obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


minority-ir

IRSKO


znak Irska


Vlajka Irska

Irsko je republika a někdy je proto místo označení „Ireland“ použit termín „Republic of Ireland“, občas „State of Ireland“ a v méně formální podobě také „South(ern Ireland)“ v protikladu k „North(ern Ireland)“. Irská podoba názvu Ireland je Éire a je hojně používaná obzvláště mezi nacionálně smýšlejícím obyvatelstvem. Mezi jinými irskými názvy bychom neměli zapomenout na Poblacht Na h´Éireann. Velmi se vžil i neoficiální název Zelený ostrov, který je odvozen od rozlehlých pastvin této nádherné země. Státním zřízením Irska je už od jeho osamostatnění 6. 12. 1921 pluralitní republika s dvoukomorovým parlamentem. Hlavou Irska je prezident. V případě, že se o úřad prezidenta uchází více než jeden uchazeč, je prezident volen přímým lidovým hlasováním. Prezidentka Mary McAleese byla do svého úřadu zvolena v listopadu 1997 na období sedmi let. · Hlavní město: Dublin - Baile Átha Cliath (1,1 mil. obyvatel) · Počet obyvatel: 3,6 mil. · Náboženství: katolické (94 %), anglikánské (4 %) · Měna: Euro (€)

Obyvatelstvo

Tvrzení, že všichni Irové jsou Keltové, je asi stejně pravdivé jako tvrzení, že všichni Češi jsou Slované. Po Keltech přicházeli do Irska Vikingové, Anglové a Normani, v dalších přistěhovaleckých vlnách hugenoti a skotští a angličtí osadníci. Nejdůležitějším dědictvím Irů z keltské minulosti je jazyk, gaelština, v níž se dochovaly staré indoevropské prvky. Od 10. století se z gaelštiny postupně vyvíjela irština (západní gaelština), která musela v 18. a 19. století ustoupit angličtině. k systematické podpoře irštiny došlo až po roce 1922, po vzniku Irského svobodného státu. Pokud jde o náboženství, je katolicizmus v Irské republice prakticky státním náboženstvím. Podle sčítání obyvatelstva v roce 1991 se k římskokatolickému náboženství hlásilo 91,6 % obyvatel, z nichž se cca 82% pravidelně zúčastňovalo bohoslužeb. Ještě před deseti lety se ke katolictví hlásilo asi 95 % obyvatel, takže bychom mohli mluvit o určitém úbytku. V šesti severoirských hrabstvích převažuje, přinejmenším politicky, přísně presbyteriánský protestantizmus. v roce 1991 se k presbyteriánům sice hlásilo jen 21,4 % obyvatel, ale spolu s dalšími evangelickými církvemi (včetně irské církve a metodistů) tvořili protestanti téměř polovinu obyvatel Severního Irska. Ke katolictví se naproti tomu hlásilo jen 38 % obyvatel.

Sčítání lidu

Při sčítání lidu v roce 1996 měl irský stát 3 626 087 obyvatel. Přibližně 60 % populace žije ve městech a obcích s více než 1 000 obyvatel. Hustota osídlení je nejvyšší na východě a jihu. Věk obyvatelstva je velmi nízký, neboť 41 % populace je mladší 25 let a 24 % je mladší 15 let. Emigrace se během posledních let snížila, naopak bylo zaznamenáno zvýšení imigrace. V roce 1997 přišlo do země o 15 000 lidí více, než kolik jich zemi opustilo, a tento počet je nejvyšší od 70. let.

· Celkem obyvatel: 3 840 838
· Hustota osídlení: 54,65 lidí/km²
· Přirozený přírůstek obyvatelstva: 1,12%
· Počet narozených dětí (na 1000 obyvatel): 14,57
· Počet úmrtí (na 1000 obyvatel): 8,07
· Migrace obyvatelstva (na 1000 obyvatel): 4,69
· Poměr mužů oproti ženám v populaci (při narození): 1,07
· Poměr mužů oproti ženám v populaci (v 15 letech): 1,05
· Poměr mužů oproti ženám v populaci (mezi 15–64 lety): 1,00
· Poměr mužů oproti ženám v populaci (65 let a více): 0,76
· Poměr mužů oproti ženám v populaci (celkem): 0,98
· Dětská úmrtnost (na 1000 narozených): 5,53
· Porodnost (počet dětí na 1 ženu): 1,9 dětí
· Očekávaná délka života (celkem): 76,99 let
· Očekávaná délka života (muži): 74,23 let
· Očekávaná délka života (ženy): 79,93 let
· Rozšíření viru HIV – AIDS: 0,10 %
· Počet lidí nakažených virem HIV – AIDS: 2 200
· Počet úmrtí na vir HIV – AIDS: 100
· Počet lidí schopných číst a psát (celkem): 98 %

