kromě úvodní přednášky, kde bude podána základní charakteristika oboru a definice základních pojmů, bude výklad rozdělen do dvou zhruba stejně velkých částí. V první části budou tématem klasické antropologické výzkumy náboženských, magických a duchovních fenoménů, které formovaly a formují obor a zároveň podávají vhodný vhled do antropologického přístupu k těmto fenoménů i způsobům jejich uchopení (např. Frazerova Zlatá ratolest, Evans-Pritchardův výzkum čarodějnictví u Azandů, Claude-Straussův výklad totemismu, Geertzův komparativní výzkum islámu v Maroku a Indonésii atd.). Druhá část bude koncipována tematicky a zaměří se na vybrané náboženské tradice s důrazem na antropologická témata (mýty, rituály, náboženské normy atp.). Cvičení budou probíhat 1 x za 14 dní formou (online) kooperativní výuky a budou se skládat ze dvou složek: a) společná analýza a interpretace vybraných textů; b) vypracování seminární práce jejímž tématem bude konkrétní vybraný náboženský mýtus či rituál a jeho interpretace (s uplatněním znalostí získaných v části a); jednotlivé seminární práce budou zpracovávány výzkumnými týmy z řad studentů, které budou ustanoveny na prvním semináři, výzkum pak bude prezentován jednak průběžně formou referátu s prezentací během, jednak v konečné podobě písemnou formou na konci semestru).

Atestace: zápočet a zkouška

Podmínky pro získání zápočtu (platí kumulativně): a) aktivní účast na semináři (tolerována bude jedna absence) + podíl na vypracování seminární práce včetně její dvojité prezentace (jednak průběžnou formou referátu s prezentací během cvičení, jednak finální písemnou formou; k uznání je zapotřebí prezentaci i písemnou verzi práce nahrát po zohlednění připomínek vyučujícího na oborové stránky http://www.hks.re/wiki/doku.php?id=zs2020:antropologie_nabozenstvi); b) úspěšné složení zápočtového testu (bude konán v průběhu semestru). Zkouška bude dvoukolová: 1. písemná (závěrečný test); 2. ústní, formou kolokvia, tj. skupinové rozpravy nad tématem určeným zkoušejícím, ve které student prokáže orientaci v tématu.

Literatura

I. Základní

I. 1 Obecné přehledy

 • BOWIE, Fiona. Antropologie náboženství. Praha: Portál, 2008. Vybrané kapitoly (Mýtus, Teorie rituálu, Šamanismus, Čarodějnictví a zlý pohled) dostupné na Moodlu.
 • MURPHY, Robert Francis. Náboženství. In: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, 2. vyd. 2004, s. 170-194. Dostupné na Moodlu.
 • ERIKSEN, Thomas Hylland. Náboženství a rituál. In: Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál, 2008, s. 255-276. Dostupné na Moodlu.
 • SOUKUP, Martin. Náboženství, magie a šamanismus (Antropologie náboženství). In: Základy kulturní antropologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009, s. 141-162. Dostupné na Moodlu; resp. Antropologie náboženství: čarodějnictví, kouzelnictví a rituál. In: Základy kulturní antropologie. 2., rozšířené vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015, s. 179-201.

I. 2 Jednotlivá témata

II. Rozšiřující

II. 1 Přehledy a kompendia, slovníky a encyklopedie

II. 2 K jednotlivým náboženským tradicím

existuje velké množství literatury. Obecně lze doporučit jednotlivé svazky edice Náboženské tradice světa vydávané nakladatelstvím Prostor (jde o překlady anglických originálů z edice Religious Traditions of the Word sanfranciského nakladatelství Harper), náboženským tradicím Indie a Dálného Východu pak práce (i online přednášky a podcasty) Karla Wernera, Dušana Zbavitele a Lubomíra Ondračky, k islámu Luboše Kropáčka, Miloše Mendela a Bronislava Ostřanského (poslední bývá též hostem v podcastu Hergot na Radiu Wave), velmi zajímavá je práce kolektivu autorů pod vedením Jiřího Gebelta Ve stínu islámu: menšinová náboženství na Blízkém východě (Praha: Vyšehrad, 2016.). Ohledně pravěkých a starověkých náboženských tradic potom práce Vladimíra Podborského (o prehistorických náboženstvích) a Radislava Hoška (o antickém Řecku), dále byly do češtiny přeloženy práce Luthera H. Martina Helénistická náboženství a Jorga Rüpkeho Náboženství Římanů.

II. 3 K příbuzným disciplínám

 • HELLER, Jan a MRÁZEK, Milan. Nástin religionistiky: uvedení do vědy o náboženstvích. Praha: Kalich, 1988. 2. vyd. 2004.
 • PADEN, William E. Bádání o posvátnu: náboženství ve spektru interpretací. Brno: Masarykova univerzita, 2002.
 • SKALICKÝ, Karel. V zápase s posvátnem: náboženství v religionistickém bádání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005.
 • WAARDENBURG, Jacques. Bohové zblízka: systematický úvod do religionistiky. Brno: Ústav religionistiky filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 1997.
 • PODBORSKÝ, Vladimír. Náboženství pravěkých Evropanů = Die Religion der Ureuropäer = The religions of the prehistoric Europeans. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. Starší stručnější verze vyšla jako Náboženství našich prapředků. Brno: Masarykova univerzita, 1994. Dostupné též: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/132138.
 • DÜLMEN, Richard van. Historická antropologie: vývoj, problémy, úkoly. Praha: Dokořán, 2002. Oddíl Témata, kap. 1. Magie a čarodějnictví a 4. Náboženství a zbožnost.
 • VÁCLAVÍK, David. Sociologie nových náboženských hnutí. Brno: Masarykova univerzita, 2007.
 • VÁCLAVÍK, David. Religionistická typologie a taxonomie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Dostupné také z: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/131689.
 • NEŠPOR, Zdeněk R. a LUŽNÝ, Dušan. Sociologie náboženství. Praha: Portál, 2007.
 • NEŠPOR, Zdeněk R. a kol. Příručka sociologie náboženství. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008.
 • VÁNĚ, J. Sociologie náboženství: Soudobé trendy. In: Soudobá sociologie VI. Oblasti a specializace. Praha: Univerzita Karlova v Praze: Karolinum, 2014.

