obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


dokumentarni_film

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů a misie

Kosová Jitka, Polanská Marie, Karfilát Tomáš, Müller Dominik, Vávra Lukáš. Hospodářská a kulturní studia (HKS), 2013. http://www.hks.re/wiki/dokumentarni_film

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=9EZzUuQRmyM

1)

Úvod a cíl práce

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je formou křesťanské církve, která si velmi zakládá na misijní činnosti. Jejím centrem je Utah ve Spojených státech amerických.

Práce má za cíl přiblížit, jak probíhají misie příslušníků Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice, jakým způsobem ji oni sami vnímají a s jakými reakcemi se setkávají.

Cílem práce je rozklíčovat odpovědi na (výzkumnou) otázku: „Jak probíhá misijní působení Mormonů v ČR?„, kterou lze ještě lépe rozdělit na několik podotázek: „Co je cílem misie mladých Mormonů z USA?“, dále „Jak se přizpůsobují mladí Mormoné životu v ČR během svých misií“ a „Jaké je působení komunity českých Mormonů?“.

Literární rešerše

Mormoni neboli Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů se řadí mezi nová a netradiční náboženství. Ačkoliv ve Spojených státech amerických má toto náboženství dlouhou tradici již od poloviny 19. stol, jejich česká komunita je poměrně malá a veřejnosti není příliš známá.

V článku Psychotherapy and the Mormon Faith se Stephanie J. Lyon zmiňuje o odhodlání členů církve zúčastňovat se misií, vyhledávat nevěřící jedince a učit je o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Toto vyhledávání a učení má za cíl získání nových členů církve. 2)

Zdeněk Vojtíšek ve své knize Netradiční náboženství u nás, věnuje pozornost i mormonským misiím v ČR. Hovoří zde o jejich velké úspěšnosti. K roku 1998 dle Vojtíška působilo v ČR přes sto misionářů, kteří šířili své náboženství od domu k domu, od města k městu. Popisuje je jako mladé cizince, většinou Američany, kteří po studiu přijíždí do ciziny na 24 měsíců (dívky na 18), aby splnili své misie. Jsou vždy upravení, slušní, hovoří dobře místním jazykem a oslovují kolemjdoucí na ulici. Nabízí veřejnosti materiály o své církvi nebo sérii rozhovorů, tzv. diskuzí. 3)

Další knihou, která se dotýká tématu, je Nová náboženská hnutí od stejného autora, Zdeňka Vojtíška. Věnuje se hledání odpovědi proč veřejnost nepřijímá mormonskou církev a co je důvodem odmítavého postoje vůči misionářům. Podle něj je pro nás Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů viděna jako něco „nenormálního“ právě pro způsob šíření misie - tedy od domu k domu, stejně tak použití materiálů, ze kterých je patrná kulturní odlišnost na první pohled. Obecně si pod slovem Mormoni občané ČR představí pouze stát Utah, v lepším případě Salt Lake City, či případy mnohoženství.

Mormonská církev se také v minulých letech úspěšně pokoušela snížit své kritiky a zaujmout tak vstřícnější postoj k veřejnosti. Dřívější prezentace jejich církve jako jediné správné, byla pozměněna a v současnosti se označují za „just another church“ („pouze daší církev“) a jejich dříve nedotknutelná Kniha Mormon se stala „just another gospel“ („pouze další evangelium“). Je zde patrná snaha o změnu postoje společnosti vůči celé jejich církvi. 4)

V článku „Pomocné sdružení žen“ pro odborný časopis Dingir píše Helena Nováková o počátcích a účelech nejstarší ženské organizaci na světě, kterou založil Joseph Smith. Toto sdružení bylo založeno 17. března 1842 v Illinois za účelem posilovat víru v Pána Ježíše Krista, používat pravou lásku a pečovat o potřebné, posilovat a ochraňovat rodiny, pomáhat a podporovat sestry. Roku 1931 bylo toto sdružení založeno i v Československu, potýkalo se však se dvěma přerušeními o celkové délce 47 let. Dodnes pořádá sdružení bazary a zábavné akce, jejichž zisk je rozdělován potřebným. 5)

Metodologie

Základní informace byly čerpány z literárních zdrojů. Jako hlavní metoda byla zvolena metoda pozorování a rozhovoru. Pozorování částečně zúčastněné, částečně nezúčastněné. Všichni pozorovaní respondenti žili v době výzkumu v ČR, pobývali zde za účelem splnění své misie, případně konvertovali k Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Reakce respondentů jsou založeny především na jejich osobním názoru.