Krajané v Irsku

V Irsku trvale žije několik desítek českých krajanů, kteří se stále hlásí k českému původu. Většinou se jedná o bývalé Čechy, kteří přišli do Irska většinou za prací a lze je rozdělit do tří skupin: · dělníci a ostatní pracovníci, kteří v období mezi světovými válkami přišli do Irska budovat cukrovary (usazení hlavně v oblasti Corku na jihovýchodním pobřeží) · skláři, kteří zakládali tradiční sklárny v oblasti Waterfordu · ženy, které se provdaly za irské občany V posledních letech (zejména po vstupu ČR do EU) přijíždí do Irska nová generace českých občanů, kteří v Irsku nacházejí dočasné pracovní uplatnění. Krajanské organizace Jednotná krajanská organizace v Irsku byla založena 18. 1. 1991 v Dublinu pod názvem Irsko-česká a slovenská společnost (The Irish Czech and Slovak Society). Zpočátku ji velmi aktivně vedl dr. Frank Drechsler. Po jeho smrti se předsedou společnosti stal dr. Eamon O´Flaherty z katedry historie dublinské univerzity. V květnu 1999 byl předsedou zvolen Fred O´Callaghan. Tato společnost vyvíjí četné kulturní aktivity (promítání českých filmů, přednášky z české historie, mikulášská besídka pro děti, propagace české hudby). Společnost vydává krajanské noviny s názvem Irish Czech and Slovak Society Newsletter. V Irsku existuje i další česká společnost s názvem Česko-irské obchodní sdružení (The Czech Irish Business Association). Jejím předsedou je pan William Prasifka, taktéž člen výboru Irsko-české a slovenské společnosti, který byl v listopadu 1999 jmenován předsedou nově vytvořeného irského Úřadu pro aviaci vzhledem k jeho dlouholeté praxi v oblasti ochrany hospodářské soutěže.

Zdroje: Irsko-Aktuálně.cz [online] c 2000-2008 [cit. 2008-05-01]. Dostupné z WWW:http://www.irsko-aktualne.cz/j_poznani_4.php?menuf=537

Zeměpis(referáty) [online] [cit. 2008-05-01] . Dostupné z WWW: http://zemepis.php5.cz/irsko.php

Irsko [online] poslední aktualizace 2008-05-28 [cit. 2008-05-01]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Irsko

Otázky na které jsme měli hledat odpovědi:

Jaké hlavní etnické (kulturní) minority jsou v Irsku?

Projevuje se soužití většinové společnosti s některými menšinami problémově?

Vnímá většinová společnost některé menšiny jednoznačně pozitivně?

Jakou hlavní aktivitu tyto minority vyvíjejí (autonomie, spolky, školství, TV, rozhlas, tisk)?

Mají tyto minority zaručenou nějakou ochranu podle zákona?

V jakých zemích je nejvýraznější irská menšina?

Má tato irská menšina podobná práva jako menšiny v Irsku? (tato otázka navazuje na předešlou otázku).


Oficiální část jsem sháněla na ambasádě Irska v ČR, kde mi bylo řečeno, že tyto informace ambasáda neposkytuje. Jediné, co mi ambasáda poskytla byly internetové adresy na různá irská velvyslanectví a instituce. Na všechny jsem rozeslala e-mail a asi po měsíci mi přišly dvě odpovědi asi z 15 e-mailů.

Oficiální část- odpovědi z irského velvyslanectví + odkazy, které mi velvyslanectví zaslalo. Neoficiální část- jsem získala od slečny, která tam trvale žije. Dříve žila na Slovensku.