Semináře (cvičení)

Seminární práce

Tématy seminárních prací by měly být vždy jeden vybraný náboženský mýtus či rituál a jeho významu pro příslušníky dané náboženské komunity. Vzhledem ke specifičnosti současné situace budou využívány metody dálkového výzkumu. Každá práce bude zpracovávána badatelským týmem ustanoveným na prvním cvičení semináři. Volba a zpracovávání tématu pak budou průběžně konzultovány zejména během cvičení. Hlavním výstupem by pak měla být a) průběžná prezentace tématu během cvičení s navazující diskuzí s ostatními členy skupiny a b) vypracování písemné verze, přičemž tato bude podkladem pro první část ústní zkoušky (kolokvia).

Kde hledat sekundární literaturu (viz též výše seznam doporučené literatury odd. II)

 • Google Scholar: https://scholar.google.com/ - Google vyhledávač indexující bibliografické údaje (a často i fulltexty) akademických prací včetně článků a studií či klasifikačních prací v globálním rozsahu.
 • Katalogy a databáze Národní knihovny ČR: https://aleph.nkp.cz/ - pro hledání sekundární literatury užitečné zejména báze Česká národní bibliografie (ČNB) obsahující údaje o monografiích a seriálech (periodikách) vydaných na území ČR, Souborný katalog (SKC) obsahující údaje o monografiích a periodikách ve českých veřejných knihovnách (vč. přístupů do licencovaných databází s fulltexty) a Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících (ANL) obsahující údaje o článcích a studiích v českých periodikách vč. odkazů na dostupné fulltexty.
 • Katalog beletrie a odborné literatury: https://www.knihovny.cz/ - uživatelsky velmi friendly nadstavba Souborného katalogu (viz předchozí položka)
 • Vysokoškolské kvalifikační práce: https://theses.cz/ - databáze bakalářek, diplomek, dizertací a habilitací obhájených na českých vysokých školách s odkazy na jejich fulltexty; není zde ovšem zahrnuta Univerzita Karlova, viz další položka.
 • Centrální katalog Univerzity Karlovy: https://ckis.cuni.cz/ - souborný katalog fakultních a katederních knihoven UK obsahující též obhájené kvalifikační práce s odkazy na jejich fulltexty.
 • Index Theologicus: International Bibliography of Theology and Religious Studies: https://ixtheo.de/ - rozsáhlá databáze teologické a religionistické nejen německojazyčné literatury
 • EVIFA - Die Virtuelle Fachbibliothek der ethnologischen Fächer: https://evifa.kobv.de/ - rozsáhlá databáze kulturněantropologické a etnologické literatury zdaleka nejen německojazyčné
 • Herder-Institut: Bibliotheks- und Bibliografieportal: https://hds.hebis.de/herder/index.php - databáze odborné literatury k dějinám a kultuře středovýchodní Evropy, obsahuje také produkci z jednotlivých národních států regionu (vč. té v národních jazycích regionu).
 • Česká národopisná společnost: Virtuální badatelna: https://www.narodopisnaspolecnost.cz/index.php/virtualni-badatelna - databáze článků a studií v českých etnologických, národopisných, vlastivědných a regionálních časopisech, digitalizované české národopisné časopisy (ale ne Český lid!), informace o dotazníkových akcích společnosti
 • Bibliografie české historie: https://biblio.hiu.cas.cz/ - velmi široce pojatá bibliografická databáze obsahující údaje o pracích z kulturních dějin, archeologie, etnologie ap., a to nejen vztahujících se k českým dějinám.
 • Bibliografie české a slovenské historiografie: https://hucentral.kpsys.cz/ - nadstavba předchozího

Pomůcky ke psaní (po formální stránce)

 • Internetová jazyková příručka: https://prirucka.ujc.cas.cz/ - pravidla českého pravopisu, gramatiky a syntaxe online na stránkách Ústavu pro jazyk český
 • Typografický tahák: typograficky_tahak.pdf - tahák primárně určený pro korektory a sazeče, obsahuje ale stručně a přehledně základní pravidla správné úpravy textu (užívání mezer, uvozovek, spojovníku a pomlčky, atd.
 • Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011: https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf - výklad citační normy s příklady, dokument ke stažení v pdf
 • Nová citační norma ČSN ISO 690:2011: Bibliografické citace – podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady: https://sites.google.com/site/novaiso690/ - online manuál

Pokyny k formální úpravě

Práci odevzdávejte nahráním zde níže k Vašemu odstavci, a to v následující úpravě:

 • formát: Word
 • typ písma: Times New Roman (nadpisy boldem, tj. tučně; jako vyznačovací písmo lze užít bold nebo kurzívu; citace převzatého textu kurzívou + vyznačit českými uvozovkami);
 • velikost písma: 12 (v poznámkách pod čarou 10);
 • řádkování 1,5 (v poznámkách pod čarou 1);
 • rozsah: ca 10-15 normostran (1 NS = 1 800 znaků včetně mezer);
 • na titulním listu uveďte název univerzity a fakulty (+ logo ČZU), název práce s podtitulem „Semestrální práce z Antropologie náboženství“, jména autorů, studijní obor a akademický rok;
 • po titulním listu by měl následovat abstrakt a obsah;
 • jednotlivé kapitoly, oddíly, pododdíly číslujte pomocí desetinného číslování;
 • vše, co nemáte z vlastní hlavy by měl být odkaz na zdroj, ze kterého to máte; stejně tak každý citovaný text (tj. každá textová pasáž, kterou jste nenapsali vy, ale převzali jste odjinud) musí obsahovat odkaz, odkud jste jej převzali (+ musí být vyznačen uvozovkami, viz výše);
 • citační odkazy a doplňující poznámky uvádějte v poznámce pod čarou (funkci najdete v záložce „Reference“, 2. panel zleva);
 • citační odkazy uvádějte dle citační normy (ČNS ISO 690:2011): při první užití v plném znění, při druhém a více ve zkráceném, v seznamu literatury na konci pak opět v plném znění;
 • za vlastním textem uveďte seznam literatury a zdrojů, a to rozčleněný na 2 části: a) primární zdroje (tzn. materiál, na kterém jste prováděli výzkum; kromě textů či audiovizuálního materiálu sem patří i pozorování, rozhovor ap.), b) sekundární literatura (tj. co o tom bylo napsáno či natočeno ap. už jinými; jádro by měly tvořit odborné texty, mohou být doplněny popularizačním či zpravodajským materiálem)
 • obrázky a grafy, případně přepisy celých rozhovorů vkládejte až zcela na konec jako přílohu, měly by být vždy ozdrojovány, tj. je třeba je také odcitovat, tj. uvést, odkud je máte; pokud jde o vaše vlastní fotky ap. uveďte „Foto autora“ (či pod. podle typu přílohy) a datum.
 • linky na webové zdroje uvádějte pokud možno ve formě permalinků.

☝ LICHÝ TÝDEN

JÍLEK, Karel - LEDEROVÁ, Michaela. Slovanská a germánská mytologie – hromovládní bohové Perun & Tór (představení a srovnání)

Germánská a slovanská mytologie jsou součásti dávných indoevropských náboženství spadající do předkřesťanských představ chápání světa. Tyto představy jsou nám historiograficky a geograficky velmi blízko, a přesto o nich víme tak málo. Obzvláště málo víme o slovanské mytologii. Zde nepochybně chybí opěrná, blíže upřesňující literatura, která by nám zcela jistě pomohla lépe pochopit tehdejší zvyky a tradice. V současnosti je situace následující. Ve středoškolských osnovách na slovanskou tématiku stěží narazíme a co se týče germánské mytologie, ta také není zdaleka známá jako například řecká či římská, které jsou stavebními kameny hodin dějepisu, ptáme se potom: Proč tomu tak je? Cílem práce je ve zkratce představit tyto dvě mytologie a zjistit, jakým způsobem byly jednotlivé náboženské prvky schopny setrvat až do současnosti – hlavně v lidovém folklóru. V závěru se zabývá představením a následným rozborem hromovládných bohů, kteří zastávají své místo v mnoha původních indoevropských náboženstvích, z čehož usuzujeme podobnost motivů. V případě Slovanů se jedná o boha Peruna, v případě Germánů se jedná o Tóra. Během práce bude s ohledem na pandemickou situaci využita metoda studia dokumentů. V práci budou využity také znalosti z literární a filmové popkultury, která moderním způsobem zprostředkovává dávné příběhy a mýty.

PREZENTACE : jilek_lederova_-_slovanska_a_germanska_mytologie.pptx

TEXT: slovane_germani_-_jilek_lederova_2.docx

 • BERANOVÁ, Magdalena. Slované. 2. vyd. Praha: LIBRI, 2000. Historická řada. ISBN 978-80-7277-538-5.
 • DAVIDSON, Hilda Ellis. The Lost Beliefs of Northern Europe. London: Routledge, 1993.
 • ELIADE, Mircea. Pojednání o dějinách náboženství. Přeložil Jindřich VACEK. Praha: Argo, 2004. Logos (Argo). ISBN 80-7203-589-4.
 • HARRISON, J. E., MURRAY, G., & CORNFORD, F. M. (1912). Themis: A study of the social origins of Greek religion. Cambridge: University Press.
 • LINDOW, John. Norse Mythology: A Guide to the Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs. New York: Oxford University Press, 2002.
 • MINAHAN, James. One Europe, many nations: a historical dictionary of European national groups. Westport, Conn: Greenwood Press, 2000. Print.
 • PITRO, Martin a Petr VOKÁČ. Bohové dávných Slovanů. Praha: ISV, 2002. ISBN 8085866919
 • ŠINDELÁŘOVÁ, Irena a Josef RŮŽIČKA. Mýty a báje starých Slovanů. Praha: Fontána, 2003. ISBN 80-7336-132-9.
 • TÉRA, Michal. Perun – bůh hromovládce: sonda do slovanského archaického náboženství. Druhé opravené vydání. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. Russia Altera. ISBN 978-80-7465-253-0.
 • VÁŇA, Zdeněk. Svět slovanských bohů a démonů. Praha: Panorama, 1990. Stopy, fakta, svědectví (Panorama). ISBN 8070381876.
 • VLČKOVÁ, Jitka. Encyklopedie mytologie germánských a severských národů. 2. vyd. Praha: Libri, 2006. ISBN 80-7277-177-9.
 • Vyprávění o minulých letech: Nestorův letopis ruský: nejstarší staroruská kronika. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. Pro Oriente (Pavel Mervart). ISBN 978-80-7465-119-9.
 • WEST, Martin Litchfield. Indo-European Poetry and Myth. New York: Oxford University Press, 2007.

KVÍDEROVÁ, Kateřina - SECKÁ, Jana. Křest dětí v římskokatolické církvi.