Součástí výzkumu byly také návštěvy přímo v sídle Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v ulici Milady Horákové na Praze 6, kde probíhalo dané pozorování členů církve. Došlo též k pozorování mormonů během jejích misijních činností mezi obyvateli Prahy.

V této práci je uplatněna pouze kvalitativní výzkumná metoda/metody.

Veškerá pozorování a rozhovory byly natáčeny na kameru a následně sestříhány do krátkého dokumentárního filmu.

Adekvace metod

V teoretické části byla použita metoda zkoumání dokumentů. Jedná se o metodu, při které nelze jednoznačně určit věrohodnost informace, jelikož může dojít k subjektivnímu pohledu autora, proto jsme se rozhodli vybrat více výzkumníků. Pro praktickou část bylo použito několik metod - pozorování (zúčastněného i nezúčastněného) a rozhovor. Rozhovor byl veden s Jacobem Osterlohem a Reedem Gabrielsenem v sídle Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Praze. Zúčastněné i nezúčastněné pozorování bylo použito během naší účasti na aktivitách církve v jejím sídle i vně.

Výzkum

Teoretická část

Misijní činnost Mormonů je velmi rozšířená, mají svá centra na řadě míst ve městech po celém světě. Je to tradiční způsob, jak zajistit růst církve. Sám zakladatel církve Joseph Smith se krátce po založení vydal na misii, kde hlásal evangelium nejdříve svým přátelům a poté i veřejnosti. Zároveň jde o připodobnění k apoštolské činnosti, kdy apoštolové byli v podstatě jakýmisi prvními misionáři v rodící se církvi. Tato znovuzřízená církev v tom pokračuje. Rozšíření řad věřících se jeví v této církvi jako stěžejní. Hlavním úkolem misionářů je informovat veřejnost o správné cestě k Bohu a Ježíši Kristu, prostřednictvím hlásání evangelia Ježíše Krista. Tato církev vysílá každoročně zájemce o misijní činnost. Jedná se o mladé muže a ženy. Zájemci mohou jezdit na misie opakovaně.

Misionáři mají řadu úkolů, které zahrnují nejen rychlé naučení se jazyka dané země a hlásání evangelia, ale také poskytují službu veřejnosti, pomoc starším členům církve, kterým zajišťují i zdravotnickou pomoc, slouží v chrámech, pořádají kurzy cizích jazyků zdarma, různé společenské akce pro veřejnost apod. Jsou zároveň nositeli kněžství, což je velmi významné, protože cestou křtů a konfirmací zajišťují růst církve, mimo jiné mohou zároveň žehnat věřícím.

Misie v jednotlivých zemích jsou řízeny z misijních center, pokud však je zastoupení v dané zemi velké, je zde samospráva. V čele misijního centra stojí vždy prezident.

Historie misií

Prvním misionářem církve byl sám její zakladatel Joseph Smith. Zpočátku misie probíhaly pouze na území Spojených států amerických a Kanady. V začátcích církve se nově konvertovaní muži zpravidla rovnou stali staršími a hned se vydávali na misie, avšak jako noví členové církve nemohli podat příliš mnoho informací. Misijní činnost v této rané době zahrnovala kromě hlásání evangelia také pořádání koncertů, společenských akcí a zábav, festivalů a taneční zábavy, kterými se misionáři snažili přilákat lidi a pomoci jim nalézt cestu k přijetí církve.

Po převzetí prezidentského postu v církvi Brighamem Youngem v roce 1832 se rozběhla misijní činnost v plném proudu. Po roce 1846, kdy první konvertité začali migrovat do Utahu, až do roku 1887 se přes 85 000 nových věřících přestěhovalo a osídlovali okolí Salt Lake City, kde bylo založeno více než 350 nových osad.

V roce 1837 se misie cíleně rozšířily postupně i do Evropy. Významnou zemí pro misie se z důvodů jazykových i historických stala Velká Británie. Byly sem poslány dvě velké a významné misie, v roce 1837 a 1839, které zaznamenaly velký úspěch. Od roku 1856 přibylo několik tisíc konvertitů, kteří poté emigrovali do Ameriky. Byli to však lidé z nižších společenských vrstev, s nižším vzděláním a většinou chudí, u kterých roli sehrála vidina útočiště a naděje na lepší život.

