obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani

https://diplomky.hks.re

Zadání pro závěrečné práce

1. Přesný název práce v češtině

2. Přesný název práce v angličtině

Rozsah práce

U bakalářské práce cca 50 stran, u diplomové práce 70-80 stran

Klíčová slova

Klíčová slova (v počtu 5-10) charakterizují vaši práci - je to zhruba to, co byste zadali do vyhledávače, pokud byste chtěli na vaši práci narazit.

Cíl práce

Cílem práce je dát odpověď na jasně (jednoznačně) formulovanou výzkumnou otázku.

V zadání je položka Cíle práce: Mělo by to tedy začínat vždy nějak takto: Hlavním cílem práce je dát na základě terénního výzkumu a sekundárních údajů v relevantní literatuře odpověď na výzkumnou otázku a podotázky:

Příklad pro práci Etnická identita rumunských a maďarských Slováků:
Hlavním cílem práce je dát na základě terénního výzkumu a sekundárních údajů v relevantní literatuře odpověď na výzkumnou otázku a podotázky:
Jaké jsou hlavní prvky etnické identity Slováků?
Jak se Slováci (jako národnostní menšina) odlišují od okolí?
Jaké jsou rozdíly v projevech etnicity slovenské minority v Maďarsku a Rumunsku?

Metodika

Práce by měla přinášet především původní výsledky z vlastního kvalitativního výzkumu.

Příklad pro práci Etnická identita rumunských a maďarských Slováků:
Práce bude vycházet především z výsledků střednědobého terénního výzkumu a materiálu získaného z lokalit, kde žije slovenská menšina. Důraz bude kladen především na kvalitativní metody navazující na sekundární (hlavně statistické) údaje.

Harmonogram

Příklad možného harmonogramu, kdy student prováděl výzkum o prázdninách po prvním ročníku:

  • červenec (srpen) (1. ročník) – první část terénního výzkumu v příslušné lokalitě
  • září až červen (2. ročník) – zpracovávání výsledků terénního výzkumu, zpracování tématické literatury, příprava druhé fáze výzkumu
  • červenec (srpen) (2. ročník) – druhá část terénního výzkumu v příslušné lokalitě
  • do listopadu (3. ročník) – zpracovávání výsledků 2. části terénního výzkumu
  • listopad / prosinec (3. ročník) – předložení první verze práce
  • březen – odevzdání finální verze práce

Jak psát práci založenou na kvalitativním výzkumu

Literatura

Tento seznam by měl mít zhruba 5 položek, podle normy, včetně ISBN. Není to seznam literatury, který nutně budete v práci používat, ale jedná se o to, aby z tohoto seznamu bylo patrné, že v dané problematice máte základní orientaci. Můžete sem dát pár položek i z odborných časopisů (z databáze odborných časopisů) - http://infozdroje.czu.cz nebo http://infozdroje.sic.czu.cz Doporučuji databázi EBSCO, tam je docela dost položek, můžete využít samozřejmě i jiné (Scopus).

Univerzitní systém neumožňuje v jednotlivých položkách používat kurzívu.

Pokud máte téma týkající se etnicity, doporučuji

Na etnické menšiny:

ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin. Možnosti zachování a revitalizace. Praha: SLON, 2009. ISBN: 978-80-86429-83-0.

Formální stránka práce

Odevzdávání práce

Teze bakalářské / diplomové práce

Není to ta teze, ale ty teze.

Teze představují stručný výtah z bakalářské práce v rozsahu cca 2–3 stran textu. Teze spolu s výtisky BP jsou určeny členům komise SZZ k podrobnějšímu seznámení se se zpracovanou problematikou.
Struktura dokumentu: Teze bakalářské práce:

  • Titulní list – shodný s titulním listem BP s označením Teze bakalářské práce.
  • Souhrn a klíčová slova – česká verze.
  • Vlastní text – členění dle struktury BP, vždy musí být uveden cíl práce a metodika, stěžejní část tvoří výsledky a diskuse autora. Nic nového nevymýšlejte, jen kopírujte z vaší práce (aby to ale mělo hlavu a patu a logicky to navazovalo).
  • Seznam použitých zdrojů – vybrané bibliografické citace. Tuto kapitolu tak označte, aby bylo patrné, že citací máte v práci více

Šablona tezí ke staženíZDE

Diplomní praxe

(Skoro) vše, co se týká praxe je zde:

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7026-informace-pro-studenty/r-12268-odborna-praxe


Počet shlédnutí: 18

zadani.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:40 autor: 127.0.0.1