Přijetí svátosti křtu je nejdůležitější křesťanskou událostí. Semestrální práce se bude zabývat vybraným přechodovým rituálem, a to svátostí křtu u dětí v současné české společnosti. Literární rešerše se bude zabývat definicí křtu, jeho historických kontextem a porovnáním křtu u malých dětí a dospělých. Cílem práce je zjistit postoje a názory současné české společnosti na rituál křtu u dětí v římskokatolické církvi.

 • ADAM, Adolf. Liturgika: Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 978-80-7021-968-3.
 • CAMPATELLI, Maria. Křest: Každý den u pramenů nového života. Řím: Refugium Velehrad-Roma, 2010. ISBN 978-80-7412-055-8.
 • STUDENÝ, Jaroslav. Křest. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2006. ISBN 80-7266-225-2.
 • VAN GENNEP, Arnold. Přechodové rituály: Systematické studium rituálů. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1374-1.

- Příručky o starší podobě liturgie najdete na https://librinostri.catholica.cz/oddeleni/17-liturgika, dále dobrá podpůrná věc pro vás je STOKLASOVÁ, Hana. Katolické přechodové rituály v českých zemích v „dlouhém“ 19. století. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2017; určitě byste měli použít Katolickou encyklopedii (The Catholic Encyclopedia [online]. Dostupné též na https://www.newadvent.org/cathen/, bližší informace o tomto zdroji viz https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Encyclopedia), a také další encyklopedie a příručky uvedené výše v literatuře v oddíle II. 1. Další literaturu případně najedete také ve výše uvedených bibliografických databázích (viz Kde hledat sekundární literaturu).

prezentace: svatost-krtu-v-rimskokatolicke-cirkvi.pptx

text: krest_deti_v_rimskokatolicke_cirkvi.doc

HUMLOVÁ, Markéta - POLÁČKOVÁ, Karolína. Ayahuasca v tradičním a moderním pojetí.

Práce se bude zabývat rituály spojenými s užíváním halucinogenního nápoje ayahuasca v tradičním a moderním pojetí. Cílem práce je zodpovědět pomocí literární rešerše a kvalitativního výzkumu následující výzkumné otázky: Jak probíhá rituál spojený s užíváním nápoje v Jižní Americe a v České republice? Jaké jsou důvody participantů k účasti na rituálech? Jaké jsou léčebné potenciály rituálu a jaká rizika naopak představuje?

Prezentace: ayahuasca-v-tradicnim-a-modernim-pojeti.pptx

Seminární práce: seminarni_prace_ayahuasca.docx

 • BOWIE, Fiona. Antropologie náboženství. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-378-9.
 • ELIADE, Mircea a Jindřich VACEK. Šamanismus a archaické techniky extáze. Vydání druhé. Praha: Argo, 2017. Edice Capricorn, svazek 21. ISBN 978-80-257-2082-0.
 • LUNA, Luis Eduardo. Vegetalismo: šamanismus mezi mestickým obyvatelstvem peruánské Amazonie. Praha: DharmaGaia, 2002. Religio, sv. 1. ISBN 80-86685-02-0.
 • METZNER, Ralph, ed. Ayahuasca jako lék: zkušenosti a léčení. Přeložil Michal SMOLKA. Olomouc: Fontána, [2018]. ISBN 978-80-7336-931-6.
 • ZELENÝ, Mnislav. Malá encyklopedie šamanismu. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-276-6.

BĚHOUNKOVÁ - MLÁZOVSKÁ - VENHODOVÁ. Svátek Svaté Barbory.

Prezentace: svatek_svate_barbory.pdf

Semestrální práce: svatek_sv._barbory_-_behounkova_mlazovska_venhodova.pdf

Oprava (zdroje): oprava_zdroje_barbora.docx

Práce se bude zabývat jedním z prvních adventních svátků a to svátkem svaté Barbory, který spadá pod 4. prosinec. Cílem práce je pomocí literární rešerše popsat tento svátek, jeho tradice a vývoj těchto tradic skrze dějiny. Jak tento svátek ztrácel na důležitosti a části jeho oslav byly přesunuty na okolní adventní svátky. Zároveň bude práce obsahovat poznatky z terénního pozorování oslav svátku svaté Barbory a to minimálně z Kutné Hory, města, kterého je Svatá Barbora patronkou.

 • BROUČEK, Stanislav a Richard JEŘÁBEK, ed. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. ISBN 978-80-204-1450-2.
 • VAVŘINOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie vánoc. 3. vyd. Praha: Libri, 2002. ISBN 80-7277-132-9.
 • BĚLĚHRADSKÝ, Vít a Jiří Diarmaid NOVÁK, Dokumentární cyklus České televize – Naše tradice: Svatá Barbora a Svatá Lucie. Praha: Česká televize, 2014
 • ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Vánoce: původ, zvyky, koledy, hry a náměty. Vyd. 3. Olomouc: Rubico, 2008, 119 s. ISBN 978-80-7346-090-7.
 • BESTAJOVSKÝ, Martin. Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce: zima. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004, 64 s. Tradice, zvyky, obyčeje. ISBN 80-251-0476-1.

Ten příběh v Hájkovi je na fol. 464v k r. 1512. Jinak se Vám může hodit také tohle: http://encyklopedie.idu.cz/index.php/Komedie_o_svat%C3%A9_pann%C4%9B_mu%C4%8Dedlnici_Barbo%C5%99e, další literaturu uvádí Národopisná encyklopedie, a když zkusíte ty výše uvedené bibliografie (Kde hledat sekundární literaturu), tak také něco najdete. - Také by se vám mohla hodit tato studie: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=209832.

KOSTKOVÁ, Veronika - ŠLEJHAROVÁ, Jana. Chanuka: svátek světel.