V roce 1849 byl zřízen v Utahu stálý imigrační fond, jehož cílem bylo zajištění ekonomické podpory pro imigrantské členy církve.

Ve 40. letech se misijní činnost dále rozšířila na území Skandinávie, Austrálie a Havaje. V zemích, kam byly vyslány misie se budovaly odbočky a konala se konference s diskuzí o úspěšnosti misijní činnosti. Narůstal počet misionářů, byly zbudovány první kaple a vznikaly překlady knihy Mormon.

Intenzita misijní činnosti se začala stupňovat a misionáři byli vysíláni do dalších zemí jako například Idaho, Wyoming, Colorado, Arizona, Kalifornie, Nové Mexiko a Nevada. Roku 1849 byli misionáři posláni do Německa, Švýcarska, Itálie a Francie. V roce 1852 se k misijním zemím přidala Jižní Amerika, Španělsko a Austrálie.

V misijních zemích pak začala vznikat centra. Synové misionářů se učili kázat evangelium a poté byli vysíláni jako misionáři do dalších zemí. Například do Thajska, Indie, Cejlonu, Číny a dalších zemí.

Po roce 1852 vznikl nespočet dalších překladů knihy Mormon. V roce 1879 byla v hlavním městě Mexika zřízena první odbočka, která pomohla šíření víry mezi obyvatele Mexika.

V roce 1906 byl za peníze církve ve Švýcarsku postaven první chrám církve. Pro usnadnění migrace konvertovaných do USA z Evropy a dalších zemí se začaly vydávat církevní noviny.

Od roku 1902 začaly být výraznější potíže s vyhošťováním misionářů například z Německa, z důvodu ohrožování státního náboženství. Německo nebyl jediný stát, kde se misionáři setkali s neúspěchem, dalším takovým státem je například Čína. S opakovanými vyhoštěními se potýkali misionáři i v Československu.

Dnes má církev své věřící již ve většině zemí světa kromě severní Afriky, Číny a arabských zemí. Rozrůstá se se značným úspěchem a je uváděno, že jde o nejrychleji rostoucí církev naší doby. V zemích s největším zastoupením jsou pro věřící k dispozici chrámy zbudované za církevní peníze.

Misijní činnost týkající se České republiky

V roce 1884 přijel do Prahy do tehdejšího Českého království první misionář Thomas Biesinger z Vídně. Byl však uvězněn a vyhoštěn ze země. Misijní práce zde začala skutečně probíhat až 45 let poté.

Církev zde pak působila až do začátku druhé světové války, kdy byla misionářská práce opět násilně přerušena a misionáři evakuováni.

V roce 1946 se vrátili do Československé republiky zpět, avšak v roce 1950 byla činnost církve zakázána komunisty. Proto konvertité dále udržovali víru tajně. V roce 1990 byla církevní činnost povolena a misionářům bylo dovoleno se vrátit. 6)

Praktická část

Pro praktickou část byla zvolena forma krátkého dokumentářního filmu, který má za úkol dokumentovat misijní život příslušníků Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů v České republice, konkrétně v Praze.

Dokument začíná příchodem do sídla Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů v Praze 6 na ulici Milady Horákové, následuje rozhovor s Jacobem Osterlohem a Reedem Gabrielsenem, do kterého jsou dějově (tak jak ubíhá rozhovor) zařazeny prostřihy některých činností, které příslušníci církve provozují ve svém sídle i mimo něj.

Natáčení probíhalo v několika etapách:

  1. natáčení rozhovoru s Jacobem Osterlohem a Reedem Gabrielsenem
  2. natáčení zpěvu na Andělu
  3. natáčení společné večeře v sídle církve na Hradčanské

odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=9EZzUuQRmyM

Závěr

Tato práce měla za cíl zjistit, jak probíhají misie Mormonů na území České republiky.