OTÁZKY

Jaké hlavní etnické (kulturní) minority jsou v Irsku?

oficiální část: 23. srpna v roce 2006 bylo nasčítáno 4,17 mil. trvale bydlících obyvatel. 420 000 (cca 10%) jsou jiné národnosti než Irské. Převážně se zde nachází Angličané, Poláci, Němci, Asiaté, Afričané http://www.cso.ie/census/census2006results/volume_5/vol_5_2006_complete.pdf

neoficiální část (od slečny, která tam trvale žije. Dříve žila na Slovensku):

Převážně se zde nachází mnoho Poláků, Čechů, ale také Asiatů a Afričanů

Projevuje se soužití většinové společnosti s některými menšinami problémově?

oficiální část: Žádné větší konflikty mezi některými menšinami nebyly zaznamenány.

neoficiální část: Irové jsou prý docela tolerantní k lidem, kteří přichází do Irska. Většina z nich tam jde za prací, což Irové samozřejmě neodsuzují. Menší konflikt měli Irové s Poláky, ale když se jich prý na to zeptáte, tak to popřou. Před 2-3 měsíci teenegeři ubili k smrti dva Poláky. Irsko ale jinak skóruje v podmínkách pozitivního postoje k etnickým minoritám v Irsku.

Vnímá většinová společnost některé menšiny jednoznačně pozitivně?

oficiální část: Jednoznačně vyhraněnou menšinu, kterou by vnímali pozitivně, nemají. Mají rádi lidi, kteří přijdou do Irska, pracují a nedělají žádné rozbroje. Irové jsou spíše nekonfliktní národ a tak nemají rádi násilí.

neoficiální část: Prý mají rádi Čechy, že jsou prý pracovití:-)

Jakou hlavní aktivitu tyto minority vyvíjejí (autonomie, spolky, školství, TV, rozhlas, tisk)?

oficiální část: Migranti nyní pracují v celém odvětví národního hospodářství.

Podle 2006 sčítání lidu populace, 15 % migrantů pracuje v sektoru služeb, 14 % práce ve zdravotnictví a technických sektorech. Jinak Afričané, Korejci, Italové vydávají svůj časopis. Např. Afričané- Africans magazine, Street Journal, Metro Eireann atd.

neoficiální část: Většina minorit zde vydává svůj časopis. Například Afričané, Číňané, Rusové, Italové aj.

Mají tyto minority zaručenou nějakou ochranu podle zákona?

oficiální část:

Rovnost zaměstnání (1998-2004) zakazuje přímou a nepřímou diskriminaci v práci a v podmínkách zaměstnání. Akty pokryjí zaměstnance kterým bylo více jak 16 let, jak ve veřejných tak soukromých sektorech včetně osob zaměstnávaných přes zprostředkovatelny práce a zájemce o zaměstnání a školení a diskriminace psanců ve všech oblastech významných pro zaměstnání takto: diskriminace zaměstnavateli; v kolektivních dohodách; v inzerci; pracovními agenturami; v odborném výcviku. Ti kdo cítí, že jejich práva nebyla obhájena v zaměstnání akty rovnosti mohou vznést protest k vyšší instanci. Jinak ale většinou platí stejná práva, jako mají Irové.

neoficiální část: Slečna, která mi neoficiální část poskytla tvrdila, že neví o žádné ochraně a že se domnívá, že pro minority platí stejná práva a zákony jako pro Iry. Jen mi sdělila informaci, že se teď jedná o tom, aby byla migrujícím pracovníkům v Irsku placená nižší mzda než jejich irským kolegům. Tento návrh byl prý ostatními funkcionáři označený za „absurdní“ a „nešťastný“.

V jakých zemích je nejvýraznější irská menšina?

oficiální část: Velké množství Irů je ve V. Británii, USA stejně jako Austrálii, Novém Zélandě a jiných evropských zemích. Tam je silná tradice emigrace v důsledku ekonomické nutnosti v minulosti.

neoficiální část: Bylo mi řečeno, že v Americe.

Má tato irská menšina podobná práva jako menšiny v Irsku? (tato otázka navazuje na předešlou otázku).

oficiální část: Menšiny se podrobují právům té dané země.

neoficiální část: Irská menšina má stejná práva jako menšiny v Irsku.


Zdroje: Central Statistics Office Ireland [online] [ cit. 2008-05-01]. Dostupné z WWW: http://www.cso.ie/census/Census2006_Volume5.htm +

e-maily, které mi byly zaslány z irského velvyslanectví
Počet shlédnutí: 128

minority-ir.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:31) (upraveno mimo DokuWiki)