Cílem práce je seznámit se s podobou svátku Chanuka, jeho tradicemi a porovnat, zda a jak se mohou lišit oslavy v rámci odlišných směrů judaismu. K dosažení tohoto cíle bude užito literární rešerše a analýzy veřejně dostupných rozhovorů či popisů oslav chanuky přímo vyznavači židovského náboženství.

 • VRIES, S Ph de. Židovské obřady a symboly. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2009. 299 s. ISBN 978-80-7021-963-8 22.
 • Keene, Michael. Světová náboženství. [překl.] Dušan Zbavitel. Praha : Knižní klub, 2018. ISBN 978-80-242-2137-3.
 • Chanuka | Federace židovských obcí v ČR. Federace židovských obcí v ČR | www.fzo.cz [online]. Dostupné z: https://www.fzo.cz/judaismus/svatky/chanuka/

prezentace: chanuka.pptx

text: chanuka_-_svatek_svetel.docx

KASALICKÁ, Kateřina - KUBÍK, David Kubík. Bar micva: židovský rituál přeměny chlapce na muže.

Seminární práce se bude zabývat obřadem Bar micva, který je posledním krokem chlapců do židovské dospělosti. Na tento obřad se chlapec připravuje necelý rok. Během toho roku se zdokonaluje v hebrejštině a studuje Tanach (biblické texty v hebrejštině), studium slouží pro nauku pravidel náboženských povinností a zvyků dospělých. Zabývá se také četbou tóry. Poté už přichází na řadu samotný obřad v synagoze. Po úspěšném splnění obřadu je chlapec přijat mezi dospělé a následuje hostina s dary.

 • VAN GENNEP, Arnold. Přechodové rituály: Systematické studium rituálů. Praha: Portál, 2018.
 • HILTON, Michael. Bar mitzvah, a history. 1. Philadelphia: The Jewish Publication Scoiety, 2014. ISBN 978-0-8276-1167-2.
 • SEIDMAN, Aaron B. “Bar Mitzvah—An approach to social maturity.” Tradition: A Journal of Orthodox Jewish Thought, vol. 13, no. 3, Rabbinical Council of America (RCA), 1973, pp. 85–89, http://www.jstor.org/stable/23257401.
 • Bar Micva není jen obřad. Fišer, Adam. 2001. 2, 2001, DINGIR, str. 9.
 • Kratochvíl, Martin. 2006. Prolínání světů: Cesta k dospělosti. [autor] Tomáš Halík. Česká televize, 2006

Prezentace: bar-micva_kubik_kasalicka.pptx

Text: kasalicka_kubik_-_bar_micva.docx

KRATOCHVÍLOVÁ, Nela - ZEMAN, Tomáš. Židovské svatby a jejich tradice.

Práce se bude věnovat jednomu z životních rituálů Židů. Židovská svatba probíhá podle přesně stanovených pravidel, které vycházejí z biblických tradic. V práci budou zmíněny historické tradice rituálu a jejich moderní pojetí v dnešní době. Tento rituál je důležitý nejen pro snoubence, ale také pro celou komunitu.

zidovska-svatba-a-jeji-tradice-kratochvilova-zeman-_1_.pptx

zidovska-svatba-a-jeji-tradice-seminarni-prace-kratochvilova-zeman.docx

DEYLOVÁ, Jana - DVORSKÁ, Nicole - ŘEZÁČOVÁ, Lucie. Novopohanské směry v České republice. Teoretická část práce se bude zabývat definicí novopohanství a jejich směry, které se vyskytovaly nebo se vyskytují v České republice. V rámci jednotlivých směrů jsou zmíněny zaniklé i existující společnosti v ČR. Mezi existující se řadí Česká pohanská společnost, Pohanský kruh, Mezinárodní Pohanská Federace, KRUH21, Druidská skupina či Rodná Víra. V praktické části práce bude vybrán jeden rituál, který bude srovnán v rámci vybraných existujících společenství.

Prezentace novopohanske_smery_v_cr.pptx

Semestrální práce novopohanske_smery_v_ceske_republice.docx

 • ACHRER, Jakub. Wicca: první zasvěcení. Praha: Volvox Globator, 2005. ISBN 80-7207-583-7.
 • BERANOVÁ, Magdalena. Slované. Praha: Libri, 2000. Historická řada. ISBN 80-7277-022-5.
 • PAXSON, Diana L. Základní kniha germánského pohanství: na duchovní cestě Ásatrú. Praha: Grada, 2011. Iniciace. ISBN 978-80-247-3217-6.
 • NEŠPOR, Zdeněk R., David VÁCLAVÍK a Iva DOLEŽALOVÁ. Příručka sociologie náboženství. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. Studijní texty, sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2.
 • NOVÁK, David. Novopohanství v České republice. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta
 • Česká pohanská společnost. [online]. [cit. 02.11.2021]. Dostupné z: https://pohanskaspolecnost.cz
 • Druidi.cz – Spolek druidů. [online]. [cit. 02.11.2021]. Dostupné z: https://druidi.cz
 • Keltské novopohanství v Česku včera a dnes – Náboženský infoservis. [online]. [cit. 02.11.2021]. Dostupné z: https://info.dingir.cz
 • Kolovrat – pohanský on-line magazín. [online]. [02.11.2021]. Dostupné z: https://kolovrat.pohanskaspolecnost.cz
 • Mezinárodní Pohanská Federace pro Čechy, Moravu a Slezko - PFIcz. [online]. [02.11.2021]. Dostupné z: http://www.pohanskafederace.cz/
 • pohanskykruh. [online]. [02.11.2021]. Dostupné z: https://pohanskykruh.wordpress.com/
 • Rodná víra – Slovanské pohanství. [online]. [cit. 02.11.2021]. Dostupné z: https://rodnavira.cz

- zajímavá pro vás může být tato zpráva: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/138053/3_Sacra_14-2016-2_8.pdf?sequence=1.

