obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2022:zaklady_antropologie

Základy antropologie ZS 2022

Antropologové od 19. století

antropologove.jpg


Výuka v pátek:
Přednáška 12:15-13:45 v PEF EIV

 1. přednáška 30. 9. 2022
 2. přednáška 7. 10. 2022
 3. přednáška 14. 10. 2022
 4. přednáška 21. 10. 2022
 5. přednáška 28. 10. 2022 Státní svátek
 6. přednáška 4. 11. 2022
 7. přednáška 11. 11. 2022
 8. přednáška 18. 11. 2022
 9. přednáška 25. 11. 2022
 10. přednáška 2. 12. 2022
 11. přednáška 9. 12. 2022
 12. přednáška 16. 12. 2022

Návštěva parlamentu 7. 12. 2022 od 11 hod.

Lichý týden / Sudý týden

 1. seminář 30. 9. / 7. 10. 2022 Úkoly na další seminář:
  1. POSPÍŠIL, Leopold. Antropologie a věda. Olomouc, 1992.
   1. Lichý týden: Lenka Maurerová, Anna Marie Ščobáková, Karolína Pospíšilová, Julie Skrbková, Markéta Sigmundová
    • Otázky
     • Podle L Pospíšila…
     • 1. Co to znamená vytvářet výroky deduktivně? a) Na základě pozorování jednotlivých případů vyvozujeme všeobecné závěry b) Z přijatých výroků dospíváme k novému tvrzení c) Nová tvrzení vytváříme na základě instinktu d) Žádná odpověď není správná
     • 2. Je matematika (podle L. Pospíšila) vědou? a) Ano i ne, Pospíšil nepodal jasnou odpověď b) Ano, řadíme ji do přírodních věd c) Ne, protože čísla jsou abstraktní d) Žádná odpověď není správná
     • 3. Co patří mezi problémy společenských věd? a)problém citové angažovanosti b) problém zvěcnění c) problém evoluce d) Žádná odpověď není správná
     • 4. Jaká odpověď popisuje nejlépe evropskou antropologii? a)Antropologové mají znalost ze všech oblastí b)Rozděluje oblast do 4 předmětů c)Studuje danou kulturu a společnost jako jediný celek d) Žádná odpověď není správná
     • 5. Co je to lingvistika? a) věda o jazycích b) věda o etnice c) věda o náboženství
     • 6. Kolik hlavních podoborů má kulturní antropologie? a) 2 b) 3 c) 4
     • 7. Je archeologie věda? Ano
     • 8.Jak se nazývá část etnologie, která se sama zabývá pouze shromažďováním údajů? a) etnografie b) enologie c) etnometodologie
     • 9. Podle L. Pospíšila je zkoumání existence boha:a) Vědecké, ovlivňuje to kulturu všech lidí na zemi a tím pádem řeší základní antropologickou otázku: “Proč jsou lidé všude jiní?” b) Vědecké, je součástí filozofie a ta je podle Pospíšila považována za vědu. c) Nevědecké, je součástí filozofie a ta podle Pospíšila není považována za vědu.d)Nevědecké, existenci boha nemůžeme ověřit smysly, zatímco zkoumání víry v boha ano.
     • 10. Fakta, pojmy, koncepty a) Fakta = prostě tablet, pojmy = kategorie jevů (tablet od Apple), koncepty = konkrétní věci (právě tento tablet iPad Air 4) b) Vše má stejný význam c) Fakta = konkrétní věci (právě tento tablet iPad Air 4, koncepty = kategorie jevů (tablet od Apple), pojmy = prostě tablet d) Žádná odpověď není správná
 1. Sudý týden:Anna Škodová, Kateřina Bočková, Tereza Tóthová, Shlykov Nikita
  1. Otázky 1.Lze hypotézu ověřovat indukci a dedukcí? 2. Skládá se Antropologie ze slov Anthro a logo?
  2. 1. Měl by se výzkumník, podle L. Pospíšila, během výzkumu citově angažovat?
 1. 2. Liší se podoba antropologie v Evropě a Americe?
 2. 1. Považuje Pospíšil matematiku, filozofii a historii za vědu? 2.Jaký je rozdíl mezi vědou a aplikovanou vědou?
 3. seminář 14. 10. / 21. 10. 2022 Úkoly na další seminář:
 4. Antičtí filosofové
 5. Sókrates Obrana Sókratova (nebo můžete přečíst nějakou zkrácenou verzi)