Během výzkumu byly zjištěny různé způsoby získávání nových členů. Nejdůležitějším je oslovování lidí na ulici, které probíhá mnohdy v doprovodu zpěvu náboženských písní. Při pozorování byla zjištěna apatie vůči misionářům, která se dá vysvětlit několika důvody. Mezi ně patří strach z neznáma, špatná zkušenost s jinými církvemi, které působí na území České republiky, ale i pocit z toho, že při oslovení cizím člověkem na ulici po nich bude něco požadováno. Někteří lidé se však nechali zastavit a nebránili se následnému dialogu. V pár případech si na konci tohoto rozhovoru účastníci vyměnili telefonní čísla. Dalším způsobem získávání nových členů je bezplatná výuka anglického jazyka, hraní her či společné pondělní večeře. Tyto činnosti však nejsou tak viditelné jako oslovování lidí na ulici. Během večeře bylo možné vypozorovat úspěch těchto misií, neboť zde byla početná skupina nejen Čechů, ale i zástupci jiných zemí. Zaznamenali jsme návštěvníky z Uzbekistánu, Polska, Ruska a Číny.

Při rozhovorech s členy církve byla zjištěna jejich rychlá adaptace na místní podmínky. Jeden člen, který tu byl teprve tři týdny, zvládal plynulou konverzaci v českém jazyce. Ani jejich orientace v českém zeměpise by neměla být opomenuta. Věděli například, kde se nachází město Třebíč.

Celý výzkumný tým byl překvapen z bezprostřední atmosféry při provádění výzkumu. Všichni členové církve se kterými jsme se setkali, se nepřetvářeli a chovali se naprosto nenuceně. Při výzkumu byla zjištěna zbytečnost předsudků ohledně způsobu šíření víry a života. Během výzkumu nedošlo k vnucování víry výzkumnému týmu. Po otázce, zda-li jsou jednotliví členové týmu věřící, byly jejich odpovědi plně respektovány a konverzace pokračovala dál.

Seznam použité a citované literatury

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2013 [cit. 2013-06-18]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1e_Krista_Svat%C3%BDch_posledn%C3%ADch_dn%C5%AF

LYON, Stephanie J. Psychotherapy and the Mormon Faith. Journal of Religion and Health. London: Karnac Books, 2013, vol. 52, issue 2, s. 622-630. DOI: 10.1007/s10943-013-9677-2. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s10943-013-9677-2

HARÁKOVÁ, Renata. Mormonské misie na území čr. IS.MUNI.cz. 2010, [cit. 2013-14-05]. Dostupný z WWW:http://is.muni.cz/th/80821/ff_m/Text_diplomove_prace.txt.

NOVÁKOVÁ, Helena. Pomocné sdružení žen. DINGIR: časopis o současné nábožženské scéně. 2001, č. 3, s. 22. DOI: 1212-1371. Dostupné z: http://www.dingir.cz/archiv/Dingir301.pdf

Vojtíšek, Zdeněk. Netradiční náboženství u nás. Praha: 1998. ISBN 80-902528-0-X

Vojtíšek, Zdeněk. Nová náboženská hnutí. Praha: 2007. ISBN 978-80-86851-64-8 


Počet shlédnutí: 67

1)
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2013 [cit. 2013-06-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1e_Krista_Svat%C3%BDch_posledn%C3%ADch_dn%C5%AF
2)
LYON, Stephanie J. Psychotherapy and the Mormon Faith. Journal of Religion and Health. London: Karnac Books, 2013, vol. 52, issue 2, s. 622-630. DOI: 10.1007/s10943-013-9677-2. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s10943-013-9677-2
3)
Vojtíšek, Zdeněk. Netradiční náboženství u nás. Praha: 1998. ISBN 80-902528-0-X
4)
Vojtíšek, Zdeněk. Nová náboženská hnutí. Praha: 2007. ISBN 978-80-86851-64-8
5)
NOVÁKOVÁ, Helena. Pomocné sdružení žen. DINGIR: časopis o současné nábožženské scéně. 2001, č. 3, s. 22. DOI: 1212-1371. Dostupné z: http://www.dingir.cz/archiv/Dingir301.pdf
6)
HARÁKOVÁ, Renata. Mormonské misie na území čr. IS.MUNI.cz. 2010, [cit. 2013-14-05]. Dostupný z WWW: http://is.muni.cz/th/80821/ff_m/Text_diplomove_prace.txt.
dokumentarni_film.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:30) (upraveno mimo DokuWiki)