KATHANOV, Viacheslav- Gabdullina, Zhanar. Oslavovaní Velikonoc v Rusku a v Česku.

Práce se bude zabývat jednim z hlavních křesťanských svatku- Velikonoci. Pro věřící křesťany Velikonoce jsou nejdůležitějšími svátky v roce. Hlavním cílem této práce je popsat a najit rozdily v oslavovaní Velikonoc ve vybrané pravoslavné zemí a v Česku. Jako příklad pravoslavné země jsme vybrali Rusko.

Prezentace: https://www.canva.com/design/DAExt7KVHTw/_AZKtWndorCF7iTrDy0TqQ/view?utm_content=DAExt7KVHTw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Semestralní prace: velikonoce_v_rusku_a_v_cesku.docx|

ČERNÁ, Andrea - RIEGEROVÁ, Nela - KOTRBATÁ, Michaela - STIEGLEROVÁ, Kateřina. Pohřební rituály ve VáránasÍ.

Ve varanáských ghátech by chtěl být pohřben snad každý hinduista. Každý den je zde spáleno přes 400 zemřelých. Rodiny sem převážejí zesnulé i několik dní a dokáží se kvůli onomu obřadu často zadlužit na zbytek života. To vše jen kvůli posvátné Ganze, ve které provádí poslední koupel zesnulého a následně do ní vhazují také jeho ostatky. Není to ale tak jednoduché. Ganga má svá tvrdá pravidla. Možná i díky nim lidé věří, že právě zde skončí jejich koloběh reinkarnace.

prezentace pohrebni_ritualy_ve_varanasi_.pptx

seminární práce seminarni_prace_pohrebni_ritualy_ve_varanasi.docx

☝ SUDÝ TÝDEN

HAMPLOVÁ, Anna - LUBENSKÁ, Veronika. Očistné rituály indiánů severní Ameriky (použití šalvěje a saun) a jejich použití v subkultuře euroindiánů v ČR.

Seminární práce se bude zabývat očistnými rituály indiánů severní Ameriky, konkrétně saunováním a použitím šalvěje, a jejich využívání mezi členy subkultury euroindiánů v České republice. Nejdříve přiblížíme samotné rituály a jejich význam pro původní obyvatele Ameriky, a poté se pokusíme zjistit, v jakých formách se objevují dnes v ČR a co pro participanty znamenají. Případně s jakými komplikacemi a rozpory se můžeme setkat.

Informace budeme získávat především z níže uvedených publikací, ale i rozhovorů (převzatých i vlastních) a částečně osobních zkušeností.

euroindianu_v_cr_-_byliny_a_saunovani_-_hamplova_lubenska.pptx

euroindiani_v_cr_-_ocistne_ritualy_byliny_a_saunovani_.docx

JAŠOVÁ, Michaela - MARTIKÁNOVÁ, Edita. Židovské pohřbívání.

Židovský pohřeb je určitým rituálem, který je vykonáván za účelem posledního rozloučení se zesnulým. Jako v každém náboženství, tak i v judaismu, je židovské pohřbívání prováděno podle daných náboženských pravidel a předpisů. Také je doprovázeno mnoha rituály, jež se vztahují nejen k samotnému pohřbu, ale také už k životu před smrtí, přípravě na pohřeb či dané době po obřadu. Cíl této seminární práce je zaměřen na smysl a funkce rituálu pohřbívání v židovské kultuře.

 • BŘEŇOVÁ, Klára. Smrt a existence po smrti v biblickém Izraeli v kontextu představ starověkého Předního východu. Praha: Academia, 2011. Judaica (Academia). ISBN 978-80-200-1990-5.
 • FISHBANE, Michael A. Judaismus: zjevení a tradice. V českém jazyce vyd. 3. Praha: Prostor, 2003, c1996. Obzor (Prostor). ISBN 80-7260-086-9.
 • HAIDLER, Jaroslav Achab. Židovské hřbitovy a pohřbívání. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0261-7.
 • ONDRAČKA, Lubomír. Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. V Praze: Cesta domů, 2010. ISBN 978-80-904516-3-6.
 • REIFOVÁ, Gabriela. Pohřbívání v židovské kultuře jako souhrn sociálně-náboženských funkcí a jejich proměna v čase. Kulturní studia, 2015, 5.2: 49-70.
 • STEINOVÁ, Iva. Maceva: židovský náhrobek a symbolika jeho výzdoby ve světle tradice = Matzeva : the Jewish tombstone and the symbolism of its decoration in the light of tradition. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, c2011. ISBN 978-80-87104-65-1.
 • VRIES, Simon. Židovské obřady a symboly. Praha: Vyšehrad, 2009. ISBN 978-80-7021-963-8.
 • VAN GENNEP, Arnold. Přechodové rituály: Systematické studium rituálů. Praha: Portál, 2018.

zidovske_pohrbivani.pptx

zidovske-pohrbivani-jasova-martikanova.docx

KAPUŠŇÁKOVÁ, Denisa - ŠTEFANOVÁ, Eva. Exorcismus v křesťanství

Seminární práce nesoucí název „Exorcismus v křesťanství“, se bude zabývat specifickým způsobem ochrany před zlem v křesťanství – a tím je vymítání ďábla nebo jiných zlých sil, které je známé též jako exorcismus. V úvodu se práce bude zaměřovat na exorcismus, definici a stručnou historii. Hlavní část práce se však bude zaměřovat především na exorcismus v křesťanském náboženství – od prvních zmínek v křesťanství, až po objasnění toho, jak exorcismus funguje v dnešní době v Evropě. V práci bude rovněž okrajově zmíněno, jak si stojí exorcismus v islámském, buddhistickém či hinduistickém pojetí, aby bylo nastíněno fungování exorcismu i v jiných náboženstvích. Práce si klade za cíl objasnit to, jaké úkony dnešní exorcisté provádí a pokusit se přiblížit jejich současnou náplň práce.