 6. Platón
 7. Ideální stát - stačí odstavec, který začíná Platón rozděluje obyvatelstvo do tří skupin…
 8. Aristoteles - LOGIKA. Článek od Ladislava Hejdánka z r. 2005 Logika a filosofie
 9. Lichý týden:
 10. Otázky
 • Seřaďte chronologicky následující filozofy. a) Aristoteles, Sókrates, Platón b)Sókrates, Platón, Aristoteles c) Sókrates, Aristoteles, Platón
 • Jaký trest sám sobě Sókrates navrhl? a)vyhnanství b)stravování v Prytaneu c)vypití jedu d)žádný
 • Který z filozofů napsal Podobenství o jeskyni? a)Platón b)Aristoteles c)Sókrates
 • Co odráželo stíny na stěnu jeskyně? a)baterka b)slunce c)oheň
 • Který kov symbolizuje řemeslníky? a) měď b) stříbro c) zlato
 • Kdo by měl podle Platóna vládnout v ideálním státě? a)strážci b)řemeslníci c)filozofové
 • Kdo z těchto tří skupin spadá do nejnižší vrstvy? a)řemeslníci b)strážci c)filozofové
 • Které z těchto děl nenapsal Platón? a)Zákony b)Ústava c)Meteorologika
 • V jakém díle se Platón zmiňuje o ideálním státě? a)Ústava b) Obrana Sókratova c)Zákony
 • Jakou rudou jsou značeni Filozofové? a) měď b) stříbro c) zlato
 • Jakou rudou jsou značeni strážci? a) stříbro b) zlato c) měď
 1. Sudý týden:
 2. Otázky
 3. seminář 28. 10. / 4. 11. 2022 Úkoly na další seminář:
 4. přečíst si věci, které jsou i na MOODLE (nebo si můžete sami najít něco od zastánců a odpůrců evoluce):
 5. Lichý týden: Eseje na darwinismus
 6. Otázky
 7. 1. Jaká jsou hlavní klíčová slova pro sociální darwinismus? a) boj o život + přežití nejzdatnějšího, b) splynutí s okolním prostředím + přizpůsobení se, c) boj o život + přizpůsobení se
 8. 2. Kdy byl podle vědců Velký třesk? a) před 6,4 miliardami lety, b) před 5,8 miliardami lety, c) před 4,6 miliardami lety
 9. 3. Co je to kreacionismus? a) názor, dle kterého byly příroda a vesmír vytvořeny postupným vývojem, b) názor, dle kterého byly příroda a vesmír vytvořeny nadpřirozeným aktem, který je popsán v Bibli, c) názor, dle kterého byly příroda a vesmír vytvořeny zcela náhodně
 10. 4. Co je abiogeneze? a) vznik prvního života, b) vývoj organismu, c) spojení organismu s přírodou
 11. 5. Kdy žil Charles Darwin? a) v 17. století, b) v 18. století, c) v 19. století, d) ve 20. století
 12. 6. Jak se říká odpůrcům evolucionistů? a) racionalisté b) pozitivisté c) kreacionisté
 13. 7. Jaké je podle evolucionistů nejnižší náboženství? a) křesťanství b) judaismus c) islám d) žádné náboženství
 14. 8. Kdo přišel se studiem o přežitku? a) Darwin b) Morgan c) Gould a Eldredge d) žádný z výše uvedených
 15. 9. Co je to přežitek? a) něco jako rodinná tradice b) něco, co dříve plnilo určitou funkci, ale v současnosti to žádnou funkci neplní c) něco, co se dělá, ale už je to zastaralé (např. papírová třídní kniha, když existuje elektronický systém d) žádný z výše uvedených
 16. 10. Jak se nazývají zkamenělé i nezkamenělé zbytky a otisky jiných než recentních organismů nebo jejich stop a výkalů? Odpověď: fosilie
 17. 11. Jak se nazývají konkrétní formy genů? Odpověď: alely
 18. 12. Evoluční teorie říká, že přižijí ti: a) nejsilnější b) nejpřizpůsobivější c) jiná odpověď
 1. Sudý týden: Zikmund, Hirmanová, Bjačková, Patočková, Nguyenová
  1. Otázky
  2. 1. Co to je sociální darwinismus? a) aplikace Darwinových poznatků na lidskou společnost, b) Darwinova Teorie o vývoji společnosti, c) Aplikace biologické teorie evoluce na společnost