 • AMORTH, Gabriele. Exorcisté a psychiatři. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006
 • BAGLIO, Matt. Rituál: příběh moderního exorcisty. Praha: Volvox Globator, 2010. ISBN 978-80-7207-758-8.
 • RODEWYK, Adolf. Berme ďábla vážně: vymítání ďábla v 21. století. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2005. ISBN: 80-7266-188-4.
 • WILKINSON, Tracy. Vatikánští exorcisté: vymítání ďábla v 21. století. Praha: Mladá fronta, 2009. ISBN: 978-80-204-1751-0.

- použijte zdroje uvedené zde výše v doporučené literatuře oddíl II. 1, z historického hlediska pro vás může být užitečná Katolická encyklopedie (The Catholic Encyclopedia [online]. Dostupné též na https://www.newadvent.org/cathen/, bližší informace o tomto zdroji viz https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Encyclopedia), další literaturu potom najdete ve výše uvedených bibliografických databázích (viz Kde hledat sekundární literaturu), a také v Národopisné encyklopedii (použijte rejstřík, heslo „exorcismus“) něco najdete, zajímavé mohou být také práce Roberta Muchembleda.

ochrana-pred-zlem-v-evropskem-kulturnim-kontextu.pptx

Seminární práce upraveno: exorcismus_-_uprava.docx

BUDSKÁ, Petra - MACH, Richard. Lunární rok ...

Práce se bude zabývat oslavami Lunárního roku východoasijských zemí. Teoretická část bude postavena na komparaci Číny, Vietnamu, Taiwanu a Jižní Koreji. V praktické části bude veden rozhovor s osobou Vietnamské národnosti. Obsahem rozhovoru budou osobní zkušenost s tradičními oslavami asijské kultury.

Prezentace:lunarni-rok.pptx

Semestrální práce: lunarni-rok-budska-machdocx.pdf

 • SAMOYLOVA, Nataliya. Tradiční čínské svátky. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 65-73
 • TRAN, Alex. Čeští Vietnamci – druhá generace imigrantů v České republice. Praha: Karlova univerzita, 2017
 • HOLÍKOVÁ, Blanka. Kulturní tradice na Tchaj-wanu a jejich využitelnost pro cestovní ruch. Brno: Masarykova univerzita, 2009
 • Li Wei, S. CHINESE NEW YEAR-TRADITIONS THE MEANINGFUL PRACTICES OF THE CHINESE NEW YEAR. Malaysian National News Agency, Kuala Lumpur, 2016

- opravte citace podle citační normy a linky uvádějte ve stabilní formě (tj. permalink)!

BAŠOVÁ, Magdaléna - TRNKOVÁ, Tereza - ROUČEK, Karel. Dušičky, Halloween a jejich současnost v ČR.

Práce se bude věnovat historii a zvykům slavení „Dušiček“ v Česku dále pak svátku Halloween (historii, zvyky apod.) a současné podobě obou těchto svátku v ČR. (zdroje: Národopisná encyklopedie, ČT1, ČT24, Český lid - To nesou žádné konkrétní zdroje, Český lid je časopis, ČT1 a ČT24 televizní programy, kde se vysílá spoustu věcí, třeba večerníček, tzn. uveďte konkrétní tituly pramenů a literatury, ze kterých chcete vycházet) BEČKOVÁ, Terezie. Dušičky. In: temata.rozhlas.cz [online]. 30.10.2010 [cit. 21.10.2021]. Dostupné z: https://temata.rozhlas.cz/dusicky-8002623 Dušičky. 2014 [dokument]. Režie: R. Vašíček. Česká republika. Dušičky nebo Halloween [online]. 2009 [cit. 2021-10-31]. Dostupné z WWW: http://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/dusicky-nebo-halloween2009110200.html DVOŘÁKOVÁ, Pavla. Udržování rodinných rituálů v 21. století. [online]. České Budějovice, 2013 [cit. 2021-10-31]. Dostupné z: https://theses.cz/id/a7ybar/BAKALSK_prce_Dvokov_Pavla_2013.pdf.. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta. Vedoucí práce PhDr. Martina Hrušková, Ph.D. HALÍK, Tomáš. Prolínání světů, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 279 s. ISBN 80-7106-834-9. HOLUB, Zbyněk. Dušičky a tradice aneb Svátky zemřelých II. In: plzen.rozhlas.cz [online]. 23.9.2010 [cit. 21.10.2021]. Dostupné z: https://plzen.rozhlas.cz/dusicky-a-tradice-aneb-svatky-zemrelych-ii-6803662 LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové zvyky, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-525-0. Lidová kultura: Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: Mladá fronta, 2007. MATTHEWS, Caitlin. Keltské duchovní tradice. Alternativa, 1996. ISBN 80-85993-13-9. Kolektiv autorů. The New Encyclopaedia Britannica, London: The Encyclopaedia britannica co., 1991. 992 s. ISBN 0-85229-529-4. PAWELEK, Richard. Americké svátky, Praha: Velvyslanectví USA, 1993, ISBN neuvedeno. dusicky1_1_.pptx dusicky.docx rozdeleni_zdroju.docx

- chtělo by to doplnit dalšími zdroji: použijte encyklopedie a příručky uvedené v doporučené literatuře zde výše v odd. II. 1., z historicko-liturgického hlediska může být užitečná Katolická encyklopedie (The Catholic Encyclopedia [online]. Dostupné též na https://www.newadvent.org/cathen/, bližší informace o tomto zdroji viz https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Encyclopedia), další literaturu potom najdete ve výše uvedených bibliografických databázích (viz Kde hledat sekundární literaturu).

JELÍNKOVÁ, Monika - LYSEK, Jakub. Kult Mansonova rodina vs. sekta Grálu.

Na základě sekundárních zdrojů relevantní literatury a dokumentů je hlavním cílem této práce odpovědět na předem stanovené výzkumné otázky týkající se sekty působící na území Spojených státu amerických v 2. polovině 20. století s názvem Mansonova rodina, a především snaha o pochopení schopnosti manipulovat s lidmi jakožto vůdce dané sekty. Následně se práce rovněž snaží porovnat tuto sektu s náboženským hnutím působícím v České republice pod názvem Hnutí Grálu. Z těchto vytyčených cílů plynou následující výzkumné otázky:

 1. Jakým způsobem dokázal vůdce sekty Mansonova rodina zmanipulovat své členy?
 2. Existují nějaké společné rysy mezi Manosonovou rodinou a Hnutím Grálu?
 3. V čem se tyto sekty naopak nejvíce odlišují?
 • BUGLIOSI, Vincent. Helter Skelter. USA:Cornerstone, 2015. ISBN 978-17-847-5176-0.
 • Zrozen k zabíjení? [Born to kill?] [film]. Režie GOFF, Greg a kol. Velká Británie, 2005.
 • Charlie Says [film]. Režie HARRON, Mary. USA, 2018. Zpracováno podle knižní předlohy The Family od Eda SANDERSE.
 • GUINN, Jeff. Charles Manson: život a doba. Přeložil Jan FELDSTEIN. Praha: Cosmopolis, 2016. ISBN 978-80-247-5729-2.
 • ONDRÁČKOVÁ, J., Dominika. Sekty a nová náboženská hnutí: bezpečnostní hrozba? Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra, 2009, XXXXII, č. 3, s. 187-200. ISSN 1210-9150.

mansonova_rodina.pptx

antropologie_nabozenstvi_-_mansonova_rodina.docx

- jako podklad k tzv. novým náboženským hnutím viz práce Zdeňka Vojtíška a Davida Václavíka.

HÁJKOVÁ, Karolína - ŠEDIVÁ, Tereza. První svaté přijímání.

Práce se zaměřuje na První svaté přijímání. Konkrétně na podmínky, které musí člověk splnit aby byl k přijímání připuštěn, na historii a na samotný průběh přijímání. Informace jsou čerpány jak z literatury tak z rozhovorů s osobou, která byla svědkem mnohých svátostí. Práce je provázána vlastními zkušenostmi.

- práci je třeba doplnit odbornou literaturou: metodologicky se nabízí VAN GENNEP, Arnold. Přechodové rituály: Systematické studium rituálů. Praha: Portál, 2018; dále dobrá podpůrná věc pro vás je STOKLASOVÁ, Hana. Katolické přechodové rituály v českých zemích v „dlouhém“ 19. století. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2017; určitě byste měli použít Katolickou encyklopedii (The Catholic Encyclopedia [online]. Dostupné též na https://www.newadvent.org/cathen/, bližší informace o tomto zdroji viz https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Encyclopedia), a další encyklopedie a příručky uvedené výše v literatuře v oddíle II. 1. Další literaturu potom najedete také ve výše uvedených bibliografických databázích (viz Kde hledat sekundární literaturu), např. velmi zajímavě vypadá tato studie: McCALLION, M. J., MAINES, D. R., & WOLFEL, S. E. Policy as Practice: First Holy Communion as a Contested Situation. Journal of Contemporary Ethnography, 25(3), 1996, pp. 300–326. doi:10.1177/089124196025003001, dostupné: https://sci-hub.se/10.1177/089124196025003001.

Prezentace: 1.sv.prijimani.pptx

Semestrální práce: prvni_svate_prijimani_-_hajkova_sediva.docx

KRUMLOVÁ, Anna - MARKOVÁ, Markéta - KOUBOVÁ, Adéla. Samhain a z něj vycházející svátky mrtvých ve světě.

Práce se zabývá zpracováním starého keltského svátku Samhain. Dále se věnuje popsání svátků mrtvých, který navazuje na původní keltský. Zejména pojetí Českých dušiček, Mexického Dia de Los Muertos, Řeckého a Finského pojetí svátku mrtvých.

 • LOCHMAN, MILIČ Jan. O smyslu křesťanských svátků. Vyd. 1. Nakladatel Praha. Vyšehrad. 1997. ISBN: 8070212071.
 • Keltské novopohanství v Česku včera a dnes – Náboženský infoservis. [online]. [cit. 02.11.2021]. Dostupné z: https://info.dingir.cz
 • PENNICK, Nigel. Rok: tradice a svátky. 1. vyd. Praha: Dita.1994. ISBN: 8090150357.
 • JELÍNEK, Karel. Lidové pranostiky, přísloví a zvyky. Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.2004.

- chtělo by to doplnit dalšími zdroji: např. Národopisná encyklopedie a další encyklopedie a příručky uvedené v doporučené literatuře zde výše v odd. II. 1., z historicko-liturgického hlediska může být užitečná Katolická encyklopedie (The Catholic Encyclopedia [online]. Dostupné též na https://www.newadvent.org/cathen/, bližší informace o tomto zdroji viz https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Encyclopedia), další literaturu potom najdete ve výše uvedených bibliografických databázích (viz Kde hledat sekundární literaturu).

Aktuální informace

Mail opět funguje

Univerzitní mail mi u opět funguje, můžete tedy opět psát na andrlejan@pef.czu.cz. 


Počet shlédnutí: 95

zs2021/antropologie_nabozenstvi.txt · Poslední úprava: 07. 02. 2022 (16:24) autor: 193.84.36.130