 2. seminář 11. 11. / 18. 11. 2022 Úkoly na další seminář:
 3. Lichý týden: Navrátilová, Roháčková, Drozdová
  1. Otázky
  • 1. Co je v marxismu nadhodnota? a) rozdíl mezi hodnotou, kterou dělník vytváří svou prací, a mzdou, kterou za ni dostává b)dělník za svou práci dostává více, než odpracoval c)hodnota dělníkem vykonané práce je vyšší než hodnota dělníka
  • 2. Podle výkladu Engelsovy rodové teorie byla prvotní rodina: a)monogamická b)polygamická, rozrostla se v patriarchální rod c)polygamická, rozrostla se v matriarchální rod
  • 3. Historický materialismus: a)považuje materiální poměry za primární b)společenské poměry za primární c)říká, že se materiální a společenské poměry nijak neovlivňují
  • 4. Článek Vědecká a filosofická krise současného marxismu byl obsažen v souboru textů s jakým názvem? a) Masarykovy spisy b) Spisy T. G. Masaryka c) Naše doba
  • 5. Jaký měl Marx názor na revoluci? a) nikdy nebyl pro revoluci b) nejdříve proti revoluci, později pro c) nejdříve byl pro, později uz přemýšlel méně prorevolučně
  • 6. „Socialisté se považovali za revoluční stranu, později se začali přiklánět spíše k reformě.” Toto tvrzení dle textu Vědecká a filosofická krise současného marxismu… a) je správné b) není správné c) Masaryk ve svém textu vůbec neuvádí
  • 7. Byla podle T. G. Masaryka snaha o propagaci socialismus pomocí umění další známkou krize? a) ne b) ano c) nelze z textu určit
  • 8. O co usilovali vůdcové marxismu (zejména u studentů sociálních a historických problémů)? a) o kritiku sociologických základů b) o zlepšení marxistů v teorii c) o zlepšení marxistů v praxi
  • 9. Byla podle T. G. Masaryka krize marxismu velkou silou pro socialismus? a) ne b) žádná z odpovědí není správná c) ano
  • 10. Čím se podle Marxe liší člověk od opice? a) rozumem b) prací c) žádná z odpovědí není správná
  • 11. Třída pracujících je ve filosofii Marxe označena jako? a) buržoazie b) inteligence c) proletariát
  • 12. K. Marx byl ovlivněn zejména filosofií? a) I. Kanta b) G. W. F. Hegela c) F. Engelse
  • 13. Autorem díla „Dialektiky přírody“ je? a) G. W. F. Hegel b) K. Marx c) F. Engels
  • 14. Sociální Darwinismus nám říká: a) lidské skupiny a rasy podléhají stejným zákonům přírodního výběru, jaké Charles Darwin vnímal u rostlin a zvířat v přírodě. b) lidské skupiny stejné rasy podléhají stejným zákonům přírodního výběru, jaké Charles Darwin vnímal u rostlin a zvířat v přírodě. c) lidské skupiny a rasy podléhají stejným zákonům přírodního výběru, jaké Charles Darwin vnímal u zvířat v přírodě.
  • 15. V roce 2009 se připomínalo jaké výroční Charlese Darwina ? a) 150 let b) 100 let c) 200 let
  • 16. Neodarwinismus je: a) Odmítaný Darwinismus b) Sloučení myšlenek několika biologických oborů, která je v současnosti široce uznávanou teorií evoluce c) Sloučení myšlenek hlavních biologických oborů, která se navzájem vylučují.
 1. Sudý týden:
  1. Otázky
 2. seminář 25. 11. / 2. 12. 2022 Úkoly na další seminář (na 9. / 16. 12. 2022):
 3. Lichý týden:
  1. Otázky
 4. Sudý týden:Klishkova Dziyana ,Novikova Alesia,Sannikova Valeriia, Karaseva Iana, Khartsiy Anastasia, Petrova Anna, Kostyleva Mariia, Makhanova Malika
  1. Otázky

Čtení na poslední seminář (Morgan, Marx, Engels) - Vědecká a filosofická krise současného marxismu
Počet shlédnutí: 7

zs2022/zaklady_antropologie.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:41 autor: 127.0.0.1